Leidinggevend vermogen - Medcare.be

medcare.be

Leidinggevend vermogen - Medcare.be

!"#$%&'(%)&*+$,)- ./.0


Leiderschap is het individuele vermogen

om richting te geven en anderen er toe

aan te zetten om samen op een

efficiënte manier, de vooropgezette

doelen te realiseren.


Zorgzaam leiderschap zorgt voor

evenwicht

Evenwicht tussen !"#$%&#'(#")*#+%

,)+%-#%.#-#&#/0#/1234 en !"#$%

&#'(#")*#+%,)+%"#$%56/*$#).4

Evenwicht tussen !"#$%&#'(#")*#+%

,)+%"#$%56/*$#).4en !"#$%

welbehagen van de zorgorganisatie


Willen

Kunnen

Kans krijgen

Aanvaard worden


X

Willen

Kunnen

Kans krijgen

Aanvaard worden


1. Gedreven en met ambitie

2.Met de vaste wil om te beïnvloeden en

leiding te geven

3. Oprecht en met ingebakken integriteit

4. Met een gezonde dosis zelfvertrouwen

5.Intelligent

6.Vakbekwaam


Professioneel,

intellectueel en

emotioneel

renderen

! " #


1/,23)$

4%%5$2*53)2

"0)$%%).005

! " #


63,2,)--3/3)2'/357%-3)

8%5-'

! 8%5-$307'"

8%5-%5-0),&0$,3


63,2,)--3/3)2'/357%-3)


9

:

;

;

1

6

1

<

63,2,)--3/3)2 /357%-3)


M

I

D

D

E

L

E

N

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

9

1

=

>

?

;

1

@


M

I

D

D

E

L

E

N

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

M

E

T

H

O

D

E

S

9

1

<

@

1


M

I

D

D

E

L

E

N

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

M

E

T

H

O

D

E

S

M

E

N

S

E

N

9

?

A

"

"

6


63,2,)--3/3)2'/357%-3)


1)/,&,%)B

de visie en de missie van de organisatie uitdragen


1)0.+3B

Beschikbaar stellen, voorzien en mogelijk maken


1)35-,&3B

Motiveren, voor !76&#/48%voor vermogen zorgen


63,2,)--3/3)2 /357%-3)

C*)#$,%)353)


functioneren

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

%7&$0)2,-D323)


functioneren

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

omstandigheden

17%$,%)3+3'.3$5%EE3)D3,2


functioneren

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

omstandigheden

Emotionele betrokkenheid

resultaat


functioneren

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

omstandigheden

Emotionele betrokkenheid

53&*+$00$


functioneren

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

omstandigheden

Emotionele betrokkenheid

Resultaat


functioneren

63,2,)--3/3)2 /357%-3)

omstandigheden

Emotionele betrokkenheid

ResultaatF


Resultaat

Inspanningsverbintenis


Leidinggevend

vermogen

Middelen

Methodes

Mensen

Moraal

Functioneren

Emoties

Omstandigheden

Resultaat

9##+%!:;=?;4


Leidinggevend

vermogen

Middelen

Methodes

Mensen

Moraal

Functioneren

Emoties

Omstandigheden

Resultaat

9##+%!:;@AB:4


Leidinggevend

vermogen

Middelen

Methodes

Mensen

Moraal

Functioneren

Emoties

Omstandigheden

Resultaat

9##+%!:;:C9=>:4


:)D%*23+,GE'),/30*B'

*,$H,&&3+3)'/0)'

I0E3+,GE3JC*)#$,%)3+3',)C%570$,3

17%$,%)33+''),/30*B''

*,$H,&&3+3)'/0)'

-3/%3+3)&J37%$,%)3+3'.3$5%EE3)D3,2


EMOTIONEEL


EMOTIONEEL


FUNCTIONEEL

EMOTIONEEL


ZELFSTUREND

FUNCTIONEEL

EMOTIONEEL


ZELFSTUREND

FUNCTIONEEL

EMOTIONEEL


Altijd willen winnen

Zelf te veel waarde willen toevoegen

Altijd oordelen

Sarcastische opmerkingen maken

DE++#+%(#*E++#+%.#$%!+##48%!.))/48%6F%

!$6G"4


Te weinig respect tonen voor de

eigenheid van de medewerker

Weten is kunnen

Blind bijsturen

Motiveren door angst

Onrealistische doelen voorschotelen


Te veel adviseren, te veel feedback

geven

De therapeutische toer op gaan

Te snel een oplossing formuleren

Je medewerker de illusie geven dat hij/zij

de vaardigheden beheerst

Je medewerker opzadelen met taken

die zij/hij niet aan kan


Uitdagingen creëren

Zichtbaar zijn op het zorgterrein

Kiezen voor actie en oplossingen

Zeggen waar het op aan komt

Teamgeest aanwakkeren

Stimuleer vorming en opleiding


Toon jezelf als een nauwgezet,

voorzichtig en gedreven manager

Verzorg je interne en externe

communicatie en PR

Durf over visie en missie praten en maak

de link met de praktijk

Verzamel mensen achter ideeën en

plannen


Toon voorbeeldgedrag

Geef feedback

Confronteer jezelf met de werkelijkheid

Doe iets met wat je ervaart

Wees zichtbaar (in wat je doet en voelt)


Pak problemen aan

Elimineer situaties die tot fouten leiden

Ondersteun de inspanningen van je

medewerkers op het terrein

Spreek mensen aan op hun gedrag

(vanuit een vragende houding !!!)


Deel rollen mee

Bepaal verantwoordelijkheden

Maak duidelijke afspraken

Deel mee welk gedrag je waar en

wanneer verwacht

Stimuleer transparantie


Maak tijd voor mensen en teams

Wees STEP en moedig STEP aan:

› Steun: wederzijdse ondersteuning

› Trouw: wederzijds vertrouwen en open

communicatie

› Energie: motivatie en actie

› Passie:teams om naar op te kijken


actualiseer vakbekwaamheid

stimuleer collegialiteit en samenwerking

Promoot werkoverleg, supervisie,

intervisie, buddy­systemen

Ontwikkel coachend leidinggeven op

de werkvloer

Kies voor vorming en opleiding (en

vergeet jezelf niet)


is het individuele vermogen om op

een evidente wijze, voortdurend en

aantoonbaar richting te geven en

het zorgteam er zorgzaam toe aan

te zetten om samen op een

efficiënte en zorgzame manier, de

vooropgezette doelen te realiseren.

*DE COMBINATIE OM TE SLAGEN


Rik.wynants@telenet.be

info@zorgforum.be

www.zorgforum.be

www.vzwvorm.be

!"#$%&'(%)&*+$,)- ./.0


Rik.wynants@telenet.be

info@zorgforum.be

!"#$%&'(%)&*+$,)- ./.0

More magazines by this user
Similar magazines