16.09.2013 Views

Jaaroverzicht Delta Lloyd Foundation 2012 - Delta Lloyd Groep

Jaaroverzicht Delta Lloyd Foundation 2012 - Delta Lloyd Groep

Jaaroverzicht Delta Lloyd Foundation 2012 - Delta Lloyd Groep

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> <strong>2012</strong>


In <strong>2012</strong> hebben 616 medewerkers (koppelingen) van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> zich<br />

als vrijwilliger ingezet voor de projecten van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong>. Dat is<br />

11% van het totaal aantal fte’s. Het hoogste percentage sinds de oprichting van<br />

de <strong>Foundation</strong> in 2008.<br />

In <strong>2012</strong> waren 11 <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

ambassadeurs actief in Amsterdam, Zwolle,<br />

Helmond en Arnhem.<br />

Het grootste aantal vrijwilligers werkt op<br />

locatie Amsterdam (357) maar pro rato zijn<br />

medewerkers van locatie Zwolle het actiefst.<br />

Medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> mogen, in overleg met hun<br />

leidinggevende, onder werktijd vrijwilligerswerk doen voor de <strong>Foundation</strong>. In<br />

de beoordelingscyclus voor 2013 zal er expliciet aan leiding gevenden worden<br />

gevraagd om met hun medewerkers te bespreken welke vrijwillige inzet zij<br />

leveren voor <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong>.<br />

Net als vorig jaar deden meer vrouwen dan<br />

mannen vrijwilligerswerk. In <strong>2012</strong> was 54%<br />

van de vrijwilligers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

vrouw en 46% man.<br />

Drie leden van de Raad van Bestuur van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> deden dit jaar vrijwilligerswerk. Onno<br />

Verstegen hielp cliënten van MaDi Zuidoost en Diemen met post sorteren tijdens DL Doet en leerde<br />

kinderen ondernemen met het BizWorld lesprogramma. Paul Medendorp speelde tijdens de Week van<br />

het Geld de CashQuiz op basisschool A.B.B.S. de Skulpe in Hindeloopen. Bestuursvoorzitter<br />

Niek Hoek was aanwezig op de ondernemersmarkt van IMC Weekendschool Zuidoost.<br />

Een keer vrijwilligerswerk doen smaakt naar<br />

meer. 114 medewerkers deden dit jaar meerdere<br />

vrijwilligersklussen via de <strong>Foundation</strong>. Eric van<br />

Maanen deed naast zijn ambassadeurschap voor<br />

de <strong>Foundation</strong> zelfs 7 verschillende klussen.


Inleiding<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> geeft al haar medewerkers in Nederland de gelegenheid om<br />

vrijwilligerswerk te doen via <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong>. <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> stelt zich<br />

ten doel om mensen in Nederland financieel bewust en financieel zelfredzaam te<br />

maken. Wij willen dat bij voorkeur bereiken door onze sterke kwaliteiten in te zetten<br />

voor kwetsbare groepen. En die kwaliteiten liggen bij de medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Groep</strong>.<br />

Het vrijwilligerswerk dat medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> doen via <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Foundation</strong> is altijd financieel gerelateerd. Dat kan schuldpreventie zijn of financiële<br />

educatie. Het kan administratief werk zijn of coaching. Het kan voor groepen mensen<br />

zijn of voor individuen. Hoe dan ook, de actieve inzet van onze kennis en ervaring op<br />

het gebied van financiën en administratie is het beste wat <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> kan<br />

bijdragen aan onze samenleving.<br />

Voor u ligt het <strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>2012</strong> van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong>. Wij doen hierin verslag<br />

van onze doelstellingen, resultaten en ambities. Met speciale aandacht voor de rol van<br />

de vrijwilligers en hun toewijding. Wij zijn zeer trots op alle ruim 600 vrijwilligers van<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong>.<br />

Op de foto’s van Frank van Delft vroegen we Leon Mussche de vrijwilliger te<br />

schetsen die op de achtergrond aanwezig is. Daarmee verbeelden we de impact die<br />

de vrijwilligers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> hebben op de levens van mensen die hulp<br />

nodig hebben. Het gaat om de nuttige bijdrage in kennis en advies, maar ook om de<br />

steun in de rug en het andere perspectief dat een vrijwilliger uit het bedrijfsleven biedt.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

3


4<br />

Doelstellingen<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> maakt zich sinds 1 januari 2008 sterk voor het stimuleren<br />

van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten en initiatieven die de<br />

<strong>Foundation</strong> steunt of zelf opzet, bieden kennis en kansen voor kwetsbare groepen in<br />

de samenleving.<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> splitst het onderwerp financiële zelfredzaamheid op in vier<br />

thema’s:<br />

Financiële educatie<br />

Financiële zelfredzaamheid voor vrouwen<br />

Schuldpreventie<br />

Armoedebestrijding<br />

Doelstellingen<br />

Medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> activeren voor vrijwilligerswerk binnen de<br />

<strong>Foundation</strong>;<br />

Maatschappelijke activiteiten ondersteunen – met mensen en/of middelen – die de<br />

financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving bevordert;<br />

Externe voorlichting en bewustwording, educatie, communicatie & pr;<br />

Maatschappelijke activiteiten ontwikkelen in samenwerking met partners.<br />

ANBI-status<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> heeft een ANBI-status. Algemeen Nut Beogende Instellingen<br />

(ANBI) zijn instellingen die het algemeen belang dienen. Er zijn bestuurlijke en<br />

financiële regels en eisen aan verbonden, waaraan <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> voldoet.<br />

Bestuur<br />

Het bestuur van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> wordt gevormd door de vier leden van de Raad<br />

van Bestuur van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> en de directeur Corporate Communications, die als<br />

secretaris van de stichting optreedt.<br />

Bezetting<br />

Voor de dagelijkse uitvoering en coördinatie van de <strong>Foundation</strong> zijn voor <strong>2012</strong> 2 fte’s<br />

aangesteld, waarvan 1 manager en 1 projectleider.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong>


Financieel overzicht<br />

Jaarlijks kent <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> aan <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> budget toe. <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Foundation</strong> had voor <strong>2012</strong> een budget van €1,2 miljoen.<br />

Giften en bijdragen<br />

In <strong>2012</strong> was de hoogte van de extra ontvangen gelden €4.550.<br />

Medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Leven die schrijven voor Kluwer en daarmee een<br />

honorarium verdienen, schonken dat aan <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong>.<br />

Group HRM heeft een bedrag van €3.500 bijgedragen in het kader van de CAO-<br />

afspraken met CNV. Dat geld is ten goede gekomen aan het project B-Team.<br />

Een assurantietussenpersoon heeft €250 aan <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> overgemaakt in<br />

verband met deelname aan een evenement van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong>.<br />

Voor de organisatie en exploitatie van BASTA (Bedrijven Amsterdam Samen Tegen<br />

Armoede) is aan de vijf deelnemende bedrijven aan BASTA een factuur gestuurd voor<br />

een totaalbedrag van €19.819,72. Het besteedbaar budget van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

in <strong>2012</strong> komt daarmee op €1.224.369,72.<br />

Uitgaven <strong>2012</strong><br />

In totaal heeft <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> €1.069.259,76 besteed in <strong>2012</strong>. De uitgaven<br />

zijn als volgt verdeeld:<br />

Tachtig procent van het budget is besteed aan de financiële steun aan maat schappelijke<br />

projecten.<br />

Als we kijken naar de verdeling van de projecten, dan zien we dat het meeste budget is<br />

besteed aan het thema financiële educatie. Dit is ook het thema waar de meeste vrijwilligers<br />

worden geplaatst.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

5


6<br />

Medewerkers activeren<br />

Eén van de doelstellingen is de activering van medewerkers als vrijwilliger voor<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong>. <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> ontleent haar bestaansrecht als onderneming<br />

aan de samenleving en vindt dat er tijd en ruimte moet zijn voor medewerkers om<br />

maatschappelijke betrokkenheid te tonen.<br />

Een vrijwilliger voor <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> wordt Fred genoemd, een term die is<br />

afgeleid van financiële zelFREDzaamheid. Het activeren van Freds gaat niet vanzelf. Daar<br />

wordt voortdurend aandacht aan besteed.<br />

Informatie en communicatie<br />

Freds kunnen voor de actuele vrijwilligersklussen terecht op de website<br />

www.deltalloydfoundation.nl. Ook ontvangen zij maandelijks een nieuwsbrief en is de<br />

<strong>Foundation</strong> actief op Facebook en Twitter.<br />

Ambassadeurs<br />

Sinds 2008 zijn op de verschillende locaties ambassadeurs actief. Dat zijn een soort<br />

SuperFreds. Zij werven vrijwilligers op de eigen locatie en dragen relevante projecten<br />

aan. In <strong>2012</strong> waren 11 ambassadeurs actief in Amsterdam, Zwolle, Helmond en Arnhem.<br />

Fred van het Jaar<br />

Elk jaar wordt de Fred Award uitgereikt aan de vrijwilliger die wordt verkozen tot Fred<br />

van het Jaar. De nominatie gebeurt op basis van verschillende factoren variërend van<br />

meest aantal klussen per jaar tot duur van de inzet voor de <strong>Foundation</strong>. Dit jaar hebben<br />

medewerkers tijdens de nieuwjaarsreceptie per hoofdlocatie een Fred van het Jaar <strong>2012</strong><br />

verkozen. De verkiezing leidde tot een actieve Facebookactie om stemmen te verwerven.<br />

Fred Academy<br />

In oktober <strong>2012</strong> is de Fred Academy gelanceerd. Dat is een online e-learning platform op<br />

www.deltalloydfoundation.nl waar medewerkers zich kunnen laten informeren over en<br />

voorbereiden op hun taak als vrijwilliger.<br />

DL Doet<br />

Een goede manier om medewerkers kennis te laten maken met de <strong>Foundation</strong>, het<br />

thema financiële zelfredzaamheid en vrijwilligerswerk is DL Doet, onze variant van de<br />

grootste landelijk vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. In <strong>2012</strong> kon er gekozen<br />

worden uit klussen bij 24 verschillende organisaties en zo’n 130 medewerkers hebben<br />

zich nuttig gemaakt. DL Doet geeft medewerkers de kans om alleen of in teamverband<br />

kort kennis te maken met vrijwilligerswerk en is effectief om vrijwilligers te werven en<br />

aan de <strong>Foundation</strong> te binden. Want eenmaal een Fred, blijft vaak een Fred – is gebleken.<br />

Aan de kosten voor activering van medewerkers is in <strong>2012</strong> €78.303 besteed.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong>


Vrijwilligersinzet<br />

In <strong>2012</strong> hebben 616 vrijwilligers (koppelingen) zich ingezet voor projecten van<br />

de <strong>Foundation</strong>. In 2011 waren dat er 504. Deze stijging is te danken aan een meer<br />

gerichte inzet op werving van vrijwilligers. Met name het lesgeven tijdens de Week van<br />

het geld heeft dit jaar veel vrijwilligers opgeleverd. 201 medewerkers hebben zich hier<br />

dit jaar voor ingezet. Het verbreden van de vrijwilligersbasis, zonder af te doen aan de<br />

harde kern van vrijwilligers, is een belangrijk speerpunt voor 2013.<br />

Het grootste aantal medewerkers dat vrijwilligerswerk doet, werkt op locatie<br />

Amsterdam. Dit was in 2011 ook het geval. Als we het aantal vrijwilligers afzetten<br />

tegen het aantal fte’s per locatie, blijkt dat pro rato de meeste vrijwilligers in <strong>2012</strong><br />

op locatie Zwolle werken.<br />

De meeste vrijwilligers zijn tussen de 40 en 45 jaar. Vrijwilligers in de leeftijd 60 tot 65<br />

behoren tot de kleinste groep.<br />

De projecten die in <strong>2012</strong> bij vrijwilligers het meest populair zijn, komen deels overeen<br />

met de populaire projecten van 2011. De nieuwkomers in de top vijf van meest<br />

populaire projecten zijn de Sinterklaas Voedselbankactie en Dutch Career Cup, beide<br />

projecten in Arnhem. Gemeten naar het aantal vrijwilligers dat zich inzette, kunnen<br />

we de volgende top vijf samenstellen:<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

7


8<br />

Communicatie en bewustwording<br />

De website www.deltalloydfoundation.nl is het belangrijkste communicatiekanaal van<br />

de <strong>Foundation</strong> om vrijwilligers te werven. In <strong>2012</strong> zijn 130 posts (artikelen) geplaatst<br />

op de website. In <strong>2012</strong> zijn ook Facebook en Twitter actief ingezet: er zijn 171<br />

Facebookberichten en 459 tweets verstuurd onder de naam @WijzijnFred.<br />

Vrouwen<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> onderscheidt zich met haar programma voor maatschappelijke<br />

betrokkenheid onder andere door zich expliciet te richten op vrouwen. Vrouwen zijn<br />

een kwetsbare groep als het gaat om financiële zelfredzaamheid. Onderzoekscontent<br />

op dit gebied is een sterk middel gebleken om het onderwerp onder de aandacht te<br />

brengen en te claimen. Met het thema vrouwen en financiële zelfredzaamheid is in<br />

<strong>2012</strong> actief de pers opgezocht.<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Magazine<br />

In <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> Magazine, het magazine van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> dat naast verzending<br />

naar relaties ook verspreid wordt via het Financieele Dagblad, verscheen in twee<br />

nummers in <strong>2012</strong> een artikel over het thema vrouwen en financiële zelfredzaamheid.<br />

De artikelen waren gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd in opdracht van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Foundation</strong> door marktonderzoekbureau Intomart GfK.<br />

Samenwerking Libelle.nl en Libelle Academy<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> heeft in <strong>2012</strong> de samenwerking met Sanoma verlengd en met<br />

name op de titel Libelle; de grootste titel onder de vrouwenbladen, met een bereik van<br />

bijna drie miljoen lezeressen per week. De inzet van Sanoma is erop gericht om de<br />

door <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> ontwikkelde e-learning op Libelle.nl te promoten en om<br />

de door de <strong>Foundation</strong> ontwikkelde training Regel ’t, om vrouwen financieel slimmer<br />

en vaardiger te maken, onder de aandacht te brengen.<br />

Pensioengame<br />

In <strong>2012</strong> heeft <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> een online game ontwikkeld voor vrouwen om<br />

hen op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier te laten zien welke levenskeuzes<br />

effect hebben op pensioen. De tool is gelanceerd tijdens de pensioendriedaagse en zal<br />

ook worden ingezet in 2013.<br />

PR<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> is in <strong>2012</strong> 73 keer in de algemene en verzekeringsvakpers<br />

verschenen (voorzover gemonitord door <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong>). Daarnaast verscheen de<br />

<strong>Foundation</strong> ook in specialistische media als MUG Magazine en P+ Magazine.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong>


Plannen 2013<br />

In 2013 blijft de focus op vier thema’s gehandhaafd:<br />

Schuldpreventie<br />

Financiële educatie<br />

Financiële zelfredzaamheid voor vrouwen<br />

Armoedebestrijding<br />

De keuze voor projecten blijft nagenoeg hetzelfde als in <strong>2012</strong>. <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

hecht aan duurzame relaties met stichtingen, scholen en maatschappelijke instellingen<br />

om op die manier echt een verschil te kunnen maken voor mensen. Het ondersteunen<br />

van projecten gedurende langere tijd is van grote meerwaarde voor de overlevingskansen<br />

van goede initiatieven. Bovendien groeit met de samenwerking ook de<br />

expertise: de duurzame maatschappelijke verbindingen leveren <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong><br />

niet alleen kennis en ervaring op, maar ook een zichtbaar profiel als maatschappelijk<br />

betrokken bedrijf.<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> blijft inzetten op armoedebestrijding via de online community<br />

BASTA (www.basta-amsterdam.nl). De ambitie is om in 2013 15 aan gesloten bedrijven<br />

actief vrijwilligerswerk te laten uitruilen en delen.<br />

Nieuw in 2013 is de samenwerking met vrouwennetwerk WOMEN Inc. om meer<br />

vrouwen bewust te kunnen maken van hun kansen en mogelijkheden op het gebied<br />

van financiële zelfredzaamheid, met onder andere het geldpaviljoen op het WOMEN<br />

Inc. Festival in februari 2013.<br />

Het activeren van medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> voor vrijwilligerswerk voor<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> blijft een belangrijk speerpunt. De ambitie is om meer dan<br />

600 vrijwilligers in te zetten in 2013. Om die reden zal de Fred Academy op<br />

www.deltalloydfoundation.nl verder uitgebreid worden om medewerkers te informeren<br />

en te trainen voor vrijwilligersklussen.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

9


‘ Ik heb lesgegeven in<br />

<strong>Groep</strong> 8. Het viel me<br />

niet tegen wat sommige<br />

kinderen al weten!’


<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

11


‘ Esther dacht dat ze 70%<br />

van haar huidige loon krijgt<br />

als ze straks 65 wordt. Dat<br />

leek haar wel prima. Ik heb<br />

haar gezegd dat het zo<br />

eenvoudig niet is’


Financiële zelfredzaamheid<br />

voor vrouwen<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> wil een bijdrage leveren aan het financieel slimmer en<br />

vaardiger maken van vrouwen. Het gaat erom dat vrouwen zich realiseren dat ze<br />

kwetsbaar zijn bij levensgebeurtenissen als werkloosheid, scheiding en overlijden als ze<br />

onvoldoende financiële vaardigheden hebben. We weten dat één op de drie huwelijken<br />

strandt en tweederde van de samenwonende stellen uit elkaar gaat. Daarmee is de kans<br />

groot dat vrouwen in deze situatie terechtkomen. Financiële beslissingen raken alles en<br />

daarom is het zo belangrijk dat vrouwen zich verdiepen in hun eigen financiële<br />

huishouding.<br />

Ook in <strong>2012</strong> maakte <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> de training Regel ’t mogelijk. Regel ’t is<br />

een eendaagse cursus voor vrouwen in een echtscheidingssituatie om hun financiële<br />

huishouding weer op orde te brengen. Inmiddels is Regel ’t ook geschikt gemaakt voor<br />

alle vrouwen die willen leren hoe ze hun financiën op orde kunnen krijgen. In <strong>2012</strong><br />

zijn 9 trainingen georganiseerd.<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> heeft de in 2011 gestarte samenwerking met Libelle in <strong>2012</strong><br />

voortgezet om vrouwen bewust te maken van financiële risico’s bij levensgebeurtenissen<br />

als pensioen en echtscheiding. Op Libelle.nl is de pijler Slim met Geld ingericht.<br />

Via Libelle Academy wordt een e-learning Slim met Geld aangeboden.<br />

Onderzoek<br />

Atria (voorheen Aletta E-Quality) deed in opdracht van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

vervolgonderzoek naar vrouwen en financiële zelfredzaamheid in Nederland. In 2010<br />

werd het eerste onderzoek gepubliceerd en daaruit bleek dat 56 procent van de<br />

vrouwen in Nederland (3 miljoen) niet economisch zelfstandig is.<br />

Een belangrijke uitkomst van het vervolgonderzoek van <strong>2012</strong> is, dat vrouwen die niet<br />

economisch zelfstandig zijn, zichzelf niet als financieel afhankelijk zien. Ook vinden zij<br />

niet dat zij risico’s lopen in hun financieel afhankelijke positie. Het overgrote merendeel<br />

vindt afspraken maken met haar partner over financiën niet nodig. 79 procent geeft ook<br />

aan geen hulp nodig te hebben bij haar financiën en 13 procent weet het niet.<br />

Ook liet <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> onderzoek doen door Intomart GfK naar vrouwen en<br />

(financiële) verantwoordelijkheden en bevroegen we meiden hoe zij hun (financiële)<br />

toekomst zien. Het eerste onderzoek liet zien dat vrouwen zich voor veel zaken verantwoordelijk<br />

voelen maar geen verantwoordelijkheid nemen op het gebied van financiën.<br />

Opvallende uitkomst van het Meiden en Later onderzoek was dat bijna 30 procent van<br />

de meisjes tussen de 13 en 17 jaar niet verwacht haar eigen geld te gaan verdienen.<br />

De onderzoeken zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in vrouwen en financiële<br />

zelfredzaamheid en om aanknopingspunten te krijgen hoe <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

vrouwen financieel slimmer en vaardiger kan maken.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

13


‘ Michels schulden liepen<br />

op en hij begreep niet<br />

waarom. We hebben samen<br />

de financiële administratie<br />

op orde gebracht en nu<br />

kan hij weer vooruit’


Schuldpreventie<br />

Twee miljoen huishoudens in Nederland hebben een betalingsachterstand, dat is 28<br />

procent van alle huishoudens. Het gaat om achterstallige rekeningen om financiële<br />

redenen, krediet of lening, afbetalingsregeling, regelmatige roodstand en/of creditcardschulden.<br />

Achterstanden bij de Belastingdienst komen het meest voor, gevolgd door<br />

ziektekostenverzekeringen, hypotheek of huur en elektriciteit, water of gas. Alle<br />

achterstanden komen relatief vaker voor dan in voorgaande jaren (Bron: Monitor<br />

Betalingsachterstanden 2011).<br />

Schulden gaan gepaard met individueel leed, maar ook met maatschappelijke schade.<br />

Het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie (LSTA) schat deze op tenminste €1 miljard<br />

per jaar.<br />

Thuisadministratie<br />

Thuisadministratie biedt ordening van de chaos, screening van de uitgaven op<br />

doublures of onterechte betalingen, doorlichting op inkomsten en voldoende gebruik<br />

van rechten en regelingen, geeft budgetadvies en regelt enkelvoudige schulden.<br />

Thuisadministratie is exemplarisch voor waar wij als <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> goed in zijn:<br />

overzicht, administratie, in- en uitgaven in balans. Daarom steunde <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Foundation</strong> ook in <strong>2012</strong> het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie en is het LSTA<br />

een belangrijke partner.<br />

Op basis van een enquête die LSTA hield onder de 320 bij hen bekende thuisadministratieprojecten,<br />

blijkt dat in <strong>2012</strong> in Nederland 25.000 administratie-op-orde<br />

trajecten hebben plaatsgehad tegenover 7.000 in 2011. Daarbij waren 6.000<br />

vrij willigers in 277 organisaties actief. In 2011 waren dat er 320 die 2000 vrijwilligers<br />

uitstuurden.<br />

Stimuleringsfonds<br />

In <strong>2012</strong> is via het stimuleringsfonds €108.539,99 uitgekeerd aan 5 verschillende<br />

thuisadministratieprojecten in Arnhem, Delft, Woerden, Almere en Gouda. Daardoor<br />

hebben vooralsnog 393 huishoudens in Nederland een thuisadministratietraject<br />

kunnen doen.<br />

Naast de financiële ondersteuning waren 102 medewerkers van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> actief als<br />

vrijwilliger bij lokale administratieordeningstrajecten, variërend van thuisadministratie<br />

via Humanitas tot de Postsorteergroep bij MaDi in Amsterdam Zuidoost of het<br />

maatjesproject van VONK.<br />

Schuldpreventiecongres<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> was als mede-organisator en financier verbonden aan het<br />

schuldpreventiecongres dat de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en<br />

Hanzehogeschool Groningen samen organiseerden op 1 november <strong>2012</strong>. Tijdens dit<br />

congres voor hulpverleners en studenten stonden praktische interventies voor<br />

schuldpreventie centraal.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

15


‘ Ik leer voedselbankcliënten<br />

om een weekbudget te<br />

maken. En waar je in de<br />

supermarkt de goedkoopste<br />

producten kunt vinden’


Armoedebestrijding in Amsterdam<br />

Volgens de Armoedemonitor waren er in 2011 in Amsterdam 72.261 minimahuishoudens<br />

op een totaal van 434.550 huishoudens in de stad, oftewel bijna 17 procent<br />

van alle huishoudens. Dit zijn er bijna 700 meer dan vorig jaar.<br />

In 2011 groeiden ruim 35.000 jongeren tot en met 18 jaar op in armoede. Van alle<br />

jongeren in een minimahuishouden groeide 53 procent op in een éénouder gezin en<br />

47 procent in een gezin met twee ouders.<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> zet zich actief in tegen armoede in Amsterdam door vrijwilligers<br />

in te zetten op relevante projecten en initiatieven te financieren. Dit varieert van het<br />

geven van lessen financieel management aan kinderen van IMC Weekendschool Zuidoost<br />

of het zijn van een ‘maatje’. Maar ook het ondersteunen van Stichting Op Eigen Kracht,<br />

die zich richt op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid van voedselbank cliënten.<br />

BASTA<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> heeft in 2010 het initiatief genomen om 15 grote bedrijven uit<br />

Amsterdam samen te brengen op een online platform tegen armoede in de stad. Daarbij<br />

kunnen bedrijven zich aansluiten die hun eigen medewerkers inzetten als vrijwilliger en<br />

projecten ondersteunen die zijn gericht op armoedebestrijding. De officiële lancering van<br />

BASTA vond plaats op 24 mei <strong>2012</strong>.<br />

Via BASTA kunnen medewerkers ook bij projecten van de andere aangesloten bedrijven<br />

vrijwilligerswerk doen. Op deze manier worden krachten gebundeld, maar kan elk<br />

bedrijf de projecten blijven steunen die hen passen. Eind <strong>2012</strong> waren 6 bedrijven<br />

aan gesloten bij BASTA.<br />

Ambassadeur tegen armoede<br />

Bestuursvoorzitter Niek Hoek is eind <strong>2012</strong> toegetreden tot het Amsterdamse ‘Elftal<br />

tegen Armoede’. Doel is om bijdragen te leveren aan het voorkomen en verminderen<br />

van de armoedeproblematiek in de stad waarbij BASTA een belangrijke rol speelt. Bij het<br />

ambassadeursnetwerk zijn zowel burgemeester Eberhard van der Laan als wethouder<br />

Freek Ossel betrokken.<br />

Werk-conferenties<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> heeft faciliteiten en menskracht ter beschikking gesteld om de<br />

Werk-conferenties ‘Vrijwilligers helpen Amsterdammers bij hun financiële administratie’<br />

mede mogelijk te maken. Het doel van de conferenties is om het beschikbare budget<br />

effectiever en efficiënter in te zetten, zodat meer mensen ondersteund kunnen worden.<br />

Convenant Landelijke Alliantie<br />

In september <strong>2012</strong> ondertekent <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> het convenant van de Landelijke<br />

Alliantie Wijkenaanpak en bevestigt hiermee de inzet voor kwetsbare groepen in<br />

aandachtswijken in Nederland. Tijdens een buurtbarbecue bij MaDi Zuidoost en Diemen<br />

ondertekenden directeur Woon- en Leefomgeving Inge Vossenaar van het Ministerie van<br />

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en CEO <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Groep</strong> Niek Hoek het<br />

convenant.<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong><br />

17


18<br />

Projecten en activiteiten<br />

Gedurende <strong>2012</strong> heeft een aanscherping in de projectenlijst plaatsgevonden op basis<br />

van mate van aansluiting bij de vier thema’s, bewezen effectiviteit en hoeveelheid<br />

vrijwilligers dat ingezet kan worden. In <strong>2012</strong> werden 31 projecten door <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong><br />

<strong>Groep</strong> financieel en/of met vrijwilligers ondersteund. Hieronder staan de belangrijkste.<br />

Project Toelichting<br />

MUG website Applicatie op MUG Magazine online om hulpverlenende instanties te kunnen vinden<br />

Landelijk Steunpunt Thuisadministratie Kenniscentrum voor thuisadministratie<br />

LSTA Stimuleringsfonds Stimuleringsfonds voor lokale thuisadministratieprojecten<br />

Stichting LEF Financiële educatie voor jongeren op ROC’s<br />

Playing for Success Project dat kinderen van 9 tot 14 jaar helpt hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren<br />

One Shot Werktoeleidingsproject van Gemeente Arnhem voor werkloze jongeren tot 25 jaar<br />

Dutch Career Cup Landelijk re-integratieprogramma voor werkzoekende jongeren via voetbalclubs en -stadions<br />

Geldmuseum Museum over geld en geldcultuur<br />

Geldkoffer Lespakket over geld voor groep 7 en 8 en voor praktijkonderwijs en vmbo<br />

IMC Weekendschool Zuidoost School voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar uit<br />

Amsterdam Zuidoost<br />

IMC Weekendschool Zeildag Jaarlijkse zeildag als afsluiting van het IMC Weekendschooljaar<br />

Cash Money Budget Jongerenvoorlichting over geld door jongeren uit Amsterdam Zuidoost<br />

Slim met Geld Geldproject voor basisscholen in Arnhem<br />

Bizworld Lesprogramma over ondernemen voor basisschoolgroep 8<br />

Weekendtalent School voor aanvullend onderwijs voor kinderen uit het basisonderwijs en de eerste klassen<br />

van het voortgezet onderwijs in Zwolle om hun talenten te ontdekken en te ontplooien<br />

B-team Project van CNV Jongeren om jongeren te helpen met de belastingaangifte<br />

Week van het Geld / Bank voor de klas Gastlessen op basisscholen tijdens Week van het Geld ism Nederlandse Vereniging van Banken<br />

Dagje Lesgeven Stichting Dagjelesgeven bemiddelt professionals als gastdocent in het onderwijs<br />

Onderzoek financiële zelfredzaamheid Onderzoek naar financiële zelfredzaamheid van vrouwen door Atria, kennisinstituut voor<br />

emancipatie en vrouwengeschiedenis<br />

Regel ‘t Financiële training voor vrouwen<br />

Libelle campagne Online ‘Slim met Geld’-sectie op Libelle.nl en e-learning op Libelle Academy<br />

Stichting Mijn Tweede Kans Training voor allochtone vrouwen<br />

Maatjesproject Schuldhulp Praktische en sociale ondersteuning voor voedselbankcliënten<br />

Stichting Op Eigen Kracht Trainingen voor het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid en empowerment van<br />

voedselbankcliënten<br />

BASTA Bedrijvenplatform tegen armoede in Amsterdam<br />

BuurtBBQ Barbecue om MaDi Zuidoost en Diemen te bedanken voor samenwerking afgelopen 5 jaar<br />

Decemberacties Voedselbank Arnhem Acties voor Voedselbank Arnhem<br />

Seminar Schuldpreventie Seminar ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van schuldhulpverlening ism<br />

Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool Groningen<br />

Pensioen3daagse Initiatief van Wijzer in geldzaken waar drie dagen aandacht is voor en activiteiten rondom<br />

pensioen<br />

DL Doet <strong>2012</strong> Variant van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> op NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland<br />

Voor een compleet overzicht van alle lopende projecten zie www.deltalloydfoundation.nl/projecten<br />

<strong>Jaaroverzicht</strong> <strong>Delta</strong> lloyD FounDation <strong>2012</strong>


magazine<br />

LANDELIJK<br />

STEUNPUNT<br />

THUIS<br />

ADMINISTRATIE<br />

Colofon<br />

<strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong> ondersteunt initiatieven die<br />

bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en financieel<br />

bewustzijn in Nederland.<br />

Dit is een uitgave van <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

www.deltalloydfoundation.nl<br />

Manager <strong>Delta</strong> <strong>Lloyd</strong> <strong>Foundation</strong><br />

Marie-Louise Voors<br />

Productie<br />

CCH Communications<br />

Janneke Dijkstra<br />

Art direction en vormgeving<br />

8-13 Grafisch ontwerpers (Marjan Peters)<br />

www.8-13.nl<br />

Fotografie<br />

Frank van Delft<br />

www.frankvandelft.com<br />

De geportretteerden zijn modellen en hebben in<br />

werkelijkheid niet met de projecten te maken.<br />

Illustraties<br />

Leon Mussche<br />

www.onleon.com<br />

Drukwerk<br />

NPN drukkers, Breda<br />

© 2013 Niets uit deze uitgave mag openbaar worden<br />

gemaakt of worden gereproduceerd op welke wijze<br />

dan ook zonder schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever. In verband met mogelijke wijzigingen of aan<br />

eventuele zetfouten kunnen geen rechten worden<br />

ontleend. De uitgever is niet aansprakelijk voor handelingen<br />

van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit,<br />

of in enig verband staan tot het lezen van deze uitgave.<br />

Evenmin kunnen aan de inhoud van deze uitgave<br />

rechten worden ontleend.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!