verslag vergadering 19 maart 2002 - Gemeente Drimmelen - 3 juli ...

drimmelen.shared.1eeurope.nl

verslag vergadering 19 maart 2002 - Gemeente Drimmelen - 3 juli ...

COMMISSIE VROM

Verslag van de vergadering d.d. 19 maart 2002

de voorzitter, De heer G. Broeders

de secretaris, De heer P. van de Ven

Wethouders, De heren F. Stoffels en A. Goos

de leden, De heer C. Vermeulen, CAB

De heer A. Smits, CAB

Mevr. E. Prinse, Groen Drimmelen

Mevr. M. Vos, Groen Drimmelen

De heer Th. Kwaaitaal, C.D.A.

De heer H. van Dijk, PvdA

De heer M. van den Broek. PvdA

Mevr. P. Kimmel Steevens, V.V.D.

De heer Oosterhout, V.V.D.

De heer de Wijs, Gemeentebelangen

De heer A. Verhulst, Gemeentebelangen

De heer J. van Gurp Mayse Partij

De heer H. Bakker

Ambtelijk, De heer J. van Gorp en mevr. E. Van Gils (notulist).

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

2. Publieke tribune.

Er zijn geen insprekers vanuit de publieke tribune.

3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 22 januari 2002.

Inhoudelijk:

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

De heer Kwaaitaal vraagt n.a.v. blz.2, inrichtingsvisie Zuiderklip wat de status is van de

geuite wens om daar zo snel mogelijk een goed bestemmingsplan te krijgen. Hij vraagt om

dit onderwerp op de lijst van toezeggingen te plaatsen.

De heer Stoffels zegt deze kwestie door te schuiven naar de commissie Algemeen Bestuur

van a.s. donderdag omdat het daar bij de ingekomen stukken op de agenda staat. Hij zegt

dat de discussie van de Zuiderklip een van de vele discussies is die rond de Biesbosch speelt

en het daarom verstandig is de discussie rondom de Zuiderklip te plaatsen in een integraal

perspectief.

Mevr. Kimmel vraagt of dit valt onder de discussie over de gebiedscommissie bij de Biesbosch.

De heer Stoffels zegt dat de discussie over de gebiedscommissie een problematiek is die

speelt over het Buitengebied.

1


4. Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving:

a. Verslag Monumentencommissie 18 december 2001.

b. Verslag Monumentencommissie 5 februari 2002.

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

c. Nieuwsbrief Vitalis inzake activiteitenoverzicht 2002.

De heer van Gurp vraagt over welke woningen het hier gaat. Er is sprake van 30 woningen.

De heer van de Ven zegt dat het hier een complex betreft van 30 woningen aan de

Abtslaan/Lijsterbesstraat in Terheijden.

d. Brief Volksbelang inzake activiteiten 2002/onderhoudsbegroting 2002.

Mevr. Prinse vraagt wat het gevolg is geweest op de brief die de gemeente heeft gestuurd

n.a.v. de verkoop van 29 woningen.

De heer Goos zegt dat de gemeente een beperkte verkoop wilde van ongeveer 10 woningen

per jaar. Hierover is nog overleg gaande met Volksbelang.

e. Verslag financieel toezicht Woningbouwcorporaties 2000 Centraal Fonds Huisvesting.

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

f. Samenvatting Nota Wonen Regiobureau Breda.

Mevr. Prinse vraagt wat de gemeente verder met deze nota doet.

De heer Goos stelt voor periodiek te praten over de volkshuisvesting uitgangspunten waardoor

een beleidsvisie bepaald kan worden voor onze gemeente.

De heer van Gurp zegt dat dit rapport redelijk aansluit bij het rapport van onze gemeente.

Hij vraagt om een kopie van het rapport.

De heer van de Ven zegt toe een kopie van het rapport voor alle fracties beschikbaar te

stellen.

g. Rapport nul-meting Kleine Schans Terheijden.

De heer Kwaaitaal vraagt naar het tijdpad voor de resultaatmetingen.

De heer Stoffels zegt dat er gemeten wordt op het moment dat daar reden voor is. Hierover

is geen periodieke termijn afgesproken.

De heer Kwaaitaal vraagt om een vervolg van de nul-meting.

De heer Stoffels zegt dat meten statisch is. Interessant is de dynamiek.

h. Lijst aanbestedingen Civiele Techniek 2001.

De heer van Gurp vraagt of in onze gemeente ook een lijst bestaat van alle uitgevoerde

werkzaamheden door aannemers. Dit zou voor selecties op latere termijn handig kunnen

zijn.

De heer Stoffels zegt dat bij de aanbesteding van de grotere werken bij civiel-techniek de

aannemers gecertificeerd zijn. Bij kleinere aanbestedingen is dit niet het geval om zo de

lokaal gebonden bedrijven die niet gecertificeerd zijn bij voorbaat niet uit te sluiten.

In onze gemeente wordt geen puntensysteem bijgehouden.

i. Brief Casema inzake geschiktheid kabelnetten voor Internet.

De heer Kwaaitaal zegt het jammer te vinden dat alleen Terheijden en Wagenberg op de

kabel zitten. Hij zou graag zien dat ook de andere kernen op de kabel worden aangesloten.

2


De heer Verhulst vraagt of er ook gekeken is naar andere mogelijkheden.

De heer van Oosterhout vraagt naar de mogelijkheid om via ADSL alle kernen aan te

sluiten.

De heer Stoffels zegt dat in de verkoop overeenkomst met Casema geen condities zijn

opgenomen voor wat betreft digitale leveranties. Hij zegt dat het totale net in onze gemeente

nog niet geschikt is omdat niet overal glasvezel ligt.

Hij zegt dat voor de toekomst ADSL weleens een geschikte partner zou kunnen zijn. Dit is

geen zaak voor de gemeente tenzij er vanuit de gemeente gevraagd wordt om een collectieve

voorziening.

De heer Verhulst zegt dat ADSL voor Made nog niet geschikt is. Men is wel bezig met een

draadloos systeem waar hij informatie over heeft. Vrijdag a.s. zou hierover gesproken

worden in het gemeentehuis.

De heer Stoffels zegt dat dit nog geen bestuurlijk overleg is.

5. Mededelingen:

Lijst toezeggingen

Mevr. Kimmel vraagt de gebiedscommissie bij de Biesbosch zo spoedig mogelijk te agenderen

om hier samen tijdens de commissievergadering over te kunnen discusieren.

De heer Stoffels zegt het eerst op de actielijst te plaatsen. a.s. donderdag is er overleg met

de gebiedscommisie en daarna is er pas duidelijkheid over de voortgang.

De heer Vermeulen vraagt de resultaten van de meting van de geluidswal op de actielijst te

plaatsen. Hij zou graag een tijdpad voor de geluidswal op willen stellen.

De heer Stoffels zegt dat het rapport binnen is en dat er een probleem lag. Bij het zoeken

naar een oplossing hiervoor zijn veel andere problemen naar voren gekomen. Hij zegt dat

er in eerste instantie procedureel over gepraat zal moeten worden.

De heer Kwaaitaal vraagt of er nu een rapport komt waarbij men notie kan nemen van alle

problemen die zich hierbij voordoen.

De heer Stoffels zegt dat hij met een integraal rapport hierover komt.

Mondelinge mededeling.

De heer van de Ven zegt dat er een voorontwerp bestemmingsplan Antoniushof ligt en om

tijd te winnen zou men dit, zonder commissie overleg, alvast ter inzage willen leggen. Het

voorontwerp wijkt nauwelijks af van hetgeen wat in november aan de commissie is voorgelegd.

Hij vraagt de commissieleden of zij hiermee akkoord kunnen gaan.

De heer Kwaaitaal vraagt of er geen grote wijzigingen zijn aangebracht.

De heer van de Ven zegt dat alleen een verandering is aangebracht met betrekking tot

ondergronds parkeren.

Conclusie: De commissie gaat akkoord met het voorstel.

De heer Goos zegt dat ten aanzien van de plannen voor het Burg. Smitsplein er een informele

informatieavond is geweest met bewoners. De stedenbouwkundige heeft daarna het

plan daarop gemuteerd. Hij zegt dat het overleg met de eigenaren op dit moment stokt op

een aantal fundamentele vragen.

Voor wat betreft de plannen voor de Kastanjelaan zegt hij dat met de ontwikkelaar drie

opties heeft besproken. 1e optie is het plan te ontwikkelen zoals vorige keer besproken in

de commissie, 2e optie is een afweging om er een kleinschalig bedrijventerreintje van te

maken en de 3e optie is om het terrein in zijn geheel tegen stichtingskosten aan de gemeente

terug te geven. Een antwoord hierop nog is niet binnen.

3


Hangende de vorming van een nieuw college loopt de voortgang van deze projecten

vertraging op.

6. Evaluatie resultaten bouw- en sloopafval 2001.

De heer van Oosterhout vraagt zich af waar al het vuil gebleven is en of er resultaten

bekend zijn van het zwerfvuil.

De heer van de Ven zegt dat er geen kwantificeerbare gegevens zijn over zwerfvuil. De

verminderde hoeveelheid vuil heeft alles te maken met de wijze van afvalinzameling

waarbij bedrijfsafval is buitengesloten. Bedrijfsafval wordt nu via containers e.d. afgevoerd

naar bedrijven die afval verwerken.

De heer van Oosterhout vraagt om versneld een weegbrug in gebruik te nemen en niet te

wachten tot 2003.

De heer van de Ven zegt dat de gemeentewerf in Terheijden op korte termijn ophoudt te

bestaan, alleen de milieustraat blijft. Na verhuizing zal de functie van de milieustraat worden

geoptimaliseerd en kan de weegbrug worden meegenomen.

Mevr. Kimmel zou graag zo spoedig mogelijk van het huidige systeem afstappen.

De heer van Gurp vraagt of er bij de overige afvalstromen ook een afname aan te geven is.

Hij vindt het jammer dat het bespaarde geld niet vertaald wordt naar de inwoners.

Conclusie: De commissie neemt kennis van de resultaten.

7. Concept-beleidsnotitie “bestrijding overlast door honden”.

Mevr. Kimmel zegt dat informatieavonden geen zin hebben omdat er bijna niemand

gehoor aangeeft. Zij stelt voor mensen persoonlijk uit te nodigen. Zij is van mening dat ook

in Terheijden overlast is door honden en dus meegenomen moet worden.

De heer Stoffels zegt de suggestie van persoonlijk uitnodigen mee te nemen.

De heer Verhulst zegt dat er gesproken wordt over aanlijnplicht binnen de bebouwde kom.

Hij is van mening dat die plicht ook buiten de bebouwde kom moet gelden.

De heer van de Ven zegt dat de vaststelling van de verordening momenteel nog niet aan de

orde is. De opmerking zal ter zijner tijd worden meegenomen.

De heer van Dijk vraagt naar de mogelijkheid van een kosten-baten indicatie.

De heer Stoffels zegt dat het de bedoeling is om de zaak kostendekkend te maken. Als dit

incidenteel leidt tot extra kosten dan heeft het geen gevolgen voor de hondenbelasting. Als

het zal leiden tot structurele uitgaven moet dit betaald worden door de hondenbezitters.

De heer van Gurp wijst erop dat de voorlichting en de aangekondigde inspraak van groot

belang is. Hij vraagt naar de resultaten van de gehouden inspraakavond in Terheijden.

De heer Stoffels zegt dat er adequaat ingesprongen wordt op de problematiek en dat

Terheijden bij het plan van aanpak wordt meegenomen.

Conclusie: De commissie neemt kennis van de concept-beleidsnotitie.

8. Aankoop grond t.b.v. aanleg drukriolering Laakdijk Terheijden.

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

Conclusie: De commissie is akkoord met het voorstel.

9. Grondruil bedrijventerrein ‘t Spijck Terheijden

De heer van Dijk vraagt of de ruil ook inhoudt dat er schone grond voor terug gegeven

wordt.

De heer Goos zegt dat er alleen schone grond getransporteerd wordt.

Conclusie: De commissie is akkoord met het voorstel.

4


10. Uitgifte bouwgrond Lage Zwaluwe.

De heer van Gurp zegt het een vreemde zaak te vinden dat voor de loting een voorrangpositie

verleend wordt aan genoemde persoon. Hij kan uit de stukken niet opmaken dat

toentertijd expliciet overeengekomen is dat later bij grond toewijzing een voorrangspositie

zou gelden. Hij vraagt hier uitleg over.

Alle commissieleden sluiten zich aan bij de woorden van de heer van Gurp.

De heer Goos zegt dat voor de herindeling door betrokkene de vraag is gesteld of hij op

genoemde plaats in de Onderstraat mocht bouwen. Hierop is positief geantwoord. Later is

gebleken dat er een vergissing is gemaakt. De bedoelde kavel was geen bouwkavel. De

financiële schade is met instemming van betrokkene vergoed. Later is hij hierop teruggekomen

met het verzoek dat hij zijn bouwkavel gerespecteerd wilde zien. Voor het huidige

college is dit aanleiding geweest om begrip te tonen naar betrokkene toe en hem op genoemde

wijze alsnog genoegdoening te geven.

De heer van Oosterhout zegt dat de afgelopen 2 jaar een voorontwerp bestemmingsplan

Lage Zwaluwe heeft gelegen. Betrokkene heeft in die periode geen bezwaar gemaakt en

ook niet verzocht tot wijziging van de bestemming voor zijn kavel.

De heer Goos zegt dat de gemeente daar geen bouwkavel wilde realiseren.

De heer Smits vraagt of er toezeggingen zijn gedaan.

De heer Goos zegt dat later is gebleken dat de ambtelijke toezegging een abuis was en

daarop is de financiële schade vergoed.

De heer Smits is van mening dat door het afkopen van de schade de hele materie ophoudt.

Conclusie: VVD, CAB, PvdA, Mayse Partij, Groen Drimmelen en de heer Bakker zijn tegen

het voorstel. CDA en Gemeentebelangen nemen het voorstel mee terug naar de fractie.

11. Grondtransacties ter uitvoering project Middelmeede.

De heer van Gurp zou graag zien dat de lager overeengekomen grondprijs voor de grond

aan de Patronaatstraat tot uitdrukking komt in de verkoopprijs van de woningen.

De heer van Dijk sluit zich aan bij de woorden van de heer van Gurp. Hij vraagt waarom de

hertaxatie niet gedaan is.

De heer Goos zegt dat de prijs tot stand is gekomen in overleg met betrokkenen.

Conclusie: De commissie gaat akkoord.

12. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Drimmelen (partiele herziening Wilde

straat 13 te Wagenberg)

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

Conclusie: De commissie is akkoord met het voorstel.

13. Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied (herziening ‘t Spijck).

De heer Kwaaitaal vraagt of de categorie 1 bedrijven in Spijck II uitgesloten worden.

De heer Stoffels zegt dat Spijck II de categorieën 1 en 2 kent en er behoefte is om ook

categorie 3 daaraan toe te voegen met vrijstelling voor categorie 4.

De heer van Gorp zegt dat in Spijck II al categorie 1 bedrijven aanwezig zijn. In Spijck I en II

blijft categorie 1 toegestaan en Spijck III wordt categorie 2 en 3 met vrijstelling voor 4.

Conclusie: De commissie is akkoord met het voorstel.

14. Ontwerp-bestemmingsplan ‘t Spijck III.

Mevr, Kimmel vraagt naar de stand van zaken, of er toezeggingen zijn gedaan en of er

overleg is geweest met de bewoners van De Bergen..

5


De heer Bakker vraagt naar het waterbeheer en plaats vraagtekens bij de ontsluiting in de

voorgestelde plannen. Hij vraagt naar de mogelijkheid tot afsluiting van de Bergen en het

geleiden van het verkeer rechtstreeks naar de Bredase weg.

De heer Vermeulen vraagt naar de toezeggingen (punt 17 op blz.6).

De heren Kwaaitaal en van Gurp sluiten zich aan bij de vraag van mevr. Kimmel en de heer

Vermeulen.

De heer Stoffels zegt dat de komst van Spijck III door de bewoners van De Bergen is aangegrepen

en geleid heeft tot een verzoek voor herinrichting van de straat, de aanleg van een

trottoir, de aanleg van een geluidswal en de kwaliteit van de riolering. Hij zegt dat hierover

al intensief overleg is geweest. Op het moment dat de bedrijfsverplaatsing van Diepstraten

gerealiseerd is zal De Bergen worden opgeknapt. Het is de bedoeling dat de riolering voor

de bouwvakvakantie wordt aangepakt. Inmiddels is de Provincie begonnen met het aanpassen

van het viaduct en wil een gedeelte van De Bergen gaan gebruiken als werkplek. Voor

het gedeelte waar tijdelijk kranen e.d. van de provincie geplaatst worden zal herinrichting

nog even vooruitgeschoven worden. De provincie heeft beloofd dit wel tot het minimum te

beperken. Hij zegt dat met het Waterschap afspraken gemaakt zijn over het waterbeheer.

De ontsluiting is inmiddels opgeleverd. Het bedrijf Rasenberg zal ook nog een stuk ontsluiting

aanleggen en aan de gemeente overdragen.

2e termijn:

Mevr. Kimmel vraagt voortvarend te werk te gaan met de herinrichting van De Bergen en er

bij de Provincie op aan te dringen zo min mogelijk gebruik te maken van deze straat.

De heer Bakker zegt dat er op blz. 5 staat dat het onduidelijk is hoe met de afvoer van

neerslag water naar de omgeving moet worden omgegaan.

De heer Stoffels zegt dat dit inmiddels geregeld is.

Conclusie: De commissie is akkoord.

15. Ontwerp-bestemmingsplan Landschapscamping “In de Polder”.

De heer Kwaaitaal zegt dat er in het stuk gesproken wordt over gedragsregels en vraagt wat

hiermee wordt bedoeld.

De heer van Gorp zegt dat dit zaken zijn die buiten het kader van het bestemmingsplan

vallen. Deze komen in het kader van de milieuvergunning terug.

De heer van den Broek vraagt naar de openingstijden van de camping.

De heer van Gorp zegt dat nu alleen het bestemmingsplan aan de orde is. De uitwerking

volgt nog.

Conclusie: De commissie is akkoord met ontwerp-bestemmingsplan.

16. Eerste partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied.

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

Conclusie: De commissie is akkoord met het voorstel.

17. Verzoek ex artikel 19, lid 1 WRO Boerenhoekstraat Made.

De heer van Gurp vraagt uitleg over de tekst op blz.3, de 3e alinea.

De heer van den Broek zegt dat zijn fractie bezwaar heeft tegen weer een postzegelplan.

Zijn fractie is voorstander van open lintbebouwing aan de noordzijde vanaf de Helkant tot

aan de Voorstraat.

De heer Kwaaitaal wijst op een eerder voorstel in de Haagstraat en is bang voor precedentwerking.

Zijn fractie is van mening dat hier alleen gebouwd mag worden in het kader van

de “Ruimte voor ruimte” regeling en is tegen het voorstel.

6


Mevr. Prinse sluit zich aan bij de woorden van de heer Kwaaitaal.

De heer Stoffels zegt dat het hier gaat om een bijzonder geval waarbij geen vergelijking is

met het verzoek in de Haagstraat. Bij het voorliggende plan heeft men te maken met het

feit dat het gemeentelijk beleid overruled wordt door provinciaalbeleid.

Hij geeft een korte uitleg over wat heeft afgespeeld voorafgaand aan dit verzoek.

2e termijn:

De heer Smits zegt dat hij het provinciaal en rijksbeleid erg arbitraar vindt.

De heer Kwaaitaal vraagt of er nog meer verzoeken in de Boerenhoekstraat te verwachten

zijn. Hij vindt dat er toch sprake is van rechtsongelijkheid t.o.v. de Haagstraat en wil dit

voorstel nogmaals bespreken met zijn fractie.

De voorzitter zegt dat er geen verzoeken meer te verwachten zijn.

Mevr. Vos zegt dat er op blz. 3 gerefereerd wordt aan de regeling “Ruimte voor ruimte”.

De voorzitter zegt dat bestemmingsplanmatig de Boerenhoekstraat door G.S gezien wordt

als inbreidingslocatie. Hij zegt toe de bedoelde alinea in het voorstel aan de Raad eruit te

halen.

Conclusie:

De meerderheid van de commissie adviseert positief.

18. Verzoek ex artikel 19a, lid 4 WRO Koekoekweg Drimmelen.

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt door de commissieleden.

Conclusie: De commissie is akkoord met het voorstel.

19. Planschadeverzoek ex artikel 49 WRO

De heer Kwaaitaal vraagt een toelichting op de uitgangspositie van de taxatiewaarde.

De heer Stoffels zegt toe de toelichting bij het raadsvoorstel te voegen.

Conclusie: De commissie is akkoord.

20. Inrichtings- en beplantingsplan plas Wagenberg.

De heer van Oosterhout en de heer Vermeulen zijn akkoord met het plan en zien de

uitvoering met belangstelling tegemoet.

De heer Kwaaitaal vraagt of het fietspad aansluit op de openbare weg.

De heer Stoffels zegt dat dit juist is.

Mevr. Vos zegt dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt om grote investeringen af te

wegen tijdens de voorjaarsnota en haar fractie wil zich daar aan houden.

De heer van Gurp vraagt hoe de financiering geregeld is.

De heer Stoffels zegt dat de oude afspraak met de Baronie en de gemeente was dat naast

de opbrengst van het zand er nog f 150.000,-- beschikbaar zou zijn voor herinrichting.

Hij zegt dat bij het verder ontwikkelen goed naar de inspraak geluisterd is.

De geplande halfverharding wordt geen schelpenpad omdat men daar in het verleden van

heeft geleerd. De suggestie is het aanbrengen van een sintellaag met een laag asfalt eroverheen.

Het fietspad ligt over het huidig liggend tracé, alleen moet deze worden vervolmaakt.

Het is mogelijk om voor de financiering een afweging te maken in de voorjaarsnota. Hij stel

voor het werk wel op te dragen. Als de financiering niet plaats mag vinden via de algemene

middelen dan wordt het gekapitaliseerd in de post asfaltverharding.

Conclusie: De commissie is akkoord.

7


21. Inrichting Centraal Wandelgebied Hooge Zwaluwe.

De heer van Oosterhout vraagt om het gedeelte wat nog verpacht is tot 2003 eerder mee te

nemen. Het zand wat uit de poel komt zou dan gebruikt kunnen worden om het trapveldje

op te hogen.

Mevr. Prinse vraagt of er geen financieel plaatje hoort onder het trapveldje en de parkeerplaatsen.

De heer Stoffels zegt dat de financiën uit het jaarlijks reguliere budget betaald kunnen

worden. Hij zegt dat de collega van het jeugdbeleid pleit om een skatebaan aan te leggen

op de plaats waar de poel getekend staat. Dit betekent dan dat de poel verplaatst moet

worden naar het pachtvrij te maken perceel. Aan deze transactie wordt momenteel gewerkt.

De heer van Gurp vraagt voor wie de 28 parkeerplaatsen bedoeld zijn.

De heer Stoffels zegt dat dit een collectieve vraag is van de eigenaar van Zonzeel, de kerk

en de voetbalvereniging.

Conclusie: De commissie is akkoord.

22. Rondvraag

De heer Kwaaitaal vraagt aandacht voor de 30 km zone aan de doorgaande route. Kijkend

naar de gegeven signalen van de politieke partijen vraagt hij om zo snel mogelijk van de

doorgaande route weer een 50 km zone te maken.

De heer Stoffels zegt toe deze zaak zo snel mogelijk op te pakken. Binnen drie weken komt

een herijking van de visie op de doorgaande route.

23. Sluiting

EvG, 21 maart 2002.

8

More magazines by this user
Similar magazines