Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak Website bib ...

westerlo.be

Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak Website bib ...

• september 2008 •

Website bib online op donderdag 25 september

Met raamaffiche van de zwerfvuilactie In de vuilbak

Zeven infovergaderingen over invoering DIFTAR voor huisvuilophaling

• gemeente Westerlo • Boerenkrijglaan 61 • 2260 Westerlo • 014 54 75 75 • www.westerlo.be • info@westerlo.be •


VACATURE

Deskundige communicatie

contractueel - voltijds l B1-B3

We zoeken iemand die vlot kan schrijven voor een breed

publiek. Een echte copywriter die zich kan inleven in onze

organisatie! Ook van belang: gevoel voor goede contacten

met inwoners en klanten van de gemeente en ervaring

met of kennis over goede overheidscommunicatie.

Taken redactie infoblad, nieuwsbrieven en website

- behandeling klachten, vragen en opmerkingen van

inwoners - organisatie infoavonden Voorwaarden min.

diploma hoger onderwijs korte type

Medewerker milieudienst

voltijds - tijdelijk - C1-C3

Taken administratie milieu- en natuurvergunningen -

ondersteuning projecten over duurzame ontwikkeling

- meehelpen aan loket Voorwaarden hoger secundair

onderwijs - goede kennis informaticatoepassingen

Vijf begeleiders buitenschoolse kinderopvang

contractueel l halftijds l D1-D3

Voor de buitenschoolse kinderopvang De Kinderclub

zoekt het gemeentebestuur vijf begeleiders. Het gaat

over deeltijds contracten (19/38) van onbepaalde duur.

Taken kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor en na school en op

schoolvrije dagen opvangen en begeleiden - activiteiten

en projecten organiseren - in team werken - contacten

met ouders verzorgen Voorwaarden sociale en flexibele

ingesteldheid - diploma, attest, kwalificatiebewijs of titel

van beroepsbekwaamheid Begeleider buitenschoolse

kinderopvang - meer info bij de personeelsdienst of De

Kinderclub

Solliciteren

GEMEENTE WESTERLO

Parel van de Kempen

Stuur je sollicitatiebrief met cv en een kopie van het

vereiste diploma uiterlijk op 15 september aangetekend

naar het gemeentebestuur, Boerenkrijglaan 61 - 2260

Westerlo.

personeelsdienst gemeentehuis

jef.janssens@westerlo.be - 014 53 91 74

www.westerlo.be > actueel > vacatures

WETENSWAARD

VLM heeft subsidies voor je kleine projecten

De Vlaamse Landmaatschappij

heeft 100 000 euro veil voor

wie in het gebied de Merode

(Geel, Herselt, Laakdal,

Scherpenheuvel-Zichem,

Tessenderlo en Westerlo)

met een project wil starten.

De projecten moeten een meerwaarde betekenen

voor het gebied de Merode of ze moeten een deel

van het gebied helpen ontwikkelen. De criteria waaraan

een project moet voldoen en een overzicht van de al

uitgevoerde acties vind je op www.demerodeonline.be.

www.demerodeonline.be - 014 25 83 70

De ware vrienden van Westerlo

Weet jij wie de soldaten zijn op deze foto zijn? Het onderschrift luidt ‘de

ware vrienden van Westerlo. Laat het weten aan dorpsfotoverzamelaar Frans

Holemans op frans.holemans@hotmail.com of 014 54 40 76.

september 2008


Gouden bruiloften

september 2008

WETENSWAARD

Op 2 augustus waren Carolus Bleys en Maria Verhoeven

uit de Nachtegaalstraat in Oevel en Sus Van den Eynde en

Mit Vervloet uit de Neerstraat in Heultje 50 jaar getrouwd.

In augustus 1958 trouwden ook Nest Van Loy en Lena

Eyckmans uit de Nachtegaalstraat (14/8), Fil Wagemans en

Octavie Verspreet uit de Hogekant in Oosterwijk (16/8),

Sus Mangelschots en Magda Spruyt uit de Tongerlostraat in

Oevel (26/8), Jef Willems en Roza Scheunders uit Tolhuis

in Tongerlo (27/8), Staf Verschueren en Maria Verstrepen

uit de Dennenstraat in Oevel (30/8) en Rik Vervecken en

Maria Heylen uit de Zwarte Braak in Oosterwijk (30/8).

In september is het nog feest voor de gouden bruiloft

van Leo Bruynseels en Julia Van Asten uit de Gevaertlaan

in Heultje (2/9), bij Leon Hoefkens en Pauline Vleugels

uit de Bochtestraat in Voortkapel (6/9), bij Frans Van

Lommel en Anna Vangenechten uit de Hofstraat in

Oevel (6/9), bij Marcel Wouters en Rosa Janssens uit

Busselen in Oosterwijk (11/9), bij Marcel Leirs en Rosa

Vermeiren uit de Schutterstraat in Voortkapel (27/9) en

bij Jef Wynants en Gusta Van de Put van het Bistplein in

Westerlo (27/9). Van harte proficiat.

Diamanten en briljanten bruiloften

Op 3 augustus waren Door Maes en Rosa Vranckx

uit Baksveld in Westerlo 60 jaar getrouwd. In augustus

1948 trouwden ook Fons Menten en Fin Peetermans

uit Duitschool in Oevel (7/8), Raymond Schroven en

Yvonne Venckeleer uit Vlasland in Zoerle-Parwijs (9/8),

Frans Vanleuffelen en Valentine Gorts uit Aarthof in

Tongerlo (22/8).

Op 21 september is het de diamanten huwelijksverjaardag

van Lode Doré en Angèle Vinck uit Zoerledorp. Op 13

augustus 1943 trouwden Louis Thys en Fien Cras uit de

Kaaibeeksedijk in Westerlo. Ze zijn 65 jaar getrouwd. Van

harte proficiat met de briljanten bruiloft!

Subsidies voor jeugdverenigingen

Heeft je vereniging een jeugdwerking? Dan komt ze in

aanmerking voor een ‘subsidiëring voor jeugdwerking’.

Het reglement en het aanvraagformulier vind je op

www.westerlo.be.

jeugddienst gemeentehuis

jeugd@westerlo.be - 014 53 92 11

beste

WOORD VOORAF

Traditioneel gaat begin september de meeste aandacht

naar de schoolgaande kinderen. Ouders en

grootouders kijken met meer dan gewone interesse

naar de belevenissen van hun kinderen in hun nieuwe

schoolomgeving.

Op 1 september gaat er in het onderwijs ook een

trein aan nieuwe maatregelen van kracht. De Vlaamse

regering wil zo onder andere de kleuterparticipatie

verhogen. Het systeem van de instapklasjes voor de

jongste kleuters wordt verfijnd en mindervermogende

ouders krijgen voor hun kleuters een schooltoelage

van 80 euro.

De maximumfactuur moet de schoolkosten van de

ouders beperken. Vanaf 1 september mogen schoolse

uitstapjes van een dag (toneel, sportdag of museum

bijvoorbeeld) in totaal niet meer dan 20 euro bedragen

in het kleuteronderwijs en 60 euro in het lager

onderwijs. Voor meerdaagse uitstappen mogen ouders

niet meer betalen dan 360 euro voor de zes leerjaren

samen. Naast de schooltoelage voor kleuters

kunnen gezinnen met een bescheiden inkomen ook

voor lagere schoolkinderen een schooltoelage van 116

euro krijgen.

Op gemeentelijk vlak werken we volgend schooljaar

met alle scholen en over alle netten heen aan de

oprichting van een onderwijsforum met de mogelijke

realisatie van een gemeentelijke onderwijsraad.

Tenslotte willen we alle schoolgaande kinderen van

klein tot groot, alle leerkrachten, alle directies en alle

ouders een hoopvol en vruchtbaar schooljaar 2008-

2009 wensen.

Maurice Van Hemelen

schepen van Onderwijs


Gemeenteraad van 30 juni

Er stonden zesentwintig punten op de agenda van de

gemeenteraad van 30 juni.

Rekening 2007

De gemeenteraad bespreekt de rekening van 2007. In

de begrotingsrekening staan de uitgaven en ontvangsten

van het voorbije jaar. De jaarrekening bestaat onder

andere uit een balans en een resultatenrekening. De

gemeenteraad keurt de rekeningen goed.

Op de gewone rekening (de dagelijkse inkomsten

en uitgaven) waren er vorig jaar 37,8 miljoen euro

inkomsten en 26,8 miljoen euro uitgaven (26,2 en 22,3

miljoen in 2006 en 24,6 en 21,0 miljoen in 2005). Op

de buitengewone rekening (de investeringen) waren er

vorig jaar voor 8,8 miljoen euro inkomsten en voor 7,7

miljoen euro uitgaven (1,2 en 5,6 miljoen in 2006 en 3,8

en 5,4 miljoen in 2005).

De resultatenrekening heeft een positief resultaat van

4,2 miljoen euro (5,6 miljoen euro in 2006 en 3 miljoen

euro in 2005). De balans geeft een overzicht van de

activa en de passiva van de gemeente. In 2007 bedroegen

die 116,8 miljoen euro (115,8 miljoen in 2006 en 113,5

miljoen in 2005).

Aanpassing begroting 2008

De gemeenteraad keurt de aanpassing van de begroting

2008 goed. Die aanpassing is nodig omdat er onder

andere extra geld gaat naar de renovatie van het

technisch centrum, naar asfalteringswerken, naar de

aanleg van stoepen en fietspaden en naar het onderhoud

van klinkerwegen.

Digitaal infobord voor de Zoerla

Voor de Zoerla aan de Gevaertlaan komt een digitaal

infobord om evenementen en activiteiten aan te

kondigen. Het is de bedoeling dat het bord er staat voor

het feestweekend van 3, 4 en 5 oktober. Het bord kost

13 000 euro.

Directie tekenschool

De gemeenteraad heeft Greet Dhont benoemd als

directeur van de gemeentelijke tekenschool. Greet

vervult die functie sinds 2005.

GEMEENTERAAD

Nieuwe pc’s voor gemeentehuis en bib

De dienst financiën en de dienst burgerzaken in het

gemeentehuis en de bib krijgen nieuwe computers. De

vernieuwing past in het ict-meerjarenplan. Het gaat over

24 nieuwe pc’s.

25 % korting op omnipassen

Inwoners van Westerlo die voor hun woon-werkverkeer

een omnipas of een omnipas 60+ van De Lijn kopen,

krijgen automatisch een korting van 25 %. De korting

gaat in vanaf 1 september. Met zo’n omnipas kan je gratis

bussen in heel Vlaanderen. De Lijn legt ook enkele nieuwe

buslijnen in naar de industriezones in Oevel en Geel.

Meer info op www.westerlo.be > actueel > mobiliteit

Renovatie technisch centrum Oevelse dreef

Het technisch centrum in de Oevelse dreef wordt stap

voor stap gerenoveerd. Op dit ogenblik is het dak aan

de beurt. Daarna worden de betonnen muren hersteld,

de gevels gezandstraald en de muren en het plafond

geschilderd. De volgende stap is de vernieuwing van de

ramen van de voorgevel. De kosten daarvoor worden

geraamd op 111 000 euro. De gemeenteraad vraagt

het college van burgemeesters en schepenen om een

openbare aanbesteding uit te schrijven.

Sporthal De Beeltjens

Door problemen met de verwarming van het douchewater

zijn de sanitaire leidingen van sporthal De Beeltjens

dringend aan vervanging toe. De kosten worden geraamd

op 46 000 euro.

Over de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit zevenentwintig leden:

vier van Groep Eenheid, drie van Vlaams Belang, een

van Open VLD, een van Groen! en achttien van CD&V

waaronder de burgemeester en de schepenen.

De volgende gemeenteraden vinden plaats op maandag

1 september en maandag 6 oktober om 20 uur in

de raadzaal van het gemeentehuis. Je bent van harte

welkom. De verslagen van de gemeenteraad en het

college van burgemeester en schepenen vind je in de

rubriek besturen op www.westerlo.be.

september 2008


Infocampagne invoering DIFTAR van start

Deze maand krijgt iedereen de

eerste van drie brieven in de bus

over de invoering van DIFTAR

voor de huis-aan-huisophaling van

huisvuil. Van 18 tot 30 september zijn er ook zeven

infovergaderingen. En in het gemeentehuis is er een

tentoonstelling met de nieuwe vuilnisbakken.

DIFTAR start op 1 januari 2009

Onze gemeente voert samen met IOK Afvalbeheer een

vooruitstrevend afvalbeleid. Het resultaat is spectaculair:

70% van ons afval wordt gerecycleerd. Vanaf 1 januari

2009 gaan we nog een stap verder. Afval verwerken is

duur. Daarom willen we de kosten voor de verwerking

van restafval en GFT zo rechtvaardig mogelijk verdelen.

Een eerlijk systeem van kostenverdeling kan alleen door

te meten hoeveel afval elk gezin aanbiedt. Daarom gaan

we restafval en GFT wegen.

Restafval in grijze containers, GFT in groene

Om de aangeboden gewichten correct te kunnen

wegen, krijgt iedereen een nieuwe grijze container met

gegevens-chip voor restafval. Voor GFT heb je de keuze.

Je composteert het zelf. Of je geeft het mee met de

ophalingen. Je GFT-container wordt dan ook uitgerust

met een chip.

Vanaf 1 januari 2009 betaal je voor restafval en GFT op

basis van het aangeboden gewicht. Je moet dan geen

GFT-stickers en restafvalzakken meer kopen. Je betaalt

ook geen jaarlijkse huisvuilbelasting van 50 euro per

gezin of 37 euro per alleenwonende meer. Wie afval

voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur

hebben.

Infovergaderingen van 18 tot 30 september

donderdag 18 september om 19.30 uur

de Merodezaal Heultjedorp 1 Heultje

maandag 22 september om 19.30 uur

OCMW-zaal ‘t Rietje Verlorenkost 22 Westerlo

dinsdag 23 september om 19.30 uur

de Zoerla Gevaertlaan 1 Zoerle-Parwijs

woensdag 24 september om 19.30 uur

Tongelhof de Trannoyplein 5 Tongerlo

september 2008

DIFTAR

Prijzen

Met DIFTAR wordt iedereen nog meer verantwoordelijk

voor zijn afval en kan iedereen de eigen afvalfactuur in de

hand houden. Restafval kost 0,20 euro per kilo en GFT

0,10 euro. Voor een restafvalcontainer betaal je 24 euro

per jaar, voor een GFT-container 12 euro.

restafval 0,20 euro per kilo

GFT 0,10 euro per kilo

restafvalcontainer 2 euro per maand

GFT-container 1 euro per maand

In een aantal gevallen kan je een toelage krijgen. Die

bedraagt 20 euro per kind tot 3 jaar, 30 euro voor wie

om medische redenen meer afval heeft (stomapatiënten,

nierdialyse thuis, incontinentie,...) en 40 euro voor

onthaalouders. Scholen krijgen een toelage van 0,50 euro

per leerling. Parochiezalen en verenigingen krijgen de

kosten van de containers (24 en 12 euro) terugbetaald.

PMD, restplastiek, papier en karton en glas

Aan de inzameling van PMD (plastic flessen en flacons,

metalen verpakkingen en drankverpakkingen), glas, papier

en karton verandert niets. Restplastiek wordt vanaf 2009

niet meer opgehaald. Door de bouw van een nieuwe

verwerkingsinstallatie is dat niet langer nuttig. Je kan je

restplastiek in de groene zakken nog eventueel kwijt in

het containerpark.

Bordeaux restafvalzakken en groene restplastiekafvalzakken

kan je tot het einde van het jaar per stuk kopen

bij het onthaal op het gemeentehuis. Heb je overschot?

Dan kan je die zakken tot 1 april 2009 inruilen voor

blauwe PMD-afvalzakken of groene restplastiekzakken.

donderdag 25 september om 19.30 uur

parochiezaal Sint-Michielsstraat 8 Oevel

maandag 29 september om 19.30 uur

Klokkenhof Kerkhofstraat 12 Oosterwijk

dinsdag 30 september om 19.30 uur

polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11 Voortkapel


Tweedehandsbeurs op zondag 14 september

Op zondag 14 september van 12.30 tot 16 uur

organiseert de Gezinsbond van Zoerle-Parwijs in de

Zoerla een tweedehandsbeurs met baby- en kinderuitzet,

kinderboeken, kleine meubels en speelgoed.

gezinsbond.zoerleparwijs@pandora.be

http://users.telenet.be/gezinsbond.zoerle.parwijs

Het café van de tweedehandsbeurs is al open om 10 uur.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

48 uren van Oevel

5, 6 en 7 september

Op 5, 6 en 7 september kan je op het Sint-Michielsplein

in Oevel naar de 48 uren van Oevel. De 48 uren starten

op vrijdagavond met een mossel drive-in. Op zaterdag

is er een gratis kindernamiddag en een barbecue en

pannenkoeken voor en tijdens de wielerwedstrijd

De Grote Prijs van Oevel. Die vindt plaats op de

gesloten omloop Oeveldorp-Lindenstraat-Bijlevennen-

Kroonstraat-Dennenstraat-Taxandriastraat-Oeveldorp.

De dansavond met Gunther Neefs start om 20.30 uur.

Goeie morgen, morgen, goeie dag! Zo start zondag

7 september tijdens het dorpsontbijt. (inschrijven

op voorhand!). Gevolgd door een misviering en

Frühschoppen. Na de middag wordt het hoofdpodium

ingepalmd door de Ketnetband, de Sublimo’s en Les

Truttes.

Een combiticket voor beide dagen kost 10 euro en is te

koop bij alle Oevelse banken.

info en inschrijven

www.48urenvanoevel.be

Tien jaar kinderkoor De Pareltjes

Concert met Marc De Bel en Jasper Van Loy

Het Westels kinderkoor De Pareltjes bestaat tien jaar.

En daarom geven ze op zaterdag 6 juni 2009 samen

met jeugdschrijver Marc De Bel en Jasper Van Loy een

concert.

Ben je tussen 6 en 15 jaar? Kom dan op donderdag 4, 11

of 18 september naar de eerste repetities in de refter

van de lagere school in het Loofven in Oevel. Dirigente

Tanja ontvangt jullie met open armen op de speelplaats

vanaf 15.45 uur. De Pareltjes repeteren elke donderdag

van 16 tot 17 uur.

Westels Kinderkoor De Pareltjes - Tanja Geudens

0494 85 98 65 - tanja.geudens@pandora.be

september 2008


Lessen yoga en tai chi

Op zoek naar evenwicht en rust?

Vzw Mandorla start op dinsdag 9 september met

een nieuwe reeks yoga en tai chi. Yoga heeft een

harmoniserend en rustgevend effect op de gezondheid.

Ook tai chi werkt stressverlagend, houdt lichaam en

geest soepel en verbetert de concentratie, de balans, de

houding en de immuniteit. De lessen vinden elke week

plaats op dinsdagavond in het gemeenschapslokaal op

het Jos Geunsplein in Tongerlo. Schrijf op tijd in!

www.mandorla.be - 014 54 57 24

Brunch Oxfam Wereldwinkel Westerlo

zondag 28 september

september 2008

Op zondag 28 september organiseert Oxfam

Wereldwinkel Westerlo haar jaarlijkse

brunch. Die vindt plaats van 10.30 tot 14

uur in het Klokkenhof in de Kerkhofstraat in

Oosterwijk. De Wereldwinkel wil je zo laten

proeven van haar producten van eerlijke

handel.

De prijs bedraagt 13 euro voor +12-jarigen en

volwassenen, 8 euro voor kinderen van 3 tot 12 en is

gratis voor -3-jarigen. Je kan inschrijven tot woensdag 24

september in de Wereldwinkel en via 014 54 50 12 en

westerlo@oww.be. Vermeld het aantal personen en de

leeftijd van de kinderen.

openingsuren Wereldwinkel

dinsdag 13.30 tot 17.30 uur

woensdag 9 tot 12 uur en 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag 13.30 tot 17.30 uur

zaterdag 10 tot 17.30 uur

Oxfam Wereldwinkel de Merodedreef 104 Westerlo

www.oww.be

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Startbijeenkomst voor Westelse kunstenaars

Van 19 december tot 4 januari is er voor de 36ste

maal de tentoonstelling Westelse Kunstenaars in het

gemeentehuis. Wie geïnteresseerd is om mee te doen

aan de tentoonstelling is van harte welkom op de

startvergadering op dinsdag 16 september om 20 uur in

de raadzaal van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan.

De tentoonstelling is een organisatie van de culturele

raad.

Rietfeesten op zondag 7 september

Het Riet ligt tussen de Grote Markt en de Grote Nete. Je geraakt er via

de Rietstraat naast de kerk.

Op zondag 7 september van 14 tot 19 uur organiseert

de Sint-Sebastiaansgilde op Het Riet de Rietfeesten. In

de wei rond het Hoeveke van de gilde trakteren de

Koninklijke Fanfare Hoop en Vlijt, de Sint-Sebastiaansgilde

van Westerlo, de volkskunstgroepen Die Spelewei

Westerlo en Reuzegom Leuven, het Westels Volksorkest

en de vendelgroep Ansfried je op een gevarieerd

programma muziek, dans en vendelzwaaien.

Voor de kinderen is er een springkasteel en je kan er

boogschieten op de liggende wip. De inkom is gratis. De

opbrengst gaat naar een plaatselijk goed doel.

www.sint-sebastiaansgilde-westerlo.be

014 54 78 09 - hoofdman@ssgw.be

Ontdek de natuur van Heultje

Op zondag 28 september organiseert de KWB van

Heultje bewegwijzerde wandelingen van 7, 14 en 21

kilometer om Heultje op een andere manier te leren

kennen. Vertrekplaats is de Merodezaal tussen 9 en 15

uur. Meedoen kost 1 euro en is gratis voor wie jonger

is dan 12.

KWB Heultje - 0478 32 16 74 - stefan.l@belgacom.net


Garageverkoop in heel de gemeente

zaterdag 20 en zondag 21 september

De deelnemende garages zijn herkenbaar aan ballonnetjes.

Op zaterdag 20 en zondag 21 september van 9 tot 17

uur organiseert de Gezinsbond een garageverkoop in de

zeven dorpen van de gemeente. Bij een garageverkoop

verkoop je van op de oprit of de voortuin spullen die al

zolang op zolder of in de garage staan dat je ze toch niet

meer gebruikt. Hoe meer verkopers in een straat, hoe

interessanter voor de kopers.

Wil je weten wie meedoet? Deelnemerslijst en

stratenplannetje met aangestipte verkooppunten kan

je vanaf 8 uur ‘s morgens voor 1 euro ophalen in de

Stippelberg 255 in Heultje, de Prelaat Mutsaertlaan

1 in Trienenkant, de Bremstraat 5 in Oosterwijk, de

Zagerijstraat 20/22 in Voortkapel, de Koning Leopoldlaan

26 in Westerlo en de Kruisstraat 3 in Zoerle-Parwijs.

Wil je je garage openstellen? Dan kan je nog inschrijven

tot 10 september bij de Gezinsbond van je dorp.

Inschrijven kost 5 euro.

Cursus hommelbouw

Westel Folk organiseert vanaf zaterdag

4 oktober een cursus hommelbouw.

Een hommel is een muziekinstrument en

wordt ook wel eens vlier genoemd. De cursus

bestaat uit vijf lessen om de twee weken van 10 tot

16 uur. Er is een voorbereidende avond op dinsdag 23

september om 20 uur. De cursus vindt plaats in café

‘t Centrum in de Boerenkrijglaan 24. De prijs bedraagt

100 euro. Inschrijven kan tot 15 september. Later kan je

eventueel ook een cursus hommel bespelen volgen.

www.westelfolk.be

CULTUUR EN VRIJE TIJD

De cabaretvoorstelling van Van Poucke en Wade vindt plaats in De

Zoerla.

Tentoonstelling Magda Denissen

19 september tot 5 oktober

Magda Denissen is een selfmade

kunstenares. Ze heeft geen

academische achtergrond of opleiding

en vindt dat zelf ook niet

noodzakelijk. Ze vindt dat kunst

niet echt aangeleerd moet worden

maar dat het een gevoel, een

emotie, een gedachte is. Niemand

zegt haar hoe ze moet schilderen,

zelfs zijzelf niet! Het kunstwerk

ontstaat uit een gevoel, uit iets dat

je dagelijks waarneemt.

Magda Denissen schildert om zich

uit te drukken. Haar werken zijn

hedendaags, soms abstract, soms

realistisch of expressionistisch...

Tijdens de vernissage op vrijdag 19

september (20 uur) kan je kennis maken

met de kunstenares

september 2008


Op 3, 4 en 5 oktober wordt er gefeest in de Zoerla! Het feestweekend

past in het jaarlijkse culturele 1-europroject.

Op 25 september gaat de bib online

Vanaf donderdag 25 september kan je op de website

www.bibwesterlo.be de catalogus van de bib raadplegen,

materialen verlengen en reserveren. Het is ook mogelijk

om je per e-mail te laten verwittigen als je reservering

binnen is, per e-mail boetebrieven te ontvangen, info

over nieuwe aanwinsten toegestuurd te krijgen en zelfs

je te laten verwittigen wanneer je uitleentermijn bijna

verstreken is. Indien je van deze diensten wil gebruik

maken, dan kan je vanaf 25 september je e-mailadres

laten weten.

Bibgebruikers met een elektronische identiteitskaart

kunnen die gebruiken als lenerskaart. Dat is alvast

een kaartje minder in je portefeuille! Vanaf de 25ste

vervalt de gratiedag voor boetes want je kan dan zelf

via de website je uitleenperiode verlengen, 24 uur op

24. Telefonisch verlengen tijdens de openingsuren blijft

uiteraard nog steeds mogelijk.

september 2008

SEPTEMBER I DE BIB GAAT ONLINE

Feestweekend op 4 en 5 oktober

Op vrijdag 3 oktober zet de gemeente de bestuursleden

van de verenigingen in de bloemetjes tijdens de tweede

editie van de Avond van het Bestuurslid. De formule: een

hapje, een drankje en een leuk optreden.

Zaterdag 4 oktober zijn er vanaf 20.30 uur optredens van

de Westelse band Fenix, Doppelgängers en Red Zebra.

Tussen de groepen door speelt DB Interactif. Kaarten

kosten in voorverkoop 5 euro (kassa 8 euro).

Zondag 5 oktober is een kinder- en familiedag. Vanaf

13.30 uur kan je in de Zoerla terecht voor optredens

van Brahim, Dean en uit Bergom Brenda. Ook is er

randanimatie zoals een paardenmolen, springkastelen,

grimmeren en ballonplooien. Tickets kosten 1 euro in

voorverkoop en aan de kassa betaal je 3 euro.

cultuurdienst gemeentehuis

014 53 92 01 - cultuur@westerlo.be

Bib gesloten op 22, 23 en 24 september

Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 september

is de bib gesloten. Die sluitingsdagen zijn nodig om het

online brengen van de catalogus zonder fouten te laten

verlopen.

www.bibwesterlo.be


Open Monumentendag, zondag 14 september

Open Monumentendag Vlaanderen heeft als thema ‘20ste

editie-20ste eeuw’. In Westerlo kan je gratis binnen in het

gemeentehuis, het heemmuseum, de abdij en de kerken van

Tongerlo, Oosterwijk en Voortkapel.

Norbertijnenabdij Abdijstraat 40 Tongerlo

Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelré een deel

van zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint-

Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een

abdij op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken

hier de volgelingen van Sint-Norbertus. Blikvangers

zijn de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de alleenstaande

tiendschuur en het Da Vincimuseum waar men de

meest getrouwe weergave van de muurschildering

van het Laatste Avondmaalmaal van Leonardo da Vinci

bewaart. Er zijn gratis rondleidingen van anderhalf uur

langs de abdijgebouwen om 13 uur en 15.30 uur. Het Da

Vincimuseum is toegankelijk van 13 tot 17 uur.

10

OPEN MONUMENTENDAG

Kasteel van gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61 Westerlo

Het kasteel van gravin Jeanne de Merode, ook wel het

Nieuw Kasteel genoemd, is gebouwd tussen 1909 en

1911. Het is een voorbeeld van neogotiek. Tot de Tweede

Wereldoorlog woonde de gravin er. Vanaf 1944 hadden

de zusters Augustinessen er een rusthuis voor priesters.

In 1972 kocht de gemeente het kasteel. De fontein en

het kunstwerk van Rik Poot voor het gemeentehuis

dateren van 1995. Er zijn doorlopend rondleidingen van

10 tot 16.30 uur.

Heemmuseum Sint-Michielsstraat 2 Oevel

Het gebouw werd in 1757 opgericht als pastorie van

Oevel. Het leunde aan tegen de oude pastorie uit 1614.

Waarschijnlijk is het bijgebouw nog een overblijfsel van

die oude pastorie. Het gebouw werd gerestaureerd

en ingericht als heemmuseum. Er zijn doorlopend

rondleidingen van 10 tot 18 uur.

Sint-Annakerk Kerkplein Tongerlo

De Sint-Annakerk van Tongerlo werd in de 19de eeuw

gebouwd. De kerk bezit het Miraculeus beeld van Onze-

Lieve-Vrouw, twee luiken uit de Passie van Christus uit

de school van Barend van Orley en een laatgotische

calvariegroep. Je kan de kerk bezoeken van 14 tot 16 uur.

Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk

Kerkhofstraat Oosterwijk

De Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk van Oosterwijk

werd in 1969 gebouwd. Het was een ontwerp van

architect Pierre Beniest. Opmerkelijk is het orgel met

1040 pijpen. Je kan de kerk bezoeken van 14 tot 16 uur.

Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-

Opgenomenkerk Kapelplein Voorkapel

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Voortkapel werd

gebouwd in de 19de eeuw. In de kerk bevindt zich een

mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

staande op een maansikkel uit de zeventiende eeuw. De

Onze-Lieve-Vrouwkerk werd in 2007 gerestaureerd. Je

kan de kerk bezoeken tussen 14 en 16 uur.

cultuurdienst gemeentehuis

cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00

september 2008


Scholencross op woensdag 24 september

De Westelse scholencross is een jaarlijks loopfeest voor

leerlingen en leerkrachten uit de lagere en de secundaire

scholen. De 43ste editie vindt plaats op woensdag 24

september vanaf 13.30 uur in de Beeltjens achter het

gemeentehuis. De leerlingen krijgen meer info via de

school.

sportdienst gemeentehuis

014 53 92 06 - sport@westerlo.be

Petanquetornooi op 11 september

Op donderdag 11 september vindt het Westels

petanquetornooi plaats. Het gaat door op de petanquebanen

aan de cafetaria achter het gemeentehuis.

Ongeveer 75 vijftigplussers doen mee. Ze starten om 13

uur. Inschrijven kan niet meer maar kom gerust langs om

de gezellige sfeer op te snuiven.

SPORT

BBB, opnieuw vanaf 12 september

Op vrijdag 12 september start een nieuwe reeks

BBB-figuurtraining in de turnzaal van de school in de

Abdijstraat in Tongerlo. BBB-figuurtraining is een training

voor het hele lichaam. Met gerichte spieroefeningen

versnelt het verbrandingsproces op de BBB-plaatsen

(borsten, buik en billen), verbeteren we de houding en

bevorderen we de conditie.

De reeks bestaat uit 13 lessen en kost 39 euro. De lessen

vinden plaats op vrijdag tussen 14 en 15 uur. De BBBfiguurtraining

is een manier om in gezellig groepsverband

je conditie op peil te houden en aan je figuur te werken.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Twijfel niet en schrijf je in.

Ook in de school van Heultje gaat er een reeks, maar

die is volzet.

sportdienst gemeentehuis

014 53 92 07 - tania.steurs@westerlo.be

september 2008 11


1

september 2008


september 2008 1


In de vuilbak

Hang de affiche achter het raam

Vorig jaar startte de gemeente de campagne In de

vuilbak. Zo wil de gemeente iedereen oproepen om

mee te werken aan een proper Westerlo.

Centraal in deze campagne staan de affiches Niet

sluikstorten!, De wereld is geen stortplaats! Doe er

Leer meer over vissen

Natuurpunt Dubbelloof

organiseert een korte

cursus over vissen.

In de eerste les leer je

welke vissen er in Vlaanderen

voorkomen in zoet water. In de tweede les

gaat het over biotoopeisen, viswetgeving en de gevolgen

van beheersingrepen. Lesgever is Koen Leysen.

De cursus vindt plaats op woensdag 24 september

en op 1 oktober van 19.30 tot 22.30 uur in het

gemeenschapslokaal op het Jos Geunsplein in Tongerlo.

De prijs bedraagt 7 euro, 5 euro voor leden van

Natuurpunt en vissers. Laat vooraf iets weten als je mee

wil doen.

Dubbelloof Natuurpunt - dubbelloof@telenet.be

Marc Niclot - 014 54 05 74 en

Danny Mattheeusen - 0496 74 77 28

1

MILIEU

wat aan! en Geef zwerfvuil geen kans, zo behoudt onze

PAREL zijn glans!. Deze drie affiches zie je terugkomen

in het straatbeeld op de gemeentelijke voertuigen, in de

dorpskernen en op de vuilniswagens. De stickers komen

op de vuilnisbakjes aan de bushalten.

Doe mee met de actie en hang de grote

affiche in het midden van deze Westel Info

achter je raam!

Premie voor energiebesparende maatregelen

voor wie geen of te weinig belastingen betaalt

De federale overheid geeft belastingsvermindering aan

wie energiebesparende maatregelen neemt. Maar wie

geen of te weinig belastingen moet betalen, heeft niets

aan die belastingsvermindering. Daarom kan je in dat

geval sinds kort bij de Vlaamse overheid een premie

voor energiebesparende investeringen aanvragen. De

premie bedraagt maximaal 2 650 euro per jaar en geldt

voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande

woning (8 euro per vierkante meter), het plaatsen van

superisolerende glas ter vervanging van enkel glas (150

euro per vierkante meter) en voor het vervangen van je

verwarmingssysteem door een condensatieketel (1500

euro).

Vlaamse infolijn - 1700

september 2008


Zonneslag kiest voor IZEN, Solar Total en SP

Engineering

De zonneslag is een actie van een aantal gemeentebesturen

uit de regio om gezamenlijk zonneboilers en zonnepanelen

aan te kopen. Op 17 juni vond de finaleavond plaats.

250 geïnteresseerden luisterden vol aandacht naar de

voorwaarden die de geselecteerde firma’s toelichtten.

Na onderzoek van de prijsoffertes door een werkgroep

stelt men voor de zonneboiler de firma IZEN voor en

voor de fotovoltaïsche zonnepanelen Solar Total en SP

Engineering.

Ben je nog geïnteresseerd om mee te doen aan de

actie? Meer informatie en de invulformulieren vind

je op www.westerlo.be en bij de milieudienst. Met de

invulformulieren kan je een gepersonaliseerde offerte

(met plaatsbezoek) aanvragen bij de firma’s. De

voorwaarden voor de zonneboilers blijven geldig tot

1 oktober. De voorwaarden voor de zonnepanelen

gelden tot 31 december.

milieudienst gemeentehuis - 014 53 91 55

milieu@westerlo.be - www.westerlo.be

Tankslag neemt driehonderd niet-gebruikte

stookolietanks uit het milieu

infovergaderingen op 3 en 4 september

Ongeveer driehonderd gezinnen uit Westerlo, Olen,

Herselt en Laakdal hebben zich samen kandidaat gesteld

om hun niet-gebruikte stookolietank te laten verwijderen

of op een milieuvriendelijke wijze buiten gebruik te laten

stellen. Na een prijsvraag bleek dat de bvba Bollen uit

Meeuwen-Gruitrode de beste prijs bood.

Geïnteresseerd om ook mee te doen? Neem dan contact

MILIEU

Klimaatwijken zoeken mensen die een lege

spaarpot willen vullen

Wil je geld sparen zonder moeite? Zonder ook maar

op iets te moeten inboeten? Doe dan mee aan het

project Klimaatwijken. Het gemeentebestuur daagt je uit

om samen met je buren of je vrienden een groepje te

vormen en in zes maanden tijd acht procent energie te

besparen.

Want energie besparen is geld sparen. Veel moeite? Toch

niet! Koken met het deksel op de pot, het licht doven

als je weggaat, dat is niet moeilijk en daar bespaar je al

heel wat energie mee. Je krijgt bovendien hulp van een

energiemeester. Dat is iemand die de groep van dichtbij

begeleidt en je bestookt met goede besparingstips.

In 2005 telde Westerlo zes klimaatwijken en veertig

deelnemende gezinnen. De gemeente behaalde een

CO2-besparing van 7,04 %. In 2006 nam een klimaatwijk

deel met zeven gezinnen. De gemeente behaalde toen

een CO2-besparing van 5,33 %.

milieudienst gemeentehuis

io.pateet@westerlo.be - 014 53 91 55

op met de milieudienst. De bedongen prijzen blijven nog

tot midden 2009 geldig. Meer info over de praktische

uitvoering kan je krijgen op de infoavonden op woensdag

3 september om 19.30 uur in OCMW-zaal ‘t Rietje in

de Verlorenkost 22 in Westerlo en op donderdag 4

september om 19.30 uur in de gemeentelijke feestzaal in

de Drogebroodstraat 5 in Olen.

milieudienst gemeentehuis

014 53 91 55 - milieu@westerlo.be

september 2008 1


Bestrijding van bacterievuur

Bacterievuur is een besmettelijke plantenziekte waarbij

bloesems, bladeren en twijgen bruinzwart verkleuren,

verdorren en verschrompelen. De ziekte is gevaarlijk voor

de fruitteelt. De bestrijding is verplicht. Besmettingen kan

je melden bij het FAVV.

Het Federaal Agentschap voor de Voedselketen FAVV

heeft bufferzones afgebakend. In die bufferzones mogen

de planten cotoneasters salicifolius en cotoneasters

watereri niet blijven staan of geplant worden. De teelt van

alle andere waardplanten is er verboden tenzij men een

afwijking op die regel heeft. Besmette planten moeten

onder toezicht van de FAVV verbrand worden. Een deel

van Westerlo ten westen van de N152 en ten zuiden

van de lijn Gevaertlaan-Kathovestraat-Industrieweg ligt

in zo’n gebied.

FAVV - 0800 13 550

http://www.favv-afsca.fgov.be > beroepssectoren >

meldingsplicht

Snoei in je energierekening met de

Energiesnoeiers

Met de Energiesnoeiers van De Kringwinkel Zuiderkempen

kan je je energieverbruik laten doorlichten en krijg je tips

om energie te besparen. De energiescans zijn gratis. Een

energiescanner komt bij je thuis langs en gaat samen met

je op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij bekijkt de

woning volledig en noteert alles wat met het verbruik

van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijg je al enkele

interessante energietips om te besparen.

Tijdens het bezoek doet de energiescanner ook zelf,

volledig gratis, een aantal aanpassingen aan de woning.

Hij vervangt gloeilampen door spaarlampen, isoleert

buizen waar warm water doorstroomt, bevestigt folie

achter radiatoren en vervangt de douchekop door een

spaardouchekop. Tenslotte bezorgt de energiescanner je

een rapport over het energieverbruik in je woning en de

mogelijkheden om energie te besparen.

1

MILIEU

In de bufferzone (roze) is het bestrijden van bacterievuur verplicht.

Zin om mee te doen? Bezorg het strookje onderaan

bij de milieudienst op het gemeentehuis of fax het naar

014 54 11 54. De Energiesnoeiers zijn een initiatief van

de Vlaamse overheid en de distributienetbeheerders.

Afspraak met de energiescanner

voornaam en naam ..............................................................................

straat en huisnummer .........................................................................

telefoon .......................................................................................................

e-mail ............................................................................................................

handtekening en datum .....................................................................

september 2008


Modelontbijt Gezinsbond op 5 oktober

De Gezinsbond wil het belang van een goed ontbijt

benadrukken en organiseert daarom een modelontbijt.

Dat ontbijtfestijn vindt plaats op zondag 5 oktober

vanaf 8.15 uur in het ontmoetingscentrum in de

Smissenhoekstraat in Zoerle-Parwijs. Aansluitend kan

je mee gaan wandelen. Voor de kinderen is er een

wandelzoektocht. Deelnemen kost 8 euro, leden van de

Gezinsbond betalen 3 euro en maximum 12 euro per

gezin.

Inschrijven kan tot 20 september bij Carl Helsen

(Kruisstraat 3 Zoerle-Parwijs - 014 54 97 66), Marc Van

den Eynde (Meidoornstraat 20 Voortkapel - 014 26 49

22), Cris Vissers (Smallerijt 23 Westerlo - 014 54 11 73),

Maria De Ryck (Renderstraat 136 Heultje - 014 26 43

29), Hilda Mulkens (Bosstraat 5 Tongerlo - 014 54 42

25 na 20 uur), Maria T’Seyen (Bremstraat 5 Oosterwijk

- 014 26 56 57 na 19 uur) en Annie Robeyn (Prelaat

Mudsaertslaan 1 Trienenkant - 014 23 46 78).

GEZONDHEID

Westerlo wint eerste Kempische Award

Borstkankeropsporing

Tijdens het project borstkankeropsporing van

het LOGO Zuiderkempen organiseerde de

gezondheidsraad in onze gemeente heel

wat activiteiten. Er waren het toneelstuk

Wintertulpen met Marleen Merckx, de

tentoonstelling Bustehouder en tal van

voordrachten. De leerlingen van de

afdeling mode van het SILA staken een

prachtig galakleed in elkaar. En er was

de spraakmakende affiche van drie

Westelse vrouwen.

De organisatoren konden

een projectfiche indienen. De

jury beoordeelde de fiches op basis van

originaliteit, creativiteit, mix van acties,

samenwerking met andere organisaties

en aandacht voor moeilijk bereikbare

doelgroepen. Het project van Westerlo

scoorde op alle onderdelen het beste

en ontving de award, een massieven

houten borstbeeldje gemaakt door

Lien Vannuten, een kunstenares uit

Geel.

Lijn 541 wordt schoollijn

Op 1 september verandert de

dienstregeling van bus-lijn 541 Westerlo-

Voortkapel-Olen-Herentals. Voor

scholieren verandert er niets, want de

schoolritten van lijn 541 blijven behouden.

De verkorte ritten van lijn 541 tussen

Tongerlo en Olen worden niet meer gereden. In plaats

daarvan kan je gebruik maken van de belbus. Die brengt

je naar Herentals, Olen, Westerlo, Herselt en Hulshout.

Je moet je rit wel vooraf reserveren. Een ritje met de

belbus kost evenveel als een gewone busrit.

www.delijn.be - belbuscentrale - 03 218 14 94

september 2008 1


1

POLITIE OCMW

Iets verloren?

Kijk eens op www.politiezuiderkempen.be

De politie Zuiderkempen van Hulshout,

Herselt en Westerlo zet foto’s en

beschrijvingen van alle recent

gevonden voorwerpen op www.

politiezuiderkempen.be. Als je

een voorwerp van jezelf herkent,

dan neem je het best contact op

met de lokale politie. Uiteraard

moet je kunnen aantonen dat het

voorwerp van jouw is. Is het voorwerp na

zes maanden niet opgehaald? Dan wordt het eigendom

van de gemeente.

Fiets kwijt?

Neem een kijkje op www.gevondenfietsen.be.

www.politiezuiderkempen.be

E-nieuwsbrief en RSS feeds van de politie

Wil je op de hoogte blijven

van elke nieuwe publicatie

op de website van politie

Zuiderkempen? Schrijf je

dan in op hun mailinglist

of abonneer je op de RSS

feed.

Wie zich inschrijft op de mailinglist krijgt bij elke nieuwe

publicatie op de website van politie Zuiderkempen een

e-mail met een link naar het nieuwe artikel. Uiteraard

wordt je e-mailadres niet doorgegeven aan anderen.

RSS (Really Simple Syndication of

Eenvoudige Gelijktijdige Publicatie)

is een technisch hulpmiddel

waarmee je je op de vernieuwingen

van een website kunt abonneren.

Zodra er een nieuw artikel op

deze website verschijnt krijg je

daarvan een seintje. Bijgewerkte informatie van de feed

wordt automatisch naar je computer gedownload en

kan je bekijken in webbrowsers zoals Internet Explorer

(vanaf versie 7.0) en Firefox.

Geïnteresseerd?

Schrijf je in via www.politiezuiderkempen.be.

Projecthuis De Dreef zoekt vrijwilligers voor

de huiswerkbegeleiding

Voor de huiswerkbegeleiding is het projecthuis De Dreef op zoek naar

vrijwilligers.

Kansarmen kunnen elke dag terecht in projecthuis De

Dreef van het OCMW voor activiteiten en vorming.

Het projecthuis is voor hen een thuis. Ze kunnen er

hun verhaal kwijt en leren hun vrije tijd op een zinvolle

manier in te vullen. Ook kinderen worden opgevangen

en begeleid.

Voor de huiswerkbegeleiding is De Dreef nog op zoek

naar vrijwilligers. Elke woensdag van 14 tot 16 uur is er

huiswerkbegeleiding in de kinderclub van Voortkapel. De

vrijwilligers helpen bij huistaken en lezen en begeleiden

de kinderen tijdens spelactiviteiten.

projecthuis De Dreef

de Merodedreef 161 2260 Westerlo

014 54 32 76 - dedreef.greet@pandora.be en

dedreef.karolien@telenet.be

Korting voor elektriciteit en gas

Sinds 1 juli komen mensen met een jaarlijks netto

belastbaar inkomen tot 23 705,66 euro in aanmerking

voor een korting van 75 euro op hun gasfactuur en 50 euro

op hun elektriciteitsfactuur. Het aanvraagformulier vind je

bij de jaarlijkse eindafrekening van je energieleverancier.

september 2008


Sociaal tewerkstellingsproject uitgebreid

Het Europees Sociaal Fonds geeft 135 000 euro steun.

De OCMW’s van Herselt, Hulshout en Westerlo

werkten al drie jaar samen aan een sociaal

tewerkstellingsproject. Heist-op-den-Berg trad dit jaar

toe tot het samenwerkingsverband. Langdurig werklozen

die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt doen in

de intergemeentelijke groendienst werkervaring op.

In een beschermde omgeving met veel aandacht voor

individuele begeleiding krijgen ze zo een ideale aanzet

om tot een reguliere tewerkstelling te komen.

Het project kreeg ondertussen ook een voortraject.

Sommige mensen kampen immers met allerhande

psychosociale problemen die ook een sociale

tewerkstelling bemoeilijken. Ze hebben meer individuele

begeleiding en vorming nodig. Open School Mechelen

organiseert de vorming over gezonde voeding, sociale

vaardigheden, mobiliteit en opvoeding. Zo leren ze

vaardigheden die helpen in het persoonlijke leven en in

de groei naar de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt.

Het project kan rekenen op 135 520 euro subsidies van

het Europees Sociaal Fonds.

OCMW helpt recordaantal mensen

Nooit eerder deden zoveel inwoners een beroep

op de diensten van het OCMW Westerlo, zo blijkt

uit het jaarverslag 2007. Het jaarverslag vind je op

www.ocmwwesterlo.be. Je kan het ook krijgen bij het

secretariaat.

Het OCMW behandelde 729 dossiers over financiële

en materiële steun en 55 dossiers over het leefloon.

Wie een leefloon aanvraagt, moet bereid zijn te werken.

De sociale dienst verwerkte 230 aanvragen voor een

verwarmingstoelage. 69 personen deden een beroep op

OCMW

budgetbeheer. De gezinshelpsters en de poetsvrouwen

hielpen gedurende 12 953 uren 76 gezinnen of

alleenstaanden bij het huishouden. De maaltijdbedeling

leverde 47 825 maaltijden af aan 209 klanten. Het

aantal hulpbehoevenden dat een beroep deed op de

mindermobielencentrale steeg tot 129. Het Projecthuis

De Dreef, een ontmoetingsplaats waar sociaal kwetsbaren

elke dag terecht kunnen voor vorming en activiteiten,

bereikte 99 volwassenen en 57 kinderen. De dienst

rechtshulp, een samenwerking tussen de OCMW’s van

Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo, hielp

772 personen in de vijf aangesloten gemeenten.

OCMW

014 53 95 44 - info@ocmwwesterlo.be

Studiebeurzen omhoog vanaf 1 september

Niet alleen leerlingen van het secundair en het hoger

onderwijs, maar ook kleuters en leerlingen van het lager

onderwijs komen in aanmerking voor een studietoelage.

Het belangrijkste criterium om recht te hebben op een

studietoelage is het gezinsinkomen.

De Vlaamse overheid verhoogt het bedrag van de

studietoelage vanaf 1 september.

• 80 euro voor kleuters

van gemiddeld 77 naar 116 euro voor leerlingen van

het lager onderwijs

van gemiddeld 240 naar 377 euro voor leerlingen van

het secundair onderwijs

van gemiddeld 149 naar 234 euro voor leerlingen van

het deeltijds secundair onderwijs

van gemiddeld 1530 naar 1571 euro voor studenten

uit het hoger onderwijs

• 100 euro extra per maand voor Erasmusstudenten

Ook de aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Je kan

het aanvraagformulier krijgen op het schoolsecretariaat.

Wie een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer

heeft of een federaal token kan de studietoelage online

aanvragen. De dienst studietoelagen heeft ook een zitdag

op dinsdag 21 oktober van 13.30 tot 19.30 uur in het

stadhuis van Geel.

www.studietoelagen.be en gratis nummer 1700

sociale dienst OCMW - 014 53 87 87

september 2008 1

CVO Kempen

CVO Kempen organiseert in het KTA heel wat cursussen

voor 50-plussers. Je kan inschrijven op het secretariaat

van het CVO van maandag tot donderdag van 18 tot

20 uur.

computerinitiatie di 2 sept. tot eind januari

8.30 tot 11.45 uur

Powerpoint ma 1 sept. tot eind januari

8.30 tot 11.45 uur

Photoshop do 4 sept. tot januari

8.30 tot 11.45 uur

Spaans voor op reis 1 wo 5 nov. tot eind april

13 tot 15.40 uur

Engels voor op reis 2 wo 3 sept. tot eind januari

13 tot 15.40 uur

Frans voor op reis 1 di 4 nov. tot eind januari

13 tot 15.40 uur

Een cursus kost 60 euro. Het CVO aanvaardt

opleidingscheques voor werknemers en biedt een

aantal sociale tarieven. Er is een infodag op zaterdag 30

augustus van 10 tot 12 uur.

CVO Kempen Spikdorenveld 22 Westerlo

014 53 86 59 - 0479 74 38 96

westerlo@cvo-kempen.be

Volwassenenonderwijs bij SILA Westerlo

Het volwassenenonderwijs van het SILA heeft een

uitgebreid aanbod aan cursussen informatica, talen, koken

en praktijkvakken. De cursussen starten begin september

en vinden plaats in de Vrije Sint-Lambertusscholen in de

Denis Voetsstraat 21.

Voor 50-plussers is er een uitgebreide computercursus

van een heel schooljaar met een deel over Windows,

een deel over Office en een deel over internet. Die

lessen vinden plaats op dinsdag van 13 tot 16 uur vanaf

2 september. Er is geen voorkennis vereist. Er is ook een

tweede jaar waarin de computerkennis verder uitgediept

wordt. Die lessen vinden plaats op woensdag van 13 tot

16 uur.

www.silawesterlo.be > volwassenenonderwijs

014 54 50 75 en info.avondschool@silawesterlo.be

0

VOLWASSENENONDERWIJS

Bij cursuscentrum ‘t Westels Atelier start het

schooljaar op 8 september

Het Westels Atelier is een vormingscentrum

voor volwassenen in de abdij van Tongerlo.

Ze organiseren tientallen cursussen over

uiteenlopende onderwerpen zoals

kunst, levensbeschouwingen, knutselen

en taal. De voorinschrijvingen vinden

plaats van 1 tot 5 september van 10 tot

15 uur.

www.westelsatelier.be

Vlot met taal

Het Centrum voor Basiseducatie Zuiderkempen

organiseert in haar vestiging in de Kollegestraat in Geel

meerdere gratis cursussen. Leren in je eigen tempo staat

daarbij centraal.

Mailen en sms’en wo 9-12 uur vanaf sept.

Geheugentraining wo 13-16 uur vanaf 10/9

Kom op voor jezelf do 18.30-21.30 uur va. 11/9

Rijbewijs vanaf oktober

Verstandig met geld en

energie

di 9-12 uur vanaf 18/11

Kunst en cultuur do 13-16 uur vanaf 27/11

Vlotter rekenen in het

dagelijkse leven

Schrijven met

computer

Op stap met kaart en

openbaar vervoer

ma 9-12 uur vanaf 1/12

wo 9-12 uur vanaf 4/2

di 9-12 uur vanaf 3/3

Ken je gsm do 9-12 uur vanaf 5/3

Verstandig met geld en

energie

di 9-12 uur vanaf 10/3

Geheugentraining wo 13-16 uur vanaf 11/3

Op stap met kaart en

openbaar vervoer

ALLE VORMING

‘T WESTELS

ma 13-16 uur vanaf 30/4

Centrum Basiseducatie Zuiderkempen

Kollegestraat 21 Geel

014 58 41 91 - info@basiseducatiezuiderkempen.be

ATELIER

014 54 44 06

september 2008

VOOR IEDEREEN


zaterdag 30 augustus

VOO Beker van Westerlo wielrennen - 14 en 16 u.

zie pagina 2

ZOE Tuinfeest rustoord Vlaspand - met optreden

zangeres Afi - Vlasland 4

TON Tentfuif Chirofeesten

zondag 31 augustus

HEU Eetdag Rode Kruis Heultje - 11.30-19 uur

de Merodezaal Heultjedorp 1

TON Schilderswandeling abdij Tongerlo - 13.30 u.

www.toerismewesterlo.be

TON Kinderanimatie+roofvogelshow Chirofeesten

maandag 1 september

GEM Gemeenteraad - 20 uur - zie pagina 4

WES Kermis Westerlo

dinsdag 2 september

WES Kermis Westerlo

elke woensdag

VOO Gezondheidswandeling CM Westerlo - 19 u.

maria.heylen@pandora.be - 014 22 52 66

Ars Valendi Veldstraat

woensdag 3 september

WES Info Tankslag - 19.30 u - zie pagina 15

donderdag 4 september

OEV Eerste repetities Westels kinderkoor

De Pareltjes - 16-17 uur - zie pagina 6

vrijdag 5 september

OEV 48 uren van Oevel - 16.30 uur - zie pag. 6

WES De Duitsers Komen! - 21 uur

stand-upcomedy - www.hetdebuut.be

Boskant 10 - boven Jake’s Place

zaterdag 6 september

OEV 48 uren van Oevel - zie pagina 6

zondag 7 september

VOO Pannenkoekendag met tombola (damesfiets!)

vzw Hulpgroep Albanië - 14-20 uur

met uitreiking prijs wandelzoektocht

Sabine Guitard - 014 54 68 47

polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11

AGENDA

zondag 7 september

WES Rietfeesten - 14-19 uur - zie pagina 7

OEV 48 uren van Oevel - zie pagina 6

VOO Kermis Voortkapel

maandag 8 september

OEV Cursus Eerste Hulp Rode Kruis Oevel -

19.30-21.40 uur

elke maandag en donderdag tot 29/9

marien.vandingenen@telenet.be 0499 94 51 81

refter basisschool Het Lo Gemeentestraat 9

VOO Kermis Voortkapel

dinsdag 9 september

TON Tai Chi en yoga - zie pagina 7

VOO Kermis Voortkapel

donderdag 11 september

WES Petanquetornooi - 13 uur - zie pagina 11

vrijdag 12 september

WES Phoenixfeesten Karaoke - 19 uur

JH Phoenix Nieuwstraat 81

WES The Hickey Underworld - Steak Number

Eight (winnaars Humo’s Rock Rally) - 21 uur

www.hetdebuut.be

Boskant 10 boven Jake’s Place

VOO Haringfeest - jubileumeditie 10 jaar

Countrybal met liveband - verwarmde tent

Kloosterstraat - Landelijke Gilde Voortkapel

zaterdag 13 september

ZOE Hobbytentoonstelling en pannenkoekendag

OKRA Zoerle-Parwijs - 13-19 uur

ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 7

WES Phoenixfeesten Beachparty - 20 uur

JH Phoenix Nieuwstraat 81

VOO Haringfeest - jubileumeditie 10 jaar

Reuze Haringbak, helikoptervluchten en

bal met liveband - verwarmde feesttent

Kloosterstraat - Landelijke Gilde Voortkapel

zondag 14 september

ZOE Tweedehandsbeurs gezinsbond Zoerle-

Parwijs - 12.30-16 uur - zie pagina 6

ZOE Hobbytentoonstelling en pannenkoekendag

OKRA Zoerle-Parwijs - 13-19 uur - zie 13/9

september 2008 1


zondag 14 september

WES Phoenixfeesten Streekbieravond - 19 uur

JH Phoenix Nieuwstraat 81

GEM Open Monumentendag - zie pagina 10

HEU Kermis Heultje

maandag 15 september

HEU Kermis Heultje

dinsdag 16 september

HEU Kermis Heultje

GEM Startbijeenkomst tentoonstelling Westelse

kunstenaars - 20 uur - zie pagina 7

woensdag 17 september

WES Minipitchtornooi - zie pagina 11

donderdag 18 september

HEU Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

19/9 tot 5/10

GEM Tentoonstelling Magda Denissen - zie pag. 8

vrijdag 19 september

ZOE Cabaretprogramma Reünie met Wade & Van

Poucke - 20 uur - De Zoerla Gevaertlaan 1

WES Rockoptreden Killer - Sons Of Lioth - 21 u.

Boskant 10 boven Jake’s Place

zaterdag 20 september

GEM Garageverkoop Gezinsbonden Westerlo - 9-

17 uur - zie pagina 8

WES Simply Elvis - One Night With The King

hetdebuut.be - Boskant 10 boven Jake’s Place

zondag 21 september

OEV Parochiale ziekendag Ziekenzorg Oevel

herman.smolders@pandora.be - 014 22 52 66

parochiecentrum Sint-Michielsstraat 8

GEM Garageverkoop Gezinsbonden Westerlo - 9-

17 uur - zie 20 september

WES De Vroolijke Westelaren met Gust Van Looy

op zijn best - 14.30 uur - olv Dolf Smets

De Krekke Sint-Lambertusstraat 39

tickets Marc Verhelst - 014 54 48 29

ZOE Eetdag basisschool de Springplank

www.springplank.be

AGENDA

maandag 22 september

WES Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

dinsdag 23 september

WES Cursus hommelbouw - eerste bijeenkomst

20 uur - zie pagina 8

ZOE Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

woensdag 24 september

WES Scholencross Kasteelpark- 13.30 uur

TON Cursus Vissen - 19.30 uur - zie pagina XX

TON Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

donderdag 25 september

WES Bloedinzameling Rode Kruis Westerlo

- 18.30-20.30 uur ‘t Rietje OCMW

Verlorenkost 22/1

OEV Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

vrijdag 26 september

WES The Pine Box Boys - hetdebuut.be

Boskant 10 boven Jake’s Place

zaterdag 27 september

WES Rockoptreden Double-X + Rock Night with

DJ Celle - 4 euro - 21 uur

hetdebuut.be - Boskant 10 boven Jake’s Place

ZOE Mosselkermis KF Jaak Lemmens - 16.30 uur

Jef Goossens - info@jaaklemmens.be

ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 7

zondag 28 september

HEU Pannenkoekentocht - 9-15 u. - zie pagina 7

OOS Brunch Oxfam Wereldwinkel Westerlo -

10.30-14 uur - zie pagina 7

ZOE Mosselkermis KF Jaak Lemmens - 19.30 uur

zie 27 september

ZOE Kermis Zoerle-Parwijs

maandag 29 september

OEV Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

dinsdag 30 september

VOO Infovergadering invoering DIFTAR - 19.30

uur - zie pagina 5

september 2008


Voor meldingen van problemen met het onderhoud van wegen, riolen, grachten, bermen, plantsoenen en nutsvoorzieningen.

Stuur de kaart naar de technische dienst op het gemeentehuis of naar maria.dams@westerlo.be.

Geef steeds de deelgemeente, straat en huisnummer op.

beschadiging wegdek: _____________________________________________________________________

te herstellen verkeerssignalisatie: _____________________________________________________________

onderhoud plantsoenen: ___________________________________________________________________

riool verstopt: ___________________________________________________________________________

openbare verlichting defect - paalnummer: _____________________________________________________

Ik heb volgende problemen en opmerkingen: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

naam en e-mail: __________________________________________________________________________

straat en huisnummer: ____________________________________telefoon: _________________________

burgemeester

Guy Van Hirtum

algemeen beleid, politie, brandweer en

voorzitter gemeenteraad

kabinet burgemeester

maandag van 18 tot 19 uur

zaterdag van 10.30 tot 12 uur

schepen Filip Verrezen

financiën, erediensten, communicatie, lokale

economie, milieu, onderhoud wegen en plantsoenen

en administratieve vereenvoudiging

schepenzaal gemeentehuis

dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur

schepen Jan Michiels

openbare werken, mobiliteit, bevolking,

burgerlijke stand en feestelijkheden

schepenzaal gemeentehuis

woensdag van 13.30 tot 14.30 uur

schepen Roger Vrindts

ruimtelijke ordening, landbouw, vrede,

gebouwen en monumenten

schepenzaal gemeentehuis

maandag van 18.30 tot 19.30 uur

september 2008

MELDINGSKAART

ZITDAGEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

schepen

Maurice Van Hemelen

personeel, onderwijs, sociale zaken, gelijke

kansen, senioren en huisvesting

schepenzaal gemeentehuis

donderdag van 11 tot 12 uur

schepen Kelly Verboven

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, toerisme,

internationale relaties, kinderopvang en

dierenwelzijn

schepenzaal gemeentehuis

dinsdag van 18 tot 19 uur

schepen Frank Verlooy

sport en recreatie, jeugd, gezin, volks-

gezondheid, andersvaliden en arbeidsveiligheid

schepenzaal gemeentehuis

woensdag van 15 tot 16 uur

ocmw-voorzitter

schepen Harry Plettinx

ocmw, ontwikkelingssamenwerking en

tewerkstelling

ocmw Verlorenkost 22/1

ma van 19 tot 20 uur en di, wo en do van 15

tot 16 uur na afspraak (014 53 87 87)

juridische dienst (gratis)

gemeentehuis benedenverdieping

ingang achteraan

maandag van 18 tot 20 uur

colofon

hoofdredactie

Filip Verrezen, schepen van communicatie

eindredactie

Christophe Sproelants communicatiedienst

opmaak

Vicky Van den Brande communicatiedienst

foto cover

Iréne Deswert

contact

communicatiedienst gemeentehuis

014 53 91 77 - info@westerlo.be


GEMEENTEDIENSTEN


gemeentehuis

Boerenkrijglaan 61 Westerlo

014 54 75 75

info@westerlo.be

ocmw

Verlorenkost 22/1 Westerlo

014 53 87 87

info@ocmwwesterlo.be

bibliotheek

Kasteelpark 5 Westerlo

014 54 94 62

info.westerlo@bibliotheek.be

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur

dinsdag 9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur

donderdag 9 - 12 uur

vrijdag 9 - 12 uur

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur

dinsdag 9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur

donderdag 9 - 12 uur

vrijdag 9 - 12 uur

maandag 14 - 20 uur

dinsdag 14 - 20 uur

woensdag 10 - 17.30 uur

donderdag 14 - 20 uur

vrijdag 14 - 17.30 uur

zaterdag 10 - 13 uur

bib Schoolstraat 1 Heultje maandag 17.30 - 19.30 uur (1 en 15/9) en 15 - 17 uur (22/9)

containerpark IOK

Oevelse dreef 35 Tongerlo

014 54 27 03

afvalinfolijn - 014 56 27 75

afvalbeheer@iok.be

kinderclub

opvanglocaties in elk dorp

kinderclub secretariaat

Vismarkt 24 Westerlo

014 53 94 20

kinderopvang@westerlo.be

sporthal De Beeltjens

Kasteelpark Westerlo

014 54 15 54

toerisme Westerlo

Boerenkrijglaan 25 Westerlo

014 54 54 28

info@toerismewesterlo.be

zwembad

Meulemanslaan 6 Tongerlo

014 54 62 07

brandweer noodnummer 100

Vismarkt 24 Westerlo - 014 54 44 22

westerlo@brandweervlaanderen.be

maandag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur

dinsdag gesloten

woensdag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur

donderdag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur

vrijdag 13 - 16.10 uur

zaterdag 9 - 15 uur

schooldagen van 7 uur tot schooltijd en van schooltijd tot 18 uur

vakantiedagen 7 - 18 uur

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur

dinsdag 9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur

donderdag 9 - 12 uur

vrijdag 9 - 12 uur

maandag 8.30 - 22.30 uur

dinsdag 8.30 - 22.30 uur

woensdag 8.30 - 24 uur

donderdag 8.30 - 22.30 uur

vrijdag 8.30 - 24 uur

zaterdag 9 - 22 uur

zondag 9 - 22 uur

maandag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

dinsdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

woensdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

donderdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

vrijdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

zaterdag 10 - 12 uur en 13 - 15 uur (6 en 13 september)

zondag 10 - 12 uur en 13 - 15 uur (7 en 14 september)

maandag 18 - 22 uur

dinsdag 18 - 22 uur

woensdag 13 - 16 uur en 18 - 22 uur

donderdag 18 - 22 uur

vrijdag 18 - 22 uur

zaterdag 10 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uur


gesloten

op 22/9,

23/9 en

24/9

gesloten

op 19/9

lokale politie noodnummer 101

Bistplein 13 Westerlo - 014 54 40 20

info@politiezuiderkempen.be

Westel Info is het maandelijks infoblad van de gemeente Westerlo.

Het volgende nummer verschijnt voor 1 oktober.

More magazines by this user
Similar magazines