Nota Dierenwelzijn - Gemeente Heerhugowaard

heerhugowaard.nl

Nota Dierenwelzijn - Gemeente Heerhugowaard

5.4 De gemeente dient zo spoedig mogelijk de onjuistheid van de factu(u)r(en) of de

ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestatie aan opdrachtnemer te melden.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst

6.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, van 1 januari 2009

tot en met 31 december 2009.

6.2.1 Na afloop van de overeenkomst wordt deze geacht te zijn verlengd met een periode van

telkens één jaar, tenzij tenminste drie maanden voor de afloop van de termijn

opdrachtnemer of de gemeente heeft laten weten niet tot verlenging over te willen gaan.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft de gemeente het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te

ontbinden indien opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de

uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze overeenkomst.

7.2 Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft de gemeente het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling

(deels) te ontbinden indien wijziging in wetgeving gevolgen heeft voor (een deel van) de

taken van de gemeente waarop deze overeenkomst ziet.

Artikel 8 Evaluatie

8.1 Ieder jaar voor 1 maart zal de uitvoering en werking van deze overeenkomst door beide

partijen worden geëvalueerd en hiervan zal een verslag worden opgemaakt.

Artikel 9 Geschillenregeling

9.1.1 Ieder geschil ter zake van het bepaalde bij of krachtens deze overeenkomst wordt

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

9.1.2 Er is sprake van een geschil over deze overeenkomst indien één der partijen dit als

zodanig benoemt.

Ondertekening

Aldus door partijen overeengekomen te plaats, de datum,

de Gemeente X Stichting Knaagdierencentrum

Burgemeester Voorzitter

40

More magazines by this user
Similar magazines