Voorstel tot installatie van een stemadviescommissie ... - D66 Almere

d66almere.nl

Voorstel tot installatie van een stemadviescommissie ... - D66 Almere

Voorstel tot installatie van een stemadviescommissie

1

Inleiding

De verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn onderdeel van een democratisch

proces. Dit proces bestaat uit een aantal fases.

1. De verkiezing van een lijsttrekker voor de afdeling

2. De verkiezing t.b.v. de kandidatenlijst van de afdeling

3. De gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

De eerste twee fases gebeuren onder verantwoordelijkheid van de afdeling.

De lijsttrekkersverkiezing

Fase 1, de lijsttrekkersverkiezing, is afgerond. Op 16 juni werd bekend dat René Peeters na

een stemronde onder alle leden van de afdeling tot de lijstrekker van D66 Almere is

verkozen.

De totstandkoming van de kandidatenlijst

Fase 2 heeft tot doel te komen tot (de volgorde van) een kandidatenlijst voor de

gemeenteraadsverkiezingen. Ook dit proces dient democratisch tot stand te komen. De

leden hebben tijdens de AAV op 25 mei 2013 na discussie in ruime meerderheid besloten

tot de instelling van een stemadviescommissie, op voorwaarde dat het bestuur van de

afdeling op korte termijn een uitgewerkt voorstel daartoe bij de leden neerlegt. Daarbij

wenste de AAV met name duidelijkheid over de samenstelling van de commissie. De

instelling is definitief als blijkt dat de leden van de afdeling het voorstel ondersteunen.

Bij de instellingsdiscussie tijdens de AAV op 25 mei jl. werd breed benadrukt dat het advies

van een stemadviescommissie, geheel in lijn met het democratisch principe, de leden van de

afdeling geheel vrijlaat het advies ter zijde te leggen, en in hun keuze van de kandidaten, en

hun onderlinge volgorde op de lijst, hun persoonlijke voorkeur uit te spreken.

Een stemadviescommissie werkt vanuit het vertrouwen van de afdeling. Omdat de

lijsttrekker met zijn verkiezing het vertrouwen van de afdeling al heeft verworven, is het

logisch om hem in de stemadviescommissie op te nemen.

Na overleg met het Landelijk Bureau is gezocht naar een geschikte externe kandidaat voor

de stemadviescommissie. Marleen van Oort heeft zich bereid verklaard om als

onafhankelijk deskundige in de commissie zitting te nemen. Zij is voormalig raadslid van

Hilversum, en heeft ervaring als lid van stemadvies commissies. Zij is in het professionele

leven HR adviseur bij een groot consultancy kantoor.


Besluit tot instelling van een stemadvies commissie t.b.v. de interne

verkiezing voor kandidaten voor de gemeenteraad van Almere.

2

Samenstelling van de stemadviescommissie

1. De Stemadviescommissie wordt benoemd door het bestuur en is een commissie ad

hoc bestaande uit 3 leden. De leden van de stemadviescommissie treden niet in de

taken en bevoegdheden van de afdelingsverkiezingscommissie. Het lidmaatschap

van de stemadviescommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de

afdelingsverkiezingscommissie of kandidatuur voor de gemeenteraad van Almere.

2. Naast de afdelingsvoorzitter en René Peeters als de gekozen lijsttrekker wordt een

D66-lid van buiten de regio tot lid van de stemadviescommissie benoemd. Dit is een

lid zonder persoonlijke binding met (personen binnen) de afdeling Almere, zodat

voorkomen wordt dat persoonlijke relaties en/of belangen een rol spelen in het

proces, of dat die schijn kan worden gewekt. Na advies van het Landelijk Bureau

D66 heeft Marleen van Oort heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. Zij is

voormalig raadslid in Hilversum, HR adviseur bij een groot consultancy kantoor, en

ervaren stemadviescommissielid.

De taak van de stemadviescommissie

3. De stemadviescommissie heeft tot taak het in individuele volgorde van geschiktheid

groeperen van de eerste twaalf kandidaten voor de interne verkiezingslijst voor de

gemeenteraad. Dit advies dient in relatie te staan tot het vastgestelde profiel. Het

profiel vormt een bijlage bij dit voorstel.

4. De leden van de afdeling bepalen door hun stem uiteindelijk de volgorde op de

kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Vorm van het advies

5. Het advies bestaat uit een voorkeursvolgorde van de verkiesbare kandidaten, met

daaraan toegevoegd een beargumentering. Oordelen over individuele kandidaten

worden niet in het advies opgenomen.

6. Indien er kandidaten zijn die op basis van het profiel niet voldoen aan de feitelijke

eisen van geschiktheid om als raadslid op te treden namens D66 wordt hen dat door

de commissie persoonlijk en beargumenteerd meegedeeld. Zij worden niet op de lijst

geplaatst.

7. Van de leden die zich beschikbaar stellen als ‘lijstduwers’, dat wil zeggen dat ze niet

op een verkiesbare plaats willen staan, wordt dat door de stemadviescommissie aan

de leden meegedeeld.

De totstandkoming van het advies

8. De commissie stelt het stemadvies unaniem vast en legt het vervolgens eerst aan alle

kandidaten voor, waarna alle kandidaten gedurende 4 dagen het recht hebben aan dit

advies van de commissie een persoonlijke reactie van ten hoogste driehonderd

woorden toe te voegen. Deze reactie is onverbrekelijk verbonden met het stemadvies

dat aan de leden ter kennis wordt gebracht.

9. Het stembiljet biedt de leden de mogelijkheid het stemadvies van de

stemadviescommissie te volgen.

10. Een eventueel geschil over de wijze van handelen van de stemadviescommissie kan

tot 3 dagen na het uitbrengen van het stemadvies door de betrokken kandidaat

aanhangig worden gemaakt bij de verkiezingscommissie van de afdeling, die hierbij

als geschillencommissie optreedt, en dient binnen 7 dagen te worden behandeld; het

stemadvies wordt niet aan de leden ter kennis gebracht indien er nog procedures bij

deze commissie lopen. Een geschil wordt alleen behandeld als volgens de indiener


3

sprake is van een onterechte afwijking van de afgesproken procedure.

11. De stemadviescommissie zal in het tijdsbestek van 28 dagen na sluiting van de

kandidaatstelling alle kandidaten in de gelegenheid stellen om met ten minste twee

leden van de commissie een persoonlijk gesprek te hebben alvorens het advies op te

stellen.

12. De commissie hoort en beoordeelt de kandidaten aan de hand van het politieke

profiel.

13. Het stemadvies zal worden bekendgemaakt en per e-mail worden

verzonden aan alle stemgerechtigde leden van D66, tegelijk met het totale

overzicht van alle kandidaten.

14. De leden van de stemadviescommissie doen geen mededeling aan anderen

over hun werkzaamheden, als zij in redelijkheid kunnen aannemen dat

daarmee de vertrouwelijkheid van het proces ook maar in geringste mate

kan worden aangetast. Dit geldt voor de periode tijdens de werkzaamheden

van deze commissie, maar ook voor de periode na ontbinding van de

commissie.

15. De stemadviescommissie wordt ontbonden na het uitbrengen van het

definitieve stemadvies.

Het bestuur van D66 Afdeling Almere, 20 juni 2013


Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder

4

In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe)

politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen, opgesteld door het Landelijk

Bureau in 2011, bieden hierbij een referentiekader voor de D66 organisatie. Afdelingsbesturen,

kunnen teruggrijpen en refereren naar deze profielen bij werving, selectie, bijscholing of beoordeling

van kandidaten.

De opzet van het profiel is als volgt: eerst wordt vermeld welke drijfveren en basisvereisten nodig

zijn om de functie met succes uit te kunnen voeren. Vervolgens wordt een aantal competenties

genoemd die hierbij van belang zijn. (Overal waar in de tekst hij/hem staat wordt vanzelfsprekend

ook zij/haar bedoeld.)

Voorafgaand aan de profielen komen de algemene persoonlijkheidskenmerken van een succesvol

D66 politicus aan de orde. Hierbij wordt de ideale D66 politicus afgezet tegen zijn directe

evenbeeld.

De persoonlijkheidskenmerken van een succesvol D66'er

De persoonlijkheidskenmerken van de 'ideale' en succesvolle D66 politicus kunnen

worden geschaard onder zes kernkenmerken, namelijk:

Intelligentie

Evenwichtigheid

Het hebben van een open geest

Consciëntieus

Extraversie

Initiatief

Zijn persoonlijkheid kan als volgt worden omschreven:

Intelligentie: hij zal zeker idealistisch zijn, maar is in het denken logisch en analytisch.

Emotionele stabiliteit: hij laat zich niet snel uit het evenwicht brengen, reageert niet snel defensief

of geprikkeld op tegenstand maar is wel enthousiast en betrokken.

Open van geest: hij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch in het

denken. Hij staat open voor zijn omgeving, zowel lokaal als internationaal. Hierbij zal hij niet bang

zijn

Consciëntieus: hij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch in het nog

niet gebaande paden te betreden. denken.

Extraversie: hij is niet introvert van karakter en het kost hem geen moeite om anderen te benaderen.

Initiatief: hij is initiatiefrijk en betrokken bij een groot aantal verschillende (maatschappelijke)

gebieden.

Een D66'er in een politieke rol onderscheidt zich door zijn toekomst gerichte, onderzoekende

houding en nieuwsgierige aard, met een grote maatschappelijke interesse. Hij heeft een open,

transparant, energiek en extravert karakter dat hij laat zien door zijn onafhankelijke manier van

denken. Hij laat transparantie zien in zijn doen en laten. In zijn handelen toont hij openheid van

zaken en hij is kritisch op het eigen functioneren en op het functioneren van zijn fractiegenoten

of medebestuurders. Wanneer zijn functioneren niet toereikend is dan neemt hij hiervoor

persoonlijk verantwoordelijkheid. Bij het innemen van standpunten staat de D66'er open voor

argumenten van anderen en is hij bereid zijn opvattingen te herzien. Hij zal altijd blijven vragen,


niets is vanzelfsprekend.

Het overbrengen van de standpunten van D66, zowel in gedrag als in opvatting, is een belangrijk

5

aspect van een D66'er in de politiek. Hij laat zich leiden door de vijf richtingwijzers die het sociaal-

liberale gedachtegoed van D66 kenmerken. Echter, niet elke richtingwijzer hoeft even sterk

vertegenwoordigd te zijn. Alle richtingwijzers dienen wel in ogenschouw te worden genomen bij het

functioneren als vertegenwoordiger of bestuurder. Kennis van de verschillende richtingwijzers is dan

ook vereist.

Dit is een ideaal beeld, een D66'er zal in de praktijk niet aan alle eisen voldoen die hier gesteld

worden. Er wordt echter wel verwacht dat een D66 politicus streeft naar het zo goed mogelijk

meenemen van deze kenmerken in zijn houding.

Tegenhanger ...

Conservatief/behoudend

Reactionair

Intellectueel lui

Bekrompen

Xenofoob

Feodaal

Marktfundamentalist

Dogmatisch

Ondemocratisch

Onliberaal

Kerncompetenties

De competenties zijn ingedeeld in de categorieën 'denken', 'voelen' en 'kracht'. Een aantal van de

competenties in de categorie 'voelen' geldt voor alle profielen; dit zijn de kerncompetenties.

Voelen

Netwerkgerichthed

Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te

bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om

werkgerelateerde doelen te realiseren.

Aanpassingsvermogen

Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en daarbij het

persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens

het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen.

Overtuigingskracht

Hij slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier enthousiast

voor te maken.

Politieke sensitiviteit

Doorzien van maatschappelijke en politieke processen. Zien van politieke kansen en


gevaren. Daarnaast geldt voor alle profielen dat de politici zich sterk extern gericht moeten

profileren.

Profiel van een raadslid

Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid

Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en

de lokale afdeling van D66 die hierbij betrokken is. Hierbij laat hij een netwerkgerichte werkwijze zien. Er

wordt van het raadslid verwacht dat hij zich permanent bezig houdt met campagne voeren.

6

Het raadslid moet hierbij in ogenschouw nemen dat het vervullen van een rol in de gemeenteraad meer is dan

het bijwonen van de vergaderingen. Van het raadslid wordt verwacht dat hij een actieve en betrokken houding

heeft met de bewoners en maatschappelijke organisaties in zijn gemeente. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht

worden aan het bezoeken van wijkvergaderingen, het bijwonen van sportwedstrijden en andere evenementen.

De maatschappelijke betrokkenheid moet worden gecombineerd met een onafhankelijke en controlerende

houding in de raad.

Een D66 raadslid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn taken als raadslid en flexibel

met deze tijd om kunnen gaan. Het raadswerk neemt minimaal 10 uur per week in beslag. Deze uren vinden

plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag, IS avonds als in het weekend. Buiten dit moet een raadslid

minimaal een half jaar lid zijn van D66 of de betreffende persoon moet

dispensatie hebben van het Landelijk Bestuur.

Competenties van een raadslid

Buiten de bovenstaande basisvereisten en persoonlijkheidseigenschappen moet een raadslid ook

beschikken over onderstaande competenties.

Denken

Visie

Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange

termijn voor ogen.

Analytisch vermogen

Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.

Oordeelsvorming

Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen.

Kracht

Initiatief

Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen.

Stressbestendigheid

Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.


Onderhandelen

Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van

tegengestelde belangen.

Bovenstaande basisvereisten gelden voor elk raadslid afzonderlijk. De expertise van elk raadslid kan echter

verschillen en er zal dan ook bij de selectie van raadsleden moeten worden gelet op een zo breed mogelijke

spreiding van disciplines binnen de fractie. Zo verdient het aanbeveling om altijd een jurist en een financieel

expert in de fractie op te nemen (of daar omheen te organiseren).

Profiel van een fractievoorzitter

Naast het profiel van het raadslid zijn er voor de fractievoorzitter nog een aantal aanvullende vereisten:

De fractievoorzitter moet beschikken over een hoog ontwikkeld onderhandelingsvermogen.

Hij moet de relaties binnen de fractie goed kunnen houden, zonder dat dit ten koste gaat van de

eenduidigheid van de standpunten die de partij uitdraagt.

7

Tevens beschikt hij over sturende en coachende kwaliteiten. Deze kwaliteiten gebruikt hij o.a. door

zelfontwikkeling te stimuleren binnen zijn fractie en door opbouwende kritiek te geven daar waar dat nodig blijkt.

More magazines by this user
Similar magazines