beknopte omschrijving (in concept) - Landschapsmanifest

landschapsmanifest.nl

beknopte omschrijving (in concept) - Landschapsmanifest

historische, middeleeuwse en vroegmoderne tijdlagen en relicten

vertoont. Meer dan 3500 archeologische vindplaatsen. Talrijke

hunebedden, grafheuvels, urnenvelden, Celtic fi elds en karrensporenbundels.

Uitzonderlijk gave cultuurlandschapspatronen met enkele

tientallen historische esdorpen, middeleeuwse essen, 17e-19e-eeuwse

beekdalverkavelingen en grote heidevelden als het Balloërveld en

de Gasterense Duinen.

12. Dwingelderveld

Het grootste natte heideveld van Noordwest-Europa, samengesteld

uit de voormalige veldgronden van de nederzettingen Ansen, Dwingeloo,

Lhee en Kraloo, ligt op een moeilijk doorlatende ondergrond

van keileem waarin tal van veentjes en natte slenken zijn ontstaan.

Zeer waardevol in cultuurhistorisch opzicht is aan de zuidoostzijde

de overgang van het heideveld naar het kleine esgehucht Kraloo. Een

markant cultuurhistorisch element uit de meer recente tijd is de grote

radiotelescoop aan de noordkant, die onlangs de monumentenstatus

heeft gekregen en door vrijwilligers wordt onderhouden.

13. Fochteloerveen –Veenhuizen

Uitgestrekt hoogveenreservaat op de grens van Friesland en Drenthe

dat als één van de weinige gebieden in ons land nog een indruk

geeft van de uitgestrektheid en open vegetatie van de voormalige

Noord-Nederlandse hoogveenlandschappen. Het gebied bevat talrijke

historische verveningssporen, hoofdzakelijk ontstaan door boerenvervening.

Aan de westrand van het gebied ligt de 13e-eeuwse

randveenontginning Fochtelo. Ten oosten van het Fochteloerveen is

in de 14e eeuw de randveenontginning Veenhuizen gesticht.

14. Orvelte

Museumdorp in Midden-Drenthe met uitzonderlijk goed bewaarde

dorpsstructuur, historische gebouwen en landschapsopbouw. In de

jaren ’60 beschermd als prototype van een Drents esdorp. Zowel de

open structuur van het dorp zelf, de talrijke historische gebouwen,

als de goed bewaarde essen, groenlanden en heidevelden geven nog

een goed inzicht in de opbouw van het 19e- en vroeg 20e-eeuwse

Drentse esdorpenlandschap. De Noordesch heeft als enige es in Drenthe

nog de originele kleinschalige esverkaveling.

15. Kamperhoek/Ketelbos

In de noordpunt van Oostelijk Flevoland, tegen het Ketelmeer en

de A6 ligt het gebied Kamperhoek/Ketelbos. Dit 40 ha grote gebied

bestaat uit drie onderdelen: de Pleisterplas (een voormalig zanddepot),

het Ketelbos, en een terrein met vochtig grasland. Het gebied is

van belang als oudste vorm van natuurbouw in Nederland, waarvoor

het besluit in 1965 werd genomen door de toenmalige Rijksdienst

voor de IJsselmeerpolders. Deze dienst liep in het ‘maken’ van natuur

voorop in Nederland.

16. Schokland

Schokland was een eiland in de Zuiderzee dat maar weinig boven het

water uitstak. Als gevolg van enkele zware stormen en landafslag

in de 18de en 19de eeuw werd het leven op Schokland uiteindelijk

onhoudbaar en werd het eiland in 1859 ontruimd. Na de drooglegging

van de Noordoostpolder werd Schokland “een eiland op het

droge”. De oude keileembult die de kern vormt van Schokland is

duidelijk zichtbaar in het vlakke polderland, evenals restanten van de

voormalige dorpen. De contouren van het eiland zijn door middel van

beplantingen rondom het eiland zichtbaar gemaakt.

17. Ankeveen en Kortenhoef

Veenontginningsgebied begrensd door de Horstermeer. Restanten

van de typisch bij dit landschapstype passende strookvormige

percelen die gebruikt worden als grasland. Huizen en boerderijen

gebouwd in linten aan bewonings- en ontginningsassen. Sporen van

turfwinning in de vorm van legakkers, petgaten en verbreedde sloten.

Voormalige veenderijplassen zijn droog gelegd. Dieper liggende

droogmakerijen accenturen verschillen in polderpeil.

More magazines by this user
Similar magazines