jalmar Memelink - BBC Bouwmanagement

bbcbouwmanagement.nl

jalmar Memelink - BBC Bouwmanagement

Ondernemingsrecht

L e t s e l s c h a d e r e c h t

S t r a f r e c h t

F a m i l i e r e c h t

V a s t g o e d r e c h t

A r b e i d s r e c h t


VERANTWOORDELIJKHEDEN

OPDRACHTGEVER BIJ NIET

TRADITIONALE CONTRACTEN

Mr. Hjalmar Memelink


Soorten Bouwcontracten

I. Traditioneel:

Opdrachtgever contracteert met adviseur

(architect, constructeur) en aannemer

II. Bouwteam

III. Geïntegreerd

Voor de 3 modellen geldt: meer invloed = grotere

aansprakelijkheid


Traditioneel bouwproces: rolverdeling

- Opdrachtgever

- initiatief

- ontwerp

- maar ook: beheer, onderhoud

- Aannemer

- uitvoering

- UAV 1989/ UAV 2012


Overeenkomst opdrachtgever-adviseur

• Het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt dit in art.

400 ev. van boek 7: “Overeenkomst van

Opdracht”

• Belangrijker voor praktijk: Uitwerking in

specifieke ontwerp(voorwaarden), zoals DNR

2011/DNR 2005/ SR 97/ RVOI

• Let op: geen vervanging: ook op nieuwe

overeenkomsten kun je DNR van toepassing

verklaren, maar let op verzekeringsaspect

Praktijkgeval


Overeenkomst opdrachtgever-aannemer

Het BW regelt dit in art. 7: 750 BW ev.:

“Aanneming van werk”

Ook hier specifieke bouwvoorwaarden: UAV

1989/ UAV 2012


Rollen en Verantwoordelijkheden

• Opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid

voor ontwerp en directievoering

• Aannemer is verantwoordelijk voor de

uitvoering

• Zowel BW als UAV --> waarschuwingsplicht

(niet volledig gelijk)


II. Bouwteam

Tijdelijke samenwerking tussen

opdrachtgever, adviseurs en aannemer met

als doel te komen tot een ontwerp.


Rollen en verantwoordelijkheden

Alle leden van het bouwteam:

- brengen expertise in

- zijn aansprakelijk voor fouten op eigen terrein

- hebben een onderlinge waarschuwingsplicht

voor fouten, bron van discussie


III. Geïntegreerde contracten

Hoe te kwalificeren ?

Standaardvoorwaarden: UAV-GC 2005,

maar ook DBFM Overeenkomst

Rijkswaterstaat


Rollen en verantwoordelijkheden

Opdrachtgever:

- specificeert vraag

- niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten

- heeft recht op toetsing en acceptatie tijdens proces

- kan wijzigingen opdragen/materialen

voorschrijven: let op: vergroot

verantwoordelijkheid opdrachtgever (wenselijk ?)


Focus op geïntegreerde contracten

• Geen strak omlijnd geheel

• Engels/ Amerikaanse leest

• De naam is niet zo interessant, wat beoogt

het--> Verschillende soorten geïntegreerde

contracten.


Welke soorten ?

• Vandaag: DBFM, maar ook:

• DBFO zwaarder exploitatierisico (bijv.

tolwegen of gebouwen)

• BOT eigendom van zaak ligt bij

opdrachtnemer

• Turn-Key geen langdurige

financieringscomponent

• Let op: = PPS contracten als we het hebben

over contracten met de overheid, maar DBFM

kan ook tussen private partijen gesloten worden.


DBFM(O)

Kenmerken DBFM(O)-contract:

- opdrachtnemer ontwerpt (D) en bouwt (B)

- opdrachtnemer zorgt zelf voor

voorfinanciering (F)

- opdrachtnemer zorgt zelf voor onderhoud

(meerjarig); moet ook risico’s afdekken

- opdrachtgever betaalt op basis van

beschikbaarheid (of: o.b.v. gebruik

concessiemodel) realisatiefase en exploitatiefase

- product op hoofdlijnen/ ‘outputspecificaties’/

whole life costing principe


Model


Voordelen

DBFM: zeer flexibel: noodzaak !

- lange trajecten (20-30 jaar), gewijzigde

regelgeving, nieuwe technische inzichten,

nieuwe wensen (bijv. ander zorgpakket),

meer-/minderwerk--> betere kostenbeheersing

- geen zorg voor totstandkoming en onderhoud

- risico-verschuiving naar opdrachtnemer

- optimum-variant: Bahama Model

- bij DBFM financiering/ niet de bouwsom, maar

obv beschikbaarheid `(koppeling aan levensduur)


Hoe in de markt zetten/ organisatie

-Stel een duidelijk Programma van Eisen op/ niet

in detail/ maar output-gericht (wat wil ik ?).

Opdrachtnemer zorgt voor invulling.

-Maak een duidelijk DBFM-contract (modellen

bestaan, maar finetuning altijd nodig

-In het DBFM-contract alles regelen van toezicht

tot garanties, van bonus naar malus, veiligheid en

arbo-eisen, planning, kwaliteitsborgingsplan,

onvoorziene omstandigheden wees duidelijk !

Let ook op teruggave-eisen (bij einde contract,

maar ook tussentijds/faillissement)


Wijzigingen

- geen rechtstreekse wijziging van bijv.

onderhoudsplan, maar via aanpassing

vraagspecificatie

- kan opgelegd worden mits compensatie als er

meerkosten mee gemoeid zijn.

- reden is van belang, bijv. kostenbesparing voor

opdrachtgever, regelgeving

- opdrachtnemer moet oppassen als risicoprofiel

slechter wordt.


Juridisch

- Geen wettelijk kader

- Art. 6: 215 BW: vangnet, maar laat het daar niet

aan over --> gemengde-overeenkomst

- Regel het juridisch aspect bijv. via de Model-

Basisovereenkomst + UAV-GC 2005/ DBFM

Overeenkomst RWS + duidelijke

vraagspecificatie

- maatwerk


- Rechtspraak: erg beperkt--> 15 uitspraken in

sinds 2010, conclusie , rechtspraak gaat veel

over slechte uitvoering in combinatie met

opgelegde boetes of meerwerk, bijv. RvA 3-1-

2013 (no. 33.083), kern: te late oplevering

(boete € 250.000) + recht ex. par. 43 lid 7 UAV

GC 2005 om van alle van de aannemer staande

zaken op de bouw gebruik te mogen maken.


- Ander voorbeeld: RvA 3-1-2013 (no. 32.101):

uitspraak over de uitleg van een

vraagspecificatie --> conclusie:

vraagspecificatie duidelijk omschreven

volgens RvA, dus geen recht op meerwerk.

- Conclusie uit de rechtspraak --> wees

duidelijk in het opstellen van een

basisovereenkomst / vraagspecificatie en

bijlagen

More magazines by this user
Similar magazines