2008-09 pdf - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

2008-09 pdf - Stichting Vredescentrum Eindhoven

J A A R V E R S L A G

STICHTING

V R E D E S C E N T R U M

EINDHOVEN

(SVCE)

EINDHOVEN PEACE CENTRE FOUNDATION

2 0 0 8 / 0 9


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

2

EEN OPMERKING VOORAF

De in 1988 door het College van Bestuur van de Technische Universiteit

Eindhoven – TU/e ingestelde Bestuurscommissie Vredescentrum vond op

1 januari 2008 een einde, nadat de universiteit voor het centrum geen

middelen meer ter beschikking stelde.

De activiteiten van het Vredescentrum – nog steeds in volle vaart –

vereisten toen echter een voortzetting. Er werd een weg voor deze

voortzetting gevonden door een aanvraag in te dienen

tot financiële steun bij de Nationale Commissie voor Internationale

Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling - ncdo.

Dank zij de honorering van de aanvraag om middelen voor het

organiseren van een drietal en maatschappelijk en wetenschappelijk

georiënteerde Vredessymposia, telkens rekening houdend met een of

meer Millenniumdoelen, was het mogelijk met een vernieuwd

Vredescentrum de maatschappijrelevante activiteiten voort te zetten.

Het voor u liggende jaarverslag over de periode van voorjaar 2008 tot

voorjaar 2009 stelt de lezer op de hoogte van alle activiteiten,

aangaande de transformatie van de TU/e Bestuurscommissie

Vredescentrum in de Stichting Vredescentrum Eindhoven en vooral ook

over de opnieuw opgepakte activiteiten ten einde de doelen en

(ethische alsmede duurzaamheids-)verplichtingen van het

Vredescentrum te vervullen.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

INHOUD

EEN OPMERKING VOORAF

DOELSTELLING

JURIDISCHE VORM

ACTIVITEITEN GEDURENDE HET VERSLAGJAAR 2008/2009

ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN

PUBLICATIES

ONDERSCHEIDINGEN

TOT SLOT – EEN BLIK VOORUIT

FINANCIEËL VERSLAG

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

3


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

4

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting Vredescentrum Eindhoven is, om Vrede te

bevorderen door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van

een rationele en humane wijze van conflictbeheersing in het bijzonder en

vredesopbouw in het algemeen.

De genoemde wijze van conflictbeheersing dient recht te doen aan de

geestelijke en lichamelijke integriteit van de betrokken sociale en fysieke

omgeving.

Impliciet wordt erkend dat een dergelijke wijze van conflictbeheersing

slechts een duurzaam karakter kan aannemen, indien een geëigende

maatschappelijke pluriformiteit, respect voor de levende en levenloze

omgeving en sociale gerechtigheid hecht zijn verankerd.

De bevordering van vrede als centrale doelstelling is dus tweeledig:

Bestrijding van alle factoren, die op een directe wijze militaire en

gewelddadige conflicten in de hand werken, en het bevorderen van

economische, politieke en cultureel rechtvaardige verhoudingen tussen

en binnen staten.

Stichting Vredescentrum Eindhoven is, zoals reeds vermeldt,

voortgekomen uit de Bestuurscommissie Vredescentrum TU/e. Er werden

gedurende twee decennia jaarlijks symposia en lunchdebatten

georganiseerd, en het ligt in de bedoeling deze activiteiten onder naam

van de nieuwe vredesstichting voort te zetten.

Al bijna 20 jaar lang was het Vredescentrum sponsor van het TU/e

keuzecollege ‘Techniek, Vrede en Veiligheid’ (nu voor Bachelors en

Masters), dat grote belangstelling bij studenten genoot en geniet.

De nieuwe stichting zal vervolgens – in samenwerking met verwante

organisaties – ook naar een buitenuniversitaire inbreng van

vredesonderwijs streven.

De doelgroepen van de vredessymposia en -debatten waren en zijn niet

alleen studenten en medewerkers van de TU/e en Fontys Hogescholen,

maar ook vredes- en maatschappelijk geëngageerde werkgroepen in

Eindhoven en omgeving en tal van geïnteresseerden in den lande, privé,

van universiteiten, hogescholen en andere instituten.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Niet op de laatste plaats zal het Vredescentrum aandacht besteden aan

het aspect van Fundamenteel, Ontwikkelings- en Toegepast

Vredesonderzoek.

Publicaties en (poster) tentoonstellingen met betrekking tot

vredesonderzoek en -onderwijs, participatie aan conferenties, zoals

bijvoorbeeld de Earth Charter Day in juli 2010 in Eindhoven en de steun

aan het project Vredesparken behoren bij dit segment.

Van al deze activiteiten zal verslag worden uitgebracht in het reeds in

haar 18 de jaargang bestaande tijdschrift VredesTertsPeriodiek. Dit

geschiedt elektronisch en afhankelijk van financiële steun ook op papier.

De Stichting Vredescentrum Eindhoven zal te zijner tijd ook meewerken

aan de instelling van één of meer leerstoelen, gericht op wetenschap en

technologie in relatie met vrede en veiligheid aan één of meer

universiteiten (bijvoorbeeld de 3TU – Delft, Eindhoven, Twente).

JURIDISCHE VORM

Ten behoeve van de organisatie en realisatie van de voorgenomen

vredesactiviteiten, zoals ontplooid door het ‘Multidisciplinaire Centrum

voor Technische Vraagstukken van Vrede en Veiligheid’ van de TU/e, was

het nodig een vorm te vinden, waarmee deze activiteiten,

maatschappelijk genesteld, voortgezet kunnen worden.

Door de oprichting van een stichting, te weten:

Stichting Vredescentrum Eindhoven

in de zomer van 2008 werd de juridische basis gelegd voor een

voortzetting van de genoemde activiteiten.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

5


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

6

ACTIVITEITEN GEDURENDE HET VERSLAGJAAR 2008/2009

ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

Oprichting van de

Stichting Vredescentrum Eindhoven

(Eindhoven Peace Foundation)

op 27-juni-2008

bij

Mr. J.F.M.Verhagen

Notaris te Eindhoven

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Brabant

op 30-juni-2008 (brief van bevestiging van 2 juli 2008)

onder nummer

17228846

Opening van een bankrekening bij

ING BANK B.V.

Betaalrekening nummer

423.6262

Het overgangsbestuur van de Stichting Vredescentrum Eindhoven bestaat

na oprichting uit:

Peter Schmid (voorzitter)

Piet Schram (vicevoorzitter)

Hendrik Venema (secretaris en penningmeester)

Aan het einde van het verslagjaar zijn inmiddels de volgende

bestuursleden toegetreden:

Hans Matheeuwsen

Barbara Stolte

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Als adviseurs of vrijwillige medewerkers van de stichting zijn tegenwoordig

actief :

Toon van Hooijdonk

Henny van der Graaf

Alphons van Rooij

Bart van der Sijde

Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door een inmiddels

ingesteld Raad van Advies, die binnenkort nog uitgebreid wordt.

Momenteel hebben zitting in deze Raad:

Prof.dr Gerrit Manenschijn

Mr. Bram Stemerdink

Aanvragen voor verdere leden lopen onder ander aan:

Prof.dr. Jan Pronk

Thich Nhat Thanh

.......

Het stichtingsbestuur vergaderde in 2008 op 4 november en 10

december. In 2009 hield het bestuur beraad op 22 januari, 3 maart, 2 april

en 13 mei.

Bij de oprichting van de stichting, met andere woorden bij de

transformatie van de TU/e bestuurscommissie naar een nieuwe en

onafhankelijke organisatie werd ook de nodige aandacht besteed aan

een aangepaste huisstijl en het uitbouwen van een nieuwe Web Site.

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Er werd besloten het logo van de voormalige TU/e Bestuurscommissie

Vredescentrum over te nemen en ook de naam van de tijdschrift

VredesTertsPeriodiek, om reden van publieksbekendheid.

Er bestaat het voornemen spoedig aandacht te besteden aan de

ontwikkeling van een (nieuwe) huisstijl.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

7


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

8

INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN

SYMPOSIA – DEBATTEN – PUBLICATIES

Dinsdag 22 januari 2008, 15.00 u

Dorgelozaal, Traversegebouw, Technische Universiteit Eindhoven

Rondetafeldebat

VREDESBEWEGING EN VREDESONDERWIJS

prof.m.a.ing.dr.h.c. Peter Schmid

Opening

Dion van den Berg, coördinator IKV Pax Christi

“Vredesbeweging in Nederland,

een bestandsopname, programma, activiteiten”

Caecilia van Peski, NVVN, BAZN Bestuursacademie Tilburg

“Vredesonderwijs, speerpunt van de VN”

pauze

tussen de sprekers onderling

en

met het publiek volgt een

Discussie

Dagvoorzitter prof. Peter Schmid.

Sluiting

Dit evenement viel in de periode tussen de beëindiging van de TU/e

bestuurscommissie en de oprichting van de Stichting Vredescentrum

Eindhoven.

Voor deze en hopelijk ook nog volgende activiteiten wordt dankbaar

gebruik gemaakt van de ruimte aan de TU/e.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

9


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Donderdag 24 juni 2008, 13.30 u

Dorgelozaal, Traversegebouw, Technische Universiteit Eindhoven

Symposium

VREDESMISSIES EN PARTICULIERE HULP-ORGANISATIES (NGO’s)

Een moeizame samenwerking

Bij hulp aan crisisgebieden komt de militaire hulp soms in conflict met de

humanitaire, niet-militaire hulp aan de bevolking. Voorbeelden zijn

Kosovo, Irak, Afghanistan, diverse landen in Afrika. Hulpverleners van

bijvoorbeeld het Rode Kruis, van Oxfam-Novib of Cordaid moeten goed

hun werk kunnen doen. Studenten en afgestudeerden kunnen er bij

betrokken raken. Hoe gaat dit en hoe kan dit beter ?

Prof,dr.ir. Piet Schram, Vredescentrum

Opening

Middagvoorzitter Prof.dr.ir. Georg Frerks, UU, WU, Clingendael

“Hoe krijgen we de beste hulp ?”

Lt.-kol. Wilfred Rietdijk, Koninklijke Landmacht

“Ervaringen te velde vanuit militair perspectief”

David de Beer, Consultant postconflict wederopbouw

“Ervaringen te velde”

pauze

Annick van Lookeren Campagne, Oxfam Novib

“Hoe goed is een gedragscode ?”

De zaal, vertegenwoordigers van IKV – Pax Christi, TU/e, Technologie voor

Ontwikkelingssamenwerking (TvO) en Cordaid, ir. Hans Scheen en de

inleiders gaan in een

Forumdiscussie

Prof.dr.ir. Piet Schram, Vredescentrum

Sluiting

10

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

11


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Dinsdag 4 november 2008, 16.00 u

OPENBARE BIBLIOTHEEK EINDHOVEN, EMMASINGEL 22, 5600 EINDHOVEN

VREDESSYMPOSIUM

G A M I N G F O R W A R O R P E A C E

I C T V O O R W E R E L D V R E D E

(DUURZAAMHEID EN DE ROL VAN ICT)

De moderne ICT – de Informatie- en Communicatietechnologie neemt

inmiddels een dominante plaats in bij het voeren van een oorlog.

Onderdelen van ICT zijn ook ‘games’ - spelletjes, letterlijk vertaald. Voor

de jeugd en niet alleen voor deze, zijn er computerspelletjes, maar voor

militaire toepassing kan het gaan om ‘serious games’, zoals gevechtssimulaties.

Met behulp van een simulator leert een militair hoe de vijand

met een wapentuig beschoten moet worden. Maar hoe is ICT met onder

ander ‘games’ het best in te zetten, om vrede te bevorderen?

12

Opening en inleiding

“Gaming for War or Peace ?”

de rol van ICT voor wereldvrede en duurzaamheid

prof.m.a.ing.dr.h.c. Peter Schmid, voorzitter Vredescentrum

Toelichting door de dagvoorzitter

dr. Fred Spiessens, ICT, TU/e

“Helden en boeven in de tovercirkel”

drs. Antoine Van den Beemt, Fontys Hogescholen Eindhoven

“Speltheoretische onderhandelingen met coalities van

gekwetste/terroristische groepen en regeringen”

dr. C. Maria (Marijke) Keet, Liberia Universita’ di Bolzano, Italie

pauze

“(G)Aiming for Peace, gebruik van ICT in vredesonderzoek”

drs. Tomas Baum, Vlaams Parlement, directeur FlemishPeaceInstitute,

België

“ICT als hulp bij ‘Landjespik’”

Dr.ir. Georg G. Van der Meulen, Bouwkunde TU/e, Compuplan

Forumdiscussie

met de sprekers en het publiek onder leiding van

middagvoorzitter dr. A.O.D. (Fred) Spiessens, ICT, TU/e

Sluiting

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

prof.dr.ir. Piet Schram, Vredescentrum

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

13


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

14

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Donderdag 18 december 2008, 19.45 u

Auditorium, zaal 13, Technische Universiteit Eindhoven

Avonddebat

“De Crisiskaravaan”

achter de schermen van de noodhulpindustrie

Linda Polman

en

Hans van den Hoogen

Opening

prof.m.a.ing.dr.h.c. Peter Schmid, voorzitter Vredescentrum

Hoofdvoordracht

De Crisiskaravaan

Linda Polman

Journaliste

Weerwoord

Hans van den Hoogen

OXFAM / NOVIB

pauze

Discussie

tussen de sprekers onderling

en

met het publiek

Sluiting

door de voorzitter

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

15


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

16

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Vrijdag 13 maart 2009, 13.30 u

Dorgelozaal, Traversegebouw, Technische universiteit Eindhoven

Vredessymposium

HET MILITAIR INDUSTRIELE COMPLEX

Een discutabele bundeling van

de belangen van het militaire establishment en de wapenindustrie

zijn we de wapenindustrie nog de baas of is het andersom ? De

wapenfabrieken willen graag hun producten leveren. Soms wordt hier ook

het argument werkgelegenheid gebruikt. Dit geldt zeker bij een

economische crisis. Moeten we nu wel of niet JSF vliegtuigen aanschaffen

? Hoeveel dan ?? Als je nu nog student bent, wil je dan later een baan in

of voor de wapenindustrie ?

Opening

“Het militair-industrieel complex”

prof.m.a.ing.dr.h.c. Peter Schmid, voorzitter Vredescentrum

Inleiding door de middagdagvoorzitter

mr. Bram Stemerdink, oud-minister van Ministerie van Defensie

“Defensie en de Nederlandse industrie”

drs. Cent van Vliet, directeur NIDV

“Econoom Keynes en

het groeiend transatlantische militair-industrieel complex”

dr. Peter Custers, International Institute for Asian Studies, Universiteit Leiden

“MIC, MDG, wapenhandel en militair onderzoek”

Martin Broek, Transnational Insittute, auteur “Explosieve materie”

pauze

“Beeld en propaganda inzake bewapening en defensiebeleid”

drs. Leon Wecke, CICAM, Radboud Universiteit Nijmegen

Forumdiscussie

onder leiding van de middagvoorzitter mr. Bram Stemerdink

tussen de hoofdsprekers en het publiek

Sluiting

Voorzitter van de Stichting Vredescentrum Eindhoven

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

17


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

18

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

PUBLICATIES

Ten behoeve van de vredessymposia wordt telkens een ‘reader’

gemaakt. Deze ‘reader’ bevat het programma van het desbetreffende

symposium : een inhoudelijk ‘ten geleide’, korte statements of eerdere

korte publicaties van de sprekers, de voorzitter en de forumleden, hun

curriculum vitae’s, alsmede actuele krantenknipsels’

De bijeenkomsten werden door ruim 200 deelnemers bezocht.

Naast de reader is ook is ook de ‘flyer’ en de affichering door posters te

noemen. Al deze stukken werden elektronisch en op papier verspreid.

De aankondigingen van het Vredescentrum worden ook in de wekelijkse

‘Cursor’ (de TU/e-krant), in het ‘Eindhovense Dagblad’ en in de

‘Trompetter’ gepubliceerd.

Verschillende bestuursleden van het Vredescentrum publiceren bij niet

alleen in het VredesTertsPeriodiek, maar ook elders, naar aanleiding van

lezingen of conferenties.

Na VredestertsPeriodiek 47 – die nog onder verantwoordelijkheid van de

TU/e Bestuurscommissie verscheen – was er een onderbreking van een

jaar als gevolg van de overgang naar de nieuwe stichting.

De VredesTertsPeriodiek 48 kwam eind 2008 gereed, en bevat

terugblikkend vrijwel alle de gebeurtenissen van voorjaar en zomer 2008.

VredesTertsPeriodiek 49 en 50 verschijnen in het voorjaar van 2009 met de

rapportage over alle resterende gebeurtenissen van het verslagjaar.

Het netwerk van het Vredescentrum omvat ca. 500 postadressen en

ca. 300 e-mail-adressen.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

19


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

ONDERSCHEIDINGEN

Prof.dr.ir. Piet Schram,

actief in het bestuur als vice-voorzitter en voorzitter van de

programmacommissie, zowel in de voormalige bestuurscommissie als ook

in de nieuwe stichting, ontving onder andere voor zijn onvermoeibaar

werk voor het Vredescentrum in 2008 de

Koninklijke Onderscheiding

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

(april 2008)

Alhoewel van vroegere datum, zij hier vermeld – omdat dit Jaarverslag

voor de eerste keer een publiek karakter heeft – dat door het werk aan,

van en voor het Vredescentrum al eerder diverse onderscheidingen

werden toegekend.

Zo ontving de voorzitter van de stichting onder ander

Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, 1. Klasse’,

(20 november 1991 / 16 juni 1992);

De tweede prijs voor de meest aansprekende ingezonden vredesideeën

voor de 21ste eeuw

– een internationaal netwerk van vredestuinen –

toegekend tijdens de manifestatie ‘Naar een wereld veilig voor mens en

milieu’ n.a.v. 30 jaar Stichting voor actieve geweldloosheid – SVAG

(19 oktober 1996);

The Designation of ‘Distinguished World Citizen’ van het

Institute of Global Education, Portland, Oregon, USA

(24 september 1998) en

De Koninklijke Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

(23 augustus 2000 / 29 september 2000)

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

21


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

22

TOT SLOT – EEN BLIK VOORUIT

Bestuursleden en (talrijke) sympathisanten van het Vredescentrum

Eindhoven onderhouden verschillende contacten tot verwante

instellingen, en zij bezoeken ook regelmatig evenementen van

geestverwante instellingen, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het

Vredesburo Eindhoven en de Stichting VredesWetenschapen – SVW.

Het Vredescentrum werkt er aan, om naast ncdo – waarvoor onze

oprechte dank – ook nog andere sponsors te vinden.

Het MKB – Midden- en Kleinbedrijf, (waar toenemende behoefte bestaat

– vanuit ethisch verantwoord ondernemerschap – te helpen, een,

kortweg, ‘Betere Wereld’ te creëren), wordt benaderd, om de activiteiten

van het Vredescentrum mede mogelijk te maken.

Mogelijke thema’s voor volgende debatten en symposia :

- eerlijk en duurzaam ondernemen ter voorkoming van (burger)oorlogen;

- nucleaire ontwapening – nog steeds urgent en opnieuw actueel;

- -transformatie van misstanden in de humanitaire hulpverlening;

- - de V. S. van N-Amerika en nieuw opkomende machten;

- de positieve vrede op verschillende niveaus i.s.m. Life Foundation;

- de kleine vrede in de buurt en wijk in een mondiale samenleving;

- -

Het eerste bestaansjaar van de nieuw gevormde Stichting Vredescentrum

Eindhoven maakt duidelijk, dat het werk aan de onderhavige thematiek

dringender nodig is dan ooit.

Het bestuur hoopt op de nodige steun van de kant van potentiële

subsidiegevers en sponsoren, om het vredeswerk efficiënt met het al

traditionele enthousiasme voort te kunnen zetten.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl


S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

1 E JAARVERSLAG STICHTING VREDESCENTRUM EINDHOVEN SVCE 2008/2009

24

23 PAGINA´S, MET ILLUSTRATIES

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl