14.09.2013 Views

download

download

download

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Advies 2009/2 7 april 2009

Pagina 1 van 2

Aan: Gemeenteraad Zwalm

Zuidlaan 36

9630 Zwalm

Advies 2009/3 over het verminderen van het percentage restafval in

Zwalm via diftar systeem

Aanleiding:

De MinaRaad Zwalm nam op dinsdag 10 maart 2009 kennis van de toetreding van de gemeente

Zwalm tot de afvalintercommunale I. Vl. A. Hiermee zal de gemeente ook het diftarsysteem

invoeren voor de ophaling van het restafval. Tijdens de MinaRaad werd er door

vertegenwoordigers van de intercommunale een toelichting gegeven bij de manier waarop het

diftarsysteem zal worden geïntroduceerd en hoe dit systeem precies werkt.

Na bestudering van de voorgelegde documenten werd een voorlopig advies geformuleerd door

het Dagelijks Bestuur. Dit advies werd in de algemene vergadering van 1 april verder uitgewerkt

en bekrachtingd door de MinaRaad Zwalm.

Advies:

De Minaraad wenst eerst en vooral aan de gemeente mee te delen dat ze het een goede beslissing

vindt om over te stappen naar het diftar-systeem voor de ophaling van het restafval in Zwalm.

De Minaraad is ook van oordeel dat de invoering van het diftar-systeem ook best gepaard gaat

met de ingebruikstelling van containers. Er wordt dus aangeraden om niet langer met

huisvuilzakken te werken.

In dit advies somt de Minaraad Zwalm vooral een aantal aanbevelingen en aandachtspunten op.

Er wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij

de invoer van het diftar-systeem.

Volgende aanbevelingen en aandachtspunten worden voorgesteld door de Minaraad Zwalm:

1/ de invoer van het diftar-systeem moet gepaard gaan met voldoende sensibilisering, bovenop

het communicatieplan dat door de intercommunale werd voorgesteld naar aanleiding van de

overschakeling.

2/ De aangroei van zwerfvuil moet nauwlettend opgevolgd worden en er moeten maatregelen

uitgewerkt worden om de stijging van het zwerfvuil tegen te gaan. Bijvoorbeeld door plaatsen van

extra openbare vuilnisbakken.

3/ De aangroei van sluikstorten of sluikstoken moet nauwlettend opgevolgd worden en er

moeten maatregelen uitgewerkt worden om de stijging hiervan tegen te gaan.

4/ Er wordt aan de gemeente gevraagd om een sociale correctie toe te passen voor de

huisvuilfactuur. Bijvoorbeeld een vrijstelling van betaling tot 80% van de gemiddelde hoeveelheid

restafval per gezin in Zwalm.

5/ Bij niet-betaling wordt uiteindelijk ook geen huisvuil meer opgehaald. Dit zou kunnen leiden

tot extra zwerfvuil. Eventueel een maatregel voorzien waardoor dit kan vermeden worden.

6/ Voor bewoners van appartementen is het niet altijd even eenvoudig om een container ergens

te plaatsen.


Advies 2009/2 7 april 2009

7/ De tarieven voor de ophaling van het huisvuil en de tarieven per kg restafval zijn vrij te kiezen

door de gemeente. De Minaraad Zwalm raadt aan om met dezelfde tarieven te werken als in de

andere gemeenten die reeds deel uitmaken van de intercommunale (zie voorstelling gegeven door

IVLA tijdens de Minaraad van dinsdag 10 maart 2009. Hierbij moet er sowieso naar gestreefd

worden dat de gemiddelde jaarlijkse factuur per gezin niet hoger ligt dan de jaarlijkse forfaitaire

huisvuilbelasting zoals we die momenteel kennen in Zwalm (85 euro).

In 2009 zou de forfaitaire huisvuilbelasting dalen naar 65 euro.

8/ Aansluitend bij punt 7 moet de totale afvalkost voor een gemiddeld Zwalms gezin lager

blijven dan de forfaitaire huisvuilbelasting. Dit zou in het gedrang kunnen komen wanneer er

naast de diftarophaling ook een betalend systeem wordt ingevoerd voor het containerpark. Er

zou bijvoorbeeld met een betalende beurtenkaart kunnen gewerkt worden, waardoor gezinnen

die veel afval naar het containerpark brengen, meer betalen dan gezinnen die weinig afval afgeven

op het containerpark.

Voor de MinaRaad Zwalm,

Pagina 2 van 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!