14.09.2013 Views

jaarverslag 2008 - MC Theater

jaarverslag 2008 - MC Theater

jaarverslag 2008 - MC Theater

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

M<strong>jaarverslag</strong> <strong>2008</strong>


INHOUDSOPGAVE<br />

voorwoord 4<br />

inleiding 6<br />

de mc voorstellingen 10<br />

mc connects 28<br />

mc maakt school 32<br />

mixin creativity 38<br />

mc internationalisering 42<br />

mc op de westergasfabriek 48<br />

mc producties in <strong>2008</strong> 52<br />

prestatieoverzicht <strong>2008</strong> 56<br />

namedropping 58<br />

3


voorwoord<br />

door algemeen directeur Lucien Kembel<br />

<strong>2008</strong> was het laatste jaar van made in da shade en cosmic theater zij hebben nu plaats<br />

gemaakt voor <strong>MC</strong>. we zullen het verleden niet vergeten, maar we zijn ons nog meer bewust<br />

van onze plek in het heden en van onze missie om vorm te geven aan de toekomst.<br />

mc pioniert en durft risico’s te nemen. we zoeken naar nieuwe artistieke referentiekaders<br />

en daarvoor is continuïteit in ontwikkeling en onderzoek noodzakelijk. mc neemt de<br />

verantwoordelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van makers<br />

die geïnteresseerd zijn in hun zoektocht naar nieuwe vormen van verhalen vertellen.<br />

mc geeft een stem en een gezicht aan een deel van de kunst die nog niet genoeg gezien en<br />

gehoord wordt en wil daarvoor ook een platform bieden. de realisatie van ons eigen huis op<br />

de westergasfabriek in 2009 is daarin essentieel. het zal ons in staat stellen om ons beleid nog<br />

concreter te maken, waarbij talentontwikkeling, doorstroming en overdracht centraal staan.<br />

in <strong>2008</strong> hebben we in totaal acht voorstellingen en zes co-producties uitgebracht, drie<br />

rightaboutnow-evenementen georganiseerd, twee soundtracks geproduceerd en<br />

diverse workshops en randprogrammering rondom onze voorstellingen opgezet. we waren<br />

aanjager en partner in verschillende internationale voorstellingen en uitwisselingsprojecten<br />

en daarnaast hebben we meerdere projecten van makers bij andere instellingen weten te<br />

plaatsen. bovendien hebben we in <strong>2008</strong> een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl gelanceerd<br />

met een bijbehorende website die het virtuele huis van de groep wordt.<br />

alle projecten, in al hun diversiteit, houden verband met elkaar en passen in onze missie om<br />

vanuit een heldere eigen artistieke identiteit nieuw talent te ondersteunen in hun ontwikkeling<br />

en de doorstroming van dat talent naar het nederlandse culturele veld mogelijk te maken. met<br />

name de vanzelfsprekendheid van al die verschillende projecten is kenmerkend voor mc, want:<br />

<strong>MC</strong> = MD = NU<br />

waarbij wij Masters of Ceremony zijn die in de context van de multiculturele steden en de per<br />

definitie multiculturele globalisering ons huis vormgeven (mc).<br />

een context waarbinnen Multi Disciplinair denken en maken, het bij elkaar zetten en combineren<br />

van verschillende ideeën, media en mensen vanzelfsprekend is (md).<br />

en waarbij we steeds vanuit de actualiteit de verbinding zoeken tussen kunst en samenleving,<br />

tussen ons theater en de community, tussen velden en instituten (nu).<br />

Lucien Kembel<br />

algemeen directeur<br />

5


inleiding<br />

door artistiek directeur Marjorie Boston<br />

in <strong>2008</strong> zijn we van start gegaan met de profilering van mc als theaterproductiehuis met eigen<br />

theater op de westergasfabriek. de voorbereidingen voor de bouw van ons eigen theater<br />

waren echter nog in volle gang en daarom waren we in <strong>2008</strong> voornamelijk afhankelijk van<br />

speellocaties buiten ons eigen theater. toch vond ik het belangrijk om al wel de aandacht te<br />

vestigen op onze eigen plek op de westergasfabriek.<br />

na twee jaren van ‘reorganisatie’ van cosmic theater en made in da shade werd het tijd om<br />

onze visie, nieuwe plannen en producties te presenteren. daarom hebben we op vrijdag 20<br />

juni <strong>2008</strong> een groot ‘open huis’ georganiseerd: mc’s getto gala. op dit gala hebben we voor<br />

400 bezoekers uit onze achterban onze bouwplannen en architect gepresenteerd en onze<br />

naam mc officieel gelanceerd. een groot succes!<br />

<strong>2008</strong> was het jaar waarin we langzaam afscheid namen van cosmic theater en made in da<br />

shade. mc moest een eigen gezicht krijgen en ik heb als artistiek directeur het onder andere<br />

als volgt willen verwezenlijken:<br />

<strong>MC</strong> TORI<br />

wij zijn vanaf september <strong>2008</strong> van start gegaan met de mc tori’s. tori is het surinaamse<br />

woord voor verhaal, de mc tori is een warme zondagmiddag waar een (theater)maker het<br />

podium van mc overneemt. het tori concept geeft ons de mogelijkheid om met theatermakers<br />

te werken die niet perse binnen ons productiehuis aan het werk zijn. de mc tori moet voor<br />

deze makers een artistiek inhoudelijke proeftuin worden.<br />

voor de selectie van het eerste seizoen heb ik makers geselecteerd die in een directe relatie met<br />

ons staan, zodat wij op basis van goede evaluaties de formule van de tori konden aanscherpen.<br />

onze mc tori gasten in <strong>2008</strong> waren: maarten van hinte, Jenny mijnhijmer, paulette smit en<br />

brian elstak. met de mc tori’s manifesteren we ons nu maandelijks op de westergasfasbriek.<br />

ARTIST IN RESIDENCE<br />

ik zie een belangrijke taak voor mc weggelegd als productiehuis. ik wil een platform bieden<br />

voor makers die voor een langere tijd een artistiek onderzoek willen doen. <strong>2008</strong> was het<br />

voorbereidend jaar van het ‘artist in residence’ traject van mc.<br />

mc gaat met de artist in residence een wederzijdse samenwerking aan. de basis ligt bij een<br />

inhoudelijke vraag van de maker. wij waarborgen het onderzoek van de makers en garanderen<br />

de artistieke begeleiding. het traject wordt per maker op maat gesneden en aangepast aan de<br />

behoefte van de artist in residence en aan wat wij voor de maker van belang achten.<br />

wij verwachten van de makers dat zij zich verbinden aan onze activiteiten zoals workshops,<br />

debatten, presentaties, seminars en ontmoetingen met andere artiesten. zo werkt het<br />

onderzoek niet alleen naar binnen toe (voor de maker zelf), maar ook naar buiten toe (in<br />

relatie tot mc als organisatie). in <strong>2008</strong> werd er een keuze gemaakt van de eerste artists in<br />

residence die in 2009 van start zullen gaan: tg rauwster, kasper kapteijn en alida dors.<br />

7


<strong>MC</strong> CONNECTS<br />

eén van de kenmerken van onze werkwijze is dat we makers met verschillende achtergronden<br />

en uit verschillende (sub)culturen bij elkaar brengen. het maakt ons onderscheidend in<br />

het veld. daardoor hebben wij als theaterinstelling een bijzondere achterban en netwerk<br />

opgebouwd van makers en performers. ons netwerk is een soort artistieke ‘grondstof’, waar<br />

wij vaak als bemiddelaar voor functioneren, op verschillende niveau’s. onze makers vragen<br />

om doorstroming naar het hele theaterveld en ik vind het belangrijk om als katalysator en<br />

intermediair te dienen.<br />

in <strong>2008</strong> ben ik in gesprek gegaan met een aantal productiehuizen (het lab, frascati/wg,<br />

bellevue theater en theater lantaren venster) over samenwerking. de insteek van het gesprek<br />

was doorstroming: theatermakers die zich bij mc hebben ontwikkeld ook elders een plek<br />

bieden. wij fungeren zo als een schakel tussen theatermaker en productiehuis. via dit traject<br />

(mc connects) heeft alida dors in <strong>2008</strong> voor het lab / mc de productie ‘ooh shit’ gemaakt,<br />

José klaase maakte bij het lab zijn voorstelling ‘Jozef’ en de orange guinea pigs stonden met<br />

hun voorstelling ‘into the black hole’ op het breakin walls festival van frascati / wg.<br />

GOAL<br />

samen met maarten van hinte heb ik de productie goal ontwikkeld en geregisseerd.<br />

goal is een productie die nog binnen het kunstenplan 2005-<strong>2008</strong> op de planning van cosmic<br />

theater stond. wij zagen het als een verplichting om het productieprogramma van beide<br />

groepen volledig te realiseren en daarmee <strong>2008</strong> goed af te ronden. dit was de eerste productie<br />

die we onder de nieuwe naam mc, met een nieuw team van productiemensen, technici en<br />

acteurs, hebben gemaakt. dat viel niet altijd mee: onze werkwijze vraagt een grote inzet en<br />

input van de hele crew. aan de andere kant heeft deze fase van gewenning ons getriggerd om<br />

interne lezingen en workshops te houden over onze methodiek. dit beviel ontzettend goed, en<br />

het heeft enorm bijgedragen aan de artistieke betrokkenheid van onze vaste medewerkers.<br />

NIEUWE MAKERS<br />

<strong>2008</strong> was ook het eerste jaar dat de presentaties van de hollandse nieuwe winnaars verder<br />

ontwikkeld konden worden tot een kleine productie (een zogenaamde maxisingle). de<br />

winnaar van de hollandse nieuwe makersprijs 2007, orange guinnea pigs, en de winnaar<br />

van de hollandse nieuwe schrijversprijs, aliza tekovsky, werden in april <strong>2008</strong> als double-bill<br />

gepresenteerd in theater frascati.<br />

we brachten ook een productie van schrijfster en theatermaker Jenny mijnhijmer uit: ‘mastella’<br />

met als hoofdrolspeler chris comvalius. we hebben er bij deze productie voor gekozen om<br />

voornamelijk op de westergasfabriek te spelen. daardoor heeft een nieuwe doelgroep, een<br />

oudere surinaamse en antilliaanse generatie, de weg gevonden naar mc.<br />

ook Jeffrey spalburg, een oudgediende van made in da shade, bracht onder de vleugels van<br />

mc zijn eerste cabaretprogramma op het toneel, ‘brommers kiek’n’. ik ben ontzettend trots<br />

om als mc medeplichtig te zijn aan de ontwikkeling van Jeffrey’s solocarrière.<br />

INTERNATIONALISERING<br />

de voorstelling push is in <strong>2008</strong> overgedragen aan suriname. samen met schrijfster mariëlle<br />

van sauers, heb ik drie weken heel succesvol gewerkt met een surinaamse cast en crew aan<br />

een nieuwe versie van deze voorstelling. het mooie van de overdracht is dat we het traject op<br />

meerdere lagen hebben ingezet: de ontwikkeling van de voorstelling, de ontwikkeling van het<br />

educatieprogramma en de co-productie van een documentaire over het thema. het project leidt<br />

nu in suriname nog steeds een eigen leven. het heeft er voor gezorgd dat kindermishandeling<br />

en incest op de politiek agenda kwam in suriname en daarbovenop won de documentaire<br />

push, no tan tiri van nina Jurna een unicef award op het w.h.o. filmfestival in barbados.<br />

in <strong>2008</strong> vond ook het laatste traject van onze internationale jongerenproductie plaats onder<br />

de naam final hour. in deze laatste editie hebben we met acht jongeren uit drie landen<br />

(amsterdam, mechelen (belgië) en londen-stratford (engeland)) gewerkt. het waren dezelfde<br />

jonge mensen waarmee we in twee eerdere jongerenproducties hebben gewerkt in 2006 en<br />

2007. het traject bestond uit een workshop van drie weken en resulteerde in een succesvolle<br />

theaterpresentatie.<br />

en dit is nog maar een deel van de projecten die wij in <strong>2008</strong> van de grond hebben gekregen.<br />

in dit <strong>jaarverslag</strong> vindt u een totaaloverzicht van wat mc in <strong>2008</strong> heeft bereikt. het was een<br />

opwindend jaar, een jaar van nieuw elan en van opbouw. de basis die we hebben neergelegd<br />

is het fundament voor het nieuwe productiehuis. ik verwijs u graag naar onze website,<br />

mconline.nl voor actuele informatie over mc en onze projecten.<br />

Marjorie Boston<br />

artistiek directeur mc<br />

8 9


de M voorstellingen<br />

mc heeft in <strong>2008</strong> zes voorstellingen van nieuwe makers en/of schrijvers gepresenteerd: skills<br />

van Jolanda Spoel, brommers kiek’n van Jeffrey Spalburg, guerrilla tactiek (socratisch!)<br />

van de colombiaanse bloedgroep (José Klaase en Darin Guermonprez), mastella van Jenny<br />

Mijnhijmer, orange guinea pigs 3.1 van de orange guinea pigs (Linar Ogenia, Sharon Bouman<br />

en Laurens Oliveiro) en friezen! van Aliza Tekofsky. al deze voorstellingen kwamen onder<br />

artistieke begeleiding van mc tot stand. wij waren voor deze makers een werkplaats waarin<br />

zij de ruimte en de faciliteiten kregen om hun eigen productie, project of event onder onze<br />

begeleiding te ontwikkelen.<br />

daarnaast presenteerden we in het najaar van <strong>2008</strong> onze grote productie goal in de regie<br />

van marjorie boston en maarten van hinte en zijn we in september <strong>2008</strong> begonnen met<br />

het organiseren van de mc tori’s waarbij we een theatermaker de ruimte geven een eigen<br />

theatermiddag samen te stellen.<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

skills<br />

VAN JOLANDA SPOEL<br />

Jolanda Spoel is een theatermaakster die vanaf haar afstuderen van de hogeschool voor de<br />

kunsten utrecht zowel met made in da shade als met cosmic theater heeft gewerkt en die zich<br />

inmiddels ruimschoots in het theaterveld heeft bewezen. het idee voor skills ontwikkelde<br />

zij onder de vleugels van cosmic theater: zij presenteerde i.s.m. schrijfster enne koens een<br />

eerste étude voor de voorstelling in het hollandse nieuwe festival in 2004 en won er meteen<br />

11


de publieksprijs mee. wij vonden skills vooral interessant omdat Jolanda echt een brug<br />

wilde slaan tussen theater en de ‘b-boy’-dans subcultuur die ze van dichtbij kent en die haar<br />

fascineert. onder onze begeleiding is de voorstelling in het najaar van 2006 gemaakt en<br />

gepresenteerd in het compagnietheater te amsterdam. naar aanleiding van die presentatie is<br />

de voorstelling aan een aantal theaters in nederland verkocht en werd een tournee opgezet<br />

langs o.a. amsterdam, den haag, rotterdam, dordrecht, waar de voorstelling in een serie van<br />

drie tot vijf voorstellingen per stad speelde.<br />

de voorstelling, een portret van een groep fanatieke dansers uit de breakdance scene, was<br />

bijzonder omdat de rollen ook werden gespeeld door echte breakdance coryfeeën, waarvan<br />

een aantal voor het eerst in een theatercontext stonden. de publieksopstelling, een soort<br />

arena, leverde een opwindende vorm die het publiek echt midden in de voorstelling en dicht<br />

op de opwindende danssequenties zette.<br />

er viel wel het één en ander aan te merken op de voorstelling in de eerste reeks van 2006.<br />

we waren met name over de dramaturgie en de taal niet tevreden. de voorstelling was<br />

dramaturgisch blijven steken tussen de bedoelingen van Jolanda spoel en het script dat enne<br />

koens in opdracht van Jolanda had geschreven. bij de reprise nam enne koens afstand van de<br />

voorstelling en nam artistiek begeleider maarten van hinte in overleg met Jolanda het script<br />

onder handen. skills was al een spectaculaire dansvoorstelling, maar in de reprise werd het<br />

sterk toneel, met een helder en geloofwaardig verhaal.<br />

een ander punt van kritiek bij de eerste reeks voorstellingen was het niveau van het spel.<br />

een deel van de cast, die bestond uit doorgewinterde dansers en performers, had nog nooit<br />

in het theater gestaan. er was nog te weinig tijd geweest om de dansers en spelers allemaal<br />

een basis te geven waarmee ze als acteurs konden overtuigen. daarom hebben we een apart<br />

speltrainings traject opgezet voor de cast van skills in de aanloop naar de reprise.<br />

er is door het artistieke team heel hard aan dit spelniveau getrokken en dat heeft vruchten<br />

afgeworpen. de vernieuwde skills-voorstelling stond als een huis, en de toer was heel<br />

succesvol, mede omdat er behalve toneel- ook dans- en b-boy-publiek op af kwam.<br />

ter promotie van de voorstelling brachten wij een speciale mix cd uit van acteur en mc Gary<br />

Mendes (gmb) uit. inmiddels is zijn ster rijzende als muzikant (bij o.a. kyteman en pete philly)<br />

én als acteur (o.a. in de tv-serie flow). hoofdrolspeelster en choreografe Alida Dors is nu één<br />

van de makers die bij mc een plek heeft gevonden. via mc connects maakte ze afgelopen<br />

jaar bij het lab in utrecht een eigen theatervoorstelling (ooh shit) en in 2009 presenteert ze<br />

bij mc een theater étude. last but not least: regisseuse Jolanda spoel is doorgestroomd naar<br />

het artistiek leiderschap van het nieuwe rotterdamse jeugdtheatergezelschap siberia.<br />

Uit de Sp!tS 7 febrUari <strong>2008</strong>:<br />

“Er klinkt geen bel als teken dat de show gaat beginnen. Noch gaat er een roodfluwelen gordijn<br />

open. Maar dj Turne draait al en haast automatisch lopen de bezoekers richting tribune. Die is<br />

dit keer opgebouwd aan weerszijden van het decor: een dansvloer en een halfpipe voorzien<br />

van grafitti: half straat en half club. Acht B-boys en één girl brengen hier hun wereld tot leven.<br />

Een wereld met broertjes op het verkeerde pas, verslaafde of overleden moeders en te grote<br />

verantwoordelijkheden. Hun dialogen zijn geen poëzie, wel minstens zo intiem en indringend.<br />

Juist omdat er meer níét wordt gezegd dan wel. Ze ‘praten’ met handen en voeten, ‘vechten’<br />

zonder elkaar aan te raken. Zuiver hiphop. Het klopt wat één van de spelers aan het begin<br />

beloofde: “We dóén niet aan hiphop, we zijn hiphop.” En het publiek wórdt langzamerhand<br />

hiphop.”<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

brommers kiek’n<br />

VAN JEFFREY SPALBURG<br />

Jeffrey spalburg werd na zijn afstuderen aan de acteursopleiding van de hogeschool voor de<br />

kunsten in utrecht één van de bepalende gezichten van made in da shade.<br />

een paar jaar geleden besloot hij zich te richten op een solo-carrière als stand-up comedian<br />

tekstschrijver en cabaretier. uit zijn materiaal spreekt duidelijk zijn geschiedenis met de groep:<br />

zijn onderwerpkeuze en de link met straatcultuur, ook al is zijn vorm vrij conventioneel en rechttoe-recht-aan.<br />

wij geloven in zijn talent en steunen zijn ontwikkeling. hij is een ‘voorbeeld’<br />

voor een jongere generatie makers en performers.<br />

12 13


Brommers Kiek’n is een zeer persoonlijke one-man cabaretvoorstelling van Jeffrey, waarin hij<br />

ingaat op zijn ‘old school’ hiphop roots en zijn jeugd als half surinaamse jongen in hengelo.<br />

bij het ontwikkelen van brommers kiek’n werd Jeffrey door mc artistiek (de regie van de<br />

voorstelling is in handen van maarten van hinte), productioneel en publicitair begeleid. de<br />

boekingen hebben we grotendeels uitbesteed aan tricolour. na een lange try-out periode<br />

die startte in mei 2007, ging de voorstelling op 15 november <strong>2008</strong> op de westergasfabriek in<br />

première en toert nu nog tot eind 2009 door heel nederland. de voorstelling loopt heel erg<br />

goed, niet alleen in het toneelcircuit, maar ook in het, voor ons nieuwe, cabaretcircuit. Èn, heel<br />

verrassend, de voorstelling slaat niet alleen aan in de randstad, maar juist ook daarbuiten.<br />

Jeffrey is ook bij mc betrokken als vaste columnist en presentator van de <strong>MC</strong> TORI’s, als<br />

schrijver van de soap voor mc’s hollandse nieuwe festival en mc’s nieuwe online comedy<br />

Nepster die vanaf mei 2009 te zien is via de website van mc.<br />

8Weekly november <strong>2008</strong>:<br />

“Brommers Kiek’n draait om tegenstellingen en vooroordelen. Je krijgt een kijkje in de wereld<br />

van het platteland, de wereld van de grote stad, de jaren tachtig en het nu. Dit alles verbeeld<br />

en verpakt in humoristische verhalen en gebracht door een zeer kleurrijke verschijning op het<br />

toneel.”<br />

deadline november <strong>2008</strong>:<br />

“Het is wellicht de natte droom van menig cultuurbeleidmaker. Een theaterzaal waar<br />

Surinamers, Marokkanen, Nederlanders, oud en jong door elkaar zitten en allen schaterlachend<br />

een zeer vermakelijk anderhalf uur hebben. Jeffrey Spalburg krijgt het voor mekaar met zijn<br />

cabaretvoorstelling Brommers Kiek’n, een productie van <strong>MC</strong>.”<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

mastella<br />

VAN JENNY MIJNHIJMER<br />

Jenny mijnhijmer begon eind jaren tachtig als schrijfster bij dna en heeft sindsdien een<br />

enorme staat van dienst opgebouwd als tekstschrijver voor toneel en televisie. als actrice<br />

heeft ze aan verschillende made in da shade voorstellingen meegewerkt. mastella is een<br />

theatermonoloog die zij in 2001 schreef voor het volksbuurtmuseum in den haag. het is een<br />

monoloog van een alleenstaande surinaamse oma in nederland die filosofeert over leven en<br />

dood, heden en verleden en man-vrouw relaties in de nadagen van het nederlandse gebiedsdeel<br />

suriname. destijds werd de monoloog gespeeld door chris comvallius. Jenny wilde<br />

mastella nu graag weer met chris comvalius op de planken zetten, maar nu zelf de regie ter<br />

handen nemen.<br />

mastella is een ontroerende voorstelling vol humor en nostalgie die we op het programma<br />

namen omdat de voorstelling een doelgroep bedient die niet snel met mc wordt geassocieerd.<br />

de thematiek van deze theatermonoloog is universeel en herkenbaar voor zowel allochtoon<br />

als autochtoon 60+ publiek. de terugblik van een oudere surinaamse vrouw op haar leven, is<br />

een thema waar met name ouderen zich herkennen. de voorstelling is simpel qua opzet, zodat<br />

zij bij wijze van spreken overal kan worden gespeeld. met mastella wilden we juist niet op<br />

theaterpodia spelen, maar in kleinere, intiemere (buurt)locaties en zaaltjes.<br />

mastella heeft in mei <strong>2008</strong> zowel op de westergasfabriek als in het krater theater in<br />

amsterdam zuid-oost gespeeld. voor én na de voorstellingen werden surinaamse soepen<br />

geserveerd en was er muziek van gitarist dana fung loy. bij de voorstellingen op de<br />

westergasfabriek hebben we samengewerkt met theatermaker en buurtbewoner frank<br />

wijdenbosch om het publiek uit de buurt bij ons over de vloer te krijgen.<br />

na de serie voorstellingen van mastella in mei, reisde de voorstelling naar suriname. hiervoor<br />

meer in het hoofdstuk mc internationalisering.<br />

Uit de pleaSUre april <strong>2008</strong>:<br />

“MaStella: intiem theater met supu na.”<br />

14 15


VAN DE COLOMBIAANSE BLOEDGROEP<br />

in 2005 klopte José Klaase bij marjorie boston aan met een idee voor een maxisingle.<br />

maxisingles zijn kleinschalige en kortlopende projecten van mc bedoeld voor makers met<br />

minder ervaring of makers die met een nog niet uitgewerkt idee rondlopen en dat op de<br />

vloer onder artistieke begeleiding willen ontwikkelen. het seizoen daarvoor had José voor het<br />

eerst in een made in da shade productie meegespeeld, fuist. fuist was een toneelvoorstelling<br />

die in vorm en inhoud was geïnspireerd door hiphopcultuur. het was hybride toneel dat we<br />

opvoerden in clubs en op poppodia. fuist bracht José op het idee om andersom te werken:<br />

een hiphop optreden te maken met een theatrale lading. volgens José is rap is een vertelvorm,<br />

en dat gaat nogal eens verloren in hoe hiphop live wordt gebracht. hij wilde een hiphop show<br />

ontwikkelen voor podia en clubs die in die setting werkt (‘de bar is open…’), maar toch eer<br />

doet aan de vertellerstraditie waar hiphop een deel van uitmaakt.<br />

zijn partner-in-crime voor deze onderneming was Darin Guermonprez, a.k.a. darin g. darin<br />

zat toen nog op het conservatorium (inmiddels is hij afgestudeerd). samen vormen zij de<br />

Colombiaanse Bloedgroep, een ‘underground’ hiphop project die een zekere reputatie geniet<br />

in de nederlandse hiphop.<br />

basis van de voorstelling waren de nummers van guerilla tactiek, het debuutalbum van de<br />

colombiaanse bloedgroep. hoofdfiguur, verteller en rapper Juiceisdunaam (José klaase) is<br />

op zoek naar wie hij is en wie hij wil zijn. in zijn zoektocht spiegelt hij zich aan socrates, de<br />

oervader van de westerse filosofie. ‘socratisch’ is een hiphopshow met een theatrale dimensie:<br />

enerzijds de ‘link’ met het verhaal van socrates, anderzijds de interactieve vormgeving.<br />

de interactieve vorm, ontworpen door the blue noise department, bestaat uit een serie<br />

digitale portreten die live gekoppeld zijn aan de keyboard van darin g en aan de microfoon<br />

van José, afgewisseld met live camera beeld dat real-time bewerkt wordt.<br />

mc ging de maxisingle met de colombiaanse bloedgroep aan om een aantal redenen: José<br />

klaase is een jonge maker en performer waar we al aantal jaren mee werken. wij geloven in<br />

zijn (multi)talent. we willen in hem investeren en hem de ruimte bieden om met name zijn<br />

makerstalent verder te ontwikkelen. ten tweede het multidisciplinaire cross-over karakter van<br />

de voorstelling. het is een nieuwe vorm en het heeft een aantrekkingskracht voor een nieuw<br />

publiek voor theater. bovendien is het gekoppeld aan een muziekalbum, dat ook door mc wordt<br />

uitgebracht. ten derde de inhoud: wij vinden dat het thema (identiteit) en de koppeling met<br />

een straatvorm (hiphop) aan een klassieke bron (socrates) duidelijk past in onze inhoudelijke<br />

ambitie bruggen te slaan tussen het klassieke verleden en het grootstedelijk heden. al met al<br />

een op en top mc-project.<br />

de voorstelling is in 2007 als maxisingle ontwikkeld, onder begeleiding van maarten van hinte<br />

en is toen een beperkt aantal keren gespeeld. in <strong>2008</strong> brachten we ook het album dat bij de<br />

voorstelling hoort uit en werd de colombiaanse bloedgroep door de lezers van state magazine<br />

uitgeroepen tot één van de drie beste hiphop-acts van <strong>2008</strong>. de voorstelling werd geselecteerd<br />

voor de ‘special fx poule’, een initiatief van het nationaal pop instituut, een speciale ‘poule’<br />

van cross-over projecten voor poppodia die met steun van het npi worden verkocht. helaas<br />

is dit special fx project ten ziele gegaan, omdat de belangstelling vanuit poppodia gering<br />

was. wel heeft de voorstelling in <strong>2008</strong> op verzoek van o.a. de stadsschouwburg utrecht en de<br />

krakeling nog in het theater gespeeld.<br />

Uit de oor jUni <strong>2008</strong>:<br />

“Net als hun illustere landgenoten combineren Juice en Darin woordkunst met streetsmartness,<br />

en verworden zo naar eigen zeggen tot ‘hiphoppers zonder rugzak, gouden kettingen of<br />

blokfluit’. Oftewel: geen façades om je achter te verschuilen. (..) Het is allemaal precies goed<br />

afgewogen – ook het artwork is retestrak verzorgd – en dat maakt Guerilla Tactiek tot een meer<br />

dan degelijk debuut. Opvallend eerlijk en misschien daarom wel zo bijzonder.”<br />

16 17


ALIZA TEKOFSKY EN ORANGE GUINEA PIGS<br />

WINNAARS VAN HOLLANDSE NIEUWE 10<br />

hollandse nieuwe is een schrijvers- en makerfestival dat mc voortaan om het jaar organiseert.<br />

nieuwe theaterteksten beleven tijdens het festival in een soort snelkookpan hun vuurdoop: ze<br />

worden als ‘dramatic readings’ aan het publiek gepresenteerd, samen met études van ‘nieuwe<br />

makers’. tijdens het festival wordt door twee onafhankelijke jury’s één script en één étude<br />

uitgekozen als winnaar. wij bieden hen dan de gelegenheid om onder de vleugels van mc het<br />

script enerzijds en étude anderszijds tot een voorstelling uit te bouwen: twee maxisingles die<br />

we in een ‘double-bill’ programma uitbrengen.<br />

in <strong>2008</strong> werden de winnaars van hollandse nieuwe 2007 geproduceerd: Aliza Tekofsky met<br />

haar script ‘friezen!’ en de Orange Guinea Pigs (Linar Ogenia, Sharon Bouman en Laurens<br />

Oliveiro) met ‘orange guinea pigs 3.1’. beide voorstellingen waren te zien als double bill in<br />

theater frascati.<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

friezen!<br />

friezen! gaat over takele, geboren in kenia en op zijn tweede geadopteerd door een fries<br />

echtpaar. hij heeft esmée op bezoek. zij denkt van doen te hebben met een heuse afrikaan en<br />

takele durft haar niet uit de droom te helpen. in plaats daarvan zwijgt hij. dan gaat de bel en<br />

staan heit en mem op de stoep.<br />

het script is ontwikkeld in mc’s schrijfworkshop het korte stuk, onder leiding van thomas<br />

verborgt. de jury van hollandse nieuwe oordeelde: In Friezen! wordt interculturaliteit op een<br />

originele wijze behandeld. Friezen! is hilarisch en relativeert. De kracht van het stuk zit in de<br />

herkenbaarheid, met als motor het sterk dwingende ritme van de taal.<br />

friezen! werd in productie genomen met een cast bestaande uit Leo Janssen, Mareille<br />

Labohm, Mike Libanon, Ignaro Petronilia, Joke Tjalsma en zang van Manoushka Zeegelaar<br />

Breeveld. de regie was in handen van artistiek teamlid Paulette Smit die in haar eerste regie<br />

werd ondersteund door Rob de Kuiper. dit maakte de productie van friezen! niet alleen een<br />

ontwikkelingsproject voor aliza tekofsky, maar ook voor paulette smit i.s.m. de crew van<br />

Friezen!. het resultaat was een humorvolle voorstelling waarin zowel de stempel van aliza als<br />

van paulette duidelijk zichtbaar was.<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

orange<br />

guinea pigs 3.1<br />

orange guinea pigs is een mimecollectief bestaande uit laurens oliveiro, linar ogenia en<br />

sharon bouman. zij zijn in 2007 afgestudeerd aan de mime opleiding van theaterschool<br />

amsterdam, waar ze onder andere begeleid werden door marjorie boston. de jury van<br />

hollandse nieuwe oordeelde over hun voorstelling ‘orange guinea pigs 3.0 (bloodpact)’:<br />

“Orange Guinea Pigs blonk uit in professionaliteit, vakmanschap, speelsheid en amusement.”<br />

orange guinea pigs werkt associatief en mixt haar inspiratie met hiphop, soul en mime. orange<br />

guinea pigs 3.1 is een fysieke voorstelling waarin niets is wat het lijkt. het gaat om herkenning,<br />

erkenning, de beleving. niet logisch of chronologisch.<br />

de voorstelling werd artistiek begeleid door artistiek teamlid Mike van Alfen.<br />

tijdens het repetitieproces werd duidelijk dat sharon bouman wegens haar gezondheid niet<br />

mee kon doen aan de voorstellingen. zij werd in het proces vervangen door senna, maar<br />

bleef betrokken bij het maakproces. orange guinea pigs 3.1 is een hele fysieke, dynamische en<br />

grappige voorstelling geworden met een mooie tragische ondertoon.<br />

Uit de volkSkrant 26 april <strong>2008</strong>:<br />

“Verwarring en persoonsverwisseling zijn de voornaamste elementen van deze komedie (red.<br />

Friezen!), die dankzij de humoristische tekst en goede acteurs geslaagd genoemd kan worden.<br />

Dat tussen de scènes door ook nog eens de zangeres Manoushka Zeegelaar Breeveld te horen is,<br />

maakt het nog beter. Minder overtuigend maar wel geinig is het energieke Orange Guineapigs<br />

3.1. De mimevoorstelling begint sterk met een fantastische compilatie van herkenningstunes<br />

van oude tv-series en tekenfilms (van The A-team, via Spiderman tot Vrouwtje Theelepel). (…)<br />

Op hun best zijn de Guinea Pigs in de speelsere scènes waarin met komkommers en wortels<br />

wordt geëxperimenteerd. Dan kan het op het einde zelfs nog even onverwacht naargeestig<br />

worden.”<br />

18 19


20<br />

goal<br />

GOAL was ons grote theaterproject van <strong>2008</strong>, gemaakt voor de grote zalen van het vlakke<br />

vloer circuit. goal werd geregisseerd door artistiek directeur Marjorie Boston en Maarten van<br />

Hinte en draagt alle kenmerken van mc’s werkwijze in zich. uitgangspunt van de voorstelling<br />

was een script van John Serkei. hij presenteerde een eerste versie van dit script in het<br />

hollandse nieuwe festival in 2004 en ontwikkelde het daarna voor cosmic theater verder<br />

onder begeleiding van titus muizelaar.<br />

goal gaat over garra, een stervoetballer van surinaamse afkomst die de gevolgen van zijn<br />

succes niet aankan.<br />

Schrijver john Serkei over Goal:<br />

“De spectaculaire opkomst van die jonge Surinaams-Nederlandse voetballers begin jaren<br />

negentig fascineerde mij: zo jong zo beroemd. Meer popsterren dan sporters. Zo’n jongen<br />

wordt het oog van een storm. Alles wordt larger than life. En dan zie je niet alleen hoe bij zo’n<br />

jongen z’n kracht ineens zijn valkuil kan worden, maar ook hoe de spoken van onze koloniale<br />

geschiedenis doorwerken in het hier en nu, bij hem en bij de mensen om hem heen. Daar wilde<br />

ik het over hebben.”<br />

wij vonden het thema actueel en relevant, en John’s uitwerking spannend. bovendien vonden<br />

we het een belangrijk signaal als productiehuis om een nieuw script van een nieuwe schrijver<br />

als grote voorstelling te presenteren.<br />

DE CAST VAN GOAL<br />

bij de casting van onze eigen grote voorstellingen proberen we een heel divers en<br />

multidisciplinair team samen te brengen die het project met hun persoonlijke input kunnen<br />

verrijken en elkaar technisch en inhoudelijk aanvullen. de goal cast werd aangevoerd door<br />

acteurs Mike van Alfen, Leo Janssen en Maureen Tauwenaar, alledrie buitengewoon ervaren<br />

en technisch bedreven theatervakmensen. zij werden aangevuld door cabaretier en stand-up<br />

comedian Howard Komproe en singer-songwriter Senna, die zich allebei binnen mc hebben<br />

ontwikkeld tot bijzondere en sterke toneelacteurs. de nieuwe gezichten waren Donatella<br />

Civile, een rotterdams-italiaanse actrice die we met de hollandse nieuwe editie 2007<br />

leerden kennen, Fahd Larzaoui, voormalig voetballer en aanstormend theatertalent die we bij<br />

21


otterdams lef hebben ontdekt, hoofdrolspeler Mike Latina, die we al een aantal jaren volgen<br />

bij rotterdams lef en likeminds en die niet toevallig ook ex-voetballer is, en actrice Monique<br />

van der Werff. sluitstuk van de cast was Guan Elmzoon (dJ all star fresh), een pionier in de<br />

nederlandse clubscene die opkwam samen met de gouden generatie surinaamse voetballers,<br />

en hun opkomst en ondergang van dichtbij heeft meegemaakt.<br />

DE WERKWIJZE<br />

in ons concept gingen we uit van twee lagen in de voorstelling: de acteurs beginnen de<br />

voorstelling als zichzelf en stappen steeds, waar nodig, het verhaal in.<br />

in de eerste fase van de repetities hebben de acteurs onder leiding van maarten van hinte<br />

en marjorie boston materiaal gemaakt over de belangrijke thema’s van het stuk zoals roem,<br />

ambitie, identiteit en erflast. deze reflectie van de spelers op het script en de link naar wat het<br />

verhaal van garra’s ondergang voor hun oproept, was de voedingsbodem voor de voorstelling.<br />

met dit materiaal hebben we de personages vormgegeven en, in overleg met John serkei, een<br />

aantal scènes in het script een nieuwe wending gegeven. deze werkwijze laat de acteurs de<br />

ruimte om op een hele persoonlijke manier hun rol vorm te geven en dat levert een hoge mate<br />

van betrokkenheid bij de uiteindelijke voorstelling.<br />

VORM EN MEDIA<br />

het eerste deel van John’s script vindt plaats op een afterparty in de villa van de schatrijke<br />

garra. daarom kozen wij voor een ‘party’ opstelling, waarbij dJ all star fresh vanuit een<br />

opzichtige dJ-booth midden tussen het publiek als een ‘puppetmaster’ de voorstelling<br />

aanstuurt en opzweept. het publiek zat hierdoor letterlijk ‘in’ garra’s feest.<br />

goal is geschreven in een bijna soap-achtige realistische stijl. in overleg met decorontwerper<br />

aart Jilesen hadden we het idee ontwikkeld om als tegenkleur juist een abstract, beeldend<br />

decor te hebben. uiteindelijk zijn we uitgekomen op een strak, imponerend decor dat in de<br />

loop van de voorstelling zijn eigen leven gaat leiden. de videobeelden in het decor beginnen<br />

vrij herkenbaar: een interview op een beeldscherm, wedstrijdbeelden. naar het einde toe<br />

worden ze steeds surrealistischer en nemen ze het hele decor over. door met beeld niet alleen<br />

het verhaal te ondersteunen, maar ook de wereld van de acteurs backstage ‘live’ te laten<br />

zien, versterkten we garra’s paranoia. the blue noise department, het interaction design team<br />

dat al jaren met mc samenwerkt, ontwierp software en technologie om het bewegend decor<br />

interactief te maken.<br />

MUZIEK<br />

muziek is een spil in de voorstelling goal. om te beginnen vanwege de centrale rol van dJ<br />

en turntablist all star fresh, die heel consequent met zijn ‘new Jack swing’ sound een 90’stijdsbeeld<br />

schiep en een helder muzikaal decor voor de voorstelling neerzette. in de voorstelling<br />

‘speelde’ hij dJ all star fresh, die door garra voor de afterparty is ingevlogen, zoals hij dat in<br />

werkelijkheid zo vaak is geweest voor spelers als kluivert, bogarde en davids. hij was voor ons<br />

vooral als turntablist van belang, die hele subtiele soundscapes uit zijn draaitafels tevoorschijn<br />

toverde, en daarmee garra’s paranoia met geluid wist vorm te geven.<br />

behalve de 90’s-playlist van all star fresh hebben we ook nieuwe muziek ingezet: verschillende<br />

jonge producers en muzikanten (o.a. zwart licht, louis bordeaux, en reverse) hebben muziek<br />

23


gemaakt geïnspireerd door de thema’s van goal die we in de voorstelling hebben ingezet, en<br />

daarnaast ook op cd hebben uitgebracht. het zijn artiesten die de dilemma’s waar garra voor<br />

staat ook kennen. zij vormen voor ons een link tussen het ’larger than life’ verhaal van garra<br />

en het leven van jonge ambitieuze talenten anno nu.<br />

DE VOORSTELLING<br />

goal was uiteindelijk visueel en muzikaal imponerend en vanwege de script-gerichte aanpak<br />

een stuk convententioneler dan voorgaande voorstellingen van marjorie boston en maarten<br />

van hinte. een deel van het publiek was hier heel blij mee. een ander deel van het publiek miste<br />

juist de ‘gekte’ van eerder werk en leefde op als de voorstelling de paden van het conventionele<br />

teksttoneel verliet. zo barstte aan het einde van de eerst helft van de voorstelling all star<br />

fresh los met een spectaculaire dJ routine: voor sommige een hoogtepunt, voor andere een<br />

oeverloze en overbodige bak herrie.<br />

goal ging op 23 oktober <strong>2008</strong> in première en toerde tot en met december langs verschillende<br />

theaters in het land. de reacties op goal waren wisselend. niet iedereen was gecharmeerd<br />

van het onderwerp en soms kregen we te horen dat het verhaal overdreven was. daar stond<br />

tegenover dat er relatief veel mensen uit de voetballerij naar goal kwamen kijken. hun<br />

reacties waren unaniem: ze vonden goal aangrijpend, confronterend en raak.<br />

Uit de volkSkrant 27 oktober <strong>2008</strong>:<br />

‘Regisseurs Marjorie Boston en Maarten van Hinte hebben een indrukwekkend team van<br />

multimedialisten om zich heen verzameld, die voor een hoop showvuurwerk hun hand niet<br />

omdraaien. Daarentegen blijft het tot het einde toe een mysterie waarom de succesvolle Garra<br />

langzaam gek wordt. (…) Dat is geen ramp, want gelukkig is er DJ All Star Fresh. Hij draait,<br />

pompt en scratcht de hele avond aan elkaar met een hippe, opzwepende mix van hiphop en<br />

hits uit de jaren negentig. Waardoor er al snel in de gehele zaal een voor theater ongewoon<br />

ontspannen, bijna feestelijke sfeer hangt. Ook de vele leuke intermezzo’s varen hier wel bij,<br />

zoals een gladde ‘souluitvoering’ van Nirvana’s Lithium en een optreden van zangeres Senna.<br />

<strong>MC</strong> kan stemming maken.’<br />

25


26<br />

M tori’s<br />

tori betekent verhaal in het sranan tongo. het staat voor de vertellerstraditie in de orale afro-<br />

caribische cultuur. in navolging van de surinaamse regisseur henk tjon die in de jaren tachtig<br />

samen met rufus collins bij dna tori-middagen organiseerde, nodigen wij maandelijks een<br />

theatermaker uit om een tori-middag te presenteren. een laagdrempelige ‘vertel’ middag waar<br />

hij of zij rond een zelfgekozen persoonlijk thema een soort theatrale jam sessie componeert.<br />

wij zijn in <strong>2008</strong> begonnen met theatermakers uit eigen kring uit te nodigen, om het format<br />

goed te ontwikkelen, maarten van hinte opende de reeks, marjorie boston zal in juni 2009 het<br />

seizoen afsluiten.<br />

we presenteren de mc tori’s in een kleine intieme ruimte, de entresol naast ons kantoor op<br />

de westergasfabriek, waar maximaal 60 man publiek in terecht kan. het zijn ontroerende,<br />

intieme en verrassende middagen, die altijd vol zitten. onze opzet, om op een open en minder<br />

formele manier andere stemmen te laten klinken, is heel erg geslaagd. en het levert ook nieuw<br />

publiek op, mensen die via de tori’s eigenlijk voor het eerst onze ‘wereld’ betreden.<br />

Uit het parool maandaG 3 november <strong>2008</strong> over de mc tori:<br />

“Het publiek is al net zo gevarieerd als de meubels, zowel in leeftijd als kleur. Tori’s op<br />

zondagmiddag zijn niet nieuw in Amsterdam. Henk Tjon en Rufus Collins verzorgden ze al in<br />

de jaren tachtig. “Die traditie willen we nieuw leven inblazen” meldt Maarten van Hinte, die de<br />

eerste Tori in september samenstelde en in het artistieke team van <strong>MC</strong> zit. “Iedereen mag zijn<br />

eigen verhaal vertellen.”<br />

27


Mconnects<br />

eén van de kenmerken van onze werkwijze is dat we mensen met verschillende achtergronden<br />

en uit verschillende (sub)culturen bij elkaar brengen om samen aan projecten te werken. het<br />

is onze kracht, en het maakt ons onderscheidend in het theaterveld.<br />

deze werkwijze levert ons een paar belangrijke voordelen op. om te beginnen stelt het ons in<br />

staat om talent aan te boren die anderen niet zien. daardoor hebben wij als theaterinstelling<br />

een bijzondere achterban en een bijzonder netwerk opgebouwd van makers en performers.<br />

andere instellingen erkennen dat en kloppen regelmatig bij ons aan op zoek naar talentvolle<br />

makers, acteurs of schrijvers. ons netwerk is een soort artistieke ‘grondstof’, waar wij vaak als<br />

bemiddelaar voor functioneren, op verschillende niveau’s.<br />

het gaat om meer dan alleen casting adviezen. zo zijn bijvoorbeeld veel instellingen, van<br />

academies tot productiehuizen, zich ervan bewust dat ze de aansluiting missen met<br />

grootstedelijk nederland. ze willen graag aansluiting vinden om een nieuw publiek aan te<br />

kunnen boren of om artistieke redenen (nieuwe vormen, ‘rauw’ talent). alleen: ze weten de<br />

mensen niet te vinden.<br />

om die reden worden wij ook vaak gepolst voor workshops, regie- en coachingtrajecten. dat<br />

zijn hele uiteenlopende opdrachten, die kunnen gaan van mentorschap van studenten van de<br />

theaterschool, begeleiding van projecten in het veld tot samenwerkingsverbanden waarvoor<br />

wij artiesten aandragen.<br />

we willen onze know-how inzetten omdat we het culturele veld in nederland willen transfor-<br />

meren: andere gezichten en andere vormen toegang geven tot ‘mainstream’ high culture.<br />

<strong>MC</strong> CONNECTS staat voor verbindingen leggen tussen makers van mc en (theater)instellingen<br />

in het veld. in nederland en daarbuiten. dit passen we ook toe in onze scholings- en<br />

internationaliseringactiviteiten. maar we gaan nog verder; we zoeken ook bruggen tussen<br />

disciplines en nieuwe creatieven in de stad via mixin creativity.<br />

29


in <strong>2008</strong> M<br />

connected<br />

‚ naast de winnaars van hollandse nieuwe 10, werden maar liefst drie andere voorstellingen van<br />

de tiende editie van hollandse nieuwe bij andere instellingen doorgeproduceerd. Schande van<br />

de schrijver gert-Jan stam werd in productie genomen door bellevue lunchtheaterproducties<br />

in februari <strong>2008</strong>, Riet van maker tjonrockon was te zien tijdens het festival kitchenette in<br />

theater lantaren venster in rotterdam en de voorstelling Hand van God van donatella civile<br />

werd door de parade in rotterdam in productie genomen.<br />

‚ in april <strong>2008</strong> ontwikkelde danser en choreograaf Alida Dors haar productie ‘ooh shit’, een<br />

co-productie van het lab en mc. deze danstheatervoorstelling werd speciaal ontwikkeld voor<br />

het tweetakt festival in utrecht en speelde daarna op initiatief van mc ook in de melkweg<br />

en tijdens de zo theaterdagen in amsterdam-zuidoost. zowel het lab als mc ondersteunen<br />

alida in haar ontwikkeling als theatermaker.<br />

‚ in mei <strong>2008</strong> reisde theatermaker Sahr Ngaujah naar lund in zweden om daar een<br />

aangepaste voorstelling te spelen van de door mc geproduceerde ‘conversations with ice’<br />

tijdens een congres over community theatre. de voorstelling werd artistiek en productioneel<br />

ondersteund door mc.<br />

‚ in juli <strong>2008</strong> reisden acteurs José Klaase en Linar Ogenia namens mc naar londen om deel<br />

te nemen aan het international festival emerging artists waar 48 jonge theatermakers van<br />

over de hele wereld naar toe kwamen voor workshops en presentaties van voorstellingen.<br />

‚ tijdens het stranger festival op de westergasfabriek ontving mc begin juli 15 jonge<br />

videomakers uit het buitenland (o.a. duitsland, roemenië, schotland, hongarije en zweden).<br />

zij kregen twee dagen een workshop van Mike van Alfen en Johan van Aalst over het theatraal<br />

inzetten van videomateriaal in een live performance. de vijftien makers kregen de kans om<br />

zich voor 1.000 man publiek te presenteren tijdens de uitreiking van de stranger awards.<br />

acteurs Linar Ogenia, Senna en José Klaase werkten ook aan deze performance mee.<br />

‚ in september waren acteurs Marie Christine Op Den Kelder, Samora Bergtop en José Klaase<br />

namens mc lezers tijdens tekst & eten, een project van syndicaat in theater frascati.<br />

‚ in november <strong>2008</strong> werkte José Klaase via mc bij het lab aan zijn voorstelling JOZEF.<br />

de voorstelling werd ook gespeeld bij mc op de westergasfabriek en tijdens het festival<br />

likeminds bedankt… in het rozentheater.<br />

‚ in november linkte mc de voorstelling MaStella samen met de voorstelling Blakka Lola van<br />

frank wijdenbosch aan de culturele zondagen in westerpark. de voorstellingen speelden<br />

voor een volle zaal op de westergasfabriek.<br />

‚ de Orange Guinea Pigs maakten op voorspraak van mc voor breakin walls de voorstelling<br />

into the black hole. de voorstelling was te zien tijdens het festival in november en werd nog<br />

een keer gespeeld tijdens ons rightaboutnow event in theater frascati in amsterdam.<br />

30 31


M<br />

maakt<br />

school<br />

mc’s artistieke visie en methodiek liggen ten grondslag aan al onze educatie- en<br />

scholingsactiviteiten. mc werkt met docenten, begeleiders en makers uit verschillende<br />

disciplines en (sub)culturen: acteurs, theatermakers, schrijvers, dansers, dj’s, vj’s, muzikanten<br />

en interaction designers. binnen onze educatie- en scholingstrajecten staan de eigen skills,<br />

verhalen en visies van de leerling, maker of performer centraal. mc biedt deze nieuwe<br />

verhalenvertellers de kans zich verder te ontwikkelen door middel van o.a. workshops,<br />

coachingstrajecten en rondetafelgesprekken met makers voor makers.<br />

SCHOLING VOOR MAKERS<br />

mc is een huis dat meebeweegt met de zoektocht van de maker. mc ontwikkelt<br />

scholingsactiviteiten waar makers de begeleiding kunnen krijgen die zij zoeken, waaronder:<br />

‚ SCHOLINGSWEEKEINDEN<br />

(trainingen voor professionele makers)<br />

‚ <strong>MC</strong>’S ExCHANGES<br />

(uitwisselingen van makers uit nederland in oa marokko, suriname)<br />

‚ <strong>MC</strong>’S HOLLANDSE NIEUWE TONEELSCHRIJFCURSUS<br />

(toneelschrijfcursus in opmaat naar festival hollandse nieuwe)<br />

‚ THEATERSALONS<br />

(rondetafelgesprekken met makers voor makers)<br />

‚ TALENTONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S<br />

(theaterprojecten met jonge amateurs uit binnen- en buitenland)<br />

in <strong>2008</strong> leidde deze scholingsactiviteiten tot de <strong>MC</strong>’s Exchange met senna, turk, nav en<br />

siroJ in marrakech, marokko (hierover meer onder het hoofdstuk mixin creativity) en een<br />

groot talentontwikkelingsproject Final Hour in november <strong>2008</strong>. daarnaast hebben we een in<br />

<strong>2008</strong> ons voorbereid op een aantal scholingsactiviteiten in 2009: de mc’s hollandse nieuwe<br />

toneelschrijfcursus in januari 2009 en het eerste scholingsweekend dat in mei 2009 wordt<br />

georganiseerd.<br />

33


EDUCATIE VOOR SCHOLIEREN EN ExTRA’S VOOR BEZOEKERS<br />

mc wil met haar voorstellingen en educatie activiteiten scholieren laten ervaren dat theater<br />

niet iets is dat ver van je bed is, maar juist midden in het leven staat, of beter gezegd,<br />

midden in hun leven staat. speciaal voor middelbare scholieren ontwikkelt mc lespakketten<br />

en scholierenworkshops ter voorbereiding op voorstellingen en biedt educatie op maat via<br />

inleidingen en nagesprekken. dit hebben we in <strong>2008</strong> gedaan voor de voorstellingen push,<br />

skills, ooh shit, guerrilla tactiek en goal.<br />

voor de bezoekers van de voorstelling worden er ook extra’s georganiseerd als <strong>MC</strong> op de<br />

bank met…. waarbij één van onze makers in gesprek met een aantal prominente gasten<br />

die linken aan de thematiek van de voorstelling. zo ging mc voor skills op de bank met<br />

verschillende generaties breakdancers en voor goal met voetballers edward van gils, darl<br />

douglas en Jan vertonghen. daarnaast organiseerden we ook publieksworkshops rondom<br />

onze voorstellingen als een street soccer clinic van masters of the game vóór de voorstelling<br />

goal op de westergasfabriek.<br />

mc is ook mede-organisator van de theateradviesdag in amsterdam, een platform van<br />

educatiemedewerkers van theatergroepen en theaters in amsterdam. elk jaar wordt een dag<br />

georganiseerd waarbij ckv docenten en cultuurcoördinatoren worden geïnformeerd over het<br />

voorstellingsaanbod en het daarbij passende educatie-aanbod in amsterdam. die dag wordt<br />

ook de theateradviesgids overhandigd.<br />

in dit platform is mc de aanjager voor het idee van de basisworkshop theater die vanaf 2009<br />

op tachtig amsterdamse scholen gegeven zullen worden.<br />

final hour<br />

een belangrijk scholingstraject in <strong>2008</strong> was het project final hour, het resultaat van een<br />

bijzonder meerjaren project ontstaan in 2006 toen jongerenfestival breakin’ walls mc<br />

benaderde om een presentatie te maken met jongeren van studio west in osdorp. via<br />

workshops, voorstellingsbezoek en gesprekken met verschillende kunstenaars, maakten de<br />

jongeren in tien dagen kennis met de werkwijze van mc. hun persoonlijke fascinaties en skills<br />

verwerkten ze onder artistieke begeleiding van mc in de presentatie Second Life voor het<br />

breakin’ walls festival in 2006. na dit succesvolle project, kwam er interesse uit het buitenland,<br />

waar twee soortgelijke projecten in 2006 en 2007 zijn ontstaan: Rightaboutnow@KINGS in<br />

2006 (in samenwerking met kc nona) en No Way Home (in samenwerking met theatre royal<br />

stratford east).<br />

34 35


mc selecteerde uit deze drie projecten makers om met hen final hour te maken, het laatste deel<br />

van het uitwisselingsproject. mc gaf hiermee acht jonge talenten uit amsterdam, mechelen en<br />

londen een kans om een volgende stap te zetten en de ervaringen uit de eerste projecten mee<br />

te nemen en onderling uit te wisselen rondom het thema final hour:<br />

Je brengt je laatste uur gezamenlijk door op een podium.<br />

Wat heb je elkaar en het publiek nog te tonen of te vertellen?<br />

de makers begonnen met het verzamelen van materiaal door tekst- en spelimprovisatie<br />

vanuit het thema ‘suspense’, het maken van bewegingssequenties, spoken word, muziek als<br />

dramatisch gegeven en stemtraining. hierbij werden zij begeleid door het hele artistieke team<br />

van mc.<br />

de groep bleek een geweldige chemie te hebben en was heel hecht. doordat ze allemaal al<br />

eerder met mc hadden gewerkt, was er veel vertrouwen. het verzamelde materiaal voor de<br />

voorstelling was zeer persoonlijk en van hoge kwaliteit. onder de regie van mike van alfen en<br />

marjorie boston werd het materiaal samen met de spelers naar een voorstelling gebracht.<br />

bij het spelen van de voorstelling wilden de makers ook voor het publiek de ervaring van het<br />

naderende einde (fysiek) invoelbaar maken. daarom besloten de regisseurs tot een verregaande<br />

publieksparticipatie: vier mensen uit het publiek werden bij aanvang van de voorstelling<br />

op de speelvloer uitgenodigd en bleven daar ook gedurende het grootste gedeelte van de<br />

voorstelling samen met de spelers. ze waren daar afwisselend toeschouwer en (passieve)<br />

medespeler. bovendien moest het publiek enkele vragen rondom de thematiek schriftelijk<br />

beantwoorden alvorens de zaal te betreden. een aantal antwoorden werden dezelfde avond<br />

nog in de voorstelling opgenomen. zo was één van de vragen: Welk nummer zou je in jouw<br />

‘Final Hour’ willen horen? eén van die genoemde nummers werd ook daadwerkelijk in de<br />

voorstelling gezongen. het was opvallend hoe welwillend de ‘meespelende’ toeschouwers<br />

waren. een aspect dat zeker bijdroeg aan de humor, wrangheid en ontroering die uit het<br />

materiaal van de jongeren sprak.<br />

final hour was een heel bijzondere persoonlijke voorstelling die vier keer op het breakin’ walls<br />

<strong>2008</strong> werd gespeeld. tijdens het maakproces en voorstellingsperiode is met de partners uit<br />

mechelen en londen gesproken over een vervolgtournee en traject voor nieuwe makers in<br />

2009.<br />

37


mixin creativity is mc’s platform voor nieuw talent. we geven via mixin creativity<br />

een stem aan de nieuwe creatieven van de stad en stimuleren & inspirereren nieuwe<br />

samenwerkingsverbanden. mixin creativity staat in het verlengde van de multidisciplinaire<br />

aanpak en werkwijze van mc als theatergroep en productiehuis voor theater. zo werkt mc al<br />

jarenlang in haar voorstellingen met artiesten en performers uit de muziek, literaire wereld<br />

en beeldende kunst. deze multidisciplinaire aanpak resulteert in ‘out-of-the-box-projecten’<br />

rondom mc’s voorstellingen als soundtracks, multidisciplinaire events als rightaboutnow,<br />

en intenationale uitwisselinsgprojecten als de mc’s exchange. in <strong>2008</strong> is hard gewerkt om het<br />

principe van mixin creativity vorm te geven in een nieuw online magazine en blog. in april<br />

2009 werd mixin.nl gelanceerd gelinkt aan de website van mc.<br />

SOUNDTRACKS<br />

muziek is een belangrijke inspiratiebron en ingrediënt in de producties van mc. muziek is<br />

ook een krachtige vertelvorm, belangrijk voor de sfeer en emotie van een voorstelling. om<br />

die kracht te versterken is het platenlabel mc recordings in het leven geroepen. het past<br />

binnen ons idee van een productiehuis waar kunstenaars als individu gesteund worden, en<br />

tegelijkertijd met elkaar vanuit verschillende disciplines samenwerken.<br />

in <strong>2008</strong> bracht mc twee soundtracks uit i.s.m. distributeur pias (play it again sam): het<br />

debuutalbum guerrilla tactiek van de colombiaanse bloedgroep (waarop ook de<br />

gelijknamige voorstelling is gebaseerd) en de soundtrack van goal, waaraan vijftien<br />

verschillende artiesten hun muzikale bijdrage leverden gelinkt aan de thematiek van de<br />

voorstelling. in samenwerking met pias werd een communicatiestrategie ingezet naar de<br />

muziekpers en media om zowel de soundtrack als daarmee de voorstelling te promoten.<br />

soundtracks werken als een creatief communicatiemiddel anders dan een persbericht, flyer of<br />

poster. soundtracks bereiken ook een nieuwe doelgroep die niet zich niet zozeer op de hoogte<br />

houden van het theateraanbod. daarnaast is de muziek een belangrijke inspiratiebron voor de<br />

makers van de voorstelling.<br />

<strong>MC</strong>’S ExCHANGE <strong>2008</strong><br />

mc is altijd op zoek naar inspiratie voor nieuwe theaterproducties en evenementen. de mc’s<br />

exchange is erop gericht om getalenteerde artiesten waar mc mee werkt op onderzoek<br />

te laten gaan bij lokale kunstenaars in het buitenland. hierbij beperkt mc zich niet tot één<br />

kunstvorm of stijl, juist de veelvormigheid van creatieve uitingen is een inspiratiebron. highen<br />

low culture, traditie en avantgarde. cultureel producenten mac & mee bedachten in<br />

opdracht van mc de mc’s exchange in marrakech. in juli <strong>2008</strong> reisden zij met vier muzikanten,<br />

zangeres senna, rapper turk en producers nav en siroJ naar het festival des arts populaires<br />

in marrakech (marokko). een zoektocht naar de muzikale geschiedenis van marokko leidde<br />

tot bijzondere ontmoetingen met lokale kenners en experts. op mc’s rightaboutnow@<br />

liteside presenteerden de muzikanten nieuwe, door de exchange geïnspireerde tracks met<br />

een performance in de flexbar in amsterdam voor het liteside festival.<br />

39


RIGHTABOUTNOW’S<br />

rightaboutnow’s zijn events van mc waarbinnen creativiteit, cross-overs en ontmoeting<br />

centraal staan. twee tot vier keer per jaar programmeren we rightaboutnow’s waarbij we<br />

kunstenaars uit verschillende scenes (theatermakers, muzikanten, schrijvers, dJ’s en andere<br />

artiesten) op één event samenbrengen. om ideeën uit te kunnen uitwisselen, ervaringen te<br />

delen en bovenal een ‘good time’ te hebben. onze rightaboutnow’s worden van tijd tot<br />

tijd ook ingezet als concept op festivals, bijvoorbeeld als onderdeel van cinekid, idfa of het<br />

liteside festival.<br />

in <strong>2008</strong> organiseerden we:<br />

‚ rightaboutnow – mc’s ghetto gala rondom de lancering van onze nieuwe naam mc en<br />

de plannen voor het nieuwe theater<br />

‚ rightaboutnow@liteside, een live presentatie van de mc’s exchange <strong>2008</strong> in<br />

marokko.<br />

‚ rightaboutnow@goal na afloop van de laatste voorstelling van goal in theater<br />

frascati met optredens van oa ziggi, dj’s turne en Jayp, de orange guinea pigs, bryan<br />

druyventak en carlos rocha.<br />

40 41


M inter<br />

nationalisering<br />

mc zoekt bewust aansluiting bij de actuele ontwikkelingen in grootstedelijk nederland.<br />

die wordt (zoals in alle grote steden ter wereld) in hoge mate bepaald door migratie en<br />

globalisering. daarom is internationalisering essentieel in ons werk. het gaat ons in eerste<br />

instantie niet om het ‘wegzetten’ van onze voorstellingen in het buitenland, maar om het<br />

opbouwen van een internationaal netwerk met gelijkgestemde organisaties, waarin wij als<br />

groep in contact komen met nieuw talent en andere theatervormen.<br />

internationalisering is voor mc een diepte investering waarvoor we de nodige tijd en ruimte<br />

nemen. we gaan alleen projecten in het buitenland aan als we duidelijk het gevoel hebben dat<br />

we als organisatie ook iets kunnen achterlaten of kunnen aangaan.<br />

een goed voorbeeld hiervan is een project als Final Hour (zie <strong>MC</strong> maakt school), een<br />

meerjarenproject dat duidelijk zijn sporen bij de makers in nederland, belgië en engeland<br />

heeft achtergelaten.<br />

in <strong>2008</strong> reisden drie voorstellingen van mc naar suriname; PUSH, BROMMERS KIEK’N en<br />

MaStella. dat is niet toevallig; we hebben al een geschiedenis in suriname en we brengen onze<br />

voorstellingen daar in het kader van een lange termijn beleid die gekoppeld is aan een visie<br />

over uitwisseling, talentontwikkeling en overdracht i.s.m. organisaties the back lot en fawaka<br />

creations.<br />

PUSH IN SURINAME<br />

push werd in 2006 als maxisingle ontwikkeld op initiatief van schrijfster mariëlle van sauers.<br />

in deze voorstelling gebaseerd op de gelijknamige roman van hiphop poet sapphire, worden<br />

heftige thema’s als analfabetisme en incest aan de orde gesteld. de voorstelling maakte in<br />

2006 een kleine tournee langs scholen en theaters in nederland.<br />

al tijdens de ontwikkeling van push was er een grote wens om de voorstelling naar suriname<br />

te brengen. in het voorjaar 2007 was het zover en speelde mc in samenwerking met the<br />

backlot 17 voorstellingen van push in paramaribo en de binnenlanden van suriname.<br />

43


vanwege de impact van de voorstelling en de vele aanvragen die na de tour bij the backlot<br />

en fawaka creations binnenkwamen is na de tour besloten om in <strong>2008</strong> de voorstelling en het<br />

eduactieve project rondom push over te dragen aan een groep surinaamse actrices die de<br />

voorstelling zelf zouden gaan spelen in suriname.<br />

uiteindelijk hebben van februari tot juni <strong>2008</strong> ruim 2000 scholieren in suriname de voorstelling<br />

gezien en deelgenomen aan het educatief traject. we zijn ook een samenwerking aangegaan<br />

met de stichting stop geweld tegen vrouwen (www.stopgeweld.sr). de samenwerking met<br />

dit lokale kenniscentrum op gebied van seksualiteit was een groot succes. met name omdat<br />

de heftige thematiek van de voorstelling en de openheid die het werken in de workshops<br />

bewerkstelligd bij de jongeren, ervoor zorgen dat zij graag hun eigen verhaal en eigen<br />

ervaringen op het vlak van seksualiteit willen delen. sommige jongeren (meisjes en jongens)<br />

herkenden zichzelf duidelijk in het verhaal van hoofdrolspeler precious. door de samenwerking<br />

met stichting stop geweld konden wij deze jongeren de noodzakelijke steun en hulpverlening<br />

aanbieden.<br />

rondom de eerste tournee van push in suriname in 2007 is een documentaire gemaakt door<br />

nina Jurna van fawaka creations (o.a. rtl-correspondent). deze documentaire, push no tan<br />

tiri, heeft in <strong>2008</strong> een unicef award gewonnen tijdens de paho caribbean media awards<br />

(georganiseerd door o.a. unicef en undp). mc wil push in 2009 een internationaal vervolg<br />

geven op het grahamstown festival in zuid-afrika.<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

BROMMERS KIEK’N IN SURINAME<br />

Jeffrey spalburg was in december 2007 te gast in suriname als stand-up comedian.<br />

naar aanleiding van het succes van Jeffrey’s stand-up optreden benaderden producent<br />

mireille kroonenberg en fawaka creations Jeffrey om in de zomer met zijn avondvullende<br />

solovoorstelling brommers kiek’n naar suriname terug te komen.<br />

voordat wij op dit verzoek ingingen wilde we eerst duidelijk hebben of de voorstelling wel<br />

op z’n plaats was in paramaribo. het verhaal dat Jeffrey in brommers kiek’n vertelt is een<br />

heel nederlands verhaal, daar zit niet iedereen in suriname op te wachten. bovendien is<br />

brommers kiek’n geen comedy maar theater. gelukkig hadden we in fawaka creations en<br />

mireille kronenberg hele goede partners, die zelf ook heel scherp voor ogen hebben wat voor<br />

projecten in suriname van wezenlijke betekenis kunnen zijn. samen met hen zetten wij rond de<br />

voorstelling een workshopprogramma ‘solo-presentatie en stand-up comedy’ op, geleid door<br />

maarten van hinte en Jeffrey spalburg.<br />

we pasten hetzelfde model toe als bij push: Jeffrey trad op in suriname, maar we werkten ook<br />

tegelijkertijd met een groep aspirant comedians en woordkunstenaars (dichters en mc’s) naar<br />

een presentatie toe. door de workshops te koppelen aan de voorstelling, konden de deelnemers<br />

meteen een beeld krijgen van wie ze les krijgen, en zich verhouden tot het werk. we verbleven<br />

twee weken in suriname. de eerste week bestond uit workshops en voorstellingsrepetities.<br />

hierdoor konden we de voorstelling echt toespitsen op suriname.<br />

in de nederlandse uitvoering speelt allochtonenproblematiek een belangrijke rol. in suriname<br />

bestaat het hele begrip ‘allochtoon’ niet eens, en is de ‘multiculturele’ samenleving allang<br />

geen onderwerp van gesprek meer, het is een gegeven. nu kwam het zwaartepunt van de<br />

voorstelling te liggen op de meer persoonlijke thema’s als identiteit en de rol van Jeffrey’s<br />

vader in zijn leven.<br />

brommers kiek’n werd in paramaribo op twee locaties gespeeld, het voormalige patronaat,<br />

(onder leiding van helen kamperveen) en starzz, een discotheek/nachtclub. dit was een<br />

bewuste keuze van mireille kronenberg, omdat ze met brommers kiek’n een ander, jonger<br />

publiek naar de voorstelling wilde krijgen dan in suriname gebruikelijk is bij ‘klassiek’ theater.<br />

na de twee laatste voorstellingen in starzz deden we een workshoppresentatie. de<br />

deelnemers waren gretig, heel getalenteerd en heel divers in stijl en materiaal. de workshops<br />

waren erop gericht om de deelnemers ‘tools’ te geven om hun talent zelf verder te kunnen<br />

ontwikkelen. ter afsluiting van de workshop hebben we alle optredens geëvalueerd, en met de<br />

deelnemers praktische ideeën uitgewerkt over hoe ze konden doorgaan in het ondersteunen<br />

en samenwerken in elkaars ontwikkeling. dit is in suriname cruciaal, omdat er nauwelijks een<br />

infrastructuur bestaat voor comedy of performance art.<br />

44 45


voor Jeffrey’s voorstelling was de uitdaging van het surinaamse publiek ook heel goed. de<br />

persoonlijke dimensie van zijn show kreeg meer ‘body’, waardoor zijn show over de hele linie<br />

beter werd.<br />

hoewel de reis betrekkelijk kort was en op vrij korte termijn was opgezet, was het voor ons<br />

een bevestiging van onze ideeën over internationale samenwerking. het werkt mits het niet<br />

eenrichtingsverkeer betreft: het aandeel van mireille kronenberg en fawaka creations was<br />

van cruciaal belang in het opzetten van de reis, als ook de uitwisseling die plaatsvond in<br />

de workshops tussen de surinaamse performers en maarten en Jeffrey. de medewerking van<br />

suriname’s twee populairste comedians tijdens onze verblijf, wesje en Jörgen raymann, zijn<br />

ook heel belangrijk geweest voor het slagen van het hele project. er was echt sprake van een<br />

uitwisseling, op alle niveaus.<br />

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚<br />

MASTELLA IN SURINAME<br />

voor de voorstelling MaStella was er een grote wens vanuit de maker/schrijfster Jenny<br />

mijnhijmer om de voorstelling in suriname te spelen. het was één van de belangrijkste redenen<br />

dat ze de voorstelling wilde hernemen. de voorstelling is een eerbetoon van een nederlandse<br />

van surinaamse afkomst aan de generatie vóór haar, de generatie de die de oversteek heeft<br />

gemaakt. door de voorstelling in suriname te spelen, bracht ze hun verhaal terug naar hun<br />

moederland. de voorstelling is gespeeld in theater unique, met name voor generatiegenoten<br />

van mastella en wist veel los te maken bij het surinaamse publiek.<br />

47


M op de<br />

westergasfabriek<br />

mc bouwt aan een eigen theater op de westergasfabriek het moet een levendige plek worden,<br />

met aantrekkingskracht op mensen uit de hele stad en daarbuiten. het doel is om in 2009 het<br />

theater te openen.<br />

het bouwproces van het nieuwe theater op de westergasfabriek loopt als sinds 2004, vlak<br />

nadat cosmic theater hoorde dat er naar nieuwe huisvesting moest worden gezocht, omdat de<br />

toenmalige locatie in de nes 75 niet meer voldeed aan de eisen van de brandweer.<br />

nu, vier jaar later, zijn er hele grote stappen gemaakt. in september <strong>2008</strong> was het definitief<br />

ontwerp van architectenbureau moko omaha af. door verschillende omstandigheden<br />

rond het proces en de financiën werd de aanvang van de bouw uitgesteld. moko omaha<br />

trok zich bij oplevering van het definitief ontwerp terug uit het project en architect Joost<br />

koldeweij werd bereid gevonden om als uitvoerend architect de bouw verder te begeleiden.<br />

Joost koldeweij heeft ruime ervaring met de bouw van theaters: hij ontwierp onder andere de<br />

stadsschouwburg in goes en het kulturhus in haaksbergen en was als stedenbouwkundige<br />

betrokken bij de bouw van theaters in emmeloord en groningen en de verbouwing van de<br />

schouwburg in middelburg.<br />

ondanks de vertraging in de bouw, hebben we alles in het werk gezet om ons duidelijk op de<br />

westergasfabriek te manifesteren. zowel de voorstelling skills, goal als brommers kiek’n<br />

waren te zien op het terrein. hierbij werden verschillende locaties op de westergasfabriek<br />

bespeeld. ook onze eigen kale zuiveringshal werd daartoe met doeken en trussen omgebouwd<br />

tot een theaterlocatie, volledig met horeca, garderobe en kassa.<br />

daarnaast zorgen de sinds september <strong>2008</strong> georganiseerde mc tori’s ook voor reuring en<br />

publieksaanloop naar de plek van ons toekomstig theater.<br />

49


mc zoekt tot de opening van het theater zoveel mogelijk aansluiting bij organisaties en<br />

evenementen op de westergasfabriek. in <strong>2008</strong> werd er samengewerkt met het ketelhuis, de<br />

flexbar, het liteside festival, kijk op de wijk en de culturele zondagen. mc hoopt met de<br />

opening van het huis zich nog meer zich als partner te kunnen manifesteren voor de culturele<br />

bedrijvigheid op het terrein.<br />

op alle vlakken is <strong>2008</strong> een jaar van consolidatie geweest. we krijgen steeds meer grond<br />

onder de voeten. de fundamenten liggen er, de organisatie is stevig, de sfeer is gezond. alle<br />

activiteiten die we ontplooid hebben, waren nooit van de grond gekomen zonder het tomeloze<br />

enthousiasme van het mc team, on stage en off stage. we zijn ons sterk ervan bewust dat wat<br />

we bouwen nieuw is en dat we heel veel zelf moeten uitvinden. het gaat ons goed af; we<br />

hebben er lol in en het werkt. nu het theater nog....<br />

51


M<br />

producties<br />

in <strong>2008</strong><br />

SKILLS<br />

regie Jolanda spoel<br />

met alida dors, bryan druiventak, adison dos reis, railyson martina, stefan s seedorf, karim el<br />

maslouhi, alec kopyt, dJ turne, gery mendes, steve ‘popski’ lobo, aleandro ‘popeye’ paolillo,<br />

clanton ‘blaze’ van loon, kyoko manuputty, thalita wattimena<br />

landelijke (reprise)tournee do 31 januari tm 7 maart <strong>2008</strong><br />

BROMMERS KIEK’N<br />

cabaretvoorstelling van Jeffrey spalburg<br />

coach maarten van hinte<br />

tournee januari <strong>2008</strong> tm december <strong>2008</strong><br />

première 15 november <strong>2008</strong><br />

brommers kiek’n reisde in juli naar suriname voor een reeks voorstellingen in paramaribo.<br />

SCHANDE<br />

co-productie met bellevue lunchtheaterproducties, voortgekomen uit hollandse nieuwe 10<br />

tekst gert-Jan stam<br />

spel reinier bulder, elsje de wijn, dionisio matias<br />

speelperiode di 5 tm zo 17 februari <strong>2008</strong><br />

RIET<br />

co-productie met lantaren venster voor kitchenette, voortgekomen uit hollandse nieuwe 10<br />

concept & spel tjon rockon<br />

regie thomas bijsterbosch<br />

speelperiode 13 tm 23 februari <strong>2008</strong><br />

PUSH<br />

co-productie met the back lot<br />

bewerking mariëlle van sauers<br />

regie marjorie boston<br />

spel Joelle ferrier, norine giddings en afiba becker<br />

speelperiode februari tm juni <strong>2008</strong> op diverse scholen in suriname (inclusief educatietraject)<br />

OOH SHIT<br />

co-productie met het lab<br />

concept & regie alida dors<br />

met sharon bouman, senna gourdou, Jasmine van der hell, anouk froidevaux,<br />

speelperiode 2 tm 10 april <strong>2008</strong><br />

première 2 april <strong>2008</strong><br />

53


FRIEZEN! / ORANGE GUINEA PIGS 3.1<br />

double bill van de winnaars van hollandse nieuwe 10<br />

FRIEZEN!<br />

tekst aliza tekofsky<br />

regie paulette smit<br />

met leo Janssen, mareille labohm, mike libanon, ignaro petronilia, Joke tjalsma<br />

manoushka zeegelaar breeveld<br />

ORANGE GUINEA PIGS 3.1<br />

concept orange guinea pigs<br />

artistieke coördinatie mike van alfen<br />

spel sharon bouman, linar ogenia en laurens oliveiro<br />

speelperiode 22 april tm 3 mei <strong>2008</strong><br />

première 24 april <strong>2008</strong><br />

MASTELLA<br />

theatermonoloog van Jenny mijnhijmer, gespeeld door chris comvalius<br />

tekst Jenny mijnhijmer<br />

spel chris comvalius<br />

speelperiode 28 april tm 10 mei <strong>2008</strong><br />

première 1 mei <strong>2008</strong><br />

mastella reisde in juli naar suriname voor een reeks voorstellingen in paramaribo<br />

GUERRILLA TACTIEK (SOCRATISCH!)<br />

debuutalbum en voorstelling van de colombiaanse bloedgroep<br />

concept & spel José klaase en darin g.<br />

speelperiode april tm december <strong>2008</strong><br />

albumrelease 19 mei <strong>2008</strong><br />

HAND VAN GOD<br />

co–productie met stichting haven voor de parade, voortgekomen uit hollandse nieuwe 10<br />

concept & spel donatella civile<br />

regie helmert woudenberg<br />

speelperiode 12 tm 22 juni <strong>2008</strong><br />

<strong>MC</strong>’S GHETTO GALA (RIGHTABOUTNOW)<br />

event t.b.v. nieuwe naam mc en plannen voor het nieuwe theater<br />

20 juni <strong>2008</strong><br />

<strong>MC</strong>’S ExCHANGE & RIGHTABOUTNOW @ LITESIDE<br />

muzikaal onderzoek in marrakech, marokko en presentatie tijdens het liteside festival<br />

concept mac & mee<br />

met senna, nav, turk, siroJ<br />

juli en augustus <strong>2008</strong><br />

54 55<br />

GOAL<br />

grote reisproductie van mc van <strong>2008</strong><br />

regie marjorie boston & maarten van hinte<br />

met mike van alfen, donatella civile, senna, leo Janssen, howard komproe, fahd larzhaoui,<br />

mike latina, maureen tauwnaar en monique van der werff<br />

tournee 17 oktober tm 20 december <strong>2008</strong><br />

première 23 oktober <strong>2008</strong><br />

op 11 september werd de goal soundtrack gereleased met bijdragen van reverse, hef, louis<br />

bordeaux, Jiggy djé, mr. probz, de colombiaanse bloedgroep, nelson & djosa, turk, siroJ,<br />

blaxtar, kleine Jay, fs green, talking loud en hayzee.<br />

op 20 december <strong>2008</strong> organiseerde mc een afsluitende rightaboutnow@ goal in theater<br />

frascati, amsterdam<br />

FINAL HOUR<br />

talentontwikkelinsgproject ism kc nona, theatre royal stratford east, studio west<br />

regie marjorie boston & mike van alfen<br />

met dwayne hutchinson, holli dempsey, rosemarie christian, omar dakmani, wandana<br />

biekram, niels van den heuvel, kanza mees<br />

speelperiode 13 en 14 november <strong>2008</strong>, breakin’ walls festival<br />

LOW<br />

co-productie met rha goddess / dive dime entertainment<br />

tour januari tm december <strong>2008</strong>, verenigde staten<br />

Verder verzorgde <strong>MC</strong> workshops en randprogrammering bij de voorstellingen PUSH,<br />

SKILLS, Ooh Shit, GUERRILLA TACTIEK en GOAL.


PRESTATIEOVERZICHT<br />

VOORSTELLINGEN EN BEZOEKERS<br />

<strong>2008</strong><br />

<strong>MC</strong>*<br />

AANTAL AANTAL<br />

ACTIVITEITEN BEZOEKEN<br />

VOORSTELLINGEN<br />

in de standplaats 73 4.814<br />

in de rest van nederland 107 12.932<br />

in het buitenland 53 5.679<br />

TOTAAL VOORSTELLINGEN 233 23.425<br />

OVERIGE ACTIVITEITEN<br />

op de bank met/workshops skills 8 194<br />

workshops ooh shit 3 90<br />

theateradviesdagen 2 160<br />

rightaboutnow/ghetto gala 1 400<br />

workshops brommers kiek’n suriname 7 40<br />

blockparties/voetbaltoernooien goal 7 367<br />

mc presentaties 4 263<br />

uitmarkt 2 400<br />

mc tories 4 211<br />

workshops guerilla tactiek 3 152<br />

presentatie Jozef 1 45<br />

workshops push 15 1219<br />

stranger festival 3 530<br />

mc exchange@liteside (marrakech) 9 67<br />

workshops goal 4 127<br />

workshops low 1 120<br />

TOTAAL OVERIGE ACTIVITEITEN 74 4.385<br />

TOTAAL VOORSTELLINGEN & ACTIVITEITEN 307 27.810<br />

* dit is het totaal van het aantal voorstellingen<br />

van cosmic theater & made in da shade samen.<br />

PRESTATIEOVERZICHT<br />

VOORSTELLINGEN EN BEZOEKERS<br />

<strong>2008</strong><br />

COSMIC MADE IN<br />

THEATER DA SHADE<br />

AANTAL AANTAL AANTAL AANTAL<br />

ACTIVITEITEN BEZOEKEN ACTIVITEITEN BEZOEKEN<br />

54 19 1089<br />

102 5 553<br />

7 46 5179<br />

163 70 6.821<br />

8 194<br />

3 90<br />

2 160<br />

1 400<br />

7 40<br />

7 367<br />

4 263<br />

2 400<br />

4 211<br />

3 152<br />

1 45<br />

15 1219<br />

3 530<br />

9 67<br />

4 127<br />

1 120<br />

42 2.322 32 2.063<br />

205 18.926 102 8.884<br />

56 57


58<br />

namedropping<br />

BESTUUR<br />

Dick Hanemaaijer<br />

Ilja Linnemeijer<br />

Rola Nassár<br />

Jurcell Virginia<br />

ALGEMEEN DIRECTEUR<br />

lucien kembel<br />

ARTISTIEK DIRECTEUR<br />

marjorie boston<br />

ARTISTIEK TEAM<br />

mike van alfen<br />

katja hieminga<br />

maarten van hinte<br />

paulette smit<br />

ASSISTENT ARTISTIEK<br />

DIRECTEUR<br />

Joëlle raus<br />

ZAKELIJK TEAM<br />

Jane busropan<br />

tati freeke-suwarganda (zakelijk leider)<br />

salim el hamchaoui<br />

OFFICE MANAGEMENT<br />

monique caris<br />

COMMUNICATIE &<br />

MARKETING TEAM<br />

Joanna van dorp<br />

brian elstak<br />

hester mol (hoofd communicatie<br />

& marketing)<br />

eva wertheimer (stagiair)<br />

EDUCATIEMEDEWERKER<br />

Johan van aalst<br />

PRODUCTIE TEAM<br />

dirk broer (hoofd productie)<br />

anouk brüning<br />

lindsay brusik<br />

maarten van der cammen<br />

monique caris<br />

mijs van de griek<br />

tim hermsen (stagiair)<br />

michael van isveldt<br />

djoere de Jong<br />

vanessa khodabux<br />

edmée loupatty<br />

macarena loma yevenes<br />

donna muller<br />

duko van nierop (stagiair)<br />

dagmar oude lansink<br />

marisa pieplenbosch<br />

Jane reinke<br />

tamara le roy<br />

REGISSEURS / COACHES<br />

mike van alfen<br />

thomas bijsterbosch<br />

maruja bobo remijn<br />

marjorie boston<br />

karlos coleman<br />

alida dors<br />

katja hieminga<br />

maarten van hinte<br />

rob de kuiper<br />

Jenny mijnhijmer<br />

paulette smit<br />

Jolanda spoel<br />

chay yew<br />

helmert woudenberg<br />

SCHRIJVERS<br />

maarten van hinte<br />

Jenny mijnhijmer<br />

Jeffrey spalburg<br />

aliza tekofsky<br />

John serkei<br />

gert-Jan stam<br />

hannah van wieringen<br />

DRAMATURGIE<br />

robbert van heuven<br />

katja hieminga<br />

ACTEURS / MAKERS<br />

mike van alfen<br />

aziz allach<br />

afiba becker<br />

wandana biekram<br />

sharon bouman<br />

reinier bulder<br />

rosemarie christian<br />

donatella civile<br />

chris comvalius<br />

holli dempsey<br />

omar dahmani<br />

alida dors<br />

bryan druiventak<br />

guan elmzoon<br />

Joelle ferrier<br />

anouk froidevaux<br />

norine gidding<br />

rha goddess<br />

senna gourdou<br />

darin guermonprez<br />

Jasmine van der hell<br />

niels van den heuvel<br />

dwayne hutchinson<br />

veerle van isveldt<br />

leo Janssen<br />

José klaasse<br />

howard komproe<br />

alec kopyt<br />

h.y. lie a kwie-helling<br />

mareille labohm<br />

fahd larhzaoui<br />

mike latina<br />

mike libanon<br />

steve ‘popski’ lobo<br />

clanton van loon<br />

ahmed mahrach<br />

kyoko manuputty<br />

railyson martina<br />

karim el maslouhi<br />

dionisio matias<br />

kanza mees<br />

gery ‘gmb’ mendes<br />

linar ogenia<br />

laurens oliveiro<br />

aleandro paolillo<br />

ignaro petronilia<br />

steve pierau<br />

adison dos reis<br />

59


60<br />

tjon rockon<br />

sharona rotsburg<br />

stefan seedorf<br />

lasana shabazz<br />

maureen tauwnaar<br />

Joke tjalsma<br />

thalita wattimena<br />

monique van der werff<br />

elsje de wijn<br />

MUZIKANTEN<br />

arts the beatdoctor<br />

mischa kool<br />

alvin lewis<br />

dana fung loy<br />

nav<br />

senna<br />

siroJ<br />

snelle Jelle<br />

turk<br />

manoushka zeegelaar breeveld<br />

CATERING / HORECA<br />

nellie bakboord<br />

Jan-willem bergmeester<br />

toko 94<br />

SOUNDTRACKS / MIxTAPES<br />

brian elstak (executive producer)<br />

lsk (co-executive producer)<br />

alan ward (mastering)<br />

abstract<br />

blaxtar<br />

bollebof<br />

de colombiaanse bloedgroep<br />

dJ turne<br />

fit<br />

fs green<br />

full crate<br />

gewoon beter<br />

git hyper<br />

gmb<br />

hairo<br />

hef<br />

Jiggy djé<br />

kleine Jay<br />

laupie uno<br />

louis bordeaux<br />

mr probz<br />

nav<br />

nelson & djosa<br />

presto<br />

reverse<br />

rfx<br />

sieger m.g.<br />

siroJ<br />

sjammie the money<br />

talking loud<br />

turk<br />

wudstik<br />

zwart licht<br />

DJ’S<br />

all star fresh<br />

dJ fs green<br />

dJ full crate<br />

dJ turne<br />

dJ Jay-p<br />

VJ’S<br />

tony maloney & v-jules<br />

TECHNIEK / LICHT<br />

charlie de bakker (stagiair)<br />

Jeroen de boer<br />

bart brugsma<br />

carribean drive<br />

eva donker<br />

Joost evers<br />

natasja giebels<br />

feroz heye<br />

claes meijer<br />

rogier payens<br />

peter peereboom<br />

tjeerd postma<br />

wouter van rookhuijzen<br />

ingeborg slaats<br />

bart vleming<br />

Joffrey van vliet<br />

yoka<br />

VIDEO EN<br />

INTERACTION DESIGN<br />

Julian van buul<br />

rik comaromi<br />

remko van dokkum<br />

brian elstak<br />

vincent fenger<br />

ruud lanfermeijer<br />

huub laurens<br />

KOSTUUMS<br />

Judith abels<br />

shiri esh har<br />

Jantine kraayeveld<br />

DOCENTEN / TRAINING<br />

Johan van aalst<br />

mike van alfen<br />

moon baker<br />

esther bolte<br />

sharon bouman<br />

inge braat<br />

Julian van buul<br />

alida dors<br />

bryan druiventak<br />

rick fingal<br />

babs gons<br />

darin guermonprez<br />

claudia halfhide<br />

tim hermsen<br />

katja hieminga<br />

monique van hinte<br />

maarten van hinte<br />

afaina de Jong<br />

José klaase<br />

lenne koning<br />

maaike lans<br />

gerdien lanting<br />

alida neslo<br />

duko van nierop<br />

linar ogenia<br />

marisa pieplenbosch<br />

esmée ronde<br />

shirley seetal<br />

bennie semil<br />

lasana shabazz<br />

friso veenman<br />

aruna vermeulen<br />

DECOR / VORMGEVING<br />

Judith abels<br />

Jayantkumar (Jin) bhaggoe<br />

remko van dokkum<br />

rené fleur<br />

aart Jilesen<br />

robbert van der horst<br />

afaina de Jong<br />

ruud lanfermeijer<br />

gwendolyn noltes<br />

GRAFISCHE VORMGEVING /<br />

FOTOGRAFIE / REGISTRATIE<br />

daniel J. ashes<br />

pepijn van den broeke<br />

hotel<br />

tim keen<br />

Jean van lingen<br />

carista naömi<br />

mylou oord<br />

nina oliver<br />

sef<br />

eva wertheimer<br />

RIGHTABOUTNOW /<br />

RANDPROGRAMMA’S / TORI’S<br />

the blue noise department<br />

alida dors<br />

darl douglas<br />

chris comvalius<br />

Jiggy djé<br />

Joanna van dorp<br />

bryan druyventak<br />

romana elstak - cruden<br />

glen faria<br />

vincent fenger<br />

edward van gils<br />

yousef gnaoui<br />

menno van gorp<br />

franklin groen<br />

maarten van hinte<br />

61


62<br />

chiron holwijn<br />

hotmamahot<br />

remy Jungerman<br />

paula kibbelaar<br />

steve ‘popski’ lobo<br />

mac&mee<br />

linar ogenia<br />

laurens oliveiro<br />

dorien van der pas<br />

carlos rocha<br />

colin schorea<br />

tjon rockon<br />

senna<br />

Jeffrey spalburg<br />

Jim taihuttu<br />

Jan vertonghen<br />

manoushka zeegelaar breeveld<br />

ziggi & the renaissance band<br />

KASSA /<br />

PUBLIEKSBEGELEIDING<br />

tamara bahia<br />

mitzy hemme<br />

yara muller<br />

daphne van ouwerkerk<br />

sanne poeze<br />

charlotte schaap<br />

anke soentken<br />

VRIJWILLIGERS &<br />

HELPENDE HANDEN IN <strong>2008</strong><br />

yorain-adim hoop<br />

maupie awunou<br />

Jahead bell<br />

cammie bonger<br />

dora borst<br />

mickle bosk<br />

audrey cheng<br />

liane dambrink<br />

ingrid duindam<br />

sharon hamel<br />

dicky Jansen<br />

karin van kalmthout<br />

lucienne kleverlaan<br />

priscilla loupatty<br />

stacy loupatty<br />

elisabeth montiro<br />

robin prisland<br />

inyomor rotgans<br />

anke soentken<br />

gigi suarez<br />

sophie sykora<br />

francesca wagenaar<br />

eva van welzenis<br />

de 19 tangodansers bij de voorstelling<br />

hand van god<br />

OVERIGE<br />

SAMENWERKINGSPARTNERS<br />

the backlot<br />

sasha dees<br />

divine dime entertainment<br />

stichting haven<br />

kc nona<br />

het ketelhuis<br />

het lab<br />

lantaren venster<br />

lite side festival<br />

noah’s ark<br />

de parade<br />

pias<br />

theatre royal stratford east<br />

stranger festival<br />

TEKST<br />

marjorie boston<br />

maarten van hinte<br />

lucien kembel<br />

hester mol<br />

FOTO’S<br />

daniel J. ashes<br />

dirk broer<br />

pepijn van den broeke<br />

remko van dokkum<br />

Jean van lingen<br />

dagmar oude lansink<br />

ONTWERP<br />

hotel<br />

WIJ DANKEN ONZE SUBSIDIËNTEN EN PARTNERS<br />

ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen<br />

gemeente amsterdam<br />

vsb fonds<br />

ministerie van buitenlandse zaken<br />

kosmopolis<br />

<strong>MC</strong> BEZOEKADRES<br />

polonceaukade 6-7<br />

1014 da amsterdam<br />

CORRESPONDENTIEADRES<br />

postbus 57194<br />

1040 bb amsterdam<br />

t. +31 20 6065050<br />

f. +31 20 6065060<br />

www.mconline.nl<br />

info@mconline.nl<br />

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!