15.09.2013 Views

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEETING<br />

wel eens <strong>in</strong>gezet voor bijvoorbeeld de open<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> studiejaar op een school.”<br />

Een tendens die <strong>Wijnen</strong> waarneemt, is dat hij als<br />

act steeds later wordt geboekt. “Maar hoe eerder ik<br />

erbij betrokken wordt, hoe eerder we d<strong>in</strong>gen kunnen<br />

afstemmen. Onlangs bij mijn optreden bij de<br />

Nederlandsche Bank mocht ik <strong>ook</strong> mee adviseren<br />

over de afsluit<strong>in</strong>g, want ik was de opmaat naar de<br />

lunch. Wanneer je mij als afsluit<strong>in</strong>g van de ochtend<br />

hebt, moet je er zorg voor dragen dat de middag<br />

niet <strong>met</strong> een sisser afl oopt. Samen <strong>met</strong> de opdrachtgever<br />

kijk ik hoe ze dit kunnen voorkomen,<br />

en dat werkt goed.”<br />

Vast stramien<br />

Improvisatie is geen onderdeel van zijn act.<br />

“Ik reageer wel sterk op wat er gebeurt <strong>in</strong> de<br />

zaal, maar ik ben geen stand up comedian. Mijn<br />

uitgangspunt <strong>in</strong> een standaard verhaal en dat<br />

pas ik aan, naar de <strong>in</strong>houd van <strong>het</strong> congres. Ik<br />

doe onderzoek naar de laatste ontwikkel<strong>in</strong>gen,<br />

zodat men echt <strong>het</strong> gevoel heeft dat ik een serieuze<br />

onderzoeker ben. Maar ik houd me vast<br />

aan mijn vaste stramien van de fakespeech,<br />

omdat ik alleen dan kan garanderen dat <strong>het</strong> de<br />

juiste kwaliteit heeft. Als ik <strong>het</strong> uit de losse pols<br />

moet doen, verkoop ik iedere keer een try out<br />

en weet ik niet of <strong>het</strong> voldoet aan de wensen van<br />

de klant.”<br />

Publiek<br />

“De speech wordt altijd goed ontvangen bij hbo en<br />

hbo+ publiek”, vertelt <strong>Wijnen</strong>. “De reactie beg<strong>in</strong>t<br />

altijd <strong>met</strong> de verrass<strong>in</strong>g, ‘hè, <strong>het</strong> is niet echt’. Men<br />

voelt zich <strong>in</strong> <strong>het</strong> ootje genomen. Maar iedereen<br />

kan dit altijd waarderen. Ooit heb ik de speech<br />

voor een twaalfkoppige directie gedaan. Na afl oop<br />

vertelden ze me, ‘ik heb <strong>in</strong> tijden niet zo gelachen’.<br />

Dat neem ik graag mee naar huis.”<br />

De fakespeech is niet <strong>het</strong> enige product van <strong>Wijnen</strong>.<br />

Ook de congresquiz is onderdeel van zijn<br />

repertoire. “Dit is vooral een ludieke actie voor<br />

groepen van 80 tot 100 man. Ik krijg vooraf de beschikk<strong>in</strong>g<br />

over de powerpo<strong>in</strong>ts van de sprekers, en<br />

ga op zoek naar wetenswaardigheden en fi lmpjes<br />

over <strong>het</strong> onderwerp. De deelnemers scharen zich<br />

rondom vier quiztafels, waarna de fi lmpjes en vragen<br />

op ze worden afgevuurd. Men kan ontzettend<br />

fanatiek worden. Het is geweldig als er een ‘ik hou<br />

van Holland sfeertje’ ontstaat.<br />

Het is begonnen <strong>met</strong> een typetje <strong>in</strong> een glitterjasje,<br />

maar gedurende de jaren is <strong>het</strong> steeds serieuzer<br />

geworden. Net als bij de fakespeech zoek ik steeds<br />

meer naar authenticiteit. Ik blijf dicht bij mezelf, ik<br />

ben <strong>Otto</strong> op <strong>het</strong> podium. Wel <strong>Otto</strong> <strong>in</strong> de energieke<br />

modus, maar niet een adhd stuitertypetje.”<br />

Omdat hij <strong>ook</strong> achter de schermen komt van congressen,<br />

ziet <strong>Wijnen</strong> veel. “Hoe alles werkt, hoe<br />

ict is geregeld, hoe de locatie wordt <strong>in</strong>gezet en <strong>het</strong><br />

effect van de cater<strong>in</strong>g. Hier<strong>in</strong> wordt gelukkig ge<strong>in</strong>vesteerd,<br />

want dit zijn belangrijke punten. Maar<br />

<strong>ook</strong> zie ik waar ruimte is voor verbeter<strong>in</strong>g. Vaak<br />

zijn dit de sprekers en hun ego. De beste presentatie<br />

die ik ooit heb gezien, was waarbij de spreker<br />

opkwam <strong>met</strong> maar één slide <strong>in</strong> zijn powerpo<strong>in</strong>tpresentatie<br />

<strong>met</strong> daarop: ‘vragen?’. Hij zei: ‘u weet<br />

wie ik ben en voor welke fi rma ik werk, daar zijn<br />

vast vragen over’. En ja, er g<strong>in</strong>g direct een v<strong>in</strong>ger<br />

de lucht <strong>in</strong>. Vanaf dat moment g<strong>in</strong>g zijn - zeer<br />

geslaagde - presentatie volledig <strong>in</strong> <strong>in</strong>teractie <strong>met</strong><br />

de zaal. Hij hoefde geen ego te bevredigen door<br />

een half uur te vertellen hoe goed hij was. Heel<br />

bevrijdend!<br />

Men vergeet vaak dat een presentatie <strong>het</strong> middel<br />

bij uitstek is om te enthousiasmeren, te motiveren,<br />

te raken. Als je er gaat staan om je bulletpo<strong>in</strong>ts<br />

af te werken, gebruik je <strong>het</strong> medium verkeerd.<br />

Sprankelen is <strong>het</strong> doel! Maar nu is <strong>het</strong> vaak versuffend<br />

en word ik aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d van de dag ten tonele<br />

gevoerd om de zaal wakker te maken. Hoe leuk ik<br />

mijn werk <strong>ook</strong> v<strong>in</strong>d, <strong>het</strong> is eigenlijk zonde dat <strong>het</strong><br />

noodzakelijk is. Ik zal eerlijk toegeven; als alle<br />

sprekers zich zouden toeleggen op <strong>het</strong> goed presenteren<br />

waardoor de zaal actief en energiek blijft,<br />

geef ik mijn werk er graag voor op!”<br />

WWW.FAKESPEECH.NL<br />

DE PROFESSIONAL<br />

MEETINGMAGAZINE.NL 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!