Nederland stijgt naar 7e plaats op internationale handelsindex van ...

rsm.nl

Nederland stijgt naar 7e plaats op internationale handelsindex van ...

PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex

van het World Economic Forum

Vandaag gepubliceerde Global Enabling Trade Report 2012 van het World Economic

Forum (WEF) geeft inzicht in de mate waarin 132 economieën internationale handel

mogelijk maken.

Net als in voorgaande jaren wordt de top van de zogenaamde Enabling Trade Index

gedomineerd door open economieën met een relatief kleine thuismarkt die groot belang

hebben bij een efficiënt en uitgebreid internationaal handelsverkeer.

Singapore (1 e plaats), Hong Kong, Denemarken en Zweden blijken opnieuw de landen

die het meest succesvol instituties, beleid en services hebben ontwikkeld die een vrije

goederenstroom over grenzen en naar de beoogde bestemming faciliteren, ditmaal

gevolgd door Nieuw Zeeland.

Hogere handelsbarrières waarneembaar in de Verenigde Staten, China, India en

Rusland, terwijl in veel landen in Zuidoost-Azië internationale handel juist meer wordt

bevorderd.

Nederland stijgt in twee jaar tijd van de 10 e naar de 7 e positie op de ranglijst dankzij

hoge scores op onder meer de kwaliteit en aanwezigheid van ICT infrastructuur en

logistieke dienstverlening, een excellente haven-, luchtvervoer- en spoorinfrastructuur,

sterke internationale maritieme connectiviteit en een efficiënte en transparante

grensadministratie.

Nederland scoort nog relatief zwak op het gebied van de complexiteit van tarieven,

bescherming van handel tegen misdaad, import- en exportkosten per container,

beschikbaarheid van handelskapitaal en de strenge regelgeving met betrekking tot het

inhuren van buitenlandse krachten.

PERSBERICHT: EMBARGO TOT WOENSDAG 23 MEI 2012, 15:00 UUR

(CET)!

Introductie

Vandaag is officieel de vierde editie van het Global Enabling Trade Report van het World

Economic Forum gelanceerd. Onder het thema “Reducing Supply Chain Barriers” besteedt het

rapport uitgebreid aandacht aan de mate waarin individuele economieën – waaronder ook de

Nederlandse economie – instituties, beleid en services hebben ontwikkeld die een vrije

goederenstroom over grenzen en naar de beoogde bestemming faciliteren. De op basis hiervan

vastgestelde openheid van economieën voor internationale handel komt in het rapport tot

uitdrukking in de zogenaamde Enabling Trade Index (ETI), die de kern vormt van het rapport.

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom


PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Dit jaar is een recordaantal van 132 economieën meegenomen. Voor elke van deze

economieën is een gedetailleerd profiel opgesteld, waarin duidelijk wordt welke zaken

veranderd zouden moeten worden om in de toekomst meer te kunnen profiteren van de

internationale handel en zich beter te positioneren in de globale arbeidsverdeling.

De ranglijst geeft in feite weer op welke wijze en in welke mate landen handelsbarrières hebben

opgebouwd die het profiteren van internationale handel in de weg staan. Op grond hiervan

kunnen beleidsmakers maatregelen nemen die de openheid voor internationale handel positief

beïnvloeden. Dit is zeker van belang voor een kleine open economie als Nederland die voor

welvaartscreatie grotendeels afhankelijk is van florissante internationale handel. Het rapport

biedt dan ook handvatten om economische groei aan te wakkeren ten tijde van de huidige

crisis.

De Enabling Trade Index gebruikt een combinatie van harde data van de Verenigde Naties,

Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie en andere publiekelijk beschikbare bronnen alsmede de

(grotendeels kwalitatieve) resultaten van een wereldwijd uitgevoerde Executive Opinion Survey.

Voor Nederland wordt deze survey namens het World Economic Forum jaarlijks gecoördineerd

door INSCOPE Research for Innovation vanuit de Rotterdam School of Management, Erasmus

Universiteit.

Singapore en Hong Kong blijven Enabling Trade Index domineren, Nederland stijgt naar

7 e positie

Net als in voorgaande jaren wordt de top 10 van de Enabling Trade Index gedomineerd door

landen met een relatief kleine thuismarkt met een groot belang bij een efficiënt en uitgebreid

internationaal handelsverkeer. En net als in 2009 en 2010 wordt de ranglijst overtuigend

aangevoerd door Singapore. Hong Kong (in 2008 nog op nummer één, gevolgd door Singapore,

Zweden, Noorwegen en Canada) staat opnieuw op de tweede plaats, maar de afstand met

Singapore is gegroeid en relatief groot geworden. De Scandinavische landen Denemarken en

Zweden hebben hun respectievelijk derde en vierde positie gehandhaafd. De top 4 is daarmee

onveranderd ten opzichte van de vorige editie van het rapport in 2010. Nieuw Zeeland houdt

vast aan een opwaartse trend in de ranking en komt nieuw binnen op de vijfde positie. Finland

(voorheen 12 e ) volgt op de voet en komt in één klap in de top 10. Nederland stijgt drie plaatsen

naar de 7 e positie, en verstevigt daarmee haar positie in deze top. De top 10 wordt

gecompleteerd door Zwitserland, Canada en Luxemburg, maar deze landen zijn wel allen

gedaald. Tabel 1 toont een compleet overzicht van de nieuwe top 10 inclusief wijzigingen ten

opzichte van het vorige (2010) rapport.

Tabel 1 – World Economic Forum ‘Enabling Trade Index’ 2012 Top 10

Land

Ranking 2012

Ranking 2010

Singapore 1

1


Hong Kong 2 2 ◄

Denemarken 3 3 ◄

Zweden 4 4 ◄

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom


PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Nieuw Zeeland 5 6 ▲1

Finland 6 12 ▲6

Nederland 7 10 ▲3

Zwitserland 8 5 ▼3

Canada 9 8 ▼1

Luxemburg 10 9 ▼1

◄ = zelfde ranking; ▲# = stijging (van #) in ranking; ▼# = daling in ranking

Noorwegen is verdwenen uit de top 10, en bezit nu de 12 e positie. Opvallende stijgers in de

subtop van de ranglijst zijn het Verenigd Koninkrijk (van 17 naar 11), Chili (van 18 naar 14) en

Japan (van 25 naar 18), terwijl IJsland juist fors gedaald is (van 11 naar 16). Even verderop in

de ranglijst zijn Saoedi-Arabië (nu 27 e ), Uruguay (40 e ), Polen (48 e ), Albanië (49 e ) en Japan (18 e )

de grootste stijgers, terwijl Bahrein (30 e ), Zuid-Korea (34 e ), Cyprus (37 e ) en Tunesië (44 e ) flink

zijn gezakt ten opzichte van 2010 (zie Tabel 2).

Tabel 2 – Grootste stijgers en dalers in de Enabling Trade Index Top 50

Land

Ranking 2012 Ranking 2010

Saoedi-Arabië 27

40

▲13

Uruguay 40 50 ▲10

Polen 48 58 ▲10

Albanië 49 59 ▲10

Japan 18 25 ▲ 7

Bahrein 30 22 ▼8

Zuid-Korea 34 27 ▼7

Cyprus 37 31 ▼6

Tunesië 44 38 ▼6

Noorwegen 12 7 ▼5

▲# = stijging (van #) in ranking; ▼# = daling in ranking

De internationale handel heeft turbulente jaren achter de rug. Na de sterke terugval in de

wereldhandel in 2008 is de handel binnen en tussen opkomende markten sterker hersteld dan

in en tussen andere landen, wat wederom lijkt te wijzen op het plaatsvinden van een

verschuiving in economische activiteit naar minder ontwikkelde gebieden in de wereld. De

internationale handel wordt ook sterk beïnvloed door de globalisatie van waardeketens. In

toenemende mate worden goederen in verschillende landen binnen hetzelfde bedrijf (of

groepen van bedrijven) geproduceerd. Landen worden dan ook steeds meer gespecialiseerd in

bepaalde taken in plaats van in hele producten.

Naast de Filippijnen staan ook Sri Lanka (73 e ) en Saoedi-Arabië in de top 3 van grootste stijgers

in de ranglijst (zie Tabel 3). Andere sterke stijgers zijn Peru (van 63 naar 53), Zuid-Afrika (van

72 naar 63) en Marokko (van 75 naar 64). Marokko en Sri Linda behoorden in de 2010 editie

van het rapport juist nog tot de twee grootste dalers (toen ten opzichte van 2009); die daling is

nu dus deels weer goedgemaakt. De grootste stijger van 2010, Bosnië-Herzegovina, blijft dit

jaar steken op de 80 e positie, terwijl de andere grote stijgers van toen, Vietnam en Ecuador,

verder opklimmen (namelijk tot een 68 e resp. 71 e positie).

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom


PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Tabel 3 – Top 3 stijgers en dalers in de Enabling Trade Index

Land

Ranking 2012

Ranking 2010

Sri Lanka 73

99

▲26

Filipijnen 72 92 ▲20

Saoedi-Arabië 27 40 ▲13

Madagaskar 107 86 ▼21

Kazachstan 105 88 ▼17

India 100 84 ▼16

▲# = stijging (van #) in ranking; ▼# = daling in ranking

Nederland verstevigt positie in de top 10

Nederland staat dit jaar op nummer 7 in de Global Enabling Trade Index van het World

Economic Forum. Na een 11 e positie in 2008, toen de eerste editie van rapport uitkwam, en

daarna een nummer 10 notering in zowel 2009 als 2010, is dit de hoogste score van Nederland

tot nu toe. Volgens het Global Enabling Trade rapport zijn de efficiënte en transparante

grensadministratie en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige logistieke

dienstverlening de sterkste aspecten van Nederland als men kijkt naar de mate waarin

instituties, beleid en services zijn ontwikkeld die een vrije goederenstroom over grenzen en naar

de beoogde bestemming faciliteren. De Nederlandse douane (5 e positie van de geanalyseerde

132 landen) biedt de noodzakelijke services aan bedrijven, en de papierafhandeling voor import

en export verloopt soepel en snel; Nederland noteert een 12 e plaats op de efficiency van import

en export procedures. Transportservices worden tot de wereldtop berekend in termen van zowel

beschikbaarheid als kwaliteit (3 e positie). Bovendien heeft Nederland volgens het rapport een

“superieure” connectiviteit met de rest van de wereld via maritieme routes. Dit laatste wordt met

name toegeschreven aan de Rotterdamse haven, de grootste maritieme gateway van Europa.

De kwaliteit van de haveninfrastructuur wordt beoordeeld als “excellent” (2 e positie wereldwijd,

achter Singapore). Ook de infrastructuur van luchttransport (5 e ) en spoorwegen (6 e ) scoren

hoog. De kwaliteit van wegen staat overigens op een 24 e positie. Nederland is wereldwijd

koploper in de categorie ‘beschikbaarheid en gebruik van ICT’. Dit is met name dankzij het

hoogste aantal breedband internet abonnementen ter wereld en het relatief grote aantal personen

(90,7%) in Nederland dat internet gebruikt (3 e positie wereldwijd).

Nederland scoort minder goed op verschillende specifieke aspecten van regelgeving en fysieke

bescherming. Volgens het rapport zou de Nederlandse handel profiteren van minder strenge

regelgeving met betrekking tot het inhuren van buitenlandse krachten (21 e positie) en van een

betere bescherming van goederen tegen misdaad (46 e ). Tevens scoort Nederland relatief zwak

op het gebied van de complexiteit van tarieven (105 e ), de beschikbaarheid van handelskapitaal

(31 e ) en de kosten van import (43 e ) en export (46 e ) per container. Om de huidige positie qua

‘enabling trade’ performance te kunnen verstevigen en de komende jaren verder te kunnen

stijgen op de ranglijst zal hier in Nederland aandacht aan moeten worden besteed. Reductie

van protectionistische maatregelen met een negatieve invloed op de mate waarin Nederland

kan profiteren van internationale handel zullen vooral op Europees niveau besproken moeten

worden; het rapport noemt het handelsbeleid van de Europese Unie “overly restrictive”.

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom


PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Het Global Enabling Trade rapport bevat dit jaar per land informatie over welke factoren als

meest problematisch worden gezien voor import en export. Wereldwijd zijn dit met name

tarifaire en non-tarifaire belemmeringen voor vrije handel en een belastende

douaneadministratie. Ook bedrijven in Nederland ervaren tarifaire en non-tarifaire

belemmeringen als meest problematisch bij het importeren van goederen (27% van de

respondenten geeft dit aan), gevolgd door opgelegde technische benodigdheden en standaarden.

Meest problematische factoren voor export zijn voor bedrijven in Nederland het

identificeren van potentiële markten en kopers (18,7% van de respondenten geeft dit aan),

gevolgd door de benodigdheden geassocieerd met de zogenaamde regels van oorsprong

(‘rules of origin’) van goederen.

Over de Enabling Trade Index

De Enabling Trade Index (ETI) 2012 bestaat uit vier brede categorieën, de zogenaamde ‘issue areas’:

(1) Markttoegang: de mate waarin buitenlandse goederenstromen welkom zijn in een land en

buitenlandse markten toegankelijk zijn voor exporteurs in dit land.

(2) Grensadministratie: de mate waarin de grensadministratie de in- en uitvoer van goederen

faciliteert.

(3) Infrastructuur: de mate waarin een kwalitatief hoogwaardige transport en ICT infrastructuur

aanwezig is om goederenstromen binnen en over de grenzen te faciliteren.

(4) Bedrijfsomgeving: De mate waarin politiek, regelgeving en veiligheid in een land impact hebben

op de bedrijfsvoering van importeurs en exporteurs.

Deze categorieën zijn opgedeeld in negen verschillende pilaren, waaraan weer diverse variabelen

verbonden zijn die van invloed zijn op de mate waarin economieën in staat zijn te profiteren van

internationale handel. Voorbeelden hiervan zijn het aantal benodigde dagen om te exporteren en

importeren, de hiervoor benodigde documentatie, vervoerskosten, de complexiteit van opgelegde

tarieven, corruptie, de hoogwaardigheid en aanwezigheid van transport en ICT infrastructuur en

regelgeving met betrekking tot eigendomsrechten en het inhuren van buitenlands personeel. Door

maatregelen te nemen die deze ‘ingrediënten’ van de openheid voor internationale handel positief

beïnvloeden kunnen beleidsmakers economische groei mogelijk aanwakkeren.

-----

Hogere handelsbarrières in China, India, Rusland en VS, terwijl Zuidoost-Azië opener is

geworden

Grootmachten China (56 e ), India (100 e ), Rusland (112 e ) en de Verenigde Staten (23 e ) blijken

allen minder open te zijn geworden voor internationale handel. De lagere positie van de

Verenigde Staten is voornamelijk het resultaat van een verslechterde infrastructuur en nieuwe

regelgeving die minder bevorderlijk is voor internationale handel. Met name de forse dalingen

van India (16 plaatsen naar beneden op de ranglijst, en daarmee behorend tot de grootste

dalers in de ranking) en China (8 plaatsen gedaald) zijn echter opvallend gezien de

toegenomen rol van beide landen in de wereldhandel. Daarentegen blijken de handelsbarrières

van Zuidoost-Aziatische landen, waaronder Thailand (57 e ), Indonesië (58 e ) en de Filippijnen

(72 e ), juist afgenomen. Dit laatste is volgens het World Economic Forum vooral te danken aan

de totstandkoming van de ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) in 2010. Veel landen in

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom


PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Azië en de Pacific hebben de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van internationale handel en

hebben er hun groeistrategieën op afgestemd. De regio benut echter nog niet de volle

mogelijkheden van handel, wat zichtbaar is in bijvoorbeeld de lage ranking van China en India.

De grootste uitdaging voor beide landen is om het restrictieve handelsbeleid te liberaliseren. De

stijging in de ranglijst van Thailand, Indonesië en de Filippijnen is voor een groot deel te danken

aan een dergelijke liberalisatie.

De gemiddelde performance van landen in Zuid-Amerika en de Cariben is rondom het midden

van de ETI ranking, maar onderlinge verschillende tussen landen zijn groot. Zo is Chili

opgeklommen tot de 14 e positie en staat Costa Rica op een verdienstelijke 43 e positie, maar

staat Venezuela (130 e ) vrijwel onderaan in de ranglijst. Corruptie en een gebrek aan fysieke

bescherming van handel zijn de grootste zorgpunten voor de meeste landen in Zuid-Amerika,

leidend tot hoge additionele kosten voor importeurs en exporteurs. De hoge positie van Chili in

de ranglijst is onder andere te danken aan een buitengewone performance in termen van

markttoegang (2 e positie wereldwijd), de laagste tarieven voor exporteurs in het buitenland, de

lage complexiteit van de tariefstructuur (2 e ) en de vlotte douaneprocedures (10 e ). De ICT

infrastructuur (44 e ) en tijdrovende import-export procedures (zo duurt het ongeveer 21 dagen

om goederen uit het land te exporteren) zijn echter voor verbetering vatbaar. Noemenswaardig

is ook de stijging van Brazilië, groot exporteur van voornamelijk agrarische producten, met drie

plaatsen naar een 84 e positie. Het is daarmee het enige land van de zogenaamde ‘BRIC

landen’ die een stijging in de ranglijst vertoont. Ondanks de relatieve belangrijkheid van handel

voor de Braziliaanse economie kent het land nog wel een hoge graad van protectionisme, wat

zich uit in een lage score (104 e op de ranglijst) op de ETI categorie ‘markttoegang’. Vooral de

hoge tarieven op import, de inefficiënte grensadministratie en de hoge kosten van import en

export procedures zijn sterk voor verbetering vatbaar.

Landen in het Midden-Oosten en Noord Afrika verschillen sterk in de mate waarin internationale

handel bevorderd wordt. De Verenigde Arabische Emiraten noteren dit jaar een 19 e positie op

de ranglijst, terwijl Algerije niet verder komt dan een 120 e positie en daarmee vrijwel onderaan

de ranking staat. Het Midden-Oosten kent over het algemeen een open handelsbeleid, efficiënte

grensadministratie en goed ontwikkelde infrastructuur. Noord Afrikaanse economieën, met

Tunesië (44 e positie) als koploper, moeten op deze punten in de meeste gevallen nog een flinke

inhaalslag maken. Van de Afrikaanse landen onder de Sahara scoren Mauritius (36 e positie) –

met een zeer open handelsbeleid – en Zuid-Afrika (63 e ) – met een goed ontwikkelde

infrastructuur en een efficiënte logistieke dienstverlening – het hoogst op de ETI ranglijst.

Ondanks de vele liberaliseringen hebben landen in Afrika over het algemeen echter nog geen

grote verbetering gezien in handelsperformance. Het is nog steeds een stuk duurder om handel

te drijven met de Afrikaanse regio dan met andere regio’s. Grootste obstakel is in de meeste

landen de kosten van handelen.

Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt consequent gerekend tot de

top 10 business schools in Europa. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam,

waar de Nederlandse kernwaarden openheid, flexibiliteit en het accepteren van diversiteit

bedrijven uit de hele wereld hebben aangetrokken. De nadruk ligt op doorbraken in onderzoek

en praktijken die relevant zijn voor bedrijven; primair gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen

van leiders die hun vernieuwende ideeën kunnen omzetten in een duurzame toekomst. Onze

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom


PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

portfolio bestaat uit een breed gamma van programma’s voor Bachelor, Master, Doctoraal en

MBA programma's en opleidingen voor executives. www.rsm.nl

Voor nadere informatie over RSM of over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne

Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM op +31 10 408 2877 of per e-mail op

mschouten@rsm.nl.

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom

More magazines by this user
Similar magazines