15.09.2013 Views

Behalve een belangrijke transportader is de Nijl al ... - Gijs Stenger

Behalve een belangrijke transportader is de Nijl al ... - Gijs Stenger

Behalve een belangrijke transportader is de Nijl al ... - Gijs Stenger

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De vruchtbare oevers<br />

van <strong>de</strong> <strong>Nijl</strong>, gezien<br />

vanuit <strong>de</strong> Zekrayaat;<br />

rechts: prachtige<br />

zonson<strong>de</strong>rgang;<br />

dorpje langs <strong>de</strong> <strong>Nijl</strong>.<br />

met <strong>een</strong> bootje vol riet op weg naar <strong>de</strong> kant. Zijn dieren<br />

zullen naar hartelust smullen van het mooi groene gewas.<br />

Op<strong>een</strong>s <strong>is</strong> er wat ophef. Abdul, Damir en zelfs <strong>de</strong> raïs komen<br />

<strong>de</strong> trap opgerend en rennen over het boven<strong>de</strong>k naar achter.<br />

‘Big f<strong>is</strong>h! Big f<strong>is</strong>h!’ schreeuwt Mohammed. Maar <strong>al</strong>s we<br />

komen kijken, <strong>is</strong> er g<strong>een</strong> v<strong>is</strong> te bekennen. All<strong>een</strong> <strong>de</strong> kok, die<br />

op zoek naar verkoeling in het water <strong>is</strong> gesprongen en zich<br />

aan <strong>een</strong> touw laat meeslepen.<br />

Kamelenmarkt<br />

Een van <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len van <strong>de</strong>ze manier van reizen <strong>is</strong>, beh<strong>al</strong>ve<br />

<strong>de</strong> sfeer en <strong>de</strong> intimiteit, dat <strong>de</strong> dahabiya, in tegenstelling<br />

tot <strong>de</strong> veel grotere mo<strong>de</strong>rne nijlcru<strong>is</strong>eschepen, op plaatsen<br />

kan aanleggen waar dat voor die grote varen<strong>de</strong> hotels<br />

onmogelijk <strong>is</strong>.<br />

<strong>Beh<strong>al</strong>ve</strong> <strong>de</strong> indrukwekken<strong>de</strong> tempels van Horus in Edfu en<br />

Luxor<br />

Voordat je je inscheept op <strong>een</strong> dahabiya <strong>is</strong><br />

<strong>een</strong> bezoek aan <strong>de</strong> tempel van Karnak en <strong>de</strong><br />

V<strong>al</strong>lei <strong>de</strong>r Koningen in <strong>de</strong> omgeving van<br />

Luxor zeer <strong>de</strong> moeite waard.<br />

Bereikbaarheid<br />

Voor <strong>een</strong> <strong>Nijl</strong>tocht per dahabiya vertrek je<br />

vanuit Luxor (transfer naar Esna) of Aswan.<br />

Bei<strong>de</strong> met Egypt Air via Cairo te bereiken.<br />

www.egyptair.nl<br />

Tips en prakt<strong>is</strong>che informatie<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

• www.nile-dahabiya.com<br />

<strong>de</strong> dubbeltempel van Horus en Sobek in Kom Ombo,<br />

plaatsen waar <strong>de</strong> grote nijlcru<strong>is</strong>eschepen ook komen,<br />

bezoeken we ook El Kab en Daraw. Daraw <strong>is</strong> bekend om<br />

zijn kamelenmarkt. Kamelenhan<strong>de</strong>laren uit Soedan trekken<br />

door <strong>de</strong> Lib<strong>is</strong>che woestijn om hier hun han<strong>de</strong>l aan te bie<strong>de</strong>n.<br />

Door <strong>de</strong> kleine stoffige straatjes sl<strong>al</strong>ommen tuktuks tussen <strong>de</strong><br />

ezels door, en over<strong>al</strong> zie je winkeltjes in felle kleuren die <strong>de</strong><br />

meest uit<strong>een</strong>lopen<strong>de</strong> waar aanprijzen. Van kruiwagens tot<br />

zakken gedroogd riet en van vers fruit tot vers geslachte<br />

kameel die gevild voor <strong>de</strong> winkel hangt.<br />

Terug op <strong>de</strong> Zekrayaat gonzen <strong>de</strong> indrukken nog door mijn<br />

hoofd. Het <strong>is</strong> nog <strong>een</strong> klein stukje naar Aswan en terwijl er<br />

wat felucca’s voorbijzeilen, <strong>de</strong>nk ik aan <strong>de</strong> Egypt<strong>is</strong>che go<strong>de</strong>n<br />

Seth en Noet, Hor<strong>is</strong> en Is<strong>is</strong>. Me<strong>de</strong> door <strong>de</strong> fantast<strong>is</strong>che<br />

bemanning, die ons van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat<br />

heeft vertroeteld, was het <strong>een</strong> god<strong>de</strong>lijk avontuur. •<br />

• www.egypt.travel<br />

• www.djedreizen.nl<br />

De Gou<strong>de</strong>n<br />

<br />

Joie Tip<br />

Na <strong>een</strong> bezoek aan <strong>de</strong> tempel van Luxor <strong>een</strong> heerlijke avond bij restaurant Sofra.<br />

Hier wor<strong>de</strong>n uitsteken<strong>de</strong> traditionele gerechten geserveerd. www.sofra.com.eg.<br />

Joie <strong>de</strong> Vivre104 105 Joie <strong>de</strong> Vivre

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!