14.09.2013 Views

verslag IOV - DataLand

verslag IOV - DataLand

verslag IOV - DataLand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Limburg<br />

Onder andere de BAG is al beschikbaar in PDOK. Begin 2013 gaat de updatefrequentie<br />

daarvan naar dagelijks en op den duur wil men doorgroeien naar elk half uur een actuele<br />

webservice.<br />

Gabriel van Tiggelen geeft aan dat de VNG positief staat tegenover de ontwikkeling van<br />

het knooppunt voor gegevens. Zij zien PDOK ook als tussenstap richting Digilevering.<br />

Pieter van Teeffelen geeft aan dat Dataland PDOK helpt met het bereiken van de nog niet<br />

aangesloten gemeenten. Verder steunt hij de ontwikkeling, omdat dit de dienstverlening<br />

beter en goedkoper maakt.<br />

Karel Joosten noemt het een interessante ontwikkelingen met dilemma’s, zoals<br />

beveiliging en kosten. Daarbij speelt mee dat we als overheid niet meer alles zelf moeten<br />

regelen voor burgers en bedrijven.<br />

Pieter Meijer geeft tenslotte aan dat het gebruik van PDOK ook draait om vertrouwen.<br />

Vertrouwen in de kwaliteit en actualiteit van de gegevens in PDOK.<br />

3. Terugkoppeling Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB)<br />

Bestuurlijk overleg GGB (door Karel Joosten)<br />

Tijdens het bestuurlijk overleg is onder andere gezocht naar optimalisatie van de<br />

kennisoverdracht. Ook is gesproken over het draagvlak binnen gemeenten voor<br />

ontwikkelingen rondom basisregistraties en geo-informatie. Er is te weinig interesse van<br />

bestuurders voor geo-informatie. Afgesproken is dat er bestuurlijke regiobijeenkomsten<br />

komen over bijvoorbeeld de BGT.<br />

Karel geeft aan dat de rol van geo-medewerker binnen de gemeente veranderd is naar de<br />

rol van ambassadeur geo-informatie.<br />

4. Actualiteiten VNG<br />

Namens de VNG geeft Gabriel van Tiggelen een terugkoppeling over actuele<br />

onderwerpen.<br />

- BAG audits<br />

- BRO/INSPIRE, vooral een aangelegenheid voor TNO. Gegevens moeten<br />

aangeleverd worden voor BRO en INSPIRE. Voorstel is leveren aan LVBRO en van<br />

daaruit doorleveren naar INSPIRE.<br />

- LVWOZ komt eraan. Op 1-1-2014 moeten alle gemeenten aangesloten zijn. Dat<br />

wordt moeilijk, onder andere door vertraging aan de softwarekant. Inmiddels is ook de<br />

impactanalyse gereed. Daaruit komt dat de LVWOZ een goede ontwikkeling is, maar<br />

dat er vraagtekens geplaatst worden bij het tempo.<br />

- Beeldmateriaal. De landelijke aanbesteding beeldmateriaal wordt mogelijk in 2013<br />

weer opgepakt. Dit geldt dan voor de fotovlucht in 2014. Daarbij wordt gekeken of met<br />

keuzeopties gewerkt kan worden.<br />

- BGT<br />

o De wet is terug van de Raad van State met slechts enkele kleine<br />

opmerkingen. Hij gaat nu naar de Tweede Kamer, waar de behandeling<br />

verwacht wordt rond maart.<br />

o Er wordt gewerkt aan een afsprakenset tussen bronhouders. Waarschijnlijk is<br />

deze eind 2012 gereed.<br />

o Het voorstel voor de jaarlijkse bijdrage van 8,8 miljoen is dat hier eerste 0,1<br />

miljoen vanaf gehaald voor, zijnde de contributie van de gemeenten voor het<br />

Samenwerkingsverband (SVB-BGT). De resterende 8,7 miljoen kunnen dan<br />

vanaf 2014 via het gemeentefonds verdeeld worden. In een circulaire zal nog<br />

benoemd worden dat dit geld bedoeld is voor de BGT-bijhouding.<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!