16.09.2013 Views

Beleidsplan & ontwikkelingen - Zodiac Zoos

Beleidsplan & ontwikkelingen - Zodiac Zoos

Beleidsplan & ontwikkelingen - Zodiac Zoos

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong><br />

2010 - 2012


Opmaak: Lilian Weeda<br />

Tekst: Gerard Baars<br />

Eindredactie: Erik Diephuis<br />

Maart 2010


Inhoudsopgave<br />

Inleiding 2<br />

Achtergrond 3<br />

Doelstellingen 4<br />

Projecten 6<br />

Internationale samenwerking 11<br />

Organisatiestructuur 12<br />

Strategie 13<br />

Financiële ontwikkeling 2006 - 2009 15<br />

Prognose financiële ontwikkeling 2010 – 2012 16<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012


<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012


Inleiding<br />

Het bestuur van International Bear Foundation formuleert in deze notitie de<br />

beleidsvoornemens voor de komende 3 jaar (2010-2012). Dit beleidsplan is opgesteld als<br />

werkdocument en als leidraad van denken en handelen voor het bestuur. Tevens dient dit<br />

document om het beleid van International Bear Foundation uit te dragen en als<br />

informatiestuk voor betrokkenen en belangstellenden zoals (potentiële) donateurs,<br />

overheden en (samenwerkende) gelijkgerichte organisaties. Aan het einde van elk van de<br />

jaren 2010 tot en met 2012 zal een jaarverslag worden uitgebracht, waarin wordt<br />

aangegeven hoe de stichting de geformuleerde doelen in dit beleidsplan heeft bereikt of er<br />

wordt uitleg gegeven waarom een doel (nog) niet bereikt is.<br />

International Bear Foundation is sinds 2005 actief en is opgericht door Gerard Baars, ouddirecteur<br />

van Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Hij is onder andere de bedenker en<br />

uitvoerder van de eerste grootschalige opvang van bruine beren (Ursus arctos) ter wereld;<br />

het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. In het Berenbos worden mishandelde en<br />

verwaarloosde beren uit verschillende landen opgevangen.<br />

Sinds 2005 heeft International Bear Foundation middelen en kennis ingezet in verschillende<br />

projecten variërend van verbetering van huisvesting en accommodatie van bruine beren in<br />

dierentuinen, het herplaatsen van wilde bruine beren in natuurgebieden, het opzetten van<br />

voorlichtingsprojecten, tot de bouw van opvanglocaties waaronder één voor straatberen in<br />

Turkije. Ondertussen zijn vergelijkbare projecten als het Berenbos gerealiseerd in onder<br />

meer Duitsland, Turkije en Kroatië. Gerard Baars heeft de oprichters van deze ‘Large Bear<br />

Enclosures’ met raad en daad bijgestaan.<br />

Verspreiding van de bruine beer (Ursus Arctos spp.) in 2010. Bron: www.newworldencyclopediaorg<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

3


Achtergrond<br />

International Bear Foundation richt zich op drie werkvelden:<br />

Als eerst richt International Bear Foundation zich op het ondersteunen van<br />

natuurbeschermingsprojecten die samenhangen met mens-beer-problematieken.<br />

International Bear Foundation biedt steun aan projecten met de wilde bruine beer (Ursus<br />

Arctos spp.) die in Europa en Azië voorkomt. De leefomgeving van deze beren op deze<br />

continenten wordt steeds kleiner en raakt sterk versnipperd. International Bear Foundation<br />

zet zich in om de leefgebieden van de beren te herstellen en te verbinden en de beren te<br />

beschermen tegen stroperij en uitbuiting. De stichting doet dit door beergerelateerde<br />

natuurbeschermingsprojecten te ondersteunen. Niet alleen de beren zijn hierbij gebaat.<br />

Door de bescherming van de bruine beer en zijn leefgebied worden ook de flora, fauna en<br />

bevolking die in dat leefgebied leven indirect beschermd en geholpen.<br />

Het tweede werkveld van International Bear Foundation is het ondersteunen van educatieve<br />

projecten die moeten zorgen voor de bewustwording van de berenproblematiek bij mensen.<br />

De projecten zijn dan wel vooral gericht op de bruine beren, maar in uitzonderlijke gevallen<br />

zullen kennis en middelen van de stichting ook aangewend kunnen worden voor andere<br />

berensoorten. De projecten zullen steeds hoofdzakelijk en zelfstandig door lokale<br />

organisaties, gericht op natuur- en soortenbescherming en op dierwelzijn, worden<br />

uitgevoerd.<br />

Ten slotte streeft International Bear Foundation ernaar dat in verschillende landen tijdelijke<br />

opvangcentra worden gebouwd om een betere huisvesting te kunnen bieden aan beren in<br />

nood. Deze beren in nood zijn bijvoorbeeld een gevolg van stroperij van ouderdieren. Na<br />

afschot van de moederbeer worden jonge beertjes op de markt verkocht of gedumpt,<br />

waarna zij vaak onder erbarmelijke omstandigheden in gevangenschap hun leven uitzitten.<br />

International Bear Foundation zet zich in voor verbetering van de leefomstandigheden van<br />

deze beren en het voorkomen ervan.<br />

International Bear Foundation zal alle zaken aanpakken die noodzakelijk zijn, integraal of<br />

partieel, alleen of met anderen, om haar doelstellingen te realiseren.<br />

International Bear Foundation werkt nauw samen met stichting <strong>Zodiac</strong> Nature Watch, de<br />

natuurbehoudstichting van <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong>. <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong> is de overkoepelende organisatie van<br />

onder anderen Dierenpark Wissel te Epe, Zoo Parc Overloon te Overloon en Aqua Zoo<br />

Friesland te Leeuwarden.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

4


Doelstellingen<br />

International Bear Foundation staat voor:<br />

“Respect voor beren en hun leefomgeving,<br />

waardoor de beer de ruimte krijgt om in de<br />

vrije natuur naast de mens te leven.”<br />

International Bear Foundation stelt zich tot doel:<br />

a. het verbeteren van leefomstandigheden van beren (en andere diersoorten) die zich niet<br />

in hun natuurlijke leefmilieu bevinden;<br />

b. het beschermen van het oorspronkelijke leefmilieu van beren (en andere diersoorten);<br />

c. het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die werkzaam zijn op voormeld<br />

terrein;<br />

d. het doen of initiëren van onderzoek naar en het geven van voorlichting over beren;<br />

e. het werkzaam zijn en het verlenen van adviezen op het gebied van natuurbeheer en<br />

-ontwikkeling, diersoortbehoud, en het verlenen van adviezen aan dierentuinen en<br />

overheden.<br />

De doelstellingen van International Bear Foundation zijn erop gericht om mensen bewust te<br />

maken van de ‘mens-beer-problematiek’, en door middel van educatie een bijdrage te<br />

leveren aan dit bewustwordingsproces om de bruine beer en zijn natuurlijke leefomgeving te<br />

beschermen. Met het beschermen van een beer wordt namelijk niet alleen de individuele<br />

beer beschermd maar ook het leefgebied van de beer, de bevolking en de flora en fauna die<br />

zich in en om dit leefgebied bevinden. Veel dieren- en plantensoorten of gehele<br />

ecosystemen hebben dus profijt. De bevolking die in de gebieden woont waar beren worden<br />

beschermd, kunnen profiteren door middel van bijvoorbeeld:<br />

• Verkoop van sustainable forest products, zoals honing<br />

• Ondersteuning in het weren van wilde beren (bijvoorbeeld door het<br />

verstrekken van honden of omheiningen en door voorlichting), zodat wilde<br />

beren geen ‘probleemberen’ worden en de mens geen beren hoeft af te<br />

schieten<br />

• Meer ecotoerisme en ruraal toerisme, en daardoor meer lokale economische<br />

activiteit en ontwikkeling<br />

Honden ter bescherming van<br />

schaapskudden tegen bruine beren<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

Een voorbeeldproject in Bosnië met<br />

financiële steun en kennis van<br />

International Bear Foundation.<br />

Honingproductie: met en zonder<br />

schrikdraadinstallatie op zonne-energie<br />

ter bescherming tegen beren.<br />

5


International Bear Foundation richt zich hoofdzakelijk op de Europese bruine beer en zijn<br />

ondersoorten (Ursus arctos spp.) in Europa en Azië. Dit betekent ondermeer dat de<br />

stichting zich richt op en hulp biedt in de landen waar bruine beren of problemen met bruine<br />

beren voorkomen.<br />

International Bear Foundation streeft ernaar dat geen enkele nieuwe beer uit het wild in<br />

gevangenschap terechtkomen. Verder zet International Bear Foundation zich in voor een<br />

beter leven en betere huisvesting voor beren die toch in nood zijn verzeild geraakt,<br />

bijvoorbeeld door het inrichten en bouwen van (tijdelijke) opvangcentra. Hierbij is de<br />

aandacht gericht op kooiberen, circusberen en beren die hulp nodig hebben door een mensbeer<br />

conflict. De stichting geeft adviezen en steun aan dierentuinen die deze diersoort in<br />

hun collectie hebben ter verbetering van hun leefomstandigheden.<br />

Daarentegen richt International Bear Foundation zich expliciet niet op het bruine<br />

berenoverschot dat aanwezig is in dierentuinen doordat dierentuinen hun beren laten<br />

voortplanten, zonder dat er mogelijkheden zijn voor het houden van de nieuwgeboren beren<br />

in eigen tuin of in andere dierentuinen.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

6


Projecten<br />

International Bear Foundation heeft voor 2010 tot en met 2012 vele activiteiten in<br />

uitvoering en meerdere activiteiten die mogelijk zullen worden opgestart.<br />

Slowakije<br />

De stichting Ticha werkt sinds 2007 aan een documentaire over het leven in de Hoge<br />

Tatra, het bergmassief dat dwars door Slowakije loopt en deels ook behoort tot Polen en<br />

de Oekraïne. Het doel van deze documentaire, waarbij ook lesbrieven, posters en andere<br />

educatieve documentatie worden ontwikkeld, is nationale en internationale aandacht te<br />

vragen voor de kwetsbaarheid van dit gebied. Een uniek natuurgebied wordt nu aangetast<br />

door grootschalig toerisme, industriële ontwikkeling, uitbreiding van het stedelijke gebied<br />

en door het toedoen van niet wettige activiteiten buiten de Slowaakse grenzen.<br />

International Bear Foundation steunt dit documentaireproject met financiële middelen en<br />

adviezen. In het najaar van 2009 is de documentaire gereed gekomen en wordt nu<br />

getoond op internationale festivals. De eerste reacties zijn positief en de documentaire is<br />

zeer goed ontvangen. Mogelijk zal de documentaire ook op de Nederlandse televisie<br />

uitgezonden worden, waarbij International Bear Foundation een initiërende en stuwende<br />

rol zal spelen.<br />

Italië<br />

In Pistioa, iets ten noorden van Florence, is in<br />

2007 begonnen met de bouw van een<br />

berenverblijf, waar uiteindelijk vier beren in<br />

nood een nieuw leven kunnen beginnen op een<br />

terrein van 4000 m². International Bear<br />

Foundation adviseert over de bouw en inrichting<br />

van het terrein. Het berenproject is nu eindelijk<br />

in de laatste fase van afbouw. De inrichting van<br />

waterstromen en poelen, het plaatsen van<br />

educatieve panelen, het poten van vruchtbomen<br />

en struiken met de lievelingsbessen van beren<br />

en het installeren van een observatiehut in een<br />

oud dierennachtverblijf, zijn de laatste<br />

handelingen aan dit berenverblijf. In januari<br />

2010 zijn twee beren uit een dierentuin in<br />

Targoviste in Roemenië naar Pistioa verplaatst.<br />

Deze twee beren werden onder noodlijdende<br />

omstandigheden gehouden, zonder zicht op<br />

verbetering van hun huisvesting ter plaatse.<br />

International Bear Foundation speelde een<br />

belangrijke rol als bemiddelaar in deze<br />

transactie, die tot stand kon komen door haar<br />

goede contacten die in de afgelopen tientallen<br />

jaren in Oost Europa zijn opgebouwd, zowel in<br />

de dierentuinwereld als bij de nationale<br />

natuurbeschermingorganisaties.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

Berenverblijf in Pistoia Zoo, Italië<br />

7


Georgië<br />

In Georgië rommelt het al vele jaren op<br />

politiek vlak. Dat heeft allerlei gevolgen, ook<br />

voor de activiteiten en het werk dat<br />

International Bear Foundation daar in 2005<br />

begonnen is. Acht beren zijn gered uit<br />

erbarmelijke omstandigheden in Georgië,<br />

zoals beren in veel te kleine kooien bij<br />

benzinestations. Ze zijn voorlopig<br />

ondergebracht in een nieuw verblijf in de<br />

dierentuin van Tbilisi en merken gelukkig<br />

weinig van de instabiliteit in het land. Een<br />

Georgische natuurbehoudorganisatie die,<br />

met financiële steun en advies van<br />

International Bear Foundation, een berenopvangcentrum<br />

wil gaan opzetten, ondervindt De beren in Tbilisi Zoo<br />

de negatieve effecten des te meer. Hoewel<br />

velen het een sympathiek idee vinden om een opvangcentrum op te zetten met heel grote<br />

natuurlijke berenverblijven zoals het Berenbos in Rhenen, lijkt het toch dat de gevolgen<br />

van de korte oorlog in augustus 2008 roet in het eten blijven gooien. Problemen zoals<br />

vluchtelingen, wederopbouw en de steeds stijgende grondstofprijzen hebben absolute<br />

prioriteit in Georgië en maken projecten zoals berenopvang erg kostbaar en ondergeschikt<br />

en soms onmogelijk. Ondanks recente bezoeken door International Bear Foundation aan<br />

Georgië in 2008 en 2009, waarbij ook de opvang van de acht beren in Tbilisi Zoo voorlopig<br />

werd gezekerd, lijkt het nu niet mogelijk de gestelde doelen voor een groot omvangrijk<br />

opvangcentrum te halen. International Bear Foundation wil zich echter blijven inzetten voor<br />

beren in Georgië en zal nieuwe initiatieven willen blijven steunen.<br />

Albanië<br />

In Albanië is in 2009 een project gestart om kooi- en ‘restaurantberen’ van een<br />

identificatiechip te voorzien. International Bear Foundation steunt met advies en financiële<br />

middelen hierbij de Universiteit van Tirana en de “Royal Albanian Society” (een nongovernmental<br />

organization). Het doel van dit project is allereerst vast te stellen hoeveel<br />

beren zich in erbarmelijke omstandigheden bevinden en om de beren te kunnen blijven<br />

traceren. Verder worden de beren elke zes maanden bezocht en zo nodig medisch<br />

behandeld. International Bear Foundation heeft aan de eigenaren van de beren getoond<br />

hoe zij beter en diervriendelijker voor de beren kunnen zorgen en hoe zij de dieren beter<br />

kunnen huisvesten voor zover hun middelen dat mogelijk maken. Door deze aanpak, die<br />

de goedkeuring heeft gekregen van de Albanese overheid, hoopt de stichting dat er geen<br />

nieuwe kooiberen meer bij komen en dat de stroperij in natuurgebieden wordt<br />

teruggedrongen.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

8


Bosnië<br />

In Bosnië, een land dat zich met moeite herstelt van een uiterst roerige en moeilijke<br />

periode, zijn een aantal organisaties actief met het beschermen van de natuur en de<br />

bevolking van het landelijk gebied. International Bear Foundation steunt SBS-Bosnia bij<br />

het opzetten van projecten om boeren en beren wederzijds te beschermen. Boeren<br />

hebben fruitbomen en houden honingbijen, schapen en ander vee, en dit zijn allemaal<br />

lekkernijen voor beren. Met behulp van schrikdraadsystemen, die gevoed worden door<br />

zonnecellen, worden bijenkorven met de honingraten en ander bezit van de boeren<br />

beschermd. Schaapshonden worden ingezet voor de bescherming van kuddes geiten,<br />

schapen of rundvee. SBS Bosnië doneert aan boeren in ‘bear country’ twee<br />

schaapshonden (reu en teef) zodat beren (en wolven) geen kans krijgen om kuddes aan te<br />

vallen. Het nageslacht van de twee schaapshonden wordt weer door SBS-Bosnia verdeeld<br />

onder andere boeren in de berengebieden. De beer wordt uiteindelijk niet meer gezien als<br />

vijand en dus niet meer bejaagd door de boeren. International Bear Foundation steunt dit<br />

project, omdat de boeren en de beren er beide profijt van hebben en er dus een winwinsituatie<br />

ontstaat.<br />

Forest Ranger Project<br />

In samenwerking met internationale experts heeft<br />

International Bear Foundation een protocol<br />

opgesteld waarmee “forest rangers”<br />

(boswachters) kunnen vaststellen wat ze moeten<br />

doen als hen jonge weesberen worden<br />

aangeboden. In veel landen mag op bruine beren<br />

gejaagd worden. Jonge beertjes worden na<br />

afschot van een moederdier vaak meegenomen<br />

voor de handel of het tijdelijke eigen plezier en<br />

belanden uiteindelijk in een kooi bij een<br />

restaurant, in een dierentuin of een circus. Het<br />

protocol houdt in dat onder bepaalde<br />

omstandigheden jonge beren direct kunnen<br />

worden teruggezet in hun natuurlijke omgeving.<br />

Vastgesteld is dat er een redelijke kans is dat de<br />

beertjes overleven en dat is van groot belang voor<br />

de instandhouding van de natuurlijke<br />

berenpopulatie. Daarnaast is het leven in het wild<br />

met alle gevaren en uitdagingen die daarbij horen,<br />

vele malen beter dan een leven van 30 jaar in<br />

gevangenschap in een betonnen omgeving in<br />

‘Oostblok dierentuinen’. In 2010 wordt het project<br />

door International Bear Foundation gepresenteerd<br />

aan ministeries van landen in Centraal en Oost<br />

Europa. In mei 2010 heeft de Foundation<br />

aandacht gevraagd en gelobbyd voor dit project<br />

tijdens de conferentie van de International Bear<br />

Association die gehouden werd in Georgië.<br />

Roemenië<br />

De Roemenen worstelen met de grootste wilde berenpopulatie in Europa. Hierdoor is<br />

stroperij en jacht een veelvoorkomend fenomeen, hetgeen ‘probleemberen’ voorbrengt en<br />

waardoor vele dierentuinen met een toestroom van wilde bruine beertjes kampen. Dit zijn<br />

teveel problemen voor Roemenië om zelfstandig op te knappen. In Roemenië zijn dan ook<br />

meerdere (internationale) hulporganisaties actief en worden projecten opgezet om deze<br />

problemen met beren op te lossen.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

9


Brasov, Roemenië<br />

In Brasov, het hart van het ‘berenland’ in Roemenië, lopen ’s avonds de beren door de<br />

buitenwijken op zoek naar afval in slecht afgesloten vuilcontainers. De jagers houden er<br />

bizarre methodes op na om beren te bejagen; zij leggen kadavers neer, wachten tot er een<br />

beer op af komt en schieten dan het dier neer. Boeren klagen over de schade die zij<br />

hebben door de aanvallen van bruine beren (en wolven en lynxen) op de schaaps- en<br />

geitenkuddes die vrij en extensief grazen op de bergweiden. Door International Bear<br />

Association (IBA) en Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) wordt in overleg met<br />

International Bear Foundation een geïntegreerd plan van aanpak voorbereid om te komen<br />

tot een structurele oplossing van de berenproblemen in de regio. De ontwikkelde en<br />

getoetste methode kan vervolgens ook elders in Roemenië worden toegepast wanneer de<br />

aanpak werkt.<br />

Berenopvangcentrum in Zarneste<br />

Zarneste, Roemenië<br />

Het berenopvangcentrum in Zarneste, vlak bij Brasov, heeft twee leefgebieden van elk<br />

zeven hectare groot waarin meer dan 40 beren een ‘vrij’ en prettig leven lijden. De<br />

gebieden zijn gelegen in een fraai bosgebied van totaal 120 hectare. Er is voldoende<br />

ruimte om hier nog meer beren op te vangen. International Bear Foundation is gevraagd<br />

managementadviezen te geven over natuurlijke voeding, het samen laten gaan van ziende<br />

en blinde beren en veiligheidsaspecten bij het houden en de verzorging van beren.<br />

International Bear Foundation heeft (financieel) gezorgd dat aanwezige beren in het<br />

centrum zich niet voortplanten (door castratie van de mannelijke beren), zodat niet nog<br />

meer beren ter wereld komen. Deze nieuwe beren zullen immers de plekken bezetten<br />

waar nu juist beren in nood opgevangen kunnen worden.<br />

Targoviste, Roemenië<br />

In het zuidwesten van Roemenië ligt de stad Targoviste,<br />

met in het stadspark een kleine dierentuin. De onlangs<br />

aangestelde burgemeester wil niet alleen zijn stad als<br />

geheel renoveren, maar heeft ook als prioriteit gesteld dat<br />

de dierentuin aangepakt moet worden. Als eerste grote<br />

project werden de beren aangepakt die in ondermaatse en<br />

overbevolkte dierverblijven werden gehouden. Er zijn twee<br />

beren naar Italië verhuist, naar het nieuwe berenverblijf in<br />

Pistoia. Drie andere beren zijn ondergebracht in het<br />

opvangcentrum van Zarneste. De accommodatie van de<br />

drie overgebleven beren werd grondig aangepakt. Zowel<br />

voor deze beren als voor de dierentuinbezoekers ontstond<br />

een nieuwe beleving. De beren hebben nu een semiwildernis<br />

en de bezoekers mogen via observatiehutten<br />

een kijkje nemen in het leefgebied van de beer.<br />

International Bear Foundation heeft een plan opgesteld<br />

om de beleving nog veel sterker te maken. De uitvoering<br />

hiervan is in afwachting van financiële steun van de stad.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

Beer in een oud en versleten verblijf in<br />

de dierentuin van Targoviste, vlak voor<br />

de verhuizing naar Pistoia of Zarneste<br />

10


Omdat beren veel problemen geven in Roemenië wordt in de dierentuin veel aandacht<br />

besteed aan educatie en voorlichting. International Bear Foundation gaf adviezen om dit<br />

project tot een succes te maken en blijft het project volgen en ondersteunen.<br />

Nieuwe berenverblijf in de dierentuin<br />

van Targoviste<br />

Focsani, Roemenië<br />

Een aantal dierenartsen in Focsani, een middelgrote stad in het oosten van Roemenië,<br />

helpen ieder jaar vele wilde trek- en roofvogels die op een of andere manier gewond zijn<br />

geraakt. Zij ontvangen voor deze werkzaamheden kleine sommen geld uit een fonds van<br />

de Europese Unie. Dit geld verzamelen zij en doneren dit aan een natuurbehoudstichting<br />

die zij hiervoor hebben opgericht.<br />

In Focsani bevindt zich een nooit afgebouwde dierentuin. De stichting (ABDC) van de<br />

dierenartsen mag van de gemeente enkele gebouwen en volières gebruiken voor de<br />

tijdelijke opvang van hun gewonde vogels. In 2008 werd aan de stichting gevraagd of zij<br />

twee bruine beren in nood konden opvangen. Deze twee beren zaten in een dierentuin die<br />

korte tijd later gesloten zou worden voor publiek. De stichting stemde in met de opvang.<br />

Later is ook een jong beertje die als vondeling was gevonden, door de stichting<br />

opgevangen.<br />

De vogels die de dierenartsen behandelen, worden vrijwel allemaal weer teruggebracht in<br />

de natuur. Dit is helaas voor hun beren niet mogelijk. De stichting heeft door de beren nu<br />

hoge kosten in de vorm van onderhoud van de berenverblijven en de diervoeding.<br />

International Bear Foundation steunt de stichting van de dierenartsen met voedseldonaties<br />

in de vorm van gelden. International Bear Foundation zal met de verschillende overheden<br />

gaan spreken en hen een plan voorleggen om een deel van de niet-afgebouwde dierentuin<br />

in Focsani om te bouwen tot een echt berenbos, zodat meer beren die in nood verkeren,<br />

opgevangen kunnen worden.<br />

Overbevolkte<br />

berenverblijven<br />

komen helaas<br />

nog steeds veel<br />

voor in Europa.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

11


Internationale<br />

samenwerking<br />

In Europa en Azië komen verschillende bruine beren soorten voor. De natuurlijke<br />

leefgebieden van deze beren worden steeds kleiner, meer aangetast en raken<br />

versnipperd. Om verdere aantasting en versnippering van de leefgebieden te voorkomen<br />

is een zorgvuldig beheer van deze gebieden noodzakelijk. Hiervoor is door International<br />

Bear Foundation aansluiting gezocht en gevonden bij onderstaande organisaties voor<br />

kennisoverdracht, meer daadkracht en financiële ondersteuning.<br />

EAZA European Association for <strong>Zoos</strong> and Aquaria<br />

CBSG Conservation Breeding Specialist Group<br />

IBA International Bear Association<br />

LCIE Large Carnivore Initiative Europe<br />

IUCN-BSG International for Conservation of Nature - Bear Specialist Group<br />

Vanaf de oprichting van International Bear Foundation in 2005 heeft IBF voortdurend veel<br />

steun ontvangen van stichting <strong>Zodiac</strong> Nature Watch en werkt hiermee nauw samen.<br />

Verder heeft International Bear Foundation contacten met onder anderen:<br />

Georgian Center for the Conservation of Wildlife Georgië<br />

Pro Animale Duitsland<br />

Phoenix Rusland<br />

Pro Tier Zwitserland<br />

Stichting Tigris Nederland<br />

Wildlife SOS India<br />

Pan Parks Europa<br />

Alliance for Zero Extinction Internationaal<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

12


Organisatie -<br />

structuur<br />

De activiteiten van International Bear Foundation worden geïnitieerd, uitgevoerd en<br />

gecoördineerd door Gerard Baars als directeur. De stichting heeft een secretariaat ten<br />

kantore van <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong> in Laren (Gelderland). <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong> ondersteunt via haar<br />

natuurbeschermingstichting <strong>Zodiac</strong> Nature Watch de activiteiten van International Bear<br />

Foundation. De directeur legt verantwoording af over zijn activiteiten aan het bestuur, dat uit<br />

de volgende personen bestaat:<br />

Mark Meijering, voorzitter. Sabine Boucherie, secretaris/penningmeester en Jan<br />

Oostenwijk, lid.<br />

Mark Meijering (1973) is al op jonge leeftijd gepassioneerd geraakt voor<br />

natuurbescherming. Na zijn studie Diermanagement, waarin hij zijn kennis over de natuur in<br />

binnen- en buitenland verder heeft ontwikkeld, koos hij voor een baan in het onderwijs; om<br />

de passie over te dragen aan zijn studenten! Inmiddels werkt Mark als teamleider bij<br />

Helicon Opleidingen MBO Velp en geeft daar onder andere vorm aan de opleiding Eco &<br />

Wildlife studies. Juist de combinatie van het bestuurswerk voor International Bear<br />

Foundation en zijn werk in het onderwijs zorgt voor nieuwe, frisse inzichten en zorgt dat<br />

Mark zijn enthousiasme nog verder kan uitdragen!<br />

Sabine Boucherie (1969) heeft van jongs af aan altijd veel interesse gehad in planten en<br />

dieren. Haar grootste droom was dan ook dat zij in een dierenpark zou werken of “iets” aan<br />

natuurbehoud zou doen. Tijdens verschillende studies en stages, waarvoor zij onder andere<br />

in Brazilië, oostelijk Afrika en Zuid-Afrika is geweest, is haar liefde en respect voor de<br />

natuur verder gegroeid. Na de studie Diermanagement is zij in 1999 gaan werken bij <strong>Zodiac</strong><br />

<strong>Zoos</strong>: eerst als zoomanager van Zoo Parc Overloon, later als manager Nature Conservation<br />

en nu als supervisor Diercollectie, Natuurbehoud en Educatie. Daarnaast is zij voorzitter<br />

van de stichting <strong>Zodiac</strong> Nature Watch en zit zij namens <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong> in de besturen van<br />

Cheetah Friends Europe en International Bear Foundation.<br />

Jan Oosterwijk (1944 te Rotterdam) is econoom en ondernemer. Hij is gefascineerd in de<br />

natuur in het algemeen en in de dierenwereld in het bijzonder. Hij was zeer gechoqueerd<br />

door de berichten over bijvoorbeeld het uitsterven van de Bali-tijger rond 1960 en de Javatijger<br />

rond 1970. Hij heeft zich hierover verwonderd en steeds afgevraagd hoe economie,<br />

natuur en samenleving harmonieus kunnen samengaan.<br />

Hij is vanaf het allereerste begin (1962) lid en betrokken geweest bij het Wereld<br />

Natuurfonds in Nederland. Hij heeft de meest bijzondere natuurgebieden in alle uithoeken<br />

van de wereld bezocht. Zo bezocht hij de uiterste westpunt van Java, waar de<br />

laatste tientallen overlevende Java neushoorns nog voorkomen.<br />

Hij heeft zijn eigen economische modellen met een scherp oog voor de natuur, succesvol<br />

ontwikkeld en hanteert deze ook voor de bruine beren en hun leefomgeving. Hij<br />

richtte tezamen met twee vrienden een 'groen' investeringsfonds op voor maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen en dus gericht op People, Planet en Profit, maar ook op Passion.<br />

En dat Jan grote passie voor de bruine beer heeft, zoals Mark en Sabine dat ook hebben,<br />

kan zeker gezegd worden.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

13


Strategie<br />

De strategische keuzes van International Bear Foundation voor de komende jaren worden<br />

bepaald door risico’s, bijvoorbeeld onvoldoende donaties of afgebroken projecten. Om de<br />

duurzaamheid van de stichting te verzekeren, waaronder het waarborgen van de<br />

continuïteit van lopende projecten, is een strategie uitgezet wat betreft de fondsenwerving<br />

en de keuze van projecten.<br />

Fondsenwerving<br />

Er zijn drie soorten fondsen die door International Bear Foundation benaderd worden. Er<br />

zijn de zakelijke fondsen, zoals bedrijven en andere stichtingen, daarnaast zijn er nietzakelijke<br />

fondsen, zoals particulieren en donateurs en ten slotte zijn er de fondsen van<br />

overheden zoals de Europese Unie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en<br />

Voedselveiligheid. De fondsen worden geworven door middel van een persoonlijke<br />

benadering van de stichting. Er wordt steeds gezocht naar personen en/of organisaties die<br />

middelen hebben waarmee International Bear Foundation haar doelstellingen kan<br />

bereiken. Daarnaast zijn en worden ook andere mogelijkheden voor donatie door<br />

International Bear Foundation geïnitieerd en geactiveerd. Particulieren kunnen<br />

bijvoorbeeld een bruine beer adopteren en financieel steunen voor een aantal jaren. Door<br />

adoptie kan een beer voorzien worden van voedsel, onderdak, medische verzorging en<br />

een verzorger. Het is mogelijk om voor kleinere donaties te kiezen, waarmee de kosten<br />

van bijvoorbeeld de verzorging van een beer worden gedeeld met meerdere donateurs.<br />

Tot slot kunnen ook eenmalige donaties via de website van International Bear Foundation<br />

online gemaakt worden.<br />

Aangezien de continuïteit van beschikbare gelden nooit met zekerheid kan worden<br />

vastgesteld, wordt bij voorkeur gekozen om fiscaal gedekte afspraken voor de duur van<br />

tenminste vijf jaar te maken met de donateurs.<br />

Projectkeuze<br />

Er is gekozen om korte termijn projecten te ondersteunen die een duidelijke vastgelegde<br />

tijdsduur hebben. Hiervoor is gekozen om een financiële dekking van een project zeker te<br />

stellen. Daarnaast worden enkel resultaatgerichte projecten gesteund die worden<br />

uitgevoerd door een locale organisatie met een capabele staf en waarvoor de kennis van<br />

International Bear Foundation als consultant gewenst is. De stichting kan op basis van<br />

eigen kennis en jarenlange ervaring de zorg dragen voor een goede financiële en<br />

inhoudelijke uitvoering van deze projecten. De werkzaamheden van International Bear<br />

Foundation worden uitgevoerd in de vorm van advies en financiële ondersteuning.<br />

International Bear Foundation steunt projecten alleen participatief. Dit betekent dat de<br />

stichting een project nooit 100% financieel steunt. De lokale projectuitvoerende partijen<br />

dienen ook eigen middelen in te zetten en andere fondsen te verkrijgen. De stichting wil<br />

hiermee de continuïteit van een project bevorderen. Indien één financierder, donor of<br />

geldgever uit het project zou stappen kan het project met behulp van de overige<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

14


financierders veelal toch doorgaan en worden de beren niet de dupe. Tenslotte moet elke<br />

projectaanvraag voor steun bij International Bear Foundation goed omschreven en<br />

onderbouwd zijn en het project moet professioneel geleid en uitgevoerd worden. Het doel<br />

van het project moet reëel zijn en in het belang van de bruine beren zijn en in de<br />

doelstellingen van International Bear Foundation passen.<br />

Communicatie<br />

Op het gebied van communicatie onderneemt International Bear Foundation alle acties die<br />

bijdragen aan de bekendheid van de stichting en haar doelstellingen.<br />

- Website<br />

De website van International Bear Foundation is een belangrijk communicatiemiddel.<br />

Op de site is algemene informatie over International Bear Foundation en gedetailleerde en<br />

actuele informatie over lopende projecten te vinden. Daarnaast kunnen bezoekers van de<br />

site ook oproepen en reacties plaatsen. Tenslotte kunnen bezoekers de stichting via de<br />

website tippen over beren die de steun van International Bear Foundation nodig hebben.<br />

De website kan bekeken worden op www.internationalbearfoundation.nl<br />

- Community sites<br />

Nieuwe communicatiemiddelen zoals de community sites ‘Hyves’ en ‘Facebook’ worden<br />

momenteel onderzocht als communicatiemogelijkheid van het International Bear<br />

Foundation.<br />

- Publicaties<br />

Met verschillende soorten publicaties worden mensen op de hoogte gebracht van<br />

International Bear Foundation, de doelstellingen van de stichting, welke projecten door de<br />

stichting worden gesteund en welke problemen er bestaan en ontstaan betreffende de<br />

bruine beer. Dit gebeurt door middel van brochures en flyers waarbij specifiek het nut en<br />

het doel van de stichting worden beschreven.<br />

International Bear Foundation realiseert ook bekendheid door het publiceren van<br />

persberichten en wetenschappelijke artikelen over ‘berenproblemen’ en ‘berenprojecten’.<br />

- Televisie en radio<br />

Via televisie en radio kan een zeer groot en breed publiek aangesproken worden.<br />

International Bear Foundation richt zich daarbij vooral op de regionale zenders of<br />

omroepen en programma’s die zich richten op natuur en bescherming van flora en fauna.<br />

- Bebording in de <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong> parken<br />

Via bebording in de parken van <strong>Zodiac</strong><br />

<strong>Zoos</strong> worden de bezoekers op de hoogte<br />

gesteld van de doelstellingen van<br />

International Bear Foundation en de<br />

projecten die gesteund worden. Ook zijn<br />

in de parken de flyers beschikbaar voor<br />

meer informatie. Bij de kassa’s zijn de<br />

brochures met uitgebreide informatie van<br />

International Bear Foundation te verkrijgen,<br />

zowel in het Nederlands als in het Engels.<br />

Groot informatiebord in de ontvangsthal van Zoo Parc<br />

Overloon, één van de dierenparken van <strong>Zodiac</strong> <strong>Zoos</strong>.<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

15


Financiële<br />

ontwikkeling<br />

2006 - 2009<br />

In onderstaand overzicht zijn de historische getallen van inkomsten en uitgaven van<br />

International Bear Foundation weergegeven.<br />

Inkomsten & Uitgaven<br />

Inkomsten<br />

Uitgaven<br />

- projecten<br />

- salariskosten<br />

- marketing<br />

- algemene kosten<br />

Resultaat<br />

-<br />

35.242<br />

1.720<br />

3.912<br />

2006<br />

€ 39.389<br />

€ 40.874<br />

€ -/- 1.485<br />

Financiële positie (per 31 december)<br />

Per 31 december<br />

Stichtingskapitaal /<br />

Calamiteitenfonds<br />

Overzicht bijdragen projecten<br />

Project<br />

Begeleiding<br />

Georgië<br />

Frankrijk<br />

India<br />

Albanië<br />

Bosnië<br />

Roemenië<br />

Overige<br />

Totaal<br />

2006<br />

€ -/- 1.485<br />

2006<br />

8.772<br />

21.711<br />

529<br />

529<br />

3.701<br />

€ 35.242<br />

107.552<br />

-<br />

-<br />

7.574<br />

2007<br />

€ 129.590<br />

€ 115.126<br />

€ 14.464<br />

2007<br />

€ 12.979<br />

2007<br />

101.579<br />

118<br />

5.656<br />

199<br />

€ 107.552<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

-<br />

-<br />

86.447<br />

5.007<br />

1.756<br />

2008<br />

€ 64.116<br />

€ 93.210<br />

€ -/- 29.094<br />

2008<br />

€ -/- 16.115<br />

2008<br />

26.425<br />

60.022<br />

-<br />

-<br />

-<br />

€ 86.447<br />

-<br />

26.220<br />

7.094<br />

6.967<br />

2009<br />

€ 75.444<br />

€ 40.281<br />

€ 35.163<br />

2009<br />

€ 19.048<br />

2009<br />

11.904<br />

1.593<br />

-<br />

-<br />

4.316<br />

7.500<br />

907<br />

-<br />

€ 26.220<br />

16


Prognose financiële<br />

ontwikkeling<br />

2010 - 2012<br />

Voor de komende drie jaren, 2010 – 2012, worden in onderstaande tabel de verwachtingen<br />

weergegeven. De uitgaven worden steeds bepaald door een percentages van de inkomsten<br />

te nemen. Dit percentage zal in de loop van de jaren steeds hoger worden. Het streven van<br />

de stichting is om de komende jaren financieel te groeien met een percentage van 10% zodat<br />

een kapitaalbuffer wordt opgebouwd. Deze buffer is nodig voor gevallen dat lopende<br />

projecten in financiële problemen komen en waardoor de beren die in dit project zijn<br />

opgenomen, in een erbarmelijke en levensbedreigende positie terecht zullen komen.<br />

De financiën van International Bear Foundation zijn voor de komende jaren nog niet zeker<br />

gesteld omdat de inkomsten en uitgaven vrijwel volledig afhangen van donaties en van<br />

subsidies die nog niet zijn toegekend.<br />

Prognose Inkomsten & Uitgaven<br />

Inkomsten<br />

Uitgaven (% van inkomst)<br />

- projecten<br />

- salariskosten<br />

- marketing<br />

- algemene kosten<br />

Resultaat<br />

Stichtingskapitaal /<br />

Calamiteitenfonds<br />

2010<br />

€ 75.000<br />

€ 56.250 (75%)<br />

34.250<br />

10.000<br />

5.000<br />

7.000<br />

€ 18.750<br />

€ 37.798<br />

2011<br />

€ 90.000<br />

€ 72.000 (80%)<br />

50.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

7.000<br />

€ 18.000<br />

€ 55.798<br />

Zo? Of Zo? International Bear Foundation kan het waar maken!<br />

<strong>Beleidsplan</strong> &<br />

<strong>ontwikkelingen</strong> 2010-2012<br />

2012<br />

€ 110.000<br />

€ 93.500 (85%)<br />

67.000<br />

12.000<br />

7.500<br />

7.000<br />

€ 16.500<br />

€ 72.298<br />

17


International Bear Foundation<br />

Huenderstraat 1<br />

7245 BJ Laren<br />

Tel.: 0573-222666<br />

info@internationalbearfoundation.nl<br />

www.internationalbearfoundation.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!