14.09.2013 Views

verslag IOV - DataLand

verslag IOV - DataLand

verslag IOV - DataLand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Limburg<br />

8. Rondvraag en evaluatie<br />

Vanuit het Gemeentelijk Geo-Beraad wordt een kennisbank opgezet. Van daaruit worden<br />

vervolgens mensen benaderd om deel te nemen aan landelijke werkgroepen van het<br />

GGB. Onderwerp van zo’n werkgroep is bijvoorbeeld beeldmateriaal.<br />

Mogelijke onderwerpen voorjaarsbijeenkomst:<br />

- BRK-Levering<br />

- Basisregistratie Ondergrond (BRO)<br />

- Andere ketenpartner basisregistraties (zoals CBS)<br />

Rondvraag/opmerkingen:<br />

- Diane Peeters:<br />

o Hoe zit het met GEOL? Ad: 3 december volgende bijeenkomst. Onder andere<br />

over een provinciaal dataportaal, welke wellicht achterhaald is door PDOK.<br />

o Graag meer tijd reserveren voor interactie bij onderwerpen.<br />

- Jean Bertram:<br />

o Jean gaat binnenkort een e-mail sturen om de concrete interesse voor een<br />

dataland-cursus te peilen<br />

o Naar aanleiding van interessepeiling panoramabeelden geeft Jean het advies<br />

om zelf met de buurgemeenten te overleggen.<br />

o Advies: Maak actief gebruik van de terugmeldvoorziening van het Kadaster.<br />

Alleen fouten melden, geen kaartverbetering.<br />

- Maarten Smits: Naar aanleiding van de opmerkingen van Jean nog enkele<br />

aanvullingen:<br />

o Cyclomedia schijnt flink met de prijs te zakken voor cycorama’s. Dit geldt met<br />

name voor gemeenten die een 5-jarig contract hadden dat nu afloopt.<br />

o Cyclomedia start ook met het aanbieden van oblieke luchtfoto’s. Hiervoor<br />

hanteren ze dezelfde werkwijze als bij luchtfoto’s. Ze vliegen sowieso heel<br />

Nederland. Via de Stichting GBKN-Zuid wordt het mogelijk om naast de<br />

luchtfoto ook de obliekfoto’s gezamenlijk in te kopen.<br />

o Vaak is er nog een 1-op-1 koppeling tussen de panoramabeelden en de<br />

bijbehorende software. Er is nu ook software beschikbaar die<br />

panoramabeelden van alle leveranciers aankan, bijvoorbeeld de software van<br />

Orbit. Daardoor wordt je een stuk vrijer in het aanbesteden van<br />

beeldmateriaal.<br />

Datum volgende vergadering<br />

Donderdag ?? april 2013<br />

De presentaties die gebruikt zijn tijdens deze GGB/<strong>IOV</strong>-bijeenkomst zijn te downloaden<br />

via https://docs.google.com/open?id=0BxslnxDAgdOBSlF2cG15OWdZZHc<br />

9. Sluiting<br />

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 16.05 uur.<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!