14.09.2013 Views

HOOFDSTUK 3 - Bakker van de Ven

HOOFDSTUK 3 - Bakker van de Ven

HOOFDSTUK 3 - Bakker van de Ven

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>HOOFDSTUK</strong> 3<br />

Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Willem (Wilhelmus, Petrus) <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

GEBOREN 29-01-1873 Lith<br />

OVERLEDEN 20-10-1947 Boekel, 74 jaar<br />

1E HUWELIJK 22.05.1903 Hanna (Johanna Wilhelmina) Maas<br />

*07.01.1874 Hernen<br />

+26.12.1913 Boekel, 39 jaar<br />

KINDEREN (6) Piet 1904-45, Anna 1905-97, Cor 1907-89,<br />

Koos 1908-98, Wim 1910-66 en Toontje 1912-13<br />

2E HUWELIJK 14-09-1915 Mie, (Josephina Maria Francisca)<br />

Verheijen<br />

* 10-07-1882 Milheeze<br />

+07-09-1954 Helmond, 72 jaar<br />

KINDEREN (6) Mien 1916, Louis 1918-96, Lies 1919,<br />

Antonia 1921-21, Toon 1923 en Fien 1925-<br />

2008<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 21


Willem heeft, <strong>van</strong>af zijn vier<strong>de</strong> jaar, bij <strong>de</strong>ze molen gewoond<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

De molen in <strong>de</strong> Molenwijk te Boekel<br />

Cor <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, Wim <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>,<br />

Gerard Coppens in <strong>de</strong> bakkerij op<br />

De Logt te Boekel


3.1 HET WaRME BaKKERNEST<br />

Cor <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, <strong>de</strong> 1e bakker in <strong>Ven</strong>horst, kwam uit een warm bakkersnest. Zijn va<strong>de</strong>r Willem was molenaar, bakker en<br />

eerst caféhou<strong>de</strong>r, later krui<strong>de</strong>nier op De Logt. Zijn oom Sjef <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> was bakker in Horst. Daarnaast wer<strong>de</strong>n twee broers<br />

<strong>van</strong> Cor bakker: Wim (Boekel) en Louis (Den Bosch). En trouw<strong>de</strong>n drie zussen met een bakker: Mien (Grard Coppens,<br />

Helmond) , Lies (Jan Kerkhof, De Logt) en Fien (Marcel <strong>van</strong> Eldonk, Valkenswaard). De maal<strong>de</strong>rij op De Logt en in <strong>Ven</strong>horst<br />

werd overgenomen door achtereenvolgens zijn broers Piet en Toon.<br />

1873 Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, het 4e kind <strong>van</strong> Cornelis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> en Johanna Driessen, werd geboren op 29 januari in Lith.<br />

1875 Op 30 april, negen dagen na <strong>de</strong> geboorte <strong>van</strong> het 5e kind, Sjef, stierf zijn moe<strong>de</strong>r. Een jaar later, verhuis<strong>de</strong> zijn va<strong>de</strong>r<br />

Cornelis als weduwnaar met 5 kin<strong>de</strong>ren, naar zijn ou<strong>de</strong>rlijk huis te Nistelro<strong>de</strong>, het Laar, waar op dat moment zijn broer<br />

Adrianus (landbouwer) en zijn zus Petronella (winkelierster) woon<strong>de</strong>n. Tien dagen later, in 1876, ging Willem naar tante<br />

Maria Anne <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, een zus <strong>van</strong> Cornelis. Zij was getrouwd met Nicolaus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong>, molenaar, bakker en han<strong>de</strong>laar<br />

in Boekel, Molenwijk.<br />

De familie Van <strong>de</strong>r San<strong>de</strong><br />

Nicolaus had een café, toen Gewanthuis geheten, waar <strong>de</strong> opkopers <strong>van</strong> laken kwamen, dat <strong>de</strong> boeren in <strong>de</strong> winter<br />

had<strong>de</strong>n geweven. Ver<strong>de</strong>r run<strong>de</strong> hij een transportbedrijf met hoogkarren op twee wielen getrokken door paar<strong>de</strong>n, een<br />

taxibedrijf bestaan<strong>de</strong> uit drie rijtuigen, een boterfabriek en een kolenhan<strong>de</strong>l. Ver<strong>de</strong>r was hij molenaar. Theodorus, zijn<br />

zoon, werd <strong>de</strong> latere molenaar en stond op 28 april 1883 thuis ingeschreven als bakker.<br />

In 1920 werd <strong>de</strong> molen, in <strong>de</strong> Molenwijk, verkocht aan <strong>de</strong> familie Van Grinsven. Omdat <strong>de</strong> windmolen niet meer<br />

vol<strong>de</strong>ed aan <strong>de</strong> eisen <strong>van</strong> een mo<strong>de</strong>rn molenaarsbedrijf, werd <strong>de</strong>ze in 1955 afgebroken.<br />

Willem werd ook wel Willem Klosse genoemd, vernoemd naar Nicolaus, roepnaam Klaas, <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong>. Toen Willem<br />

daar in huis kwam bij <strong>van</strong> <strong>de</strong> familie Van <strong>de</strong>r San<strong>de</strong>, was hij 4 jaar oud. Zijn va<strong>de</strong>r Cornelis ging <strong>van</strong>uit Nistelro<strong>de</strong>, als<br />

bakker(knecht), <strong>de</strong> wij<strong>de</strong> wereld in. Terwijl zijn zoon Willem zich in Boekel ontwikkel<strong>de</strong>, trok hij als bakkersknecht <strong>van</strong> plaats<br />

naar plaats. Twee jaar na het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Nicolaus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong> (13.12.1884) ging Willem (13 jaar) voor een jaar <strong>van</strong><br />

Boekel naar Horst (Limburg), en ging waarschijnlijk wonen bij <strong>de</strong> familie Driessen, waar zijn zus Til en broer Sjef al woon<strong>de</strong>n.<br />

1890 Op 26 februari stond Willem (17 jaar) in het gemeentearchief <strong>van</strong> Boekel ingeschreven als bakker en woon<strong>de</strong> bij zijn<br />

tante Maria Anna <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong>, geboren Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, hoofd <strong>van</strong> het gezin.<br />

1898 Op 18 <strong>de</strong>cember kwam zijn tante Maria Anna te overlij<strong>de</strong>n. Twee jaar later trouw<strong>de</strong> haar zoon Theodorus en vertrok<br />

Willem, op 11 <strong>de</strong>cember 1900, naar Bergharen. Hij stond daar ingeschreven bij Johannes <strong>van</strong> Lith, molenaar. Daar ging<br />

hij waarschijnlijk werken als molenaarsknecht. Vlakbij Bergharen ligt Hernen, daar woon<strong>de</strong> zijn toekomstige vrouw Hanna<br />

Maas; waarschijnlijk heeft hij haar, in die tijd, leren kennen.<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 23


ansichtkaart:<br />

Molen op De Logt<br />

Luchtfoto gemaakt door KLM <strong>van</strong> Huize Padua met links op <strong>de</strong> voorgrond <strong>Bakker</strong>ij <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Huize “Elshof” te Druten. Met in <strong>de</strong> <strong>de</strong>uropening v.l.n.r.:<br />

Koos met oom Wim op haar arm, Mien en Grard Coppens<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> en zijn eerste vrouw Hanna Maas


1902 In dit jaar verhuis<strong>de</strong> Willem (28 j) <strong>van</strong> Bergharen naar Han<strong>de</strong>l en huur<strong>de</strong> <strong>de</strong> (wind)molen in Han<strong>de</strong>l op De Logt 4<br />

(tegenover “Huize Padua”) en ging on<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> molen wonen. Een jaar later kocht hij <strong>de</strong> molen.<br />

Zie het verhaal <strong>van</strong> oud-molenaar Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong> (paragraaf 3.5): “De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> molen op De Logt.”<br />

1903 Op 22 mei trouw<strong>de</strong> Willem met Hanna Maas, 29 jaar oud, een dochter <strong>van</strong> een molenaar uit Hernen. Zij kregen zes<br />

kin<strong>de</strong>ren: Piet 1904-45, Anna 1905-97, Cor 1907-89, Koos 1908-98, Wim 1910-66 en Toontje 1912-13.<br />

Na hun huwelijk gingen Willem en Hanna in Gemert wonen, op <strong>de</strong> Strijbosscheweg te Han<strong>de</strong>l. Hier werd Piet, hun eerste<br />

kind, geboren. Een jaar later verhuis<strong>de</strong>n ze naar De Logt bij <strong>de</strong> molen. Ze gingen wonen op een ou<strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij met café die<br />

lag langs <strong>de</strong> weg Boekel-Han<strong>de</strong>l op De Logt, tegenover Huize Padua. Achter het huis stond een grote schuur met paar<strong>de</strong>nstal<br />

en varkensstal. Langs een pad naar <strong>de</strong> graanmolen lag een groot weiland, een boomgaard (meestal appels) en een<br />

kippenren. Aan <strong>de</strong> rand <strong>van</strong> het bos stond <strong>de</strong> windmolen, waar graan werd gemalen.<br />

1905 In dit jaar vroeg Willem een vergunning aan:<br />

“Dat hij voornemens is op te richten eene Brood, Koek en Kleingoed-bakkerij te Boekel in Wijk A, Nr 4, Logt. Kadastraal bekend<br />

Sectie F, Nr 960” De vergunning was aangevraagd op 17 april en verleend op 16 mei. Direct kwam zijn jongste broer<br />

Sjef twee maan<strong>de</strong>n bij hem werken als bakkersknecht. In 1909 kreeg <strong>de</strong> molen een graanmaalinrichting met petroleum /<br />

benzinemotor, 14 pk. Afwisselend werd gemalen met wind en motor.<br />

1913 Negen maan<strong>de</strong>n na het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hun jongste zoon Toonje (9 maan<strong>de</strong>n oud), overleed op 26 <strong>de</strong>cember zijn<br />

vrouw Hanna Maas, te jong, 39 jaar oud. Willem bleef achter met vijf kin<strong>de</strong>ren: Piet 9 j., Anna 8 j., Cor 6 j., Koos 5 j. en<br />

Wim 3 jaar.<br />

In verband met <strong>de</strong> drukte thuis, verhuis<strong>de</strong> <strong>de</strong> jongste dochter, Koos, naar Druten en ging tij<strong>de</strong>lijk<br />

wonen bij <strong>de</strong> vrijgezelle dames Elsen. Later, in april 1915, is Koos <strong>de</strong>finitief<br />

op Huize “Elshof” gaan wonen. Het was in die tijd <strong>de</strong> mo<strong>de</strong><br />

dat vrijgezelle dames een kind adopteer<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>ze adoptie<br />

is waarschijnlijk door <strong>de</strong> familie Maas, zijn schoonfamilie,<br />

geadviseerd.<br />

Anna, <strong>de</strong> oudste dochter, 8 jaar, moest direct na het overlij<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> haar moe<strong>de</strong>r helpen met <strong>de</strong> was, schrobben en <strong>de</strong> geit<br />

melken. De geit zette ze tussen <strong>de</strong> sporten <strong>van</strong> een leer, zodat<br />

ze niet met haar poten kon trappen.<br />

Binnen twee jaar vond Willem een nieuwe vrouw.<br />

Men zei: “Daar in Milheeze, bij Verheijen, hebben ze nog vijf vrouwen,<br />

daar kunnen ze er nog best een missen.”<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 25


Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> met zijn twee<strong>de</strong> vrouw Mie Verheijen<br />

Familie Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Ven</strong> thuis aan tafel.<br />

V.l.n.r. Mien, Toon, Cis<br />

<strong>van</strong> Hoorn (vaste hulp),<br />

Mientje (nicht, dochter<br />

<strong>van</strong> Sjef), Willem (va<strong>de</strong>r),<br />

Mie (moe<strong>de</strong>r), Els<br />

<strong>van</strong> Wel (vriendin <strong>van</strong><br />

Mien) en Lies<br />

Familie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, 1940, zittend v.l.n.r. anna, Willem (va<strong>de</strong>r), Mie (moe<strong>de</strong>r), Piet.<br />

Staand v.l.n.r. Cor, Wim, Louis, Fien, Lies en Mien. Op <strong>de</strong> foto ontbreken Toon en Koos.<br />

Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>,<br />

18 jaar oud<br />

Koos <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>,<br />

23 jaar oud<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>


De broodbon, voor-<br />

en achterzij<strong>de</strong><br />

1915 Op 4 september trouw<strong>de</strong> Willem met Mie Verheijen, 32 jaar oud, een dochter <strong>van</strong> een molenaar uit Milheeze. Zij<br />

kregen zes kin<strong>de</strong>ren: Mien 1916, Louis 1918-96, Lies 1919, Antonia 1921-21 (3 maan<strong>de</strong>n oud), Toon 1923 en Fien 1925-<br />

2008.<br />

Door een fout in <strong>de</strong> Burgerlijke Stand <strong>van</strong> Boekel ging Willem <strong>van</strong>af toen “Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>” heten. Dus alle kin<strong>de</strong>ren die<br />

hij kreeg met zijn twee<strong>de</strong> vrouw, gingen “<strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>” heten. Toon, <strong>de</strong> jongste zoon, vond dat lastig en heeft dit verme<strong>de</strong>n<br />

door consequent zijn naam verkort te schrijven als Toon v/d <strong>Ven</strong>, molenaar. Zijn ou<strong>de</strong>re broer heette Piet <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> en hij<br />

zou dan Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong> heten en dat voel<strong>de</strong> niet goed..<br />

1929 Het café (uitgebaat door dochter Anna, 24 j.) in <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij werd omgebouwd tot winkel. Volgens Toon: “Toen ik<br />

zes jaar oud was, brak ik mijn been met schommelen. Heb toen in Helmond in het ziekenhuis gelegen. Bij terugkomst <strong>de</strong>ed<br />

va<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur open <strong>van</strong> het café en wat zag ik: het café was veran<strong>de</strong>rd in een winkel.”<br />

1933 In dit jaar liet Willem een pakhuis met maalinrichting bouwen langs <strong>de</strong> weg Boekel – St. Jozefpeel buiten het dorpscentrum,<br />

tegen <strong>de</strong> Hoekstraat aan. Zijn zoon Piet ging dit bedrijf runnen. (Later is dit bedrijf omgebouwd tot een een<strong>de</strong>nslachterij.)<br />

Met het pakhuis beconcurreer<strong>de</strong> Piet het pakhuis <strong>van</strong> <strong>de</strong> CHV-NCB dat een jaar later (mei 1934) in het dorpscentrum<br />

werd geopend.<br />

1934 Willem liet een woonhuis/bakkerij annex winkel bouwen aan het dorpscentrum in St. Jozefpeel. Zoon Cor ging dit<br />

bedrijf runnen. Later bleek er een dui<strong>de</strong>lijke samenwerking: <strong>de</strong> boeren lieten hun graan malen bij molenaar Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Ven</strong> en na het afleveren <strong>van</strong> het meel, bij bakker Cor <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, kregen ze broodbonnen.<br />

1937 In september koopt Willem het café <strong>van</strong> Piet <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Elzen aan het dorpscentrum in <strong>Ven</strong>horst.<br />

1937 28 september Het Huisgezin: “Feestelijke opening Café. De heropening <strong>van</strong> het nieuwe Café <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, heeft<br />

zondag op feestelijke wijze plaats gehad. De alou<strong>de</strong> Brabantsche tradities getrouw, werd gratis bier gedronken en<br />

sigaren gerookt, terwijl <strong>van</strong> 4 tot 10 uur het accor<strong>de</strong>on-humoristen-ensemble <strong>van</strong> Brussel-Meijers <strong>de</strong> pret danig<br />

verhoog<strong>de</strong>. Een en an<strong>de</strong>r bracht in ons rustige dorp een gezellig vertier teweeg.”<br />

Willem laat zijn dochter anna het café met pension uitbaten, met <strong>de</strong> ervaring die ze thuis op De Logt had<br />

opgedaan. Later, in 1945, toen Anna trouw<strong>de</strong> en in Gemert ging wonen, is Willie Verstegen caféhou<strong>de</strong>r<br />

gewor<strong>de</strong>n. Het café is nu omgebouwd tot woonhuis en “Servicebedrijf (Karl) Van <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>”. (Wel naamgenoot<br />

maar geen familie.)<br />

Volgens zijn zus Mien: “Voordat Willem (OPA MOLEN) een schone kiel aan<strong>de</strong>ed, werd <strong>de</strong>ze eerst<br />

“ingewreven” met een meelzak. Als je hard werkt dan ziet een kiel er toch gebruikt uit….! De bakkermuts<br />

werd gebruikt als poetslap. Wanneer je iets fout <strong>de</strong>ed dan kon hij <strong>de</strong> muts/pet naar je toe<br />

gooien. Deze moest je dan netjes komen terugbrengen. Dat <strong>de</strong>ed je dan met lood in <strong>de</strong> schoe-<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 27


De jonge familie Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> in <strong>de</strong> tuin, met op <strong>de</strong> achtergrond<br />

<strong>de</strong> molen. V.l.n.r.: Mien, Willem (va<strong>de</strong>r), Toon (voor Willem),<br />

Wim, Louis, Koos, Mie (moe<strong>de</strong>r) Piet, Fien (op schoot <strong>van</strong> moe<strong>de</strong>r)<br />

en Lies. Op <strong>de</strong> foto ontbreken Cor en Toon<br />

Kwekerij Elshof te Druten<br />

nen…!”<br />

Zoals het in die tijd <strong>de</strong> gewoonte was, werkte ie<strong>de</strong>reen thuis of,<br />

als ze thuis niet nodig waren, gingen ze “op een an<strong>de</strong>r” werken,<br />

totdat men trouw<strong>de</strong>.<br />

Zo werkten <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> Willem, <strong>van</strong>af <strong>de</strong> leeftijd <strong>van</strong> 12<br />

jaar, als hulp in <strong>de</strong> huishouding, winkel of bakkerij of ze gingen<br />

el<strong>de</strong>rs werken om te leren en te verdienen. In totaal hebben<br />

ze samen “ca. 150 jaren” thuis gewerkt, voordat ze gingen<br />

trouwen.<br />

Willem was een groot on<strong>de</strong>rnemer Op De Logt kocht hij een<br />

windmolen met bouwland (januari 1903) en een boer<strong>de</strong>rij met<br />

café, schuur, tuin en bouwland (mei 1903). Verbouw<strong>de</strong> een<br />

ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij tot bakkerij (1905) en verbouw<strong>de</strong><br />

het café tot krui<strong>de</strong>nierswinkel (1929).<br />

In <strong>de</strong> jaren ’20 ging hij, <strong>van</strong>uit De Logt, winkelwaar rondbrengen<br />

in <strong>de</strong> Boekelse Peel. En ten slotte…hij was al 60…bouw<strong>de</strong> hij in St.<br />

Jozefpeel (het latere <strong>Ven</strong>horst) een pakhuis/maal<strong>de</strong>rij (1933) en een krui<strong>de</strong>nierwinkel/bakkerij<br />

(1934) en kocht hij een café (1937).<br />

Daarnaast heeft Willem al zijn 10 kin<strong>de</strong>ren gemotiveerd tot on<strong>de</strong>rnemen: drie<br />

zonen wer<strong>de</strong>n bakker, drie dochters trouw<strong>de</strong>n met een bakker, twee zonen<br />

wer<strong>de</strong>n molenaar. De oudste dochter Anna run<strong>de</strong> een café, eerst op De Logt<br />

en later in <strong>Ven</strong>horst. En dochter Koos, die al jong naar Druten was verhuisd<br />

maar toch regelmatig op De Logt was te vin<strong>de</strong>n, was <strong>de</strong> stimuleren<strong>de</strong> kracht<br />

naast haar man Therus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Zandt bij het opzetten <strong>van</strong> een prachtige kwekerij<br />

Elshof in Druten.<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>


De bakkers. 1935.<br />

V.l.v.r. Cor, Grard<br />

Coppens, Wim en<br />

Louis<br />

<strong>Bakker</strong>ij <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

in Boekel, 1954,<br />

v.l.n.r. Leo <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Valk (zoon <strong>van</strong> Klaas),<br />

Ties <strong>van</strong> Dooren,<br />

Klaas <strong>van</strong> <strong>de</strong> Valk en<br />

Wim <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

3.2 DE BaKKERS<br />

Cor (1907-1989), Wim (1910-1966) en Louis (1918–1996)<br />

Cor <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, het 3e kind <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, wordt in het<br />

volgen<strong>de</strong> hoofdstuk besproken.<br />

Wim <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, het 5e kind <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, werd geboren<br />

op 27 augustus 1910. In <strong>de</strong> jaren <strong>de</strong>rtig werd hij molenaarsknecht bij<br />

Hein Jacobs in Berlicum, waar hij ook zijn vrouw leer<strong>de</strong> kennen. Hoewel<br />

het er aan<strong>van</strong>kelijk op leek dat hij molenaar zou wor<strong>de</strong>n, kocht hij<br />

op 1 april 1937 <strong>van</strong> Carolus <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Bogaert een broodbakkerij met<br />

winkel aan <strong>de</strong> Kerkstraat B42 in Boekel, voor 6000 gul<strong>de</strong>n.<br />

Op 29 juli 1937 trouw<strong>de</strong> Wim met agnes <strong>van</strong> <strong>de</strong> Rijt, 32 jaar oud en<br />

dochter <strong>van</strong> een aannemer in Sint-Oe<strong>de</strong>nro<strong>de</strong>. Zij kregen zes kin<strong>de</strong>ren.<br />

De bakkerij bleek al snel te klein. Daarom werd aan <strong>de</strong> achterkant <strong>van</strong><br />

het pand een nieuwe bakkerij gebouwd. De heetwater-oven, gestookt<br />

met briketten en tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> oorlog met turf, werd later omgebouwd<br />

tot een oven die met olie werd gestookt. Nog voor <strong>de</strong> oorlog werd er ook een pakhuis bij gebouwd, waarin een korenmalerij<br />

werd on<strong>de</strong>rgebracht. Dit was voor <strong>de</strong> lokale boeren die er hun rogge of tarwe lieten malen. Omdat tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> oorlog<br />

het brood was gerantsoeneerd, werd gemalen met dichte <strong>de</strong>uren, zodat controleurs daar geen zicht op had<strong>de</strong>n. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

jaren vijftig werd er een diepvrieskluis ingericht waardoor het mogelijk werd om het brood langer op voorraad te hou<strong>de</strong>n.<br />

In 1947 werd <strong>de</strong> winkel aangepast aan <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne eisen <strong>van</strong> toen. Veel artikelen<br />

waren niet voorverpakt (suiker, bloem, vermicelli en <strong>de</strong>rgelijke) en moesten met<br />

<strong>de</strong> hand wor<strong>de</strong>n afgewogen. Daarom kwamen er ruime toonbanken en voldoen<strong>de</strong><br />

weegschalen om <strong>de</strong> klant snel te kunnen helpen. Voor dure luxeproducten zoals<br />

vlees en bonbons wer<strong>de</strong>n weegschalen met een extra fijne schaalver<strong>de</strong>ling gebruikt.<br />

Na het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Wim <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> op 19 november 1966 wer<strong>de</strong>n winkel en<br />

bakkerij gesloten. Niet één <strong>van</strong> zijn kin<strong>de</strong>ren had er interesse in om <strong>de</strong> zaak over<br />

te nemen of had daartoe een opleiding gevolgd. In het voorjaar <strong>van</strong> 1967 werd <strong>de</strong><br />

bakkerij (goodwill) verkocht aan Wim <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> in <strong>Ven</strong>horst. Dit kwam toentertijd<br />

in bakkerstermen neer op 35 baaltjes per week (1 baaltje is 50 kg bloem). Het<br />

bedrijf behoor<strong>de</strong> daarmee tot <strong>de</strong> grotere bakkerijen in Boekel. Met <strong>de</strong> verkoop<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 29


Winkel, woonhuis en bakkerij <strong>van</strong> Wim <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> in<br />

Boekel, Kerkstraat. Een pentekening <strong>van</strong> zoon Christ,<br />

1975<br />

Winkel <strong>van</strong> Louis<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong> in<br />

Den Bosch,<br />

Vughterstraat<br />

<strong>Bakker</strong> Louis <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong><br />

Krui<strong>de</strong>niers- en bakkerswinkel <strong>van</strong><br />

<strong>Bakker</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> in Boekel<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>


gingen ook <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers Ties <strong>van</strong> Doren en Theo Smits over naar <strong>Ven</strong>horst. Zijn vrouw Agnes trok in het huis naast <strong>de</strong><br />

voormalige winkel, dat zij en Wim eer<strong>de</strong>r al gekocht had<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> bedoeling daar later samen in te gaan wonen. Agnes is<br />

in 1983 naar het verzorgingstehuis Annenborgh in Rosmalen verhuisd en daar op 90-jarige leeftijd overle<strong>de</strong>n.<br />

Het bedrijfspand werd verkocht aan een steenhouwerij en later aan een fotograaf. Momenteel is er een computersoftwarebureau<br />

gevestigd en heeft het pand een onherkenbare veran<strong>de</strong>ring on<strong>de</strong>rgaan. De pentekening die zoon Christ in 1975<br />

maakte, geeft een fraai beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> oorspronkelijke situatie.<br />

Louis <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>, het 8e kind <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, werd geboren op 16 juni 1918.<br />

Als kind ging Louis al niet graag naar school. Hij mocht gaan stu<strong>de</strong>ren, maar moest dan wel<br />

priester wor<strong>de</strong>n. Ook hier had hij geen zin in. Louis heeft toen gekozen voor werken in <strong>de</strong><br />

bakkerij bij zijn va<strong>de</strong>r en volg<strong>de</strong> zijn halfbroers Cor en Wim op, nadat <strong>de</strong>ze waren getrouwd.<br />

Op 15 juli 1947 trouw<strong>de</strong> Louis met Bets <strong>van</strong> Eldonk, 29 jaar oud en dochter <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

caféhou<strong>de</strong>r/krui<strong>de</strong>nier Petrus Johannes <strong>van</strong> Eldonk in Han<strong>de</strong>l. Zij kregen acht kin<strong>de</strong>ren.<br />

Drie jaar later, in 1950, huur<strong>de</strong> hij in Den Bosch, Vughterstraat 29, een pand met daarin<br />

een bakkerij, winkel en woonhuis en werd daar brood- en banketbakker. In het contract<br />

met verhuur<strong>de</strong>r Go<strong>de</strong>fridus <strong>van</strong> Vugt stond o.a. “huur met recht tot koop voor 67 duizend<br />

gul<strong>de</strong>n na 10 jaar”. In <strong>de</strong> bakkerij lag een driedubbele heetwateroven, merk “Probat”, met<br />

bijbehorend twee stookijzers.<br />

Toch wil<strong>de</strong> hij wat an<strong>de</strong>rs gaan doen en hij is daarom in zijn vrije tijd voor huizenmakelaar gaan stu<strong>de</strong>ren. In<br />

1955 stopte hij als bakker (37j.) en ging het bedrijfspand over naar zijn opvolger De Koning. Het gezin heeft<br />

nog een jaar boven <strong>de</strong> winkel gewoond. In die tijd han<strong>de</strong>l<strong>de</strong> hij in bakkerijmachines. Een rozijnenwasmachine,<br />

KEROEWa (krenten-en- rozijnen-ontsteen- en was-apparaat), was een prachtige uitvinding <strong>van</strong> Louis, die hij op<br />

<strong>de</strong> markt heeft gebracht. In 1956 ging hij als beëdigd makelaar/taxateur in St.-Anthonis wonen aan <strong>de</strong> Molenstraat<br />

9 in een huis genaamd De Bloe- menhof. Momenteel is hier een restaurant in gevestigd.<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 31


<strong>Bakker</strong> Grard Coppens<br />

De bakkersvrouwen<br />

Mien, Lies en Fien met<br />

een militair en Louis<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Winkel <strong>van</strong> Grard<br />

Coppens in<br />

Helmond, Markt 28<br />

3.3 DE BaKKERSVROUWEN<br />

Mien (1916), Lies (1919) en Fien (1925-2008).<br />

Mien <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong> is het 7e kind <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, geboren op 19 augustus 1916. Na 7<br />

jaar lager on<strong>de</strong>rwijs ging Mien naar <strong>de</strong> tweejarige<br />

kweekschool, intern in Schijn<strong>de</strong>l. Die opleiding<br />

heeft ze niet kunnen afmaken omdat ze langdurig<br />

erg ziek is geweest, ernstige griep. Lies mocht toen<br />

in haar plaats dat jaar invullen.<br />

Mien werkte, bij haar broer Cor, in <strong>de</strong> krui<strong>de</strong>nierswinkel,<br />

was daar dag en nacht. Cor die overdag op<br />

De Logt werkte in <strong>de</strong> bakkerij, ging ‘s avond naar<br />

<strong>de</strong> winkel om er ook te gaan slapen. Als knecht bij<br />

haar va<strong>de</strong>r Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> leer<strong>de</strong> Mien Grard<br />

Coppens kennen. Grard kwam uit een gezin <strong>van</strong><br />

15 kin<strong>de</strong>ren. Va<strong>de</strong>r, Bert Coppens, was molenaar<br />

in Volkel en daarnaast veekoopman. Grard heeft het bakkersvak geleerd op<br />

<strong>de</strong> bakkersschool in Eindhoven. Daarnaast was hij in verschillen<strong>de</strong> plaatsen<br />

bakkersknecht: Nistelro<strong>de</strong>, U<strong>de</strong>n, St.- Michielsgestel, Best, Han<strong>de</strong>l en Liessel.<br />

In Best werkte Grard in klooster Nazareth, samen met zijn broer Sjef, die later<br />

hoofdbakker werd. Grard heeft ca. 6 jaar in Liessel gewerkt bij Hoeben, een<br />

han<strong>de</strong>lsman die een krui<strong>de</strong>nierswinkel had. Hij bouw<strong>de</strong> een bakkerij bij <strong>de</strong><br />

zaak en vroeg aan Grard om zijn zoon Mathieu (Broer Hoeben) het bakkersvak<br />

te leren. Grard ging met Houben machines kopen voor <strong>de</strong> bakkerij. Toen vroeg<br />

Hoeben aan Mien om in <strong>de</strong> zaak te komen werken, maar Mien voel<strong>de</strong> daar<br />

niks voor. Ze wil<strong>de</strong> samen met Grard een zelfstandige zaak beginnen. Maar<br />

voordat ze zelfstandig in Helmond kon<strong>de</strong>n beginnen, ging Mien een krui<strong>de</strong>nierscursus<br />

volgen in Den Bosch. Ze kon regelmatig meerij<strong>de</strong>n met haar broer<br />

Piet op <strong>de</strong> motor. Bij een late cursus bleef ze regelmatig overnachten bij haar<br />

nicht Truus <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>. Deze had een bontzaak,“DE ZILVERVOS” op <strong>de</strong> Markt,<br />

schuin tegenover het gemeentehuis.<br />

Op 6 mei 1943 trouw<strong>de</strong> Mien met Grard Coppens, 30 jaar en zoon <strong>van</strong> een<br />

molenaar en veekoopman uit Volkel. Ze kregen zeven kin<strong>de</strong>ren. In datzelf<strong>de</strong>


Krui<strong>de</strong>niers- en bakkerswinkel<br />

in Boekel,<br />

De Logt. Met achter<br />

<strong>de</strong> toonbank Lies en<br />

Jan Kerkhof<br />

jaar begonnen ze met een bakkerij, in Helmond op <strong>de</strong> Noord Koninginnenwal 27. Een ou<strong>de</strong> bakkerij, op <strong>de</strong> hoek <strong>van</strong> het<br />

Ketsegangske, dat naar <strong>de</strong> markt loopt. Het bedrijf was <strong>van</strong> Le Blanc, die in het ziekenhuis lag, zijn dochter Lien run<strong>de</strong> het<br />

bakkersbedrijf. Cor was met Grard naar het pand gaan kijken en hij zei: ”Wed<strong>de</strong> da di dur got, ’t is zo’n oud gebouw.” Ze<br />

hebben dit pand kunnen huren en hier ca. 6 jaar een bakkerij gerund. Daarna hebben ze op Markt 28 in Helmond een bakkerij<br />

gekocht.<br />

Om gezondheidre<strong>de</strong>nen is Grard, 53 jaar oud, gestopt als bakker in 1966. Toen had hij ineens<br />

veel tijd om aan zijn grote passies te werken: viool bouwen en erop spelen en portretschil<strong>de</strong>ren.<br />

Ze zijn toen verhuisd naar <strong>de</strong> Warandalaan 32. In 1998 verhuis<strong>de</strong>n ze naar een appartement<br />

op Zuidkoninginnenwal 88 en woon<strong>de</strong>n ze weer vlakbij het Ketsegangske.<br />

Lies <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong> is het 9e kind <strong>van</strong> Willem, geboren op 5 november 1919. Na <strong>de</strong> lagere school ging Lies naar kostschool<br />

in Schijn<strong>de</strong>l. Haar ou<strong>de</strong>re zus Mien zat op <strong>de</strong>ze school, maar omdat die ziek werd, mocht Lies haar plaats innemen. Dit<br />

heeft ze maar een jaar volgehou<strong>de</strong>n. Lies kreeg wel eens <strong>van</strong> <strong>de</strong> zuster een “Sientje” voor onbeleefd gedrag, dat was een<br />

ongunstige aantekening in het schrift. Zo ging ze een keer brutaal opstaan en keek in het schrift en zei: “Ze schrijf niks op.”<br />

Deze brutaliteit kostte haar een aantal negatieve aantekeningen. En dat beteken<strong>de</strong>, na een aantal “Sientjes”, een behoorlijke<br />

straf. Na elk trimester kwam ze thuis en moest ze <strong>van</strong> va<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> dag gaan zeggen bij <strong>de</strong> burgemeester. Meestal was alleen<br />

<strong>de</strong> vrouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester thuis. Ze ging ook “dag” zeggen bij <strong>de</strong> buren Dries Umke en Mieke Moetje. Dries vroeg<br />

dan steevast: “Hé Lies, ken<strong>de</strong> ge nou ’n letter zo groot as ’n hous(huis)? ” Bij Dries en Mieke woon<strong>de</strong> ook nicht Grarda,<br />

dochter <strong>van</strong> zus Tonia, getrouwd met Frans Melis, en hun moe<strong>de</strong>r Grutje. Tante Lies ging wel eens als “rus” op <strong>de</strong> eg zitten<br />

<strong>van</strong> Dries. Lies ging elke week met <strong>de</strong> fiets naar <strong>Ven</strong>horst, naar haar<br />

broer Cor, om te helpen met <strong>de</strong> was. Als er veel sneeuw lag, ging ze te<br />

voet. Op maandag was het wasdag en dan <strong>de</strong>ed ze samen met Nolda<br />

Bevers, die ze Nulleke noem<strong>de</strong>, <strong>de</strong> was. Als Lies thuiskwam, ging ze<br />

vaak nog naar tante Mies om daar weer mee te helpen met <strong>de</strong> was.<br />

Jan Kerkhof was tien jaar lang, dag en nacht, bakkersknecht in <strong>de</strong><br />

bakkerij bij Willem, <strong>de</strong> va<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Lies. In Han<strong>de</strong>l heeft hij <strong>de</strong> praktijk<br />

geleerd en hij ging op <strong>de</strong> bakkerscursus in Eindhoven, waar hij op <strong>de</strong><br />

fiets naar toe ging.<br />

Op 24 oktober 1950 trouw<strong>de</strong> Lies met Jan Kerkhof, 34 jaar oud en<br />

zoon <strong>van</strong> een caféhou<strong>de</strong>r en winkelier uit Keldonk. Zij kregen drie<br />

kin<strong>de</strong>ren. In 1950 hebben Lies en Jan het bakkersbedrijf bij het<br />

stamhuis overgenomen <strong>van</strong> Louis, die in Den Bosch een bakkerij was<br />

begonnen.<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 33


Winkel <strong>van</strong> Marcel <strong>van</strong> Eldonk in Valkenswaard,<br />

Eindhovenseweg<br />

<strong>Bakker</strong> Marcel <strong>van</strong> Eldonk<br />

Winkel, woonhuis en bakkerij <strong>van</strong><br />

Marcel <strong>van</strong> Eldonk in Valkenswaard,<br />

Eindhovenseweg 125<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Lili vertelt: “In <strong>de</strong> bakkerij had<strong>de</strong>n we een heel grote tafel, waar je<br />

omheen kon lopen. Daarop wer<strong>de</strong>n een keer per jaar <strong>de</strong> carnavalskranten<br />

gevouwen. Alle stapels lagen naast elkaar, je raapte <strong>van</strong><br />

elke stapel een blad, tot je uitein<strong>de</strong>lijk een hele krant bij elkaar had.<br />

De Raad <strong>van</strong> Elf heeft zo heel wat rondjes gelopen.<br />

Op zaterdag kwam Marie <strong>van</strong> Deursen uit Han<strong>de</strong>l vaak bij ons. Ze<br />

had zelf thuis <strong>de</strong>eg gemaakt met krenten en bracht dit mee in een<br />

theedoek. Ze wist dat <strong>de</strong> oven nog warm was en vroeg onze va<strong>de</strong>r<br />

(Jan) om dit krentenbroodje mee te bakken.”<br />

In 1962 werd er een nieuwe bakkerij met een elektrische oven gebouwd<br />

op het erf achter het huis. Maar na 6 jaar moest Jan (52 j.), om gezondheidsre<strong>de</strong>nen,<br />

stoppen als bakker. Enkele jaren later werd ook <strong>de</strong> winkel<br />

gesloten. Jan Kerkhof heeft nog 26 jaar genoten <strong>van</strong> zijn vrije tijd samen<br />

met Lies.<br />

Fien <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>, 12e en jongste kind <strong>van</strong> Willem, geboren op 5 januari<br />

1925. Na <strong>de</strong> lagere school heeft ze ‘schriftelijke algemene ontwikkeling<br />

gedaan’ en kreeg ze privéles Engels, op zondagochtend bij een leraar in<br />

Gemert. Ook Frans, maar dat heeft ze niet lang volgehou<strong>de</strong>n. Daarna<br />

volg<strong>de</strong> ze avondcursussen, <strong>de</strong><br />

krui<strong>de</strong>nierscursus en haal<strong>de</strong> ze haar<br />

mid<strong>de</strong>nstandsdiploma. Daarvoor<br />

ging ze op <strong>de</strong> fiets naar Helmond. 15<br />

jaar oud wil<strong>de</strong> en mocht ze naar Wageningen<br />

om voortgezet on<strong>de</strong>rwijs<br />

te gaan volgen, maar dat ging helaas<br />

niet door, omdat <strong>de</strong> oorlog uitbrak.<br />

Ze was erg boos en teleurgesteld.<br />

Later wil<strong>de</strong> ze alsnog doorstu<strong>de</strong>ren,<br />

maar dat lukte niet meer omdat va<strong>de</strong>r<br />

daarvoor geen toestemming gaf.<br />

Daarom ging ze overal in <strong>de</strong> familie<br />

werken. Als voorbeeld: twee weken<br />

bij Anna, toen <strong>de</strong>ze een miskraam<br />

kreeg. Nadat Mien trouw<strong>de</strong>, ging ze


thuis bij haar ou<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> krui<strong>de</strong>nierswinkel werken, ze was toen 18 jaar. Daarnaast hielp ze veel in <strong>de</strong> winkel <strong>van</strong> Cor en<br />

Martina in <strong>Ven</strong>horst.<br />

Fien ging graag, met haar vriendin Johanna Mertens, naar <strong>de</strong> kermis, dat was iets aparts. Ze moesten dan wel eerst naar<br />

<strong>de</strong> mis. Fien heeft op <strong>de</strong> Gemertse kermis in <strong>de</strong> zweefmolen Marcel <strong>van</strong> Eldonk echt leren kennen. Waarschijnlijk ken<strong>de</strong>n ze<br />

elkaar al <strong>van</strong> het huwelijk <strong>van</strong> Bets <strong>van</strong> Eldonk (een ou<strong>de</strong>re zus <strong>van</strong> Marcel) met haar broer Louis in 1947.<br />

Op 5 juni 1951 trouw<strong>de</strong> Fien met Marcel <strong>van</strong> Eldonk, 29 jaar, zoon <strong>van</strong> caféhou<strong>de</strong>r/krui<strong>de</strong>nier Petrus Johannes <strong>van</strong> Eldonk<br />

in Han<strong>de</strong>l. Jeanne en Wies, <strong>de</strong> dochters <strong>van</strong> haar broer Cor, waren <strong>de</strong> bruidsmeisjes.<br />

Na het trouwen gingen ze in Valkenswaard wonen aan <strong>de</strong> Eindhovenseweg 125. Ze namen een bakkerij met winkel over <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> familie Van Heeswijk en huur<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bene<strong>de</strong>nverdieping om te wonen. Ze begonnen met het bedrijf op 1 juli 1951.<br />

Tot beginjaren ‘90 heeft Marcel gewerkt als zelfstandige brood- en banketbakker. De winkel was al eer<strong>de</strong>r (1977, zie hieron<strong>de</strong>r)<br />

dichtgegaan. Dit moest omdat zijn gezondheid het niet meer toeliet om hon<strong>de</strong>rd procent te werken.<br />

Fien is, op 15 oktober 2003, verhuisd naar een appartement in <strong>de</strong> Hoogstraat 4, Valkenswaard.<br />

Jeugdherinneringen <strong>van</strong> Marja (dochter <strong>van</strong> Fien):<br />

“Wij hebben vaak ‘moeten’ werken in <strong>de</strong> winkel of in <strong>de</strong> bakkerij. Meewerken op drukke dagen zoals met Kerstmis. Op<br />

vrijdagavond het brood snij<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> ochtend bezorgd werd bij klanten thuis. Er kwamen na sluitingstijd<br />

ook regelmatig klanten achterom die nog iets nodig had<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> winkel. Vaak gebeur<strong>de</strong> dit tij<strong>de</strong>ns het eten en dan<br />

ging <strong>de</strong> klant toch voor en werd het eten koud. Omdat pa en ma veel in <strong>de</strong> zaak moesten werken, mochten wij in het<br />

huis en in <strong>de</strong> tuin volop spelen. Ze wil<strong>de</strong>n dat we het thuis fijn had<strong>de</strong>n, ook al kon<strong>de</strong>n zij niet zo vaak iets met ons<br />

samen doen. Wij had<strong>de</strong>n een heel grote tuin. Deze was omheind en <strong>de</strong> poort naar <strong>de</strong> straat achter <strong>de</strong> tuin was altijd<br />

dicht. Veel buurkin<strong>de</strong>ren speel<strong>de</strong>n vaak bij ons. De zol<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het huis was voor ons ook een speelpaleis. Er hingen<br />

een schommel, rekstok en ringen. Ook bouw<strong>de</strong>n we daar vaak tenten met allerlei lappen en sliepen daar dan ook in.”<br />

TER KENNISGEVING!<br />

Met ingang <strong>van</strong> 5 september 1977 zal <strong>de</strong> winkel <strong>van</strong> onze brood- en Banket zaak gesloten zijn.<br />

Wel willen wij nog graag <strong>van</strong>af <strong>de</strong>ze datum telefonische bestellingen <strong>van</strong> banket voor verjaardagen<br />

– bruiloften – recepties e.d. voor U verzorgen. Hierbij danken wij onze klanten voor het<br />

geduren<strong>de</strong> ruim 25 jaar in ons gestel<strong>de</strong> vertrouwen.<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groet, MARCEL VAN ELDONK<br />

Valkenswaard, Eindhovenseweg 125 tel.: 04902 - 12992<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 35


De molenaars Piet en Toon op <strong>de</strong><br />

wieken <strong>van</strong> <strong>de</strong> molen in Han<strong>de</strong>l,<br />

op De Logt<br />

Piet temid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> mooie<br />

dames, 1941. V.l.n.r. Mien,<br />

Jeanne (eerste dochtertje <strong>van</strong><br />

Cor), Els <strong>van</strong> Wel (vriendin <strong>van</strong><br />

Mien), Piet en Fien<br />

Gezin <strong>van</strong> Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>,<br />

1957. V.l.n.r Jose, Toon (va<strong>de</strong>r),<br />

Vincent, Gerard, Berna<strong>de</strong>tte,<br />

Els, Mies (moe<strong>de</strong>r), Wim, Maria.<br />

Richard en Rene ontbreken, zijn<br />

dan nog niet geboren<br />

3.4 DE MOLENaaRS<br />

Piet (1904-1945) en Toon (1923).<br />

Piet <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, het 1e kind <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, werd geboren op 22<br />

april 1904. Hij volg<strong>de</strong> zijn va<strong>de</strong>r op als molenaar op De Logt. In 1933 werd<br />

door zijn va<strong>de</strong>r in St. Jozefpeel een pakhuis met maalinrichting gebouwd.<br />

1933 11 juli De Zuidwillemsvaart: “De eerste graanmaal<strong>de</strong>rij <strong>van</strong> Dhr.<br />

W.P. <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> in St. Jozefpeel is on<strong>de</strong>r grote belangstelling voor het<br />

eerst in werking gesteld. Tegenwoordig waren <strong>de</strong> eigenaar met gezin,<br />

Burgemeester Schafrat, Kapelaan<br />

Breukel, als ver<strong>van</strong>ger <strong>van</strong> <strong>de</strong> Z.E. Hr.<br />

Pastoor, <strong>de</strong> algemene Va<strong>de</strong>r Overste<br />

<strong>van</strong> “Huize Padua”, Dhr. Jaspers uit<br />

Aarle-Rixtel als leverancier <strong>van</strong> stenen<br />

en Grosleij-motor, vele molenaars uit<br />

geheel <strong>de</strong>n omtrek en bewoners uit <strong>de</strong><br />

buurt. Na inzegening <strong>van</strong> een kruisbeeld<br />

door Kapelaan Breukel, werd<br />

door Burgemeester Schafrat <strong>de</strong> motor<br />

aangezet en het eerste graan werd<br />

tot meel gemalen. Hierop wer<strong>de</strong>n alle<br />

aanwezigen<br />

onthaald<br />

op een fris<br />

glaasje.<br />

Deze<br />

maal<strong>de</strong>rij<br />

is een<br />

uitkomst<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>


De Plechtige<br />

Communie 1933,<br />

Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>,<br />

<strong>de</strong> jongste zoon <strong>van</strong><br />

Willem, op <strong>de</strong> lagere<br />

school in Han<strong>de</strong>l<br />

voor <strong>de</strong> boeren <strong>van</strong> dit afgelegen gewest.”<br />

Op 2 mei 1944 trouw<strong>de</strong> Piet met Bertha Hendriks, 36 jaar oud en dochter <strong>van</strong> een aannemer in<br />

Gemert. Zij kregen een kind, Marianne. Helaas is Piet, een jaar later, veel te vroeg overle<strong>de</strong>n, 41 jaar<br />

oud.<br />

Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>, het 11e kind <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, werd geboren op 28 augustus 1923. Toon<br />

ging naar <strong>de</strong> lagere school te Han<strong>de</strong>l. Daarna ging hij met <strong>de</strong> fiets naar <strong>de</strong> mulo in Veghel. In Eindhoven<br />

volg<strong>de</strong> hij een opleiding tot bakker en hij werkte als bakkersknecht bij Cor in <strong>Ven</strong>horst en bij Wim<br />

in Boekel. Toon leer<strong>de</strong> Mies Hendriks, een jongere zus <strong>van</strong> Bertha, kennen op <strong>de</strong> bruiloft <strong>van</strong> zijn<br />

broer Piet.<br />

Nadat Piet was gestorven “moest” Toon molenaar wor<strong>de</strong>n, maar hij was liever bakker gebleven. De molen was, na het overlij<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> Piet, het eigendom <strong>van</strong> Bertha. Zij vroeg Toon om haar te helpen op <strong>de</strong> molen, hij heeft toen 2 jaar als knecht bij<br />

Bertha gewerkt. Hij volg<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> cursussen in het molenaarsvak.<br />

Op 10 september 1948 trouw<strong>de</strong> Toon met Mies Hendriks, 31 jaar oud en dochter <strong>van</strong> een aannemer in Gemert. Zij kregen<br />

negen kin<strong>de</strong>ren. In datzelf<strong>de</strong> jaar kocht hij <strong>de</strong> molen. Na hun trouwen woon<strong>de</strong>n ze in een groen “huisje” op het terrein<br />

voor <strong>de</strong> molen. In 1951 zijn ze verhuisd naar het hoekhuis aan <strong>de</strong> weg. In <strong>de</strong>cember 1954 zijn ze verhuisd naar een nieuw<br />

gebouwd huis, Daniel <strong>de</strong> Brouwerstraat 14. Daar hebben ze vele jaren gewoond. De maal<strong>de</strong>rij in <strong>Ven</strong>horst werd omgebouwd<br />

tot kippenslachterij. Kippen wer<strong>de</strong>n uitgezet bij boeren. In U<strong>de</strong>n werd een slachterij opgericht in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een stichting<br />

door een groep molenaars: Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>, Cor <strong>van</strong> Grinsven uit Boekel en Jan <strong>van</strong> Dieten uit U<strong>de</strong>n. Toon werd bestuurslid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze stichting. De slachterij in <strong>Ven</strong>horst werd verkocht aan <strong>de</strong>ze stichting.<br />

Na verloop <strong>van</strong> tijd ging men over <strong>van</strong> “windmalen” naar “elektrisch malen”. De molen werd overbodig en in 1960 afgebroken.<br />

Van maal<strong>de</strong>rij ging het naar een mengvoe<strong>de</strong>rbedrijf. Er werd steeds min<strong>de</strong>r gemalen, maar wel veel voer e.d.<br />

verkocht aan boeren. Dit werd thuisgebracht of <strong>de</strong> boeren kwamen het ophalen. Er werd kant-en-klaar mengvoe<strong>de</strong>r gekocht<br />

<strong>van</strong> grote bedrijven, zoals UTD. Toon had ’n knecht, Bertje <strong>van</strong> Dooren (een broer <strong>van</strong> Jan en Ties <strong>van</strong> Dooren, die<br />

bij Cor in <strong>Ven</strong>horst werkten) uit <strong>Ven</strong>horst, die meer dan 25 jaar bij het bedrijf heeft gewerkt. Het wegbrengen ging eerst<br />

met paard en wagen, daarna met een trekker met aanhanger en met een vrachtwagen en op <strong>de</strong>n duur met een busje. Het<br />

was zwaar sjouwen. Zeker met <strong>de</strong> zware kunstmestzakken. Ook <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren moesten daarbij meehelpen, vooral Gerard.<br />

Later werd steeds meer niet alleen voer verkocht, maar ook grote flessen zeep, bezems, e.d. Het werd steeds meer een<br />

dierenspeciaalzaak.<br />

Het bedrijf werd overgenomen door zoon Vincent op 1 augustus 1981. Door meer concurrentie en min<strong>de</strong>r omzet is Vincent<br />

gestopt met het bedrijf in 2000.<br />

Toon vertelt: “Als er een reiziger of een <strong>de</strong> kapelaan op bezoek kwam, werd wel eens bij het afscheid met een “meel”hand<br />

een schou<strong>de</strong>rklopje geven. Dan liep <strong>de</strong> bezoeker onbewust weg, met een...!<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 37


Vergezicht op <strong>de</strong> molen op De Logt<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Als iemand op <strong>de</strong> maal<strong>de</strong>rij kwam en aan Toon vroeg: “Ik zuuk <strong>de</strong>n<br />

baas,” dan zei ome Toon standaard: “Die zit binnen.” Na verloop <strong>van</strong> tijd<br />

kwamen ze toch naar Toon... nadat ze <strong>van</strong> Tante Mies een kopje koffie<br />

had<strong>de</strong>n gekregen.<br />

Als een vertegenwoordiger aan Toon een sigaar aanbood, zei hij: “Ik<br />

heb er liever <strong>van</strong> Willem twee, dan <strong>van</strong> Karel één.”<br />

In 1991 zijn Toon en Mies verhuisd naar een seniorenwoning in Han<strong>de</strong>l, Rector<br />

Meeuwsstraat 32.<br />

3.5 DE GESCHIEDENIS VaN DE MOLEN OP “DE LOGT”<br />

Publicatie in “De Wanmeule” , <strong>de</strong>cember 1990 Boekel.<br />

Geschreven door oud-molenaar Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>.<br />

Deze molen die stond op Logt 4, wat later veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> in Daniel <strong>de</strong> Brouwerstraat<br />

14, heeft altijd op Gemerts grondgebied gestaan terwijl <strong>de</strong> diverse<br />

eigenaars in Boekel woon<strong>de</strong>n. De molen was een achtkantige grondzeiler die<br />

in 1899 opgebouwd is<br />

door Toontje Verheyen,<br />

molenaar uit Nistelro<strong>de</strong>.<br />

Hij had <strong>de</strong> molen gekocht<br />

in Noord-Holland. In die<br />

streek was men in die tijd<br />

al overgegaan op stoommotoren<br />

en zodoen<strong>de</strong><br />

waren <strong>de</strong>ze voor afbraak<br />

bestem<strong>de</strong> molens vaak<br />

goedkoop. Ik kan me nog<br />

wel herinneren dat er<br />

balken in lagen, waarin<br />

het jaartal 1772 gegrift<br />

was. Toontje Verheyen was<br />

vermoe<strong>de</strong>lijk een opkoper<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke molens uit<br />

<strong>de</strong> Zaanstreek, want hij<br />

heeft in meer<strong>de</strong>re dorpen<br />

ou<strong>de</strong> molens opgebouwd.


De grond waarop <strong>de</strong> molen werd gebouwd, kocht hij <strong>van</strong> een zekere Franciscus Janssen uit Boekel. Waarschijnlijk heeft <strong>de</strong><br />

molenbouwer Verheyen zelf nog enige jaren op <strong>de</strong> molen gewerkt.<br />

In 1902 heeft mijn va<strong>de</strong>r W.P. <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> <strong>de</strong> molen met 22 are grond gekocht voor 4.250,= gul<strong>de</strong>ns <strong>van</strong> molenaar Verheyen.<br />

Mijn va<strong>de</strong>r kwam uit een bakkersfamilie. Een tijd lang heeft mijn va<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> molen gewoond, tot hij<br />

in 1902 trouw<strong>de</strong> met een molenaarsdochter uit Hernen bij Wijchen en op <strong>de</strong> Strijbosscheweg in Han<strong>de</strong>l ging wonen. Twee<br />

jaar later kocht hij <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij tegenover Huize Padua. De molen was opgebouwd met een stel houten roe<strong>de</strong>n (wieken),<br />

die wer<strong>de</strong>n later ver<strong>van</strong>gen door stalen roe<strong>de</strong>n. Om het achtkantige skelet <strong>van</strong> <strong>de</strong> molen op te bouwen, werd eerst een<br />

fun<strong>de</strong>ring gemaakt die bestond uit een greppel wit zand waar losse zongebakken stenen op elkaar wer<strong>de</strong>n gelegd, die later<br />

weer met kalk wer<strong>de</strong>n besmeerd. In het stenen ge<strong>de</strong>elte waren zowel aan <strong>de</strong> voor- als achterkant grote <strong>de</strong>uren gehangen,<br />

wat nodig was om zowel een voor- als een achteruitgang te hebben, daar <strong>de</strong> wieken bijna tot <strong>de</strong> grond kwamen en <strong>de</strong><br />

molen altijd naar <strong>de</strong> windzij<strong>de</strong> gedraaid moest kunnen wor<strong>de</strong>n. Het draaien naar <strong>de</strong> windzij<strong>de</strong> noemt men “kruien”. Aan <strong>de</strong><br />

voorkant was in <strong>de</strong> grote <strong>de</strong>ur een klein <strong>de</strong>urtje aangebracht dat als ingang dien<strong>de</strong>. De buitenkant <strong>van</strong> <strong>de</strong> molen was be<strong>de</strong>kt<br />

met asfaltpapier, dat elke zomer weer opnieuw werd geteerd. Met een houten trap kwam men op <strong>de</strong> eerste verdieping (<strong>de</strong><br />

maalzol<strong>de</strong>r) waar het graan in een houten pijp werd opge<strong>van</strong>gen. Op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> verdieping lagen <strong>de</strong> twee maalstenen, die<br />

<strong>de</strong> ligger en <strong>de</strong> loper wer<strong>de</strong>n genoemd. Er lag ook nog een maalsteen die alleen werd gebruikt voor het malen <strong>van</strong> tarwe<br />

en boekweit en dat was een blauwe natuursteen. De volgen<strong>de</strong> trap leid<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> luizol<strong>de</strong>r, waar <strong>de</strong> zakken<br />

naar boven wer<strong>de</strong>n gehesen. Dit kon men nauwelijks een zol<strong>de</strong>r noemen, omdat het niet meer was dan een paar losse<br />

planken die op wat balken lagen. Vanaf <strong>de</strong> luizol<strong>de</strong>r kon men met het zogenaam<strong>de</strong> kippenleertje naar <strong>de</strong> kapzol<strong>de</strong>r waar<br />

<strong>de</strong> grote as lag, waar <strong>de</strong> roe<strong>de</strong>n (wieken) waren bevestigd. De kap moest ie<strong>de</strong>re morgen naar <strong>de</strong> wind gezet wor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong><br />

as ingesmeerd met reuzelvet of met een zwezerik. De voorkant <strong>van</strong> <strong>de</strong> as lag in een houten lager (pakhout) terwijl het ein<strong>de</strong><br />

of pineind <strong>van</strong> <strong>de</strong> as in een hardstenen lager lag. Rondom <strong>de</strong> as was een groot wiel bevestigd met allemaal houten tan<strong>de</strong>n,<br />

kammen genaamd. Deze dien<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> aandrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> ra<strong>de</strong>ren en stenen. Rondom dit grote wiel was<br />

een <strong>van</strong>g (rem) gemaakt die door een zware balk om het grote wiel werd geklemd als <strong>de</strong> wieken moesten stoppen. Men kon<br />

<strong>de</strong>ze <strong>van</strong>g zowel <strong>van</strong> binnen als <strong>van</strong> buiten bedienen. Wanneer er weinig wind was, kon men met behulp <strong>van</strong> doeken (zeilen)<br />

<strong>de</strong> molen toch laten draaien. Als in <strong>de</strong> winter <strong>de</strong> zeilen moesten wor<strong>de</strong>n gebruikt, kon het wel eens gebeuren dat men eerst<br />

met een moor (ketel) met heet water naar boven moest klimmen om <strong>de</strong> zeilen te ontdooien. Dat was niet zo’n leuk werkje.<br />

Rond 1930 werd <strong>de</strong> molen nog <strong>van</strong> een stroomlijn voorzien, wat inhield, dat <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> wieken die haaks tegen<br />

<strong>de</strong> wind in draai<strong>de</strong>n, nu tot helemaal <strong>de</strong> voorkant rond gemaakt wer<strong>de</strong>n met gegal<strong>van</strong>iseer<strong>de</strong> platen waardoor men met<br />

min<strong>de</strong>r wind toch nog kon malen. Het binnenste <strong>van</strong> <strong>de</strong> molen was allemaal <strong>van</strong> hout. Dikwijls wer<strong>de</strong>n er namen, versjes of<br />

tekeningen op het hout getekend of ingekerfd. De maalzol<strong>de</strong>r leek één groot schil<strong>de</strong>rij. De spreuk die ik me nog heel goed<br />

kan herinneren, was: “Vandaag voor geld, morgen voor niets.” Er waren wel eens mensen die daags daarna terugkwamen en<br />

dan pas zagen dat er nog steeds hetzelf<strong>de</strong> stond geschreven. In <strong>de</strong> oorlog gebeur<strong>de</strong> het wel eens dat we <strong>van</strong>wege werkweigering<br />

voor <strong>de</strong> bezetter als on<strong>de</strong>rduiker ‘s nachts <strong>de</strong> toevlucht in <strong>de</strong> molen zochten. In die tijd wer<strong>de</strong>n ook wel eens overdag<br />

<strong>de</strong> wieken in een bepaal<strong>de</strong> stand gezet, als er controle in aantocht was. Men mocht immers alleen maar op vergunning<br />

malen.<br />

In 1944 is <strong>de</strong> molen overgegaan naar mijn halfbroer Piet <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, die helaas in 1945 op vrij jonge leeftijd is gestorven.<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 39


De molens waar <strong>de</strong> vrouwen <strong>van</strong> Willem zijn opgegroeid<br />

zijn behou<strong>de</strong>n gebleven.<br />

Molen in Hernen. Geboortegrond <strong>van</strong> Hanna Maas 1e<br />

vrouw <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>. Voor <strong>de</strong> molen staan v.l.n.r.<br />

Will (zoon <strong>van</strong> Wim), Fien, Mien en Egi (zoon <strong>van</strong> anna).<br />

Molen in Milheeze. Geboortegrond <strong>van</strong> Mie Verheijen,<br />

twee<strong>de</strong> vrouw <strong>van</strong> Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Pas in 1947 heb ik, Toon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>, <strong>de</strong> molen met bijbehoren overgenomen<br />

en in 1960 <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> enorm grote on<strong>de</strong>rhoudskosten moeten slopen.<br />

De overheid had toen geen belangstelling voor ou<strong>de</strong> molens. De wieken zijn<br />

overgeplaatst naar <strong>de</strong> molen “De Koning”in Mid<strong>de</strong>lburg.<br />

Orkest <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>. V.l.n.r. Louis, Anna, Hans Dobis, Mien, Wim,<br />

Cor, Grard en Piet<br />

Orkest Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>.<br />

Nagespeeld in 2009.<br />

V.l.n.r. Jos (zoon<br />

<strong>van</strong> Louis), Anneke<br />

(dochter <strong>van</strong> Koos),<br />

Lili (dochter <strong>van</strong><br />

Lies), Leonie (dochter<br />

<strong>van</strong> Mien), Will (zoon<br />

<strong>van</strong> Wim, Jef (zoon<br />

<strong>van</strong> Cor),<br />

Marianne (dochter<br />

<strong>van</strong> Piet) en Egi<br />

(zoon <strong>van</strong> Anna). De<br />

“dirigent” was Marja<br />

(dochter <strong>van</strong> Fien)<br />

en <strong>de</strong> fotograaf Wim<br />

(zoon <strong>van</strong> Toon).


3.6 FaMILIEWaPEN VaN DE® VEN.<br />

De kleinkin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> Opa Molen (Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>), totaal 56 personen, hebben elke twee jaren een OPA MOLEN-reünie.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze reünies wordt er aandacht besteed aan een stukje geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> familie in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een toneelstuk,<br />

voordracht. Zo werd in 2007 het leven <strong>van</strong> Willem samengevat in een familiewapen en in 2009 het Orkest Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

“nagespeeld”.<br />

Het wapen werd ontworpen door Jos (zoon <strong>van</strong> Louis en on<strong>de</strong>rwijzer op <strong>de</strong> St. Cornelius-school in <strong>Ven</strong>horst), Lili (dochter<br />

<strong>van</strong> Lies), Ton (echtgenoot <strong>van</strong> Mia, dochter <strong>van</strong> Cor) en on<strong>de</strong>r supervisie <strong>van</strong> Will (zoon <strong>van</strong> Wim).<br />

Zie hier <strong>de</strong> beschrijving <strong>van</strong> het familiewapen:<br />

Het schild met <strong>de</strong> molen Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> (1873 – 1947) verdien<strong>de</strong> <strong>de</strong> kost in een molen en bakkerij op De Logt in<br />

Boekel. Schoonzoon Gerard Coppens maakte een pentekening <strong>van</strong> “<strong>de</strong> zwarte dame”, zoals Willem zijn molen noem<strong>de</strong>.<br />

De aren molenaar, bakker, vruchtbaarheid<br />

Helmstuk De poffer met strikken staat symbool voor zijn bei<strong>de</strong> Brabantse vrouwen, Johanna Maas en Josephina Verheijen<br />

Franjes De strikken eindigen in han<strong>de</strong>n met zes vingers. Elk huwelijk schonk hem zes kin<strong>de</strong>ren. De korte vingers laten zien<br />

dat in bei<strong>de</strong> echtverbintenissen een kind binnen het eerste levensjaar stierf.<br />

Banier De witte kruisjes op het zwart staan voor <strong>de</strong> dorpen Bergharen, Leur en Hernen. Hernen, ge<strong>van</strong>gen in het hart <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> strikken, is <strong>de</strong> geboorteplaats <strong>van</strong> Johanna Maas. Het geblokte Brabants bont vin<strong>de</strong>n we ook in het wapen <strong>van</strong> Milheeze,<br />

<strong>de</strong> herkomst <strong>van</strong> Josephina Verheijen.<br />

Bergharen Milheeze<br />

Willem, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bakker 1873 | 1947 PAG 41


warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!