2008-09 pdf - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

2008-09 pdf - Stichting Vredescentrum Eindhoven

S T I C H T I N G

V R E D E S C E N T R U M

E I N D H O V E N

OPGERICHT IN 2008 ALS VERVOLG OP DE TU/e BESTUURSCOMMISSIE VREDESCENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR TECHNISCHE VRAAGSTUKKEN VAN VREDE EN VEILIGHEID OPGERICHT IN 1988

KvK BRABANT 17228846

Als adviseurs of vrijwillige medewerkers van de stichting zijn tegenwoordig

actief :

Toon van Hooijdonk

Henny van der Graaf

Alphons van Rooij

Bart van der Sijde

Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door een inmiddels

ingesteld Raad van Advies, die binnenkort nog uitgebreid wordt.

Momenteel hebben zitting in deze Raad:

Prof.dr Gerrit Manenschijn

Mr. Bram Stemerdink

Aanvragen voor verdere leden lopen onder ander aan:

Prof.dr. Jan Pronk

Thich Nhat Thanh

.......

Het stichtingsbestuur vergaderde in 2008 op 4 november en 10

december. In 2009 hield het bestuur beraad op 22 januari, 3 maart, 2 april

en 13 mei.

Bij de oprichting van de stichting, met andere woorden bij de

transformatie van de TU/e bestuurscommissie naar een nieuwe en

onafhankelijke organisatie werd ook de nodige aandacht besteed aan

een aangepaste huisstijl en het uitbouwen van een nieuwe Web Site.

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Er werd besloten het logo van de voormalige TU/e Bestuurscommissie

Vredescentrum over te nemen en ook de naam van de tijdschrift

VredesTertsPeriodiek, om reden van publieksbekendheid.

Er bestaat het voornemen spoedig aandacht te besteden aan de

ontwikkeling van een (nieuwe) huisstijl.

P.A.

TRAVERSEGEBOUW 0.28 POSTBUS 513 5600 MB EINDHOVEN

TELEFOON 040-247 4546 FAX 040-247 5990

ING BANK BETAALREK.NR. 423.6262

e-mail : vredescentrum@tue.nl www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl

7