15.09.2013 Views

Vormingsavond voor Praktijkingenieurs BESCHOEIINGEN ... - WTCB

Vormingsavond voor Praktijkingenieurs BESCHOEIINGEN ... - WTCB

Vormingsavond voor Praktijkingenieurs BESCHOEIINGEN ... - WTCB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Datum en Plaats<br />

Deze avondsessies vormen het eerste deel binnen het algemene thema “Beschoeiingen<br />

& Grondankers”.<br />

Avondsessies: Samenstelling en organisatie<br />

Data en Uur : Avondsessie 1<br />

13 juni 2013 van 18 tot 21 u (Nederlandstalige sessie)<br />

10 oktober 2013 van 18 tot 21 u (Franstalige sessie)<br />

Avondsessie 2<br />

18 juni 2013 van 18 tot 21 u (Nederlandstalige sessie)<br />

22 oktober 2013 van 18 tot 21 u (Franstalige sessie)<br />

Plaats : OCW – “Auditorium”, Fokkersdreef 21, 1933 Sterrebeek<br />

Coördinator Deel 1 - Uitvoering: J. Maertens (J. Maertens bvba)<br />

Sprekers : Nederlandstalige sessies<br />

M. Bottiau (ABEF & Franki Foundations Belgium)<br />

J. Maertens (J. Maertens bvba )<br />

D. Timbremont (ABEF & Franki Foundations Belgium)<br />

Vertegenwoordigers ABEF m.b.t. praktische cases (CVR,<br />

Fondedile, Franki Foundations Belgium, Smet F&C, Soetaert &<br />

Solétanche-Bachy )<br />

Franstalige sessies<br />

M. Bottiau (ABEF & Franki Foundations Belgium)<br />

X. Raucroix (BESIX)<br />

D. Timbremont (ABEF & Franki Foundations Belgium)<br />

C. Trève (CFE)<br />

Vertegenwoordigers ABEF m.b.t. praktische cases (CVR,<br />

Fondedile, Franki Foundations Belgium, Smet F&C, Soetaert &<br />

Solétanche-Bachy)<br />

Coördinator Deel 2 - Ontwerp: Christophe Bauduin (Besix, VUB & KULeuven)<br />

Het deel 2 zal georganiseerd worden in het najaar 2013.<br />

Inschrijving<br />

lid BGGG*, FABI, KVIV, VIK : 100 EUR<br />

Anderen : 150 EUR<br />

*ledenlijst op www.bggg-gbms.be<br />

De jaarlijkse bijdrage om lid van de BGGG te worden bedraagt 50 EUR, te storten op de rekening van<br />

de Belgian Society of ISSMGE.<br />

<strong>Vormingsavond</strong> <strong>voor</strong> <strong>Praktijkingenieurs</strong><br />

<strong>BESCHOEIINGEN</strong> & GRONDANKERS<br />

Met de medewerking van<br />

Deel 1 - Uitvoering<br />

Belgische Groepering <strong>voor</strong> Grondmechanica en Geotechniek<br />

(www.bggg-gbms.be)


Scope De Belgische Groepering <strong>voor</strong> Grondmechanica en Geotechniek<br />

Het thema van beschoeiingen – deel 1 “uitvoering” zal behandeld worden in twee avondsessies<br />

.<br />

In een eerste sessie wordt een algemeen overzicht gegeven van de verschillende uitvoeringstechnieken<br />

<strong>voor</strong> het beschoeien van bouwputten.<br />

Er wordt toelichting gegeven bij de verschillende systemen (damwanden, slibwanden, palenwanden,<br />

soil mix wanden, …), hun specifieke <strong>voor</strong>- en nadelen, alsook hun toepasbaarheid.<br />

Aansluitend op het algemeen overzicht worden een drietal concrete cases besproken door<br />

ervaren practici.<br />

Hierbij wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan de inhoud en de praktijkervaring<br />

m.b.t. de uitvoeringsfiches van diverse types beschoeiingstechnieken die in een kort verleden<br />

gepubliceerd werden door het <strong>WTCB</strong> (www.wtcb.be: infofiches 56.1 t.e.m. 56.6).<br />

Aansluitend wordt een overzicht gegeven van specifieke aandachtspunten om problemen<br />

bij de realisatie van bouwputten te vermijden. Deze belangrijke aandachtspunten worden<br />

bij de gelegenheid van deze thema-avond tevens gebundeld in een handboek, waarvan<br />

een eerste ontwerp zal worden <strong>voor</strong>gesteld.<br />

In een tweede sessie wordt er vervolgens ingegaan op de uitvoeringsprincipes van ankers<br />

en stempels. Hierbij worden eveneens een drietal concrete cases besproken door ervaringsdeskundigen.<br />

Tenslotte wordt de tweede sessie wordt afgesloten door een omvangrijke bijdrage<br />

rond pathologie i.vm. bouwputten.<br />

De thema-avonden beschoeiingen- deel 2 “ontwerp” zullen in het najaar van 2013 georganiseerd<br />

worden.<br />

De Belgische Groepering <strong>voor</strong> Grondmechanica en Geotechniek (BGGG) groepeert - als<br />

individueel of als collectief lid - de specialisten en geïnteresseerden in het domein van de<br />

fundamentele en toegepaste geotechniek: theoretici en praktijkingenieurs uit de academische<br />

of onderzoeksinstellingen, uit de algemene of de ondernemingen gespecialiseerd in<br />

de funderings- of grondverbeteringstechnieken, uit studiebureaus, overheidsinstellingen en<br />

opdrachtgevers... .<br />

De Belgische Groepering <strong>voor</strong> Grondmechanica en Geotechniek is het Belgisch lid van de<br />

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, die in 1936 door<br />

Terzaghi werd opgericht en die momenteel 86 Nationale Groeperingen verenigt.<br />

De activiteiten van de groepering omvatten onder meer :<br />

de organisatie van colloquia, studiedagen, conferenties en werfbezoeken,<br />

het verspreiden van wetenschappelijke publicaties,<br />

de <strong>voor</strong>bereiding en de coördinatie van de Belgische deelname aan de activiteiten van<br />

de Internationale Vereniging en de Europese Afdeling,<br />

de deelname door Belgische specialisten aan technische comités op Internationaal en<br />

Europees niveau, onder meer met het oog op het opstellen van ISO, CEN en EURO-<br />

CODE-normen,<br />

de deelname door jonge geotechnici aan “Young Geotechnical Engineers Conferences”.<br />

<strong>Vormingsavond</strong>en <strong>voor</strong> praktijkingenieurs<br />

Meer nog dan in de andere takken van de bouwwereld, heeft de grondmechanica gedurende<br />

de laatste twintig jaar een belangrijke evolutie gekend, zowel op het gebied van de<br />

grondverkenning, de interpretatie van de proefresultaten en de berekeningsmethoden, als<br />

op dat van de funderings- en grondverbeteringstechnieken. In het licht van deze snelle en<br />

permanente evolutie organiseert de BGGG jaarlijks een aantal informatie-avonden, bestemd<br />

<strong>voor</strong> de praktijkingenieur ten einde zijn kennis bij te stellen aan de recente ontwikkelingen.<br />

Elke vormingsavond is georiënteerd op een duidelijk bepaald en welomlijnd thema.<br />

De vorming wordt geanimeerd door specialisten in het domein. De thema’s worden gepresenteerd<br />

met een sterke interactieve component met de deelnemer.


Inschrijvingsformulier Thema-avonden<br />

“Beschoeiingen & Grondankers - Deel 1- Uitvoering”<br />

Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen naar het BGGG Secretariaat<br />

(coördinaten, zie onderaan) vóór 7 juni 2013 (NL-Sessies) en vóór 4 oktober 2013 (FR-Sessies).<br />

Ondergetekende wenst zich in te schrijven <strong>voor</strong> de avondsessie met betrekking tot “Beschoeiingen & Grondankers”<br />

Mijnheer/Mevrouw/Mejuffrouw*: ____________________________________________________________<br />

Naam: _______________________________ Voornaam: ________________________________________<br />

Bedrijf: _________________________________________________________________________________<br />

Adres: _________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

BTW nr: _______________________________________________________________________________<br />

Telefoon: ______________________________ Fax: __________________________________________<br />

Email: _________________________________________________________________________________<br />

Gekozen sessie*: NL : □ 13/06/2013 & 18/06/2013<br />

FR : □ 10/10/2013 & 22/10/2013<br />

Lid BGGG 2013/FABI/KVIV/VIK* : ja - nee<br />

* Schrappen wat niet past<br />

Te storten bedrag : ____________ EUR<br />

Het bedrag wordt overgemaakt in EUR op rekeningnummer van de Belgian Society of ISSMGE met de mededeling<br />

“TA14 + naam van de deelnemer + gekozen sessie”<br />

BNP Paribas Fortis Bank : IBAN BE73 0013 9895 9460<br />

BIC GEBABEBB<br />

Een bewijs, dat dienst kan doen als factuur, wordt opgestuurd na ontvangst van de betaling.<br />

De BGGG is niet onderworpen aan de B.T.W.<br />

BGGG Secretariaat<br />

c/o Wetenschappelijk en Technische Centrum <strong>voor</strong> het Bouwbedrijf<br />

T.a.v. Carine Godard<br />

Lozenberg 7<br />

B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, België<br />

Tel: +32 2 655 77 11 – Fax: +32 2 653 07 29 – E-mail: carine.godard@bbri.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!