Samenvatting van de werkgroepen - Je vote FGTB

jevotefgtb.be

Samenvatting van de werkgroepen - Je vote FGTB

De werking van de beroepsvorming is nog steeds te weinig

gekend in de ondernemingen, zowel wat het aanbod van

vorming betreft als inzake de controle van de toepassing

van de maatregelen die op sectoraal vlak werden

onderhandeld. In dit verband dient de vorming/de

informatie van de afgevaardigden te worden versterkt.

In het algemeen moeten wij de verplichting tot vorming

voor alle werknemers verdedigen. Het voorbeeld van

het PC 315.2 (luchtvaartmaatschappijen andere dan

Sabena) dat geen luik voorziet voor vorming, wordt in

dit verband genoemd. Er dient ook te worden gestreefd

naar een herwaardering van de lonen dankzij de

beroepsvorming.

De problemen m.b.t. de zwaarte

van het werk moeten ten andere een

oplossing kunnen vinden dankzij de

beroepsvorming.

Er moet een precies onderzoek worden gemaakt over

de behoeften aan vorming in Wallonië en Brussel. Eén

voorstel bestaat erin om een kadaster op te starten van

deze behoeften dat onder meer de mogelijkheid zou

bieden om een visie op lange termijn van de behoeften

aan werknemers, alsook een oplossing voor de tekorten

in onze sectoren te ontwikkelen. Een driehoeksrelatie

tussen vakbonden, werkgevers en onderwijsinstellingen

moet tot oplossingen leiden voor deze tekorten.

Er moet een lijst worden opgesteld van de ondernemingen

met gelijkaardige beroepen teneinde de vorming te

groeperen volgens thema.

Het aanmoedigen van de beroepsvorming gebeurt ook

via een opwaardering van de beroepen in onze sectoren,

van het technisch onderwijs en van handenarbeid in het

algemeen.

Specifi eke acties aan het adres van de

jongeren moeten worden overwogen ; er

wordt een voorkeur gegeven aan gezamenlijke

initiatieven van de vakbonden met de

werkgevers.

Nog steeds met betrekking tot de jongeren moeten

de formules van alternerend leren verbeterd

worden en moeten er formules uitgewerkt worden

die werkgelegenheid verzekeren na de vorming.

Op het vlak van controle wordt

het idee geopperd van een

controlecommissie belast met het

onderzoeken van de toepassing van

de overeenkomsten met betrekking

tot de beroepsvorming.

De beroepsvorming kan ook gebruikt worden als

integratiemiddel in de KMO’s door aan elke werknemer,

ongeacht de grootte van de onderneming, de gelegenheid

te bieden om zijn recht op vorming te laten gelden.

Een aantal ideeën werden in dit opzicht uitgedokterd:

verhoging van de bijdragen voor beroepsvorming voor de

ondernemingen zonder syndicale aanwezigheid, boetes

verbonden aan een slechte of onbestaande toepassing

van de vorming, oprichting van een controlecommissie

bevoegd voor beroepsvorming in de ondernemingen

zonder afvaardiging, overeenkomsten die de werkgevers

zonder afvaardiging verplichten om beroepsvorming

te organiseren met controle van de bestendige

secretarissen.

Specifieke vormingen ten behoeve van

werklozen en uitzendkrachten moeten

eindelijk worden georganiseerd of

versterkt.

5.Beheersing

van en

tussenkomst

in de

beroepsvorming

mwb | 29

Similar magazines