15.09.2013 Views

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland - Open boeddhisme

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland - Open boeddhisme

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland - Open boeddhisme

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Leden van de BUN,<br />

B.U.N. <strong>Boeddhistische</strong> <strong>Unie</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Vereniging van boeddhistische groeperingen in <strong>Nederland</strong><br />

Frankrijk, 1 augustus 2011<br />

Er zijn nog drie kwesties die binnen de BUN, en ook daarbuiten, gekend moeten worden. Daarom<br />

stuur ik u hierbij de betreffende stukken, zodat u de gelegenheid krijgt ze zelf te bekijken en tot uw<br />

eigen oordeel te komen. Bent u bereid uw verantwoordelijkheid te nemen en op te komen voor herstel<br />

van integriteit? Het gaat vooral hierom:<br />

1. Het sturen van brieven aan Justitie en het Commissariaat van de Media (CvdM) was geen<br />

impulsieve solo-actie;<br />

2. Het overleg met André werd bemoeilijkt door zijn onzuivere motivatie: hij hoopte zelf interimdirecteur<br />

van de BOS te worden;<br />

3. De overige bestuursleden wisten dat ik op 6 augustus (de dag van de ALV) nog op vakantie zou<br />

zijn.<br />

Vooral het eerste punt heeft toelichting nodig. Sinds januari 2011 bestaat het bestuur uit mijzelf (vz),<br />

Rinus Laban (secr), André Kalden en Wanda Sluyter. Het centrale thema voor dit bestuur vormden de<br />

problemen van de BOS en de BZI, en ook het bestuurlijk klimaat binnen de BUN (waaronder<br />

begrepen de Achmea-affaire). Omdat Wanda zou vertrekken uit het bestuur was er vooral onderling<br />

overleg tussen André, Rinus en mij. We waren het unaniem eens dat de BUN zozeer aangetast was<br />

door telkens weer nieuwe misstanden dat er zonder steun van buitenaf waarschijnlijk geen herstel<br />

mogelijk zou zijn. Daarom spraken we af dat ik als voorzitter daartoe initiatieven zou nemen.<br />

Meteen na de laatste ALV werd ik – via aanstaand bestuurslid Bert Koopmanschap – door Varamitra<br />

benaderd om een brief te schrijven aan staatssecretaris Teeven. Omdat Varamitra daar als Justitieambtenaar<br />

zelf rechtstreeks belang bij had, was dit onmiskenbaar een schending van zijn ambtelijke<br />

integriteit. Bovendien zou de totstandkoming van die brief misleidend zijn. Ondanks deze bezwaren<br />

steunden zowel Bert als André dit verzoek meteen (bijlage 1 & 2). Als lid van de door de ALV<br />

ingestelde werkgroep fungeerde Bert ook nog eens in toenemende mate als boodschapper en<br />

belangenbehartiger van BOS en BZI (bijlage 3).<br />

Het bestuur dreigde zo zelf te vervallen in het gesjoemel waaraan het nu juist een halt wilde<br />

toeroepen. In die situatie besloot ik brieven naar Justitie en het CvdM te sturen, waarin melding werd<br />

gemaakt van misstanden die mijn bestuur had geconstateerd, mét bewijsmateriaal. Ik had als<br />

voorzitter het recht om rechtstreeks naar buiten op te treden (art. 5 lid 5 HR) en we hadden dat<br />

onderling ook al zo afgesproken.


De overige bestuursleden hebben telkens de indruk gewekt dat ik als voorzitter impulsief en solistisch<br />

zou zijn opgetreden, en dat zij tegen dit optreden grote, principiële bezwaren hebben. Die voorstelling<br />

van zaken is aantoonbaar onwaar. Dat André daartegen geen enkel bezwaar had, blijkt uit bijgevoegde<br />

e-mail (bijlage 4). Hij geeft me zelfs nog aanwijzingen!<br />

Met Rinus had ik nog de details willen bespreken hoe ik de brieven moest formuleren, maar hij was<br />

na de ALV geruime tijd onbereikbaar. Toen hij zich weer aanwezig had gemeld, heb ik met hem een<br />

afspraak gemaakt op de ochtend van 24 juni. Met beide concept-brieven was hij het helemaal eens.<br />

Pas daarna zijn de brieven uitgestuurd, zoals ook blijkt uit de datering van het verzendbewijs. Rinus’<br />

bewering dat hij pas na verzending kennis nam van de inhoud is daarom onjuist. De volgende morgen<br />

zond Rinus mij een concept van een begeleidend schrijven waarmee hij de brieven naar de leden van<br />

de BUN wilde sturen (bijlage 5). Bovendien e-mailde hij me nog eens zijn bewondering en<br />

enthousiasme (bijlage 6).<br />

Met André heb ik niet meer overlegd over de details van de brieven. Het probleem was dat André<br />

eigen belangen had: hij had meer dan eens voorgesteld dat indien Gertjan Mulder zou worden<br />

ontslagen als directeur van de BOS hij zelf interim-directeur zou kunnen worden (bijlagen 7 & 8).<br />

Zijn persoonlijke motivatie was dus helaas onzuiver. Dat André zonder meer meeging in de door<br />

Varamitra bepleite actie gaf mij ook ten zeerste te denken. Toen André eenmaal begreep dat ik hem<br />

niet steunde in zijn ambities en Gertjan zijn baan zou houden, is hij omgeslagen als een blad aan de<br />

boom. Hij zocht van toen-af-aan zijn heil elders. Rinus is – zijn aanvankelijke enthousiasme<br />

verbergend – hem daarin meteen gevolgd.<br />

Dit is niet de enige ommezwaai die André maakte. Nadat hij aanvankelijk Bert steunde in het<br />

voornemen mee te werken aan Varamitra’s plannen, keerde hij zich later – na kennis te hebben<br />

genomen van de inhoud van mijn brieven – tijdens een onderling overleg nadrukkelijk tegen het<br />

aanvragen van uitstel, op principiële gronden (bijlage 9).<br />

In de uitnodiging voor de ALV wordt gesuggereerd dat de andere bestuursleden niet op de hoogte<br />

waren van mijn vakantie in het buitenland. André heeft in zijn mail van 31 juli geschreven dat ze<br />

hadden aangenomen dat ik wel in <strong>Nederland</strong> zou zijn voor een verhuizing van mijn bedrijf. Maar de<br />

ware toedracht staat in hun eigen notulen van hun bijeenkomst op 12 juli jl. (bijlage 10). André heeft<br />

mij gevraagd wanneer ik terug zou zijn omdat hij een dialoog zou willen. Ik heb hem toen gemeld dat<br />

dit de 2 de of 3 de week van augustus zou worden. Vervolgens is de ALV in de 1 ste week van augustus<br />

gepland.<br />

Veel misstanden zijn vermeld in mijn brieven aan Justitie en aan het CvdM, met daarbij het<br />

bewijsmateriaal. Over latere ontwikkelingen heb ik al een en ander gezegd: zoals de farce van het<br />

onderzoek door de werkgroep, maar ook het buiten beschouwing laten van de Achmea-kwestie. De<br />

voorzitter – een rechter - wil niet publiekelijk uitleggen waarom hij meent dat hij een contract mag<br />

afsluiten dat in strijd is met de voor iedereen geldende regels, dat vervolgens jarenlang geheim is<br />

gehouden en dat veel geld heeft opgeleverd. Zo is er nog veel meer.<br />

De vraag is: wat nu? Er is de afgelopen jaren binnen de BUN een patroon ontstaan van eigenbelang,<br />

belangenverstrengeling, oneerlijkheid, onwaarheid, manipulatie, trucs. Een kleine lobby heeft de<br />

BUN in haar greep, een grote groep ontwijkt de problemen door de andere kant uit te kijken.<br />

Inmiddels tekenen deze patronen zich ook in mijn bestuur af. Ik ben daardoor zelf aanbeland op het<br />

punt waar eens mijn voorgangers stonden. En ik beschouw het als mijn plicht als voorzitter, boeddhist<br />

en burger daaraan niet mee te werken. Het doorbreken van zo’n ingesleten patroon vraagt moed en<br />

kracht. Zijn de leden van de BUN daar nu toe in staat en bereid?<br />

Richard de Jongh, voorzitter “<strong>Boeddhistische</strong> <strong>Unie</strong> <strong>Nederland</strong>”


Van: "bert koopmanschap" <br />

Datum: June 14, 2011 18:44:56 GMT+02:00<br />

Aan: "'Richard de Jongh'" <br />

Onderwerp: FW: Evaluatie BUN/BZI<br />

Hallo Richard,<br />

Onderstaand verzoek kreeg ik van Varamitra.<br />

In het kader van de rust geen slechte zaak lijkt me.<br />

Ik heb hem laten weten dat ik het aan jou zou doorsturen.<br />

Ik heb het nog niet doorgestuurd aan de anderen.<br />

Dat lijkt me een zaak voor jou met een eerste reactie.<br />

Groet<br />

Bert<br />

Van: Dh. Varamitra [mailto:varamitra@bchaaglanden.nl]<br />

Verzonden: dinsdag 14 juni 2011 16:17<br />

Aan: bert koopmanschap<br />

Onderwerp: Evaluatie BUN/BZI<br />

Beste Bert,<br />

Zoals ik afgelopen zaterdag al aangaf was er vandaag overleg op het ministerie over de BUN/BZI.<br />

Ik heb teruggerapporteerd wat er door de ALV besloten is.<br />

Gelet op het instellen van de onderzoekscommissie en dat deze niet voor 1 oktober aanstaande terugrapporteerd aan de ALV vindt men het<br />

niet gepast om nu de evaluatie door te laten gaan.<br />

Het is de betrokken beleidsambtenaren alles aan gelegen dat het eventueel opschorten van de evaluatie zo schadevrij mogelijk gaat<br />

plaatsvinden, zowel voor de BUN, haar bestuur, als ook voor de BZI en haar geestelijk verzorgers.<br />

Het zou beter zijn als dit een door beide partijen gedragen beslissing wordt.<br />

Bijlage 1<br />

Ik heb voorgesteld dat ik contact op zou nemen met de BUN met het verzoek of de BUN een brief aan de staatssecretaris wil schrijven met<br />

het verzoek (gelet op de huidige ontwikkelingen) tot uitstel van de evaluatie en met het verzoek de tijdelijke erkenning te verlengen voor<br />

de periode van 1 jaar.<br />

Als de BUN hiermee accoord kan gaan dan ligt er tevens het verzoek om de conceptbrief eerst langs de verantwoordelijke ambtenaar te<br />

sturen voordat hij naar de staatssecretaris gaat. De formulering van dit soort brieven luistert nogal nauw.


Wil jij de bereidheid peilen bij het bestuur of zij hieraan hun medewerking willen verlenen.<br />

Ik ben de komende dagen niet bereikbaar via e-mail wel via mobiel op ongeregelde tijden 0653967964. Ik zit drie dagen opgesloten in een<br />

conferentiehotel, (on!)zinnige dingen te zeggen over leiderschap.<br />

met een hartelijke groet<br />

Varamitra<br />

Bijlage 1


Op Jun 16, 2011 om 10:11 heeft André Kalden het volgende geschreven:<br />

Team,<br />

Mijn reactie op inhoud verzoek:<br />

De opdracht en feedback van de ALV in gedachten, dienen er geen onomkeerbare beluiten genomen te worden en dienen wij aan ons<br />

verhaal te werken en anderen daarin mee te krijgen.<br />

Ik vind het in dit licht een verstandige beslissing om als bestuur de evalutatie te laten uitstellen via de weg die Varamitra aanwijst.<br />

><br />

Vanzelfsprekend.<br />

Wij willen iets veranderen. Hij is nog niet zo ver, maar zorgt er op deze wijze voor dat (onnodige) schade voor hem / zijn zaak<br />

beperkt blijft.<br />

En dat lijkt mevoor alle betrokken een goede zaak. We moeten immers met z’n allen de verandering door: ALV, professionals<br />

en bestuur..<br />

Alle goeds,<br />

André<br />

Bijlage 2


From: bert koopmanschap [mailto:a.t.a.koopmanschap@hccnet.nl]<br />

Sent: 27 June 2011 21:22<br />

To: 'Rinus Laban'; 'Richard de Jongh'; 'André Kalden'; 'Zen.nl Eindhoven'<br />

Subject: commissie<br />

Hallo Bestuur,<br />

Gisteravond was het eerste overleg van de commissie.<br />

Vandaag was ik o.a. in Arnhem om mijn dochter te helpen bij het inrichten van haar afstudeeropstelling aan de kunstacademie. Een grote<br />

eer dus. Daarom dit wat verlate bericht.<br />

Uit het mailtje van Richard begreep ik dat er misschien minder tijd om dit woensdag te bespreken. Met dit bericht probeer ik jullie te<br />

verleiden om het toch voldoende ruimte te geven. Ik wil me graag door jullie laten voeden.<br />

De bijeenkomst verliep gewoon goed. Natuurlijk waren er de nodige dwarszittendegraatjes maar daar kwamen we goed doorheen.<br />

We hebben geprobeerd onze opdracht wat “smarter” te formuleren en zodra die is vastgesteld zal ik de definitieve formulering naar jullie<br />

sturen.<br />

We hebben het gisteren vooral gehad over de manier waarop we aan de slag gaan. Dat zal worden in de vorm van een<br />

onderzoekscommissie. Omdat de geïnterviewde partijen in ieder geval BOS BUN en BZI zullen zijn zullen de leden van BOS en BZI aan<br />

die onderzoekscommissie niet deelnemen. De overige 5 leden zullen in wisselende samenstelling een groepje van drie vormen die de<br />

interviews gaat afnemen. Ondermeer wordt daarbij uitgegaan van hoor en wederhoor. Het is dus mogelijk dat dezelfde personen<br />

meerdere keren worden uitgenodigd. Ik werd door allen geaccepteerd als lid van de onderzoekscommissie.<br />

Daarnaast is er nog gesproken over de afgesproken periode van “windstilte” tot de volgende ALV. Vanuit BOS en BZI werd gemeld dat er<br />

punten waren die zij in dat verband wilden voorleggen aan het BUN bestuur. Van BZI is dat verzoek al schriftelijk gedaan namelijk het<br />

voorstel de evaluatie 1 jaar uit te stellen. Van de BOS zal ik via de mail een andere vraag voor het bestuur ontvangen. Zodra ik die binnen<br />

heb stuur ik die door. (ik begreep niet helemaal wat die behelsde)<br />

Zoals gevraagd is de afspraak gemaakt dat mailcontacten en verzoeken om stukken via mij zullen lopen en niet rechtstreeks naar Rinus.<br />

Ik heb als vraag ingebracht de financiering van een onafhankelijke voorzitter. De BOS gaat daarbij uit van de overeenkomst BOS/BUN.<br />

Daarin staat de mogelijkheid voor mediation. Op grond daarvan wordt geld door de BOS beschikbaar gesteld. Dat zal overigens niet voor<br />

de volledige periode zijn. Het voorzitterschap voor de werkgroep vergaderingen berust in principe bij Jan Willem. Pas als we de<br />

aanbevelingen gaan formuleren zal er eventueel een onafhankelijk voorzitter komen.<br />

Met vriendelijke groet<br />

En tot woensdag<br />

Bert<br />

Bijlage 3


Van: André Kalden [mailto:andre@akalden.com]<br />

Verzonden: zondag 26 juni 2011 16:21<br />

Aan: Richard de Jongh<br />

Onderwerp: Uitgeprint meenemen en achterlaten<br />

Hi Richard,<br />

Je vroeg me eerder je om je op procedurele zaken / ‘details’ te wijzen. Bij dezen.<br />

1+1 = voor mij 2 -­‐dus m.b.t. je -­‐ door mij onderschreven -­‐ opmerking dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt als voorzitter, dit:<br />

Mogelijk heb je het zelf al bedacht maar schriftelijk bestuurlijk bewijs van langlopend conflict op basis van verenigingsarchief heb je echt<br />

nodig als je als voorzitter ‘eigen verantwoordelijkheid’ neemt op basis van een door jou geconstateerde gecorrumpeerde ALV.<br />

Toon CvM daarom in ieder geval (ook) bijgaande drie documenten uit het BUN-­‐archief met vermelding dat originele stukken zonder<br />

markering voor hun archief beschikbaar zijn.<br />

Deze bijlagen bieden schriftelijk de context op basis van stukken van de vereniging die je – met nog niet goedgekeurde notulen van<br />

afgelopen ALV -­‐ anders niet levert.<br />

Elke schets van de situatie los van verenigingsarchief, is -­‐ zelfs al heb je een verhaal dat deze in jouw ogen feitelijk is – met zekerheid<br />

bestuurlijk en politiek onvoldoende.<br />

Vandaar in het kader van het boeddhistische doel van ‘vaardig streven naar heil’ dit mailtje.<br />

Succes met alle afwegingen en tot woensdag,<br />

André<br />

PS Zelfde geldt natuurlijk voor BZI. Je dient Jusititie schriftelijk bewijs te overleggen die jouw constateringen staven.<br />

Bijlage 4


Ter informatie<br />

(De markering is enkel aangebracht om in ieder geval aandacht aan de<br />

gemarkeerde tekst te doen besteden. Deze hele tekst is echter<br />

relevant.)<br />

Onderstaande brief van aan derden van Michel Dingarten (vicevoorzitter<br />

BUN) en Gijs ten Kate (Voorzitter BOS) van 3 april 2008<br />

toont het kantelpunt waarop (Michel Dingarten als vice-voorzitter<br />

namens) het BUN-bestuur het eerder door het BUN-bestuur ingenomen<br />

standpunt - de BUN dient haar bestuurlijke greep op de BOS te<br />

versterken - verlaat en inruilt voor het standpunt dat de BOS<br />

volledig onafhankelijk van de BUN moet worden gemaakt.<br />

De notulen van de ALV van 19 april 2008 geven aan dat de ALV niet<br />

over onderstaande belangrijke brief is ingelicht.<br />

Uit onderstaande brief blijkt dat de terecht geconstateerde<br />

onwenselijkheid van vermenging van de functies van BOS Voorzitter en<br />

BOS Directeur als opmaat naar een nieuwe delegatieovereenkomst op één<br />

lijn werd gesteld met de aanwezigheid van BUN-vertegenwoordiging in<br />

het BOS-bestuur, een samenvallen van verantwoordelijkheden van andere<br />

orde.<br />

Zie ook de passage m.b.t. de tekenbevoegdheid van de BUN.<br />

Context benoemingen en overige overeenkomsten<br />

Onderstaand document is de opmaat naar de later dat jaar, op 4<br />

oktober 2008, ondertekende delegatie-overeenkomst. Diezelfde dag werd<br />

Michel Dingarten uitgeschreven als bestuurslid en vice-voorzitter van<br />

de BUN. Op 20 juli 2009 trad Michel Dingarten toe tot het bestuur van<br />

de BOS. Inmiddels is Michel Dingarten voorzitter van de BOS. Deze<br />

benoeming is in besloten kring door het BOS-bestuur gerelegd. Het<br />

BUN-bestuur werd niet ingelicht over het feit dat de vacature van<br />

BOS-voorzitter openstond en werd niet vooraf gekend in de benoeming<br />

van de nieuwe voorziter.<br />

BUN Bestuur 11-06-2011<br />

-------------<br />

Relatie BUN-BOS<br />

Er is aantal overwegingen waardoor er een proces van wijzigingen gaande is met betrekking<br />

tot de bestuursverhouding tussen de BUN en de BOS en het BUN-bestuur wil u hiervan door<br />

middel van dit schrijven informeren.<br />

Bijlage 4<br />

De <strong>Boeddhistische</strong> Omroep Stichting is een omroeporganisatie ex artikel 39f van de Mediawet<br />

waarin is vastgelegd:<br />

1. Het Commissariaat voor de Media kan eenmaal in de vijf jaren voor een periode van<br />

vijf jaren zendtijd voor landelijke omroep toewijzen aan kerkgenootschappen en<br />

genootschappen op geestelijke grondslag, dan wel aan rechtspersonen waarin twee<br />

of meer van deze genootschappen samenwerken. De zendtijd vervalt na afloop van<br />

deze periode.<br />

2. De kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd<br />

hebben verkregen, zijn gerechtigd de verzorging van hun programma’s op te dragen<br />

aan hetzij de Stichting, hetzij een omroepvereniging die zendtijd heeft verkregen,<br />

hetzij een door hen in het leven geroepen orgaan.<br />

1


Bijlage 4<br />

Omdat de BUN een belangbehartigende vrijwilligersorganisatie is en de BOS een<br />

professioneel omroepbedrijf, is bij de oprichting van de BOS al direct gekozen voor een<br />

zelfstandig operende BOS. Dit is in 1999 geformaliseerd in een zogenaamde<br />

delegatieovereenkomst. Dit neemt niet weg dat mede door de pioniersfase waarin de BOS<br />

verkeerde, het BUN-bestuur direct vertegenwoordigd was in het BOS-bestuur en de voorzitter<br />

van het BOS-bestuur ook functioneerde als directeur van het omroepbedrijf.<br />

In de opstartfase van een organisatie is een dergelijke bestuurlijke belangenvermenging nog<br />

te rechtvaardigen maar de huidige fase van verdere professionalisering van de BOS in<br />

combinatie met de toenemende publieke eis tot transparante verantwoording (zogenaamde<br />

‘governance’) heeft het BUN- en BOS-bestuur aanleiding gegeven om de bestuurlijke<br />

verhoudingen volledig in lijn te brengen met de meest actuele inzichten op het gebied van<br />

Goed Bestuur en Integriteit. Hiermee wordt een proces afgerond dat door het vorige bestuur<br />

van de BUN al is geïnitieerd.<br />

De BOS heeft zich daarbij laten adviseren door het op dit gebied toonaangevende advocaten-<br />

en notarissenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en zal een dezer dagen de wijziging<br />

van haar statuten formaliseren. Met de aanpassingen wordt overigens recht gedaan aan een<br />

in feite bestaande situatie. Verder zijn de volgende overwegingen van belang.<br />

Ten eerste volgt uit de Code Goed Bestuur en Integriteit zoals gepubliceerd door de<br />

Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) alsmede de opvatting van het Commissariaat<br />

van de Media en de Raad van Bestuur van de publieke omroep dat er een eenduidige<br />

scheiding dient te zijn tussen de toezichthoudende en bestuurlijke verantwoordelijkheden<br />

binnen de organisatie. Hierbij wordt laatstgenoemde verantwoordelijkheid neergelegd bij het<br />

orgaan dat ook daadwerkelijk de dagelijkse gang van zaken bestuurt, zodat de Raad van<br />

Toezicht onafhankelijk functioneert.<br />

Dit alles impliceert dat het huidige BOS-bestuur haar primair toezichthoudende<br />

verantwoordelijkheid vertaalt naar de naam ‘Raad van Toezicht’, terwijl de bestuurlijke<br />

aansprakelijkheid ligt bij de directie. Een ander toezichthoudend orgaan dan het huidig BOSbestuur,<br />

dat nu dus als Raad van Toezicht zal gaan fungeren, is bestuurlijk gewenst noch<br />

mogelijk.<br />

Ten tweede heeft de BUN mede om dezelfde overwegingen haar zetel in het bestuur en haar<br />

tekenbevoegdheid ten aanzien van de vijfjaarlijkse concessieverlenging overgedragen aan de<br />

BOS, ook omdat die procedure in het verleden niet goed is verlopen en onvoldoende geregeld<br />

bleek. Deze maatregel is voor beide besturen de beste garantie voor efficiënt en effectief<br />

verloop van het aanvraagproces. Statutair is overigens vastgelegd dat de BUN eigenaar is en<br />

blijft van de uitzendvergunning en dat zij gerechtigd is in te grijpen als de activiteiten van de<br />

BOS afwijken van de missie en activiteiten zoals vermeld in die zelfde statuten.<br />

Verder hechten BUN en BOS eraan te benadrukken dat de gewijzigde statuten er ook in<br />

voorzien dat:<br />

1. Het BOS-bestuur en haar Raad van Toezicht gezamenlijk een correcte afspiegeling<br />

vormen van de verschillende in <strong>Nederland</strong> te onderkennen boeddhistische<br />

stromingen;<br />

2. De BOS haar worteling mede vindt in de Participatieraad die idealiter ook<br />

representatief is voor de boeddhistische stromingen in <strong>Nederland</strong> en, voorzover dit al<br />

niet het geval is, individuele leden van de BUN worden ten zeerste aangemoedigd om<br />

op eigen titel en initiatief daarin zitting te nemen.<br />

Nieuw in de verhouding tussen BUN en BOS is dat de BOS haar beleid zal toelichten in de ALV<br />

van de BUN en dat de bestuurlijke en toezichthoudende organen van beide tenminste<br />

tweemaal per jaar informeel overleg zullen hebben.<br />

Met deze aanpassingen zijn BUN en BOS ervan overtuigd dat de bestuurlijke verhoudingen<br />

niet alleen in lijn zijn gebracht met de meest moderne inzichten op het gebied van ‘goed<br />

bestuur’ en daarin, temidden van een turbulent Hilversum, een onberispelijk voorbeeld geven<br />

2


voor andere omroepen, maar dat bovendien recht wordt gedaan aan de feitelijke omvang en<br />

manier van functioneren, waardoor ruimte ontstaat om ook de kwaliteit van de<br />

programmering een nieuwe impuls te gegeven.<br />

Hilversum, 3 april 2008<br />

Namens:<br />

BUN BOS<br />

Michel Dingarten (Vice Voorzitter) Gijs ten Kate (Voorzitter)<br />

Bijlage 4<br />

3


Relatie BUN/BOS – brainstorm 4 september 2006<br />

Bijlage 4<br />

Inleiding: JW is nu drie jaar lid van het bestuur van de BOS. In die tijd is er nog nooit gepraat over de<br />

BUN. In art. 39F lid 1 staat dat een zendmachtiging alleen verstrekt wordt aan koepelorganisaties. In<br />

art. 39F lid 2 staat dat de koepelorganisatie een omroeporganisatie kan oprichten die de programma’s<br />

van de koepelorganisatie maakt. De BOS is dus de omroeporganisatie van de BUN. Als dit zo is,<br />

waarom wordt er dan nooit over de BUN gepraat en nooit verantwoording afgelegd aan de BUN? In<br />

het begin waren JK en Johan Niezing in conflict over relatie BUN/BOS. Het bestuur van de BOS werd<br />

hierdoor en ook door andere frustraties onwerkbaar. JW heeft eerst de interne perikelen in de BOS<br />

willen oplossen alvorens de strijd aan te gaan over dit thema.<br />

De BOS is de omroep van de BUN en dient het programmabeleid van de BUN uit te voeren. Op dit uitgangspunt<br />

zitten een aantal restricties. De BOS bepaalt b.v. met welke mensen en middelen de<br />

program-ma’s gemaakt worden. De BUN kan niet aan de financiële middelen van de BOS komen en<br />

heeft geen zicht op programma’s maken. De BUN moet niet in technische dingen gaan ingrijpen en ook<br />

niet al te zeer op in-dividuele programma’s willen in gaan. Maar de BOS moet de grote hoofdlijnen van<br />

het programmabeleid voorleggen aan de BUN en als de BUN het niet eens is met het programmabeleid<br />

moet de BOS een ander programmabeleid maken. Hier tegen zal het hele bestuur van de BOS, behalve<br />

JW, zich met hand en tand verzetten. Dat wij in de beleidsvrijheid van de BOS zouden komen is een<br />

hekel punt.<br />

Discussie: Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? JW: de BOS moet naar de BUN komen, niet de<br />

BUN naar de BOS. Iedereen mee eens. Waar het om gaat is dat de programma’s die van de BUN zijn.<br />

We hoeven ons niet te bemoeien met de jaarcijfers en middelen waarmee de BOS de programma’s<br />

maakt. Het BOS- bestuur doet de beleidscyclus en het bestuur van de BUN stelt een aantal<br />

randvoorwaarden vast. JW denkt dat er een machtsstrijd zal gaan ontstaan. Wat is de beste aanpak?<br />

Eerst met Gert-Jan praten, vervolgens met Babeth? VM zou het niet via de directie maar via het bestuur<br />

spelen. JW wil eerst de centrale spelers wat vertrouwen geven en daarmee beginnen. VM: daarmee<br />

passeer je het bestuur. Stelt voor om een brief aan het BOS-bestuur te zenden met het voorstel om met<br />

het BUN-bestuur over onderlinge relaties te praten. Gewoon zeggen waar het op staat: we willen dat er<br />

een vruchtbare relatie ontstaat tussen het BUN-bestuur (die de zendmachtiging heeft) en het BOSbestuur.<br />

RL: zou kunnen overwegen om die vergadering door een extern iemand te laten leiden. JW:<br />

Jan Merkx? VM: nee, die heeft zijn sporen achtergelaten bij de BOS en heeft de wortel van het kwaad er<br />

niet uit gehaald. JW: dat kon hij niet. Wie dan? Het moet iemand zijn die de omroepwereld kent. Ziet<br />

bijna geen mensen die het kunnen leiden. RL: die vergadering is niet moeilijk. Je hebt een voorzitter<br />

nodig die rustig blijft en beide partijen laat spreken. JW: het is een extreem moeilijke vergadering!<br />

Allemaal mensen met oude patronen. VM: het is geen thuiswedstrijd van het BOS-bestuur. Wij nodigen<br />

ze uit. Externe voorzitter, die we goed moeten in praten. Herdefiniëren van de relatie op basis van de<br />

wetgeving. Niet één vergadering, maar een aantal vergaderingen. Pas op een gegeven mo-ment zeggen<br />

waar het om gaat. De BOS kan veel beter, daar gaat het om. JW: aantal vergaderingen nodig. VM: eerste<br />

testcase: als wij ze uitnodigen, gaan ze dan komen? JW: neutrale voorzitter, die de oude emoties goed<br />

weet te hanteren. RL: het gaat toch over een bestuur, overleg en afstemming? JW: ja, maar binnen een<br />

heel specifiek kader. Het evenwicht tussen BUN en BOS moet zijn beslag krijgen binnen al de<br />

regelingen en richtlijnen van de 39F omroepwet. RL: het gaat er om welke partij welke<br />

verantwoordelijkheid heeft. Dat de BOS duidelijk krijgt hoe de relatie is. JW: hoe gaat zich dat<br />

evenwicht vormen? VM: op het moment dat BUN en BOS collegiaal aan tafel kunnen zitten kun je het<br />

buiten de regels houden. JW: dan kiezen we iemand die twee gesprekken gaat leiden om te kijken of<br />

wij op gelijkwaardige wijze gesprekken kunnen voeren. BV: BOS moet inleveren. VM: ze leveren niet<br />

in, ze missen iets. Er is een veel te smal draagvlak van waaruit de BOS aan het werk is. Als wij het<br />

conflict op regel- en wetgeving gaan uitvoeren wordt het niets. RL: doel gesprek tweeledig: dat de BUN<br />

bepaalde verantwoordelijkheden heeft en de BOS dit dient te ac-cepteren; dat die taakverdeling de BOS<br />

ten goede komt. JW: als alles goed gaat twee gesprekken, zo niet, gespreksleider er uit en dan juridisch<br />

aanpakken. Heel goed om deze twee gesprekken te voeren. Hoop dat het zo loopt. Een goede<br />

voorzitter vinden. Iemand die veel met dit bijltje gehakt heeft. VM/RL kijken in hun netwerk, contact<br />

met JW. JW: goed dat BUN BOS uitnodigt en een voorzitter aandraagt. RL: vriende-lijk, met brief en<br />

telefoontje. JW: in BOS-bestuur meedelen dat hij deze discussie niet als BOS-bestuurslid aangaat. JW<br />

stuurt mailtje naar BUN-bestuursleden waarin in het kort deze procedure wordt aangegeven.


Notulen discussie relatie BUN/BOS dd. 6 november 2006<br />

JW heeft diverse malen aangegeven, dat hij de relatie BUN/BOS aan de orde wil stellen. Op 18/10 in<br />

afscheidstoespraak tijdens BOS vergadering er iets op ingegaan en toegezegd dat er binnen drie<br />

maanden een gesprek zal komen tussen de beide besturen, ruim tevoren voorafgegaan door een brief<br />

van JW als voorzitter. Inmiddels blijkt Gijs, de nieuwe voorzitter van de BOS, het volstrekt eens te zijn<br />

met JW’s standpunt. Ook Gertjan is gaan inzien dat de BUN de peiler is waarop de BOS drijft. De BOS<br />

heeft er in de komende politieke ontwikkelingen belang bij om zich heel nauw te verbinden met de<br />

religieuze achterban waarvan ze de omroep zijn, en ook met de representant van die stroming, de<br />

BUN. Artikel “Minority and religious channels ”: belangrijk dat minderheden in Europa een stem<br />

krijgen en niet door meerderheden worden ondergeschoffeld. Commerciële omroepen hebben niets<br />

met minderheden en zijn dus niet voor multicultureel debat. Als overheid wil zorgen dat minderheden<br />

stemmen krijgen, dan is er een publieke omroep nodig, daar krijgen de minderheden stemrecht.<br />

Dit houdt in voor de BOS dat ze zich heel erg moeten verbinden met de sangha’s en de BUN. Zouden<br />

BUN en BOS niet een synergie kunnen ontwikkelen? In de oude overeenkomst (maart 1999, nog voordat<br />

de BOS is opgericht) staat als één van de onderdelen dat BUN twee vertegenwoordigers in het<br />

BOS bestuur heeft. Dit, en een aantal andere dingen, is achterhaald. Er is een ontwikkeling gaande dat,<br />

behalve de BOS, nu ook gevangenenzorg geld krijgt. Heel goed mogelijk dat er in de gezondheidszorg<br />

geld beschikbaar komt. Zo bestaan er op verschillende terreinen werkgroepen, zelfstandige organen<br />

van de BUN, die aan de ene kant een lijn naar de BUN hebben en aan de andere kant naar de staat, die<br />

geld beschikbaar stelt.<br />

Op welk punt zou de BOS nu verantwoording moeten afleggen aan de BUN? RL: BOS bestuur komt<br />

met een jaarplan, programmabeleid met doelstellingen, in principe geïnitieerd door de BUN. De BUN<br />

geeft aan in welk kader het programmabeleid, financieel beleid, en personeelsbeleid moet passen.<br />

Vervolgens laat je de BOS met een voorstel komen, dat door de BUN wordt geaccordeerd. JW is hier<br />

fel op tegen. De financiën zijn onderhevig aan richtlijnen van de kant van de publieke omroep. RL: de<br />

BOS legt de BUN de grote lijnen van hun plan voor. JW: in hoeverre kan de BUN invloed uitoefenen<br />

op het BOS beleid? VM: bedrijfsethiek, wat is de basis van waaruit je de organisatie leidt? Wat de BOS<br />

doet mag geen schade berokkenen aan het imago van het <strong>boeddhisme</strong> in het algemeen en in <strong>Nederland</strong>.<br />

JW: bezoldiging? RL: geen BUN gebied tenzij echt wanbeleid. Het gaat om de hoofdlijnen. VM:<br />

ons wel bemoeien met de intentie van waaruit de financiën worden ingericht. JW: er heerst grote<br />

onrust bij een aantal bestuursleden - als de BOS verantwoording moet afleggen naar de BUN, waar<br />

gaat het dan over? VM: niet over geld praten, alleen over de wijze waarop ze met het geld omgaan.<br />

JW: hoe passen we de overeenkomst aan zodat het voor BUN en BOS duidelijk is waar we het over<br />

hebben? RL stelt voor om het even te laten rusten. Informele contacten van Gijs met VM/MD. Er komt<br />

een moment en dan gaan we het aanpassen. JW geeft aan dat er op de laatste BOS vergadering een<br />

enorme omslag is gemaakt binnen het BOS bestuur – de BOS ziet zijn heil om aan te sluiten bij de<br />

achterban en BUN als representant van die achterban. Er heerst onrust over wat de BUN gaat zeggen.<br />

Daarom moeten we een termijn noemen waarbinnen helder wordt wat de bedoelingen van de BUN<br />

zijn. RL denkt dat we het even moeten laten lopen en dat het vanzelf gaat. VM is het in zoverre met<br />

RL eens dat, zolang er nog wantrouwen is bij het BOS bestuur over wat wij ze gaan opleggen, er niet<br />

de sfeer naar is om er over te gaan praten. BV: je kunt ook wantrouwen wegnemen door helder te<br />

maken wat we willen. JW geeft aan dat er ¾ jaar geleden een momentum is geweest waarop<br />

verandering kon, nu is er weer zo’n momentum. RL: laat JW dit dan aansturen en een ander<br />

bestuurslid de contacten onderhouden. JW: eerst zelf ons idee helder maken over hoe een nieuwe<br />

overeenkomst er uit zou kunnen zien. Hoe willen wij het? Dan overleggen met Gijs. Wat zijn de grote<br />

lijnen? JW denkt dat het BOS bestuur er mee gebaat is dat ze een aantal heel professionele mensen<br />

hebben, m.n. in de sfeer van de publieke omroepen en financiën. BV: de BUN kan invloed hebben op<br />

het profiel en de samenstelling van het BOS bestuur. Uitgangspunt dat alle boeddhistische richtingen<br />

vertegenwoordigd zijn. VM: de BUN heeft een licentie gekregen bij de gratie dat wij inhoudelijk iets,<br />

n.l. het <strong>boeddhisme</strong> in <strong>Nederland</strong>, vertegenwoordigen. Die verantwoordelijkheid wil ik nemen en<br />

daar wil ik de BOS op aan kunnen spreken. Ik wil dat de BUN de BOS langs die maatlat van het<br />

1<br />

Bijlage 4


oeddhisme kan leggen. JW: kun je definiëren wat de hoofdlijnen zijn? VM: ja. RL: beleid over 3, 4, 5,<br />

jaar, de kleinste tijdsspanne is een jaar. Wat is je doel, wat wil je uitdragen en wat voor programma’s<br />

wil je maken? Personeel in grote lijnen. JW: 2 x per jaar overleg BUN en BOS bestuur, in het voorjaar<br />

nagaan of het afgelopen jaar heeft voldaan aan de prognoses die in het najaar zijn gezet. In het najaar<br />

kijk je wat je in het komend jaar gaat doen en hoe je het gaat doen. Over het hele terrein, niet alleen<br />

over programma´s. Doelstelling en hoe bereiken we het. MD: als BUN hebben we het niet over<br />

strategie, visie en beleidsthema´s. Onze vergaderingen gaan over heel kleine dingetjes. Wij hebben<br />

lange termijn planning nodig als voorwaarde om met de BOS een serieuze relatie aan te gaan. Ook<br />

naar al die andere werkgroepen. VM: 6 jaar geleden één cruciale fout gemaakt. De BOS is niet een<br />

gewone publieke omroep, maar een 39f omroep, afhankelijk van een beleidende religieuze stroming.<br />

Daarin is geen onderscheid tussen professionaliteit, vrijwilligheid enz. Dat er in <strong>Nederland</strong><br />

praktiserende boeddhisten zijn, dat is het toetsingskader. Als BUN hebben wij van de overheid de<br />

middelen gekregen om dat naar buiten toe uit te dragen via een omroep. De BOS dient dat niet alleen<br />

in hun programma´s te doen, maar ook in hoe ze met elkaar omgaan, en daar worden ze op<br />

aangesproken. Dan is er ook nog iets te zeggen over de onvolledigheid b.v. inhoudelijk van een<br />

heleboel programma´s van de BOS. RL: hoe kunnen we samen bewerkstelligen dat de uitingen op<br />

radio bijvoorbeeld in redelijkerwijze kloppen? BV: zij moeten zorgen dat het inhoudelijk klopt. JW: als<br />

moederorganisatie moeten wij enigszins aangeven hoe wij het willen VM: je kunt het helder maken.<br />

Het probleem is dat een heleboel van de freelancers onvoldoende thuis zijn in het onderwerp van het<br />

<strong>boeddhisme</strong>. Daar wordt van tijd tot tijd te gemakkelijk overheen gelopen. Dat is een constant<br />

terugkerend punt van aandacht. Kaders zijn: kwaliteit, communicatie, PR, vertegenwoordiging van de<br />

belangen van de sangha´s, van de verhoudingen ongebonden boeddhist en sangha´s, programma’s<br />

over gevangenenzorg, stervensbegeleiding, e.d.<br />

Als de BUN het toetsingskader heeft aangeboden, kan de BOS het invullen. Wat er in wezen moet<br />

gebeuren is dat het BUN-bestuur de taak overneemt van de participatieraad. De BUN is de<br />

participatieraad van de BOS. Vrienden van de BOS zouden vrienden van de BUN moeten zijn.<br />

Hoe gaan we verder? JW stuurt het aan, VM/RL doen het voorwerk, bespreken de kaders onder een<br />

glaasje wijn. In een petit comité werken. Niet met directieven komen van de BUN maar in harmonie<br />

werken. JW vraagt aan VM en RL of ze dan bereid zijn de eerstkomende tijd te kijken wat ieder doet,<br />

om te zorgen dat er helderheid is. Niet praten zonder dat er helderheid is waar we naar toe willen.<br />

VM heeft nog steeds het idee en de ervaring dat er binnen de BOS ergens gradueel een stuk<br />

wantrouwen is naar de BUN toe. Dat moet er eerst uit voordat we over statuten e.d. gaan praten. Veel<br />

meer op het persoonlijke nivo. De bodem is nog heel dun. We moeten Gijs ook een beetje de ruimte<br />

geven om zijn plek te vinden binnen het bestuur. JW: ook overleg over welke richting we uit willen:<br />

VM/JW/RL. VM: het is ook deels een taak van Gijs om binnen het BOS bestuur die bodem steviger te<br />

maken om met ons aan tafel te gaan zitten. JW geeft aan dat het sociocratisch model nog niet weg is.<br />

Als Philip zegt dat hij geen consent geeft is het niet weg. VM: invloed bij de BOS gaat niet via het<br />

sociocratisch model. JW denkt dat Gijs te optimistisch is. Wat wel zou kunnen lukken is de relatie<br />

BUN/BOS op een andere manier opzetten. VM denkt dat dat niet kan, als wij als toetsingskader<br />

hebben dat de BOS langs een meetlat gelegd moet worden. JW: maar de BUN is de moederorganisatie.<br />

Er is een sociocratisch model in het BOS bestuur, maar relatie BUN/BOS is niet een kwestie van het<br />

BOS bestuur. BV: BOS kan consensus krijgen over hoe ze het oplossen maar niet dat ze het oplossen.<br />

Discussie over het sociocratisch model. JW denkt wel dat het mogelijk is om in de verhouding<br />

BUN/BOS iets voor elkaar te krijgen. JW/VM/RL overleggen. Op niet te lange termijn statuut. Etentje<br />

VM/RL/JW met Gijs en Gertjan. RL belt Gijs. Geeft Gijs de ruimte om mensen van de BOS uit te<br />

nodigen. VM: niet meer dan twee. JW: Gijs mag ook alleen komen. VM is niet tegen JW´s ideeën maar<br />

vindt dat, als je te snel met een document komt, dit vooral bij mensen die weinig vertrouwen hebben<br />

koren op de molen is om het kapot te schieten. Er zijn nog steeds genoeg elementen aanwezig die het<br />

tegen zullen werken.<br />

2<br />

Bijlage 4


Van: Rinus Laban [mailto:rinus.laban@online.nl]<br />

Verzonden: zaterdag 25 juni 2011 8:41<br />

Aan: Richard de Jongh<br />

Onderwerp: Begeleidend schrijven leden<br />

Hi Richard,<br />

Ik heb even na zitten te denken voor een begeleidend schrijven richting<br />

de leden;<br />

Geachte Leden,<br />

Hierbij ontvangt u, een eerder overeengekomen, terug rapportage van de<br />

voorzitter richting onze contractpartijen. Hiermee denkt het bestuur aan<br />

zijn/haar informatieplicht te voldaan te hebben. Zoals eerder gemeld<br />

binnen de ALV stelt het bestuur haar archief voor raadpleging/onderzoek<br />

ter beschikking voor haar leden.<br />

Vriendelijke groeten,<br />

Rinus Laban<br />

secretaris B.U.N.<br />

Bijlage 5


Begin doorgestuurd bericht:<br />

Van: Rinus Laban <br />

Datum: 25 juni 2011 08:42:50 GMT+02:00<br />

Aan: Richard de Jongh <br />

Onderwerp: gisteren<br />

Hi Richard,<br />

Ik kom er later nog meer op terug maar ik vind het enorm dapper van je dat je dit doet, dit is echt van een zeldzame klasse waar ik diep<br />

respect voor heb, mensen zoals jij zijn een bijzonder zeldzaam en kostbaar juweel, EMAHO!<br />

Gassho!<br />

Rinus.<br />

Bijlage 6


Van: Andre Kalden [mailto:akalden@hotmail.com]<br />

Verzonden: dinsdag 22 maart 2011 12:34<br />

Aan: Richard de Jongh<br />

Onderwerp: Lunch afspraak 7 april?<br />

Beste Richard,<br />

Hopelijk gaat alles goed met jou, alsook met de BUN-activiteiten.<br />

Hier is alles perfect. Wat een geschenk!!<br />

De tijd gaat wel erg snel...<br />

Ik moet daardoor langzamerhand denken aan het feit dat ik straks aan de bak moet, wat implicaties kan hebben voor de<br />

diverse scenario's die jij m.b.t. de BUN/BOS voor ogen hebt. Daarom met het oog op zorgvuldigheid / managen van<br />

verwachingen etc., het volgende opdat er geen misverstanden kunnen rijzen:<br />

Bij thuiskomst moet ik direct prioriteit geven aan het verwerven van (full time) opdrachten, bijv. bij ING, waaraan ik mij bij<br />

verwerving uiteraard commiteer. Voor BUN-gerelateerde vrijwilligersactiviteiten is binnen die context gemiddeld de 4-6 uur per<br />

week beschikbaar die van bestuursleden gevraagd wordt.<br />

Alternatief is dat ik op korte termijn wordt verzocht Gertjan te vervangen en vanuit die betaalde positie de veranderingen in de<br />

relatie BUN-BOS help vorm te geven. Bijgaand een profiel van mij in geval je deze nodig mocht hebben voor realisatie van deze<br />

optie.<br />

Omdat er voor mij op dit moment geen aanleiding is anders te veronderstellen, ga ik vooralsnog uit van uitvoer van het eerste<br />

scenario. Ik stel voor dat we voor donderdag 7 april, om 12.30 een lunchafspraak bij mij te Amsterdam plannen, de dag na<br />

mijn thuiskomst. Aan jou of je Rinus daar bij wilt hebben of niet.<br />

Alle goeds en succes!<br />

André<br />

Bijlage 7<br />

PS Mocht je belangrijke mail m.b.t. BUN/BOS/BZI willen zenden alvorens elkaar te ontmoeten, wil je deze dan 5 of 6 april via<br />

andre@akalden.com opdat ik mij op overleg kan voorbereiden.<br />


Discussiestuk / aanzet tot verwoording opvatting BUN-­‐bestuur m.b.t. situatie BOS<br />

Het bestuur van de <strong>Boeddhistische</strong> <strong>Unie</strong> <strong>Nederland</strong> constateert in het algemeen dat:<br />

• de BUN namens en binnen de boeddhistische gemeenschap voor de taak staat zorg te dragen voor<br />

kaders van goed, behoorlijk bestuur en moreel leiderschap. Het gaat daarbij niet alleen om<br />

instrumenteel leiderschap, maar ook om de morele kaders waaraan we ons binden, ook als het<br />

minder goed uitkomt.<br />

• de BUN er onder meer voor moet kunnen instaan dat persoonlijke agenda’s binnen de<br />

<strong>Boeddhistische</strong> <strong>Unie</strong> <strong>Nederland</strong> en binnen aanverwante organisaties als de BOS en BZI niet<br />

prevaleren boven die van de boeddhistische gemeenschap als geheel.<br />

MOGELIJK MINDER GESCHIKT VOOR EEN COMMUNIQUE <br />

Het BUN-­‐bestuur constateert m.b.t. de BOS in het bijzonder dat:<br />

• de BOS gebruikt wordt voor institutionalisering en profilering van het <strong>boeddhisme</strong> in <strong>Nederland</strong> door<br />

een beperkte groep particulieren die daarbij onder meer gebruikt maakt van wet-­‐ en regelgeving en<br />

daarmee verbonden overheidsgelden voor minderheidsgroeperingen die daar zo niet voor is<br />

bedoeld en dat ingrijpen op dit punt nodig is. Deze zin begri ik niet helemaal; misschien kun je hem<br />

splitsen<br />

• het stichtingsbestuur van de BOS, inclusief de algemeen directeur, zich in de door de BUN gezochte<br />

dialoog opstelt als ware de BOS een zelfstandige omroepvereniging.<br />

• onder leiding van de algemeen directeur door het stichtingsbestuur van de BOS gewerkt wordt aan<br />

het realiseren van een eigen particuliere agenda, los van de <strong>Boeddhistische</strong> <strong>Unie</strong> <strong>Nederland</strong>; een<br />

constatering die schriftelijk door de BOS wordt onderschreven.<br />

• deze agenda inmiddels noch als hoofddoel het verzorgen van uitzendingen over het <strong>boeddhisme</strong><br />

heeft, noch als hoofddoel het verzorgen van uitzendingen voor boeddhisten; een constatering die in<br />

contact met de BOS door de BOS wordt onderschreven, als ook door derden die bij de BOS<br />

betrokken zijn. Men wil van de BOS een SOS maken, een spirituele omroep, met als doel als omroep<br />

in Hilversum te overleven. De BUN is echter niet bereid mede-­‐verantwoordelijkheid te dragen voor<br />

het op deze wijze uitdragen van het boeddhistisch gedachtengoed – zo daar dan nog sprake van is –<br />

en het aanwenden van overheidsgelden die daar niet voor zijn bedoeld.<br />

• de huidige voorzitter van de BOS in 2010 in tegenspraak met eerder gemaakte afspraken is verkozen<br />

zonder enig overleg met de BUN. (Het BUN-­‐bestuur wist zelfs niet, net zo min als ieder ander buiten<br />

het BOS-­‐bestuur, dat de voorzittersfunctie binnen de BOS vacant was).<br />

• Het bestuur van De BOS niet voldoet aan de in de delegatie overeenkomst vastgelegde<br />

informatieplicht aan De BUN.<br />

MOGELIJK MINDER GESCHIKT VOOR EEN COMMUNIQUE <br />

Het BUN bestuur constateert m.b.t. het operationele niveau van het functioneren van BOS onder<br />

meer dat:<br />

• de rol van programmadirecteur is gemarginaliseerd ten bate van de rol van de algemeen directeur.<br />

Dit weten we niet zeker, toch….kunnen ze waarschijnlijk makkelijk ondergraven. Suggestief van onze<br />

kant.<br />

• de Participatieraad die m.b.t. de programmering een adviserende rol heeft, een papieren tijger is.<br />

Suggestief van onze kant.<br />

Richard de Jongh 10-5-11 08:53<br />

Deleted: en<br />

Bijlage 8<br />

Richard de Jongh 10-5-11 08:54<br />

Formatted: Bullets and Numbering


• het huidige BOS-­‐bestuur onvoldoende onderscheid maakt tussen programmatische en bestuurlijke<br />

bemoeienis, dit terwijl de BOS nu juist de uitvoering van de zendmachtiging van de BUN op zich<br />

heeft genomen teneinde deze scheiding tot stand te brengen. Suggestief van onze kant<br />

• de werkelijkheid zoals door de algemeen directeur van BOS beleefd en gepresenteerd wordt, leidend<br />

is voor het (bestuurs-­‐)beleid van de BOS en de presentatie van dat beleid aan derden. Suggestief van<br />

onze kant<br />

• het handelen van de algemeen directeur bestuurlijk en operationeel inmiddels als ontremd<br />

omschreven kan worden. Suggestief van onze kant.<br />

• De algemeen directeur zelf zitting heeft in het bestuur dat hem inhuurt ,<br />

• er door het BOS-­‐bestuur in 2010 bijna 250.000 Euro meer is uitgegeven dan er over dat jaar aan<br />

inkomsten is.<br />

CONCLUSIES<br />

Het BUN-­‐bestuur stelt, mede naar aanleiding van de door het BOS-­‐bestuur afgekondigde volstrekte<br />

autonomie, dat zij als houder van een zendmachtiging ex art. 2.42 van de Mediawet in bestuurlijk en<br />

moreel opzicht niet kan instaan voor de besluit-­‐ en beleidsvorming binnen de BOS<br />

In eerste instantie heeft het BUN-­‐bestuur geprobeerd om invloed op het operationele en bestuurlijk<br />

handelen van de BOS te krijgen door voor te stellen om zitting in het BOS-­‐bestuur te nemen, – zoals<br />

voor d.d.. …-­‐…. 20…. het geval –. Het BOS-­‐bestuur heeft dit via een brief d.d. 7 mei j.l. . Het BUN-­‐<br />

bestuur houdt vast aan haar hoofdoelstellingen, waaronder het voorbestaan van de BOS als<br />

boeddhistische omroep zoals bedoeld in de wet…………… , bestuurd naar normen van goed bestuur.<br />

AANZET PLAN VAN AANPAK:<br />

Momenteel wordt de BUN door de directie en het bestuur van de BOS iedere formele zeggenschap<br />

ten opzichte van de omroep ontzegd. De besluit-­‐ en beleidvorming binnen het BOS-­‐bestuur wordt in<br />

hoge mate bepaald door de persoonlijke opvattingen van één bestuurslid, tevens algemeen<br />

directeur. Effectief toezicht op zijn functioneren ontbreekt. Buiten medeweten, en met voorbijgaan<br />

aan de eigen inbreng van de leden van de BUN heeft de BOS daardoor de grondslag van<br />

zendmachtingsaanvraag gewijzigd en de programmering dienovereenkomstig aangepast: de BOS<br />

richt zich niet langer op de eigen behoefte aan zendtijd van de <strong>Nederland</strong>se boeddhistische<br />

gemeenschap, maar op de algemene belangstelling voor <strong>boeddhisme</strong> en spiritualiteit van de<br />

gemiddelde <strong>Nederland</strong>er. Dit tast het bestaansrecht en de continuïteit van de BOS als 2.42 omroep<br />

aan, vervreemd haar van de achterban van zendmachtigingshouder BUN, en schaadt de<br />

beeldvorming rondom het <strong>Nederland</strong>s <strong>boeddhisme</strong>.<br />

Het BUN bestuur zal -­‐ na instemming van de ALV – het bestuur van de BOS, inclusief de algemeen<br />

directeur, verzoeken op te stappen en de verantwoordelijkheden -­‐ ter overgang naar een nieuw<br />

bestuur -­‐ over te dragen aan de BUN-­‐adviesraad (zie bijlage adviesraad). De rol van penningmeester<br />

zal daarbij door een vertegenwoordiger van een onafhankelijke derde partij, denk aan een<br />

accountancykantoor, worden overgenomen.<br />

Vanuit het BUN-­‐bestuur zal André Kalden vanuit zijn ervaring en expertise (zie bijlage) gevraagd worden om<br />

ad interim-­‐ zorg te dragen voor een goede afwikkeling van de contractverplichting van de BOS met de<br />

huidige algemeen directeur, het in kaart brengen van overige contracten en de continuering van<br />

programmering in goed overleg met de huidige programmadirecteur te waarborgen. De reeds ingezette<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:00<br />

Deleted: deze ontremming onder meer kon en<br />

kan plaatsvinden omdat<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:00<br />

Deleted: d<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:00<br />

Deleted: en de overige bestuursleden – op de<br />

penningmeester na – qua competenties en<br />

bestuurs-­‐ en/of bedrijfskundige ervaring, geen<br />

tegenwicht weten te bieden aan het handelen van<br />

de algemeen directeur.<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:01<br />

Deleted: geweigerd en vervolgens geprobeerd de<br />

bal bij de BUN terug te leggen en het BUN-­‐bestuur<br />

tot een afgeleide discussie te verleiden. (Waarbij zij<br />

aantoonbaar onjuistheden als uitgangspunt<br />

gebruikt. Zo zegt de BOS de dialoog met de BUN te<br />

hebben gezocht, maar alleen al uit de gang van<br />

zaken rondom de benoeming van de nieuwe<br />

voorzitter van de BOS blijkt het tegendeel.)<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:02<br />

Deleted: gaat niet mee met deze exercitie en<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:02<br />

Deleted: (Opm. Rob: De vraag is niet waar je mee<br />

weg kunt komen, maar wat je voor rekening wilt<br />

nemen. Niet alles waar je mee weg kunt komen is<br />

ook deugdzaam.)<br />

Richard de Jongh 10-5-11 09:02<br />

Deleted: vervreemt<br />

Bijlage 8


zoektocht naar een nieuwe programmadirecteur zal daarbij volgens reeds gemaakte afspraken met het al<br />

ingezette wervingsbureau doorgang vinden.<br />

Het ligt niet in de bedoeling van het BUN-­‐bestuur zich met de concrete realisatie van de programma’s te<br />

bemoeien. Daar is nu juist de BOS voor opgericht.<br />

Bijlage 8


Notulen BUN Bestuursvergadering 4 juli 2011 te Utrecht<br />

Aanwezig: Rinus Laban, Secretaris; Wanda Sluyter, Penningmeester en André Kalden, algemeen bestuurslid<br />

(notulist).<br />

Afwezig wegens vakantie: Richard de Jongh, Voorzitter<br />

Afwezig wegens ziekte: Bert Koopmanschap, aspirant-Penningmeester.<br />

1. <strong>Open</strong>ing. Rinus opent vergadering. Er wordt afgesproken om net als de vorige keer de vergadering geheel op te<br />

nemen, maar dat de uitwerking deze keer beknopter zal zijn. Staande de vergadering zal besloten worden welk<br />

gedeelte voor een goede verslaglegging geheel uitgewerkt zal worden.<br />

2. Notulen vorige vergadering. De tekst is de integrale tekst van het gehele overleg. Notulen worden goedgekeurd.<br />

3. Ingekomen stukken.<br />

Jaarlijkse bedelbrief van de interreligieuze activiteit Prinsjesdag.<br />

Toelichting: Rinus is afgevaardigde voor de BUN naar het interreligieuze ontmoetingsplatform In vrijheid<br />

verbonden. Daarnaast is er de interreligieuze activiteit Prinsjesdag waar tot op heden Varamitra en Jan-<br />

Willem Houthof acte de préséance geven. Stichting Prinsjesdag organiseert interreligieuze en interlevensbeschouwelijke<br />

bezinningsbijeenkomsten voorafgaand aan de opening van de Staten Generaal. De<br />

BUN is bij deze activiteit betrokken. Het gevraagde bedrag is 150 Euro. De donatie voor deze activiteit is tot<br />

op heden steeds jaarlijks toegekend.<br />

Besloten wordt ook dit jaar de donatie te geven.<br />

Besloten wordt dat vanwege vergevorderde voorbereidingen om praktische redenen niet dit jaar, maar<br />

volgend jaar de representatie m.b.t. de interreligieuze activiteit Prinsjesdag van Varamitra en Jan-Willem<br />

Houthoff ter discussie zal worden gesteld. Rinus heeft al aan Varamitra en Jan Willen Houthoff aangegeven<br />

dat dit opgepakt gaat worden.<br />

Er is een student van de Universiteit van Leiden die onderzoek doet naar de institutionalisering van<br />

Boeddhisme in <strong>Nederland</strong>. Wanda kwam met haar in contact via haar eigen sangha en heeft haar naar het<br />

Secretariaat verwezen.<br />

4. Mededelingen.<br />

Bert is afwezig wegens ziekte. Richard is afwezig i.v.m. vakantie.<br />

Bijlage 9<br />

5. Vorige ALV.<br />

Notulen zijn door Rinus bekeken, door Richard aangevuld en op de ochtend voor deze vergadering ook door Wanda.<br />

André zal de nu voorliggende versie doornemen en rondzenden. Daarna is het wachten op terugkomst Richard om er<br />

allen nog een keer naar te kijken. Besloten wordt de ALV-notulen in september te verzenden.<br />

De door de ALV ingestelde werkgroep is bezig met de planning en is er achter gekomen dat ze iets meer tijd nodig<br />

heeft. Verzoek is daarom om de ALV een paar weken later te houden. Besloten wordt het verzoek van de werkgroep<br />

te honoreren en de ALV 29 oktober te houden. Rinus zal met de Chinese sangha contact opnemen voor de ruimte als<br />

eerste voorkeur. Er zijn eventueel alternatieven voor deze ruimte.<br />

6. Werkgroep<br />

Update van Bert via André: Er worden door de Werkgroep zeven zaterdagen gepland voor de interviews door<br />

interview-commissie. Zie ook notulen vorige vergadering. Jan-Willem Houthoff is voorlopig voorzitter tot na de<br />

interviews en de fact finding op basis van documenten. Daarna, als het op aanbevelingen aan gaat komen, wordt<br />

een onafhankelijk voorzitter gezocht. Er is o.a. overleg met het Maitreya Instituut dat een suggestie had. Informatie<br />

over verdere voortgang levert Bert per mail aan.<br />

Besloten wordt dat voor Bert André het inhoudelijk aanspreekpunt is binnen het bestuur. André koppelt<br />

eventuele vragen van Bert terug naar het bestuur en houdt zo overzicht over de inhoudelijke kant. Rinus<br />

1


Bijlage 9<br />

voorziet de werkgroep desgevraagd via Bert van digitale kopieën van archiefstukken en houdt zo overzicht<br />

over de documentenstroom.<br />

Besloten wordt dat ieder bestuurslid zelf suggesties voor interviewen van personen en behandelen van<br />

zaken aan de werkgroep kan aandragen. Dit gaat schriftelijk via mail naar André die zaken eventueel bundelt<br />

en via Bert naar de werkgroep doorzet. We leveren dus niet alleen zaken of verzoeken voor interviews van<br />

personen aan als er een meerderheid voor is in het bestuur.<br />

Besloten wordt eerst af te wachten waar de werkgroep vanuit haar eigen verantwoordelijkheid zelf mee<br />

komt, om daarna vanuit het bestuur aanvullingen te geven. In dit overleg vielen de namen: Johan Niezing; JK<br />

Hylkema; Babeth v. Loo; Jan Merkx; Gert Jan Mulder, maar ook Frank Uyttebroeck i.v.m. status quo<br />

gevangenenzorg.<br />

Besloten wordt dat wat betreft de onderzoeksvraag er in ieder geval gekeken te worden naar de hele<br />

periode 2000-2011, de aard, relatie en het functionering van de organisatorische constructies als zodanig in<br />

die periode en de rolopvatting en -invulling van betrokkenen. Documenten als de Notulen discussie relatie<br />

BUN/BOS dd. 6 november 2006 en Relatie BUN/BOS – brainstorm d.d. 4 september 2006, tonen immers aan<br />

dat de huidige situatie in basis niet met het huidige BUN-bestuur te maken heeft.<br />

Het bestuur verwacht van de werkgroep dat de uitkomst van de werkgroep een aantal praktische<br />

aanbevelingen zal hebben m.b.t. bestuursinrichting. Denk aan het vrijmaken van de ALV van invloeden<br />

anders dan die van de aangesloten sangha’s. André en Rinus zullen hiertoe een voorstel doen dat moet<br />

leiden tot een situatie waarin niet meer gebeurt wat in de laatste ALV gebeurde: het verschijnen van mensen<br />

die niet uitgenodigd waren en zich niet hadden opgegeven en beïnvloeding van de ALV door<br />

belanghebbenden, d.w.z. verdieners / betaalden al dan niet met dubbelfuncties.<br />

Het bestuur verwacht naast organisatorische analyse ook personele aanwijzingen van de werkgroep. Man en<br />

paard mogen bij oorzaken van ellende genoemd worden, maar geen pek en veren. Duidelijk is dat<br />

betrokkenen ook verdienstelijk zijn geweest. Hopelijk wordt er ruimte gegeven aan vernieuwing en<br />

verjonging. De BUN moet niet alleen draaiende gehouden worden, maar ook toekomst worden gegeven.<br />

Daarbij is het belangrijk te beseffen dat men op dit moment wel heel erg gemotiveerd moet zijn om als<br />

vrijwilliger bestuurslid te worden en te blijven. Dat moet anders. BUN-bestuurslid zijn moet weer leuk<br />

worden. Dat is het niet.<br />

Geconstateerd wordt dat op basis van de signalen die het bestuur tot nu toe ontvangt, het bestuur, althans<br />

voor zover nu in vergadering bijeen, tot op heden, binnen gegeven situatie en de mogelijkheden die er zijn,<br />

vertrouwen heeft in de werkgroep en het traject dat de werkgroep voorstaat.<br />

7. Verzoek uitstel BZI<br />

Besloten wordt dat het bestuur zal n in reactie op het verzoek van Varamitra, of een eventueel later verzoek<br />

van Stichting BZI, geen uitstel van evaluatie van het ministerie van Justitie zal vragen. Daarbij zijn de<br />

volgende argumenten van verschillende aard gewisseld:.<br />

o Als boeddhisten wil het bestuur vaardig streven naar heil. Dat kan alleen als het weet wat dat heil in<br />

dit geval is en wat de huidige situatie inhoudt. Dat weet het bestuur niet. Uitstel vragen zou zo maar<br />

het onbewust innemen van een standpunt inhouden, of het stimuleren van een onheilzame situatie<br />

waarvoor het bestuur geen verantwoording wil dragen. Zo is het onder meer niet uitgesloten dat<br />

vragen om uitstel het wortelen mogelijk maakt, of zelfs bevordert, van ongewenste bestaande<br />

structuren. Dat is allemaal onduidelijk.<br />

o Stichting BZI heeft het BUN-bestuur genegeerd en van geen enkele informatie voorzien. Het bestuur<br />

kan dus geen geïnformeerde beslissing nemen. En het mag niet van het BUN-bestuur verwacht<br />

worden dat zij ongeïnformeerde beslissingen neemt, vanuit onwetendheid handelt. Dat wij<br />

onwetend zijn is daarbij niet ons probleem, maar juist onze klacht.<br />

o Het recht van gevangenen op boeddhistische geestelijke verzorging wordt door het BUN-bestuur erg<br />

belangrijk gevonden, maar dat recht wordt niet geraakt door de evaluatie, die immers enkel de<br />

huidige praktische en organisatorische invulling van dat recht betreft.<br />

o Een negatieve evaluatie hoeft de gevangene die boeddhistische geestelijke verzorging vraagt niet te<br />

treffen omdat er alternatieven voor deze verzorging t.o.v. huidige organisatorische invulling zijn.<br />

2


8. Solo actie Richard<br />

Bijlage 9<br />

o Het verzoek van Varamitra is via zijn privé-mail via Bert binnengekomen. We nemen deze mail niet in<br />

behandeling. Dat doet het bestuur alleen als het een verzoek van (een afdeling of medewerker van)<br />

het Ministerie van Justitie via beide voordeuren betreft (zakelijk mail met adres ministerie naar de<br />

BUN-secretariaat).<br />

Rinus: Ikzelf heb nog wel behoefte wat over mijn eigen rol te vertellen. Ik heb jullie per mail laten weten dat ik niet<br />

zo’n heel goed gevoel had bij de werkgroep met de vertegenwoordiging van BOS en BZI. Dat was aanleiding voor<br />

Richard om met mij een gesprek onder vier ogen te voeren, omdat hij dit gevoel ook had. Richard en ik hadden voor<br />

de ALV een aantal gesprekken gehad met BOS en BZI. Daarvoor hadden wij om zeker te zijn gecheckt of de punten<br />

die wij wilden maken gerechtvaardigd waren of niet. Commissariaat van de Media gaf ons helemaal gelijk. Het is aan<br />

de BUN te bepalen hoe een en ander te organiseren. Het Ministerie van Justitie zei dat de BUN verantwoordelijk was<br />

voor de constructie. Doe wat je wil. Vervolgens hebben we twee gesprekken met de BZI gehad en twee met de BOS<br />

waarbij we vanaf het begin af aan meteen de wind van voren kregen. Er was geen ruimte voor enige dialoog. Er werd<br />

niet naar ons geluisterd. Ik vond het eigenlijk onbeschoft hoe wij behandeld werden door beide instanties. Dat is mij<br />

niet in de koude kleren gaan zitten. Toen kregen we allen nog die ALV over ons heen, wat een hele nare situatie was.<br />

Richard heeft me vrijdag na verzending van de stukken uitgenodigd. Hij stelde me dus voor een voldongen feit. Wel<br />

ervoer ik bij mezelf enig enthousiasme over het feit dat over degenen die ons zo onrechtvaardig behandeld hadden<br />

nu eens een aantal feiten goed op een rij boven tafel kwam. Dus vanuit een persoonlijke reactie was ik daar in eerste<br />

instantie blij mee. We hadden nooit onze eigen standpunten op papier gezet. En dit zijn de standpunten van Richard<br />

die hij heeft verstuurd, maar er zitten een aantal feitelijke zaken in waarvan het goed is dat die nu eens helder naar<br />

voren zijn gehaald omdat het spel van de BUN puur om de organisatorische constructies ging. Niet om de dubieuze<br />

feiten daarachter. Toen kwam daar ook nog een vervelende brief van de BOS achteraan. Dus al was het op de manier<br />

van Richard, alles stond nu op een rij. Achteraf toen ik de bestuurlijke kant van zijn actie besefte was ik bestuurlijk<br />

uitermate ontevreden met wat Richard los van iedereen in het bestuur had gedaan, inclusief ik, en zelfs geschokt.<br />

Verontrustend is ook de mededeling in het vorig overleg dat hij geen vertrouwen heeft in de ALV/leden, het bestuur<br />

en de werkgroep en nu zijn eigen gang gaat.<br />

Wanda: Richard en jij hebben in ieder geval de intentie geuit schot in de zaak te laten komen en dat de BUN nu<br />

eindelijk eens de toezichthoudende functie ging krijgen die ze toekomt en jullie zijn daarin ook heel actief geweest.<br />

Daar zijn wij jarenlang door de ALV voor aangespoord, zo van: doe dat nou. Ik dacht soms bij jullie dat het tempo wel<br />

een beetje hoog lag, maar gelukkig is de boel in beweging, dus laat maar. Ook in de ALV vond ik Richard niet<br />

helemaal handig opereren door over strijd te beginnen, zoals ik hem van tevoren had gemeld, maar OK, misschien is<br />

dat onervarenheid als voorzitter. Ik snap in de context van voortvarendheid wel dat je eerst dacht: joepie, Richard<br />

doet weer een stap. Ik begrijp die eerste reactie wel. Dat neem ik je niet kwalijk. In de mails die Richard na de ALV<br />

verzond vond ik hem verkrampt en herkende ik helemaal niet. Ik dacht: ‘Wat raar’. Dat heb ik hem ook laten weten.<br />

En ik heb hem voorgesteld met vertrouwen de bestuursvergadering af te wachten. Maar bij de mails die afgelopen<br />

week na de bestuursvergadering kwamen, dacht ik wel: Die is het spoor helemaal bijster. Wat is hier met hem aan<br />

de hand? Dit is alleen maar destructie.<br />

André: Van Richard zijn gedrag, zijn solo gaan, niet overleggen, niet communiceren , bestuursleden uitsluiten,<br />

hebben we afstand genomen. En zonder twijfel terecht. Het blijft wel belangrijk te kijken naar wat dit gedrag heeft<br />

veroorzaakt. Richard zijn gedrag is een reactie op het onderliggend probleem, en dat is de wijze waarop een klein<br />

groepje binnen BOS en BZI zich binnen de BUN tot en met in de ALV manifesteren en wel zodanig dat hij geen<br />

vertrouwen had in een andere weg dan die hij is gegaan. Simpelweg stellen dat Richard een probleem veroorzaakt is<br />

niet de manier om met de situatie om te gaan. Die neiging zal er bij BOS en BZI er wel kunnen zijn.<br />

En net zozeer dient Richard overigens te bedenken dat zijn gedrag het onderliggend probleem vormt van zijn positie<br />

in het bestuur nu, en niet onze reactie daarop, zoals hij stelt.<br />

Er zijn natuurlijk beginnersfouten gemaakt. Dat heb ik ook tegen Richard gezegd. Als je een gesprek hebt met een<br />

derde partij, zoals BZI, BOS, CvM en Min. V. Justitie dan maak je daar gespreksverslagen van, die zend je de<br />

gesprekspartner toe met een verzoek om een bevestiging van ontvangst. Die verslagen, dat is je basismateriaal.<br />

Omdat ze niet gemaakt zijn, hebben die gesprekken of bestuurlijk niet plaatsgevonden of een heel eigen dynamiek<br />

kunnen krijgen. En wat ik gemist heb is een strategie.<br />

Wanda: Ja, volledig. Maar ook nu. Hij krijgt zo ook niet het resultaat waarop hij uit is. Dat is het tragische.<br />

3


Bijlage 9<br />

Rinus: Nou, zijn resultaat hoeft niet ons resultaat te zijn. Wat is zijn doel inmiddels? Ik weet het niet meer. Echt niet.<br />

Daar heeft hij het niet met ons over. Hij heeft ook niets gezegd over het feit dat hij samen met Rob Hoogendoorn<br />

naar het CvM is gegaan. Daar moesten we zelf achter komen.<br />

André: De vertrouwensbasis is uitermate smal, inderdaad.<br />

[gesprek wordt afgerond]<br />

Wanda: Nog m.b.t. zijn voorgestelde intrekking van de kandidatuur van Bert : Je kunt de spelregels niet tijdens het<br />

spel veranderen. We hebben tijdens de ALV nota bene laten weten dat we een kandidaats bestuurslid nog een tijdje<br />

mee laten draaien en je kunt niet halverwege zeggen dat wat die kandidaat zegt je niet meer bevalt en hem dus ten<br />

eerste de mond snoert en ten tweede wil laten verdwijnen uit het bestuur. Bovendien blijven we niet bezig met<br />

kandidaat penningmeesters.<br />

M.b.t. het bestuur wordt besloten:<br />

Bestuur houdt tot begin september een zomerreces.<br />

o Secretariaat blijft functioneren.<br />

o Werkgroep wordt gefaciliteerd.<br />

o Pers wordt te woord gestaan.<br />

o Alle overige activiteiten worden gestaakt.<br />

De eerstvolgende bestuursvergadering begin september te laten plaatsvinden (exacte datum via<br />

Datumprikker).<br />

Bert zijn kandidatuur te handhaven.<br />

9. Financiën<br />

Zie actiepunten<br />

10. Communicatie<br />

Procesafspraak m.b.t. redactie correspondentie. Besloten wordt dat:<br />

Correspondentie die vanuit het bestuur / het secretariaat voortvloeiend uit bestuursbeleid naar de ALV,<br />

samenwerkingspartijen als BOS en BZI of overige instanties worden gestuurd, pas verzonden na goed<br />

onderling overleg tussen secretaris (Rinus) en de portefeuillehouder communicatie (André).<br />

Er in principe geen bericht m.b.t. de solo-actie van Richard naar de leden zal gaan.<br />

André en Rinus in goed onderling overleg eventuele schriftelijk vragen van leden m.b.t. de werkgroep of de<br />

soloactie van Richard beantwoorden aan de hand van een nog door hen op te stellen standaardmail die pas<br />

opgesteld wordt als de eerste schriftelijk vraag binnenkomt.<br />

Als er vanuit de aangesloten sangha’s mondelinge vragen komen, we naar waarheid uitleggen dat er wel wat<br />

aan de hand is, maar dat we via Bert in goed contact staan met de werkgroep.<br />

André deelt mee dat zijn gesprek met HP journaliste oriënterend was van haar kant. Onderwerp verzuilingsdrang<br />

overheid en Boeddhisme. Afgesproken is dat ze het artikel voor publicatie laat lezen.<br />

11. Nieuwe bestuursleden<br />

Er heeft zich een nieuw bestuurslid gemeld via Hans Gijssen. Rinus neemt contact met haar op. André en Rinus gaan<br />

in september samen naar haar toe.<br />

12. Rondvraag<br />

Geen<br />

13. Afsluiting<br />

Om 14:00 sluit de voorzitter de vergadering<br />

4


Actiepunten<br />

Bijlage 9<br />

1. André en Rinus stellen bezoekersreglement ALV op als voorstel voor ALV in oktober met als doel dat de<br />

sangha’s het BUN-beleid bepalen, zonder invloed van direct belanghebbende ‘professionals’ al dan niet met<br />

dubbelfunctie.<br />

2. Wanda leest de brieven van Richard thuis en doet daarna de getekende brieven naar CvM en Min v. Justitie<br />

op de post.<br />

3. Wanda stuurt brief naar Rinus met voorstel voor een nieuw contributiestelsel die we bij volgende<br />

bestuursvergadering bespreken. (Simpele en uitbreide voorstel.)<br />

4. Wanda zet spaarrekening over naar Triodos Bank.<br />

5. Rekening courant idem.<br />

6. Rinus past website aan i.v.m. woordvoerderschap André.<br />

5


Verslag overleg* bestuursleden Rinus, Wanda, André (notulist) en Bert m.b.t. lopende zaken.<br />

d.d. 12 juli 2011. Afwezig wegens vakantie: Richard.<br />

Vakantie Richard<br />

Richard heeft André per sms laten weten dat hij nog een paar weken op vakantie is en hij stelt –<br />

n.a.v. een voorstel van André tot dialoog - aan Rinus en André voor de tweede of derde week van<br />

augustus samen te komen, waartoe hij, Richard, dan het initiatief zal nemen.<br />

Vicevoorzitterschap<br />

Rinus heeft André verzocht om het vicevoorzitterschap van hem over te nemen ten einde de taken<br />

wat meer te verdelen en om André de positie te geven die past bij zijn functioneren binnen het<br />

bestuur. Wanda en Bert betuigen instemming. Wanda voegt hier aan toe dat dit besluit André ook in<br />

zijn functie als woordvoerder van de BUN naar buiten toe sterkt.<br />

André heeft Richard een sms-gezonden om Richard zijn standpunt in deze te vragen, maar Richard<br />

had daarop tijdens het overleg nog geen antwoord gegeven. Inmiddels heeft Richard per mail laten<br />

weten tot aan de aankomende bestuursvergadering zelf niet aan tussentijdse gezamenlijke<br />

besluitvorming binnen het bestuur mee te willen werken. Het bestuur (steeds minus Richard) besluit<br />

dat uitstel van besluitvorming geen optie is en dat vooral naar buiten toe het nu – en niet pas in<br />

september - gewenst is dat André de functie van vice-voorzitter vervult.<br />

Overname penningmeesterschap<br />

Bert zal voor 1 september alle taken plus archiefmateriaal van Wanda overnemen, zo is met hem<br />

afgesproken. Formalisering van het besluit tot benoeming van penningmeester zal aankomende ALV<br />

plaatsvinden.<br />

Bestuursvergadering september<br />

Richard heeft laten weten Bert voor de BUN in zijn ogen geen acceptabele bestuurder is en heeft<br />

geëist dat Bert niet aanwezig is bij de eerstvolgende bestuursvergadering in september. Via de<br />

datumprikker zal nog een definitieve datum worden afgesproken. Overige bestuursleden vinden het<br />

tegendeel en zijn erg blij met Bert zijn inbreng. Besloten is dat de aankomende bestuursvergadering<br />

zonder Bert zal beginnen, met als eerste agendapunt het functioneren van Richard als voorzitter.<br />

Een ca. een half uur na aanvang van de vergadering zal Bert aanschuiven.<br />

Zomerreces<br />

Er is de sterke wens zomerreces te houden. Reden om deze week correspondentie naar buiten<br />

zoveel mogelijk deze week af te handelen. Zie onder.<br />

Bijlage 10<br />

Brief Ministerie van Justitie d.d. 11 juli<br />

Er is via het BUN Secretariaat per mail in pdf een brief van het Ministerie van Justitie<br />

binnengekomen met een uitnodiging aan het hele bestuur om op korte termijn overleg te hebben<br />

over de door Richard gezonden brief plus documenten. Rinus overtuigt André dat binnen gegeven<br />

omstandigheden ingaan op de uitnodiging door – al dan niet met Richard - op de afspraak te<br />

verschijnen geen goed idee is. De uitnodiging is doorgezonden naar Richard en er is vanuit het<br />

bestuur – minus Richard - in goed onderling overleg een antwoord aan het Ministerie geformuleerd


dat woensdag 13 juli zowel per brief als in PDF aan het Ministerie verzonden zal worden. Zie<br />

aangehecht.<br />

Aanvullende brief aan Commissariaat van de Media<br />

Aanvullend op de brief van 4 juli zal er 13 juli een brief naar het Commissariaat van de Media<br />

gezonden worden. Zie aangehecht.<br />

Brief aan de leden<br />

Aanstaande vrijdag zal er een brief aan de leden worden gestuurd met een update over de<br />

werkgroep, waarbij het bestuur (steeds minus Richard) afstand zal nemen van de solo-actie van de<br />

voorzitter.<br />

Leden werkgroep<br />

André heeft ter nadere kennismaking maandag 11 juli informeel telefonisch overleg gehad met Jan-<br />

Willem Houthoff, voorzitter van de werkgroep en formeel met Bert vanuit zijn rol als single point of<br />

contact (spoc) voor de werkgroep namens het bestuur. Na ruggenspraak met Rinus heeft André nog<br />

overleg gehad met Bert en JWH m.b.t. de werkgroepleden en dit vervolgens afgestemd met Wanda.<br />

Inmiddels zijn de definitieve leden bekend. Vanuit de ALV zijn dat geworden: Marijke Vulink,<br />

Matthijs Schouten, Jan Willem Houthoff en Aad Verboom. Daarnaast hebben het BUN-bestuur, de<br />

BZI en de BOS ieder één persoon naar de werkgroep afgevaardigd, te weten Bert Koopmanschap<br />

(kandidaat bestuurslid), Artho Jansen (voorzitter BZI) en Michel Dingarten (voorzitter BOS).<br />

Werkwijze werkgroep<br />

Besloten is het door de ALV opgedragen onderzoek in vier fasen te verdelen, te weten 1. de<br />

opdrachtfase, 2. de interviewfase, 3. de rapportfase en 4. de aanbevelingenfase.<br />

1. De opdracht is – kort gezegd – onderzoek te doen naar aanleiding, oorzaken en oplossingen voor<br />

de huidige spanningen tussen BUN/BOS en BUN/BZI.<br />

2. In de interviewfase zullen de bij de spanningen betrokken personen geïnterviewd worden. In deze<br />

tweede fase krijgen alle betrokkenen de gelegenheid hun visie op de spanningen te geven. Zij zullen<br />

ook documenten kunnen inbrengen die ze voor een juist zicht op de spanningen van belang achten.<br />

De interviews zullen gehouden worden door drie personen uit de werkgroep. Aan de<br />

interviewcommissie zullen – in telkens wisselende samenstelling – Matthijs Schouten, Aad Verboom.<br />

Jan Willem Houthoff, Marijke Vulink en Bert Koopmanschap deelnemen.<br />

Volgens het tijdpad dient de interviewfase 1 september te zijn afgerond.<br />

3. In de derde fase zal van de interviews en de overgelegde documenten rapport worden opgemaakt<br />

Volgens het tijdpad dient de rapportfase 22 september te zijn afgerond.<br />

4. in de vierde fase zullen op basis van dit rapport aanbevelingen worden geformuleerd voor de<br />

Algemene Ledenvergadering. Volgens het tijdpad dient de aanbevelingenfase 7 oktober te zijn<br />

afgerond.<br />

Als alles volgens het tijdpad verloopt kan de volgende Algemene Ledenvergadering 29 oktober<br />

worden gehouden.<br />

Bijlage 10


Tot en met de derde fase zal Jan Willem Houthoff de voorzitter zijn. Rinus, Wanda, André en Bert<br />

hebben laten weten vertrouwen in hem als voorzitter van de werkgroep van fase 1 t/m 3 te hebben.<br />

Bij samenstellen van de aanbevelingen, fase vier, zal een onafhankelijke voorzitter worden gekozen,<br />

namelijk……. welke op voorspraak van het Maitreya instituut is aangezocht en bereid gevonden.<br />

Onderzoeksvraag werkgroep<br />

André, Wanda en Rinus hebben een kritische kanttekening bij de concept onderzoeksopdracht<br />

geplaatst. Deze is wel erg vaag en algemeen. Bert heeft uitgelegd dat die opdracht zo generiek is<br />

geformuleerd omdat de BOS en BZI een andere oorzaak van de gerezen spanningen onderscheiden<br />

dan het BUN-bestuur. Een concretere onderzoeksvraag zou al snel een standpunt t.a.v. deze oorzaak<br />

inhouden en een standpunt wil de werkgroep bij aanvang nu juist niet innemen. André, Rinus en<br />

Wanda begrijpen de redenering, maar toch zullen André en Rinus overwegen om door het zenden<br />

van een voorstel te kijken of de opdracht echt niet wat concreter kan. Mocht dit niet het geval zijn,<br />

dan is overigens duidelijk dat het proces van onderzoek (interviews) – zoals het er nu naar uitziet -<br />

borg staat voor nadere concretisering van de onderzoeksvraag vanuit het BUN-bestuur.<br />

Tot zover.<br />

*De genomen besluiten zullen in de aankomende bestuursvergadering worden bekrachtigd, omdat deze vergadering niet<br />

van te voren is aangekondigd en dus niet als bestuursvergadering in de boeken kan worden gezet.<br />

Bijlage 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!