13.09.2013 Views

Kirkebledje 02-2012 - parochiecluster Ubach over Worms

Kirkebledje 02-2012 - parochiecluster Ubach over Worms

Kirkebledje 02-2012 - parochiecluster Ubach over Worms

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parochiecluster<br />

<strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

Pastoor drs. E. Smeets<br />

Kerkberg 7, Waubach<br />

531.23.78 fax 533.20.39<br />

Pastoor ed.smeets@hetnet.nl<br />

Secretariaat<br />

Intenties - Contacten<br />

Pastorie, Kerkberg 7, 6374 ES<br />

iedere werkdag van 10.00-12.00 u<br />

pastorie.waubach@hetnet.nl<br />

531.23.78<br />

Misintenties<br />

Weekdag € 7 -Weekend € 21<br />

Kosters<br />

Waubach-Groenstraat:<br />

J. Post 531.04.49<br />

Abdissenbosch:<br />

M. Rutten 546.48.77<br />

Rimburg:<br />

pastorie 531.23.78<br />

Lauradorp:<br />

A. Erps 531.45.38<br />

Parochieassistent<br />

Henk Verhaeg<br />

Catecheet<br />

Marion Kockelkoren<br />

Kerkbijdrage<br />

Par. H. Jozef<br />

Giro: 38 55 500<br />

Rabobank: 15 17 <strong>02</strong> 136<br />

Par. HH.Theresia en Don Bosco<br />

Giro: 10 49 378<br />

Rabobank: 15 17 <strong>02</strong> 276<br />

Par. H. Bernadette<br />

Giro: 10 48 849<br />

Rabobank: 15 17 00 753<br />

Par. H. Drievuldigheid<br />

Giro: 15 64 348<br />

Rabobank: 15 17 04 007<br />

Kerkhofbeheer<br />

H. Jozef – Waubach<br />

T. Notermans 531.40.44<br />

of 06.51836384<br />

H. Bernadette - Abdissenbosch<br />

L. Douven 533.26.01<br />

H. Drievuldigheid - Rimburg<br />

C. Schurer 531.41.40<br />

www.rk-ubach<strong>over</strong>worms.nl<br />

Adverteren in dit blad?<br />

Drukkerij Antwan<br />

5316550<br />

’t KKiirrkkeebblleeddjjee<br />

Uch gaere gewunsj:<br />

unne serieuze vastelaovend…<br />

Van harte hoop ik dat u allen mooie<br />

carnavalsdagen mag beleven, hoe u ze verder ook<br />

doorbrengt: drie dagen hossend en springend, of<br />

genietend van de optocht en de vele activiteiten,<br />

of gewoon rustig thuis… Het zijn dagen dat we<br />

alles eens van de andere kant proberen te zien:<br />

we nemen onszelf eens stevig op de korrel en<br />

relativeren onszelf. Hoe serieuzer we dit<br />

aanpakken…<br />

…en unne vreugdevolle vasten !<br />

…hoe meer we daarna in staat zijn vreugdevol de<br />

draad weer op te pakken in de veertigdagentijd, om met nieuw elan onszelf te<br />

relativeren: dat wil zeggen onze relatie met onze God, onze medemens en onszelf<br />

in orde te brengen! Pastoor E. Smeets<br />

Christus heeft voor ons geleden<br />

als een beeld van ons bestaan<br />

dat wij z<strong>over</strong> zouden gaan<br />

in Zijn voetstappen te treden<br />

Die geen zonde heeft bedreven<br />

uit wiens mond niet is gehoord<br />

enig onvertogen woord<br />

maar de adem van het leven<br />

Die wanneer Hij werd geslagen<br />

zelfs Zijn mond niet opendeed<br />

die niet dreigde als Hij leed<br />

maar het zwijgend heeft verdragen<br />

Die de zonden heeft gekorven<br />

in Zijn lichaam op het hout<br />

dat gij Gode leven zoudt<br />

aan de zonde afgestorven<br />

Door wiens striemen gij genezen<br />

door wiens dood gij levend zijt<br />

levend in rechtvaardigheid<br />

taal en teken van Gods wezen<br />

Als eertijds verdoolde schapen<br />

thans de Herder toegewijd<br />

die u in waarheid weidt<br />

Uw Bewaarder zal niet slapen<br />

Ja, de Heer zal u bewaren<br />

Hij de Herder, Hij het Lam<br />

die voor u ter aarde kwam<br />

die voor u is opgevaren (Willem Barnard)<br />

H. Bernadette<br />

Abdissenbosch<br />

H. Joseph<br />

Waubach-Groenstraat<br />

H. Drievuldigheid<br />

Rimburg<br />

H. Theresia & Don Bosco<br />

Lauradorp<br />

Jaargang <strong>2012</strong> nr. 2<br />

10 feb. t/m 9 mrt.<br />

Aswoensdag <strong>2012</strong><br />

Mens, bedenk<br />

dat ge stof zijt<br />

en tot stof zult<br />

wederkeren.<br />

Bekeer u, en geloof<br />

in het evangelie!<br />

Heereveld 10.00 uur<br />

Rimburg 17.30 uur<br />

Waubach 19.00 uur<br />

Stille dag in de vasten<br />

Kruisjes dopelingen en <strong>over</strong>ledenen<br />

Rome- & Lourdesbedevaarten<br />

Eredienstwaardig<br />

Tarieven <strong>2012</strong><br />

Kerkbalans <strong>2012</strong>: wat is de kerk je waard?<br />

Ontmoetingen in geloof: geloofsgesprek<br />

‘Kerkpoetsen… genetisch?’<br />

Kalm is het water… Klokken en klepels<br />

Alleen maar niet eenzaam<br />

Huispaaskaarsen <strong>2012</strong> Kruisweg in de vasten<br />

Hongerdoek <strong>2012</strong>: God onder ons – werken van barmhartigheid<br />

Kerk Waubach geschilderd: vanaf 11 juni naar Lauradorp<br />

- zie binnenin -


ctÜÉv{|x ctÜÉv{|x @ tzxÇwt<br />

10-<strong>02</strong> Geen avondmis!<br />

14-<strong>02</strong> Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep<br />

16-<strong>02</strong> Oudercatechese groep 6-7 20 uur<br />

20-<strong>02</strong> Geen avondmis!<br />

22-<strong>02</strong> Aswoensdag 10.00 uur Heereveld<br />

22-<strong>02</strong> Aswoensdag 17.30 uur Rimburg<br />

22-<strong>02</strong> Aswoensdag 19.00 uur Waubach<br />

25-<strong>02</strong> Jongerengroep www.liesse.nl<br />

27-<strong>02</strong> Bijeenkomst diaconiegroep<br />

28-<strong>02</strong> Bijeenkomst rouwverwerkingsgroep<br />

29-<strong>02</strong> Tweede avond ‘Ontmoetingen in geloof’<br />

<strong>02</strong>-03 Aanbidding 14.00 uur Waubach<br />

06-03 Vergadering misdienaarscommissie<br />

06-03 Vergadering kerkbestuur<br />

10-03 Parochiële Stille Dag Rolduc<br />

11-03 Begin Sint Jozefnoveen <strong>2012</strong><br />

13-03 Laatste bijeenkomst rouwgroep<br />

19-03 Lichtprocessie Rimburg<br />

19-03 Afsluiting Sint Jozefnoveen<br />

21-03 Oudercatechese groep 6-7 20 uur<br />

24-03 Jongerengroep www.liesse.nl<br />

26-03 Maria Boodschap 19.00 u Waubach<br />

28-03 Palmpasenstokken maken jeugd<br />

28-03 Derde avond ‘Ontmoetingen in geloof’<br />

01-04 Palmzondag – begin Goede Week<br />

04-04 Chrismamis te Roermond 19.00 uur<br />

05-04 Witte Donderdag 19.00 uur te Waubach<br />

06-04 Goede Vrijdag 15.00 uur kruisweg<br />

06-04 Goede Vrijdag 19.00 uur te Waubach<br />

06-04 Kruisweg en biecht jeugd Rimburg<br />

07-04 Stille Zaterdag Paaswake 19u Waubach<br />

08-04 Paaszondag 8.30 uur te Waubach<br />

08-04 Paaszondag 10.00 uur te Rimburg<br />

08-04 Paaszondag 11.30 uur Abdissenbosch<br />

09-04 Tweede Paasdag 10.00 uur Heereveld<br />

09-04 Tweede Paasdag 11.30 uur Waubach<br />

14-04 H. Mis Zonnebloem 14.00 uur<br />

19-04 Oudercatechese groep 6-7 20 uur<br />

21-04 Christoffeldag vormelingen Roermond<br />

25-04 Vierde avond ‘Ontmoetingen in geloof’<br />

28-04 Jongerengroep www.liesse.nl<br />

29-04 Roepingenzondag<br />

Eerste Heilige Communie <strong>2012</strong><br />

17-05 Abdissenbosch 9.30 uur<br />

17-05 L’dorp (Speurneus) 11.30 uur<br />

03-06 Waubach (Bd Ling/An d’r Put) 9.30 uur<br />

Processies <strong>2012</strong><br />

15-05 Kruisprocessie Veld-Groenstraat<br />

10-06 Sacramentsprocessie Waubach<br />

17-06 Sacramentsprocessie Rimburg<br />

H. Vormsel <strong>2012</strong><br />

25-05 Abdissenbosch<br />

08-06 Waubach/Lauradorp<br />

Allerheiligen & Allerzielen <strong>2012</strong><br />

28-10 Waubach & Lauradorp<br />

04-11 Rimburg & Abdissenbosch<br />

Eerste Heilige Communie 2013<br />

Voor 2013 staat vooralsnog alleen de datum voor<br />

Waubach vast (26 mei). Voor Lauradorp en<br />

Abdissenbosch is het nog niet mogelijk data vast te<br />

leggen, daar op dit moment nog geen zekerheid te<br />

geven is omtrent de voorjaarsvakantie.<br />

Vanaf 11 juni wordt de kerk van Waubach<br />

geschilderd. Vooralsnog zijn er vier maanden voor<br />

uitgetrokken. Gedurende die tijd verhuizen we<br />

naar Lauradorp. De H.Mis van 8.30 uur op zondag<br />

vervalt tijdens deze periode.<br />

Kruisjes <strong>over</strong>ledenen en dopelingen<br />

De kruisjes van de dopelingen van 2010, alsmede de kruisjes van de<br />

<strong>over</strong>ledenen tot en met Allerzielen 2010 liggen op de pastorie om<br />

afgehaald te worden. Ook de gedachteniskruisjes van de<br />

<strong>over</strong>ledenen uit de kerk van Laurdadorp zijn vanaf nu af te halen op<br />

de pastorie (weekdagen russen 10.00 en 12.00 uur)<br />

Ziekenhuisbezoek<br />

Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Geeft u<br />

zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een<br />

bezoekje op prijs stelt.<br />

Romereis <strong>2012</strong><br />

Dit jaar is er wederom een Romereis voorzien: 18-23 juni. De kosten<br />

zullen rond € 595,- liggen p.p. en zoals elke keer: men moet goed<br />

kunnen lopen! Informatie op de pastorie!<br />

Aanmelden kan tot en met 23 februari!<br />

Op bedevaart naar Lourdes<br />

De Org. Limburgse Bedevaarten organiseert<br />

reizen per trein, bus of vliegtuig voor mensen uit<br />

heel Nederland. De reizen bieden u de<br />

mogelijkheid om tot rust en bezinning te komen.<br />

U kunt rekenen op deskundige medewerkers.<br />

Data <strong>2012</strong>: 2 juni t/m 9 juni trein (3 t/m 8 juni<br />

vliegtuig); 31 augustus t/m 7 september trein<br />

(1 t/m 6 september vliegtuig); 14 t/m 22<br />

september bus (16 t/m 21 september vliegtuig).<br />

Pastoor Smeets begeleidt de reis van 31<br />

augustus t/m 7 september.<br />

Infobrochure verkrijgbaar op de pastorie! Zie: www.bedevaarten.com<br />

Tarieven <strong>2012</strong><br />

Voor <strong>2012</strong> blijven de tarieven voor<br />

misstipendia ongewijzigd (€ 21<br />

zaterdag/zondagviering, €7<br />

weekdagen). De stipendia voor<br />

uitvaarten en huwelijken blijven<br />

per 1-1-<strong>2012</strong> € 385. Aangaande het<br />

richtbedrag voor de kerkbijdrage<br />

wordt in principe al jaren gestreefd<br />

gelijke tred te houden met de<br />

tarieven aangereikt door het Bisdom<br />

Richtbedrag kerkbijdrage<br />

<strong>2012</strong> € 84 € 7,- per maand<br />

2013 € 90 € 7,50 per maand<br />

2014 € 96 € 8,- per maand<br />

Uit alle cijfermateriaal blijkt dat<br />

we uw gift hard nodig hebben!<br />

Dank aan de trouwe deelnemers<br />

aan de kerkbijdrage!<br />

Roermond (€ 96). We werken er gefaseerd naar toe. Voor <strong>2012</strong> geldt<br />

daarom het richtbedrag van € 84 (€ 7,- per maand) voor 2013 € 90<br />

(€ 7,50 per maand) en 2014 € 96 (€ 8,- per maand). Natuurlijk is<br />

ook elke gift die niet aan het richtbedrag voldoet van harte welkom!<br />

Waardig<br />

Met regelmaat geven<br />

mensen rond de<br />

viering van<br />

sacramenten de<br />

pastoor wat geld<br />

mee. Dat is altijd –<br />

zoals dat hoort -<br />

voor de kerk. Maar<br />

als er expliciet bij<br />

gezegd wordt dat<br />

het voor de priester<br />

persoonlijk is, dan verdwijnt die gift in een pot waaruit de pastoor<br />

attributen aanschaft voor de viering van de liturgie. Dat is in Limburg<br />

een goed gebruik onder de priesters. We misten eigenlijk mooie<br />

hostieschalen. Voila, recent kon hij uit die pot twee waardige liturgische<br />

vaten aanschaffen! Dank aan de ‘gevers’! U ziet wat er met giften gebeurt!<br />

2


‘De christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland zijn de laatste decennia<br />

kwetsbaar geworden. Veel gedoopten hebben zich immers verontschuldigd. Krimp<br />

lijkt een onontkoombaar en pijnlijk gegeven. Maar één ding is duidelijk: klagen helpt<br />

niet. Hetzelfde glas is voor de een half leeg en voor de ander half vol. Bezorgde ogen<br />

zien dezelfde werkelijkheid anders dan hoopvolle ogen. Zonder de realiteit uit het<br />

oog te verliezen, is het belangrijk om te zien hoeveel moedgevende activiteiten er in<br />

duizenden parochies en kerkelijke gemeenten in ons land plaats vinden. Ik noem<br />

allereerst het vieren van Gods verbond in Jezus Christus. Dat is immers het kloppend<br />

hart van waaruit de christelijke gemeenschap wordt opgebouwd. Ik noem ook de<br />

talrijke activiteiten op catechetisch en diaconaal terrein. En dat alles vaak met een<br />

oecumenische dimensie. Gods Geest brengt de leerlingen van Christus gelukkig<br />

steeds meer samen. Alles bijeen zien wij op het christelijke erf vele bloemen bloeien<br />

waar wij dankbaar voor mogen zijn. De liefde tot God en de vriendschap met<br />

Christus vertaalt zich in een veelheid van activiteiten waar wij fier op mogen zijn.<br />

Het zal duidelijk zijn dat het kerkelijk leven vraagt om een stevig materieel<br />

fundament. Naast personeelskosten vragen de vele kerkgebouwen om voortdurend<br />

onderhoud. Iedere kerkelijke activiteit kent wel een prijskaartje. Ondanks de<br />

kerkelijke krimp blijven de inkomsten voor Kerkbalans in de meeste gevallen redelijk<br />

op peil. Een en ander betekent dat steeds minder mensen steeds meer voor hun<br />

geloofsgemeenschap <strong>over</strong> hebben. Maar dat is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid.<br />

Niet voor niets hanteert de actie Kerkbalans al enkele jaren de termen “verdiepen” en<br />

“verbreden”. Mensen die aan de actie geven worden uitgenodigd om meer te geven<br />

en mensen die nog niet geven wordt gevraagd alsnog hun steentje bij te dragen. Zo<br />

kan verdieping en verbreding van de actie Kerkbalans concreet vorm krijgen. Het<br />

bootje van de Kerk in Nederland kent vandaag de nodige tegenwind. Het heeft geen<br />

zin om dat te ontkennen. Maar Gods Geest waait ook vandaag en wil mensen<br />

enthousiast maken. Ieder van ons staat voor de indringende vraag: wat is de Kerk<br />

mij waard? Niet alleen als het gaat om het vieren van de liturgie of de<br />

beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk maar ook financieel. Ik hoop met heel mijn<br />

hart dat onze gelovigen de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus willen<br />

nemen. Want alleen financieel gezonde geloofs-gemeenschappen zijn toekomstbestendig. Geld is voor de christelijke<br />

gemeenschap geen doel op zich maar wel een onontbeerlijk middel. Hopelijk wordt de actie Kerkbalans <strong>2012</strong> een<br />

succes. Deze actie levert immers een belangrijke bijdrage aan de voortgang van de lof Gods maar ook aan de <strong>over</strong>dracht<br />

van het evangelie van Christus en de dienst aan de nabije en verre naaste.<br />

Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden<br />

De kerk…<br />

Voor veel mensen heeft de kerk een negatieve klank. Soms komt dat door<br />

negatieve jeugdherinneringen, omdat men kritiek heeft op het kerkelijk<br />

gezag of op situaties of personen in de plaatselijke kerk. Kritiek is gezond,<br />

maar die zou dan wel constructief moeten zijn. Het woord kerk is afkomstig<br />

van het Griekse kuriakos, dat ‘van de Heer’ betekent. Alles wat de Heer<br />

aangaat: je geloofsleven, de geestelijke kant van het bestaan, onze<br />

uiteindelijke bestemming, maakt onderdeel uit van de kerk. In de<br />

kerkorganisaties krijgen veel van deze zaken aandacht. Maar er blijft ook een<br />

stuk eigen verantwoordelijkheid. Juist vanuit die verantwoordelijkheid<br />

moeten we er ook aan bijdragen de kerk te verbeteren, zodat die nog meer<br />

gaat beantwoorden aan het geestelijk doel, waar ieder van ons zijn voordeel<br />

mee kan doen. Belangstelling, deelname aan het verrichten van taken zijn al<br />

zulke bijdragen. Daarnaast blijft de financiële steun van iedereen<br />

noodzakelijk. Dat houdt de kerk in balans…<br />

Dat we in de kerken elkaar ‘broeders en zusters’ noemen is goud waard.<br />

Mensen zijn broers of zussen als ze een gemeenschappelijke oorsprong<br />

hebben: eenzelfde vader en moeder. Wij als gelovigen<br />

laten ons leiden door de Geest van God en zijn dus<br />

kinderen van God en bijgevolg broers en zussen van<br />

elkaar. Dat legt een hypotheek op ons, dat schept een<br />

band die tot uiting komt in gemeenschappelijk belijden,<br />

zorg voor elkaar en gezamenlijk dienstbetoon aan elkaar.<br />

Nu we de financiële gegevens <strong>over</strong> 2011 voor de<br />

vier parochies verwerkt hebben, willen we<br />

proberen alle brieven in de week van<br />

Aswoensdag thuis te bezorgen. Mensen die<br />

vooralsnog niet deelnemen aan de kerkbijdrage<br />

maar zich graag willen aansluiten: u wordt<br />

vriendelijk uitgenodigd contact op te nemen met<br />

het parochiekantoor! Dank aan allen!<br />

Voor alle tarieven voor <strong>2012</strong> verwijzen we u naar de vorige pagina’s van dit blad. Zoals u wellicht weet staan we in <strong>2012</strong> voor<br />

grote uitgaven: de schilderbeurt van de kerk van Waubach, het aanpakken van de vochtproblemen in Rimburg en<br />

de renovatie van de pastorie van Abdissenbosch… Wat is het u waard? Dank voor uw betrokkenheid!<br />

3


Column stagiair Ralf Schreiber<br />

De biecht - een verborgen schat<br />

In de Abdijkerk zijn drie biechtstoelen. Eén is op de foto<br />

achter mij te zien. Bijna elke dag kom ik hier langs. De<br />

rode gordijnen zien er mooi uit. Maar ik zie niemand die<br />

er gebruik van maakt. Af en toe een toerist die kijkt of<br />

niemand zich er in verstopt. Waarom noem ik 'de<br />

biecht´ een verborgen schat? In het kader van de biecht<br />

wordt door Christus<br />

aan ons het<br />

sacrament van<br />

boete en verzoening<br />

geschonken. Het is<br />

een schat, omdat<br />

het herstel van onze<br />

eigen relatie met<br />

God van<br />

levensbelang is. Het<br />

biedt ons uitzicht op<br />

eeuwig leven. Wij<br />

hoeven het niet te<br />

betalen, want het<br />

wordt ons<br />

geschonken. Het<br />

enige wat wij<br />

moeten doen is onze<br />

zonden belijden en<br />

berouw hebben. Ik<br />

noem de schat<br />

´verborgen´, want slechts weinig mensen maken er<br />

gebruik van. De oorzaak ligt misschien in het feit dat<br />

veel mensen de betekenis van dit sacrament niet meer<br />

kennen en daarmee haar waarde niet meer kunnen<br />

schatten. Wij zijn zondige mensen. Door de biecht<br />

schenkt God ons barmhartigheid. Hij vergeeft de<br />

aangedane beledigingen. Terzelfdertijd worden wij weer<br />

verzoend met de kerk. Door de biecht wordt onze relatie<br />

met God hersteld; op dat moment! Als een relatie<br />

vertroebeld is, voel ik mij niet goed. Een relatie die<br />

verbroken is, voelt helemaal niet prettig. Ik heb ervaring<br />

opgedaan met relaties die weer hersteld zijn; dat geeft<br />

een gevoel van vrede en rust. Dit geldt ook voor mijn<br />

relatie met God. Na de biecht ervaar ik een gevoel van<br />

bevrijding en nieuwe motivatie. Mijn relatie met God is<br />

weer hersteld. Hij schenkt mij opnieuw het vertrouwen<br />

om door te gaan op de weg naar Hem! Ik nodig alle<br />

mensen uit die dit sacrament al lang niet meer hebben<br />

ontvangen, dit weer te willen <strong>over</strong>wegen. De<br />

veertigdagentijd biedt een mooie gelegenheid!<br />

Stille Omgang <strong>2012</strong><br />

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18<br />

maart as. zal in Amsterdam wederom de<br />

traditionele Stille Omgang worden gehouden.<br />

Deze traditie is een eigentijdse herdenking<br />

van de vroegere Middeleeuwse<br />

Mirakelprocessie te Amsterdam. Het is thans<br />

een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden<br />

pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel<br />

Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is<br />

hier steeds goed vertegenwoordigd. Vanuit Zuid- en<br />

Midden- Limburg worden weer autobussen ingezet om<br />

de pelgrims naar Amsterdam te vervoeren. Op<br />

zaterdagavond 17 maart wordt om 19.45 uur te<br />

Landgraaf vanaf hoek Hereweg/Heigank<br />

vertrokken. Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van<br />

Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims<br />

vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die<br />

meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden<br />

en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering,<br />

deze begint om 01.30 uur in de Amsterdamse<br />

Krijtbergkerk, aan het Singel vlakbij het Spui. Na de<br />

Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij<br />

gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een<br />

broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen<br />

vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg. De<br />

pelgrims uit Landgraaf worden zondagochtend 18<br />

maart om 07.35 uur weer afgezet op de<br />

opstapplaats. De deelnemersprijs bedraagt €<br />

20,00 per persoon. Aanmelding en kaartverkoop<br />

t/m vrijdag 9 maart bij de plaatselijke<br />

correspondent: Henk Verhaeg, tel: 06-23115067<br />

of 045-5317558.<br />

Bestaat er zoiets als…<br />

‘kerkpoets-genen’?<br />

Mevr. Lieske Mulders woont sinds december 2011 in de<br />

parochie Abdissenbosch en meldde zich spontaan aan<br />

om het poetsteam van de kerk te versterken. Haar<br />

motivatie: ‘Ik wil iets<br />

bijdragen aan de parochiegemeenschap,<br />

dat heb ik ook<br />

gedaan in mijn vorige<br />

parochie de Kakert’. Enige<br />

navraag wees uit dat<br />

mevrouw Mulders (70 + )<br />

reeds als kind met haar<br />

moeder de kerk in Leenhof<br />

verzorgde. In de jaren vijftig<br />

mocht zij op schoolvrije<br />

woensdagmiddag de<br />

kerkbanken afstoffen en dat<br />

werd niet ervaren als straf !<br />

Wij vinden het geweldig om in<br />

<strong>2012</strong> nog een spontane en<br />

gemotiveerde vrijwilligster te<br />

mogen begroeten. Bedankt, mevrouw Mulders !<br />

Misschien voor u als lezer ’n tip of een aanmoediging om<br />

ook een aantal uurtjes per jaar (12 – 16 uur) het<br />

vrijwilligersteam te komen versterken? Wat krijgt U<br />

ervoor? We hebben de winst opgeteld in percentages<br />

van gelukshormonen. In deze tijd worden we in de<br />

media <strong>over</strong>voerd met het aantal geluks- of<br />

tevredenheidshormonen, welke we soms teveel maar<br />

meestal te weinig hebben. En…..het kost veel geld (o.a.<br />

psycholoog, psychotherapie, dure pillen etc.) om het<br />

tekort aan te vullen! Winst in gelukshormonen:<br />

‘n Mooi, goed onderhouden monument in uw omgeving,<br />

’n lust voor het oog, ‘n daadwerkelijke bijdrage tegen<br />

verloedering… 25%<br />

‘n Aantal uren gratis mediteren in ‘n gewijde omgeving…<br />

25%<br />

‘n Voelbare bijdrage aan ‘t gemeenschapsgebeuren… 25%<br />

Gratis fittness, al uw spieren worden aangesproken… 25%<br />

Gezellig koffiedrinken met poetsgenoten, sociale<br />

kontakten… 25 %<br />

Eens per jaar feestelijke vrijwilligersbijeenkomst met<br />

vrijwilligers uit héél <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong>… 25%<br />

En “last but not least“ ‘n heerlijk niet in geld uit te drukken<br />

nostalgisch voldaan gevoel, als de kerk na de poetsbeurt<br />

weer straalt en ruikt (naar groene zeep)… 25%<br />

Dus totaal…? Maar liefst 175%! Anna Klein


Geloofsgesprek – ontmoetingen<br />

in geloof<br />

Na de aftrap op 2 februari volgen er nog een viertal<br />

ontmoetingsavonden in Cafe de Koetsch, telkens om<br />

20.00 uur. Onze stagiair zal telkens een inleiding<br />

houden, waarna we met elkaar van gedachten<br />

kunnen wisselen <strong>over</strong> wat een en ander voor ons<br />

eigen leven betekent. De data en insteekthema’s:<br />

29-<strong>02</strong> De Bijbel – wat betekent het voor ons?<br />

28-03 De eucharistie – waarde en betekenis?<br />

25-04 Boete en verzoening – ook nu nog?<br />

23-05 Het gaat slecht met mijn huwelijk<br />

Wees welkom! Aanmelden is niet nodig,<br />

u kunt gewoon binnenlopen.<br />

Kalm is het water,<br />

maar mijn boot…<br />

Een loflied bij Marcus 1,14-20<br />

Kalm is het water van het meer<br />

Maar mijn boot schudt heen en weer<br />

Niet door een storm, maar door een stem<br />

Niet door een schim, maar slechts door Hem<br />

Die mij roept vanaf de wal: de Heer.<br />

Niet ooit, niet morgen, maar vandaag<br />

Nu meteen, dat was de vraag:<br />

“Wil jij je netten laten vallen?<br />

Visser worden van ons allen?”<br />

En ik, ik kon slechts stamelen: “Ja, graag.”<br />

Dit was ik, ben ik, zal ik zijn;<br />

Een visser, onbeduidend, klein<br />

Maar door Zijn roepstem opgericht<br />

Verschijn ik voor Zijn aangezicht<br />

Voorbij de angst, voorbij verdriet en pijn.<br />

Dit vraagt Hij nu aan elke man:<br />

Te worden wie hij wezen kan<br />

Vrij van vrees zijn rug te rechten<br />

Voor Gods Koninkrijk te vechten;<br />

Verheug je in je bijrol in Gods plan.<br />

Visser, leg je netten neer<br />

Verlaat je vader op het meer<br />

Sluit je bij de Vader aan<br />

die met de Zoon en Geest tesaam<br />

jou steeds weer roept vanaf de wal: de Heer.<br />

Van klokken en klepels…<br />

‘Wij wijzen graag. Het gebaar is zo gemakkelijk<br />

gemaakt. Probeer het maar; geen enkele vinger aan<br />

je hand kun je zo makkelijk uitstrekken als je<br />

wijsvinger. Zelfs de middelvinger heffen (iets dat we<br />

toch ook vaak met een zeker genoegen doen) vergt<br />

meer fysieke inspanning. De ringvinger - de vinger<br />

waaraan we de ring schuiven waarmee we eeuwige<br />

trouw aan een ander mens beloven - kunnen veel mensen niet eens<br />

goed uitstrekken zonder dat de duim de andere vingers tegenhoudt. De<br />

duim opsteken - 'Goed zo!' zeggen we daarmee - doet al snel pijn aan de<br />

pols; probeer het maar eens een kwartiertje. Maar onze wijsvinger<br />

strekken wij moeiteloos uit. Nog voor wij leerden praten, ontdekten wij<br />

de kracht van die wijsvinger. Wezen wij naar de koektrommel, dan was<br />

er altijd wel een welwillend familielid dat ons een koekje gaf. En zo niet,<br />

dan pikten wij zelf wel een koekje; met die machtige wijsvinger konden<br />

wij altijd nog iemand anders de schuld geven. Zo leerden we vooral naar<br />

iets of iemand buiten ons te wijzen. Naar onszelf wijzen doen we niet<br />

vaak. Reeds op school leerden we dat als wij toch de aandacht op onszelf<br />

wilden vestigen, we naar het plafond moesten wijzen. Wij wijzen graag.<br />

We wijzen om te begrijpen. Onze wijsvinger vermomt zich als antwoord<br />

op vragen waarop wij het antwoord niet weten, of liever: niet willen<br />

weten. Wij gebruiken onze wijsvinger als ons een waaromvraag gesteld<br />

wordt. Wij gebruiken onze wijsvinger als ons een gewetensvraag gesteld<br />

wordt. Wij wijzen naar priesters, zoals de Ierse taxichauffeuse deed<br />

(goed, ze wees naar haar hoofd; maar dat gebaar betekende in die<br />

context dat er bij priesters een steekje loszat). Wij wijzen naar het<br />

celibaat, zoals zovele critici doen. Wij wijzen naar de Grote Boze Kerk.<br />

Wij wijzen zo graag, maar al dat wijzen brengt ons zo zelden dichter bij<br />

daadwerkelijk begrip van een probleem. Laat staan bij een oplossing. Ik<br />

denk dus dat wij terughoudender moeten zijn in het heffen van onze<br />

wijsvinger. Wat dat betreft kunnen wij leren van de katholieke traditie.<br />

In de katholieke eredienst is er slechts één moment waarop wij wijzen.<br />

Nee, wij wijzen niet naar het plafond, niet naar de koektrommel, en ook<br />

niet naar iets waaraan of iemand anders aan wie wij de schuld kunnen<br />

geven van onze fouten. Wij wijzen zelfs niet naar de hemel waarvandaan<br />

wij hulp verwachten. Wij wijzen naar niemand anders dan naar onszelf,<br />

zelfs drie keer kort achter elkaar. 'Door mijn schuld, door mijn schuld,<br />

door mijn grote schuld.. .' Uit: Anton de Wit Van Klokken en Klepels<br />

(Lannoo 2011), een <strong>over</strong>igens zeer lezenswaardig boek <strong>over</strong> de<br />

actualiteit aangaande de kerk: heel scherp maar evenwichtig geschreven,<br />

met argumenten die zonder te polariseren of te kwetsen hout snijden!<br />

Alleen, maar niet eenzaam…<br />

Bij een uitvaart aangereikt… Alleen zijn betekent, niet éénzaam<br />

alleen zijn geldt niet als straf.<br />

Alleen zijn met mooie gedachten;<br />

gedachten neemt niemand je af.<br />

Alleen zijn met dierbare doden:<br />

alleen zijn met herinnering aan tijden,<br />

die lang reeds voorbij zijn;<br />

aan alles wat kwam en wat ging<br />

Alleen... ongestoord in je kamer,<br />

de dingen vertrouwd om je heen,<br />

een rustig en zuiver geweten,<br />

dan ben je gelukkig... alleen!<br />

Wie zo het 'alleen zijn' kan dragen;<br />

wie zich zo verzoent met zijn lot,<br />

die spreekt niet van eenzame dagen,<br />

die leeft in vertrouwen op God.


Stille Dag vasten<br />

U bent uitgenodigd deel te nemen aan de Stille Dag ofwel<br />

Bezinningsdag voor onze parochies op Rolduc, op zaterdag<br />

10 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden op de<br />

pastorie. Welkom!<br />

Doopsel<br />

Doopzondag Kerk Bijeenkomst<br />

26 februari Waubach Wo. 15 feb.<br />

4 maart Rimburg Wo. 15 feb.<br />

11 maart Abdissenbosch Wo. 15 feb.<br />

18 maart Waubach Wo. 15 feb<br />

15 april Waubach Wo. 21 maart<br />

22 april Rimburg Wo. 21 maart<br />

6 mei Abdissenbosch Wo. 2 mei<br />

13 mei Waubach Wo. 2 mei<br />

20 mei Lauradorp Wo. 2 mei<br />

10 juni Waubach Wo. 2 mei<br />

8 juli Rimburg Wo. 4 juli<br />

22 juli Lauradorp Wo. 4 juli<br />

29 juli Abdissenbosch Wo. 4 juli<br />

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op<br />

de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden<br />

telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding<br />

via pastorie ( 5312378 10.00-12.00 u.).<br />

Overleden<br />

08-01: Annie Theunissen-Schirbach, Dormig, 82j<br />

12-01: Roos de Haan, Heereveld, 93 jaar<br />

17-01: Ria Hinskens-Schmitz, Kerkstraat, 79 jaar<br />

22-01: Kees Roozen, Groenstraat, 58 jaar<br />

27-01: Frans Eggen, Heereveldje, 71 jaar<br />

03-<strong>02</strong>: Mieke de Hoog-Berden, Wilhelminahof,73 j<br />

Heer onze God, U bent een God van belofte en<br />

trouw, Die voltooid wat Hij begonnen is. Wij bidden<br />

U voor onze dierbaren: laat hen <strong>over</strong> de dood heen<br />

thuiskomen bij U en schenk hun de vreugde die Gij<br />

ons van alle eeuwigheid hebt toegezegd…<br />

Gedoopt<br />

15-01: Leigh Zafarin, Bernadettelaan<br />

22-01: Dylan en Shanaya Heuts en<br />

Djaslyn Thomas, Burg. Hermansstraat<br />

04-<strong>02</strong>: Janou Senden, Burg. Hermansstraat<br />

04-<strong>02</strong>: Sarah en Lotte Berger, Abdijhof<br />

04-<strong>02</strong>: Nick Smeijsters, Bernadettelaan<br />

God kwam naar jou en zei: je bent mijn kind, dit is<br />

het teken, dat Ik je heb bemind, van voor je was<br />

geboren. Dit teken geef Ik jou, geloof dan, mijn<br />

belofte blijf Ik trouw wanneer jij mijn verbond niet<br />

breekt, aanvaard wat Ik je geef. Mijn kind ben jij, Ik<br />

zal er zijn voor jou, ben jij er ook voor Mij?<br />

Wat is de kerk je waard?<br />

Dat is een vraag die op veel verschillende manieren<br />

kan worden beantwoord. Want de waarde van de<br />

kerk is voor iedereen anders. Vaak zal direct in het<br />

antwoord het waarom doorklinken. De kerk is mij<br />

veel waard omdat…<br />

Voor de een is het een eenvoudige vraag met een<br />

duidelijk antwoord. De Kerk is voor de meeste<br />

kerkbezoekers van waarde omdat zij hier de<br />

eucharistie vieren, samenkomen om te luisteren<br />

naar Gods Woord en een gemeenschap van<br />

christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het<br />

kerkgebouw maar vooral om het idee van kerk zijn.<br />

Dat ze daarvoor een gebouw nodig hebben wordt<br />

logisch gevonden. Voor velen is de kerk ook het<br />

gebouw waar wordt stilgestaan bij<br />

belangrijke gebeurtenissen in het<br />

leven. We trouwen in de Kerk, laten<br />

er onze kinderen dopen en komen<br />

er voor een uitvaart. Momenten die<br />

laten zien hoe waardevol de Kerk<br />

kan zijn in ons leven, tijdens dit<br />

soort <strong>over</strong>gangsmomenten.<br />

De vraag wat de Kerk mij waard is zal niet door iedereen<br />

altijd en eenduidig kunnen worden beantwoord. Het is<br />

inderdaad het markante gebouw in stad, wijk of dorp. Maar<br />

het is ook die gemeenschap van gelovigen, de plek waar we<br />

vieren en rouwen, waar we het Evangelie tot ons kunnen<br />

nemen. Of gewoon, waar we af en toe een kaarsje op<br />

kunnen steken als we daar behoefte aan hebben.<br />

Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in<br />

geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook die<br />

welke verbonden zijn met de Kerk, zijn niet in geld te<br />

vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een<br />

centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven<br />

moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet<br />

alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er<br />

organisatorisch bij komt kijken. Daarom is er de Actie<br />

Kerkbalans. Om de waarden waarvoor de kerk staat en die<br />

wij, ieder op onze eigen manier, belangrijk vinden te kunnen<br />

voortzetten en doorgeven.<br />

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende<br />

kosten van de plaatselijke kerk. Het onderhoud van het<br />

gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten,<br />

pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al<br />

die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren<br />

open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.<br />

Huispaaskaarsen <strong>2012</strong><br />

Ook dit jaar is het wederom mogelijk huispaaskaarsen te<br />

bestellen (tot 18 maart!) op de pastorie:<br />

I (21x6,5cm) € 12,50<br />

II (30x7cm) € 17,50<br />

III (20x6cm) € 10,-<br />

In het parochieblad op onze site vindt u de kleuren van de<br />

versierselen. Voor de kerken zullen we paaskaarsen met de<br />

versierselen van model I bestellen!<br />

Kruisweg vrijdags om 15.00 uur<br />

Op de vrijdagen van de Veertigdagentijd bidden we naar<br />

goed gebruik om 15.00 uur de kruisweg te Waubach.


De hongerdoek <strong>2012</strong> God onder ons - de werken van barmhartigheid<br />

De hongerdoek God onder ons is een soort collage, een<br />

schilderij vervaardigd met gebruikmaking van<br />

Afrikaanse aarde, golfkarton, houtskool en acrylverf. De<br />

thema’s van de hongerdoek zijn de mensonwaardige<br />

levensomstandigheden in de sloppenwijken en elders in<br />

het Zuiden, maar ook de levensmoed van vrouwen,<br />

mannen en kinderen die er wonen, hun zelfredzaamheid<br />

en hun onderlinge behulpzaamheid. De hongerdoek is<br />

geschilderd door de Togoleze kunstenaar Sokey Edorh.<br />

Hij behoort tot de toonaangevende hedendaagse<br />

kunstenaars in Afrika. In zijn schilderijen, die visueel<br />

complex zijn en rijk aan inhoud, weerspiegelt zich zijn<br />

warme belangstelling voor de Afrikaanse geschiedenis<br />

en de culturen op zijn continent. Zijn werken zijn een<br />

scherp commentaar op het Afrikaanse leven en de<br />

complexiteit ervan. Opvallend zijn de warme kleuren.<br />

Het azuurblauw van de hemel, de rode aarde uit Afrika.<br />

De roodgekleurde grond, die Sokey Edorh bij het<br />

schilderen van de hongerdoek gebruikt heeft, heeft hij<br />

meegenomen vanuit een veld in zijn geboortedorp<br />

Tsevié in Togo. In zijn atelier in Aken, waar hij de<br />

hongerdoek gemaakt heeft, is de aarde vermorzeld tot<br />

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door<br />

luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij<br />

plaatsnemen op zijn glorierijke troon (Mt 25, 31)<br />

Vanuit de blauwe hemel, vanuit de Heilige Geest, Gods<br />

adem, licht een driehoek op. De mooi versierde zetel,<br />

een Ashanti-stool, is nog leeg. Een glorierijke troon,<br />

maar de Mensenzoon heeft zijn plek voor het laatste<br />

oordeel nog niet ingenomen. Toch is God al aanwezig, in<br />

zijn Geest en in de hongerigen, de zieken, de naakten,<br />

de gevangenen, de vluchtelingen, de arme mensen die<br />

pigment en met water vermengd. Aarde, grond is heilig,<br />

zegt Sokey Edorh. De kunstenaar heeft de daken van de<br />

krotten gemaakt van golfkarton als teken dat het leven<br />

hard en rauw is. Het leven is een op en neer tussen<br />

dieptepunten en heel even een moment van hoop op<br />

beter. Vanuit de bijbelverzen van Mt 25, 35-36 neemt<br />

Sokey Edorh de randgroepen van de menselijke,<br />

mondiale en urbane samenleving in ogenschouw en<br />

toont hen als de protagonisten van hun eigen leven.<br />

Hun kracht en creativiteit en ook hun spiritualiteit zijn<br />

een voorbeeld voor ons. De kunstenaar laat mensen<br />

zien die zich niet onttrekken aan de hulp voor<br />

medemensen in nood en daardoor Gods aanwezigheid<br />

present stellen. De hongerdoek sluit aan bij tekst van<br />

Mattheüs <strong>over</strong> de Komst van de Mensenzoon (Mt 25, 31-<br />

46). In de door het Goddelijke licht beschenen driehoek<br />

in het midden zijn een aantal van de werken van<br />

barmhartigheid te herkennen zoals ze bij Mattheüs<br />

verwoord worden (Mt 25, 35-36). Maar ook buiten de<br />

oplichtende driehoek herkennen we een aantal van die<br />

positieve werken, waardoor we God kunnen ontmoeten.<br />

we op het schilderij herkennen, in de grote chaos die<br />

een sloppenwijk is. De Ashanti-stool is bij het volk van<br />

de Ashanti in Ghana niet alleen de zetel waarop de<br />

koning plaats neemt, maar de lege zetel symboliseert<br />

tevens het gezag van de koning. De zetel staat in de<br />

spanning van nog niet en toch al: de Mensenzoon die<br />

nog niet gekomen is, en Gods Geest, die toch al onder<br />

ons aanwezig is, in en door mensen. Links naast de<br />

vrouw in het midden herkennen we twee driehoekjes, de<br />

een beige, de ander oranje, ze wijzen als het ware van


de hemel naar de aarde. Het zijn gestileerde vogels, die<br />

in Afrikaanse tradities vaak opduiken. Het zijn<br />

boodschappers van het Goddelijke, bemiddelaars tussen<br />

hemel en aarde: Wie God zoekt moet niet naar boven<br />

kijken, maar om zich heen!<br />

Dan zullen alle volken voor hem worden<br />

samengebracht en zal hij de mensen van elkaar<br />

scheiden zoals een herder de schapen van de<br />

bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich<br />

plaatsen, de bokken links (Mt 25, 32-33)<br />

De witte schapen zweven boven de olietanks van grote<br />

bedrijven, de boortoren en de affakkelingsinstallaties.<br />

Ze lijken zich te onttrekken aan die wereld, waar slechts<br />

de winst telt en vervuiling van het milieu en gebrek aan<br />

menswaardigheid op de koop toe genomen worden. Zij<br />

zullen het eeuwige leven mogen ontvangen. In schril<br />

contrast daarmee de zwarte bokken. Zij springen van de<br />

bankgebouwen op de golfplaten daken van de krotten.<br />

De gebouwen van de ondernemingen en de rijken<br />

dringen steeds verder door in het gebied van de<br />

sloppenwijk, ze dreigen de arme mensen het laatste<br />

restje aan eigen plek en waardigheid te ontnemen.<br />

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich<br />

zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend,<br />

kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds<br />

de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd<br />

is. Want ik had honger en jullie gaven mij te<br />

eten..” (Mt 25, 34-35a)<br />

In een kleine tuin verbouwen mensen groente en fruit.<br />

Op een pick-up brengt een handelaar koopwaren, yams<br />

en paprika, naar de markt. De groentetuin is symbool<br />

voor het feit dat mensen in het Zuiden in staat zijn om<br />

te werken aan hun toekomst. Het kleine tuintje geeft<br />

immers ook nog morgen en <strong>over</strong>morgen zijn goede<br />

gaven. Telkens opnieuw kan er geoogst worden en de<br />

opbrengst op de markt verkocht. Telkens opnieuw<br />

kunnen hongerige monden gevoed worden. Dat biedt<br />

perspectief op een betere toekomst, ook al is het leven<br />

zwaar en dreigen de bulldozers de schamele huisjes met<br />

de grond gelijk te maken. Werken aan een betere<br />

toekomst, tegen alle verdrukking in, is meehelpen het<br />

koninkrijk van God gestalte te geven, al weten we dat<br />

het ons uiteindelijk gegeven zal worden.<br />

“..ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.” (Mt<br />

25, 35b)<br />

Een dynamische en krachtige vrouw, met haar kleurrijke<br />

kleding, trekt met veel kracht aan een kar, waarop een<br />

vat met fris water. Aan zuiver en drinkbaar water is een<br />

groot gebrek in het Zuiden. De vrouw staat symbool<br />

voor alle krachtige vrouwen, maar ze is, ondanks al haar<br />

inzet, niet in staat de kar alleen in beweging te houden.<br />

Twee kinderen proberen de kar te duwen, met inzet van<br />

al hun krachten, zich schrap zettend met hun benen en<br />

voeten. De inzet van vrouw en kinderen staat in het<br />

middelpunt, niet zozeer het water. Ondanks al die inzet<br />

blijft de situatie precair, niet alle noodzakelijke<br />

levensbehoeften kunnen bevredigd worden. Voldoende<br />

en niet vervuild drinkwater is een eerste levensbehoefte,<br />

het gebrek eraan blijft voor velen op deze wereld een<br />

groot probleem.<br />

“Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij<br />

op,..” (Mt 25, 35c)<br />

Twee archaïsch uitziende, naakte en donkere figuren<br />

treden het beeld binnen. Ze doen een klein beetje<br />

denken aan de mascotte van het wereldkampioenschap<br />

voetbal in 2010 in Zuid-Afrika. Echter, wie het zijn, waar<br />

ze vandaan komen, blijft onduidelijk. Maar iemand<br />

wacht op hen: een eveneens donkere, maar wel geklede<br />

vrouw heet de onbekenden welkom met gaven in haar<br />

handen. Twee bootjes liggen in alle rust op het strand.<br />

In zee drijft een aantal mensen met roodwitte<br />

zwembanden als reddingsboei om zich heen, ze komen<br />

op het strand toe. Ook zij komen aan, als vluchteling uit<br />

een andere regio, een ander land. Zij zijn<br />

hoogstwaarschijnlijk even slechte leefomstandigheden<br />

als die in de sloppenwijk ontvlucht. De scène toont een<br />

komen en gaan van mensen. Mensen zijn voortdurend in<br />

beweging, nergens echt thuis, steeds onderweg, met<br />

slechts de hoop op een betere toekomst als bagage. De<br />

mensen, waar ze ook vandaan komen, krijgen bij hun<br />

aankomst op het strand te eten en te drinken. Hun dorst<br />

wordt gelest, hun honger gestild. Ze zijn welkom: hun<br />

verlangen naar menswaardigheid wordt voor een<br />

moment vervuld. De stroom van nieuwe slumbewoners<br />

houdt echter niet op. In de sloppenwijken van deze<br />

wereld leven vele nationaliteiten op een benauwende<br />

ruimte met elkaar samen en toch is er steeds weer<br />

plaats voor de nieuwelingen die aankomen.<br />

“..ik was naakt en jullie kleedden mij.” (Mt 25, 36a)<br />

Een traditionele wever is bezig met het weven van<br />

kente-stroken. Deze stroken worden gebruikt om<br />

kleding van te naaien. Het zijn vooral mannen die op<br />

deze manier in Togo en Ghana traditioneel weven. De te<br />

weven stof wordt aangespannen met een pedaal en met<br />

stenen op het uiteinde. Op deze manier wordt ook<br />

sacrale kleding gemaakt. Het weven zelf is een soort<br />

religieuze handeling, vroeger <strong>over</strong>igens veel meer dan<br />

tegenwoordig. In de kente-stroken zijn allerlei patronen<br />

verweven, die iets zeggen <strong>over</strong> de herkomst van de<br />

drager van de kleding, <strong>over</strong> zijn of haar traditie. Of er<br />

zijn symbolen te zien, zoals het ruitenpatroon van een<br />

schildpad, een mens die bidt, stilistisch vorm gegeven,<br />

of een palmblad, symbool voor jeugd en jeugdig elan.<br />

Het weven van de traditionele kleding is hier een<br />

pleidooi voor een structurele ontwikkeling vanuit de<br />

eigen kracht en traditie. In plaats van tweedehands en<br />

afgedragen kleding uit het noorden te importeren, die<br />

de eigen kledingindustrie en de vele kleine<br />

kledingwerkplaatsjes kapot concurreert, bezinnen<br />

mensen zich op hun eigen traditie als basis om hun<br />

eigen kleding te maken. Zelfwerkzaamheid wordt<br />

gestimuleerd, de afhankelijkheid van import en van de<br />

goedgeefsheid van anderen verminderd.<br />

8


St. Jozefnoveen <strong>2012</strong><br />

Zondag 11 maart 11.30 uur Opening – Parochieel Dameskoor<br />

Maandag 12 maart 19.00 uur Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus<br />

Dinsdag 13 maart 19.00 uur Koninklijke Fanfare Eendracht - Waubach<br />

Woensdag 14 maart 19.00 uur Landgraaf Vocaal Ensemble<br />

Donderdag 15 maart 19.00 uur Fanfare Elisabeth - Groenstraat<br />

Vrijdag 16 maart 19.00 uur Zanggroep Ensemble ‘72<br />

Zaterdag 17 maart 19.00 uur Gemengd Koor Sint Jan - Abdissenbosch<br />

Zondag 18 maart 11.30 uur Gemengd Koor Don Bosco - Lauradorp<br />

Maandag 19 maart 19.00 uur Zangvereniging Eendracht - Rimburg<br />

Maandag 12, woensdag 14, vrijdag 16 en maandag 19 maart aanbidding H. Sacrament<br />

van 14 tot 15 uur met rozenkrans en vespers. Kruisweg vrijdags om 15.00 uur.<br />

Liturgische diensten <strong>Ubach</strong> <strong>over</strong> <strong>Worms</strong><br />

Op maandag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers<br />

te zingen. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans gebeden.<br />

Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk te Waubach, of volgens afspraak met de pastoor. Op<br />

de eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks worden er ook H.<br />

Missen opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette’ voor de pelgrims-intenties van de<br />

Lourdesbedevaarten.<br />

Vrijdag 10 feb H. SCHOLASTICA, MAAGD Geen avondmis!<br />

Zaterdag 11 feb O.L. VROUW VAN LOURDES<br />

Abdissenbosch 18:00 uur Gemengd Koor St. Jan echtp. Geuskens-Roumen (st);<br />

Zondag<br />

12 feb<br />

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR B<br />

Lev.13,1-2.45-46 Mensen worden verbannen, tot dat het Rijk van God doorbreekt<br />

Mc.1,40-45 Jezus geneest een melaatse: in Hem is het Rijk Gods gekomen!<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offerden;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Piet Cools; Nol en Annie Verreck-Gielgens<br />

(buurt); Nelly Nievelstein-Vincke; fam. Peusens-L’Ortye (st);<br />

Par. Dameskoor zeswekendienst Greetje Scholtz-Söffner; zeswekendienst Hein<br />

Janssen; zeswekendienst Adele Pelzer; Herbert Jansen en broer Karl-Heinz; Mia<br />

Michorius-Plum; jrdst. oud. Franken-Quaedflieg, dochter Mia en kleinzoon Guy (st);<br />

Waubach 11:30 uur jrdst. Harry en Hubertina Bisschops-Herpers (st); jrdst. echtp. Wijnand en Annie Haan-<br />

Dautzenberg (st); jrdst. Cor Rutzerveld, <strong>over</strong>l. fam. Rutzerveld en Meulenberg (st);<br />

Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrdst. Annie Knoben-Neelis; Anni Gottschalk-Stevens, fam.<br />

Hellenbrandt; Wim Huth; jrdst. Hub Didderen; oud. Jo en Annie Franssen-Janssen;<br />

Maandag 13 feb<br />

Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud. (st);<br />

Waubach 19:00 uur jrdst. Theo en Mia Muris-Reijnebeau (st); Joseph Vaessen (st); oud. Hagenaars-van<br />

Gurp; Lei Simons verj; Tiny Speth verj; alle <strong>over</strong>l. flat An d’r Meswegh;<br />

Dinsdag 14 feb HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, BISSCHOP Heereveld 10:00 uur H. Mis<br />

Vrijdag 17 feb ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETEN<br />

Waubach 19:00 uur<br />

Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); <strong>over</strong>l. oud. Plum-<br />

Heinen en dochter Mia (st); oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.; Jo Wetzler verj;<br />

Zaterdag 18 feb<br />

Abdissenbosch 18:00 uur<br />

Volkszang jrdst. Piet Moonen (st); zaliger pastoor Joseph Peters (st); jrdst. Denny<br />

Joosten-Ten Cate;<br />

Zondag<br />

19 feb<br />

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B<br />

Jes.43 Omdat Hij barmhartig is, schenkt de Heer vergeving en opent de toekomst<br />

Mc.2,1-12 Jezus is de Messias: Hij schenkt de lamme vergiffenis en geneest hem<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans<br />

Rimburg 10:00 uur Gregoriaans Trautje Pöschkens-Kauhl (st);<br />

Volkszang 1<br />

Waubach 11:30 uur<br />

ste jrdst. Alphons Godding; Joep Borjans en zoon John verj; Sjef en Tinie<br />

Haan-Lutgens, wederz. oud. (st); oud. Sjef en Leny Reinartz-Sieben; oud. Geenen-<br />

Eggen en Eggen-Hanssen (st); Hans Weelen en wederz. oud.; Hans Giesen verj;<br />

Maandag 20 feb Geen avondmis!<br />

Woensdag<br />

22 feb<br />

ASWOENSDAG-VASTEN-EN ONTHOUDINGSDAG We vangen onze tocht naar Pasen<br />

aan: 40 dagen krijgen we om ons opnieuw met heel ons hart op God te richten, door<br />

gebed, door onthouding en door te delen met elkaar. De as drukt onze bereidheid uit!<br />

Heereveld 10:00 uur H. Mis<br />

Rimburg 17:30 uur Volkszang<br />

Waubach 19.00 uur<br />

Volkszang Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en<br />

wederz. oud. (st); oud. Hubert en Catharina Simons-Plum (st); Ger Wijshijer;<br />

9


Vrijdag 24 feb<br />

Waubach 15:00 uur Kruisweg<br />

Waubach 19:00 uur<br />

jrdst. Arnold Hanssen; fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; Mathieu en Mia<br />

Frings-Dautzenberg;<br />

Zaterdag 25 feb<br />

Abdissenbosch 18:00 uur Volkszang echtp. Slangen-Paulus (st); Anna Claessen-Sep (st);<br />

Zondag<br />

26 feb<br />

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD B<br />

Gen.9,8-15 De Heer zet zijn boog aan de hemel als teken van zijn verbond<br />

Mc.1,35-42 Jezus kondigt het Rijk Gods aan: Bekeert u en gelooft het evangelie<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans hen die offerden;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Gregoriaans jrdst. Erich Wermelskirchen; Wim Fouwels; Hub Ubben, Juliana Ubben-<br />

Czerw en oud. Czerw-Dohmen; uit dankbaarheid bgv een 80 ste verjaardag;<br />

Par. Dameskoor zeswekendienst Roos de Haan; Joep Mulders verj; Jef Pelzer; Leonie<br />

Erfkemper-Zeegers; Jan Evertsen (st); oud. Nievelstein-Beaujean, zoon Arnold, tevens<br />

Waubach 11:30 uur oud. Schuncken-Bergrath (st); Sophie Quaedvlieg-Frösch; Johanna Simons-Janssen;<br />

jrdst. Hein Römkens (st); jrdst. Marjon Hellebrekers-van Weert; Mathieu Heinen, zoon<br />

Jack en <strong>over</strong>l. fam. Heinen-Peeters; jrdst. Fons Ramakers en <strong>over</strong>l. fam.;<br />

Maandag 27 feb<br />

Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud. (st);<br />

Waubach 19:00 uur Zef Meys verj. (st); Jozef Scholle (trouwdag); Zef Hamers verj, Mia Hamers-Dortants;<br />

oud. Goebert-Scholle;<br />

Dinsdag 28 feb Heereveld 10:00 uur H. Mis<br />

Vrijdag 2 mrt<br />

Waubach 14-15 uur Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers<br />

Waubach 15:00 uur Kruisweg<br />

Waubach 19:00 uur<br />

fam. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); oud. Balter-<br />

Kok en zoon Jos;<br />

Zaterdag 3 mrt<br />

Abdissenbosch 18:00 uur Volkszang Zef Vaessen (st); Wiel Vaessen (st); Ger Bouwman; jrdst. Laszló Oroszi;<br />

Zondag<br />

4 mrt<br />

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD B<br />

Gen.22 Abraham is het stralende voorbeeld van geloof<br />

Mc.9,2-10 De gedaanteverandering van de Heer op de berg: <strong>over</strong> de horizon!<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans jrdst. Sophie v.d. Wiel-de Lang;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Gregoriaans Alphons Kallen (st); Konrad von Brauchitsch en echtp. Hermans-v.d.<br />

Wildenberg;<br />

Koor Gioia zeswekendienst Annie Theunissen-Schirbach; jrdst. Rein Gossen, verj. (st);<br />

Waubach 11:30 uur jrdst. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath (st); jrdst. Netje Weijgerse-Janssen (st);<br />

Hein Janssen; Jo Peelen verj;<br />

Rimburg 14:30 uur Doopsel Kaj Wijwiol, Laura-Juliastr. en Cemme Coun Paulussen, Broekhuizenstraat<br />

Maandag 5 mrt<br />

Waubach 19:00 uur<br />

Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst,<br />

Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); fam. Dominicus Wijnen-Mosmuller (st);<br />

jrdst. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons, tevens zoon Jan;<br />

Dinsdag 6 mrt Heereveld 10:00 uur H. Mis<br />

Vrijdag 9 mrt H. FRANCISCA ROMANA, KLOOSTERLINGE<br />

Waubach 15:00 uur Kruisweg<br />

Waubach 19:00 uur<br />

oud. Frans en Mien Hol-Quadvlieg; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud.(st);<br />

Bart de Gussem verj; jrdst. Isabel Wilbers;<br />

Zaterdag 10 mrt<br />

Abdissenbosch 18:00 uur<br />

The Young Singers Tiny Brattinga-Broeren; fam. Schillings (st); fam. Paulus-Romkens<br />

(st); Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Mathieu en Mia Frings-Dautzenberg;<br />

Zondag 11 mrt DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Opening St. Jozef-Noveen<br />

Waubach 08:30 uur Gregoriaans oud. Plum-Pauly (st); hen die offerden;<br />

Rimburg 10:00 uur<br />

Gregoriaans Nol en Annie Verreck-Gielgens (buurt); Harrie Janssen en Wilhelmina<br />

Maria Janssen-Hanssen (st).<br />

Par. Dameskoor zeswekendienst Frans Eggen; zeswekendienst Ria Hinskens-Schmitz,<br />

tevens Hub Hinskens; 1<br />

Waubach 11:30 uur<br />

ste jrdst. Lieske Houtmans-Adams; Lies Peters-Kockelkorn verj;<br />

Herbert Jansen; jrdst. Leny Scheeren-Janssen, Joep Scheeren (st); Mia Michorius–Plum;<br />

Ger Wijshijer; Marga Kölgens-Quaedvlieg; Mathieu en Sophie Sijstermans-Kempen;<br />

jrdst. echtp. Theresia en Johan Jozef Hinskens-Latour (st); Wim Huth; Jozef en Maria<br />

Dautzenberg-Römkens (st); jrdst. Lei Dörenberg; Anni Gottschalk-Stevens en fam.<br />

Hellenbrandt; Joep Borjans, zoon John en wederz. oud; Gerard van den Heuvel.<br />

10


Hemel op aarde!<br />

We bereiden ons voor op de<br />

E.H. Communie, in Abdissenbosch<br />

op Hemelvaartdag 17 mei <strong>2012</strong>,<br />

om 9.30 uur!<br />

Eerste communicanten BS De Wegwijzer (40): Iñigo Agüeria Corral, Joris Arts, Demi de Beer, Sarah Berger,<br />

Milou Braam, Jillian Brüggen, Noah Claessen, Jeppe Coenen, Kyan Cordewener, Jolie Daemen, Quinn Delang, Yara<br />

Frijns, Aimy van Geldorp, Zoë Heijnen, Irving Hodiamont, Loek de Hoog, Daan Houtermans, Jaylee Jägers, Tim<br />

Jozefowski, Jools Körver, Isa Ledoux, Maddy & Riley Ludwiczak, Mieke Lukassen, Wesley van Os, Naomi Pommier,<br />

Lynn Ramakers, Bryan van Rens, Demi Schippers, Charelle Seegers, Janou Senden, Jeroen Siebers, Mick Smeets,<br />

Nick Smeijsters, Lina Stinski, Dylan Theissen, Stef VanderBroeck, Ava Vijgen, Tygo Visser, Demi Wetzels.<br />

Het volgend ^|Ü~xuÄxw}x verschijnt op 9 maart en wel voor de periode tot 6 april.<br />

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk donderdag 1 maart liefst middels een briefje in de<br />

brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!