16.09.2013 Views

Als u een klacht heeft - ZorgAccent

Als u een klacht heeft - ZorgAccent

Als u een klacht heeft - ZorgAccent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. U dient uw klacht in bij de klachtencommissie

De klachtencommissie informeert de instelling, de medewerker en de

klachtenfunctionaris. Vervolgens worden zowel u als de medewerker gehoord

en wordt binnen vier weken een beslissing genomen. De klachtencommissie

deelt schriftelijk vervolgens het besluit aan u en overige betrokkenen

mee. Wanneer de klacht is opgelost, wordt die afgesloten. Wanneer

die niet is opgelost, kunnen u of de instelling beroep aantekenen bij de

Landelijke Klachtencommissie. De beslissing wordt door de Landelijke

klachtencommissie gemotiveerd en schriftelijk aan u meegedeeld en aan de

directie van ZorgAccent en is tevens bindend voor beide partijen. Afhankelijk

van de klacht doet deze klachtencommissie aanbeveling aan de directie om

dit soort klachten in de toekomst te voorkomen.

(Bovenstaande is een beknopte samenvatting van de procedure. Naast

bovengenoemde procedure is er tevens een spoedprocedure, die staat

omschreven in de uitgebreide Klachtenprocedure. Deze en ook het

Klachtenreglement sturen wij u op aanvraag toe.)

0900 0678 (lokaal tarief)

www.zorgaccent.nl

Verzuim bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u een klacht heeft

- maart

- juli

2012

2012

-

bestelnr.

bestelnr.

2515

2503

Als u een klacht heeft

Als u een

klacht heeft

Klachten zijn voor ons gratis adviezen


Kosten

Als u een klacht indient, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Ook kunt u

zich gratis laten bijstaan door de klachtenfunctionaris van ZorgAccent.

U kunt zich tijdens de procedure ook laten bijstaan door een eigen adviseur.

De kosten die het inschakelen van een adviseur met zich

meebrengt, zijn voor uw eigen rekening.

> Klachtenreglement

Het klachtenreglement van ZorgAccent is gebaseerd op het

‘Landelijk Klachtenreglement Thuiszorg, Verzorgingshuizen & Verpleeghuizen’.

Dit reglement is opgesteld door ActiZ.

Een volledig klachtenreglement met een overzicht van de klachtenprocedure

wordt u op aanvraag toegezonden.

> Bereikbaarheid

U kunt ZorgAccent bereiken via tel. 0900 0678 (lokaal tarief) of via

info@zorgaccent.nl Belt u buiten kantooruren of in het weekend dan

noteren wij uw klacht of verzoek. U kunt dan een reactie verwachten op

de eerstvolgende werkdagen.

ZorgAccent vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze

medewerkers overleggen daarom zoveel mogelijk hoe de zorgverlening aan u

het best kan verlopen. U maakt daarover samen afspraken. Toch kan het gebeuren

dat u niet tevreden bent. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen

u en de betreffende medewerker tot een voor iedereen acceptabele oplossing

leiden. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van

de bij u werkende medewerker.

Als u desondanks niet tot een bevredigende oplossing van de problemen kunt

komen, heeft u het recht een klacht in te dienen. Ook wanneer u om wat voor

reden dan ook afziet van deze gesprekken dan kunt u zonder meer een klacht

indienen.

> Hoe werkt het?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit kunt u

opvragen via telefoonnummer 0900 0678 (lokaal tarief).

Wanneer u dat wenst, kunt u geholpen worden met het invullen van het

formulier door de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris. Ook dit kunt u via

het eerdergenoemde telefoonnummer kenbaar maken. In de klachtenset

vindt u ook retourenveloppen die u kunt gebruiken om het formulier terug te

sturen.

U kunt uw klacht rechtstreeks naar de klachtencommissie toesturen

of naar de klachtenfunctionaris. Zodra de klachtencommissie of

de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een

ontvangstbevestiging. De twee mogelijkheden worden hiernaast kort

omschreven

1. U dient een klacht in bij de klachtenfunctionaris.

Deze informeert u over de procedure, geeft advies en indien gewenst

ondersteuning. Als u beslist om een klacht in te dienen wordt dit gemeld aan

de klachtencommissie. Wanneer de klachtenfunctionaris gaat bemiddelen dan

wordt de klacht in eerste instantie door de leidinggevende van de betreffende

medewerker behandeld. De betreffende medewerker wordt geïnformeerd.

Na de rapportage over de klacht neemt de klachtenfunctionaris weer contact

op met u. Wanneer de klacht is opgelost, wordt dit aan u bevestigd, maar ook

aan de leidinggevende en betreffende medewerker evenals aan de Voorzitter

van de klachtencommissie. Wanneer de klacht niet is opgelost dan neemt de

klachtencommissie het over.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!