16.09.2013 Views

Christelijk geloof en euthanasie - Nvve

Christelijk geloof en euthanasie - Nvve

Christelijk geloof en euthanasie - Nvve

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam 0900 - 606 06 06 (E 0,20 p.m.)<br />

<strong>euthanasie</strong>@nvve.nl www.nvve.nl<br />

K E U Z E S R O N D H E T L E V E N S E I N D E<br />

<strong>Christelijk</strong> <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


CHRISTELIJK GELOOF<br />

EN EUTHANASIE<br />

dr. M.J. Tang<br />

NVVE, Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging voor e<strong>en</strong> Vrijwillig Lev<strong>en</strong>seinde<br />

Amsterdam 2006


NVVE<br />

Postbus 75331<br />

1070 AH Amsterdam<br />

Tel. 0900 - 606 06 06 (_ 0,20 p.m.)<br />

E-mail: <strong>euthanasie</strong>@nvve.nl<br />

Website: www.nvve.nl<br />

Eerste druk: juni 1988<br />

Tweede herzi<strong>en</strong>e druk: april 1995<br />

Derde druk: april 2002<br />

Vierde druk: juni 2003<br />

Vijfde druk: oktober 2006<br />

Vormgeving: Kees Wag<strong>en</strong>aars, Breda<br />

Omslag: Joop Smit, Bussum<br />

Illustraties: Elgato, Amsterdam<br />

ISBN-10: 90-74500-70-6<br />

ISBN-13: 978-90-74500-70-8<br />

© NVVE, Amsterdam 2006<br />

Gedeeltelijke overname is toegestaan met bronvermelding<br />

<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisgeving aan de NVVE.


Voorwoord<br />

Nog steeds is er vraag naar informatie over de verhouding tuss<strong>en</strong> christelijk<br />

<strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>. Dr. M.J. Tang, emeritus ziek<strong>en</strong>huispastor, gaat<br />

daar in deze brochure g<strong>en</strong>uanceerd op in. De boek<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>oemd in de literatuurlijst<br />

aan het eind van de brochure, kunn<strong>en</strong> u uitgebreider informer<strong>en</strong><br />

over het onderwerp.<br />

Zijdelings komt ook het gedachtegoed van andere lev<strong>en</strong>sbeschouwing<strong>en</strong><br />

over dit vraagstuk in beeld. Als u hierover meer wilt lez<strong>en</strong> kan dat in onze<br />

brochure Lev<strong>en</strong>sbeschouwing <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> (2006-4).<br />

Nog steeds wordt in sommige kring<strong>en</strong> discussie gevoerd over de ver<strong>en</strong>igbaarheid<br />

van het christelijk <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> verzoek om <strong>euthanasie</strong>. De<br />

NVVE hoopt dat deze brochure e<strong>en</strong> bijdrage kan lever<strong>en</strong> aan die discussie<br />

<strong>en</strong> aan de kwaliteit van de argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die daarin e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong>.<br />

Rob Jonquière, directeur<br />

Amsterdam, oktober 2006


Inhoud<br />

Voorwoord<br />

1 christelijk <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong><br />

1.1 Geme<strong>en</strong>schappelijke uitgangspunt<strong>en</strong><br />

1.2 Misverstand<strong>en</strong><br />

2 verbiedt de bijbel <strong>euthanasie</strong>?<br />

2.1 Gij zult niet doodslaan<br />

2.2 God - m<strong>en</strong>s - gebod<br />

3 zelfbeschikking <strong>en</strong> verantwoordelijkheid<br />

3.1 Legitieme aarzeling<br />

3.2 R<strong>en</strong>tmeesterschap<br />

3.3 Eerbied voor het lev<strong>en</strong><br />

4 e<strong>en</strong> laatste voorbehoud<br />

4.1 Drie hoofdweg<strong>en</strong><br />

4.2 E<strong>en</strong> bijbelse visie<br />

4.3 Gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

Literatuur<br />

Informatie over de NVVE<br />

5<br />

7<br />

8<br />

11<br />

11<br />

13<br />

15<br />

15<br />

17<br />

18<br />

20<br />

20<br />

22<br />

23<br />

25<br />

26


1 CHRISTELIJK GELOOF EN EUTHANASIE<br />

De Staatscommissie Euthanasie gaf in 1985 e<strong>en</strong> definitie van haar onderwerp;<br />

sindsdi<strong>en</strong> is dit de meest gebruikelijke geword<strong>en</strong>. Euthanasie wordt<br />

daarin omschrev<strong>en</strong> als ‘e<strong>en</strong> opzettelijk lev<strong>en</strong>sbeëindig<strong>en</strong>d handel<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> ander dan de betrokk<strong>en</strong>e op di<strong>en</strong>s verzoek.’ Als nadere omschrijving<br />

volgt, dat die betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn die in e<strong>en</strong> uitzichtloze noodsituatie<br />

verker<strong>en</strong>. Daarmee is al vastgesteld dat de hoofdpersoon in dit ingrijp<strong>en</strong>d<br />

gebeur<strong>en</strong> deg<strong>en</strong>e is die, g<strong>en</strong>oopt door ondraaglijk lijd<strong>en</strong>, vrijwillig<br />

vraagt om beëindiging van haar of zijn lev<strong>en</strong>.<br />

Om aan dit verzoek op verantwoorde wijze gevolg te kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> is de<br />

medewerking nodig van e<strong>en</strong> deskundige die weet wat nodig is om deze<br />

w<strong>en</strong>s op e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk aanvaardbare wijze te vervull<strong>en</strong>. In de regel zal dit<br />

e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eeskundige zijn.<br />

Het ingrijp<strong>en</strong>de karakter van <strong>euthanasie</strong> maakt het verder nodig dat er<br />

waarborg<strong>en</strong> zijn teg<strong>en</strong> misbruik. Dat is de zorg van de wetgever <strong>en</strong> van<br />

deskundig<strong>en</strong> op het gebied van de toepassing van recht <strong>en</strong> wet.<br />

Hiermee zijn de belangrijkste betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd: de m<strong>en</strong>s die lijdt,<br />

de arts <strong>en</strong> de jurist. Elk van h<strong>en</strong> ondergaat die betrokk<strong>en</strong>heid op eig<strong>en</strong><br />

wijze, afhankelijk van de rol die haar of hem is toebedeeld. Maar één ding<br />

hebb<strong>en</strong> zij geme<strong>en</strong>schappelijk: zowel deg<strong>en</strong>e die vraagt als deg<strong>en</strong>e die<br />

helpt, maar ook deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die de richtlijn<strong>en</strong> bewak<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> of help<strong>en</strong><br />

vanuit hun lev<strong>en</strong>sbeschouwing. Door vel<strong>en</strong> wordt die lev<strong>en</strong>sbeschouwing<br />

bepaald door hun religie. Met deze diepste dim<strong>en</strong>sie houd<strong>en</strong> wij ons<br />

bezig in deze brochure. En daarbij beperk<strong>en</strong> wij ons (mede vanwege de<br />

geringe ruimte) tot de houding teg<strong>en</strong>over <strong>euthanasie</strong> vanuit het christelijk<br />

<strong>geloof</strong>.<br />

Vaak wordt de indruk gewekt dat <strong>euthanasie</strong> <strong>en</strong> christelijk <strong>geloof</strong> elkaar<br />

wederzijds uitsluit<strong>en</strong>. In zijn algeme<strong>en</strong>heid is dat aantoonbaar onjuist. Al<br />

vóór de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging voor Vrijwillige Euthanasie opkwam voor<br />

het recht op deze sterv<strong>en</strong>shulp, was door christ<strong>en</strong><strong>en</strong> de vraag naar de<br />

toelaatbaarheid van lev<strong>en</strong>sbeëindiging aan de orde gesteld. In 1969 verwekte<br />

de psychiater prof.dr. J.H. van d<strong>en</strong> Berg veel opschudding met zijn<br />

boekje Medische macht <strong>en</strong> medische ethiek. Van nabij weet ik dat hij tot<br />

deze aanklacht teg<strong>en</strong> het rekk<strong>en</strong> van lev<strong>en</strong>s gedrev<strong>en</strong> werd door oprechte<br />

bijbels-profetische verontwaardiging. Verderop in deze brochure zult u de<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


naam teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> van de gereformeerde theoloog prof. dr. H.M. Kuitert.<br />

Door zijn moedige <strong>en</strong> zorgvuldige studies heeft hij veel gedaan om vrees<br />

<strong>en</strong> vooroordeel op dit gebied weg te nem<strong>en</strong>. Zijn bijdrage aan de aanvaarding<br />

van <strong>euthanasie</strong> in brede kring<strong>en</strong> van christ<strong>en</strong><strong>en</strong> kan moeilijk overschat<br />

word<strong>en</strong>. Ook binn<strong>en</strong> de NVVE zijn led<strong>en</strong> <strong>en</strong> ambtsdragers uit verschill<strong>en</strong>de<br />

kerkelijke richting<strong>en</strong> actief.<br />

1.1 Geme<strong>en</strong>schappelijke uitgangspunt<strong>en</strong><br />

Iedere<strong>en</strong> weet dat er onder christ<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote verscheid<strong>en</strong>heid van<br />

m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> bestaat over tal van onderwerp<strong>en</strong>. Dat is ook het geval wanneer<br />

<strong>euthanasie</strong> ter sprake komt. Niettemin zijn er e<strong>en</strong> aantal uitgangspunt<strong>en</strong><br />

die alle christ<strong>en</strong><strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk hebb<strong>en</strong>. Eén daarvan is<br />

dat zij zich allemaal will<strong>en</strong> oriënter<strong>en</strong> op datg<strong>en</strong>e wat in de boek<strong>en</strong> van<br />

de bijbel geschrev<strong>en</strong> wordt over de wil van God <strong>en</strong> over plaats <strong>en</strong> taak van<br />

de m<strong>en</strong>s in zijn schepping.<br />

Vaak wordt het gesprek op dit niveau bij voorbaat geblokkeerd door<br />

dooddo<strong>en</strong>ers als ‘de bijbel kan op talloze manier<strong>en</strong> uitgelegd word<strong>en</strong>’ of<br />

‘iedere ketter heeft zijn letter.’ Ook nu weer moet<strong>en</strong> wij zegg<strong>en</strong>: dat is<br />

onjuist. Van verreweg het meeste van wat in de bijbel geschrev<strong>en</strong> staat<br />

zijn de interpretatiemogelijkhed<strong>en</strong> beperkt omdat de tekst voor zichzelf<br />

spreekt. En àls er verschill<strong>en</strong>de mogelijkhed<strong>en</strong> zijn, zijn die nauwkeurig<br />

<strong>en</strong> duidelijk te omschrijv<strong>en</strong>. De weg<strong>en</strong> gaan pas uite<strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t<br />

dat we het omschrev<strong>en</strong>e gaan toepass<strong>en</strong>. Dan blijkt dat zelfs achter onze<br />

godsdi<strong>en</strong>-stige d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong> oude tradities <strong>en</strong> stukk<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sbeschouwing<br />

e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong>. Voor rooms-katholieke christ<strong>en</strong><strong>en</strong> is het zelfs zo dat<br />

de bijbel behoort te word<strong>en</strong> gelez<strong>en</strong> in het geheel van de tradities die in<br />

de loop der eeuw<strong>en</strong> in hun kerk gezag hebb<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong>. Onder protestantse<br />

christ<strong>en</strong><strong>en</strong> is het rechtstreekse beroep op de bijbeltekst van doorslaggev<strong>en</strong>de<br />

betek<strong>en</strong>is. Maar die beide hoofdstroming<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> elkaar<br />

weer in dezelfde bedding: all<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> zich inspirer<strong>en</strong> door het beeld dat<br />

in de bijbel getek<strong>en</strong>d wordt van Jezus Christus. In zijn woord<strong>en</strong> <strong>en</strong> dad<strong>en</strong>,<br />

maar het meest nog in zijn persoon, zi<strong>en</strong> wij wie God is <strong>en</strong> hoe de m<strong>en</strong>s<br />

door Hem bedoeld is. Wanneer in de <strong>euthanasie</strong>-discussie het woord<br />

‘zelfbeschikkingsrecht’ aan de orde is (<strong>en</strong> dat is schering <strong>en</strong> inslag!) dan<br />

vind<strong>en</strong> de vrijheid tot dit recht, de verantwoordelijkheid voor dit recht <strong>en</strong><br />

de begr<strong>en</strong>zing ervan in deze inspiratie hun bron <strong>en</strong> maatstaf. De apostel<br />

Paulus heeft deze drie aspect<strong>en</strong> prachtig beschrev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> brief aan<br />

christ<strong>en</strong><strong>en</strong> van zijn tijd (1 Korinthiërs 3: 22 <strong>en</strong> 23):<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


alle ding<strong>en</strong> zijn van u, hetzij de wereld,<br />

hetzij lev<strong>en</strong> of dood,<br />

(ja, zo staat het er, tekstkritisch onbetwist)<br />

hetzij hed<strong>en</strong> of toekomst,<br />

het is alles van u,<br />

maar u b<strong>en</strong>t van Christus <strong>en</strong> Christus is van God.<br />

Dit zou de toonzetting moet<strong>en</strong> zijn waarin christ<strong>en</strong><strong>en</strong> met elkaar sprek<strong>en</strong><br />

over ‘alle ding<strong>en</strong>’, ook over <strong>euthanasie</strong>.<br />

1.2 Misverstand<strong>en</strong><br />

Om vruchtbaar met elkaar te kunn<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> is het soms nodig van te<br />

vor<strong>en</strong> misverstand<strong>en</strong> uit de weg te ruim<strong>en</strong>. En wat <strong>euthanasie</strong> betreft,<br />

wemelt het van misverstand<strong>en</strong>. Op twee daarvan moet ik hier ingaan.<br />

Uit de definitie van <strong>euthanasie</strong>, zoals die hierbov<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> is, blijkt dat<br />

het gaat om e<strong>en</strong> ‘opzettelijk lev<strong>en</strong>sbeëindig<strong>en</strong>d handel<strong>en</strong>.’ Wanneer binn<strong>en</strong><br />

de NVVE gesprok<strong>en</strong> wordt over <strong>euthanasie</strong> wordt dit actieve ingrijp<strong>en</strong><br />

bedoeld. Het gesprek gaat dus niet over het stak<strong>en</strong> van zinloos medisch<br />

handel<strong>en</strong>. Ev<strong>en</strong>min gaat het over medicinale bestrijding van pijn of<br />

b<strong>en</strong>auwdheid, ook niet als die zó hoog wordt opgevoerd dat het lev<strong>en</strong><br />

daardoor verkort wordt.<br />

In de Verklaring van de heilige congregatie voor de <strong>geloof</strong>sleer over de <strong>euthanasie</strong><br />

1 , die de Rooms-Katholieke Kerk deed uitgaan in 1980, lez<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

protest teg<strong>en</strong> het misbruik<strong>en</strong> van de vordering<strong>en</strong> in de medische wet<strong>en</strong>schap<br />

die het mogelijk hebb<strong>en</strong> gemaakt ‘het lev<strong>en</strong> te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> onder<br />

bepaalde voorwaard<strong>en</strong> die echter soms vrag<strong>en</strong> van moraliteit oproep<strong>en</strong>.’<br />

Soms raadt de m<strong>en</strong>selijke voorzichtigheid het gebruik aan van pijnstill<strong>en</strong>de<br />

middel<strong>en</strong>.... zelfs als daardoor het lev<strong>en</strong> onbedoeld wordt verkort <strong>en</strong> er<br />

ge<strong>en</strong> andere middel<strong>en</strong> zijn om het lijd<strong>en</strong> te still<strong>en</strong>. Wanneer e<strong>en</strong> behandeling<br />

‘slechts e<strong>en</strong> hachelijk <strong>en</strong> smartvol rekk<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong> zou betek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

moet <strong>en</strong> mag m<strong>en</strong> daarvan afzi<strong>en</strong>.’<br />

Het zou talloze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onnoemelijk veel lijd<strong>en</strong> bespar<strong>en</strong> als de arts<strong>en</strong><br />

zich aan dit vermaan zoud<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Maar dit is ge<strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> in de zin<br />

van de gebruikelijke definitie. Die wordt in de verklaring afgewez<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> misdaad teg<strong>en</strong> het lev<strong>en</strong>.<br />

1 Zie ook de pauselijke <strong>en</strong>cycliek Evangelium Vitae (1995)<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


Het tweede misverstand dat van te vor<strong>en</strong> rechtgezet moet word<strong>en</strong> is het<br />

volg<strong>en</strong>de. Hierbov<strong>en</strong> is het woord ‘zinloos’ gebruikt in de sam<strong>en</strong>hang<br />

‘zinloos medisch handel<strong>en</strong>.’ Ook valt in de discussie over <strong>euthanasie</strong> wel<br />

de uitdrukking ‘zinloos rekk<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong>’ of wordt beweerd dat e<strong>en</strong><br />

arts, die <strong>euthanasie</strong> toepast, daarmee impliciet e<strong>en</strong> oordeel uitspreekt<br />

over ‘de zin van het lev<strong>en</strong>.’ Dit vloei<strong>en</strong>de gebruik van woord<strong>en</strong> als ‘zin’ <strong>en</strong><br />

‘zinloos’ kan het misverstand oproep<strong>en</strong> dat voorstanders van <strong>euthanasie</strong><br />

ontk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dat lijd<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is kan hebb<strong>en</strong> of dat e<strong>en</strong> gehandicapt lev<strong>en</strong><br />

zinloos zou zijn. Lat<strong>en</strong> we duidelijk zijn! Bij zinloos medisch handel<strong>en</strong><br />

gaat het om het niet beginn<strong>en</strong> aan of het stak<strong>en</strong> van behandeling<strong>en</strong> die,<br />

medisch gesprok<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> uitzicht bied<strong>en</strong> op verbetering van de toestand<br />

van de patiënt. Dat is e<strong>en</strong> kwestie van vakk<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> van vermog<strong>en</strong> tot<br />

invoel<strong>en</strong>.<br />

We moet<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> over ‘de zin van het lev<strong>en</strong>’ sprek<strong>en</strong> als we de betek<strong>en</strong>is<br />

bedoel<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s zèlf aan zijn lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan zijn lev<strong>en</strong>seinde hecht;<br />

de diepste drijfveer die hem beweegt zijn lijd<strong>en</strong> te drag<strong>en</strong> of het te will<strong>en</strong><br />

beëindig<strong>en</strong>. Voor vrijwel alle m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> heeft die zin iets te mak<strong>en</strong> met hun<br />

relaties tot andere m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, met de mogelijkheid tot communicatie, met<br />

e<strong>en</strong> besef van betrokk<strong>en</strong> te zijn ‘in e<strong>en</strong> bezield verband.’ De vraag naar<br />

de zin van het lev<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> vraag van religie: het vermog<strong>en</strong> in relatie te<br />

kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> met de wereld bov<strong>en</strong> jezelf <strong>en</strong> de wereld om je he<strong>en</strong>.<br />

Bijbels gezegd: kunn<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> uit de nabijheid van God <strong>en</strong> van je medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Wanneer we op déze wijze de zin van het lev<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong> in ons<br />

gesprek over <strong>euthanasie</strong>, wordt dit gesprek niet afgekapt, maar kan het<br />

pas goed beginn<strong>en</strong>.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


2 VERBIEDT DE BIJBEL EUTHANASIE?<br />

Christ<strong>en</strong><strong>en</strong> will<strong>en</strong> zich bij het zoek<strong>en</strong> van hun weg lat<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> door wat<br />

in de bijbel geschrev<strong>en</strong> staat. Wie daar ernstig mee bezig gaat, merkt dat<br />

de bijbel zeker ge<strong>en</strong> gemakkelijk te hanter<strong>en</strong> boek is; het is niet e<strong>en</strong> soort<br />

goddelijk wetboek-van-strafrecht waarin je artikel zoveel-<strong>en</strong>-zoveel kunt<br />

opslaan. Eig<strong>en</strong>lijk is de bijbel helemaal ge<strong>en</strong> ‘boek’ in de gangbare betek<strong>en</strong>is<br />

van dit woord, maar e<strong>en</strong> hele bibliotheek. Daarin vind<strong>en</strong> we de<br />

meest uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> boek<strong>en</strong>: kroniek<strong>en</strong>, volksleg<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, lieder<strong>en</strong>,<br />

biografieën, briev<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog veel meer. Afgeronde wetboek<strong>en</strong> zijn daar nauwelijks<br />

bij. Wel zijn in e<strong>en</strong> aantal van die boek<strong>en</strong> voorschrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebod<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, die zowel de eredi<strong>en</strong>st als het persoonlijke <strong>en</strong> maatschappelijke<br />

lev<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>.<br />

Maar, ev<strong>en</strong>als die boek<strong>en</strong> zelf, stamm<strong>en</strong> deze gebod<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> uit<br />

heel verschill<strong>en</strong>de tijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> zij stemm<strong>en</strong> dan ook lang niet altijd met elkaar<br />

overe<strong>en</strong>. Wat zij in elk geval wèl geme<strong>en</strong>schappelijk hebb<strong>en</strong> is, dat zij alle<br />

geformuleerd werd<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> tijd waarin de meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘natuurlijke’<br />

dood stierv<strong>en</strong>. Vandaar dat het probleem van de <strong>euthanasie</strong> helemaal<br />

niet aan de orde komt.<br />

2.1 Gij zult niet doodslaan<br />

Nu vind<strong>en</strong> we in het boek Exodus, hoofdstuk 20, de ‘Ti<strong>en</strong> Gebod<strong>en</strong>.’ Dat<br />

zijn e<strong>en</strong> aantal grondregels die voor de Israëliet<strong>en</strong> de verbondsrelatie met<br />

God regel<strong>en</strong> (bijvoorbeeld: ‘Gij zult ge<strong>en</strong> andere god<strong>en</strong> voor mijn aangezicht<br />

hebb<strong>en</strong>’). Zes van deze regels hebb<strong>en</strong> betrekking op de relaties tuss<strong>en</strong><br />

de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onderling.<br />

Eén daarvan wordt in de <strong>euthanasie</strong>discussie vaak aangehaald: ‘Gij zult<br />

niet doodslaan.’ Hier wordt dus verbod<strong>en</strong> dat wij elkaar uit boosaardige<br />

motiev<strong>en</strong> van het lev<strong>en</strong> berov<strong>en</strong>. Jezus ging zelfs zó ver, dat hij die kwade<br />

gezindheid op één lijn stelde met de daad van het vermoord<strong>en</strong>. 1<br />

Soms wordt dit gebod uit de vrije hand weergegev<strong>en</strong> als: ‘Gij zult niet<br />

dod<strong>en</strong>.’ In deze verminkte vorm wordt het vaak gebruikt om <strong>euthanasie</strong> af<br />

te wijz<strong>en</strong>. Daarom is hier e<strong>en</strong> korte toelichting noodzakelijk.<br />

Ook in de Nederlandse juridische taal wordt zorgvuldig onderscheid<br />

1 Matthëus 5: 21 <strong>en</strong> 22<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 11


gemaakt tuss<strong>en</strong> ‘moord’ <strong>en</strong> andere vorm<strong>en</strong> van dod<strong>en</strong>, bijvoorbeeld ‘manslag’.<br />

Dit onderscheid maakt het mogelijk motiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> situaties in de<br />

beoordeling te betrekk<strong>en</strong>. In het Hebreeuwse <strong>en</strong> Griekse spraakgebruik<br />

van de bijbel is dat niet anders.<br />

Zo k<strong>en</strong>t het Hebreeuws e<strong>en</strong> woord dat uitdrukkelijk ‘doodslaan’ of ‘vermoord<strong>en</strong>’<br />

betek<strong>en</strong>t. Het slaat altijd op e<strong>en</strong> handeling met boos opzet, die<br />

dan ook steeds godsdi<strong>en</strong>stig <strong>en</strong> moreel veroordeeld wordt. Dàt is het<br />

woord dat in het zesde van de Ti<strong>en</strong> Gebod<strong>en</strong> gebruikt wordt. Ook hier is<br />

het ge<strong>en</strong> kwestie van e<strong>en</strong> bepaalde uitleg, maar van zakelijk <strong>en</strong> nauwkeurig<br />

lez<strong>en</strong> wat er staat.<br />

Het Hebreeuws k<strong>en</strong>t ook e<strong>en</strong> woord met e<strong>en</strong> veel neutralere betek<strong>en</strong>is, <strong>en</strong><br />

dat vertaald moet word<strong>en</strong> met ‘dod<strong>en</strong>’. Het wordt gebruikt wanneer het<br />

gaat om bijvoorbeeld het dod<strong>en</strong> van offerdier<strong>en</strong>, voor het voltrekk<strong>en</strong> van<br />

de doodstraf of voor het dod<strong>en</strong> van vijand<strong>en</strong> in de oorlog. Van al deze<br />

handeling<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we vaak in de bijbel dat ze gebeur<strong>en</strong> in opdracht van<br />

God. Twee keer kom<strong>en</strong> we zelfs e<strong>en</strong> vorm van dit werkwoord teg<strong>en</strong> met de<br />

betek<strong>en</strong>is: ‘iemand de g<strong>en</strong>adeslag gev<strong>en</strong>.’ 2<br />

Voorbeeld<strong>en</strong><br />

Dod<strong>en</strong> is zowel in de bijbel als in de christelijke ethiek meestal gezi<strong>en</strong> als<br />

e<strong>en</strong> handeling die soms nodig, soms zelfs gebod<strong>en</strong> is. Enkele voorbeeld<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> dat duidelijk. Lev<strong>en</strong> in vrijheid <strong>en</strong> veiligheid werd <strong>en</strong> wordt<br />

ervar<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> hogere waarde dan het hoe-dan-ook voortbestaan. Zij, die<br />

op deze ethische grond<strong>en</strong> oorlog <strong>en</strong> doodstraf in bepaalde situaties niet<br />

afwijz<strong>en</strong>, erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> daarmee dat er waard<strong>en</strong> zijn die het lev<strong>en</strong> van de<br />

<strong>en</strong>keling overstijg<strong>en</strong>. Het klinkt dus niet oprecht wanneer christ<strong>en</strong><strong>en</strong> in de<br />

discussie over <strong>euthanasie</strong> stell<strong>en</strong> dat dod<strong>en</strong> absoluut verbod<strong>en</strong> is.<br />

Wanneer we ons nu realiser<strong>en</strong> wat <strong>euthanasie</strong> is, namelijk het ingaan op<br />

iemands dring<strong>en</strong>d <strong>en</strong> herhaald verzoek om hem uit zijn lijd<strong>en</strong> te verloss<strong>en</strong>,<br />

dan kunn<strong>en</strong> wij gemakkelijk inzi<strong>en</strong> dat de kreet ‘<strong>euthanasie</strong> is moord’<br />

berust op onzindelijk <strong>en</strong> oneerlijk taalgebruik.<br />

Respect voor iemands uitdrukkelijke w<strong>en</strong>s <strong>en</strong> mededog<strong>en</strong> met iemands<br />

ondraaglijk lijd<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> toch bezwaarlijk boosaardige motiev<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd<br />

word<strong>en</strong>. Er is ge<strong>en</strong> gebod in de bijbel dat het dod<strong>en</strong> in dergelijke nood-<br />

2 1 Samuël 14: 13<br />

2 2 Samuël 1: 9<br />

12 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


situaties verbiedt. Gelovig<strong>en</strong>, die voor zichzelf met de <strong>euthanasie</strong>vraag<br />

bezig zijn, mog<strong>en</strong> aan dit inzicht de volle vrijheid ontl<strong>en</strong><strong>en</strong> om <strong>euthanasie</strong><br />

te overweg<strong>en</strong> of te vrag<strong>en</strong>. En hulpverl<strong>en</strong>ers mog<strong>en</strong> er diezelfde vrijheid in<br />

vind<strong>en</strong> om de hulpvrager deze di<strong>en</strong>st te bewijz<strong>en</strong>.<br />

Wanneer wij word<strong>en</strong> aangevall<strong>en</strong> door teg<strong>en</strong>standers van <strong>euthanasie</strong> op<br />

grond van e<strong>en</strong> in feite niet bestaand (dit wil zegg<strong>en</strong> onjuist vertaald) verbod<br />

‘gij zult niet dod<strong>en</strong>’, dan is het zakelijk volstrekt terecht h<strong>en</strong> er op te<br />

wijz<strong>en</strong> dat ze de gebod<strong>en</strong> van hun eig<strong>en</strong> religie niet goed k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Wanneer<br />

die teg<strong>en</strong>standers theolog<strong>en</strong> zijn, dan ontkom<strong>en</strong> wij niet aan de indruk dat<br />

zij in dit geval e<strong>en</strong> bedrieglijke voorstelling van zak<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>; dat zij zich<br />

niet ontzi<strong>en</strong> het goddelijke gebod te vermink<strong>en</strong>. 3<br />

2.2 God - m<strong>en</strong>s - gebod<br />

Dat gebod<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbod<strong>en</strong> niet de belangrijkste inhoud van de bijbel vorm<strong>en</strong><br />

werd reeds duidelijk gemaakt. Nu moet<strong>en</strong> wij zelfs zegg<strong>en</strong> dat in de<br />

diepere godsdi<strong>en</strong>stige gezindheid van de meeste bijbelboek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere<br />

t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s steeds duidelijker naar vor<strong>en</strong> komt. Namelijk deze: dat zèlfs die<br />

voorschrift<strong>en</strong>, die rechtstreeks slaan op ons verkeer met God, ondergeschikt<br />

word<strong>en</strong> gemaakt aan de fundam<strong>en</strong>tele regel: ‘Heb God lief met al<br />

je vermog<strong>en</strong>s, <strong>en</strong> de naaste als jezelf.’<br />

Daarom kon één van de profet<strong>en</strong> Gods wil vertolk<strong>en</strong> met de woord<strong>en</strong>:<br />

‘In liefde heb ik behag<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet in offerand<strong>en</strong>.’ 4 In deze lijn ligt het als<br />

Jezus ons duidelijk maakt dat het gebod er is voor de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<br />

niet voor het gebod. 5 <strong>Christelijk</strong>e ethiek formuleert haar standpunt<strong>en</strong> niet<br />

vanuit e<strong>en</strong> angstvallig naslaan van verbod<strong>en</strong> of gebod<strong>en</strong>, maar vanuit e<strong>en</strong><br />

ernstig zelfonderzoek naar onze motiev<strong>en</strong>.<br />

Dit houdt natuurlijk wèl in dat deze grondregel ook geldt voor het dod<strong>en</strong>.<br />

Wanneer dit gebeurt uit eig<strong>en</strong>belang, uit wraakzucht of uit andere boos-<br />

3 In het Nieuwe Testam<strong>en</strong>t wordt op <strong>en</strong>kele plaats<strong>en</strong> het zesde gebod geciteerd.<br />

In de veel gelez<strong>en</strong> stat<strong>en</strong>bijbel lez<strong>en</strong> we daar: gij zult niet dod<strong>en</strong>. In de Griekse<br />

grondtekst staat op deze plaats<strong>en</strong> e<strong>en</strong> woord dat primair ‘vermoord<strong>en</strong>’ betek<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> dat dus e<strong>en</strong> goede vertaling is van de Hebreeuwse tekst in Exodus 20. Dat<br />

e<strong>en</strong> leek dit niet kan onderscheid<strong>en</strong> ligt voor de hand; ev<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>d is<br />

het dat e<strong>en</strong> theoloog dat wèl kan.<br />

4 Hosea 6: 6<br />

5 Markus 2: 27<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 13


aardige motiev<strong>en</strong>, dan is dat altijd ‘moord’, dus nooit te rechtvaardig<strong>en</strong>.<br />

Vanuit bijbels standpunt kan over <strong>euthanasie</strong> alle<strong>en</strong> gedacht word<strong>en</strong> als<br />

heel nadrukkelijk sprake is van e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st uit barmhartigheid. Aan e<strong>en</strong><br />

dergelijk di<strong>en</strong>stbetoon mag ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele christ<strong>en</strong> zich onttrekk<strong>en</strong>.<br />

14 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


3 ZELFBESCHIKKING EN VERANTWOORDELIJKHEID<br />

Wanneer iemand, door ondraaglijk lijd<strong>en</strong> gedrev<strong>en</strong>, vraagt om beëindiging<br />

van haar of zijn lev<strong>en</strong>, dan maakt deze persoon in de meest definitieve<br />

zin van het woord gebruik van het recht over eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong>.<br />

In de <strong>euthanasie</strong>discussie neemt de term zelfbeschikkingsrecht dan<br />

ook e<strong>en</strong> belangrijke plaats in.<br />

De theoloog H.M. Kuitert heeft over dit recht diepgaand gedacht <strong>en</strong><br />

geschrev<strong>en</strong>. Hij is daarover heftig aangevall<strong>en</strong>. Want, zegg<strong>en</strong> zijn teg<strong>en</strong>standers,<br />

e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s heeft niet het recht over eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong>;<br />

dat recht komt uitsluit<strong>en</strong>d toe aan God.<br />

Dit verwijt wordt volstrekt t<strong>en</strong> onrechte gemaakt; Kuitert laat er immers<br />

ge<strong>en</strong> twijfel over bestaan dat hij van dit recht uitsluit<strong>en</strong>d spreekt binn<strong>en</strong><br />

de relaties van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onderling. In zijn boek E<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste dood 1 schrijft<br />

hij dan ook: ‘Er zou niet zo om zelfbeschikking geroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als dokters<br />

niet zo over je beschikt<strong>en</strong>’. En het zijn waarlijk niet alle<strong>en</strong> dokters die<br />

m<strong>en</strong><strong>en</strong> over ons lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ons al-dan-niet sterv<strong>en</strong> te mog<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong>!<br />

3.1 Legitieme aarzeling<br />

Aan de kritiek op het zelfbeschikkingsrecht ligt overig<strong>en</strong>s wel e<strong>en</strong> echt bijbelse<br />

aarzeling t<strong>en</strong> grondslag. Alle boek<strong>en</strong> van de bijbel gaan er van uit<br />

dat God de schepper is van de wereld <strong>en</strong> de gever van het lev<strong>en</strong>: ‘Uit Hem,<br />

door Hem <strong>en</strong> tot Hem zijn alle ding<strong>en</strong>.’ Om het absolute alle<strong>en</strong>recht van<br />

God op de door Hem geschap<strong>en</strong> werkelijkheid tot uitdrukking te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

gebruik<strong>en</strong> de bijbelschrijvers titels als ‘Heer’ <strong>en</strong> ‘Koning’.<br />

Er bestaat onder christ<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> bonte verscheid<strong>en</strong>heid van m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

over de wijze waarop we over Gods scheppingswerk kunn<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, maar<br />

dat de gedachte van Gods soevereiniteit daarin doorklinkt, daarover zijn<br />

we het allemaal e<strong>en</strong>s.<br />

Wanneer m<strong>en</strong>selijk zelfbeschikkingsrecht afbreuk zou do<strong>en</strong> aan Gods<br />

beschikkingsrecht, dan zou e<strong>en</strong> gelovige wel totaal verpletterd moet<strong>en</strong> zijn<br />

door lijd<strong>en</strong> eer hij voor zichzelf dat recht zou opeis<strong>en</strong>.<br />

1 Kuitert herschreef dit boek tot Mag er e<strong>en</strong> eind kom<strong>en</strong> aan het bittere einde<br />

(Baarn, 1993)<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 1


Het is ev<strong>en</strong>wel de vraag of het eerst zover moet kom<strong>en</strong>. Zo unaniem de<br />

bijbelschrijvers zijn in het belijd<strong>en</strong> van Gods soevereiniteit, zo e<strong>en</strong>stemmig<br />

zijn ze ook in de gedachte dat God de verantwoordelijkheid voor het<br />

beheer van zijn schepping in de hand<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s legt. God geeft de<br />

pas-geschap<strong>en</strong> wereld aan de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om ‘die te bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> te bewar<strong>en</strong>.’<br />

Gelijk met deze opdracht wordt het de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> duidelijk gemaakt dat ze<br />

verantwoordelijk zijn voor hun medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, dat ze ‘huns broeders hoeder’<br />

zijn. Het uiterste beschikkingsrecht van God sluit het beschikkingsrecht<br />

van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet uit, maar in.<br />

E<strong>en</strong> goed bijbels woord om dit uit te drukk<strong>en</strong> is ‘r<strong>en</strong>tmeesterschap.’<br />

3.2 R<strong>en</strong>tmeesterschap<br />

In de bijbel is de r<strong>en</strong>tmeester deg<strong>en</strong>e die nam<strong>en</strong>s de heer met volmacht<br />

kan optred<strong>en</strong>: hij is ‘over het huis gesteld.’ Hij heeft e<strong>en</strong> bijna onbeperkte<br />

handelingsbevoegdheid, maar moet wel achteraf verantwoording aflegg<strong>en</strong>.<br />

Bij het handel<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> hoort ook de vrijheid om initiatiev<strong>en</strong><br />

te ontplooi<strong>en</strong>; m<strong>en</strong>ig heer zal die zelfs van zijn r<strong>en</strong>tmeester geëist<br />

hebb<strong>en</strong>.<br />

Zo vertelt Jezus e<strong>en</strong> verhaal over e<strong>en</strong> meester die heel zijn bezit aan drie<br />

slav<strong>en</strong> toevertrouwt. Eén heeft met deze opdracht niets gedaan uit vrees<br />

voor zijn heer. Deze slaaf krijgt te hor<strong>en</strong> dat hij weg<strong>en</strong>s die nalatigheid ‘in<br />

de buit<strong>en</strong>ste duisternis’ geworp<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong>.<br />

Natuurlijk wordt van de r<strong>en</strong>tmeester verlangd dat hij het goed <strong>en</strong> het<br />

personeel beheert in de stijl van de heer zelf. Ook hierin zijn de bijbelschrijvers<br />

e<strong>en</strong>stemmig <strong>en</strong> duidelijk als zij die stijl typer<strong>en</strong> met de woord<strong>en</strong><br />

‘gerechtigheid’ <strong>en</strong> ‘barmhartigheid’. Daarmee bedoel<strong>en</strong> ze dan niet<br />

de kille rechtvaardigheid van leer-om-leer, maar de gerechtigheid die juist<br />

hèn tot hun recht laat kom<strong>en</strong>, die anders verdrukt <strong>en</strong> rechteloos zoud<strong>en</strong><br />

zijn.<br />

En bij het woord ‘barmhartigheid’ moet<strong>en</strong> we zeker niet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan de<br />

b<strong>en</strong>ep<strong>en</strong> diak<strong>en</strong>huis-mannetjes-sfeer, maar aan de gulheid van e<strong>en</strong> hand<br />

die ‘wijd op<strong>en</strong> is voor uw broeder.’<br />

E<strong>en</strong> gelovige ziet zijn lev<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> gave van God, maar ook als e<strong>en</strong> opgave;<br />

hij heeft de vrijheid van de r<strong>en</strong>tmeester, de plicht tot initiatief. Hij<br />

heeft e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm beslissingsrecht, maar weet dat hij over zijn beslissing<strong>en</strong><br />

verantwoording zal moet<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong>; óók van díe beslissing<strong>en</strong> die hij<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 1


uit barmhartigheid had moet<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>, maar die hij uit vrees of bekromp<strong>en</strong>heid<br />

van zich af heeft geschov<strong>en</strong>.<br />

3.3 Eerbied voor het lev<strong>en</strong><br />

In het vorige hoofdstuk werd gezegd dat heel de problematiek van de<br />

<strong>euthanasie</strong> buit<strong>en</strong> het gezichtsveld van de bijbelschrijvers ligt. Wèl kunn<strong>en</strong><br />

we zegg<strong>en</strong> dat de bijbel nerg<strong>en</strong>s aanleiding geeft om te vermoed<strong>en</strong><br />

dat de beslissing tot beëindiging van het lev<strong>en</strong> in bepaalde situaties buit<strong>en</strong><br />

de bevoegdheid van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zou ligg<strong>en</strong>. Mits ook deze beslissing<br />

de gerechtigheid <strong>en</strong> de barmhartigheid van de Heer zelf weerspiegelt.<br />

Daarbij is de eerbied voor ‘het lev<strong>en</strong>’ als de e<strong>en</strong> of andere mystieke zelfstandigheid,<br />

als iets dat heilig is uit zichzelf, volkom<strong>en</strong> vreemd aan de<br />

bijbel. Die k<strong>en</strong>t alle<strong>en</strong> eerbied voor het lev<strong>en</strong> omdat dit door God geschap<strong>en</strong><br />

is. Het lev<strong>en</strong> is die gave <strong>en</strong> opgave van God die het ons mogelijk<br />

maakt zijn andere gav<strong>en</strong> te ontvang<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn opgav<strong>en</strong> vruchtbaar te<br />

mak<strong>en</strong>. Het is niet het hoogste goed, dat t<strong>en</strong> koste van alles in stand<br />

gehoud<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>. De keerzijde hiervan is dat de bijbel de dood niet<br />

ziet als het uiterste kwaad dat bestred<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>, maar de zonde,<br />

het verbrek<strong>en</strong> of misbruik<strong>en</strong> van onze relatie met God <strong>en</strong> onze medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

In zijn reeds eerder g<strong>en</strong>oemde boek stelt professor Kuitert de vraag of we<br />

het geschonk<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> niet zoud<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> teruggev<strong>en</strong> wanneer de situatie<br />

zo is geword<strong>en</strong> dat het niet meer met dankbaarheid als gesch<strong>en</strong>k ervar<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong>. Kuitert beantwoordt deze vraag bevestig<strong>en</strong>d <strong>en</strong> ik val hem<br />

daarin met overtuiging bij. De bijbel toont ons niet e<strong>en</strong> God die zo<br />

onbarmhartig is dat hij ons de plicht oplegt e<strong>en</strong> ondraaglijk bestaan verder<br />

te lev<strong>en</strong>.<br />

In het ziek<strong>en</strong>huispastoraat is het gebruikelijk met patiënt<strong>en</strong> te bidd<strong>en</strong> om<br />

g<strong>en</strong>ezing. We gaan er daarbij stilzwijg<strong>en</strong>d van uit dat als God dit gebed<br />

verhoort, Hij dit doet door de di<strong>en</strong>st van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Zou dit anders zijn<br />

wanneer patiënt<strong>en</strong> bidd<strong>en</strong> om te mog<strong>en</strong> sterv<strong>en</strong>?<br />

Ook met betrekking tot ons eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> zijn wij r<strong>en</strong>tmeesters met e<strong>en</strong> uitgebreide<br />

volmacht, wet<strong>en</strong>d dat wij over onze beschikking<strong>en</strong> verantwoording<br />

zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong>. Deze verantwoordingsplicht herinnert ons<br />

er ook aan dat aan onze volmacht gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> zijn gesteld.<br />

Er is e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>s naar bov<strong>en</strong>: God is de absolute Heer, die onze beslissin-<br />

1 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


g<strong>en</strong> bindt aan zijn gebod. Maar er is ook e<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>s om de m<strong>en</strong>s he<strong>en</strong>: zijn<br />

volmacht wordt ingeperkt door het mandaat van zijn medem<strong>en</strong>s. Die<br />

gr<strong>en</strong>s wordt overschred<strong>en</strong> wanneer m<strong>en</strong> iemand teg<strong>en</strong> di<strong>en</strong>s wil van het<br />

lev<strong>en</strong> berooft. Maar ev<strong>en</strong>zeer overschrijd<strong>en</strong> we die gr<strong>en</strong>s van ons r<strong>en</strong>tmeesterschap,<br />

wanneer wij iemand teg<strong>en</strong> di<strong>en</strong>s wil in lev<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Het<br />

meewerk<strong>en</strong> aan <strong>euthanasie</strong> kan e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stbetoon zijn dat van ons verlangd<br />

wordt vanuit die royale bijbelse barmhartigheid, zojuist g<strong>en</strong>oemd<br />

als k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d voor de stijl van de Heer wi<strong>en</strong>s r<strong>en</strong>tmeesters wij zijn.<br />

Christ<strong>en</strong><strong>en</strong> zull<strong>en</strong> het zelfbeschikkingsrecht over eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> sterv<strong>en</strong><br />

niet zi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> vrijbrief om maar te do<strong>en</strong> wat zij will<strong>en</strong>, maar wèl als e<strong>en</strong><br />

onvervreemdbaar mandaat van Godswege. Christ<strong>en</strong><strong>en</strong> in de NVVE claim<strong>en</strong><br />

het recht om dit mandaat in alle bijbelse vrijheid te mog<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 1


4 EEN LAATSTE VOORBEHOUD<br />

U zult ze stellig ook gehad hebb<strong>en</strong>: ontmoeting<strong>en</strong> die je nooit meer vergeet.<br />

Zo herinner ik mij e<strong>en</strong> man die in e<strong>en</strong> vergevorderd stadium van<br />

kanker in ons ziek<strong>en</strong>huis werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Hoewel hij er nadrukkelijk<br />

blijk van gaf dat hij niet godsdi<strong>en</strong>stig was, ontwikkelde zich tuss<strong>en</strong> hem<br />

<strong>en</strong> mij e<strong>en</strong> goede persoonlijke relatie. De ondraaglijke pijn die hij leed –<br />

dwars door alle pijnstillers he<strong>en</strong> – bracht hem er toe <strong>euthanasie</strong> te vrag<strong>en</strong>.<br />

Deze hulp werd hem in het ziek<strong>en</strong>huis niet gebod<strong>en</strong>, maar zijn huisarts<br />

was bereid hem die wel te gev<strong>en</strong>. De patiënt zou daarom ons<br />

ziek<strong>en</strong>huis verlat<strong>en</strong> om thuis e<strong>en</strong> eind aan zijn lijd<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>.<br />

De nacht voor zijn vertrek liet hij mij roep<strong>en</strong>. Hij vertelde mij to<strong>en</strong> dat hij<br />

was opgevoed in e<strong>en</strong> str<strong>en</strong>g christelijk weeshuis waar vaak gedreigd werd<br />

met God die al onze verkeerde dad<strong>en</strong> ziet. ‘Als je dit of dat doet, zul je in<br />

de hel kom<strong>en</strong>!’ Nu hij op het punt stond te gaan sterv<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> de destijds<br />

gewekte angst<strong>en</strong> voor de hel in alle hevigheid bov<strong>en</strong>. Nog e<strong>en</strong> maand<br />

lang heeft hij thuis zijn vreselijk lijd<strong>en</strong> doorworsteld voor hij die verdrong<strong>en</strong><br />

angst<strong>en</strong> zover had overwonn<strong>en</strong> dat hij zijn eerder g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besluit<br />

kon uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Naar goed gebruik heb ik deze herinnering zó weergegev<strong>en</strong> dat de betrokk<strong>en</strong><br />

persoon onherk<strong>en</strong>baar is. Ik vertel haar om te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong><br />

laatste reserve bestaat die e<strong>en</strong> ernstige blokkering kan zijn voor de innerlijke<br />

aanvaarding van <strong>euthanasie</strong>. Op zichzelf is doodgaan al ge<strong>en</strong> gemakkelijke<br />

zaak. Elk lev<strong>en</strong>d wez<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> ingebouwd mechanisme om de<br />

dood op e<strong>en</strong> afstand te houd<strong>en</strong>. Bij de m<strong>en</strong>s komt naast deze ‘vitale<br />

doodsangst’ nog het bewustzijn van zijn individuele sterv<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vraag<br />

of met de dood ‘alles uit’ is.<br />

4.1 Drie hoofdweg<strong>en</strong><br />

Kort sam<strong>en</strong>gevat kunn<strong>en</strong> wij zegg<strong>en</strong> dat de m<strong>en</strong>sheid op drie wijz<strong>en</strong><br />

geprobeerd heeft op deze laatste vraag e<strong>en</strong> antwoord te vind<strong>en</strong>. Wanneer<br />

wij er van uitgaan dat de mogelijkhed<strong>en</strong> om te kunn<strong>en</strong> (voort)lev<strong>en</strong><br />

beperkt zijn tot ons lichamelijk bestaan, dan is de logische consequ<strong>en</strong>tie<br />

dat we zegg<strong>en</strong>: ‘dood is dood.’<br />

Ander<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> als het wez<strong>en</strong>lijke van de m<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> geestelijke kern, e<strong>en</strong><br />

bewust ik dat met de dood van het lichaam niet ophoudt te bestaan.<br />

20 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


Onder h<strong>en</strong> zijn vel<strong>en</strong> de overtuiging toegedaan dat deze onsterfelijke kern<br />

steeds opnieuw belichaamd wordt. Dat is de leer van de reïncarnatie, die<br />

e<strong>en</strong> grote rol speelt in de oosterse religies. Omdat daaraan de leer verbond<strong>en</strong><br />

is dat, wat de m<strong>en</strong>s in het <strong>en</strong>e lev<strong>en</strong> doet, bepal<strong>en</strong>d is voor het<br />

volg<strong>en</strong>de, kan ook hier de vraag opkom<strong>en</strong> of het zelf beëindig<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

lichamelijk lev<strong>en</strong> wel toelaatbaar is.<br />

In het christelijk <strong>geloof</strong> (<strong>en</strong> daarover gaat het in deze brochure) is de verbondsgedachte<br />

bepal<strong>en</strong>d. Met de dood komt er ge<strong>en</strong> eind aan onze relatie<br />

met God; hij laat ons ook dan niet los. In de, vooral oudere, christelijke<br />

theologie is dit ‘ons’ (of ‘ik’) gelokaliseerd in de onsterfelijke ziel. Deze<br />

voorstelling ontbreekt in de bijbel wel niet helemaal, maar staat zeker<br />

niet zo c<strong>en</strong>traal als vrij algeme<strong>en</strong> gedacht wordt. In elk geval is de bijbelse<br />

toekomstverwachting verbond<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> – éénmalig – vernieuwde<br />

lichamelijkheid. E<strong>en</strong> oude <strong>geloof</strong>sbelijd<strong>en</strong>is zegt het heel plastisch: ‘Ik<br />

<strong>geloof</strong> in de wederopstanding van het vlees.’ Als lichamelijke wez<strong>en</strong>s zull<strong>en</strong><br />

we burgers zijn van de nieuwe wereld waar Gods gerechtigheid woont.<br />

Of... wij zull<strong>en</strong> daarvan word<strong>en</strong> uitgeslot<strong>en</strong>.<br />

4.2 E<strong>en</strong> bijbelse visie<br />

Hier zijn we terug bij het begin van dit hoofdstuk. Het christelijk <strong>geloof</strong><br />

k<strong>en</strong>t wel degelijk de gedachte dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit Gods hand kunn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>,<br />

dat ze ‘verlor<strong>en</strong> gaan.’ En vaker dan m<strong>en</strong>ige<strong>en</strong> lief is wordt in de bijbel<br />

deze toestand uitgedrukt met het woord hel, de plaats van het eeuwige<br />

vuur, waar gewe<strong>en</strong> is <strong>en</strong> tand<strong>en</strong>geknars. Het is waar dat Jezus, wanneer<br />

hij deze woord<strong>en</strong> gebruikt, zich aansluit bij het spraakgebruik van e<strong>en</strong><br />

joodse stroming uit zijn eig<strong>en</strong> tijd. Maar ev<strong>en</strong>zeer is het waar dat hij nerg<strong>en</strong>s<br />

afstand neemt van de inhoud van dat spraakgebruik.<br />

In het verled<strong>en</strong> zijn deze woord<strong>en</strong> vaak gebruikt om macht uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

over het gewet<strong>en</strong> van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. En vóór mij ligt e<strong>en</strong> uitspraak van e<strong>en</strong><br />

dominee die, in verband met <strong>euthanasie</strong>, er voor waarschuwt dat die ons<br />

kan br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ‘in de eeuwige pijn, waar ge<strong>en</strong> dokters <strong>en</strong> pijnstillers meer<br />

zijn.’<br />

Natuurlijk verwerp<strong>en</strong> wij dit botte misbruik van Jezus’ woord<strong>en</strong>. Maar we<br />

moet<strong>en</strong> ons er ook voor hoed<strong>en</strong> te vervall<strong>en</strong> in het andere uiterste door<br />

die woord<strong>en</strong> te verdoezel<strong>en</strong>. De bijbel spreekt duidelijk van e<strong>en</strong> God die<br />

rek<strong>en</strong>schap vraagt. Het welwill<strong>en</strong>de godsbeeld, dat in onze tijd in brede<br />

22 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


kerkelijke kring<strong>en</strong> opgeld doet, is veeleer ontsprot<strong>en</strong> aan onze eig<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong>, dan ontle<strong>en</strong>d aan de bijbel.<br />

4.3 Gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

Hierbov<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>de ik drie hoofdlijn<strong>en</strong> waarlangs gedacht is over het sterv<strong>en</strong><br />

van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat daarna komt. Voor elk van deze voorstelling<strong>en</strong><br />

zijn goede argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan te voer<strong>en</strong>; van ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele ervan is de ‘waarheid’<br />

aan te ton<strong>en</strong>.<br />

Wanneer wij prober<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te help<strong>en</strong> goed te sterv<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> wij moet<strong>en</strong><br />

beseff<strong>en</strong> dat die voorstelling<strong>en</strong> er zijn, <strong>en</strong> er rek<strong>en</strong>ing mee moet<strong>en</strong> houd<strong>en</strong><br />

dat ze het belev<strong>en</strong> van de nader<strong>en</strong>de dood kunn<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>. Voor<br />

h<strong>en</strong>, die de dood niet kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> als het definitieve einde van ons<br />

bestaan, kan dit ook e<strong>en</strong> uiterste reserve betek<strong>en</strong><strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het<br />

aanvaard<strong>en</strong> van <strong>euthanasie</strong>.<br />

Eer wij zover zijn dat we overweg<strong>en</strong> voor onszelf hierom te vrag<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong><br />

we ook deze reserve voor e<strong>en</strong> goed deel hebb<strong>en</strong> overwonn<strong>en</strong>. Het wet<strong>en</strong><br />

dat de vraag om <strong>euthanasie</strong> niet in strijd is met het gebod van God; het<br />

bewustzijn van de grote beslissingsbevoegdheid die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, als Gods<br />

r<strong>en</strong>tmeesters, hebb<strong>en</strong>, heeft ons misschi<strong>en</strong> daarbij geholp<strong>en</strong>.<br />

Ook in verband met de laatste vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> angst<strong>en</strong> heeft de bijbel meer<br />

houvast <strong>en</strong> inzicht te bied<strong>en</strong> dan uit deze bladzijd<strong>en</strong> kan blijk<strong>en</strong>. Wel<br />

hoop ik voldo<strong>en</strong>de duidelijk te hebb<strong>en</strong> gemaakt dat het hier gaat om de<br />

meest ingrijp<strong>en</strong>de beslissing waarvoor e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s kan kom<strong>en</strong> te staan.<br />

Hier kan alle<strong>en</strong> geholp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in persoonlijk gericht luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> sprek<strong>en</strong>.<br />

Deze hulp kan in de eerste plaats verwacht word<strong>en</strong> van de <strong>geloof</strong>sgeme<strong>en</strong>schap<br />

of de lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke groepering die de betrokk<strong>en</strong>e zelf<br />

kiest. Kerkelijke hulpverl<strong>en</strong>ers zull<strong>en</strong> zeker de aandacht bepal<strong>en</strong> bij de<br />

vele blijde aspect<strong>en</strong> van de bijbelse boodschap. Daarbij verliez<strong>en</strong> de<br />

waarschuw<strong>en</strong>de woord<strong>en</strong> hun beangstig<strong>en</strong>de e<strong>en</strong>zijdigheid. Andere hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

staan hier aan de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van hun mogelijkhed<strong>en</strong>. Moet<strong>en</strong> zij<br />

het dan maar lat<strong>en</strong> afwet<strong>en</strong>? Zeker niet! Als om onze bijstand gevraagd<br />

is, zull<strong>en</strong> we die will<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, trouw tot het einde. Mits we de beperkthed<strong>en</strong><br />

van onze mogelijkhed<strong>en</strong> voor og<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>, kan onze nabijheid voor<br />

de betrokk<strong>en</strong> persoon nog veel betek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 23


24 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


LITERATUUR<br />

Berg, J.H. van d<strong>en</strong><br />

Medische macht <strong>en</strong> medische ethiek<br />

Nijkerk, 1983-25 (oorspr. dr. 1969).<br />

Euthanasie <strong>en</strong> pastoraat<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage, 1988.<br />

Kuitert, H.M.<br />

Mag er e<strong>en</strong> eind kom<strong>en</strong> aan het bittere einde?<br />

Lev<strong>en</strong>sbeëindiging in de context van sterv<strong>en</strong>sbegeleiding<br />

Baarn, 1993-2.<br />

Lange, F. de <strong>en</strong> J. Jans (red.)<br />

De dood in het geding: Euthanasiewetgeving <strong>en</strong> de kerk<strong>en</strong><br />

Kamp<strong>en</strong>, 2000.<br />

Megchel<strong>en</strong>, P. van<br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwing <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong><br />

Amsterdam, 1999.<br />

Thomasma, D.C. e.a.<br />

Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia<br />

Dordrecht, 1998.<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 2


INFORMATIE OVER DE NVVE<br />

Wilsverklaring<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> wilsverklaring is e<strong>en</strong> persoonlijk docum<strong>en</strong>t waarin iemand zijn wil <strong>en</strong><br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> over zijn lev<strong>en</strong>seinde vastlegt. Deze verklaring<strong>en</strong> zijn van belang<br />

wanneer iemand niet meer in staat is zijn w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mondeling te uit<strong>en</strong>.<br />

Led<strong>en</strong>ondersteuningsdi<strong>en</strong>st<br />

De Led<strong>en</strong>ondersteuningsdi<strong>en</strong>st bestaat uit vrijwillige medewerkers die<br />

persoonlijke informatie gev<strong>en</strong>. Op verzoek kunn<strong>en</strong> zij ook bemiddel<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de patiënt <strong>en</strong> de arts <strong>en</strong>/of het ziek<strong>en</strong>huis bij problem<strong>en</strong> met keuzes<br />

rondom het lev<strong>en</strong>seinde. De Led<strong>en</strong>ondersteuningsdi<strong>en</strong>st komt op<br />

voor de belang<strong>en</strong> van patiënt<strong>en</strong>.<br />

Gevolmachtigd<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st<br />

De Gevolmachtigd<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st bestaat uit vrijwillige medewerkers die voor<br />

led<strong>en</strong> van de NVVE als gevolmachtigde kunn<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>. Deze<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing is uitsluit<strong>en</strong>d bestemd voor led<strong>en</strong> die onmogelijk in eig<strong>en</strong><br />

kring (familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> of k<strong>en</strong>niss<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> gevolmachtigde kunn<strong>en</strong> vind<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is de beschikbaarheid van e<strong>en</strong> vrijwillige medewerker in<br />

de regio voorwaarde om e<strong>en</strong> aanvraag ev<strong>en</strong>tueel te kunn<strong>en</strong> honorer<strong>en</strong>.<br />

Sprekerskader<br />

Het Sprekerskader verzorgt door het hele land lezing<strong>en</strong> over beslissing<strong>en</strong><br />

rond het lev<strong>en</strong>seinde waarbij ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> videofilm wordt vertoond.<br />

Enkele led<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> zich gespecialiseerd in lezing<strong>en</strong> op het gebied van<br />

de laatstewilpil (het effectuer<strong>en</strong> van het zelfgewilde lev<strong>en</strong>seinde van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

die niet voldo<strong>en</strong> aan de zorgvuldigheidseis<strong>en</strong>, die in de <strong>euthanasie</strong>wet<br />

word<strong>en</strong> gesteld).<br />

Pres<strong>en</strong>tatiedi<strong>en</strong>st<br />

De Pres<strong>en</strong>tatiedi<strong>en</strong>st bezoekt met de NVVE-informatiestand beurz<strong>en</strong>,<br />

symposia, studiedag<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. Er wordt zowel schriftelijk als mondeling<br />

informatie gegev<strong>en</strong>.<br />

26 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>


Relevant<br />

De ver<strong>en</strong>iging geeft viermaal per jaar het blad Relevant uit: e<strong>en</strong> tijdschrift<br />

met e<strong>en</strong> informer<strong>en</strong>de <strong>en</strong> opiniër<strong>en</strong>de functie.<br />

Voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> leeshandicap is er e<strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong> versie op cdrom.<br />

Commissie Arts<strong>en</strong><br />

De commissie adviseert het bestuur van de ver<strong>en</strong>iging over het te voer<strong>en</strong><br />

beleid op het gebied van medische beslissing<strong>en</strong> rond het lev<strong>en</strong>seinde <strong>en</strong><br />

over de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de NVVE <strong>en</strong> de beroepsgroep (arts<strong>en</strong>).<br />

Commissie Verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzorg<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

De Commissie Verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzorg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> adviseert het bestuur<br />

van de NVVE over het te voer<strong>en</strong> beleid op het gebied van ondersteuning<br />

van verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die met beslissing<strong>en</strong> rond het<br />

lev<strong>en</strong>seinde te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> of krijg<strong>en</strong>. Ook adviseert zij over voorlichting<br />

aan beroepsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> tot sam<strong>en</strong>werking met de<br />

beroepsgroep.<br />

Brochures<br />

De ver<strong>en</strong>ging geeft diverse brochures uit, o.a.: Het laatste stuk met<br />

algem<strong>en</strong>e informatie over <strong>euthanasie</strong>; Wil <strong>en</strong> wet; In gesprek met de arts;<br />

Lev<strong>en</strong>sbeschouwing <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> <strong>en</strong> Stopp<strong>en</strong> met et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong>.<br />

Procesfonds<br />

Arts<strong>en</strong>, verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> led<strong>en</strong> die ons inzi<strong>en</strong>s t<strong>en</strong> onrechte door<br />

justitie word<strong>en</strong> vervolgd voor <strong>euthanasie</strong> of hulp bij zelfdoding of daarover<br />

zelf e<strong>en</strong> proces will<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op het<br />

Procesfonds van de NVVE. U kunt het Procesfonds steun<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />

bijdrage te stort<strong>en</strong> op Postbankrek<strong>en</strong>ing 6335188 van de NVVE te<br />

Amsterdam o.v.v. ‘Procesfonds’.<br />

Informatie over deze activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> het lidmaatschap kan word<strong>en</strong> aangevraagd<br />

bij de NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam,<br />

tel. 0900 - 606 06 06 (_ 0,20 p.m.), e-mail: <strong>euthanasie</strong>@nvve.nl,<br />

website: www.nvve.nl<br />

c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong> 2


2 c h r i s t e l i j k <strong>geloof</strong> <strong>en</strong> <strong>euthanasie</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!