Theben digitale klokthermostaat voor draadloze bediening

durinck.nl

Theben digitale klokthermostaat voor draadloze bediening

Wa n d o p b o u w

Digitale klokthermostaat met draadloze besturing

M a a t s c h e t s

1 0

RAM 813 top HF ( d ra a d l o o s )

REC 1 (1 kanaalontva n g e r, 868 MHz)

REC 2 (2 kanaalontva n g e r, 868 MHz)

F u n c t i e :

Voor vloer- en ra d i a t o r v e r warming biedt Theben een innovatief

systeem als ruimtetempera t u u r r e g e l i n g . Door de dra a d l oze

besturing is dit een voordelige en comfortabele oplossing

voor alle systemen. Niet alleen in nieuwbouwsituaties, m a a r

ook in bestaande in woningen, appartementen en bedrijfsgeb

o u w e n . Het systeem bestaat uit telkens één klokthermostaat

per ruimte met geïntegreerde zender en ontva n g e r. B i j

meerdere ruimtes/verwarmingszones kunnen meerdere sets

p a rallel aangesloten worden.

• D raadloze digitale klokthermostaat RAM 813 top HF is niet

alleen energiebesparend maar zorgt ook voor een aangen

a a m , comfortabel woonklimaat

• De sets voor 1/2 verwarmingszones zijn met meerdere sets

uit te breiden, zonder elkaar onderling te beïnvloeden

• Snelle en eenvoudige bediening: d u i d e l i j ke tekst in beeldscherm

voert de gebruiker stap voor stap door de progra mmering

en bediening

• Met een draaiknop kan altijd tussen 3 progra m m a ’s gekozen

worden: 2 voorgeprogrammeerde niet uitwisbare bas

i s p r o g ra m m a ’s en een individueel programma met maximaal

22 tempera t u u r b l o k ke n .

• Aanvullende comfortfuncties als party- en ECO-prog

ra m m a , datumgestuurde va k a n t i e p r o g ramma en automatische

zomer-/wintertijd aanpassing

• D raadloze communicatie, digitaal gecodeerd en beveiligd

tegen beïnvloeding door andere draadloze systemen

• Betrouwbare ontvangst van de radiosignalen van de batterijgevoede

ruimtezenders door de centrale stuureenheid

• Hoge bedrijfszekerheid door meervoudige verzending va n

gecodeerde aan- en uitsignalen voor elk kanaal. H i e r d o o r

treden ook bij grotere gebouwen met regeling per ruimte

geen storingen op

• Niveau-indicatie met 5 LED’s voor controle van ontva n g s t -

k waliteit en herkenning van storingsvelden in de omgeving

• D raadantenne voor optimalisatie van ontva n g s t k wa l i t e i t

• Hoge bedrijfszekerheid door batterijvoeding en batterijindicatie

• Batterijen verwisselen zonder tijd- en progra m m a v e r l i e s

• Stuureenheid met potentiaalvrije wisselcontacten 6 (1) A /

250 V ~

• Noodbedrijf van ontvanger indien de zender uitvalt of de

d raadloze ontvangst langere tijd verstoord wordt

RAM 813 top HF, set 1, R A M S E S ® regeling voor 1 zone

• Bestaande uit een klokthermostaat RAM 813 top HF en

een ontvanger met 1 wisselcontact 6 (1) A / 250 V~ en

m o n t a g e s e t

RAM 813 top HF, set 2, R A M S E S ® regeling voor 2 zones

• Bestaande uit 2 klokthermostaten RAM 813 top HF en een

2 kanaalontvanger met 2 wisselcontacten 6 (1) A / 250 V ~

en montageset

RAM 813 top HF, set 4, R A M S E S ® regeling voor 4 zones

• Bestaande uit 4 klokthermostaten RAM 813 top HF en 2

k a n a a l o n t vangers met 4 wisselcontacten 6 (1) A / 250 V ~

en montageset

6–30 °C

7 d 24 u ± 1 u

a u t o

v a k a n t i e

Technische gegevens:

We r k i n g : Type 1B volgens EN 60730-1

R e g e l n a u w ke u r i g h e i d : ± 0,2 K

R e g e l p e r i o d e : 5 tot 30 minuten

Z e n d f re q u e n t i e : 868 MHz

S i g n a a l v e r m o g e n : < 10 mW

Vo e d i n g : 2 x 1,5 V Alkaline batterijen (AA)

Levensduur batterijen:

c a . 2 jaar, a f h a n kelijk van schake l g e d ra g

S i g n a a l b e re i k :

c a . 20 tot 30 meter, a f h a n kelijk van gebouwconstructie.

Mocht het signaal van de draadantenne door ongunstige

omstandigheden niet toereikend zijn, kan met een externe

s t a a f a n t e n n e (optioneel) de ontva n g s t k waliteit worden

v e r b e t e r d

REC ontvanger

Vo e d i n g : 230 V ~ , ± 10%

F re q u e n t i e : 50/60 Hz

C o n t a c t b e l a s t i n g : 6 (1) A / 250 V AC

A n t e n n e s y s t e e m : d ra a d a n t e n n e

Indicatie signaalontvangst: 5 LED’s

Indicatie re l a i s s c h a ke l s t a n d : 1 LED per kanaal

B e s c h e r m i n g s k l a s s e : II volgens EN 60730-1

B e s c h e r m i n g s g ra a d : IP20 volgens EN 60529

Individuele ruimtere g e l i n g

Door een combinatie van bovengenoemde

klokthermostaat met thermomotoren

is een zeke r e, individuele ruimteregeling

mogelijk. De thermomotoren worden

eenvoudigweg op de afzonderlijke

radiatoren gemonteerd of bij vloerverwarming

op de ventielen van de verdeler geschroefd.

Gedetailleerde beschrijving: zie pagina 30.


Wa n d o p b o u w

Digitale klokthermostaat met draadloze besturing

D raadloze re f e re n t i e r u i m t e re g e l i n g, b i j v. voor

2 woningen (regeling van 2 zones)

➊ Klokthermostaat RAM 813 top HF per woning met

zender in meest gebruikte woonruimte (referentier

u i m t e ) , geen aansluitdra d e n .

➋ O n t vanger met 2 kanalen regelt de wa r m t e t o e v o e r

naar beide woningen.

D raadloze individuele ruimteregeling voor 2 of

m e e rd e re ruimtes voorzien van vloerverwarming

➊ Klokthermostaat RAM 813 top HF met zender in elke

woonruimte of kantoor.

➋ O n t vangers bij de verwarmingsverdeler schakelen de

t h e r m o m o t o r e n , deze regelen de warmtetoevoer voor

de betreffende verwa r m i n g s z o n e s.

➌ Thermomotoren kunnen op aanwezige ventielen va n

de verwarmingsverdeler gemonteerd worden.

RAM 813 top HF set 1, REC ontvanger

REC ontvanger stuurt thermomotor voor centrale

v e r warming of ra d i a t o rafsluiter resp. circulatiepomp

of elektrische verwa r m i n g


Woning 1

Woning 2

6–30 °C

7 d 24 u ± 1 u

a u t o

v a k a n t i e

K l o k t h e r m o s t a a t O n t v a n g e r

Ty p e S c h a ke l - Te m p e ra t u u r- S c h a ke l - A a n s l u i t i n g N o m i n a l e S c h a ke l - N o m i n a l e A r t i ke l -

p r o g ra m m a bereik r/m d i f f e r e n t i e s p a n n i n g c o n t a c t s t r o o m n u m m e r

RAM 813 top HF 24 uur/7 dagen +6 °C…30 °C ± 0,2 K d ra a d l o o s 230 V 1 wissel 6 (1) A 813 9 401

set 1 va k a n t i e p r o g ra m m a v o r s t b e v e i l i g i n g 50/60 Hz

RAM 813 top HF 24 uur/7 dagen +6 °C…30 °C ± 0,2 K d ra a d l o o s 230 V 2 wissel 6 (1) A 813 9 402

set 2 va k a n t i e p r o g ra m m a v o r s t b e v e i l i g i n g 50/60 Hz

U H F - s t a a f a n t e n n e voor 868 MHz met wandhouder en 2 meter afgeschermde aansluitkabel (alleen noodzakejik bij ongunstige signaal omstandigheden 907 0 334

Klemafdekking voor ontvanger is inbegrepen


RAM 813 top HF set 2, REC ontvanger

REC ontvanger stuurt bijvoorbeeld 2 verwa r m i n g s z o n e s

met thermomotor voor vloerverwarming of ra d i a t o ra f s l u iter

resp. circulatiepomp of elektrische verwa r m i n g

b i j v. b a d k a m e r b i j v. w o o n k a m e r

RAM 813 top HF 24 uur/7 dagen +6 °C…30 °C ± 0,2 K d ra a d l o o s 230 V 4 wissel 6 (1) A 813 9 404

set 4 va k a n t i e p r o g ra m m a v o r s t b e v e i l i g i n g 50/60 Hz
1 1


Wa n d o p b o u w

Digitale klokthermostaat met draadloze besturing

M a a t s c h e t s

RAM 813 top HF ( d ra a d l o o s )

Ontvanger REC 11

voor opbouwmontage (set A )

O n t v a n g e r REC 21

Tu s s e n s t e k ke r (set S)

F u n c t i e :

Voor vloer- en ra d i a t o r v e r warming biedt Theben een innovatief systeem

als ruimtetempera t u u r r e g e l i n g . Door de draadloze besturing

is dit een voordelige en comfortabele oplossing voor alle system

e n . Niet alleen in nieuwbouwsituaties, maar ook in bestaande

w o n i n g e n , appartementen en bedrijfsgebouwen. Het systeem bestaat

uit telkens één klokthermostaat per ruimte met geïntegreerde

zender en ontva n g e r. Bij meerdere ruimtes/verwa r m i n g s z o n e s

kunnen meerdere sets parallel aangesloten worden.

• D raadloze digitale klokthermostaat RAM 813 top HF is niet

alleen energiebesparend maar zorgt ook voor een aangenaam

en comfortabel woonklimaat

• De sets voor 1/2 verwarmingszones zijn met meerdere sets

uit te breiden, zonder dat systemen elkaar beïnvloeden

• Snelle en eenvoudige bediening: d u i d e l i j ke tekst in beeldscherm

voert de gebruiker stap voor stap door de progra mmering

en bediening

• Met een draaiknop kan altijd tussen 3 progra m m a ’s geko z e n

w o r d e n : 2 voorgeprogrammeerde basisprogra m m a ’s en een individueel

programma met maximaal 22 tempera t u u r b l o k ke n .

• Aanvullende comfortfuncties als party- en ECO-progra m m a ,

datumgestuurde va k a n t i e p r o g ramma en automatische zom

e r- / w i n t e r t i j d a a n p a s s i n g

• D raadloze communicatie is digitaal gecodeerd en beveiligd

tegen beïnvloeding door andere draadloze systemen

• Betrouwbare ontvangst van de radiosignalen van de batterijgevoede

ruimtezenders door de centrale stuureenheid

• Hoge bedrijfszekerheid door meervoudige verzending va n

gecodeerde aan- en uit-signalen voor elk kanaal. H i e r d o o r

treden ook bij grotere gebouwen met individuele ruimteregeling

geen storingen op

• Niveau-indicatie met 5 LED’s voor controle van ontva n g s t -

k waliteit en herkenning van storingsvelden in de omgeving

• Hoge bedrijfszekerheid door batterijvoeding en batterijindicatie

• Batterijen verwisselen zonder tijd- en progra m m a v e r l i e s

• Stuureenheid met potentiaalvrije wisselcontacten 6 (1) A /

250 V ~

• Noodbedrijf van ontvanger indien de zender uitvalt of de

d raadloze ontvangst langere tijd verstoord wordt

RAM 813 top HF, set A , R A M S E S ® regeling voor 1 zone

• Bestaande uit 1 klokthermostaat RAM 813 top HF en 1 ontvanger

REC 11 met een maakcontact (NO) 16 (2) A / 250 V ~

voor wa n d b e v e s t i g i n g

RAM 813 top HF, set S, R A M S E S ® regeling voor 1 zone

• Bestaande uit 1 klokthermostaat RAM 813 top HF en 1 ontvanger

REC 21 als tussenstekker (16 (2) A) bijv. voor handd

o e k v e r warming of heater

5–39 °C

7 d 24 u ± 1 u

a u t o

v a k a n t i e

Technische gegevens:

We r k i n g : Type 1B volgens EN 60730-1

R e g e l n a u w ke u r i g h e i d : ± 0,2 K

R e g e l p e r i o d e : 5 tot 30 minuten

Z e n d f re q u e n t i e : 868 MHz

S i g n a a l v e r m o g e n : < 10 mW

Vo e d i n g : 2 x 1,5 V Alkaline batterijen (AA)

Levensduur batterijen: c a . 2 jaar, a f h a n kelijk van schake l g ed

ra g

S i g n a a l b e re i k : c a . 25 tot 30 meter, a f h a n kelijk van geb

o u w c o n s t r u c t i e

REC 11/21 ontvanger

Vo e d i n g : 230 V ~ , ± 10%

F re q u e n t i e : 50/60 Hz

C o n t a c t b e l a s t i n g : 16 (2) A / 250 V~ (Set A )

16 (2) A / 230 V~ (Set S)

C o d e r i n g : a u t o m a t i s c h , 65536 mogelijkheden

Indicatie signaalontvangst: 5 LED’s

Indicatie re l a i s s c h a ke l s t a n d : 1 LED

B e s c h e r m i n g s k l a s s e : II volgens EN 60730-1

B e s c h e r m i n g s g ra a d : IP20 volgens EN 60529

Individuele ruimtere g e l i n g

Door een combinatie van bovengenoemde

klokthermostaat met thermomotoren

is een zeke r e, individuele ruimteregeling

mogelijk. De thermomotoren worden

eenvoudigweg op de afzonderlijke

radiatoren gemonteerd of bij vloerverwarming

op de ventielen van de verdeler geschroefd.

Gedetailleerde beschrijving: zie pagina 30.

K l o k t h e r m o s t a a t O n t v a n g e r

Ty p e S c h a ke l - Te m p e ra t u u r- I n s t e l b a r e A a n s l u i t i n g N o m i n a l e S c h a ke l - N o m i n a l e A r t i ke l -

p r o g ra m m a bereik r/m s c h a ke l d i f f e r e n t i e s p a n n i n g c o n t a c t s t r o o m n u m m e r

RAM 813 top HF 24 uur/7 dagen +6 °C…30 °C ± 0,2 K d ra a d l o o s 230 V Maak (NO) 16 (2) A/250 V ~ 813 9 403

set A va k a n t i e p r o g ra m m a v o r s t b e v e i l i g i n g 50/60 Hz

RAM 813 top HF 24 uur/7 dagen +6 °C…30 °C ± 0,2 K d ra a d l o o s 230 V Maak (NO) 16 (2) A/230 V ~ 813 9 405

set S va k a n t i e p r o g ra m m a v o r s t b e v e i l i g i n g 50/60 Hz

1 2

More magazines by this user
Similar magazines