Download onze brochure - Stichting ECOHB Nederland

ecohb.nl

Download onze brochure - Stichting ECOHB Nederland

ouwproces

water

natuur

licht

comfort

lucht

STICHTING ECOHB NEDERLAND

Hoofdkantoor

Postbus 20133

7302 HC Apeldoorn

Bezoekadres (na afspraak)

Havenweg 7 a

7311 PM Apeldoorn

T +31 (0)55 578 66 55

F +31 (0)55 578 96 54

regiokantoor

Postbus 2039

5202 CA ‘s-Hertogenbosch

info@ecohb.nl

www.ecohb.nl

STEUN ECOHB NEDERLAND

Wordt ECOHB NEDERLAND DONATEUR.

Particulieren 90 Euro per jaar. Bedrijven 250

Euro per jaar. Prijzen inclusief 19% BTW. Als

donateur heeft u korting op activiteiten en

publicaties van ECOHB Nederland.

ECOHB NEDERLAND IN INTERNATIO-

NALE CONTEXT

ECOHB Nederland is partner van het “Euro-

pean and Global Network of Organisations

for Environmentally-Conscious and Healthy

Building”, opgericht in 1992, in Desenzano

del Garda, Italië. ECOHB heeft partners in

twaalf landen op vier continenten.

Stichting ECOHB Nederland is een advies- en

kennisinstelling voor ecologische en humane

bouw en renovatie met oog voor detail.

WWW.ECOHB.NL

ECOHB.NL

VAN DORP

TOT STAD

VAN GEBOUW NAAR OMGEVING

STICHTING ECOHB NEDERLAND IS EEN ADVIES-

EN KENNISINSTELLING VOOR ECOLOGISCH EN

HUMANE NIEUWBOUW EN RENOVATIE MET OOG

VOOR DETAIL

NATUUR, WATER, ENERGIE ,BINNENKLIMAAT, MATERIALEN,

ARCHITECTUUR, PROCES, UITVOERING EN REALISATIE


waterzuivering

economie

sociaal

cultuur

welbevinden

interieur

energie

straling

VISIE

ECOHB NEDERLAND staat voor harmonie

tussen mens en milieu, alsmede duurzame

ontwikkeling.

MISSIE

ECOHB NEDERLAND wil een integraal -

duurzame bijdrage leveren voor huisves-

ting, wonen,werken en recreatie: gericht op

een gezonde en prettige leefomgeving voor

iedereen

DOELSTELLING

ECOHB NEDERLAND kiest voor gezonde,

innovatieve duurzaamheid en praktische

eenvoud; al haar activiteiten doet ze vanuit

dit uitgangspunt. Ze ondersteunt de realisa-

tie van nieuwbouw, renovatie, woningen en

utiliteitsgebouwen. Ze denkt mee over her-

structurering van wijken en bedrijfsterrei-

nen. Bij dit alles wordt rekening gehouden

met sociale en esthetische overwegingen:

buurt- en wijkbeheer, architectuur en kunst.

WERKTERREIN

ECOHB NEDERLAND werkt innovatief en

resultaatgericht aan vernieuwend onder-

zoek en ontwikkeling, ontwerp, onderwijs &

organisatie. Dit alles t.b.v. een synthese tus-

sen welbevinden, ecologie en economie.

SAMENWERKING

ECOHB NEDELAND opereert als partner

van het internationale netwerk ECOHB en

werkt nauw samen met andere experts, zo-

als architecten, stedenbouwkundigen, inge-

nieurs, productontwikkelaars, producenten,

makelaars, specialisten, koepelorganisaties,

universiteiten, hogescholen, zorginstellin-

gen, cultureel erfgoed - instellingen, mid-

den- en kleinbedrijf, non-profitorganisaties

en (semi)overheidsinstellingen.

DIENSTVERLENING

ECOHB NEDERLAND organiseert lezingen,

cursussen, werkateliers, themabijeenkomsten,

excursies, onderwijsprogramma’s,

prijsvragen, tentoonstellingen. Ze begeleidt

doelgerichte projecten.

ECOBH NEDERLAND is vernieuwend, sti-

mulerend, communicatief, enthousiasme-

rend. Ze is resultaatgericht.

WWW.ECOHB.NL

materialen

akoestiek

geluid

ruimtegebruik

constructie

bouwstof

flexibiliteit

hergebruik

duurzaam beheer

esthetica

groen

vorm

renovatie

architectuur

recycling

Similar magazines