15.09.2013 Views

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEETING DE PROFESSIONAL<br />

“KLEINSTE ENERGIE-<br />

LEVERANCIER<br />

VAN NEDERLAND”<br />

Wie kent <strong>het</strong> niet: een congres <strong>met</strong> een vol dagprogramma, diverse sprekers over <strong>het</strong> onderwerp. De namen van de sprekers zijn <strong>in</strong>drukwekkend, ze<br />

hebben een paar uitstekende professionals uitgenodigd. Aan vakkennis zal <strong>het</strong> niet ontbreken die dag, maar helaas aan gegaap <strong>ook</strong> niet. Want <strong>het</strong><br />

geven van presentaties is niet een sterke kant van veel sprekers, hoe tegenstrijdig <strong>het</strong> <strong>ook</strong> kl<strong>in</strong>kt. Na een dag luisteren en vooral meelezen op de<br />

powerpo<strong>in</strong>t-slides, ben je suf, moe en murw. Tot de laatste spreker plotsel<strong>in</strong>g wel een hele rare wend<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zijn verhaal heeft.<br />

Meet<strong>in</strong>g Magaz<strong>in</strong>e.nl g<strong>in</strong>g <strong>het</strong> gesprek aan <strong>met</strong> een<br />

professional die op geheel eigen wijze - en geheel<br />

eigenwijs - zijn bijdrage leveren aan een congres.<br />

Aan tafel zit <strong>Otto</strong> <strong>Wijnen</strong>, dagvoorzitter en fakespeecher.<br />

<strong>Wijnen</strong> omschrijft zichzelf als ‘de kle<strong>in</strong>ste<br />

energieleverancier van Nederland’. “Energie<br />

geven is <strong>het</strong> beste wat ik kan”, vertelt hij. “Ik ben<br />

begonnen bij recreatie en toerisme, waar ik heb geleerd<br />

om <strong>met</strong> een grote diversiteit aan doelgroepen<br />

te werken. Inventariseren wat de behoefte is van<br />

een groep en daar je programma op afstemmen.<br />

Van daaruit ben ik op <strong>het</strong> theaterpodium terecht<br />

gekomen, vooral k<strong>in</strong>dertheater. Daarna is <strong>het</strong> een<br />

stuk makkelijker om voor volwassenen te spelen,<br />

want k<strong>in</strong>deren zijn <strong>het</strong> moeilijkste publiek. Ik heb<br />

allerlei typetjes gespeeld; van de butler bij de deur<br />

tot een vreemde fotograaf tussen de gasten. De<br />

meest uiteenlopende feesten heb ik op mogen luisteren<br />

als typetje. Ik heb de theaterkriebels gekregen<br />

en ze <strong>ook</strong> nooit meer kwijtgeraakt.”<br />

<strong>Wijnen</strong> is <strong>met</strong> een omweg weer bij <strong>het</strong> theater terecht<br />

gekomen. “Ik heb eerst een multimediaal<br />

bedrijf gehad, <strong>in</strong> de tijd dat websites hot waren. Dit<br />

bleek uite<strong>in</strong>delijk niets voor mij, ik miste <strong>het</strong> theater<br />

veel te veel. Ik ben teruggegaan, maar dit keer<br />

<strong>met</strong> de kennis van multimedia. En dat gebruik ik<br />

enorm veel <strong>in</strong> mijn werk bij de fake speech.”<br />

Borrel-energie<br />

Wat is de fakespeech? <strong>Wijnen</strong>: “Kort door de bocht;<br />

ik zorg dat aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d van een evenement de energie<br />

weer wordt verhoogd. Je ziet dat bij congressen<br />

en sem<strong>in</strong>ars de energie afneemt na de lunch,<br />

waarna <strong>het</strong> van de kwaliteit van de middagsprekers<br />

afhangt wat er gebeurt. Of <strong>het</strong> energiepeil daalt<br />

tot nul en men denkt: ‘als ik nu weg ga, ben ik nog<br />

voor de fi le thuis’, of de sprekers zijn zo goed dat<br />

42 MAART 2010<br />

ze nog voor iets energie zorgen <strong>in</strong> de zaal zodat iedereen<br />

<strong>het</strong> tot <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d haalt. Vaak is de afsluitende<br />

borrel dan een ondergeschoven k<strong>in</strong>dje, terwijl daar<br />

veel gebeurt. Men komt veelal om te netwerken en<br />

dus moet er nog borrel-energie zijn. Voor die energie<br />

word ik <strong>in</strong>gehuurd.”<br />

<strong>Wijnen</strong> wordt als spreker op de agenda gezet als<br />

zogenaamde deskundige op <strong>het</strong> gebied van <strong>het</strong><br />

onderwerp van de dag. “Ik heb net een groot Europees<br />

onderzoek gedaan en dat wordt volgende week<br />

gepresenteerd. De uitkomst is heel bijzonder en dus<br />

ben ik ontzettend blij dat ik vandaag hier de gelegenheid<br />

krijg om de opzienbarende resultaten te<br />

mogen toetsen, want u behoort tot de doelgroep…<br />

Vervolgens beg<strong>in</strong> ik een <strong>in</strong>houdelijk verhaal en<br />

dwaal gigantisch af tot op <strong>het</strong> punt dat men - soms<br />

<strong>met</strong> plaatsvervangende schaamte - denkt: ‘wanneer<br />

komt hij nu <strong>met</strong> dat onderzoek?’ Maar ik houd <strong>het</strong><br />

allemaal toch net zo geloofwaardig dat men me<br />

lang serieus neemt. Na een kwartier ga ik over op<br />

<strong>in</strong>teractie en ga ik de zaal <strong>in</strong>. Wel is <strong>het</strong> heel belangrijk<br />

dit veilig te houden voor de aanwezigen; ik<br />

laat mensen altijd <strong>in</strong> hun waarde. Uite<strong>in</strong>delijk besluit<br />

ik <strong>met</strong> wat hilarische fi lmpjes en een slotlied,<br />

daar bouw ik dan naartoe. ‘Ik weet <strong>het</strong>, <strong>het</strong> past<br />

niet <strong>in</strong> de Nederlandse cultuur om te z<strong>in</strong>gen. Maar<br />

ik dacht, laat ik nu eens proberen of wij, als nuchter<br />

volkje, …’ Uite<strong>in</strong>delijk verleid ik ze altijd weer om<br />

mee te z<strong>in</strong>gen <strong>met</strong> <strong>het</strong> slotlied waardoor iedereen<br />

uit zijn schulp kruipt.<br />

Na de afsluit<strong>in</strong>g loopt iedereen de zaal uit <strong>met</strong> een<br />

bijna onrealistisch gevoel: ‘nou joh, wat was dit nu<br />

weer…wanneer had jij <strong>in</strong> de gaten dat <strong>het</strong> nep was?’<br />

Het effect is dat mensen hebben gelachen, gezongen,<br />

dat geeft een band. En men gaat heel anders de<br />

borrel <strong>in</strong> en uite<strong>in</strong>delijk naar huis <strong>met</strong> een verhaal.<br />

Dat is de belangrijkste waarde die ik toevoeg.”<br />

Waterval<br />

Eén van de grote successen is <strong>het</strong> onderdeel over de<br />

desktop-hill. “Als spreker ga ik <strong>in</strong> op <strong>het</strong> gebruik<br />

van de computer. Met wat omwegen kom ik uite<strong>in</strong>delijk<br />

uit bij W<strong>in</strong>dows xp, bekend bij de meeste<br />

mensen. ‘Dan kent u ongetwijfeld dit bureaublad’,<br />

en op <strong>het</strong> scherm verschijnt de groene heuvel <strong>met</strong><br />

blauwe lucht. Herkenn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de zaal! Dan stap ik<br />

even weg van <strong>het</strong> spreekgestoelte en vertel dat ik<br />

daar <strong>met</strong> mijn vrouw naartoe ben geweest. ‘De<br />

foto <strong>in</strong>trigeerde me zo, dat veel speurwerk ons<br />

naar Nieuw Zeeland bracht.’ Ik schilder de hele<br />

reis, vertel over hotelkamers en barretjes waar we<br />

navraag deden, over modderpaadjes en hekjes die<br />

we door moesten, om uite<strong>in</strong>delijk aan te komen op<br />

de desbetreffende heuvel. Dan verbaz<strong>in</strong>g alom, vertel<br />

ik de zaal. ‘Waarom heeft de fotograaf van dat<br />

bureaublad nu juist voor deze uitsnede gekozen?<br />

Iets naar l<strong>in</strong>ks is <strong>het</strong> zoveel mooier.’ En achter mij<br />

op <strong>het</strong> scherm draait <strong>het</strong> beeld naar l<strong>in</strong>ks en daar<br />

verschijnt een enorme waterval, door mij er vakkundig<br />

bij gephotoshopt. ‘Maar helaas, keuzes zijn<br />

gemaakt’, en dan klik ik snel terug. En zo absurdistisch<br />

wordt <strong>het</strong>…”<br />

Advies<br />

De meeste impact heeft de fakespeech aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d<br />

van een bijeenkomst. Maar voor de lunch is <strong>ook</strong><br />

een mogelijkheid, geeft <strong>Wijnen</strong> aan. “Maar als start<br />

van een sem<strong>in</strong>ar of congres is lastig. Na mij komt<br />

de volgende <strong>in</strong>houdelijke spreker en die heeft <strong>het</strong><br />

dan erg moeilijk. Ik ben een parodie op een serieuze<br />

spreker en men kijkt daarna toch anders naar<br />

de mensen op <strong>het</strong> podium.”<br />

“Mijn act komt <strong>ook</strong> <strong>het</strong> meest tot zijn recht tijdens<br />

congressen en sem<strong>in</strong>ars, waar ik als één van de<br />

sprekers op de agenda sta. Maar ik word <strong>ook</strong> nog<br />

MEETINGMAGAZINE.NL 43


MEETING<br />

wel eens <strong>in</strong>gezet voor bijvoorbeeld de open<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> studiejaar op een school.”<br />

Een tendens die <strong>Wijnen</strong> waarneemt, is dat hij als<br />

act steeds later wordt geboekt. “Maar hoe eerder ik<br />

erbij betrokken wordt, hoe eerder we d<strong>in</strong>gen kunnen<br />

afstemmen. Onlangs bij mijn optreden bij de<br />

Nederlandsche Bank mocht ik <strong>ook</strong> mee adviseren<br />

over de afsluit<strong>in</strong>g, want ik was de opmaat naar de<br />

lunch. Wanneer je mij als afsluit<strong>in</strong>g van de ochtend<br />

hebt, moet je er zorg voor dragen dat de middag<br />

niet <strong>met</strong> een sisser afl oopt. Samen <strong>met</strong> de opdrachtgever<br />

kijk ik hoe ze dit kunnen voorkomen,<br />

en dat werkt goed.”<br />

Vast stramien<br />

Improvisatie is geen onderdeel van zijn act.<br />

“Ik reageer wel sterk op wat er gebeurt <strong>in</strong> de<br />

zaal, maar ik ben geen stand up comedian. Mijn<br />

uitgangspunt <strong>in</strong> een standaard verhaal en dat<br />

pas ik aan, naar de <strong>in</strong>houd van <strong>het</strong> congres. Ik<br />

doe onderzoek naar de laatste ontwikkel<strong>in</strong>gen,<br />

zodat men echt <strong>het</strong> gevoel heeft dat ik een serieuze<br />

onderzoeker ben. Maar ik houd me vast<br />

aan mijn vaste stramien van de fakespeech,<br />

omdat ik alleen dan kan garanderen dat <strong>het</strong> de<br />

juiste kwaliteit heeft. Als ik <strong>het</strong> uit de losse pols<br />

moet doen, verkoop ik iedere keer een try out<br />

en weet ik niet of <strong>het</strong> voldoet aan de wensen van<br />

de klant.”<br />

Publiek<br />

“De speech wordt altijd goed ontvangen bij hbo en<br />

hbo+ publiek”, vertelt <strong>Wijnen</strong>. “De reactie beg<strong>in</strong>t<br />

altijd <strong>met</strong> de verrass<strong>in</strong>g, ‘hè, <strong>het</strong> is niet echt’. Men<br />

voelt zich <strong>in</strong> <strong>het</strong> ootje genomen. Maar iedereen<br />

kan dit altijd waarderen. Ooit heb ik de speech<br />

voor een twaalfkoppige directie gedaan. Na afl oop<br />

vertelden ze me, ‘ik heb <strong>in</strong> tijden niet zo gelachen’.<br />

Dat neem ik graag mee naar huis.”<br />

De fakespeech is niet <strong>het</strong> enige product van <strong>Wijnen</strong>.<br />

Ook de congresquiz is onderdeel van zijn<br />

repertoire. “Dit is vooral een ludieke actie voor<br />

groepen van 80 tot 100 man. Ik krijg vooraf de beschikk<strong>in</strong>g<br />

over de powerpo<strong>in</strong>ts van de sprekers, en<br />

ga op zoek naar wetenswaardigheden en fi lmpjes<br />

over <strong>het</strong> onderwerp. De deelnemers scharen zich<br />

rondom vier quiztafels, waarna de fi lmpjes en vragen<br />

op ze worden afgevuurd. Men kan ontzettend<br />

fanatiek worden. Het is geweldig als er een ‘ik hou<br />

van Holland sfeertje’ ontstaat.<br />

Het is begonnen <strong>met</strong> een typetje <strong>in</strong> een glitterjasje,<br />

maar gedurende de jaren is <strong>het</strong> steeds serieuzer<br />

geworden. Net als bij de fakespeech zoek ik steeds<br />

meer naar authenticiteit. Ik blijf dicht bij mezelf, ik<br />

ben <strong>Otto</strong> op <strong>het</strong> podium. Wel <strong>Otto</strong> <strong>in</strong> de energieke<br />

modus, maar niet een adhd stuitertypetje.”<br />

Omdat hij <strong>ook</strong> achter de schermen komt van congressen,<br />

ziet <strong>Wijnen</strong> veel. “Hoe alles werkt, hoe<br />

ict is geregeld, hoe de locatie wordt <strong>in</strong>gezet en <strong>het</strong><br />

effect van de cater<strong>in</strong>g. Hier<strong>in</strong> wordt gelukkig ge<strong>in</strong>vesteerd,<br />

want dit zijn belangrijke punten. Maar<br />

<strong>ook</strong> zie ik waar ruimte is voor verbeter<strong>in</strong>g. Vaak<br />

zijn dit de sprekers en hun ego. De beste presentatie<br />

die ik ooit heb gezien, was waarbij de spreker<br />

opkwam <strong>met</strong> maar één slide <strong>in</strong> zijn powerpo<strong>in</strong>tpresentatie<br />

<strong>met</strong> daarop: ‘vragen?’. Hij zei: ‘u weet<br />

wie ik ben en voor welke fi rma ik werk, daar zijn<br />

vast vragen over’. En ja, er g<strong>in</strong>g direct een v<strong>in</strong>ger<br />

de lucht <strong>in</strong>. Vanaf dat moment g<strong>in</strong>g zijn - zeer<br />

geslaagde - presentatie volledig <strong>in</strong> <strong>in</strong>teractie <strong>met</strong><br />

de zaal. Hij hoefde geen ego te bevredigen door<br />

een half uur te vertellen hoe goed hij was. Heel<br />

bevrijdend!<br />

Men vergeet vaak dat een presentatie <strong>het</strong> middel<br />

bij uitstek is om te enthousiasmeren, te motiveren,<br />

te raken. Als je er gaat staan om je bulletpo<strong>in</strong>ts<br />

af te werken, gebruik je <strong>het</strong> medium verkeerd.<br />

Sprankelen is <strong>het</strong> doel! Maar nu is <strong>het</strong> vaak versuffend<br />

en word ik aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d van de dag ten tonele<br />

gevoerd om de zaal wakker te maken. Hoe leuk ik<br />

mijn werk <strong>ook</strong> v<strong>in</strong>d, <strong>het</strong> is eigenlijk zonde dat <strong>het</strong><br />

noodzakelijk is. Ik zal eerlijk toegeven; als alle<br />

sprekers zich zouden toeleggen op <strong>het</strong> goed presenteren<br />

waardoor de zaal actief en energiek blijft,<br />

geef ik mijn werk er graag voor op!”<br />

WWW.FAKESPEECH.NL<br />

DE PROFESSIONAL<br />

MEETINGMAGAZINE.NL 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!