16.09.2013 Views

Recht en bijstand bij juridische procedures - Slachtofferhulp ...

Recht en bijstand bij juridische procedures - Slachtofferhulp ...

Recht en bijstand bij juridische procedures - Slachtofferhulp ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Recht</strong> <strong>en</strong> <strong><strong>bij</strong>stand</strong> <strong>bij</strong><br />

<strong>juridische</strong> <strong>procedures</strong><br />

In deze folder leest u meer<br />

over de <strong>juridische</strong> <strong><strong>bij</strong>stand</strong> door<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland <strong>en</strong> de<br />

recht<strong>en</strong> van slachtoffers.<br />

0900-0101 (lokaal tarief)


E<strong>en</strong> wirwar van instanties, schaderegeling<strong>en</strong>, <strong>juridische</strong> proce­<br />

dures <strong>en</strong> emoties. Daarmee krijg<strong>en</strong> slachtoffers <strong>en</strong> nabestaand<strong>en</strong><br />

te mak<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> misdrijf. Zeker wanneer e<strong>en</strong> gebeurt<strong>en</strong>is leidt<br />

tot aangifte <strong>en</strong> vervolging. E<strong>en</strong> medewerker van <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

Nederland kan u informer<strong>en</strong> over de recht<strong>en</strong> van slachtoffers<br />

gedur<strong>en</strong>de het strafproces. Ook kan <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland<br />

u juridisch <strong>bij</strong>staan gedur<strong>en</strong>de de procedure. In deze folder leest<br />

u meer over de <strong><strong>bij</strong>stand</strong> door <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland <strong>en</strong> de<br />

recht<strong>en</strong> van slachtoffers.<br />

Slachtoffer volg<strong>en</strong>s de wet<br />

De definitie van e<strong>en</strong> slachtoffer volg<strong>en</strong>s de<br />

wet: ‘Deg<strong>en</strong>e die als rechtstreeks gevolg van<br />

e<strong>en</strong> strafbaar feit vermog<strong>en</strong>sschade of ander<br />

nadeel heeft ondervond<strong>en</strong>. Dit kan ook e<strong>en</strong><br />

rechtspersoon zijn, <strong>bij</strong>voorbeeld e<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging<br />

of e<strong>en</strong> bedrijf.’<br />

Bijstand van <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland<br />

Medewerkers van <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kunn<strong>en</strong> u op verschill<strong>en</strong>de<br />

manier<strong>en</strong> <strong>en</strong> uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het strafproces.<br />

Bijstand <strong>bij</strong> aangifte<br />

Sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het moeilijk om aangifte te do<strong>en</strong> <strong>bij</strong> de politie. als u er<br />

teg<strong>en</strong>op ziet om alle<strong>en</strong> naar de politie te gaan, dan kunt u iemand me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.<br />

Bijvoorbeeld iemand uit uw eig<strong>en</strong> omgeving, maar ook e<strong>en</strong> medewerker van<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland. Deze medewerker kan u ook uitlegg<strong>en</strong> wat aangifte do<strong>en</strong><br />

betek<strong>en</strong>t.


Bijstand <strong>bij</strong> getuig<strong>en</strong>verhoor rechter-commissaris<br />

Tijd<strong>en</strong>s het vooronderzoek kunt u als slachtoffer word<strong>en</strong> opgeroep<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

getuig<strong>en</strong> verhoor <strong>bij</strong> de rechter-commissaris. U b<strong>en</strong>t verplicht om hieraan gehoor te<br />

gev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> verhoor <strong>bij</strong> de rechter-commissaris heeft e<strong>en</strong> vergelijkbare waarde als e<strong>en</strong><br />

verhoor voor de rechtbank. Ook de advocaat van de verdachte mag <strong>bij</strong> dit verhoor<br />

aanwezig zijn <strong>en</strong> u als getuige ondervrag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> medewerker van <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

Nederland kan u voor bereid<strong>en</strong> op de gang van zak<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> getuig<strong>en</strong>verhoor <strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tueel <strong>bij</strong> het getuig<strong>en</strong> verhoor aanwezig zijn.<br />

Bijstand <strong>bij</strong> het slachtoffergesprek of officiersgesprek<br />

De officier van justitie biedt e<strong>en</strong> slachtoffer <strong>bij</strong> bepaalde ernstige zak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gesprek<br />

aan. Dat wordt e<strong>en</strong> slachtoffergesprek of officiersgesprek g<strong>en</strong>oemd. Meestal is dat<br />

gesprek voorafgaand aan de zitting, waar<strong>bij</strong> de officier van justitie het slachtoffer<br />

informeert over de gang van zak<strong>en</strong>, de bewijspositie <strong>en</strong> zo mogelijk over de strafeis.<br />

Als slachtoffer kunt u e<strong>en</strong> dergelijk gesprek ook zelf aanvrag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> medewerker van<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan dit voor u do<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of <strong>bij</strong> het gesprek aanwezig zijn.<br />

Bijstand <strong>bij</strong> spreekrecht<br />

Als slachtoffer van e<strong>en</strong> ernstig gewelds- of zed<strong>en</strong>misdrijf of als nabestaande mag u op<br />

de terechtzitting e<strong>en</strong> verklaring aflegg<strong>en</strong> over de gevolg<strong>en</strong> die u hiervan ondervindt.<br />

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het spreekrecht. <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

Nederland kan u daar<strong>bij</strong> help<strong>en</strong>. Als u zelf ge<strong>en</strong> gebruik wilt mak<strong>en</strong> van het<br />

spreekrecht, kunt u iemand machtig<strong>en</strong> om het spreekrecht voor u uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Dit kan e<strong>en</strong> familielid of vri<strong>en</strong>d zijn, maar <strong>bij</strong>voorbeeld ook e<strong>en</strong> medewerker van<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland.


Bijstand <strong>bij</strong> schriftelijke slachtofferverklaring<br />

Wellicht wilt u liever niet sprek<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de zitting, maar wel de officier van justitie,<br />

rechter <strong>en</strong> verdachte informer<strong>en</strong> over de gevolg<strong>en</strong> van het misdrijf. In dat geval kunt<br />

u gebruikmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schriftelijke slachtofferverklaring. Deze verklaring hoeft u<br />

niet mondeling tijd<strong>en</strong>s de zitting toe te licht<strong>en</strong>, maar wordt wel als officieel processtuk<br />

toegevoegd aan het strafdossier. Op de zitting kunn<strong>en</strong> de officier van justitie <strong>en</strong><br />

de rechter nadrukkelijk aandacht bested<strong>en</strong> aan de schriftelijke slachtofferverklaring.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan u ondersteun<strong>en</strong> <strong>bij</strong> het opstell<strong>en</strong> ervan.<br />

Bijstand <strong>bij</strong> het verhal<strong>en</strong> van de schade<br />

Wanneer u door het misdrijf schade heeft geled<strong>en</strong>, kunt u in het strafproces de verdachte<br />

om e<strong>en</strong> vergoeding vrag<strong>en</strong>. Dit heet voeg<strong>en</strong>. U kunt schriftelijk voeg<strong>en</strong> via<br />

e<strong>en</strong> formulier dat u door de officier van justitie wordt toegestuurd. Hebt u zich in het<br />

strafproces gevoegd, dan doet de rechter niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitspraak over de straf van de<br />

verdachte, maar ook over de schadevergoeding die de verdachte aan u moet betal<strong>en</strong>.<br />

U hoeft dus ge<strong>en</strong> aparte civiele procedure meer te start<strong>en</strong>. Het is belangrijk dat het<br />

voegings formulier goed wordt ingevuld. <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan u daar<strong>bij</strong><br />

help<strong>en</strong>, net als <strong>bij</strong> het onderbouw<strong>en</strong> van uw claim.<br />

Bijstand op de zitting<br />

In principe is e<strong>en</strong> zitting op<strong>en</strong>baar <strong>en</strong> dus ook voor u als slachtoffer toegankelijk.<br />

Wordt de zitting achter geslot<strong>en</strong> deur<strong>en</strong> behandeld, zoals <strong>bij</strong> strafzak<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

minderjarig<strong>en</strong>, dan zal over het algeme<strong>en</strong> aan het slachtoffer <strong>bij</strong>zondere toegang<br />

word<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d. E<strong>en</strong> medewerker van <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan desgew<strong>en</strong>st<br />

met u meegaan naar de zitting.<br />

Bijstand <strong>bij</strong> beklag teg<strong>en</strong> het niet-vervolg<strong>en</strong><br />

De officier van justitie kan besluit<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> verdachte niet te vervolg<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld<br />

omdat er onvoldo<strong>en</strong>de bewijs is gevond<strong>en</strong>. Ook kan de officier van justitie de<br />

verdachte aanbied<strong>en</strong> van strafvervolging af te zi<strong>en</strong>, als de verdachte bereid is tot het<br />

betal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> boete of het uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> werkstraf. B<strong>en</strong>t u het niet e<strong>en</strong>s met<br />

het besluit van de officier van justitie? Dan kunt u hierteg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> klacht indi<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>bij</strong><br />

het gerechtshof. <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan u hier<strong>bij</strong> ondersteun<strong>en</strong>.<br />

Bijstand <strong>bij</strong> aanvraag Schadefonds Geweldsmisdrijv<strong>en</strong><br />

Slachtoffers van e<strong>en</strong> ernstig geweldsmisdrijf kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>malige uitkering ontvang<strong>en</strong><br />

vanuit het Schadefonds Geweldsmisdrijv<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld wanneer ge<strong>en</strong> dader<br />

of verdachte gevond<strong>en</strong> is of wordt veroordeeld. E<strong>en</strong> medewerker van <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

Nederland kan u help<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aanvraag <strong>bij</strong> het Schadefonds Geweldsmisdrijv<strong>en</strong>.<br />

Ook kan <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland voor u nagaan of er in uw zaak nog andere<br />

mogelijk hed<strong>en</strong> voor schadevergoeding zijn.


Slachtofferloket<br />

Als slachtoffer kunt u met al uw vrag<strong>en</strong> over het verloop <strong>en</strong> de afhandeling<br />

van uw aangifte terecht <strong>bij</strong> het Slachtofferloket. Dit geldt<br />

zowel voor vrag<strong>en</strong> over de afhandeling van de aangifte <strong>bij</strong> de politie,<br />

als over de afhandeling van de strafzaak <strong>bij</strong> het Op<strong>en</strong>baar Ministerie<br />

(OM). In het Slachtofferloket werk<strong>en</strong> politie, <strong>Slachtofferhulp</strong><br />

Nederland <strong>en</strong> het OM nauw sam<strong>en</strong>. De Slachtofferlokett<strong>en</strong> zijn<br />

gevestigd <strong>bij</strong> de rechtbank<strong>en</strong>.<br />

<strong>Recht</strong><strong>en</strong> van slachtoffers<br />

De recht<strong>en</strong> van slachtoffers <strong>en</strong> nabestaand<strong>en</strong> in Nederland zijn verankerd<br />

in de Wet versterking positie slachtoffer. Hieronder leest u welke recht<strong>en</strong><br />

u heeft. <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan u hierover uitgebreid informer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zo nodig ondersteuning bied<strong>en</strong>.<br />

<strong>Recht</strong> op goede bejeg<strong>en</strong>ing<br />

als slachtoffer heeft u recht op e<strong>en</strong> correcte behandeling (bejeg<strong>en</strong>ing) door de politie,<br />

het OM <strong>en</strong> de rechterlijke macht. Als u zich niet correct bejeg<strong>en</strong>d voelt, kunt u hierover<br />

e<strong>en</strong> klacht indi<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>bij</strong> de desbetreff<strong>en</strong>de instantie.<br />

<strong>Recht</strong> op informatie<br />

Politie <strong>en</strong> OM moet<strong>en</strong> u als slachtoffer op de hoogte houd<strong>en</strong> over <strong>bij</strong>voorbeeld het<br />

al dan niet voortzett<strong>en</strong> van vervolging, de zittingsdatum <strong>en</strong> (in bepaalde gevall<strong>en</strong>)<br />

de vrijlating van e<strong>en</strong> verdachte of veroordeelde. Daarnaast is het de plicht van deze


instanties u als slachtoffer te informer<strong>en</strong> hoe u ev<strong>en</strong>tuele schade kunt verhal<strong>en</strong>. als<br />

slachtoffer kunt u natuurlijk ook altijd zélf <strong>bij</strong> het Slachtofferloket actief om informatie<br />

vrag<strong>en</strong> over de stand van zak<strong>en</strong>. De politie of het OM hor<strong>en</strong> uw vrag<strong>en</strong> over de voortgang<br />

van het opsporingsonderzoek zo volledig mogelijk te beantwoord<strong>en</strong>.<br />

<strong>Recht</strong> op <strong><strong>bij</strong>stand</strong><br />

Als slachtoffer heeft u het recht iemand mee te nem<strong>en</strong> naar de zitting om daar (mede)<br />

het woord te voer<strong>en</strong>. U b<strong>en</strong>t daar<strong>bij</strong> vrij om te kiez<strong>en</strong> door wie u zich wil lat<strong>en</strong> <strong>bij</strong>staan.<br />

D<strong>en</strong>k aan e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d, familielid of iemand die uw schade goed kan uitlegg<strong>en</strong>,<br />

zoals uw boekhouder. U kunt ook kiez<strong>en</strong> voor <strong><strong>bij</strong>stand</strong> door <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland<br />

(kosteloos) of voor e<strong>en</strong> advocaat. Slachtoffers van e<strong>en</strong> ernstig gewelds- of zed<strong>en</strong>misdrijf<br />

kunn<strong>en</strong> in beginsel kosteloos <strong><strong>bij</strong>stand</strong> van e<strong>en</strong> advocaat krijg<strong>en</strong>. als u als<br />

slachtoffer onvoldo<strong>en</strong>de Nederlands spreekt, heeft u recht op <strong><strong>bij</strong>stand</strong> door e<strong>en</strong> tolk.<br />

<strong>Recht</strong> op inzage <strong>en</strong>/of k<strong>en</strong>nisname van de processtukk<strong>en</strong><br />

als slachtoffer heeft u recht op k<strong>en</strong>nisneming van de processtukk<strong>en</strong>. De officier van<br />

justitie moet hiervoor toestemming verl<strong>en</strong><strong>en</strong>. als de officier van justitie k<strong>en</strong>nisneming<br />

van stukk<strong>en</strong> wil weiger<strong>en</strong>, heeft hij hiervoor e<strong>en</strong> machtiging nodig van de rechtercommissaris.<br />

De inzage in het dossier is gratis. Het recht op k<strong>en</strong>nisneming betek<strong>en</strong>t<br />

in beginsel ook e<strong>en</strong> recht op e<strong>en</strong> kopie van deze stukk<strong>en</strong>. Als de officier toestemming<br />

voor het verstrekk<strong>en</strong> van kopieën weigert, deelt hij dat schriftelijk aan u mee.<br />

Hierteg<strong>en</strong> kunt u binn<strong>en</strong> twee wek<strong>en</strong> bezwaar mak<strong>en</strong> <strong>bij</strong> de rechter-commissaris.<br />

De officier van justitie kan kopieën weiger<strong>en</strong> als dat <strong>bij</strong>voorbeeld in het belang van<br />

het onderzoek is, of om de persoonlijke lev<strong>en</strong>ssfeer van de verdachte of getuig<strong>en</strong> te<br />

bescherm<strong>en</strong>.


Verkeersongeval<br />

Als u het slachtoffer b<strong>en</strong>t van e<strong>en</strong><br />

verkeersmisdrijf is de informatie in<br />

deze folder ook op uw situatie van<br />

toepassing. Voor schadevergoeding<br />

kunt u het beste de verzekeraar<br />

van de verdachte aansprek<strong>en</strong>.<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland kan u<br />

hier<strong>bij</strong> adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> u doorverwijz<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> rechtshulpverl<strong>en</strong>er.<br />

<strong>Recht</strong> om stukk<strong>en</strong> aan het strafdossier toe te voeg<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> slachtoffer kan docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan het procesdossier lat<strong>en</strong> toevoeg<strong>en</strong>, voor zover<br />

deze relevant zijn voor de beoordeling van de zaak teg<strong>en</strong> de verdachte of de vordering<br />

op de verdachte. Dit kan e<strong>en</strong> schriftelijke slachtofferverklaring zijn, e<strong>en</strong> medische<br />

verklaring of <strong>bij</strong>voorbeeld kwitanties. De officier van justitie moet hiervoor toestemming<br />

verl<strong>en</strong><strong>en</strong>. Hij bepaalt of de stukk<strong>en</strong> relevant zijn voor de zaak. Als de officier<br />

van justitie toestemming wil weiger<strong>en</strong>, heeft hij hiervoor e<strong>en</strong> machtiging nodig van<br />

de rechter-commissaris. als de officier weigert de stukk<strong>en</strong> toe te voeg<strong>en</strong>, deelt hij dat<br />

schriftelijk aan u mee.<br />

<strong>Recht</strong> om schade te verhal<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> slachtoffer heeft recht om schade te verhal<strong>en</strong> door zich te voeg<strong>en</strong> in het strafproces.<br />

Spreekrecht/schriftelijke slachtofferverklaring<br />

als slachtoffer van e<strong>en</strong> ernstig misdrijf heeft u het recht om e<strong>en</strong> verklaring af te legg<strong>en</strong><br />

over de gevolg<strong>en</strong> die u ondervindt van het misdrijf.<br />

<strong>Recht</strong> op uitkering door het Schadefonds Geweldsmisdrijv<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> slachtoffer kan recht hebb<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> uitkering door het Schadefonds<br />

Geweldsmisdrijv<strong>en</strong>.<br />

Meer informatie<br />

Bezoek voor aanvull<strong>en</strong>de informatie over de onderwerp<strong>en</strong> in deze folder ook<br />

www.slachtofferhulp.nl/strafproces of<br />

www.slachtofferhulp.nl/belang<strong>en</strong>behartiging.


<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland biedt <strong>juridische</strong>, praktische <strong>en</strong> emotionele hulp<br />

aan slachtoffers van e<strong>en</strong> misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. Daarnaast is<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland er voor nabestaand<strong>en</strong>, getuig<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De landelijke organisatie telt ruim 75 bureaus. Jaarlijks ontvang<strong>en</strong> ruim 150.000<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kosteloos hulp.<br />

Contact<br />

Voor hulp of vrag<strong>en</strong> kunt u van maandag tot <strong>en</strong> met vrijdag van 9.00 -17.00 uur<br />

contact opnem<strong>en</strong> met 0900-0101 (lokaal tarief).<br />

Ga voor meer informatie naar: www.slachtofferhulp.nl<br />

<strong>Slachtofferhulp</strong> Nederland werkt volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> privacy- <strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>reglem<strong>en</strong>t.<br />

Tekst: Schrijf-Schrijf, creatieve tekstproduct<strong>en</strong> • Eindredactie: <strong>Slachtofferhulp</strong> Nederlandt • Vormgeving: CarTa - Communicatie & grafisch ontwerp • Druk: Prezco • april 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!