administratieve gids - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

administratieve gids - Stad Oudenaarde

DIENSTEN BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND 4

MARKTEN

De wekelijkse marktdag vindt op donderdagvoormiddag plaats op de Markt, Hoogstraat en

Tacambaroplein. Standplaatsen op de markt worden onderhands toegewezen door het College van

Burgemeester en Schepenen. Inlichtingen:

Dienst markten

Tel. 055/33 51 64

Fax 055/33 51 20

bevolking@oudenaarde.be

ORGAANDONATIE

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het verwijderen van organen voor transplantatie. Deze wet

gaat ervan uit dat elke burger ermee instemt dat na zijn overlijden, diens organen voor transplantatie

kunnen gebruikt worden, indien hij tijdens zijn leven hier niets over liet registreren.

Als inwoner kan men op de dinest bevolking zijn beslissing hierover laten optekenen. Dit kan zowel een

uitdrukkelijk akkoord zijn, maar evenzeer een verzet tegen het wegnemen van organen.

De verklaring wordt dan vermeld in het bevolkingsregister.

Dienst bevolking

Tel. 055/33 51 63

Fax 055/33 51 20

bevolking@oudenaarde.be

REISPASSEN

Binnen de Europese Unie volstaat de elektronische identiteitskaart. Voor de meeste landen buiten de

Europese Unie is een geldige reispas vereist.

De aanvrager moet de elektronische identiteitskaart, 2 recente pasfoto’s (videoprints worden niet aanvaard)

en eventueel de vervalen reispas meebrengen. In principe moet voor het bekomen van een reispas

rekening gehouden worden met een termijn van 5 werkdagen. Bij een spoedprocedure wordt die

termijn teruggebracht tot 24 uur. De geldigheidsduur van een reispas beloopt 5 jaar.

Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar worden niet meer in de reispas van de ouders ingeschreven. Ze

moeten over een persoonlijke reispas beschikken indien ze naar een land reizen waar een dergelijke pas

wordt vereist. De pas wordt voor 5 jaar verleend.

Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar moeten naast een reispas over een eigen identiteitskaart beschikken

en eventueel de schriftelijke toelating van hun ouders dat ze met andere personen of een organisatie

naar het buitenland mogen reizen.

Voor minderjarigen die een reispas nodig hebben, is de machtiging van de vader, de moeder of de voogd

nodig (de handtekening moet gewettigd worden). Bij verlies van een reispas dient men zo spoedig

mogelijk aangifte te doen bij de lokale politie.

Voor een groot aantal landen is naast een reispas ook een visum vereist. Visa dienen aangevraagd bij

de ambassades of consulaten van de desbetreffende landen.

Voor meer informatie over reizen met Belgische identiteitsdocumenten: www.diplomatie.be.

Dienst bevolking

Tel. 055/33 51 63

Fax 055/33 51 20

bevolking@oudenaarde.be

More magazines by this user
Similar magazines