Nieuwsbrief december 2011 - VIA Amsterdam

viaamsterdam.nl

Nieuwsbrief december 2011 - VIA Amsterdam

Met extra

aandacht voor:

Wijkgericht

samenwerken

Nieuwsbrief Samenwerkingverband Zuid

1 december 2011


2

INHOUD

Het LeSLokaaL

Dit keer de 2e Daltonschool waar meer- en hoogbegaafde

leerlingen ondersteuning krijgen.

De voorZitter verteLt

Peter Bovenlander over het thema wijkgericht werken.

Punt uit!

Commentaar van een collega over een zaak die hij

of zij belangrijk acht.

tiPS

De leukste boeken, websites en methodes.

oP PaD

De redactie neemt u mee naar plekken waar driftig

wordt gewerkt aan beter onderwijs.

LanDeLijk nieuWS

actuele discussies en ontwikkelingen uit het onderwijsveld

en de politiek.

toP 5 ZorgPLan

De belangrijkste onderwerpen uit het zorgplan op

een rij.

SCHooL in BeeLD

een portret van een van de scholen uit het samenwerkings

verband.

Het Citaat

een wijze levensles of opmerkelijke uitspraak van

een collega, een filosoof of pedagoog.

agenDa

De activiteiten van het samen werkingsverband voor

de komende periode.

COLOFON

Coördinator emmy Lugthart

redacteur Lise-Lotte kerkhof

ontwerp roquefort ontwerpers

N ieuwsbrief

1 december 2011

Met extra

aandacht voor:

Wijkgericht

samenwerken

Samenwerkingverband Zuid


Het leslOkaal

Het lokaal waar meer- en hoogbegaafde leerlingen op de 2e Daltonschool

ondersteuning krijgen van een gespecialiseerde leerkracht. De directeuren en

ib-ers van de werkgroep ‘Buurtgerichte samenwerking’ kwamen hier bijeen

om informatie te krijgen over de werkwijze en de beschikbare materialen.

Onze lens is op zoek naar de praktijk van Passend onderwijs. Heeft u een geschikte

rekenmethode, een handige klassenopstelling voor gedifferentieerd lesgeven of een

ander voorbeeld van Passend onderwijs in of rondom uw leslokaal? E-mail dan de

redactie en wie weet staat uw klas de volgende keer in ‘Het leslokaal’.

3


4

De VOORZItteR

VeRtelt

Als we willen dat elk kind zo dicht mogelijk bij huis

naar school kan, zullen we samen moeten werken.

Één school kan immers niet alles aanbieden. Gelukkig

hoeft dat ook niet, want we kunnen slim gebruik

maken van elkaars expertise. Een aantal scholen

stemmen hun aanbod al onderling af. Prettig voor

ouders en voor iedereen op school, want het is al

druk genoeg. Natuurlijk is het wennen om te gaan

samenwerken, maar het loont wel. Dat blijkt ook

na een voorzichtige start van de pilots in de Apollobuurt

en Centrum-west. Na een jaar verkennen

wordt er in het tweede jaar concreet rond een

thema samengewerkt. Denk aan een functionaris

leerlingen zorg in de Apollobuurt en het gezamenlijk

organiseren van een impulsiviteitstraining door

SEMMI in Centrum-west. U boft, want vanaf dit

schooljaar is het de bedoeling dat alle scholen binnen

het samenwerkingsverband in een wijkgerichte aanpak

participeren. Hiervoor zijn in totaal 8 wijken geformeerd:

Centrum-west; Binnenstad; Apollobuurt;

Museumkwartier/Willemsparkbuurt; Rivierenbuurt;

Buitenveldert; Pijp; Hoofddorpplein/Stadionbuurt.

Genoeg gespreksonderwerpen: het handig uitwisselen

van expertise, het gezamenlijk gebruik maken

van externe partners, in kaart brengen van de

sociale wijkvoorzieningen, een transparant toelatingsbeleid

en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een eerste onderlinge kennismaking heeft inmiddels

plaatsgevonden. Fantastisch! Ik wens u veel

succes en plezier met het uitwerken van de thema’s

die voor uw wijk belangrijk zijn. U kunt daarbij ook

altijd een beroep doen op mij of de coördinator van

het samenwerkingsverband.

Ik wens u tot slot veel leesplezier met de nieuwe

editie van de nieuwsbrief! Ik hoop dat u het samenwerkingsverband,

net als ik, steeds beter leert

kennen.

De voorzitter van het samenwerkingsverband is Peter Bovelander.

Peter is al een aantal jaren de voorzitter van ons swv.

Daarnaast is hij plaatsvervangend algemeen directeur van

Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

PUNt UIt!

In ‘Punt uit!’leest u in pak en beet 20 regels het commentaar

van een collega over een zaak die hij of zij belangrijk

acht. Het commentaar kan gericht zijn op een onderwerp

in de klas of in de school of een bestuurlijke kwestie. De

redactie hoort graag welke zaak u bezighoudt. Aan de

redactie welk commentaar wanneer verschijnt.

Dit keer Inge Kaczmarek, leerkracht van basisschool De

Notenkraker met haar stelling:

Wijkgericht werken, een uitdaging

voor beleids makers!

Inge Kaczmarek: “Immers in de wijk

staan verschillende scholen van verschillende

besturen met ieder zijn eigen

missie, visie en belangen. Als leerkracht

merk ik nog niet veel van de in

ontwikkeling zijnde samenwerking. Ik

kan mij voorstellen dat dit binnenkort

gaat veranderen met Passend onderwijs

voor de deur. Wil ik als groepsleerkracht

deel uit maken bij het proces

van verkennen en inventariseren om te

komen tot samenwerking?”

Inge Kaczmarek: “Nee niet echt, het uitzetten

van de lijnen laat ik graag over

aan de beleidsmakers. Toch hoop ik

dat zij de leerkrachten op een gegeven

moment wel bij het wijk gericht werken

gaan betrekken. Het invullen van de

samenwerking is voor de leerkrachten

wel interessant. Straks bijvoorbeeld

geen collegiale consultatie bij de collega’s

van de eigen school, maar bij een

collega van een buurtschool? Of een

studiedag niet met de andere scholen

van ons bestuur maar met de scholen in

de wijk. Of loop ik nu iets te enthousiast

op de zaken vooruit?”


tIPs

Samenwerken

aan onderwijsdoelen

Boeken of websites over wijkgericht

werken en jeugdzorg zijn er volop,

maar specifiek over wijkgericht werken

en Passend onderwijs (nog) niet. Wat

de redactie wel veel tegenkwam?

Uiteenlopende initiatieven over hoe het

onderwijs in de wijk samenwerkt aan het

bereiken van onderwijsdoelen.

APS bundelde enkele initiatieven en

ontwikkelde een spel om zelf te ontdekken

hoe je in de wijk en in bredere zin in

de samenleving kunt samenwerken. De

publicatie en het spel heten: ‘Scholen in

de samenleving’.

Meer informatie:

www.aps.nl. (kijk bij de publicaties)

De leukste boeken, de nieuwste magazines

en de beste websites? Houd elkaar

op de hoogte en geef uw tip door aan de

redactie.

Op 4 november verzorgde het OKC een

workshopavond voor ouders. De ouders

konden kiezen uit vijf workshops:

de kracht van positief opvoeden, het

bevorderen van zelfvertrouwen bij

kinderen, het zelfbeeld, leren luisteren

en angsten. Een ruime keuze uit pittige

onderwerpen. De opkomst liet echter

zien dat deze thema’s echt volop leven.

Er hadden zich maar liefst 80 ouders

ingeschreven. Na het nuttigen van een

kopje koffie werd de avond geopend

door de coördinator van het samenwerkingsverband

Emmy Lugthart.

Hierna vertrokken de ouders naar de

door hen gekozen workshop. Medewerkers

van het OKC gaven praktische

informatie over het thema en enkele

opdrachten. Door de vraagstukken

raakten de ouders echt in gesprek met

OP PaD

OKC-workshops voor

ouders in de Apollobuurt

De redactie neemt u mee naar plekken waar driftig wordt overlegd en wordt

gewerkt aan nog beter onderwijs. Dit keer gingen we naar een gezamenlijke

ouderavond van het Ouder­en Kindcentrum (OKC) in de Apollobuurt.

elkaar. Mooi om mee te maken. Veel

ouders maakten overigens ook gauw

nog even van de gelegenheid gebruik

om een vervolgafspraak te maken met

een van de medewerkers van het OKC.

Doordat de scholen gezamenlijk de

avond hadden georganiseerd konden

er meerdere workshops tegelijk worden

gehouden. Een voorbeeld van een

vruchtbare samenwerking.

5


6

laNDelIJk NIeUWs

Actuele discussies en ontwikkelingen uit het onderwijsveld en de politiek.

Geen bonus,

maar banen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen is onlangs een experiment

gestart voor prestatiebeloning

in het onderwijs. Met de slogan “Geen

bonus, maar banen” voert de Algemene

Onderwijsbond (AOB) actie tegen de

prestatiebeloning. Het AOB vindt het

niet kunnen dat er veel geld wordt uitgegeven

voor het experiment, terwijl er

in het kader van Passend onderwijs ook

fors wordt bezuinigd op personeel. Denk

maar aan de ambulante begeleiding.

Voor de duidelijkheid: het ministerie

trekt voor de experimenteerjaren van

tien tot oplopend naar veertig miljoen

euro uit. Een groot deel van dit geld zal

worden uitgegeven aan begeleiding van

het experiment. Uiteindelijk wil het

ministerie structureel 250 miljoen

stoppen in prestatiebeloning.

Laat u ons weten wat u van het experiment vindt? E­mail de redactie via e.lugthart@

oog.nl en wie weet staat uw stuk de volgende keer in de rubriek ‘Punt uit!’.

Top 5 zorgplan

Het zorgplan van samenwerkingsverband

Zuid voor het

schooljaar 2011 – 2012 borduurt

natuurlijk voort op het

zorgplan van vorig jaar. Hier

vanuit wordt gewerkt aan de

volgende activiteiten:

1 Wijkgericht werken

Met elkaar zorgen we ervoor dat

bijna alle kinderen zo dicht mogelijk

bij huis naar school gaan.

2 Ondersteuning in en om de

school (educatief steunpunt)

Een snel toegankelijk, goed

functionerend dekkend netwerk

van specifieke zorgvoorzieningen,

dat aansluit bij de behoeften en

wensen van de kinderen en de

scholen.

3 Onderwijszorgprofiel

en professionalisering

Alle scholen gaan de komende

tijd aan de slag met het formuleren

van hun onderwijszorgprofiel

en bekijken daarbij hoe het staat

met handelingsgericht werken en

de professionalisering rondom

Passend onderwijs.

4 Ouderplatform

Ouders zijn een belangrijke partner

dus hoe zorgen we er binnen

het swv voor dat we de ouders

meenemen in onze ontwikkelingen.

5 Het realiseren van een slagvaardig

bestuur en de daarbij

passende organisatie

Het swv moet zich ontwikkelen

tot een aantrekkelijke organisatie

die spin in het web is voor Passend

onderwijs.

Nieuwsgierig geworden!

Het totale zorgplan kunt u vinden

op de website van de VIA Amsterdam

(www.viaamsterdam.nl)

onder tabblad Zuid.


“Ouders die het belangrijk vinden dat

hun kinderen op school goed presteren,

doen er goed aan om regelmatig

met de school te overleggen. Schoolprestaties

en ouderbetrokkenheid blijken

immers hand in hand te gaan. en

dit geldt ook in omgekeerde richting:

een ‘opbrengstgerichte school’ heeft

de goede samenwerking met ouders

nodig om haar doelstellingen te

kunnen realiseren.”

sCHOOl IN BeelD

De Olympiaschool in Amsterdam Zuid.

De scholen in het samenwerkingsverband zien er erg verschillend uit. Logisch, want de ene school ligt middenin de stad aan de

gracht, terwijl de andere school nabij een weiland ligt. Om een beeld te krijgen van onze prachtige scholen laten we elke keer

een andere school zien. Dit keer de Olympiaschool in Amsterdam Zuid.

Het CItaat

MICHA de WINTer

Hoogleraar Maatschappelijke

opvoedingsvraagstukken

Een spraakmakend citaat, wijze

levensles of opmerkelijke uitspraak

van uw collega, bekende filosoof

of eigenzinnige pedagoog waar we

blij van worden of harder door gaan

werken. De redactie ontvangt graag

uw citaat.

7


8

aGeNDa

voor de komende periode staan de volgende overleggen op de agenda:

BeSturenoverLeg

Donderdag 15 december 2011 09.00 – 11.00 OOG onderwijs en jeugd

WijkgeriCHt SamenWerken

Dinsdag 22 november 2011 Binnenstad 09.00 – 11.00 Witte Olifant

Donderdag 8 december 2011 Museumbuurt 09.00 – 11.00 Peetersschool

Donderdag 8 december 2011 Apollobuurt 13.00 – 15.00 Willemsparkschool

Dinsdag 13 december 2011 Hoofddorpplein/Stadionbuurt 09.00 – 11.00 Geert Groote 2

Dinsdag 13 december 2011 Centrum west 13.00 – 15.00 OKC

Donderdag 15 december 2011 Pijp 09.00 – 11.00 3e Dalton

Woensdag 18 januari 2012 Buitenveldert 09.00 – 11.00 De Ark

kerngroeP

Maandag 28 november 2011 15.00 – 17.00 OOG onderwijs en jeugd

More magazines by this user
Similar magazines