14.09.2013 Views

verslag IOV - DataLand

verslag IOV - DataLand

verslag IOV - DataLand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Limburg<br />

Verslag van de najaarsbijeenkomst GGB/<strong>IOV</strong>-Limburg<br />

van 22 november 2012<br />

1. Opening door de voorzitter<br />

De voorzitter opent de vergadering om 9.40 uur.<br />

De voorzitter heet iedereen welkom bij de najaarsbijeenkomst van het <strong>IOV</strong>-Limburg.<br />

Vanuit het Gemeentelijk Geo-Beraad is in de regio Zuid een enquête gehouden. Daaruit<br />

is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar het aansluiten bij de bestaande overleggen. De<br />

vorm waarin de bijeenkomsten van <strong>IOV</strong>-Limburg nu plaatsvinden zal dus blijven bestaan.<br />

Wel zullen we de gecombineerde naam GGB/<strong>IOV</strong>-Limburg gaan gebruiken.<br />

Twee “nieuwe” deelnemers worden voorgesteld. Allereerst Pieter van Teeffelen, directeur<br />

Dataland. Dataland ondersteunt het GGB en is zodoende ook bij dit overleg aanwezig.<br />

Daarnaast is namens de gemeente Onderbanken Daniëlla Houben voor het eerst<br />

aanwezig.<br />

Vaststellen agenda: Agendapunt 3 en 4 zullen in elkaar overlopen, waarbij Karel Joosten<br />

ook een terugkoppeling zal geven van het bestuurlijk overleg.<br />

Afgemeld: Zie bijgevoegde presentielijst.<br />

Ingekomen post: Alle ingekomen post is reeds via e-mail verspreidt onder de leden.<br />

Vaststellen <strong>verslag</strong> van 19/04/12:<br />

Pagina 2: Jack Stijnen vraagt naar aanleiding van het punt BAG-BAO om ervaringen met<br />

BAG-audits te delen. De ervaringen die er al zijn gaan met name over het niet halen van<br />

termijnen.<br />

Pagina 3: Gabriel van Tiggelen geeft aan dat de Tweede Kamer niet tegen toetreding is<br />

van bronhouders tot de SVB-BGT, maar dat zij wel toestemming moeten geven.<br />

Pagina 3: Jack Stijnen vraagt of er reeds harde cijfers te geven zijn over de transitie BGT.<br />

Gabriel geeft aan dat dit niet mogelijk is door de verschillen tussen gemeentes.<br />

Pagina 4: Jack Stijnen vraagt of de geplande datum 1 augustus gehaald is in Venray voor<br />

de transitie BGT. Rudolf van Summeren geeft aan dat dit niet gelukt is. Op dit moment<br />

wordt het afgerond. De vertraging is onder andere ontstaan door softwareproblemen.<br />

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Het <strong>verslag</strong> wordt vastgesteld met dank aan<br />

de secretaris.<br />

Pierre Visschers laat de inventarisatielijst rondgaan tijdens de bijeenkomst, zodat<br />

iedereen zijn/haar gegevens kan actualiseren.<br />

2. Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)<br />

CORRESPONDENTIEADRES<br />

POSTBUS 18<br />

6130 AA Sittard<br />

t.a.v. M. Smits<br />

Team Geo-informatie<br />

Telefoon: 046-4778590<br />

E-mail: maarten.smits@sittard-geleen.nl<br />

Pieter Meijer geeft namens Geonovum een presentatie over Publieke Dienstverlening op<br />

de Kaart (PDOK). PDOK is het distributiekanaal voor geo-informatie van de overheid. De<br />

meeste informatie is Open data en beschikbaar als webservice. Tevens is er een tool om<br />

een kaart op de eigen website te plaatsen: PDOK Kaart. PDOK is ook terug te vinden in<br />

het Nationaal Geogeregister. Tevens wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn<br />

INSPIRE.<br />

Het gebruik door de overheid is kosteloos. Aanmelden kan via www.pdok.nl<br />

1


Limburg<br />

Onder andere de BAG is al beschikbaar in PDOK. Begin 2013 gaat de updatefrequentie<br />

daarvan naar dagelijks en op den duur wil men doorgroeien naar elk half uur een actuele<br />

webservice.<br />

Gabriel van Tiggelen geeft aan dat de VNG positief staat tegenover de ontwikkeling van<br />

het knooppunt voor gegevens. Zij zien PDOK ook als tussenstap richting Digilevering.<br />

Pieter van Teeffelen geeft aan dat Dataland PDOK helpt met het bereiken van de nog niet<br />

aangesloten gemeenten. Verder steunt hij de ontwikkeling, omdat dit de dienstverlening<br />

beter en goedkoper maakt.<br />

Karel Joosten noemt het een interessante ontwikkelingen met dilemma’s, zoals<br />

beveiliging en kosten. Daarbij speelt mee dat we als overheid niet meer alles zelf moeten<br />

regelen voor burgers en bedrijven.<br />

Pieter Meijer geeft tenslotte aan dat het gebruik van PDOK ook draait om vertrouwen.<br />

Vertrouwen in de kwaliteit en actualiteit van de gegevens in PDOK.<br />

3. Terugkoppeling Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB)<br />

Bestuurlijk overleg GGB (door Karel Joosten)<br />

Tijdens het bestuurlijk overleg is onder andere gezocht naar optimalisatie van de<br />

kennisoverdracht. Ook is gesproken over het draagvlak binnen gemeenten voor<br />

ontwikkelingen rondom basisregistraties en geo-informatie. Er is te weinig interesse van<br />

bestuurders voor geo-informatie. Afgesproken is dat er bestuurlijke regiobijeenkomsten<br />

komen over bijvoorbeeld de BGT.<br />

Karel geeft aan dat de rol van geo-medewerker binnen de gemeente veranderd is naar de<br />

rol van ambassadeur geo-informatie.<br />

4. Actualiteiten VNG<br />

Namens de VNG geeft Gabriel van Tiggelen een terugkoppeling over actuele<br />

onderwerpen.<br />

- BAG audits<br />

- BRO/INSPIRE, vooral een aangelegenheid voor TNO. Gegevens moeten<br />

aangeleverd worden voor BRO en INSPIRE. Voorstel is leveren aan LVBRO en van<br />

daaruit doorleveren naar INSPIRE.<br />

- LVWOZ komt eraan. Op 1-1-2014 moeten alle gemeenten aangesloten zijn. Dat<br />

wordt moeilijk, onder andere door vertraging aan de softwarekant. Inmiddels is ook de<br />

impactanalyse gereed. Daaruit komt dat de LVWOZ een goede ontwikkeling is, maar<br />

dat er vraagtekens geplaatst worden bij het tempo.<br />

- Beeldmateriaal. De landelijke aanbesteding beeldmateriaal wordt mogelijk in 2013<br />

weer opgepakt. Dit geldt dan voor de fotovlucht in 2014. Daarbij wordt gekeken of met<br />

keuzeopties gewerkt kan worden.<br />

- BGT<br />

o De wet is terug van de Raad van State met slechts enkele kleine<br />

opmerkingen. Hij gaat nu naar de Tweede Kamer, waar de behandeling<br />

verwacht wordt rond maart.<br />

o Er wordt gewerkt aan een afsprakenset tussen bronhouders. Waarschijnlijk is<br />

deze eind 2012 gereed.<br />

o Het voorstel voor de jaarlijkse bijdrage van 8,8 miljoen is dat hier eerste 0,1<br />

miljoen vanaf gehaald voor, zijnde de contributie van de gemeenten voor het<br />

Samenwerkingsverband (SVB-BGT). De resterende 8,7 miljoen kunnen dan<br />

vanaf 2014 via het gemeentefonds verdeeld worden. In een circulaire zal nog<br />

benoemd worden dat dit geld bedoeld is voor de BGT-bijhouding.<br />

2


Limburg<br />

o Wijziging gegevensmodel. De belangrijkste wijziging in het IMGeo is dat het<br />

aggregeren vervalt. Er mag nu aangeleverd worden op de kleinste eenheid.<br />

o SVB-BGT versie 0.9 opgericht. Als de wet door de Tweede Kamer is, kunnen<br />

de betrokken ministeries toestemming vragen om toe te treden tot het SVB-<br />

BGT.<br />

o Zorg ambitie. Veel afnemende GBKN gemeenten hebben aangegeven nu<br />

een zelfregistrerende bronhouder (ZRB) te willen worden. De zorg is of zij<br />

beseffen wat de gevolgen daarvan zijn en of zij dit aankunnen. Dit wordt ook<br />

besproken binnen de transitieregio’s.<br />

Aanvullend wordt nog het onderzoek genoemd van Dataland in het kader van de BAG-<br />

WOZ vergelijking. Pieter van Teeffelen heeft daarover nog onderstaande tekst<br />

nagestuurd.<br />

In het kader van de “i-versneller” – een project van King – hebben we op adresniveau een<br />

vergelijking uitgevoerd van BAG- en WOZ-bestanden van gemeenten. Gemeenten<br />

hebben de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de uitvalslijsten die we gratis ter<br />

beschikking stellen aan de gemeenten. Hierbij stuur ik jullie de links toe:<br />

Op de site van KING staat een algemeen verhaal over de benchmark BAG-WOZ, zie:<br />

https://new.kinggemeenten.nl/operatie-nup/i-versneller-bag-woz<br />

Op onze site kunnen alle gemeenten hun <strong>verslag</strong> opvragen:<br />

http://dataland.nl/kwaliteit/vergelijking-woz-bag/<br />

5. Gebruik basisregistraties bij het CBS<br />

Rob Hoffmann en Wilma Triepels presenteren hun verhaal “BAG bron voor de<br />

vastgoedstatistieken”. Zij gaan in op de wijzigingen bij het CBS door de komst van de<br />

BAG. Daarbij wordt ook ingegaan op de vragen die vooraf door ons ingeleverd zijn.<br />

Uit het verhaal wordt met name duidelijk hoe belangrijk een goede basisregistratie is. Een<br />

onvolledige en niet-actuele BAG heeft via de afnemers gevolgen voor overheid, bedrijven<br />

en burgers.<br />

6. Beeldmateriaal: Satellietbeelden<br />

Jasper van Loon van het Netherlands Space Office (NSO) geeft een presentatie over<br />

satelliettoepassingen in gemeenten.<br />

NSO is onderdeel van de overheid. Zij ondersteunen bedrijven en overheid met hun<br />

specifieke kennis van satellieten en hun toepassingen.<br />

In de presentatie worden veel beelden gebruikt om de mogelijkheden aan te geven.<br />

Ruwe satellietbeelden zijn gratis verkrijgbaar via het satellietdataportaal. De VNG heeft<br />

een account welke door alle gemeenten gebruikt kan worden.<br />

7. Beeldmateriaal: Luchtfoto’s<br />

Erik Krullaars van Imagem geeft een presentatie over nieuwe signalerings- en<br />

inwinningstechnieken. Daarbij wordt onder andere ingegaan op automatische<br />

mutatiesignalering met behulp van luchtfoto’s, de toegankelijkheid van moderne<br />

karteringshard- en software voor gemeenten en het genereren en gebruiken van<br />

hoogtemodellen uit stereofoto’s.<br />

De presentatie wordt afgesloten met een demo door Dirk Voets.<br />

3


Limburg<br />

8. Rondvraag en evaluatie<br />

Vanuit het Gemeentelijk Geo-Beraad wordt een kennisbank opgezet. Van daaruit worden<br />

vervolgens mensen benaderd om deel te nemen aan landelijke werkgroepen van het<br />

GGB. Onderwerp van zo’n werkgroep is bijvoorbeeld beeldmateriaal.<br />

Mogelijke onderwerpen voorjaarsbijeenkomst:<br />

- BRK-Levering<br />

- Basisregistratie Ondergrond (BRO)<br />

- Andere ketenpartner basisregistraties (zoals CBS)<br />

Rondvraag/opmerkingen:<br />

- Diane Peeters:<br />

o Hoe zit het met GEOL? Ad: 3 december volgende bijeenkomst. Onder andere<br />

over een provinciaal dataportaal, welke wellicht achterhaald is door PDOK.<br />

o Graag meer tijd reserveren voor interactie bij onderwerpen.<br />

- Jean Bertram:<br />

o Jean gaat binnenkort een e-mail sturen om de concrete interesse voor een<br />

dataland-cursus te peilen<br />

o Naar aanleiding van interessepeiling panoramabeelden geeft Jean het advies<br />

om zelf met de buurgemeenten te overleggen.<br />

o Advies: Maak actief gebruik van de terugmeldvoorziening van het Kadaster.<br />

Alleen fouten melden, geen kaartverbetering.<br />

- Maarten Smits: Naar aanleiding van de opmerkingen van Jean nog enkele<br />

aanvullingen:<br />

o Cyclomedia schijnt flink met de prijs te zakken voor cycorama’s. Dit geldt met<br />

name voor gemeenten die een 5-jarig contract hadden dat nu afloopt.<br />

o Cyclomedia start ook met het aanbieden van oblieke luchtfoto’s. Hiervoor<br />

hanteren ze dezelfde werkwijze als bij luchtfoto’s. Ze vliegen sowieso heel<br />

Nederland. Via de Stichting GBKN-Zuid wordt het mogelijk om naast de<br />

luchtfoto ook de obliekfoto’s gezamenlijk in te kopen.<br />

o Vaak is er nog een 1-op-1 koppeling tussen de panoramabeelden en de<br />

bijbehorende software. Er is nu ook software beschikbaar die<br />

panoramabeelden van alle leveranciers aankan, bijvoorbeeld de software van<br />

Orbit. Daardoor wordt je een stuk vrijer in het aanbesteden van<br />

beeldmateriaal.<br />

Datum volgende vergadering<br />

Donderdag ?? april 2013<br />

De presentaties die gebruikt zijn tijdens deze GGB/<strong>IOV</strong>-bijeenkomst zijn te downloaden<br />

via https://docs.google.com/open?id=0BxslnxDAgdOBSlF2cG15OWdZZHc<br />

9. Sluiting<br />

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 16.05 uur.<br />

4


Limburg<br />

Presentielijst<br />

gemeente contactpersoon present 22-11-12<br />

Beek Heleen van der Wel afgemeld<br />

Beesel Twan Hanssen afgemeld<br />

Brunssum Martin Habets aangemeld<br />

Echt-Susteren Gerda Grachten afgemeld<br />

Eijsden-Margraten Wiel Peerboom aangemeld<br />

GBRD Peter Meijers afgemeld<br />

Gennep Frank Peters afwezig<br />

Gulpen-Wittem Vera Luijpers afgemeld<br />

Heerlen Jack Stijnen aangemeld<br />

Horst a/d Maas Nelly Buskes aangemeld<br />

Kerkrade Henk Smeets aangemeld<br />

Landgraaf Rick Giesbers aangemeld<br />

Leudal Peter Francot aangemeld<br />

Maasgouw John Peters aangemeld<br />

Maastricht Ad Balemans aangemeld<br />

Meerssen Peter van Sint-Fiet afgemeld<br />

Nederweert Jan van de Boel aangemeld<br />

Nuth Yvonne Peeters aangemeld<br />

Nuth Michel Bemelmans aangemeld<br />

Onderbanken Daniëlla Houben aangemeld<br />

Peel en Maas Diane Peeters aangemeld<br />

Roerdalen Mia Lupak aangemeld<br />

Roermond Sjeng Kremers afgemeld<br />

Schinnen Jos Wilhelm afgemeld<br />

Sittard-Geleen Maarten Smits aangemeld<br />

Vaals Pascal Zorenc afwezig<br />

Valkenburg a/d Geul Jean Bertram aangemeld<br />

Venlo Ton Blomen afgemeld<br />

Venray Karel Joosten aangemeld<br />

Venray Rudolf van Summeren aangemeld<br />

Voerendaal Pierre Visschers aangemeld<br />

Weert Ton Hoefnagels aangemeld<br />

Dataland Pieter van Teeffelen aangemeld<br />

VNG Gabriel van Tiggelen aangemeld<br />

Gasten<br />

Geonovum Pieter Meijer<br />

NSO Jasper van Loon<br />

CBS Rob Hoffmann<br />

CBS Wilma Triepels<br />

Imagem Erik Krullaars<br />

Imagem Dirk Voets<br />

aangemeld 23<br />

afgemeld 9<br />

afwezig 2<br />

totaal 34<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!