Download - Primix

primix.eu

Download - Primix

990476 PRIMIX/FOLDER NL 20-07-2000 19:09 Pagina 1

Referenties

Dow

Shell

BP

Unilever

AKZO Nobel

Bayer

Basf

Krupp-Uhde

Philips

DSM

Gist-brocades

Zimmer

Barmag

EMS

Quaker Chemicals

Lurgi

Nijverheidsweg 17f

3641 RP Mijdrecht

Postbus 220

3640 AE Mijdrecht

Telefoon: (0297) 28 77 78

Fax: (0297) 28 60 30

e-mail adres: primix@primix.nl

Internet: http://www.primix.nl

PRIMIX

HET BEDRIJF IN BEWEGING


990476 PRIMIX/FOLDER NL 20-07-2000 19:10 Pagina 3

2

Pand

PRIMIX Het bedrijf in beweging

Bij PRIMIX zitten we zelden stil. En dat kan ook niet anders, want ons werkterrein

is enorm breed en veeleisend. Niet voor niets zijn veel PRIMIX specialisten

rechtstreeks afkomstig uit de diverse branches waar wij voor werken.

Zoals de voedingsmiddelenindustrie, (petro)chemische industrie of andere

industrieën. Dankzij deze specialisten zijn al onze oplossingen ook daadwerkelijk

toegesneden op de praktijk. Onderwerpen als effectiviteit, hygiëne,

veiligheid of onderhoud staan hierin centraal.

Ieder project is maatwerk, afgestemd op ùw wensen. Vanaf het ontwerp tot en met de realisatie en

nazorg. We werken daarom niet alleen voor u, maar vooral mèt u. Met als resultaat: het meest geavanceerde

product en een optimale service. Want zo blijft niet alleen PRIMIX, maar vooral u in beweging.

PRIMIX en haar

producten

PRIMIX ontwerpt, realiseert en implementeert

primixers die worden toegepast als mengers,

warmtewisselaars en dispergatoren. Door tal van

unieke PRIMIX-vindingen zijn onze producten bij

uitstek geschikt voor schone processen, CIP

(Cleaning in place), lage en hoge temperaturen

en uiteenlopende viscositeiten. Iedere denkbare

combinatie van gas en vloeistof en vaste stof

(poeder en kleine deeltjes) kan via de primixer

worden gemengd, geëmulgeerd, gesuspendeerd

of een thermische behandeling ondergaan.

PRIMIX is ook importeur van

enkele grote pompfabrikaten

PRIMIX producten

Applicaties

STATISCH

DYNAMISCH

MENGEN

WARMTEWISSELAARS

BESTUREN SYSTEMEN

METEN EN REGELEN

POMPEN

DOSEREN

TRANSPORTEREN

Tot het leveringsprogramma behoren o.a. doseerpompen,

vatpompen, centrifugaalpompen, volumetrische

pompen en luchtgedreven dubbelwerkende

membraanpompen. Deze pompen worden

als product direct aan de klant aangeboden of

vormen een onderdeel van een project. Complexe

pompinstallaties met de daarbij behorende randapparatuur

worden door ons op klantspecificatie

geëngineerd, gebouwd en geïnstalleerd en indien

gevraagd turnkey opgeleverd.

CHOCOPASTA

SNOEP

PNDAKAAS

DRESSING

MARGARINE

VRUCHTENSAP

SAUZEN

ZEPEN

OLIE

POLYMEREN (VLOEIBAAR)

PRIMIX staat nooit stil

Markten veranderen, technologieën veranderen. Nieuwe technieken en

methodieken zijn daardoor doorlopend nodig. Daarom blijft PRIMIX continu

op zoek naar nieuwe wegen die leiden naar nieuwe oplossingen. Voor deze research wordt nauw

samengewerkt met tal van specialisten en maken we gebruik van ons uitgebreide bestand van proefwaarnemingen,

cases, pilotsystemen of andere ervaringscijfers. Een goed voorbeeld van onze innovatiedrang

is onze primixer die ook in de bocht kan mengen, waardoor er geen lengte verloren gaat.

De getallen voorbij

In ons werkgebied draait het altijd om vele getallen achter de komma. Niet verwonderlijk, want

nauwkeurigheid ten aanzien van hygiëne of homogenisering zijn in de levensmiddelen- en chemische

industrie van cruciaal belang. Alle PRIMIX-producten worden daarom geleverd of getoetst

met sensoren en meetapparatuur, waardoor een optimale bewaking

CAD

en besturing mogelijk is. On-line, dus op ieder moment. Maar...

niet alles is meetbaar via apparaten. Het uiterlijk van levensmiddelen

of smaak bijvoorbeeld.

Daarom kijkt PRIMIX altijd verder dan de keiharde cijfers, pleegt

onderzoek en biedt ook voor deze dimensies de juiste oplossing.

CAD als kraamkamer

Menger in bocht

Al onze nieuwe producten zien het licht op de meest geavanceerde

Autocad-systemen van dit moment. De ontwerpinstructies en berekeningen

zijn dan ook gebaseerd op de zeer strenge criteria van

ISO-9001 en TÜV. Aan deze normen voldoen overigens alle bedrijfsactiviteiten van PRIMIX.

PRIMIX heeft tevens een export licentie voor de Volksrepubliek China voor drukvaten.

Bovendien worden alle geleverde systemen digitaal opgeslagen en zorgvuldig gearchiveerd. Zo kunnen

we al onze producten gedurende hun levensloop nauwkeurig volgen, bijsturen of wijzigen.

En dat is natuurlijk in alle opzichten een enorm voordeel voor onze cliënten.

3


990476 PRIMIX/FOLDER NL 20-07-2000 19:10 Pagina 5

4

Voedings- en

genotsmiddelen

Polymeerchemie

Chemie

De Primixer Quatro

Een goed voorbeeld hiervan is de PRIMIX Quatro.

Deze heeft een vergelijkbare constructie als de

Primixer, maar als bijzonderheid is de strip gezet.

Afhankelijk van de door u gewenste diameter

wordt de vorm vooraf gerealiseerd. Dit gebeurt

met behulp van een uitslag en achteraf met een

verspanende bewerking.

Doorlopende nazorg

Hoe verloopt het onderhoudstraject na realisatie? Om heel eerlijk te zijn,

nagenoeg niet. Simpelweg omdat PRIMIX-producten daar niet of nauwelijks

om vragen. Dankzij onze doordachte systemen die de kosten voor onderhoud

tot een minimum beperken. Service daarentegen staat bij PRIMIX op

zeer hoog niveau. Voor aanpassingen of doorrekenen van processen staat

PRIMIX u graag terzijde. Zonodig kunt u zelfs tijdelijk de beschikking krijgen

over ons uitgebreide assortiment rekenprogramma's en software. Zo

kunt u zelf inzicht opbouwen inzake bijvoorbeeld een parameterwijziging.

Thuis in vele branches

Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Daarom kunnen we u

dan ook altijd bijstaan met een gedegen advies en het beste materiaal.

Technisch profiel van de Primixer

De Primixer is samengesteld uit een aantal getordeerde strippen met een spoedhoek

van 34°. Na 180° draaiing te hebben doorlopen, start de Primixer direct een

nieuwe draaiing, tegengesteld aan de vorige en ten opzichte van elkaar 90° verplaatst.

Primixers worden vervaardigd in de grootte van Ø 3,5 mm tot Ø 2000 mm.

Primixer-Quatro

Primixer als menger

Laminaire stroming

Figuur 1

Het medium (bijv. gas of vloeistof) dat door de Primixer stroomt, wordt gedeeld in twee stromen.

De doorlaat van de gedeelde stroom is door de optimalisatie van de spoedhoek zo gekozen, dat deze in

radiale en axiale richting gelijk is. Door de spoedhoek ontstaat een rotatie van het medium, waardoor dit

van binnen naar buiten beweegt en omgekeerd. De snelheidsverschillen die hierdoor ontstaan, leiden tot het

langs elkaar schuiven van het medium. Na één enkele rotatie in de Primixer vindt opnieuw een deling plaats,

terwijl gelijktijdig van draairichting wordt veranderd.

Om u dit principe zo duidelijk mogelijk te maken, hebben wij dit grafisch weergegeven (zie figuur 1).

Al na 20 draaiingen wordt in een 50 mm

pijp het moleculaire niveau bereikt. De

20 delingen van het medium betekenen

2 exp 20 lagen (10 exp 6), waardoor

elke laag een dikte heeft van ca.

0,05 micron.

Turbulente stroming

Het mengeffect wordt voornamelijk

4

bereikt door de inwendige draaiing en

2

het langs elkaar schuiven van het medi-

1

um op het vlak waar de draairichting

1

verandert. Wanneer u geen grote schuifkrachten

wenst, kan er een afstand worden ingesteld tussen twee

rotaties. Tijdens de draaiing van beide deelstromen remmen deze

elkaar, wat eveneens een menging tot gevolg heeft. Vervolgens

wordt de tegengestelde draaiing rustiger gestart.

Radiaal-axiaal

k

100

80

60

40

20

10

8

6

Grafiek

10 10 Re

2 103 104 105 106 107 Re = Reynolds getal van een lege buis

k = drukval factor t.o.v. een lege buis

k = aantal benodigde PRIMIX elementen

homogeniteitlijn

Deze menging is een radiale menging, die ervan uitgaat, dat de te mengen media gelijktijdig proportioneel

ingebracht worden. In situaties waarbij dit niet het geval is (bijv. bij een pulserende doseerpomp), worden

de frequentie van de pomp en de verblijftijd in de Primixer op elkaar afgestemd. In axiale richting is 20%

van de volume-inhoud goed gemengd.

5


990476 PRIMIX/FOLDER NL 20-07-2000 19:10 Pagina 7

6

Productie

Homogeniteit

De homogeniteit van het mengsel is het beste meetbaar door het bepalen van de temperatuursafwijking

of het concentratieverschil achter de Primixer. Dit wordt in de waarschijnlijkheidsleer

uitgedrukt in de standaarddeviatie, getoetst aan het gemiddelde. In

de grafiek op de vorige pagina is duidelijk zichtbaar wanneer het medium homogeen is.

Primixer calculatie

Het aantal lagen bij laminaire stroming:

N = 2 n

De drukval over de Primixer:

(de Primixer frictiefactoren zijn gemeten grootheden in

verhouding tot een lege pijp)

∆Pprimixer = ∆ Plege pijp x frictiefactor

De drukval over een lege pijp is:

∆ P laminair = 32•η•ν•l= 128•Q•η•l = [Pa]

d 2 π d 4

∆ P turbulent = 0,3•l •ν2 •p =[Pa]

2•d •Re 0,25

∆ P turbulent = 0,63•f •q2 •l •sg = [Bar]

D 5

Drukval

Voor de bepaling van de drukval over de

Primixer wordt gebruik gemaakt van een

frictiefactor. Deze factor geeft informatie

over de drukval in relatie tot een lege pijp.

Net zoals bij de homogeniteit hebben wij

ook hiervoor een grafiek samengesteld,

zodat met behulp van de drukval over een

lege pijp eenvoudig de drukval over de

Primixer kan worden bepaald. Voor de keuze

van de doorlaat zijn zowel de drukval als de

lengte bepalend voor de homogeniteit.

N = het aantal lagen

n = het aantal Primixers

Plaminair = drukval bij laminaire

stroming [Pa]

Pturbulent = drukval bij turbulente

stroming [Pa]

η = dynamische

viscositeit [Pa.s]

ν = snelheid [m/s]

l= buislengte [m]

d = buisdiameter [m]

Q = capaciteit [m3 /s]

Re = p•v •d [-]

η

f = Darcy factor [-]

q = capaciteit [liter/uur]

sg = soortelijk gewicht

[kg/liter]

D = buisdiameter [mm]

Halffabrikaat

Richttabel die de snelheid

van het medium aangeeft

om de gewenste deeltjesgrootte

te realiseren in m/s

Uitzonderlijke prestaties

van de Primixer

Door de inwendige rotatie komen steeds nieuwe vloeistoflagen

in contact met de buiswand. De snelheid langs de buiswand is

zelfs 100% hoger dan de gemiddelde axiale snelheid.

Bij verwarmen of koelen kan door plaatsing van Primixers de

warmte-overdracht van een pijpensysteem met een factor 3

worden verbeterd. Indien gebruik wordt gemaakt van hoge

toleranties en nikkelsoldeer-verbindingstechniek, is zelfs een

factor 10 bereikbaar. Door volledige eliminatie van tunneleffecten

worden veel oplossingen gerealiseerd, die met een

pijpenwisselaar niet haalbaar zijn. Bovendien zijn door de

ronde constructie hoge procesdrukken toegestaan, wat bij platenwisselaars

niet mogelijk is.

Dispersie

In de Primixer worden dispersies en emulsies

gevormd op het scheidingsvlak van

twee elementen, waar de draairichting

verandert. De oppervlakte-spanning wordt

gebroken en diffusie van de ene fase in de

andere kan plaatsvinden. Bij afnemende

diameter en toenemende snelheid wordt

de deeltjesgrootte kleiner.

deeltjesgrootte

diameter

1mm 300 micron 100 micron 10 micron

10 mm 0,1 0,35 1 4

20 mm 0,2 0,7 1,3 5

50 mm 0,3 0,9 1,6 6

100 mm 0,4 1,3 2 7

200 mm 0,5 1,5 2,3 -

Warmtewisselaar

7

Similar magazines