16.09.2013 Views

Christelijk geloof en euthanasie - Nvve

Christelijk geloof en euthanasie - Nvve

Christelijk geloof en euthanasie - Nvve

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam 0900 - 606 06 06 (E 0,20 p.m.)<br />

<strong>euthanasie</strong>@nvve.nl www.nvve.nl<br />

K E U Z E S R O N D H E T L E V E N S E I N D E<br />

<strong>Christelijk</strong> <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


CHRISTELIJK GELOOF<br />

EN EUTHANASIE<br />

dr. M.J. Tang<br />

NVVE, Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging voor e<strong>en</strong> Vrijwillig Lev<strong>en</strong>seinde<br />

Amsterdam 2006


NVVE<br />

Postbus 75331<br />

1070 AH Amsterdam<br />

Tel. 0900 - 606 06 06 (_ 0,20 p.m.)<br />

E-mail: <strong>euthanasie</strong>@nvve.nl<br />

Website: www.nvve.nl<br />

Eerste druk: juni 1988<br />

Tweede herzi<strong>en</strong>e druk: april 1995<br />

Derde druk: april 2002<br />

Vierde druk: juni 2003<br />

Vijfde druk: oktober 2006<br />

Vormgeving: Kees Wag<strong>en</strong>aars, Breda<br />

Omslag: Joop Smit, Bussum<br />

Illustraties: Elgato, Amsterdam<br />

ISBN-10: 90-74500-70-6<br />

ISBN-13: 978-90-74500-70-8<br />

© NVVE, Amsterdam 2006<br />

Gedeeltelijke overname is toegestaan met bronvermelding<br />

<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisgeving aan de NVVE.


Voorwoord<br />

Nog steeds is er vraag naar informatie over de verhouding tuss<strong>en</strong> christelijk<br />

<strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>. Dr. M.J. Tang, emeritus ziek<strong>en</strong>huispastor, gaat<br />

daar in deze brochure g<strong>en</strong>uanceerd op in. De boek<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>oemd in de literatuurlijst<br />

aan het eind van de brochure, kunn<strong>en</strong> u uitgebreider informer<strong>en</strong><br />

over het onderwerp.<br />

Zijdelings komt ook het gedachtegoed van andere lev<strong>en</strong>sbeschouwing<strong>en</strong><br />

over dit vraagstuk in beeld. Als u hierover meer wilt lez<strong>en</strong> kan dat in onze<br />

brochure Lev<strong>en</strong>sbeschouwing <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> (2006-4).<br />

Nog steeds wordt in sommige kring<strong>en</strong> discussie gevoerd over de ver<strong>en</strong>igbaarheid<br />

van het christelijk <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> verzoek om <strong>euthanasie</strong>. De<br />

NVVE hoopt dat deze brochure e<strong>en</strong> bijdrage kan lever<strong>en</strong> aan die discussie<br />

<strong>en</strong> aan de kwaliteit van de argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die daarin e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong>.<br />

Rob Jonquière, directeur<br />

Amsterdam, oktober 2006


Inhoud<br />

Voorwoord<br />

1 christelijk <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong><br />

1.1 Geme<strong>en</strong>schappelijke uitgangspunt<strong>en</strong><br />

1.2 Misverstand<strong>en</strong><br />

2 verbiedt de bijbel <strong>euthanasie</strong>?<br />

2.1 Gij zult niet doodslaan<br />

2.2 God - m<strong>en</strong>s - gebod<br />

3 zelfbeschikking <strong>en</strong> verantwoordelijkheid<br />

3.1 Legitieme aarzeling<br />

3.2 R<strong>en</strong>tmeesterschap<br />

3.3 Eerbied voor het lev<strong>en</strong><br />

4 e<strong>en</strong> laatste voorbehoud<br />

4.1 Drie hoofdweg<strong>en</strong><br />

4.2 E<strong>en</strong> bijbelse visie<br />

4.3 Gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

Literatuur<br />

Informatie over de NVVE<br />

5<br />

7<br />

8<br />

11<br />

11<br />

13<br />

15<br />

15<br />

17<br />

18<br />

20<br />

20<br />

22<br />

23<br />

25<br />

26


1 CHRISTELIJK GELOOF EN EUTHANASIE<br />

De Staatscommissie Euthanasie gaf in 1985 e<strong>en</strong> definitie van haar onderwerp;<br />

sindsdi<strong>en</strong> is dit de meest gebruikelijke geword<strong>en</strong>. Euthanasie wordt<br />

daarin omschrev<strong>en</strong> als ‘e<strong>en</strong> opzettelijk lev<strong>en</strong>sbeëindig<strong>en</strong>d handel<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> ander dan de betrokk<strong>en</strong>e op di<strong>en</strong>s verzoek.’ Als nadere omschrijving<br />

volgt, dat die betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn die in e<strong>en</strong> uitzichtloze noodsituatie<br />

verker<strong>en</strong>. Daarmee is al vastgesteld dat de hoofdpersoon in dit ingrijp<strong>en</strong>d<br />

gebeur<strong>en</strong> deg<strong>en</strong>e is die, g<strong>en</strong>oopt door ondraaglijk lijd<strong>en</strong>, vrijwillig<br />

vraagt om beëindiging van haar of zijn lev<strong>en</strong>.<br />

Om aan dit verzoek op verantwoorde wijze gevolg te kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> is de<br />

medewerking nodig van e<strong>en</strong> deskundige die weet wat nodig is om deze<br />

w<strong>en</strong>s op e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk aanvaardbare wijze te vervull<strong>en</strong>. In de regel zal dit<br />

e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eeskundige zijn.<br />

Het ingrijp<strong>en</strong>de karakter van <strong>euthanasie</strong> maakt het verder nodig dat er<br />

waarborg<strong>en</strong> zijn teg<strong>en</strong> misbruik. Dat is de zorg van de wetgever <strong>en</strong> van<br />

deskundig<strong>en</strong> op het gebied van de toepassing van recht <strong>en</strong> wet.<br />

Hiermee zijn de belangrijkste betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd: de m<strong>en</strong>s die lijdt,<br />

de arts <strong>en</strong> de jurist. Elk van h<strong>en</strong> ondergaat die betrokk<strong>en</strong>heid op eig<strong>en</strong><br />

wijze, afhankelijk van de rol die haar of hem is toebedeeld. Maar één ding<br />

hebb<strong>en</strong> zij geme<strong>en</strong>schappelijk: zowel deg<strong>en</strong>e die vraagt als deg<strong>en</strong>e die<br />

helpt, maar ook deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die de richtlijn<strong>en</strong> bewak<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> of help<strong>en</strong><br />

vanuit hun lev<strong>en</strong>sbeschouwing. Door vel<strong>en</strong> wordt die lev<strong>en</strong>sbeschouwing<br />

bepaald door hun religie. Met deze diepste dim<strong>en</strong>sie houd<strong>en</strong> wij ons<br />

bezig in deze brochure. En daarbij beperk<strong>en</strong> wij ons (mede vanwege de<br />

geringe ruimte) tot de houding teg<strong>en</strong>over <strong>euthanasie</strong> vanuit het christelijk<br />

<strong>geloof</strong>.<br />

Vaak wordt de indruk gewekt dat <strong>euthanasie</strong> <strong>en</strong> christelijk <strong>geloof</strong> elkaar<br />

wederzijds uitsluit<strong>en</strong>. In zijn algeme<strong>en</strong>heid is dat aantoonbaar onjuist. Al<br />

vóór de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging voor Vrijwillige Euthanasie opkwam voor<br />

het recht op deze sterv<strong>en</strong>shulp, was door christ<strong>en</strong><strong>en</strong> de vraag naar de<br />

toelaatbaarheid van lev<strong>en</strong>sbeëindiging aan de orde gesteld. In 1969 verwekte<br />

de psychiater prof.dr. J.H. van d<strong>en</strong> Berg veel opschudding met zijn<br />

boekje Medische macht <strong>en</strong> medische ethiek. Van nabij weet ik dat hij tot<br />

deze aanklacht teg<strong>en</strong> het rekk<strong>en</strong> van lev<strong>en</strong>s gedrev<strong>en</strong> werd door oprechte<br />

bijbels-profetische verontwaardiging. Verderop in deze brochure zult u de<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


naam teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> van de gereformeerde theoloog prof. dr. H.M. Kuitert.<br />

Door zijn moedige <strong>en</strong> zorgvuldige studies heeft hij veel gedaan om vrees<br />

<strong>en</strong> vooroordeel op dit gebied weg te nem<strong>en</strong>. Zijn bijdrage aan de aanvaarding<br />

van <strong>euthanasie</strong> in brede kring<strong>en</strong> van christ<strong>en</strong><strong>en</strong> kan moeilijk overschat<br />

word<strong>en</strong>. Ook binn<strong>en</strong> de NVVE zijn led<strong>en</strong> <strong>en</strong> ambtsdragers uit verschill<strong>en</strong>de<br />

kerkelijke richting<strong>en</strong> actief.<br />

1.1 Geme<strong>en</strong>schappelijke uitgangspunt<strong>en</strong><br />

Iedere<strong>en</strong> weet dat er onder christ<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote verscheid<strong>en</strong>heid van<br />

m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> bestaat over tal van onderwerp<strong>en</strong>. Dat is ook het geval wanneer<br />

<strong>euthanasie</strong> ter sprake komt. Niettemin zijn er e<strong>en</strong> aantal uitgangspunt<strong>en</strong><br />

die alle christ<strong>en</strong><strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk hebb<strong>en</strong>. Eén daarvan is<br />

dat zij zich allemaal will<strong>en</strong> oriënter<strong>en</strong> op datg<strong>en</strong>e wat in de boek<strong>en</strong> van<br />

de bijbel geschrev<strong>en</strong> wordt over de wil van God <strong>en</strong> over plaats <strong>en</strong> taak van<br />

de m<strong>en</strong>s in zijn schepping.<br />

Vaak wordt het gesprek op dit niveau bij voorbaat geblokkeerd door<br />

dooddo<strong>en</strong>ers als ‘de bijbel kan op talloze manier<strong>en</strong> uitgelegd word<strong>en</strong>’ of<br />

‘iedere ketter heeft zijn letter.’ Ook nu weer moet<strong>en</strong> wij zegg<strong>en</strong>: dat is<br />

onjuist. Van verreweg het meeste van wat in de bijbel geschrev<strong>en</strong> staat<br />

zijn de interpretatiemogelijkhed<strong>en</strong> beperkt omdat de tekst voor zichzelf<br />

spreekt. En àls er verschill<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong> zijn, zijn die nauwkeurig<br />

<strong>en</strong> duidelijk te omschrijv<strong>en</strong>. De weg<strong>en</strong> gaan pas uite<strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t<br />

dat we het omschrev<strong>en</strong>e gaan toepass<strong>en</strong>. Dan blijkt dat zelfs achter onze<br />

godsdi<strong>en</strong>-stige d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong> oude tradities <strong>en</strong> stukk<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwing<br />

e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong>. Voor rooms-katholieke christ<strong>en</strong><strong>en</strong> is het zelfs zo dat<br />

de bijbel behoort te word<strong>en</strong> gelez<strong>en</strong> in het geheel van de tradities die in<br />

de loop der eeuw<strong>en</strong> in hun kerk gezag hebb<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong>. Onder protestantse<br />

christ<strong>en</strong><strong>en</strong> is het rechtstreekse beroep op de bijbeltekst van doorslaggev<strong>en</strong>de<br />

betek<strong>en</strong>is. Maar die beide hoofdstroming<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> elkaar<br />

weer in dezelfde bedding: all<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> zich inspirer<strong>en</strong> door het beeld dat<br />

in de bijbel getek<strong>en</strong>d wordt van Jezus Christus. In zijn woord<strong>en</strong> <strong>en</strong> dad<strong>en</strong>,<br />

maar het meest nog in zijn persoon, zi<strong>en</strong> wij wie God is <strong>en</strong> hoe de m<strong>en</strong>s<br />

door Hem bedoeld is. Wanneer in de <strong>euthanasie</strong>-discussie het woord<br />

‘zelfbeschikkingsrecht’ aan de orde is (<strong>en</strong> dat is schering <strong>en</strong> inslag!) dan<br />

vind<strong>en</strong> de vrijheid tot dit recht, de verantwoordelijkheid voor dit recht <strong>en</strong><br />

de begr<strong>en</strong>zing ervan in deze inspiratie hun bron <strong>en</strong> maatstaf. De apostel<br />

Paulus heeft deze drie aspect<strong>en</strong> prachtig beschrev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> brief aan<br />

christ<strong>en</strong><strong>en</strong> van zijn tijd (1 Korinthiërs 3: 22 <strong>en</strong> 23):<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


alle ding<strong>en</strong> zijn van u, hetzij de wereld,<br />

hetzij lev<strong>en</strong> of dood,<br />

(ja, zo staat het er, tekstkritisch onbetwist)<br />

hetzij hed<strong>en</strong> of toekomst,<br />

het is alles van u,<br />

maar u b<strong>en</strong>t van Christus <strong>en</strong> Christus is van God.<br />

Dit zou de toonzetting moet<strong>en</strong> zijn waarin christ<strong>en</strong><strong>en</strong> met elkaar sprek<strong>en</strong><br />

over ‘alle ding<strong>en</strong>’, ook over <strong>euthanasie</strong>.<br />

1.2 Misverstand<strong>en</strong><br />

Om vruchtbaar met elkaar te kunn<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> is het soms nodig van te<br />

vor<strong>en</strong> misverstand<strong>en</strong> uit de weg te ruim<strong>en</strong>. En wat <strong>euthanasie</strong> betreft,<br />

wemelt het van misverstand<strong>en</strong>. Op twee daarvan moet ik hier ingaan.<br />

Uit de definitie van <strong>euthanasie</strong>, zoals die hierbov<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> is, blijkt dat<br />

het gaat om e<strong>en</strong> ‘opzettelijk lev<strong>en</strong>sbeëindig<strong>en</strong>d handel<strong>en</strong>.’ Wanneer binn<strong>en</strong><br />

de NVVE gesprok<strong>en</strong> wordt over <strong>euthanasie</strong> wordt dit actieve ingrijp<strong>en</strong><br />

bedoeld. Het gesprek gaat dus niet over het stak<strong>en</strong> van zinloos medisch<br />

handel<strong>en</strong>. Ev<strong>en</strong>min gaat het over medicinale bestrijding van pijn of<br />

b<strong>en</strong>auwdheid, ook niet als die zó hoog wordt opgevoerd dat het lev<strong>en</strong><br />

daardoor verkort wordt.<br />

In de Verklaring van de heilige congregatie voor de <strong>geloof</strong>sleer over de <strong>euthanasie</strong><br />

1 , die de Rooms-Katholieke Kerk deed uitgaan in 1980, lez<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

protest teg<strong>en</strong> het misbruik<strong>en</strong> van de vordering<strong>en</strong> in de medische wet<strong>en</strong>schap<br />

die het mogelijk hebb<strong>en</strong> gemaakt ‘het lev<strong>en</strong> te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> onder<br />

bepaalde voorwaard<strong>en</strong> die echter soms vrag<strong>en</strong> van moraliteit oproep<strong>en</strong>.’<br />

Soms raadt de m<strong>en</strong>selijke voorzichtigheid het gebruik aan van pijnstill<strong>en</strong>de<br />

middel<strong>en</strong>.... zelfs als daardoor het lev<strong>en</strong> onbedoeld wordt verkort <strong>en</strong> er<br />

ge<strong>en</strong> andere middel<strong>en</strong> zijn om het lijd<strong>en</strong> te still<strong>en</strong>. Wanneer e<strong>en</strong> behandeling<br />

‘slechts e<strong>en</strong> hachelijk <strong>en</strong> smartvol rekk<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong> zou betek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

moet <strong>en</strong> mag m<strong>en</strong> daarvan afzi<strong>en</strong>.’<br />

Het zou talloze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onnoemelijk veel lijd<strong>en</strong> bespar<strong>en</strong> als de arts<strong>en</strong><br />

zich aan dit vermaan zoud<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Maar dit is ge<strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> in de zin<br />

van de gebruikelijke definitie. Die wordt in de verklaring afgewez<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> misdaad teg<strong>en</strong> het lev<strong>en</strong>.<br />

1 Zie ook de pauselijke <strong>en</strong>cycliek Evangelium Vitae (1995)<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


Het tweede misverstand dat van te vor<strong>en</strong> rechtgezet moet word<strong>en</strong> is het<br />

volg<strong>en</strong>de. Hierbov<strong>en</strong> is het woord ‘zinloos’ gebruikt in de sam<strong>en</strong>hang<br />

‘zinloos medisch handel<strong>en</strong>.’ Ook valt in de discussie over <strong>euthanasie</strong> wel<br />

de uitdrukking ‘zinloos rekk<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong>’ of wordt beweerd dat e<strong>en</strong><br />

arts, die <strong>euthanasie</strong> toepast, daarmee impliciet e<strong>en</strong> oordeel uitspreekt<br />

over ‘de zin van het lev<strong>en</strong>.’ Dit vloei<strong>en</strong>de gebruik van woord<strong>en</strong> als ‘zin’ <strong>en</strong><br />

‘zinloos’ kan het misverstand oproep<strong>en</strong> dat voorstanders van <strong>euthanasie</strong><br />

ontk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dat lijd<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is kan hebb<strong>en</strong> of dat e<strong>en</strong> gehandicapt lev<strong>en</strong><br />

zinloos zou zijn. Lat<strong>en</strong> we duidelijk zijn! Bij zinloos medisch handel<strong>en</strong><br />

gaat het om het niet beginn<strong>en</strong> aan of het stak<strong>en</strong> van behandeling<strong>en</strong> die,<br />

medisch gesprok<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> uitzicht bied<strong>en</strong> op verbetering van de toestand<br />

van de patiënt. Dat is e<strong>en</strong> kwestie van vakk<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> van vermog<strong>en</strong> tot<br />

invoel<strong>en</strong>.<br />

We moet<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> over ‘de zin van het lev<strong>en</strong>’ sprek<strong>en</strong> als we de betek<strong>en</strong>is<br />

bedoel<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s zèlf aan zijn lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan zijn lev<strong>en</strong>seinde hecht;<br />

de diepste drijfveer die hem beweegt zijn lijd<strong>en</strong> te drag<strong>en</strong> of het te will<strong>en</strong><br />

beëindig<strong>en</strong>. Voor vrijwel alle m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> heeft die zin iets te mak<strong>en</strong> met hun<br />

relaties tot andere m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, met de mogelijkheid tot communicatie, met<br />

e<strong>en</strong> besef van betrokk<strong>en</strong> te zijn ‘in e<strong>en</strong> bezield verband.’ De vraag naar<br />

de zin van het lev<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> vraag van religie: het vermog<strong>en</strong> in relatie te<br />

kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> met de wereld bov<strong>en</strong> jezelf <strong>en</strong> de wereld om je he<strong>en</strong>.<br />

Bijbels gezegd: kunn<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> uit de nabijheid van God <strong>en</strong> van je medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Wanneer we op déze wijze de zin van het lev<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong> in ons<br />

gesprek over <strong>euthanasie</strong>, wordt dit gesprek niet afgekapt, maar kan het<br />

pas goed beginn<strong>en</strong>.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


2 VERBIEDT DE BIJBEL EUTHANASIE?<br />

Christ<strong>en</strong><strong>en</strong> will<strong>en</strong> zich bij het zoek<strong>en</strong> van hun weg lat<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door wat<br />

in de bijbel geschrev<strong>en</strong> staat. Wie daar ernstig mee bezig gaat, merkt dat<br />

de bijbel zeker ge<strong>en</strong> gemakkelijk te hanter<strong>en</strong> boek is; het is niet e<strong>en</strong> soort<br />

goddelijk wetboek-van-strafrecht waarin je artikel zoveel-<strong>en</strong>-zoveel kunt<br />

opslaan. Eig<strong>en</strong>lijk is de bijbel helemaal ge<strong>en</strong> ‘boek’ in de gangbare betek<strong>en</strong>is<br />

van dit woord, maar e<strong>en</strong> hele bibliotheek. Daarin vind<strong>en</strong> we de<br />

meest uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> boek<strong>en</strong>: kroniek<strong>en</strong>, volksleg<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, lieder<strong>en</strong>,<br />

biografieën, briev<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog veel meer. Afgeronde wetboek<strong>en</strong> zijn daar nauwelijks<br />

bij. Wel zijn in e<strong>en</strong> aantal van die boek<strong>en</strong> voorschrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebod<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, die zowel de eredi<strong>en</strong>st als het persoonlijke <strong>en</strong> maatschappelijke<br />

lev<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>.<br />

Maar, ev<strong>en</strong>als die boek<strong>en</strong> zelf, stamm<strong>en</strong> deze gebod<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> uit<br />

heel verschill<strong>en</strong>de tijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> zij stemm<strong>en</strong> dan ook lang niet altijd met elkaar<br />

overe<strong>en</strong>. Wat zij in elk geval wèl geme<strong>en</strong>schappelijk hebb<strong>en</strong> is, dat zij alle<br />

geformuleerd werd<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> tijd waarin de meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘natuurlijke’<br />

dood stierv<strong>en</strong>. Vandaar dat het probleem van de <strong>euthanasie</strong> helemaal<br />

niet aan de orde komt.<br />

2.1 Gij zult niet doodslaan<br />

Nu vind<strong>en</strong> we in het boek Exodus, hoofdstuk 20, de ‘Ti<strong>en</strong> Gebod<strong>en</strong>.’ Dat<br />

zijn e<strong>en</strong> aantal grondregels die voor de Israëliet<strong>en</strong> de verbondsrelatie met<br />

God regel<strong>en</strong> (bijvoorbeeld: ‘Gij zult ge<strong>en</strong> andere god<strong>en</strong> voor mijn aangezicht<br />

hebb<strong>en</strong>’). Zes van deze regels hebb<strong>en</strong> betrekking op de relaties tuss<strong>en</strong><br />

de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onderling.<br />

Eén daarvan wordt in de <strong>euthanasie</strong>discussie vaak aangehaald: ‘Gij zult<br />

niet doodslaan.’ Hier wordt dus verbod<strong>en</strong> dat wij elkaar uit boosaardige<br />

motiev<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong> berov<strong>en</strong>. Jezus ging zelfs zó ver, dat hij die kwade<br />

gezindheid op één lijn stelde met de daad van het vermoord<strong>en</strong>. 1<br />

Soms wordt dit gebod uit de vrije hand weergegev<strong>en</strong> als: ‘Gij zult niet<br />

dod<strong>en</strong>.’ In deze verminkte vorm wordt het vaak gebruikt om <strong>euthanasie</strong> af<br />

te wijz<strong>en</strong>. Daarom is hier e<strong>en</strong> korte toelichting noodzakelijk.<br />

Ook in de Nederlandse juridische taal wordt zorgvuldig onderscheid<br />

1 Matthëus 5: 21 <strong>en</strong> 22<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 11


gemaakt tuss<strong>en</strong> ‘moord’ <strong>en</strong> andere vorm<strong>en</strong> van dod<strong>en</strong>, bijvoorbeeld ‘manslag’.<br />

Dit onderscheid maakt het mogelijk motiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> situaties in de<br />

beoordeling te betrekk<strong>en</strong>. In het Hebreeuwse <strong>en</strong> Griekse spraakgebruik<br />

van de bijbel is dat niet anders.<br />

Zo k<strong>en</strong>t het Hebreeuws e<strong>en</strong> woord dat uitdrukkelijk ‘doodslaan’ of ‘vermoord<strong>en</strong>’<br />

betek<strong>en</strong>t. Het slaat altijd op e<strong>en</strong> handeling met boos opzet, die<br />

dan ook steeds godsdi<strong>en</strong>stig <strong>en</strong> moreel veroordeeld wordt. Dàt is het<br />

woord dat in het zesde van de Ti<strong>en</strong> Gebod<strong>en</strong> gebruikt wordt. Ook hier is<br />

het ge<strong>en</strong> kwestie van e<strong>en</strong> bepaalde uitleg, maar van zakelijk <strong>en</strong> nauwkeurig<br />

lez<strong>en</strong> wat er staat.<br />

Het Hebreeuws k<strong>en</strong>t ook e<strong>en</strong> woord met e<strong>en</strong> veel neutralere betek<strong>en</strong>is, <strong>en</strong><br />

dat vertaald moet word<strong>en</strong> met ‘dod<strong>en</strong>’. Het wordt gebruikt wanneer het<br />

gaat om bijvoorbeeld het dod<strong>en</strong> van offerdier<strong>en</strong>, voor het voltrekk<strong>en</strong> van<br />

de doodstraf of voor het dod<strong>en</strong> van vijand<strong>en</strong> in de oorlog. Van al deze<br />

handeling<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we vaak in de bijbel dat ze gebeur<strong>en</strong> in opdracht van<br />

God. Twee keer kom<strong>en</strong> we zelfs e<strong>en</strong> vorm van dit werkwoord teg<strong>en</strong> met de<br />

betek<strong>en</strong>is: ‘iemand de g<strong>en</strong>adeslag gev<strong>en</strong>.’ 2<br />

Voorbeeld<strong>en</strong><br />

Dod<strong>en</strong> is zowel in de bijbel als in de christelijke ethiek meestal gezi<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> handeling die soms nodig, soms zelfs gebod<strong>en</strong> is. Enkele voorbeeld<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> dat duidelijk. Lev<strong>en</strong> in vrijheid <strong>en</strong> veiligheid werd <strong>en</strong> wordt<br />

ervar<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> hogere waarde dan het hoe-dan-ook voortbestaan. Zij, die<br />

op deze ethische grond<strong>en</strong> oorlog <strong>en</strong> doodstraf in bepaalde situaties niet<br />

afwijz<strong>en</strong>, erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> daarmee dat er waard<strong>en</strong> zijn die het lev<strong>en</strong> van de<br />

<strong>en</strong>keling overstijg<strong>en</strong>. Het klinkt dus niet oprecht wanneer christ<strong>en</strong><strong>en</strong> in de<br />

discussie over <strong>euthanasie</strong> stell<strong>en</strong> dat dod<strong>en</strong> absoluut verbod<strong>en</strong> is.<br />

Wanneer we ons nu realiser<strong>en</strong> wat <strong>euthanasie</strong> is, namelijk het ingaan op<br />

iemands dring<strong>en</strong>d <strong>en</strong> herhaald verzoek om hem uit zijn lijd<strong>en</strong> te verloss<strong>en</strong>,<br />

dan kunn<strong>en</strong> wij gemakkelijk inzi<strong>en</strong> dat de kreet ‘<strong>euthanasie</strong> is moord’<br />

berust op onzindelijk <strong>en</strong> oneerlijk taalgebruik.<br />

Respect voor iemands uitdrukkelijke w<strong>en</strong>s <strong>en</strong> mededog<strong>en</strong> met iemands<br />

ondraaglijk lijd<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> toch bezwaarlijk boosaardige motiev<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd<br />

word<strong>en</strong>. Er is ge<strong>en</strong> gebod in de bijbel dat het dod<strong>en</strong> in dergelijke nood-<br />

2 1 Samuël 14: 13<br />

2 2 Samuël 1: 9<br />

12 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


situaties verbiedt. Gelovig<strong>en</strong>, die voor zichzelf met de <strong>euthanasie</strong>vraag<br />

bezig zijn, mog<strong>en</strong> aan dit inzicht de volle vrijheid ontl<strong>en</strong><strong>en</strong> om <strong>euthanasie</strong><br />

te overweg<strong>en</strong> of te vrag<strong>en</strong>. En hulpverl<strong>en</strong>ers mog<strong>en</strong> er diezelfde vrijheid in<br />

vind<strong>en</strong> om de hulpvrager deze di<strong>en</strong>st te bewijz<strong>en</strong>.<br />

Wanneer wij word<strong>en</strong> aangevall<strong>en</strong> door teg<strong>en</strong>standers van <strong>euthanasie</strong> op<br />

grond van e<strong>en</strong> in feite niet bestaand (dit wil zegg<strong>en</strong> onjuist vertaald) verbod<br />

‘gij zult niet dod<strong>en</strong>’, dan is het zakelijk volstrekt terecht h<strong>en</strong> er op te<br />

wijz<strong>en</strong> dat ze de gebod<strong>en</strong> van hun eig<strong>en</strong> religie niet goed k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Wanneer<br />

die teg<strong>en</strong>standers theolog<strong>en</strong> zijn, dan ontkom<strong>en</strong> wij niet aan de indruk dat<br />

zij in dit geval e<strong>en</strong> bedrieglijke voorstelling van zak<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>; dat zij zich<br />

niet ontzi<strong>en</strong> het goddelijke gebod te vermink<strong>en</strong>. 3<br />

2.2 God - m<strong>en</strong>s - gebod<br />

Dat gebod<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> niet de belangrijkste inhoud van de bijbel vorm<strong>en</strong><br />

werd reeds duidelijk gemaakt. Nu moet<strong>en</strong> wij zelfs zegg<strong>en</strong> dat in de<br />

diepere godsdi<strong>en</strong>stige gezindheid van de meeste bijbelboek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere<br />

t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s steeds duidelijker naar vor<strong>en</strong> komt. Namelijk deze: dat zèlfs die<br />

voorschrift<strong>en</strong>, die rechtstreeks slaan op ons verkeer met God, ondergeschikt<br />

word<strong>en</strong> gemaakt aan de fundam<strong>en</strong>tele regel: ‘Heb God lief met al<br />

je vermog<strong>en</strong>s, <strong>en</strong> de naaste als jezelf.’<br />

Daarom kon één van de profet<strong>en</strong> Gods wil vertolk<strong>en</strong> met de woord<strong>en</strong>:<br />

‘In liefde heb ik behag<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet in offerand<strong>en</strong>.’ 4 In deze lijn ligt het als<br />

Jezus ons duidelijk maakt dat het gebod er is voor de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<br />

niet voor het gebod. 5 <strong>Christelijk</strong>e ethiek formuleert haar standpunt<strong>en</strong> niet<br />

vanuit e<strong>en</strong> angstvallig naslaan van verbod<strong>en</strong> of gebod<strong>en</strong>, maar vanuit e<strong>en</strong><br />

ernstig zelfonderzoek naar onze motiev<strong>en</strong>.<br />

Dit houdt natuurlijk wèl in dat deze grondregel ook geldt voor het dod<strong>en</strong>.<br />

Wanneer dit gebeurt uit eig<strong>en</strong>belang, uit wraakzucht of uit andere boos-<br />

3 In het Nieuwe Testam<strong>en</strong>t wordt op <strong>en</strong>kele plaats<strong>en</strong> het zesde gebod geciteerd.<br />

In de veel gelez<strong>en</strong> stat<strong>en</strong>bijbel lez<strong>en</strong> we daar: gij zult niet dod<strong>en</strong>. In de Griekse<br />

grondtekst staat op deze plaats<strong>en</strong> e<strong>en</strong> woord dat primair ‘vermoord<strong>en</strong>’ betek<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> dat dus e<strong>en</strong> goede vertaling is van de Hebreeuwse tekst in Exodus 20. Dat<br />

e<strong>en</strong> leek dit niet kan onderscheid<strong>en</strong> ligt voor de hand; ev<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>d is<br />

het dat e<strong>en</strong> theoloog dat wèl kan.<br />

4 Hosea 6: 6<br />

5 Markus 2: 27<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 13


aardige motiev<strong>en</strong>, dan is dat altijd ‘moord’, dus nooit te rechtvaardig<strong>en</strong>.<br />

Vanuit bijbels standpunt kan over <strong>euthanasie</strong> alle<strong>en</strong> gedacht word<strong>en</strong> als<br />

heel nadrukkelijk sprake is van e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st uit barmhartigheid. Aan e<strong>en</strong><br />

dergelijk di<strong>en</strong>stbetoon mag ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele christ<strong>en</strong> zich onttrekk<strong>en</strong>.<br />

14 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


3 ZELFBESCHIKKING EN VERANTWOORDELIJKHEID<br />

Wanneer iemand, door ondraaglijk lijd<strong>en</strong> gedrev<strong>en</strong>, vraagt om beëindiging<br />

van haar of zijn lev<strong>en</strong>, dan maakt deze persoon in de meest definitieve<br />

zin van het woord gebruik van het recht over eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong>.<br />

In de <strong>euthanasie</strong>discussie neemt de term zelfbeschikkingsrecht dan<br />

ook e<strong>en</strong> belangrijke plaats in.<br />

De theoloog H.M. Kuitert heeft over dit recht diepgaand gedacht <strong>en</strong><br />

geschrev<strong>en</strong>. Hij is daarover heftig aangevall<strong>en</strong>. Want, zegg<strong>en</strong> zijn teg<strong>en</strong>standers,<br />

e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s heeft niet het recht over eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong>;<br />

dat recht komt uitsluit<strong>en</strong>d toe aan God.<br />

Dit verwijt wordt volstrekt t<strong>en</strong> onrechte gemaakt; Kuitert laat er immers<br />

ge<strong>en</strong> twijfel over bestaan dat hij van dit recht uitsluit<strong>en</strong>d spreekt binn<strong>en</strong><br />

de relaties van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onderling. In zijn boek E<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste dood 1 schrijft<br />

hij dan ook: ‘Er zou niet zo om zelfbeschikking geroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als dokters<br />

niet zo over je beschikt<strong>en</strong>’. En het zijn waarlijk niet alle<strong>en</strong> dokters die<br />

m<strong>en</strong><strong>en</strong> over ons lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ons al-dan-niet sterv<strong>en</strong> te mog<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong>!<br />

3.1 Legitieme aarzeling<br />

Aan de kritiek op het zelfbeschikkingsrecht ligt overig<strong>en</strong>s wel e<strong>en</strong> echt bijbelse<br />

aarzeling t<strong>en</strong> grondslag. Alle boek<strong>en</strong> van de bijbel gaan er van uit<br />

dat God de schepper is van de wereld <strong>en</strong> de gever van het lev<strong>en</strong>: ‘Uit Hem,<br />

door Hem <strong>en</strong> tot Hem zijn alle ding<strong>en</strong>.’ Om het absolute alle<strong>en</strong>recht van<br />

God op de door Hem geschap<strong>en</strong> werkelijkheid tot uitdrukking te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

gebruik<strong>en</strong> de bijbelschrijvers titels als ‘Heer’ <strong>en</strong> ‘Koning’.<br />

Er bestaat onder christ<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> bonte verscheid<strong>en</strong>heid van m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

over de wijze waarop we over Gods scheppingswerk kunn<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, maar<br />

dat de gedachte van Gods soevereiniteit daarin doorklinkt, daarover zijn<br />

we het allemaal e<strong>en</strong>s.<br />

Wanneer m<strong>en</strong>selijk zelfbeschikkingsrecht afbreuk zou do<strong>en</strong> aan Gods<br />

beschikkingsrecht, dan zou e<strong>en</strong> gelovige wel totaal verpletterd moet<strong>en</strong> zijn<br />

door lijd<strong>en</strong> eer hij voor zichzelf dat recht zou opeis<strong>en</strong>.<br />

1 Kuitert herschreef dit boek tot Mag er e<strong>en</strong> eind kom<strong>en</strong> aan het bittere einde<br />

(Baarn, 1993)<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 1


Het is ev<strong>en</strong>wel de vraag of het eerst zover moet kom<strong>en</strong>. Zo unaniem de<br />

bijbelschrijvers zijn in het belijd<strong>en</strong> van Gods soevereiniteit, zo e<strong>en</strong>stemmig<br />

zijn ze ook in de gedachte dat God de verantwoordelijkheid voor het<br />

beheer van zijn schepping in de hand<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s legt. God geeft de<br />

pas-geschap<strong>en</strong> wereld aan de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om ‘die te bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> te bewar<strong>en</strong>.’<br />

Gelijk met deze opdracht wordt het de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> duidelijk gemaakt dat ze<br />

verantwoordelijk zijn voor hun medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, dat ze ‘huns broeders hoeder’<br />

zijn. Het uiterste beschikkingsrecht van God sluit het beschikkingsrecht<br />

van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet uit, maar in.<br />

E<strong>en</strong> goed bijbels woord om dit uit te drukk<strong>en</strong> is ‘r<strong>en</strong>tmeesterschap.’<br />

3.2 R<strong>en</strong>tmeesterschap<br />

In de bijbel is de r<strong>en</strong>tmeester deg<strong>en</strong>e die nam<strong>en</strong>s de heer met volmacht<br />

kan optred<strong>en</strong>: hij is ‘over het huis gesteld.’ Hij heeft e<strong>en</strong> bijna onbeperkte<br />

handelingsbevoegdheid, maar moet wel achteraf verantwoording aflegg<strong>en</strong>.<br />

Bij het handel<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> hoort ook de vrijheid om initiatiev<strong>en</strong><br />

te ontplooi<strong>en</strong>; m<strong>en</strong>ig heer zal die zelfs van zijn r<strong>en</strong>tmeester geëist<br />

hebb<strong>en</strong>.<br />

Zo vertelt Jezus e<strong>en</strong> verhaal over e<strong>en</strong> meester die heel zijn bezit aan drie<br />

slav<strong>en</strong> toevertrouwt. Eén heeft met deze opdracht niets gedaan uit vrees<br />

voor zijn heer. Deze slaaf krijgt te hor<strong>en</strong> dat hij weg<strong>en</strong>s die nalatigheid ‘in<br />

de buit<strong>en</strong>ste duisternis’ geworp<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong>.<br />

Natuurlijk wordt van de r<strong>en</strong>tmeester verlangd dat hij het goed <strong>en</strong> het<br />

personeel beheert in de stijl van de heer zelf. Ook hierin zijn de bijbelschrijvers<br />

e<strong>en</strong>stemmig <strong>en</strong> duidelijk als zij die stijl typer<strong>en</strong> met de woord<strong>en</strong><br />

‘gerechtigheid’ <strong>en</strong> ‘barmhartigheid’. Daarmee bedoel<strong>en</strong> ze dan niet<br />

de kille rechtvaardigheid van leer-om-leer, maar de gerechtigheid die juist<br />

hèn tot hun recht laat kom<strong>en</strong>, die anders verdrukt <strong>en</strong> rechteloos zoud<strong>en</strong><br />

zijn.<br />

En bij het woord ‘barmhartigheid’ moet<strong>en</strong> we zeker niet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan de<br />

b<strong>en</strong>ep<strong>en</strong> diak<strong>en</strong>huis-mannetjes-sfeer, maar aan de gulheid van e<strong>en</strong> hand<br />

die ‘wijd op<strong>en</strong> is voor uw broeder.’<br />

E<strong>en</strong> gelovige ziet zijn lev<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> gave van God, maar ook als e<strong>en</strong> opgave;<br />

hij heeft de vrijheid van de r<strong>en</strong>tmeester, de plicht tot initiatief. Hij<br />

heeft e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm beslissingsrecht, maar weet dat hij over zijn beslissing<strong>en</strong><br />

verantwoording zal moet<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong>; óók van díe beslissing<strong>en</strong> die hij<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 1


uit barmhartigheid had moet<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>, maar die hij uit vrees of bekromp<strong>en</strong>heid<br />

van zich af heeft geschov<strong>en</strong>.<br />

3.3 Eerbied voor het lev<strong>en</strong><br />

In het vorige hoofdstuk werd gezegd dat heel de problematiek van de<br />

<strong>euthanasie</strong> buit<strong>en</strong> het gezichtsveld van de bijbelschrijvers ligt. Wèl kunn<strong>en</strong><br />

we zegg<strong>en</strong> dat de bijbel nerg<strong>en</strong>s aanleiding geeft om te vermoed<strong>en</strong><br />

dat de beslissing tot beëindiging van het lev<strong>en</strong> in bepaalde situaties buit<strong>en</strong><br />

de bevoegdheid van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zou ligg<strong>en</strong>. Mits ook deze beslissing<br />

de gerechtigheid <strong>en</strong> de barmhartigheid van de Heer zelf weerspiegelt.<br />

Daarbij is de eerbied voor ‘het lev<strong>en</strong>’ als de e<strong>en</strong> of andere mystieke zelfstandigheid,<br />

als iets dat heilig is uit zichzelf, volkom<strong>en</strong> vreemd aan de<br />

bijbel. Die k<strong>en</strong>t alle<strong>en</strong> eerbied voor het lev<strong>en</strong> omdat dit door God geschap<strong>en</strong><br />

is. Het lev<strong>en</strong> is die gave <strong>en</strong> opgave van God die het ons mogelijk<br />

maakt zijn andere gav<strong>en</strong> te ontvang<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn opgav<strong>en</strong> vruchtbaar te<br />

mak<strong>en</strong>. Het is niet het hoogste goed, dat t<strong>en</strong> koste van alles in stand<br />

gehoud<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>. De keerzijde hiervan is dat de bijbel de dood niet<br />

ziet als het uiterste kwaad dat bestred<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>, maar de zonde,<br />

het verbrek<strong>en</strong> of misbruik<strong>en</strong> van onze relatie met God <strong>en</strong> onze medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

In zijn reeds eerder g<strong>en</strong>oemde boek stelt professor Kuitert de vraag of we<br />

het geschonk<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> niet zoud<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> teruggev<strong>en</strong> wanneer de situatie<br />

zo is geword<strong>en</strong> dat het niet meer met dankbaarheid als gesch<strong>en</strong>k ervar<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong>. Kuitert beantwoordt deze vraag bevestig<strong>en</strong>d <strong>en</strong> ik val hem<br />

daarin met overtuiging bij. De bijbel toont ons niet e<strong>en</strong> God die zo<br />

onbarmhartig is dat hij ons de plicht oplegt e<strong>en</strong> ondraaglijk bestaan verder<br />

te lev<strong>en</strong>.<br />

In het ziek<strong>en</strong>huispastoraat is het gebruikelijk met patiënt<strong>en</strong> te bidd<strong>en</strong> om<br />

g<strong>en</strong>ezing. We gaan er daarbij stilzwijg<strong>en</strong>d van uit dat als God dit gebed<br />

verhoort, Hij dit doet door de di<strong>en</strong>st van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Zou dit anders zijn<br />

wanneer patiënt<strong>en</strong> bidd<strong>en</strong> om te mog<strong>en</strong> sterv<strong>en</strong>?<br />

Ook met betrekking tot ons eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> zijn wij r<strong>en</strong>tmeesters met e<strong>en</strong> uitgebreide<br />

volmacht, wet<strong>en</strong>d dat wij over onze beschikking<strong>en</strong> verantwoording<br />

zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong>. Deze verantwoordingsplicht herinnert ons<br />

er ook aan dat aan onze volmacht gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> zijn gesteld.<br />

Er is e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>s naar bov<strong>en</strong>: God is de absolute Heer, die onze beslissin-<br />

1 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


g<strong>en</strong> bindt aan zijn gebod. Maar er is ook e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>s om de m<strong>en</strong>s he<strong>en</strong>: zijn<br />

volmacht wordt ingeperkt door het mandaat van zijn medem<strong>en</strong>s. Die<br />

gr<strong>en</strong>s wordt overschred<strong>en</strong> wanneer m<strong>en</strong> iemand teg<strong>en</strong> di<strong>en</strong>s wil van het<br />

lev<strong>en</strong> berooft. Maar ev<strong>en</strong>zeer overschrijd<strong>en</strong> we die gr<strong>en</strong>s van ons r<strong>en</strong>tmeesterschap,<br />

wanneer wij iemand teg<strong>en</strong> di<strong>en</strong>s wil in lev<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Het<br />

meewerk<strong>en</strong> aan <strong>euthanasie</strong> kan e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stbetoon zijn dat van ons verlangd<br />

wordt vanuit die royale bijbelse barmhartigheid, zojuist g<strong>en</strong>oemd<br />

als k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor de stijl van de Heer wi<strong>en</strong>s r<strong>en</strong>tmeesters wij zijn.<br />

Christ<strong>en</strong><strong>en</strong> zull<strong>en</strong> het zelfbeschikkingsrecht over eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> sterv<strong>en</strong><br />

niet zi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> vrijbrief om maar te do<strong>en</strong> wat zij will<strong>en</strong>, maar wèl als e<strong>en</strong><br />

onvervreemdbaar mandaat van Godswege. Christ<strong>en</strong><strong>en</strong> in de NVVE claim<strong>en</strong><br />

het recht om dit mandaat in alle bijbelse vrijheid te mog<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 1


4 EEN LAATSTE VOORBEHOUD<br />

U zult ze stellig ook gehad hebb<strong>en</strong>: ontmoeting<strong>en</strong> die je nooit meer vergeet.<br />

Zo herinner ik mij e<strong>en</strong> man die in e<strong>en</strong> vergevorderd stadium van<br />

kanker in ons ziek<strong>en</strong>huis werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hoewel hij er nadrukkelijk<br />

blijk van gaf dat hij niet godsdi<strong>en</strong>stig was, ontwikkelde zich tuss<strong>en</strong> hem<br />

<strong>en</strong> mij e<strong>en</strong> goede persoonlijke relatie. De ondraaglijke pijn die hij leed –<br />

dwars door alle pijnstillers he<strong>en</strong> – bracht hem er toe <strong>euthanasie</strong> te vrag<strong>en</strong>.<br />

Deze hulp werd hem in het ziek<strong>en</strong>huis niet gebod<strong>en</strong>, maar zijn huisarts<br />

was bereid hem die wel te gev<strong>en</strong>. De patiënt zou daarom ons<br />

ziek<strong>en</strong>huis verlat<strong>en</strong> om thuis e<strong>en</strong> eind aan zijn lijd<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>.<br />

De nacht voor zijn vertrek liet hij mij roep<strong>en</strong>. Hij vertelde mij to<strong>en</strong> dat hij<br />

was opgevoed in e<strong>en</strong> str<strong>en</strong>g christelijk weeshuis waar vaak gedreigd werd<br />

met God die al onze verkeerde dad<strong>en</strong> ziet. ‘Als je dit of dat doet, zul je in<br />

de hel kom<strong>en</strong>!’ Nu hij op het punt stond te gaan sterv<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> de destijds<br />

gewekte angst<strong>en</strong> voor de hel in alle hevigheid bov<strong>en</strong>. Nog e<strong>en</strong> maand<br />

lang heeft hij thuis zijn vreselijk lijd<strong>en</strong> doorworsteld voor hij die verdrong<strong>en</strong><br />

angst<strong>en</strong> zover had overwonn<strong>en</strong> dat hij zijn eerder g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besluit<br />

kon uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Naar goed gebruik heb ik deze herinnering zó weergegev<strong>en</strong> dat de betrokk<strong>en</strong><br />

persoon onherk<strong>en</strong>baar is. Ik vertel haar om te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong><br />

laatste reserve bestaat die e<strong>en</strong> ernstige blokkering kan zijn voor de innerlijke<br />

aanvaarding van <strong>euthanasie</strong>. Op zichzelf is doodgaan al ge<strong>en</strong> gemakkelijke<br />

zaak. Elk lev<strong>en</strong>d wez<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> ingebouwd mechanisme om de<br />

dood op e<strong>en</strong> afstand te houd<strong>en</strong>. Bij de m<strong>en</strong>s komt naast deze ‘vitale<br />

doodsangst’ nog het bewustzijn van zijn individuele sterv<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vraag<br />

of met de dood ‘alles uit’ is.<br />

4.1 Drie hoofdweg<strong>en</strong><br />

Kort sam<strong>en</strong>gevat kunn<strong>en</strong> wij zegg<strong>en</strong> dat de m<strong>en</strong>sheid op drie wijz<strong>en</strong><br />

geprobeerd heeft op deze laatste vraag e<strong>en</strong> antwoord te vind<strong>en</strong>. Wanneer<br />

wij er van uitgaan dat de mogelijkhed<strong>en</strong> om te kunn<strong>en</strong> (voort)lev<strong>en</strong><br />

beperkt zijn tot ons lichamelijk bestaan, dan is de logische consequ<strong>en</strong>tie<br />

dat we zegg<strong>en</strong>: ‘dood is dood.’<br />

Ander<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> als het wez<strong>en</strong>lijke van de m<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> geestelijke kern, e<strong>en</strong><br />

bewust ik dat met de dood van het lichaam niet ophoudt te bestaan.<br />

20 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


Onder h<strong>en</strong> zijn vel<strong>en</strong> de overtuiging toegedaan dat deze onsterfelijke kern<br />

steeds opnieuw belichaamd wordt. Dat is de leer van de reïncarnatie, die<br />

e<strong>en</strong> grote rol speelt in de oosterse religies. Omdat daaraan de leer verbond<strong>en</strong><br />

is dat, wat de m<strong>en</strong>s in het <strong>en</strong>e lev<strong>en</strong> doet, bepal<strong>en</strong>d is voor het<br />

volg<strong>en</strong>de, kan ook hier de vraag opkom<strong>en</strong> of het zelf beëindig<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

lichamelijk lev<strong>en</strong> wel toelaatbaar is.<br />

In het christelijk <strong>geloof</strong> (<strong>en</strong> daarover gaat het in deze brochure) is de verbondsgedachte<br />

bepal<strong>en</strong>d. Met de dood komt er ge<strong>en</strong> eind aan onze relatie<br />

met God; hij laat ons ook dan niet los. In de, vooral oudere, christelijke<br />

theologie is dit ‘ons’ (of ‘ik’) gelokaliseerd in de onsterfelijke ziel. Deze<br />

voorstelling ontbreekt in de bijbel wel niet helemaal, maar staat zeker<br />

niet zo c<strong>en</strong>traal als vrij algeme<strong>en</strong> gedacht wordt. In elk geval is de bijbelse<br />

toekomstverwachting verbond<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> – éénmalig – vernieuwde<br />

lichamelijkheid. E<strong>en</strong> oude <strong>geloof</strong>sbelijd<strong>en</strong>is zegt het heel plastisch: ‘Ik<br />

<strong>geloof</strong> in de wederopstanding van het vlees.’ Als lichamelijke wez<strong>en</strong>s zull<strong>en</strong><br />

we burgers zijn van de nieuwe wereld waar Gods gerechtigheid woont.<br />

Of... wij zull<strong>en</strong> daarvan word<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong>.<br />

4.2 E<strong>en</strong> bijbelse visie<br />

Hier zijn we terug bij het begin van dit hoofdstuk. Het christelijk <strong>geloof</strong><br />

k<strong>en</strong>t wel degelijk de gedachte dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit Gods hand kunn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>,<br />

dat ze ‘verlor<strong>en</strong> gaan.’ En vaker dan m<strong>en</strong>ige<strong>en</strong> lief is wordt in de bijbel<br />

deze toestand uitgedrukt met het woord hel, de plaats van het eeuwige<br />

vuur, waar gewe<strong>en</strong> is <strong>en</strong> tand<strong>en</strong>geknars. Het is waar dat Jezus, wanneer<br />

hij deze woord<strong>en</strong> gebruikt, zich aansluit bij het spraakgebruik van e<strong>en</strong><br />

joodse stroming uit zijn eig<strong>en</strong> tijd. Maar ev<strong>en</strong>zeer is het waar dat hij nerg<strong>en</strong>s<br />

afstand neemt van de inhoud van dat spraakgebruik.<br />

In het verled<strong>en</strong> zijn deze woord<strong>en</strong> vaak gebruikt om macht uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

over het gewet<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. En vóór mij ligt e<strong>en</strong> uitspraak van e<strong>en</strong><br />

dominee die, in verband met <strong>euthanasie</strong>, er voor waarschuwt dat die ons<br />

kan br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ‘in de eeuwige pijn, waar ge<strong>en</strong> dokters <strong>en</strong> pijnstillers meer<br />

zijn.’<br />

Natuurlijk verwerp<strong>en</strong> wij dit botte misbruik van Jezus’ woord<strong>en</strong>. Maar we<br />

moet<strong>en</strong> ons er ook voor hoed<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong> in het andere uiterste door<br />

die woord<strong>en</strong> te verdoezel<strong>en</strong>. De bijbel spreekt duidelijk van e<strong>en</strong> God die<br />

rek<strong>en</strong>schap vraagt. Het welwill<strong>en</strong>de godsbeeld, dat in onze tijd in brede<br />

22 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


kerkelijke kring<strong>en</strong> opgeld doet, is veeleer ontsprot<strong>en</strong> aan onze eig<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong>, dan ontle<strong>en</strong>d aan de bijbel.<br />

4.3 Gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

Hierbov<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>de ik drie hoofdlijn<strong>en</strong> waarlangs gedacht is over het sterv<strong>en</strong><br />

van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat daarna komt. Voor elk van deze voorstelling<strong>en</strong><br />

zijn goede argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan te voer<strong>en</strong>; van ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele ervan is de ‘waarheid’<br />

aan te ton<strong>en</strong>.<br />

Wanneer wij prober<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> goed te sterv<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> wij moet<strong>en</strong><br />

beseff<strong>en</strong> dat die voorstelling<strong>en</strong> er zijn, <strong>en</strong> er rek<strong>en</strong>ing mee moet<strong>en</strong> houd<strong>en</strong><br />

dat ze het belev<strong>en</strong> van de nader<strong>en</strong>de dood kunn<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>. Voor<br />

h<strong>en</strong>, die de dood niet kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> als het definitieve einde van ons<br />

bestaan, kan dit ook e<strong>en</strong> uiterste reserve betek<strong>en</strong><strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het<br />

aanvaard<strong>en</strong> van <strong>euthanasie</strong>.<br />

Eer wij zover zijn dat we overweg<strong>en</strong> voor onszelf hierom te vrag<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong><br />

we ook deze reserve voor e<strong>en</strong> goed deel hebb<strong>en</strong> overwonn<strong>en</strong>. Het wet<strong>en</strong><br />

dat de vraag om <strong>euthanasie</strong> niet in strijd is met het gebod van God; het<br />

bewustzijn van de grote beslissingsbevoegdheid die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, als Gods<br />

r<strong>en</strong>tmeesters, hebb<strong>en</strong>, heeft ons misschi<strong>en</strong> daarbij geholp<strong>en</strong>.<br />

Ook in verband met de laatste vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> angst<strong>en</strong> heeft de bijbel meer<br />

houvast <strong>en</strong> inzicht te bied<strong>en</strong> dan uit deze bladzijd<strong>en</strong> kan blijk<strong>en</strong>. Wel<br />

hoop ik voldo<strong>en</strong>de duidelijk te hebb<strong>en</strong> gemaakt dat het hier gaat om de<br />

meest ingrijp<strong>en</strong>de beslissing waarvoor e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s kan kom<strong>en</strong> te staan.<br />

Hier kan alle<strong>en</strong> geholp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in persoonlijk gericht luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> sprek<strong>en</strong>.<br />

Deze hulp kan in de eerste plaats verwacht word<strong>en</strong> van de <strong>geloof</strong>sgeme<strong>en</strong>schap<br />

of de lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke groepering die de betrokk<strong>en</strong>e zelf<br />

kiest. Kerkelijke hulpverl<strong>en</strong>ers zull<strong>en</strong> zeker de aandacht bepal<strong>en</strong> bij de<br />

vele blijde aspect<strong>en</strong> van de bijbelse boodschap. Daarbij verliez<strong>en</strong> de<br />

waarschuw<strong>en</strong>de woord<strong>en</strong> hun beangstig<strong>en</strong>de e<strong>en</strong>zijdigheid. Andere hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

staan hier aan de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van hun mogelijkhed<strong>en</strong>. Moet<strong>en</strong> zij<br />

het dan maar lat<strong>en</strong> afwet<strong>en</strong>? Zeker niet! Als om onze bijstand gevraagd<br />

is, zull<strong>en</strong> we die will<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, trouw tot het einde. Mits we de beperkthed<strong>en</strong><br />

van onze mogelijkhed<strong>en</strong> voor og<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>, kan onze nabijheid voor<br />

de betrokk<strong>en</strong> persoon nog veel betek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 23


24 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


LITERATUUR<br />

Berg, J.H. van d<strong>en</strong><br />

Medische macht <strong>en</strong> medische ethiek<br />

Nijkerk, 1983-25 (oorspr. dr. 1969).<br />

Euthanasie <strong>en</strong> pastoraat<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage, 1988.<br />

Kuitert, H.M.<br />

Mag er e<strong>en</strong> eind kom<strong>en</strong> aan het bittere einde?<br />

Lev<strong>en</strong>sbeëindiging in de context van sterv<strong>en</strong>sbegeleiding<br />

Baarn, 1993-2.<br />

Lange, F. de <strong>en</strong> J. Jans (red.)<br />

De dood in het geding: Euthanasiewetgeving <strong>en</strong> de kerk<strong>en</strong><br />

Kamp<strong>en</strong>, 2000.<br />

Megchel<strong>en</strong>, P. van<br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwing <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong><br />

Amsterdam, 1999.<br />

Thomasma, D.C. e.a.<br />

Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia<br />

Dordrecht, 1998.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 2


INFORMATIE OVER DE NVVE<br />

Wilsverklaring<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> wilsverklaring is e<strong>en</strong> persoonlijk docum<strong>en</strong>t waarin iemand zijn wil <strong>en</strong><br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> over zijn lev<strong>en</strong>seinde vastlegt. Deze verklaring<strong>en</strong> zijn van belang<br />

wanneer iemand niet meer in staat is zijn w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mondeling te uit<strong>en</strong>.<br />

Led<strong>en</strong>ondersteuningsdi<strong>en</strong>st<br />

De Led<strong>en</strong>ondersteuningsdi<strong>en</strong>st bestaat uit vrijwillige medewerkers die<br />

persoonlijke informatie gev<strong>en</strong>. Op verzoek kunn<strong>en</strong> zij ook bemiddel<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de patiënt <strong>en</strong> de arts <strong>en</strong>/of het ziek<strong>en</strong>huis bij problem<strong>en</strong> met keuzes<br />

rondom het lev<strong>en</strong>seinde. De Led<strong>en</strong>ondersteuningsdi<strong>en</strong>st komt op<br />

voor de belang<strong>en</strong> van patiënt<strong>en</strong>.<br />

Gevolmachtigd<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st<br />

De Gevolmachtigd<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st bestaat uit vrijwillige medewerkers die voor<br />

led<strong>en</strong> van de NVVE als gevolmachtigde kunn<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>. Deze<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing is uitsluit<strong>en</strong>d bestemd voor led<strong>en</strong> die onmogelijk in eig<strong>en</strong><br />

kring (familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> of k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> gevolmachtigde kunn<strong>en</strong> vind<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is de beschikbaarheid van e<strong>en</strong> vrijwillige medewerker in<br />

de regio voorwaarde om e<strong>en</strong> aanvraag ev<strong>en</strong>tueel te kunn<strong>en</strong> honorer<strong>en</strong>.<br />

Sprekerskader<br />

Het Sprekerskader verzorgt door het hele land lezing<strong>en</strong> over beslissing<strong>en</strong><br />

rond het lev<strong>en</strong>seinde waarbij ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> videofilm wordt vertoond.<br />

Enkele led<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> zich gespecialiseerd in lezing<strong>en</strong> op het gebied van<br />

de laatstewilpil (het effectuer<strong>en</strong> van het zelfgewilde lev<strong>en</strong>seinde van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

die niet voldo<strong>en</strong> aan de zorgvuldigheidseis<strong>en</strong>, die in de <strong>euthanasie</strong>wet<br />

word<strong>en</strong> gesteld).<br />

Pres<strong>en</strong>tatiedi<strong>en</strong>st<br />

De Pres<strong>en</strong>tatiedi<strong>en</strong>st bezoekt met de NVVE-informatiestand beurz<strong>en</strong>,<br />

symposia, studiedag<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. Er wordt zowel schriftelijk als mondeling<br />

informatie gegev<strong>en</strong>.<br />

26 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


Relevant<br />

De ver<strong>en</strong>iging geeft viermaal per jaar het blad Relevant uit: e<strong>en</strong> tijdschrift<br />

met e<strong>en</strong> informer<strong>en</strong>de <strong>en</strong> opiniër<strong>en</strong>de functie.<br />

Voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> leeshandicap is er e<strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong> versie op cdrom.<br />

Commissie Arts<strong>en</strong><br />

De commissie adviseert het bestuur van de ver<strong>en</strong>iging over het te voer<strong>en</strong><br />

beleid op het gebied van medische beslissing<strong>en</strong> rond het lev<strong>en</strong>seinde <strong>en</strong><br />

over de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de NVVE <strong>en</strong> de beroepsgroep (arts<strong>en</strong>).<br />

Commissie Verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzorg<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

De Commissie Verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzorg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> adviseert het bestuur<br />

van de NVVE over het te voer<strong>en</strong> beleid op het gebied van ondersteuning<br />

van verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die met beslissing<strong>en</strong> rond het<br />

lev<strong>en</strong>seinde te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> of krijg<strong>en</strong>. Ook adviseert zij over voorlichting<br />

aan beroepsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> tot sam<strong>en</strong>werking met de<br />

beroepsgroep.<br />

Brochures<br />

De ver<strong>en</strong>ging geeft diverse brochures uit, o.a.: Het laatste stuk met<br />

algem<strong>en</strong>e informatie over <strong>euthanasie</strong>; Wil <strong>en</strong> wet; In gesprek met de arts;<br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwing <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> <strong>en</strong> Stopp<strong>en</strong> met et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong>.<br />

Procesfonds<br />

Arts<strong>en</strong>, verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> led<strong>en</strong> die ons inzi<strong>en</strong>s t<strong>en</strong> onrechte door<br />

justitie word<strong>en</strong> vervolgd voor <strong>euthanasie</strong> of hulp bij zelfdoding of daarover<br />

zelf e<strong>en</strong> proces will<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op het<br />

Procesfonds van de NVVE. U kunt het Procesfonds steun<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />

bijdrage te stort<strong>en</strong> op Postbankrek<strong>en</strong>ing 6335188 van de NVVE te<br />

Amsterdam o.v.v. ‘Procesfonds’.<br />

Informatie over deze activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> het lidmaatschap kan word<strong>en</strong> aangevraagd<br />

bij de NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam,<br />

tel. 0900 - 606 06 06 (_ 0,20 p.m.), e-mail: <strong>euthanasie</strong>@nvve.nl,<br />

website: www.nvve.nl<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 2


2 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!