Nieuw project kDM - Werkgroep 72

werkgroep72.org

Nieuw project kDM - Werkgroep 72

Werkgroep72.

2010

Bantar gebang

knutselen en engelse Les

Nieuw project

Sayap Ibu, kampung kids

kDM

De weg naar ondernemerschap

Scholarships

23 Beertjes en Sinar pelangi

Noodhulp

Merapi en Mentawai


Bantar gebang, de grootste vuilnisbelt van

Indonesië, ligt in Bekasi. Duizenden mensen leven

hier onder mens-on te rende omstandigheden en

moeten rond zien te komen van een inkomen

dat ze vergaren met het sorteren en verkopen

van vuilnis. Yayasan Dinamika is de school

op de vuilnisbelt die wordt bezocht door de

kinderen van de vuilrapers. Werkgroep72

bezoekt het schooltje reeds enkele jaren om

wekelijks te komen knutselen met de kinderen.

De Japanse ambassade heeft een nieuw

schoolgebouw gefinancierd voor Yayasan

Dinamica. Het gebouw is inmiddels opgeleverd

en ziet er prachtig uit. Het is zelfs mogeli jk

met de auto het schoolterrein op te rijden. De

meeste klaslokalen zijn door de Japanners ook

voorzien van tafels en stoelen. Voor een paar

lokalen was geen geld meer en de Werkgroep

heeft besloten hiervoor het meubilair te zullen

betalen, evenals voor de schoenenrekjes.

Na de Lebaran-vakantie is het knutselproject

op Bantar gebang weer hervat. Elke week

komt een wisselende groep vrijwilligers knutselen

met de kinderen van Yayasan Dinamika.

Aan het einde van de knutsel-les krijgen de

kinderen bovendien fruit van de Werkgroep.

Nieuw is tweewekelijkse engelse les voor

Klas zes. De eerste Engelse les is zeer goed

ontvan gen , de kinderen zijn razend enthousiast.

Nieuw is ook het ontwormings-drankje dat

de Werkgroep halfjaarlijks verschaft. 80% van

de Indonesische bevolking lijdt aan wormpjes.

Binnenkort zal door de Werkgroep gestart

worden met een tandenpoets-project onder

de deskundige leiding van een tandarts. De

gebitten van de kinderen zijn door de slechte

leefomstandigheden vaak in een zeer slechte

staat. De Werkgroep wil tandenborstels en

-pasta gaan verstrekken, maar ook voorlichting

geven én de kinderen die het aandurven

meenemen naar de tandarts voor een behandeling.


yayasan Sayap Ibu is het enige

opvanghuis voor straatkinderen

in Indonesië dat toestemming

heeft om kinderen officieel

te laten adopteren. Naast

gezonde kinderen die wachten

op adoptie-ouders vangt de

yayasan ook kinderen op met

een beperking, die weinig kans

maken om geadopteerd te

zullen worden. Dit betreft de

zogenaamde achterblijvers. De

yayasan kent meerdere lokaties,

niet alleen in Jakarta, maar ook

in Yogyakarta. In Jakarta zijn er

twee huizen: Bintaro en Barito.

Barito is het reguliere opvanghuis,

in Bintaro wonen de kinderen

die vanwege hun beperking

naar verwachting permanent

in Sayap Ibu zullen blijven

wonen.

Voor een aantal van deze kinderen

heeft Sayap Ibu een aanvraag

ingediend bij de Werkgroep.

Het betreft negen kinderen

die orthopedagogische

therapie nodig hebben.

Dit is kleinschalige hulp

die goed te monitoren is en

derhalve is de Werkgroep met

de Yayasan in zee gegaan.

ayap IBu


Sinar pelangi is een kliniek, een

ziekenhuis en een opvanghuis

ineen. Het geheel is opgericht

en wordt geleid door de

Nederlandse Zuster André.

Vanuit heel Indonesië komen

patiënten naar de kliniek van

Zuster André om geholpen te

worden. Ook organiseert Sinar

Pelangi operaties op lokatie,

zoals onlangs in Sulawesi, waar

59 kinderen zijn geopereerd

aan een hazelip door een team

van Sinar Pelangi met mobiele

operatiekamer-apparatuur.

Werkgroep72 heeft financieel

bijgedragen aan deze actie en

betaalt regelmatig behandelingen

van patienten in Sinar Pelangi.

Sinar Pelangi heeft een ziekenhuis

gebouwd dat ingericht wordt

met apparatuur en langzaam

maar zeker operationeel wordt.

Naast enkele bedden die de

Werkgroep vorig jaar heeft

gefinancierd, heeft Werkgroep

72 het laboratorium betaald,

een eerste benodigdheid om

operationeel te kunnen worden.

De kinderen in het opvanghuis

gaan naar school . Werkgroep

72 financiert scholarships

van de kinderen die naar

beroepsopleidingen gaan.


Momenteel studeren dertig

jongeren, 18 jongens en 12 meisjes,

met behulp van Werkgroep72 aan

een technische opleiding (STM,

SMK of SMEA). Vijftien van hen zijn

nieuwkomers die afgelopen juni in

klas 1 gestart zijn. Negen van hen

studeren in klas 2, en zes studenten

uit klas 3 zullen in mei afstuderen.

De studenten zijn tussen 16 en

18 jaar oud en bezoeken negen

verschillende scholen in Jakarta.

De ervaring leert dat studenten

van een technische opleiding de

beste kans maken op een baan. De

studenten zijn zorgvuldig door

de Werkgroep geselecteerd op

basis van eerdere studie-resultaten

(de meeste van hen hebben een

SMP-diploma), hun motivatie en

familie-omstandigheden. Alleen die

studenten waarvan de familie niet

genoeg geld heeft om de studie te

bekostigen zijn geselecteerd. Helaas

vallen nog steeds veel ambitieuze

en gemotiveerde jongeren in deze

categorie. Werkgroep72 beschikt

op dit moment over een lange lijst

met kinderen die in aanmerking

komen voor een scholarship.

afhankelijk van het beschikbare

budget hoopt Werkgroep72

de komende tijd dan ook meer

studenten te kunnen helpen.

De vorderingen van de studenten

worden nauw gevolgd.

Vrijwilligers van Werkgroep72

bezoeken regelmatig de scholen

(betaling van schoolgeld ed. wordt

ook rechtreeks door de Werkgroep

aan de school gedaan) en zoeken

de studenten thuis op om met hun

ouders te kunnen spreken. Op

deze wijze wordt een optimale

implementatie van het progamma

gegarandeerd.

3 BeertJeS


Mary’s cancer kiddies geeft

financiële ondersteuning aan kinderen

met kanker waarvan de ouders

de medische behandeling niet

zelf kunnen betalen. Werkgroep

72 geeft financiële ondersteuning

aan Mary’s Cancer Kiddies.

caNcer kIDDIeS


kDM (Kampus Diakoneia Modern) is een

opvanghuis voor straatkinderen. De kinderen

varieren in leeftijd van 5 tot 20 jaar . Vaak

hebben ze rondgezworven op stations, waar

ze door KDM zijn gerecruteerd. Sommigen zijn

weeskinderen, anderen zijn weggelopen van huis.

De kinderen wonen op het terrein van KDM, gaan

daar naar school en worden uiteindelijk begeleid

naar zelfstandig wonen en de arbeidsmarkt. KDM

heeft verschillende woonvertrekken waar de

kinderen onder begeleiding wonen. De kinderen

worden gecoached door begeleiders, die

ze normen, waarden en sociale vaardigheden

bijbrengen. De kinderen hebben een uiteenlopend

kennisniveau, sommigen zijn niet of zeer laag

opgeleid, anderen hebben al een bepaalde basis

en kunnen bijvoorbeeld al lezen en schrijven.

De school bestaat uit drie klaslokalen waarin

op verschillende, aangepaste niveaus wordt

lesgegeven. Daarnaast is er een speciale afdeling

(Entrepreneurship) die de oudere kinderen vanaf

ongeveer 16 jaar naar de arbeidsmarkt begeleidt.

Vorig jaar werd de Werkgroep benaderd door

KDM met een aantal specifieke vraagstukken voor

de afdeling Entrepreneurship. Zo ontbrak onder

andere kennis op het gebied van het opstellen van

een c.v., een business plan of een sollicitatiebrief.

Maar ook ontbrak een structuur om kinderen die

stage lopen in het bedrijfsleven te kunnen monitoren

en adviseren door de begeleiders. Een Hrconsultant

van de Werkgroep adviseert KDM

hoe competenties, functioneren, vaardigheden,

kennis en kunde in kaart te brengen, hoe contact

te leggen met het bedrijfsleven om stageplaatsen

te zoeken, maar vooral ook opvolging te geven aan

stages die reeds zijn afgerond. Is de werkgever

tevreden over de student? Wil de werkgever met

hem verder? Zijn er problemen en wat kan KDM

daaraan doen om hierin verbetering aan te brengen?

Onder begeleiding van de HR-consultant is de

organisatie-structuur van KDM in kaart gebracht.

Hieruit is opgemaakt wat de prioriteiten per

afdeling zijn en waar de knelpunten zitten. KDM

is een organisatie die bestaat uit veel jonge,

onervaren managers, met een hoog verloop.

Met name communicatie blijkt een knelpunt te

zijn: hoe werken de collega’s op een afdeling

onderling samen en hoe werken de afdelingen

samen? Hoe geef je opbouwende feedback?

Hoe geef je leiding en hoe spreek je iemand aan

op verantwoordelijkheden? Om de communicatie

te verbeteren staat als volgende actiepunt

een workshop communicatie (feedback,

leiddinggeven, time management) op de agenda.

kDM


Op 25 oktober 2010 is de Merapi-vulkaan in yogyakarta tot

uitbarsting gekomen. Dit gebeurde daarna nog een aantal keer. Er vielen meer dan

80 doden te betreuren en zo’n 250.000 mensen werden geëvacueerd. Velen van hen

kwamen terecht in tentenkampen. Voor deze slachtoffers leverde Werkgroep72

noodhulp in de vorm van een zending met hulpgoederen naar yogyakarta.

Via een bevriend transport konden we onder meer zestig pakken maandverband,

veertig pakken luiers, driehonderd onderbroeken (dames- heren en kinderen),

tweehonderd kilo rijst, drie jerrycans ketjap, veertig kilo knoflook, twintig kilo uitjes,

koffie, thee, indomie, tandenborstels, tandpasta, zeep, mondkapjes en een grote

hoeveelheid medicijnen versturen naar de tentenkampen rondom de Merapi.

Bijna tegelijkertijd werden de bewoners van de Mentawai eilanden bij

Sumatra getroffen door een tsunami. Hierbij vielen meer dan 400 doden. Het

gebied is moeilijk te bereiken. De IDEP Foundation verstrekt in dit gebied

emmers met hulpgoederen waarmee een familie een week kan overleven.

Werkgroep72 heeft dertig emmers van de IDep-foudation gesponsord.


kampung kids is een stichting, opgericht in 1999, die zich met name

concentreert in Zuid Jakarta op het gebied Pejaten Barat. In deze wijk proberen

ze voor de allerarmsten de levensstandaard te vergroten alsmede de toekomst

perspectieven voor de jongeren. Er lopen velen verschillende projecten door

elkaar, zoals eten geven aan en scholen van kinderen, voeden van baby’s en

ouderen. Maar ook projecten als voedingseducatie komen aan bod en het

project biedt speelgroepen voor de allerkleinsten. Bij bovenbouwonderwijs en

vervolgopleidingen helpen ze waar mogelijk en deze kinderen komen dan ook

vaak weer na school bij Kampung Kids helpen om bijvoorbeeld de projecten voor

ouderen te ondersteunen.

Vanaf 30 november 2010 ondersteunt Werkgroep72 het project Feeding the

elderly. Een groep van zo’n 70 van de de armste ouderen van boven de 60

jaar wordt tweemaal per week uitgenodigd om bij Kampung Kids warm te komen

eten. Tevens is er een artsenspreekuur. De maaltijden vinden iedere dinsdag en

donderdag plaats. De warme maaltijd op dinsdag wordt gefinancierd door

Werkgroep72.


Werkgroep 72

Werkgroep72 is een organisatie die

kleinschalige hulp verleent in Jakarta.

Onze organisatie werkt op non-profit

basis en wordt sinds de oprichting

gerund door vrijwilligers. Dit zijn meestal

Nederlanders die in Jakarta wonen of

Indonesiërs die nederlands spreken.

De kleinschalige hulp die wordt geboden

richt zich vooral op arme mensen in

en rond Jakarta. Het gaat meestal

om projecten op het gebied van

onderwijs, medische zaken, opvang van

straat- en weeskinderen en ouderen.

Ook geven we regelmatig geld voor

renovatie -en soms ook nieuwbouw-

van scholen, klinieken en opvanghuizen.

Werkgroep72 is ontstaan in 1972 door

initiatief van een aantal actieve vrouwen.

uitverkocht!

kalender

Werkgroep72 2011

In de tijd dat ze in Jakarta woonden,

startten ze diverse hulpverleningsprojecten

op in de stad Jakarta en de

directe omgeving. Om te zorgen dat

de projecten bij hun vertrek voortgezet

konden worden, richtten ze de

Werkgroep op. Sinds die tijd hebben

we altijd enthousiaste vrijwilligers die

zich aansluiten bij de Werkgroep. Een

aantal van de projecten uit de begintijd

wordt nog altijd ondersteund door ons.

Werkgroep72 dankt alle sponsoren

en vrijwilligers van 2010 hartelijk

voor hun bijdragen. Ook in 2011

hopen wij weer op uw steun te kunnen

rekenen!

Meer weten? Bezoek onze website:

www.werkgroep72.org

of stuur ons een mailtje:

werkgroep_72@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines