15.09.2013 Views

zwem je met me mee 0305 - Stichting Saac

zwem je met me mee 0305 - Stichting Saac

zwem je met me mee 0305 - Stichting Saac

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Voorwoord

Voor u ligt een verslag dat geschreven is in het kader van de beroepsopdracht, in opdracht van

de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit product is, in de periode

van december 2006 tot en met mei 2008, geschreven door Bibi Brugman en Wendy de Wit.

De opdracht is deels aangeboden door een externe opdracht gever Fundashon SamSam Ku

Dolfein, en is voor een deel onze eigen opdracht.

Wij willen via deze weg een aantal mensen bedanken die ons de afgelopen maanden op weg

geholpen hebben en zich hebben ingezet bij het tot stand komen van deze documenten. Onze

dank gaat uit naar:

Kiek van der Putte, onze begeleider van de Hogeschool van Amsterdam, voor haar

begeleiding en feedback op onze documenten. Maar ook voor haar geduld en de extra tijd die

ze voor ons heeft vrij gemaaktt, om ons product tot een goed eind te brengen.

Jetty de Miranda en Siu-Li-Oei van der Giessen van Fundashon Samsam, voor het

verstrekken van een deel van de opdracht, het geven van feedback waar nodig en de

begeleiding daarin.

R. Griffioen en J. Dekker voor het verstrekken van de vragenlijst.

Het CDTC voor het beschikbaar stellen van alle bestaande literatuur over dolfijntherapie.

Alle therapeuten, dolfijntrainers en dolfijnen voor hun medewerking en ons de mogelijkheid

te geven om de therapieën te kunnen observeren.

Tot slot willen wij alle ouders, verzorgers, grootmoeders, docenten en de kinderen die

meegewerkt hebben aan ons onderzoek heel erg bedanken voor hun gastvrijheid en het

beantwoorden van al onze vragen.

Zonder jullie was het nooit gelukt! Masha Danki!

Bibi Brugman Wendy de Wit

Mei 2008

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!