3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value ... - Best Value trainer

bestvaluetrainer.com

3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value ... - Best Value trainer

3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value aanpak | 2013 Best Value Conference, Las Vegas 4

3 aandachtspunten voor succesvolle Best Value trajecten in 2013

De Best Value aanpak leidt bij een juiste toepassing tot een transparante omgeving, gecreëerd door de expert-­‐leverancier. Hij kan

met zijn aanpak als beste de projectdoelstellingen realiseren tegen de laagst mogelijke (eind)kosten voor de klant waarbij er

sprake is van een win-­‐win situatie voor beide partijen.

Elk jaar organiseert Dr. Dean Kashiwagi, de grondlegger van de Best Value (BV) aanpak , een congres waarin 'Best Value

Practitioners', onder andere, voortschrijdende inzichten delen. Dit artikel beschrijft de aandachtspunten die in het congres van

januari 2013 zijn besproken.

#1 Opdrachtnemer heeft géén risico's; opdrachtgever is

financieel verantwoordelijk voor alle risico's.

De Best Value leverancier kan zijn expert-­‐rol het beste

vervullen als hij geen onbeheersbare risico's heeft: daarom

is het belangrijk dat de opdrachtgever geen vraag-­‐scope

meegeeft in de offerte uitvraag, maar enkel de

projectdoelstellingen definieert.

Alleen wanneer de expert-­‐leverancier zijn aanbod-­‐scope

zodanig minimaliseert, dat hij geen onbeheersbare risico's

heeft, kan hij zich volledig richten op de

projectvoorbereiding en -­‐uitvoering, het meten van zijn

prestatie en het mitigeren van (effecten van) ongewenste

gebeurtenissen die zullen gaan optreden of zijn opgetreden.

Het is meestal de opdrachtgever, of zijn omgeving, die

risico's veroorzaakt die projectafwijkingen veroorzaken.

#2 Géén vraag-­‐scope/aanbod-­‐scope in selectiefase: de

beoogd opdrachtnemer specificeert zijn aanbod-­‐scope in

de verificatiefase.

In de praktijk blijkt dat veel beoogd opdrachtnemers moeite

hebben hun aanbod uit te werken naar een plan van

aanpak.

Dat komt omdat ze niet goed weten wat er van hen

verwacht wordt in de verificatiefase, of omdat ze worstelen

met de aanpak van onbeheersbare risico's in hun aanbod-­‐

scope.

Ze hebben, in het laatste geval, een te grote aanbod-­‐scope

gehanteerd bij de inschrijving om te voorkomen dat ze de

opdracht mislopen op scope.

Dit is veroorzaakt door de opdrachtgever die aanbod-­‐scope

als gunningscriterium hanteert (beredeneerd vanuit de

misvatting ‘hoe groter de aanbod-­‐scope, hoe beter’. De juiste

opvatting is: ‘geen risico's voor opdrachtnemer in aanbod-­‐

scope is beter’. Daarom kun je beter geen vraagscope

meegeven in het tendertraject en geen aanbodscope

uitvragen als onderdeel van de gunningscriteria.

#3 Beoogd opdrachtnemer is 'in the lead' vanaf het moment

waarop hij door opdrachtgever uitgenodigd wordt deel te

nemen aan de verificatiefase.

In een groot aantal Best Value trajecten houdt de

opdrachtgever een kick-­‐off aan het begin van de

verificatiefase, waarin hij de beoogd opdrachtnemer uitlegt

wat er van hem verwacht wordt in deze fase. Dit veroorzaakt

reactiviteit.

Het is beter veel aandacht te schenken aan het nut en doel

van de verificatiefase tijdens de marktbijeenkomsten aan het

begin van een tendertraject en de beoogd opdrachtnemer

volledig het voortouw te laten nemen vanaf het moment dat

de ranking van inschrijvers/aanbieders bekend is gemaakt. Dit

stimuleert een pro-­‐actieve houding. Daarom: geen kick-­‐off

meeting van de verificatiefase door opdrachtgever.

Similar magazines