15.09.2013 Views

12 september 2011, Aan alle brugklassers, tweedeklassers en hun ...

12 september 2011, Aan alle brugklassers, tweedeklassers en hun ...

12 september 2011, Aan alle brugklassers, tweedeklassers en hun ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>12</strong> <strong>september</strong> <strong>2011</strong>,<br />

<strong>Aan</strong> <strong>alle</strong> <strong>brugklassers</strong>, <strong>tweedeklassers</strong> <strong>en</strong> <strong>hun</strong> ouders,<br />

Onderwerp: Feest<strong>en</strong> op het Celeanum<br />

Op school is er naast het ler<strong>en</strong> ook regelmatig e<strong>en</strong> feest. Leuk natuurlijk! We hop<strong>en</strong> dat je<br />

met veel plezier naar deze feest<strong>en</strong> toe zult gaan. We hebb<strong>en</strong> gemerkt dat het voor onze<br />

<strong>brugklassers</strong> soms e<strong>en</strong> beetje lastig is om te bepal<strong>en</strong> of het feest ook voor h<strong>en</strong> is <strong>en</strong> wat er<br />

precies wordt verwacht.<br />

Voor ouders is het niet altijd duidelijk hoe we omgaan met alcoholgebruik. We houd<strong>en</strong> ons<br />

aan de wettelijk gestelde eis van 16 jaar, voordat alcohol mag word<strong>en</strong> geconsumeerd. In<br />

principe regelt de leerling<strong>en</strong>ver<strong>en</strong>iging, de Zwolsche Gymnasiast<strong>en</strong> Bond (ZGB), zelf de<br />

feest<strong>en</strong> <strong>en</strong> v<strong>alle</strong>n deze feest<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de verantwoording van de school. Ze word<strong>en</strong> ook op<br />

andere locaties dan de school gehoud<strong>en</strong>. Daar wordt alcohol bov<strong>en</strong> de 16 jaar geschonk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> verder de afsprak<strong>en</strong> die u daar zelf over maakt met uw kind.<br />

Feest<strong>en</strong> die in onze gebouw<strong>en</strong> word<strong>en</strong> georganiseerd, v<strong>alle</strong>n uiteraard wel onder onze<br />

verantwoordelijkheid. Tijd<strong>en</strong>s activiteit<strong>en</strong> in onze gebouw<strong>en</strong> is ge<strong>en</strong> alcohol toegestaan.<br />

Uitzondering is de diplomering in klas 6. Tijd<strong>en</strong>s deze feest<strong>en</strong> zijn er voldo<strong>en</strong>de collega’s<br />

aanwezig om toezicht te houd<strong>en</strong>.<br />

De ZGB<br />

De Zwolsche Gymnasiast<strong>en</strong> Bond bestaat al sinds 21 <strong>september</strong> 1908. Het bestuur wordt<br />

gevormd door 6 led<strong>en</strong> uit verschill<strong>en</strong>de klass<strong>en</strong>, elk met e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> functie. Jaarlijks word<strong>en</strong><br />

er door middel van verkiezing<strong>en</strong> nieuwe led<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>, zodat ieder jaar e<strong>en</strong> nieuw bestuur<br />

zijn best kan gaan do<strong>en</strong> om er voor <strong>alle</strong> leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong> feestelijk <strong>en</strong> gezellig schooljaar van te<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

Het bestuur bestaat uit 6 led<strong>en</strong> met de volg<strong>en</strong>de functies:<br />

- Praeses uit klas 5, dit is de voorzitter van de bond.<br />

- Vice-Praeses uit klas 4, de rechterhand van de Praeses. Wordt het jaar daarop Praeses!<br />

- Quaestor uit klas 4, gaat over de financiën.<br />

- Ab-Actis uit klas 4 of 5, draagt zorg voor de schriftelijke zak<strong>en</strong>.<br />

- Assessor uit klas 3 of 4, de rechterhand van de Ab-Actis.<br />

- Juniorlid uit klas 2, behartigt de belang<strong>en</strong> van de onderbouw.<br />

Iedere leerling van onze school is automatisch lid van de ZGB <strong>en</strong> kan dus meeding<strong>en</strong> naar<br />

bestuursfuncties. <strong>Aan</strong> het einde van het schooljaar zijn verkiezing<strong>en</strong>.<br />

De data voor de diverse feest<strong>en</strong> zijn te vind<strong>en</strong> op de site onder Ag<strong>en</strong>da.<br />

ZGB Brugklasfeest<br />

ZGB Brugklasfeest (eind <strong>september</strong>). Het Brugklasfeest is bedoeld voor <strong>alle</strong> <strong>brugklassers</strong>. Je<br />

mag ge<strong>en</strong> introducés me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>, want het gaat om de k<strong>en</strong>nismaking met elkaar. Het feest<br />

wordt op school gehoud<strong>en</strong>. Er zijn de hele avond medewerkers van de school als surveillant<br />

aanwezig. De avond begint rond 19.00 <strong>en</strong> eindigt rond 22.00 uur. De ZGB bed<strong>en</strong>kt altijd e<strong>en</strong><br />

aantal leuke k<strong>en</strong>nismakingsspelletjes. Op deze avond word<strong>en</strong> de Nuntius <strong>en</strong> Nuntia<br />

(pres<strong>en</strong>tator<strong>en</strong>) van de Propaganda-avond gekoz<strong>en</strong>.<br />

ZGB Propaganda-avond<br />

ZGB Propaganda-avond (half november). De propaganda-avond k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> lange traditie. Het<br />

is de jaarvergadering van de ZGB <strong>en</strong> deze vergadering wordt daarom voorgezet<strong>en</strong> door het<br />

voltallige bestuur van de ZGB. Na de op<strong>en</strong>ingstoespraak door de Preases volg<strong>en</strong> voor de<br />

pauze e<strong>en</strong> aantal optred<strong>en</strong>s van uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de aard van leerling<strong>en</strong> van het Gymnasium


Celeanum. Ook personeel laat zich hier regelmatig volledig (muzikaal) gaan. Na de pauze is<br />

klas 6 aan de beurt <strong>en</strong> tracht<strong>en</strong> zij op waardige wijze alvast afscheid te nem<strong>en</strong> van <strong>hun</strong><br />

Celeanumtijd. Altijd hilarisch <strong>en</strong> spraakmak<strong>en</strong>d! Zowel ouders als leerling<strong>en</strong> van <strong>alle</strong> klass<strong>en</strong><br />

zijn van harte welkom in theater ‘De Spiegel’ in Zwolle. Kaart<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in de wek<strong>en</strong><br />

voorafgaand aan de propaganda-avond in de pauzes verkocht. Wees er op tijd bij, want de<br />

ca. 900 kaart<strong>en</strong> zijn altijd snel uitverkocht.<br />

ZGB Diner Dansant<br />

ZGB Diner Dansant (eind november). Het Diner Dansant is bedoeld voor <strong>alle</strong> leerling<strong>en</strong> van<br />

de eerste <strong>en</strong> de tweede klas. Op dit feest mag je helaas ge<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>dinn<strong>en</strong><br />

me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>, het is <strong>alle</strong><strong>en</strong> voor leerling<strong>en</strong> van onze school. Het feest wordt, net als het<br />

brugklasfeest, gewoon in school gehoud<strong>en</strong>. De avond begint om 18.30 uur met e<strong>en</strong> buffet.<br />

Dan gaat de muziek aan <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> jullie helemaal uit je dak gaan tot ongeveer 22.30 uur.<br />

Op dit feest is nette kleding wel gew<strong>en</strong>st, <strong>en</strong> het is natuurlijk helemaal mooi als je e<strong>en</strong> mooie<br />

galajurk of e<strong>en</strong> mooi pak aantrekt. Dit is natuurlijk niet verplicht, gewoon e<strong>en</strong> leuk jurkje of<br />

e<strong>en</strong> broek mag ook. Het <strong>en</strong>treegeld bedraagt €5. Je kan de kaartjes in de pauzes op school<br />

kop<strong>en</strong> bij de keuk<strong>en</strong>. Op deze avond zijn de hele avond medewerkers van de school<br />

aanwezig als surveillant.<br />

ZGB Kerstgala<br />

ZGB Kerstgala (half december). Dit feest is bedoeld voor <strong>alle</strong> leerling<strong>en</strong> van klas 3 <strong>en</strong> hoger.<br />

Het ZGB-gala was bek<strong>en</strong>d in heel Zwolle <strong>en</strong> omstrek<strong>en</strong> <strong>en</strong> er werd vaak al lang naar<br />

uitgekek<strong>en</strong>. We zijn weer terug bij e<strong>en</strong> minder grootschalige opzet om het meer e<strong>en</strong> echt<br />

'school'feest te lat<strong>en</strong> zijn. Het begint om 21.00 uur. Er wordt gefeest tot ongeveer 2.00 uur.<br />

Op dit feest is iedere<strong>en</strong> verplicht galakleding te drag<strong>en</strong>, dat wil zegg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> galajurk of e<strong>en</strong><br />

pak. Het gala kost 15 euro voor niet-led<strong>en</strong> <strong>en</strong> 10 euro voor led<strong>en</strong>. Voor dit gala word<strong>en</strong><br />

<strong>alle</strong><strong>en</strong> kaart<strong>en</strong> aan leerling<strong>en</strong> van het Celeanum verkocht. Iedere leerling kan maximaal 3<br />

kaart<strong>en</strong> op naam kop<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijft te <strong>alle</strong>n tijde verantwoordelijk voor de eig<strong>en</strong> introducés.<br />

Bezoekers moet<strong>en</strong> de hele avond e<strong>en</strong> kaartje kunn<strong>en</strong> ton<strong>en</strong>. Het maximale bezoekersaantal<br />

is ca 800. Kaart<strong>en</strong> voor ZGB-led<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>hun</strong> introducés zijn verkrijgbaar in de pauzes in de<br />

aula van het gebouw aan de Zoom vanaf eind november. Als locatie is gekoz<strong>en</strong> voor de<br />

Nieuwe Buit<strong>en</strong>sociëteit.<br />

We wijz<strong>en</strong> er op, dat dit feest niet door de school wordt georganiseerd <strong>en</strong> dat jullie/uw<br />

dochter, zoon op eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid naar het gala gaan. Hoewel wij het gala<br />

toejuich<strong>en</strong>, is het van belang te wet<strong>en</strong>, dat medewerkers van de school die aanwezig zijn dit<br />

op persoonlijke titel do<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet nam<strong>en</strong>s de school als surveillant.<br />

Nogmaals, we staan achter het gala, maar tegelijkertijd mak<strong>en</strong> we ons zorg<strong>en</strong> over o.a. het<br />

alcoholgebruik tijd<strong>en</strong>s dit gala.<br />

Naast de vaste schoolfeest<strong>en</strong> organiseert de ZGB ieder jaar nog meer feest<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

activiteit<strong>en</strong>, bijvoorbeeld e<strong>en</strong> feestavond voor ouders <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Val<strong>en</strong>tijnsactie. Hierbij merk<strong>en</strong><br />

we nogmaals op, dat ook voor deze feest<strong>en</strong> geldt, dat de school niet verantwoordelijk is, als<br />

ze niet in ons gebouw plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

We hop<strong>en</strong> jullie <strong>en</strong> u hiermee voldo<strong>en</strong>de te hebb<strong>en</strong> geïnformeerd <strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>alle</strong> leerling<strong>en</strong><br />

daarmee ook e<strong>en</strong> ‘feestelijk’ jaar toe.<br />

drs. J.A. Boers<br />

rector

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!