februari 2009 - Gemeente Westerlo

westerlo.be

februari 2009 - Gemeente Westerlo

februari 2009

Dikketruiendag op vrijdag 13 februari

Programma sportkampen en kinderclub krokusvakantie

Infovergadering oude politiegebouw Vismarkt op woensdag 18 februari

• gemeente Westerlo • Boerenkrijglaan 61 • 2260 Westerlo • 014 54 75 75 • www.westerlo.be • info@westerlo.be •


Gouden bruiloft

Op 7 februari zijn Louis Bastiaens en Virginie Korthoudt

uit de Joris Van Geelstraat in Oevel vijftig jaar getrouwd.

Proficiat met de gouden huwelijksverjaardag.

Briljanten bruiloft

Op 19 februari zijn Jan Peetermans en Maria Leirs uit

Heieinde in Oevel vijfenzestig jaar getrouwd. Proficiat

met de briljanten huwelijksverjaardag.

Enquête geloofsbeleving in Westerlo

6 tot 14 februari

Het christelijk geloof verliest in ons land steeds meer

terrein. De lokale Evangelische Christenen willen met

een enquête onderzoeken hoe dat in Westerlo is. Tussen

6 en 14 februari gaat een team studenten van deur tot

deur.

In 1996 was er een gelijkaardige enquête. Toen werden

404 mensen ondervraagd. Een van de vaststellingen was

dat het christelijk geloof vooral bij de jongeren verdween.

Maar is dat vandaag ook nog zo?

Bij het onderzoek in 1996 vertelden 68 % van de

geënquêteerde Westerlonaren dat ze geloven dat er een

God bestaat. 66 % van de Westerlonaren liet weten dat

ze vooral naar erediensten gaan op overgangsmomenten

zoals een doop of een begrafenis. 58 % liet weten dat

het christendom ook invloed op hun dagelijkse leven

heeft. Hoe jonger de ondervraagden, hoe minder men

geloofde in het bestaan van God. 40 % van de vijftien-

tot twintigjarigen geloofde niet meer in de aanwezigheid

van (een) God. 77 % zei dat het christelijk geloof geen

invloed op hun dagelijkse leven had. Inmiddels is deze

groep dertien jaar ouder geworden. Is hun houding

veranderd? De nieuwe enquête moet een antwoord op

die vraag geven.

Evangelische Christenen Westerlo - Reiner Jursch

info@ec4westel.be - 014 54 39 82

http://ec4westel.be/

GEMEENTE WESTERLO

Parel van de Kempen

WETENSWAARD

Uitleendienst Rode Kruis Oevel

Sinds januari is de uitleendienst van het Rode Kruis Oevel

permanent bereikbaar, maar wel enkel op het nummer

0471 48 17 44. Je kan er terecht voor het ontlenen

van rolwagens, ziekenhuisbedden, looprekjes, krukken en

allerlei andere hulpmiddelen.

Uitleendienst Rode Kruis Oevel - 0471 48 17 44

Maak geen troep met hondenpoep

Hondenpoep op de stoep, in speelweiden en op

grasvelden zit iedereen dwars. Ook de hondenbezitters

zelf. Terecht stellen ze de vraag: maar waar moet het

dan? In het politiereglement staat dat iedereen verplicht

is om eventuele ongelukjes meteen op te ruimen. Men

kan daarvoor speciale toiletzakjes gebruiken, maar in een

gewoon plastic zakje of krantenpapier kan het even goed.

De opruimplicht geldt ook in hondentoiletten.

Overtredingen kan je discreet melden aan de wijkagent.

Die benadert de hondenbezitter en geeft bij een eerste

melding een verwittiging.

wijkagenten politie Zuiderkempen

info@politiezuiderkempen.be - 014 54 40 20

Zwanger? Pas ouder?

Kom dan een gratis

geboortepakket met

leuk geschenkje halen

aan de infobalie in

het gemeentehuis.

februari 2009


februari 2009

WETENSWAARD WOORD VOORAF

Seniorenraad naar Houden van Griffelrock

inschrijven voor 19 februari

Houden van Griffelrock is een festival voor senioren.

Ga je mee met de seniorenraad naar Houden van

Griffelrock? Houden van Griffelrock vindt plaats in

het Sportpaleis in Antwerpen op donderdag 23 april

om 14.30 uur. De presentatie is in handen van Luc

Appermont. Vader Abraham, Nicole & Hugo, Micha

Marah, Liliane Saint-Pierre, Bart Kaëll, Peter Schaap en

Jelle Cleymans brengen een hommage aan Joe Harris.

Door de samenwerking met de vzw Nekka is het festival

Griffelrock herdoopt tot Houden van Griffelrock.

De seniorenraad legt een bus in naar Houden van

Griffelrock. Inschrijven kan tot 19 februari bij het

secretariaat van de seniorenraad op de cultuurdienst.

De deelnameprijs bedraagt 12 euro (5 euro voor het

toegangsticket en 7 euro voor de bus).

seniorenraad cultuurdienst gemeentehuis

maria.pauwels@westerlo.be - 014 53 92 13

2009 wordt een belangrijk investeringsjaar voor de

gemeente Westerlo. In totaal gaat er 12,1 miljoen euro

naar investeringen in gebouwen en wegen. Naast de

bouw van het veiligheidscentrum (4,1 miljoen euro), de

heraanleg van het centrum van Westerlo (2,5 miljoen

euro) en de verdere vernieuwing van de stoepen en de

fietspaden blijven vooral de rioleringsprojecten tussen

Heultje, Zoerle-Parwijs en Voortkapel een belangrijke

doelstelling.

De twee lopende rioleringsprojecten in Zoerle-Parwijs

en in Heultje zijn bijna afgewerkt. Voor het aanbrengen

van de laatste asfaltlaag in Goorheide in Heultje

wacht de aannemer wel nog op warmer weer. Vermoedelijk

kan hij in maart afronden.

Dit jaar starten er twee nieuwe rioleringsprojecten.

Daarbij geldt een doorgedreven en wettelijk verplichte

scheiding van de afvoer van het regenwater en de

afvoer van het rioolwater. Het rioolwater moet via de

riolen naar het waterzuiveringsstation van Westerlo.

Het regenwater dat op de daken, de opritten en de

wegen valt moet via de grachten naar de Wimp.

Het eerste project bevindt zich in Voortkapel in

Gelendel, De Hand en de Slachterijstraat tussen de

Veststraat en de Renderstraat. Tegelijkertijd worden ook

het wegdek en de grachten vernieuwd. Op dit moment

loopt de aanbestedingsprocedure. De werken starten,

als alles goed verloopt, nog voor het bouwverlof.

Het tweede project bevindt zich in de Renderstraat

tussen de Balebossen en de Oude Zoerlebaan in

Zoerle-Parwijs. Ook hier komen nieuwe riolen voor de

afvoer van rioolwater, vernieuwde grachten voor de

afvoer van het regenwater en een nieuw wegdek. Dit

project bevindt zich nog in ontwerpfase. De aanbesteding

is waarschijnlijk pas voor het einde van het jaar.

Het gemeentebestuur houdt zich ook

voor om goed te communiceren over

de plannen en de werken. Er zijn

infovergaderingen gepland en via

Westel Info en westerlo.be houden

we u op de hoogte van de stand van

zaken.

Jan Michiels

schepen van

Openbare Werken


Gemeenteraad van 15 december 2008

Er stonden 69 punten op de agenda van de gemeenteraad

waaronder een advies over het provinciaal ruimtelijk

uitvoeringsplan Rooiveld, de budgetten van het OCMW

en de gemeente voor 2009, alle belasting- en retributiereglementen

voor 2009 en vijftien toegevoegde punten van

gemeenteraadsleden.

Crossterrein Rooiveld

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rooiveld stelde

de gemeenteraad een advies op. Het besluit werd

voorafgegaan door een levendige discussie tussen de

raadsleden.

In haar advies vraagt de gemeente dat het voorziene

terrein ingeperkt wordt en dat er maar vier grote

crossen per jaar zijn in plaats van de voorgestelde zeven.

Voorts wil de gemeente dat de trainingsuren- en dagen

beperkt worden en dat de geplande parking en het

kartingcircuit afgevoerd worden. De huidige voorstellen

houden immers te weinig rekening met de voorwaarden

uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In dat plan

staat dat een permanent circuit kan op voorwaarde

dat de boeren uit de buurt geen economische schade

lijden, dat de geluidshinder binnen de perken blijft en

dat de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt. Die

voorwaarden zijn echter niet genoeg terug te vinden in

het ontwerpplan van de provincie. Ook moet er geregeld

overleg zijn over het crossterrein tussen omwonenden,

bestuur en vzw Rooiveld.

De provincie verzamelt nu alle opmerkingen en adviezen

over het ontwerp uitvoeringsplan voor het Rooiveld. Pas

na de behandeling ervan neemt het provinciebestuur

een beslissing.

Beeltjens en Kwarekken

Voor het plattelandsproject de Merode zijn er enkele

inrichtingsprojecten opgestart in het gebied de Merode.

Het gaat meer bepaald over de inrichtingsplannen voor

de Beeltjens en de Kwarekken, het wandelnetwerk de

Merode en het mountainbikenetwerk de Merode. De

gemeenteraad gaf een gunstig advies aan de ontwerpinrichtingsplannen.

GEMEENTERAAD

Budget OCMW en gemeente

De gemeenteraad nam kennis van de wijzigingen van

het buitengewoon budget en het gewone budget 2008

en het budget 2009 van het OCMW en keurde het

meerjarenplan 2009-2011 van het OCMW goed.

Ook de financiële nota van het strategisch meerjarenplan

2009-2012 van de gemeente en de beleidsnota en de

financiële nota van het budget 2009 van de gemeente

werden goedgekeurd.

De gemeenteraad keurde ook de belasting- en

retributiereglementen voor 2009 goed. Het gaat over

dertig reglementen die onder andere de tarieven

van de belasting op de aflevering van administratieve

stukken, de drijfkracht van motoren, aanplakborden en

tweede verblijven en de tarieven voor het zwembad,

de kinderopvang, de interventies van de brandweer

en het gebruik van gemeentelokalen regelen. De

personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende

voorheffing blijven voor het vijftiende jaar op rij

ongewijzigd, respectievelijk op 7 % en 1100 opcentiemen.

Een overzicht van alle tarieven vind je op www.westerlo.

be > A tot Z gids > belastingen en tarieven.

Subsidiereglementen

De gemeenteraad keurde het nieuw subsidiereglement

voor sportclubs goed. Het sport-voor-allen-decreet van

2007 dat het lokale sportbeleid regelt, bepaalt immers

dat minstens 50 % van de subsidie die de gemeente

van Bloso krijgt naar de sportclubs moet gaan. Het

oude reglement werd hieraan aangepast. Ook werd

er een hoofdstuk over impulssubsidies toegevoegd

aan het sportbeleidsplan. Impulssubsidies moeten

jeugdsportbegeleiders helpen om de kwaliteit van hun

begeleiding nog te verbeteren.

De gemeenteraad keurde nog enkele reglementen goed:

het reglement voor de subsidiëring van de jeugdwerking

van culturele en socio-culturele verenigingen, het

reglement voor de subsidiëring van het jeugdwerk, het

reglement voor de subsidiëring van educatieve projecten

over het Zuiden en de Noord-Zuidproblematiek, het

reglement voor de subsidiëring van personen die aan

ontwikkelingshulp in het Zuiden doen en de toelage

ter ondersteuning van de verzorging van gehandicapte

kinderen.

februari 2009


februari 2009

GEMEENTERAAD

Nieuwe bushokjes langs de Olenseweg

De gemeenteraad keurde de bestelling van twee nieuwe

bushokjes langs de Olenseweg goed. Aan de Nieuwe Baan

en aan de Britselaan komen twee nieuwe schuilhuisjes.

Die kosten samen 12 000 euro, de gemeente betaalt

hiervan 4 000 euro.

Asberghoeve

De gemeenteraad keurde een erfpachtovereenkomst met

de Sint-Sebastiaansgilde goed. De Sint-Sebastiaansgilde

van Westerlo krijgt de Asberghoeve in de Asberg in

erfpacht voor 34 jaar. De overeenkomst loopt samen

met de erfpachtovereenkomst die Die Spelewei voor

de schuur naast de hoeve heeft. De gilde betaalt daar

25 euro per jaar voor. Ze gaan de hoeve gebruiken als

clublokaal.

Over de gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit zevenentwintig leden:

vier van Groep Eenheid, drie van Vlaams Belang, een

van Open VLD, een van Groen! en achttien van CD&V

waaronder de burgemeester en de schepenen.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag

2 februari om 20 uur in de raadzaal van het

gemeentehuis. Je bent van harte welkom. De verslagen

van de gemeenteraad en het college van burgemeester

en schepenen vind je in de rubriek besturen op

www.westerlo.be.

VISMARKT

Infovergadering toekomst oude politiegebouw

Vismarkt op woensdag 18 februari

Je bent uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het

brandweerarsenaal op de Vismarkt.

Op woensdag 18 februari om 20 uur is er in parochiezaal

‘t Centrum in de Boerenkrijglaan 24 een infovergadering

over de toekomst van het oude politiegebouw op

de Vismarkt. Het gebouw uit 1896 deed dienst als

rijkswachtkazerne en politiekantoor eb is nu de thuisbasis

van het secretariaat van de Kinderclub en de brandweer.

Op het moment dat de brandweer naar het nieuwe

veiligheidscentrum langs de Merodedreef verhuist komt

er in het centrum van Westerlo heel wat ruimte op een

interessante locatie vrij. Maar waarvoor? Om te wonen?

Om te winkelen? Om te parkeren? Voor verenigingen?

Voor diensten?

Studiebureau Infrabo heeft in opdracht van de

gemeente een studie over het gebouw gemaakt. Het

gemeentebestuur zou graag de voorgevel behouden

en wil ook dat er ruimte is om te parkeren in deze

buurt met heel wat winkels op de Vismarkt en in de

Polderstraat. Eventueel kunnen privépartners hierin ook

een rol spelen.

Op de infovergadering wordt het rapport van Infrabo

toegelicht en verzamelen we voorstellen voor de

toekomst van het gebouw.

communicatiedienst gemeentehuis

info@westerlo.be - 014 53 91 77


ALBASTEN HUWELIJK

Albasten huwelijk Cyriel Vanhulsel en Maria Holemans

Op 27 december vierden Cyriel Vanhulsel en Maria Holemans uit de Olenseweg in Zoerle-Parwijs hun vijfenzeventigste

huwelijksverjaardag. Het was de eerste keer dat een koppel in onze gemeente een albasten huwelijk kon vieren. Net als

in 1933 was het een feest waarop niemand mocht ontbreken. Het echtpaar werd vereeuwigd in het gulden boek met

een pentekening van Bert Pelgrims. Tot bij de eiken huwelijksverjaardag binnen vijf jaar!

De burgemeester en de schepenen kwamen bij de jubilarissen thuis langs om namens de gemeente een geschenk aan te bieden.

februari 2009


Doe mee aan de Dikketruiendag 2009

vrijdag 13 februari

De Vlaamse overheid roept iedereen op om op vrijdag

13 februari thuis, op school en op het werk deel te

nemen aan de vijfde editie van de Dikketruiendag. De

Dikketruiendag past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan

2006-2012 waarin Vlaanderen het engagement aangaat

om de uitstoot van broeikasgassen tot 83,4 miljoen ton

per jaar te beperken.

Speel het slim!

Trek een trui aan en zet je verwarming een graadje lager.

Zo stoot je minder CO2 uit en bespaar je energie en

geld. Doe overbodige lichten uit en vervang gloeilampen

door spaarlampen. Gun je pc of tv ook eens wat rust,

toestellen in stand-by verbruiken nog steeds energie.

Neem eens wat vaker de trap in plaats van de lift. Je

lichaam en het milieu zullen je dankbaar zijn. Uiteraard

beperken we ons niet tot die ene dag. Deze acties

hebben maar zin als je ze dagelijks toepast. Je bespaart

op je uitgaven en je wint er een betere leefomgeving

mee.

Roep vrienden, collega’s en familie op om samen met

jou de CO2-meter naar beneden te halen. Schrijf je

vandaag nog in op http://dikke-truiendag.lne.be. Vraag er

je affiche om je deelname bekend te maken. En maak

kans op een van de vele prijzen. Je kan ook bellen naar

het gratis nummer 1700. Speel het slim, zet je tanden in

je energieverbruik en in je uitgaven.

www.dikke-truiendag.lne.be

Inboedelservice Kringwinkel Zuiderkempen

Ben je van plan om je woning, appartement, kelder,

zolder of garage helemaal of voor een deel leeg te

maken? Doe dan een beroep op de inboedelservice van

de Kringwinkel Zuiderkempen

Kringwinkel Zuiderkempen - 015 23 73 93

februari 2009

MILIEU

Een bouwteam, iets voor u?

Had ik het maar geweten… is na het (ver)bouwen een

veel gehoorde opmerking. Wil je voor het bouwproces

start al een en ander op een rijtje hebben? Wil je kunnen

meepraten met architect en aannemer? Wil je een echt

energiezuinige en betaalbare woning, die zelfs gezonder

en comfortabeler is? Dan is het Bouwteam echt iets

voor jou!

Een bouwdeskundige van het vormingscentrum

vzw Dialoog geeft technische en

praktische informatie over duurzaam en

energiezuinig bouwen. Thema’s die aan bod

komen zijn onder andere oriëntatie

van de woning, (na)isoleren, zuinige

verwarmingsinstallaties, ventileren,

isolerende beglazing en ecologisch

verantwoorde materialen. Ook

de premies van de gemeente,

de netbeheerder en de overheid

worden toegelicht. De cursus is

gespreid over twee dagen. Er is

dus ruimte om de thema’s goed

uit te spitten. Het Bouwteam is

een samenwerking van Infrax, de

provincie Antwerpen, Dialoog en de

gemeenten Laakdal, Olen, Herselt en

Westerlo.

Het Bouwteam vindt plaats op zaterdag 14 en zaterdag

21 maart van 9 tot 17 uur in de gemeentelijke lokalen

in de Wolfsdonksesteenweg 23 in Herselt. Deelnemen

kost 20 euro (50 euro korting!). Het aantal deelnemers

is beperkt en vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven

kan door je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

door te geven aan de milieudienst. Het inschrijvingsgeld

bezorg je na bevestiging van je deelname.

milieudienst gemeentehuis

014 53 91 55 - fax 014 54 11 54

milieu@westerlo.be

www.bouwteams.be


Minimumprijs groenestroomcertificaten

Voor zonnepanelen die sinds 2006 in gebruik zijn, krijg

je van de Vlaamse distributienetbeheerders 450 euro

per groenestroomcertificaat. Die minimumprijs is in

het elektriciteitsdecreet vastgelegd en is twintig jaar

gegarandeerd. Als groenestroomproducent kan je ook

een overeenkomst met de netbeheerder sluiten. Met

zo’n overeenkomst heb je een extra garantie over de

Ruil voor 1 april je bordeaux huisvuilzakken in

Tot 1 april kan je je bordeaux huisvuilzakken (waarde

1 euro) nog ruilen voor blauwe PMD-afvalzakken

(waarde 0,25 euro) en groene restplastiekafvalzakken

(waarde 0,25 euro). Voor elke bordeaux huisvuilzak

krijg je vier blauwe of vier groene zakken. De bordeaux

huisvuilzakken zijn door de invoering van DIFTAR voor

de huis-aan-huisophaling van restafval en GFT niet meer

nodig.

De blauwe PMD-zakken worden om de twee weken

opgehaald. Met de groene restplastiekafvalzakken kan je

enkel nog in het containerpark terecht.

Opgelet! Vergeet niet de

containers voor restafval en GFT

voor uur buiten te

zetten!

DIFTAR en verhuizen

Als je naar een ander adres in of buiten Westerlo verhuist,

dan kom je langs bij het onthaal van het gemeentehuis

om je restafval- en GFT-container op je oude adres op

te zeggen. Verhuis je binnen Westerlo, dan kan je meteen

ook containers aanvragen voor je nieuwe adres. De

containers zijn verbonden aan het adres. Je krijgt het

niet-gebruikte bedrag op je DIFTAR-rekening terug.

Meer weten over DIFTAR?

DIFTAR-informatielijn 0800 97687

maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18 uur

zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

www.diftar-iok.be en www.iok.be

www.westerlo.be

MILIEU EN DIFTAR

uitbetaling van die decretaal gegarandeerde minimumprijs.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan de prijs

immers niet gewijzigd worden.

De netbeheerders gaan de overeenkomst aan met elke

producent die hierom vraagt. Het is de netbeheerders

toegestaan de overeenkomst pas af te sluiten als de

installatie correct op het net aangesloten werd.

Ruil voor 1 april je groot huisvuilstickers in

Tot 1 april kan je je oude rode groot huisvuilstickers

(waarde 1,25 euro) nog ruilen voor blauwe PMDafvalzakken

en groene restplastiekafvalzakken. Voor elke

sticker krijg je vijf blauwe of groene zakken. De groot

huisvuilstickers zijn door de invoering van DIFTAR niet

meer nodig.

Groot huisvuil kan je elke maand meegeven met de

huisvuilophaling. Je moet wel ten laatste drie werkdagen

op voorhand een afspraak maken met IOK Afvalbeheer

op 014 58 09 96. Het groot huisvuil wordt gewogen.

Je betaalt 0,20 euro per kilo. Bij de ophaling van groot

huisvuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

Containerpark


Op het containerpark kan je niet terecht met restafval.

Dat hoort thuis in de grijze DIFTAR-container via de

huis-aan-huisophaling.

Losse plastiek hoort thuis bij het grof vuil, plastiek in

groene zakken kan je kwijt in het gratis deel van het

containerpark.

Bordeaux huisvuilzakken en rode stickers groot huisvuil

kan je niet op het containerpark ruilen, enkel op het

gemeentehuis.

De DIFTAR-containers kan je enkel inruilen via de

DIFTAR-infolijn en niet op het containerpark.

Elke bezoeker van het containerpark heeft zijn

containerparkkaart nodig om het containerpark binnen

en buiten te rijden. Ook als je enkel op het gratis deel

van het containerpark moet zijn.


Als je een compostbak- of vat komt ophalen, moet je

steeds de containerparkkaart meebrengen van degene

aan wie de brief gericht was.

februari 2009


Sprookjes voor grote mensen

donderdag 5 februari

Sprookjes. Eens hielden we er allemaal van. Maar zijn

sprookjes alleen voor kleintjes? Welnee! Ze doen ons

wegdromen, naar de tijd van toen. Maar ze houden

ons ook een spiegel voor. En, ze maken het kind in ons

terug wakker. Tijd dus voor ongekende sprookjes of

verrassende versies van bekende sprookjes. Tijd ook voor

verwondering en een glimlach. Welkom bij Sprookjes

voor grote mensen, bezielend verteld en met accordeon

gelardeerd door Rebecca Stradiot.

februari 2009

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Film Tirana

vrijdag 13 februari

Een jong koppel probeert zich staande te houden in

het postcommunistische Albanië. Klara verlangt naar een

modellencarrière in Parijs. Haar vriend Nik weet nog

steeds niet of hij wel weg wil.

vzw hulpgroep Albanië

sabine.guitard@telenet.be - 014 54 68 47

Wereldfilm 4 Months, 3 Weeks And 2 Days

donderdag 19 februari

Rebecca Stradiot was in 2008 ook al te gast in de bib. De Wereldraad organiseert geregeld voorstellingen van wereldfilms in

de bib.

De film speelt zich af in het Roemenië van eind

jaren tachtig en volgt twee jonge vrouwen op

een sombere winterdag waarbij een van hen

een illegale abortus moet ondergaan. Deze

ode aan de vriendschap evolueert als een echte

thriller en geeft tegelijkertijd een scherp beeld van de

sombere levensomstandigheden tijdens de laatste jaren

van de Ceaucescu-dictatuur.


Adriatica, Kroatische eilanden en Zuid-Italië

vrijdag 13 februari

Op vrijdag 13 februari neemt Paul Coessens je met de

presentatie Adriatica mee naar beide kanten van de

Adriatische zee: de Kroatische eilanden en Zuid-Italië.

Afspraak om 20 uur in zaal Boskant in de Boskant 8 in

Westerlo. De toegangsprijs bedraagt 4 euro, leden van

VTB-Kultuur en de VAB betalen 3 euro.

Adriatica verhaalt over de Romeinse heerschappij, de

val van Rome en de komst van de Slavische groepen.

We bezoeken Pula en bewonderen het amfitheater

dat Keizer Vespasianus bouwde voor zijn minnares en

de prachtige mozaïeken die Justianius in Ravenna en

Porec naliet. Op de mooie eilanden Cres, Pag, Hvar en

Korcula is de Leeuw van San Marco overal aanwezig. Het

betoverende Dalmatië heeft een van de mooiste kusten

van Europa en bezit ontelbare parels zoals Dubrovnik,

Rovinj, Ston en Trogir.

VTB-Kultuur - www.vtb.be

herman@deketelaere.com - 014 54 50 13

Groot Nederlands Dictee 2009

zaterdag 14 februari

Op zaterdag 14 februari zijn er in de refter van de Vrije

Sint-Lambertusscholen in de Denis Voetsstraat 21 in

Westerlo preselecties voor het Groot Nederlands Dictee

van het Davidsfonds. Om 8.45 uur zijn de scholieren uit

de tweede graad van het secundair onderwijs, de junioren

uit de derde graad, de liefhebbers, de specialisten en de

anderstaligen aan de beurt, om 9.45 uur de miniemen uit

de derde graad van het basisonderwijs en de cadetten

uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Om

11.30 uur is het prijsuitreiking. De winnaars maken ook

kans op een plaats in de finale op 21 maart.

Inschrijven kan door voor 31 januari 3 euro (-18 en

anderstaligen), 6 euro (+18) of 5 euro (+18 en lid

Davidsfonds of Knack Club of houder lerarenkaart) over

te schrijven op rekeningnummer 431-0664161-69 van

het Davidsfonds Leuven. Vermeld de preselectieplaats

Westerlo, het aantal deelnemers en de categorie. Je

krijgt dan een deelnemerskaart. Op de dag zelf kan je

die niet meer krijgen.

www.davidsfonds.be

Davidsfonds Westerlo-Centrum - 014 54 51 07

10

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Lezing De Passie van de meester

dinsdag 17 februari

Rogier Van der Weyden (1400-1464) was een van de meest invloedrijke

Vlaamse Primitieven.

Op dinsdag 17 februari om 20 uur organiseert het

Davidsfonds Oevel in de raadzaal van het gemeentehuis in

de Boerenkrijglaan een lezing over het leven en het werk

van Rogier Van der Weyden. Professor dr. Jan Van der

Stock van de KU Leuven brengt het bewogen oeuvre van

deze internationaal gerenommeerde kunstenaar in beeld

aan de hand van een kleurrijke multimediapresentatie.

De lezing vindt plaats naar aanleiding van de retrospectieve

tentoonstelling Rogier Van der Weyden die vanaf

september te bezichtigen is in het M, het museum van

Leuven. De toegang voor de lezing bedraagt 5 euro.

Leden van het Davidsfonds betalen 4 euro.

davidsfonds.oevel@telenet.be

februari 2009


Etentje klas 1938 Westerlo

zaterdag 21 februari

De klastfoto van de meisjes van 1938,

Op zaterdag 21 februari om 12.30 uur zijn alle meisjes

en jongens van 1938 uit Bergom, Varendonk en Westerlo

die lagere school liepen in Westerlo uitgenodigd voor

een etentje. Dat vindt plaats in het ontmoetingscentrum

in de Smissenhoekstraat 7 in Zoerle-Parwijs.

Inschrijven kan nog tot 12 februari.

Herman De Ketelaere

herman@deketelaere.be - 014 54 50 13

60 jaar KAV Zoerle-Parwijs

woensdag 4 maart

Op 4 maart viert de KAV van Zoerle-Parwijs haar 60-jarig

bestaan met een feestmaaltijd en een verrassingsoptreden in het

ontmoetingscentrum in de Smissenhoekstraat 7.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Eetdag voor de blindenmobiel

zondag 1 maart

Op zondag 1 maart organiseert de KWB van Voortkapel

in de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat 11

een eetdag. De opbrengst gaat naar de aanleg van

een carport voor de blindenmobiel van de Kristelijke

Blinden en Slechtzienden Vereniging Zuiderkempen.

De blindenmobiel vervoert sinds 1990 blinden en

slechtzienden bij elke activiteit van de KBSVZ van

Westerlo naar Schriek, Herentals, Geel en Balen.

KWB Voortkapel - 014 26 43 83

De man die nikske kan

door Theater 92 in de grote kantine van DAF

Trucks Vlaanderen

De man die nikske kan wordt gespeeld in de grote kantine van DAF

Trucks Vlaanderen.

Hilde, de vrouw van Oscar en de moeder van Erik, wil

vooruit in het leven. Ze wil van hun huis het hoofdkwartier

maken van de firma Gezond en mooi, waarvan haar man

vertegenwoordiger is. Daarom nodigt ze de directeur

samen met zijn dochter uit voor een weekendje bij hun

thuis… Grootva Gust moet zijn kamer afstaan. Saartje,

het kersverse liefje van Erik komt in de verdrukking. Een

mysterieuze tombolaverkoper moet zich als de meid van

dienst voordoen. En dan zijn er nog Bart de melkboer en

twee escortedames…

Theater 92 speelt dit komisch stuk van Kamiel Kemels

in een regie van Mich Van Eysendeyk op zaterdag 14,

21 en 28 maart om 19.30 uur en op zondag 22 en 29

maart om 14.30 uur in de grote kantine van DAF Trucks

Vlaanderen in de Van Doornelaan 1 in Oevel. Kaarten

kosten 6 euro en zijn te koop bij Viviane Bens (0495 14

55 33) en Eddy Van Doninck (0498 30 03 26).

februari 2009 11


Valentijnsconcert Hans

vrijdag 13 februari

Hans Van Cauwenberghe is onder andere bekend als Willie uit Familie

en Karel de ambulancier uit Spoed..

Hans brengt Nederlandstalige zelfgemaakte liedjes. De

liedjes gaan hoofdzakelijk over de liefde en dit gebracht

op een akoestische, eenvoudige, vrolijke, aards en zotte

manier. Geen opgefokt gedoe, geen covers. Ne zanger,

ne groep, veel gevoel!

Het optreden vindt plaats op vrijdag 13 februari om 20

uur in de Zoerla. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop

en 14 euro aan de kassa.

cultuurdienst gemeentehuis

cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00

1

DE ZOERLA

Harmonieorkest Lemmensinstituut

vrijdag 20 februari

Het Harmonieorkest van het Lemmensinstituut treedt op 20 februari

op in de Zoerla.

Het Harmonieorkest van het Lemmensinstituut werd

opgericht in 1982 en waar het oorspronkelijk ging om

een bescheiden samenspelgroep, groeide deze formatie

uit tot een harmonieorkest met zeventig leden. Het

orkest concerteerde in Nederland, Duitsland, Luxemburg,

Frankrijk en Denemarken. Op deze avond staan ze onder

leiding van dirigent Jan Van der Roost.

Jan Van der Roost componeerde meer dan negentig

werken. Zijn muziek wordt in een vijftigtal landen

uitgevoerd en van de meeste van zijn werken bestaan

opnames voor radio, televisie en cd.

Het optreden vindt plaats op vrijdag 20 februari om 20

uur in de Zoerla. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop

en 14 euro aan de kassa.

cultuurdienst gemeentehuis

cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00

februari 2009


Echt Antwaarps Teater

Alarm in mijnen darm

dinsdag 10 maart

met Ruud De Ridder, Nicole Laurent, Luc Verhoeven, Ann Van

Mechelen, Myriam Vischschoonmaker en Firmin Troukens.

Theo en Maria Bertels staan pakkens klaar om op

vakantie naar Torremolinos te gaan. Hun bereidwillige

buurman zal hen naar Zaventem voeren, maar op het

laatste moment krijgt Theo een galcrisis. Zeer tegen

de zin van Maria blaast Theo de reis af en laat hij zich

opnemen in het ziekenhuis. Daar maakt hij kennis met

Jacob Kopferschmidt, een Antwerpse jood. Jacob moet

een kleine ingreep ondergaan bij dokter Feinstein die

echter niet in het ziekenhuis aanwezig blijkt te zijn.

Het optreden vindt plaats op dinsdag 10 maart om

14 en 20 uur in de Zoerla. Tickets kosten 13 euro in

voorverkoop en 15 euro aan de kassa. De voorstelling

van 20 uur is uitverkocht.

cultuurdienst gemeentehuis

cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00

GEMEENTE WESTERLO

Parel van de Kempen

DE ZOERLA

Programma de Zoerla 2009

vr 13/2 Hans (Nederlandstalige liedjes)

vvk 12 euro kassa 14 euro - 20 uur

vr 20/2 Harmonieorkest Lemmensinstituut

vvk 12 euro kassa 14 euro - 20 uur

di 10/3 Echt Antwaarps Theater

vvk 13 euro kassa 15 euro - 14 uur en 20

uur (uitverkocht)

vr 27/3 An Nelissen (uitverkocht)

vvk 16 euro kassa 18 euro - 20 uur

wo 8/4 Do-re-miband

vvk 7 euro kassa 8 euro - 14 uur

vr 10/4 Sons of the Queen

vvk 14 euro kassa 14 euro - 20 uur

vr 8/5 In Dreams - Roy Orbison Tribute

vvk 16 euro kassa 18 euro - 20 uur

vr 12/6 Gili en Ter Bescherming van de Jeugd

vvk 14 euro kassa 16 euro - 20 uur

vr 9/10 I Giocatori pianotrio - klassiek

vvk 12 euro kassa 14 euro - 20 uur

vr 23/10 Willem Vermandere

vvk 16 euro kassa 18 euro - 20 uur

wo 4/11 Supermam

vvk 7 euro kassa 8 euro - 14 uur

di 17/11 Andy Marvin namiddagvoorstelling

vvk 10 euro kassa 12 euro - 14 uur

Inwoners van Westerlo krijgen 50 % korting. Die kaarten

moet je, op vertoon van de identiteitskaarten, ophalen

bij de cultuurdienst op het gemeentehuis. Opgelet:

je krijgt slechts een kaart mee per meegebrachte

identiteitskaart.

www.westerlo.be > e-loket

cultuurdienst gemeentehuis

cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00

februari 2009 1


1

SPORT

Sportmonitor in de krokusvakantie,

iets voor jou?

Voor de begeleiding van de sportkampen in de

krokusvakantie is de sportdienst nog op zoek naar enkele

sportmonitoren. De aanwervingsvoorwaarden (+ 18,

sportervaring, diploma of student LO) en het formulier

waarmee je je kandidaat kan stellen kan je krijgen bij de

sportdienst en vind je op www.westerlo.be.

sportdienst gemeentehuis

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 08

Hoe is het met jouw fysieke conditie?

Doe de fittest in de fitbus

In de fitbus van de provincie Antwerpen kan je op zaterdag

21 maart meedoen aan een fietsproef en een vetmeting.

Die testen geven je een beeld van je conditie op een

schaal van een tot zeven. Bewegingsadviseurs geven

nadien concrete beweegtips en een trainingsprogramma

van twaalf weken om je uithoudingsvermogen en je

vetbranding te verbeteren. Volg je het schema nauwgezet,

dan verbetert je fitheid bij de hertest op zaterdag 13 juni

minstens met een niveau. Je kiest zelf welke sport je gaat

beoefenen: lopen, zwemmen, fietsen, fitness, het maakt

niet uit.

De eerste test vindt plaats op zaterdag 21 maart,

de hertest op zaterdag 13 juni. Plaats van afspraak

is de fitbus aan het gemeenschapslokaal op het Jos

Geunsplein in Tongerlo. Voorts zijn er ook infosessies

over letselpreventie op donderdag 26 maart en over

start to eat op donderdag 2 april. Voor de test, hertest,

beide infosessies en een verzekering betaal je 10 euro.

Inschrijven kan vanaf 16 februari online op www.fitbus.

be (testdag Westerlo) en bij de sportdienst.

sportdienst gemeentehuis

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 07

www.fitbus.be - www.provant.be - www.westerlo.be

Krokusvakantie

KROKUSVAKANTIE

Kinderen en jongeren uit Westerlo moeten zich tijdens

de krokusvakantie van zaterdag 21 februari tot zondag

1 maart niet vervelen. Er is immers heel wat te doen. Je

vindt meer uitleg in de brochure Krokusvakantie 2009 die in

alle scholen verspreid wordt. Je kan de brochure ook krijgen

op het gemeentehuis en in de bib.

Omnisportkamp voor 1e tot 4e leerjaar

23 tot 27 februari

Voor kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar is er

op maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26

en vrijdag 27 februari een omnisportkamp met allerlei

sport- en spelactiviteiten en zwemmen.

De activiteiten vinden plaats van 9.30 tot 16 uur in

sporthal de Beeltjens in het Kasteelpark 7. Er is opvang

vanaf 8.30 uur en tot 17 uur. De prijs bedraagt 40 euro.

Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin betaal je 35

euro.

sportdienst gemeentehuis

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 07

Kinderclub voor kleuters en lagere

schoolkinderen

De Kinderclub van Voortkapel is tijdens de krokusvakantie

open voor kleuters van maandag 23 tot vrijdag 27

februari van 7 tot 18 uur. In de Kinderclub van Westerlo

verzamelen de lagere schoolkinderen.

Het vakantietarief bedraagt 3,80 euro voor minder dan

3 uur opvang, 5,70 euro voor 3 tot 6 uur en 9,50 euro

voor meer dan 6 uur opvang. Je moet niet op voorhand

inschrijven voor de activiteiten, maar wel ingeschreven

zijn in de Kinderclub. Dat kan je doen op het secretariaat

van de Kinderclub in de Vismarkt 24.

Kinderclub Fuldaplein 5 Voortkapel

014 26 51 48

Kinderclub Boerenkrijglaan 23b Westerlo

014 54 88 89

secretariaat - Vismarkt 24 Westerlo

kinderopvang@westerlo.be - 014 53 94 20

februari 2009


Inschrijven voor de

sportkampen in de krokus-

vakantie kan vanaf maandag

februari.

KROKUSVAKANTIE

Omnisport met of zonder wintersportdag voor 5e en 6e leerjaar van 23 tot 27 februari

Wie in het vijfde en het zesde leerjaar zit kan meedoen aan een omnisportkamp, al dan niet in combinatie met de

wintersportdag in Landgraaf Nederland. Er is keuze uit drie formules.

Keuze 1

Omnisport-5-daagse

De omnisport-5-daagse vindt plaats van maandag 23

tot en met vrijdag 27 februari van 9.30 tot 16 uur.

Er is opvang vanaf 8.30 uur en tot 17 uur. Op het

programma staan allerlei sport- en spelactiviteiten in

en rond sporthal De Beeltjens in het Kasteelpark 7 in

Westerlo en zwemmen in het gemeentelijk zwembad

van Tongerlo. Deelnemen kost 40 euro. Vanaf het

tweede kind uit hetzelfde gezin betaal je 35 euro.

Ook zwemmen staat op het programma tijdens de omnisportdagen.

Wintersportdag in Landgraaf Nederland voor 1e tot 4e middelbaar op woensdag 25 februari

Ook leerlingen van het eerste tot en met het vierde

middelbaar kunnen op woensdag 25 februari meedoen

met de Wintersportdag. De bus naar Snowworld

in Landgraaf in Nederland vertrekt om 11 uur aan

sporthal de Beeltjens in het Kasteelpark en is terug rond

21.15 uur. Op het programma staan twee uur ski- of

snowboardinitiatie en een uur airboarden (sleeën op

een luchtkussen). De prijs bedraagt 40 euro.

sportdienst gemeentehuis

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 07

Keuze 2

Wintersportdag

Je kan ook kiezen om enkel aan de wintersportdag op

woensdag 25 februari mee te doen. Op het programma

staan twee uur ski- of snowboardinitiatie en een uur

airboarden (sleeën op een luchtkussen) in Snowworld

in Landgraaf Nederland. De bus naar Landgraaf vertrekt

om 11 uur aan sporthal de Beeltjens en is terug rond

21.15 uur. Deelnemen kost 40 euro.

Keuze 3

Omnisport-4-daagse in combinatie met de

wintersportdag in Nederland

Keuze 3 bestaat uit de combinatie van de omnisport-

4-daagse en de wintersportdag. Op maandag 23,

dinsdag 24, donderdag 26 en vrijdag 27 februari zijn

er allerlei sport- en spelactiviteiten in en rond sporthal

De Beeltjens in het Kasteelpark 7 in Westerlo en

zwemmen in het zwembad van Tongerlo. Op woensdag

25 februari is er de wintersportdag met op het

programma ski- of snowboardinitiatie en airboarden in

Snowworld in Landgraaf Nederland.

De prijs voor dit superprogramma bedraagt 72 euro

voor het eerste kind en 68 euro vanaf het tweede kind

uit hetzelfde gezin.

sportdienst gemeentehuis

sportinschrijving@westerlo.be - 014 53 92 07

Airboarden, dat is sleeën op een luchtkussen in de sneeuw.

februari 2009 1


Fit in je hoofd, goed in je vel

Een goede geestelijke gezondheid is belangrijk. Hoe je

je mentaal voelt, heeft namelijk een invloed op je hele

doen en laten. In die zin is het minstens even belangrijk

als lichamelijk gezond zijn.

Je goed in je vel voelen, daar kun je zelf aan werken.

De Vlaamse campagne “Fit in je hoofd, goed in je vel”

omvat tien stappen waarin de beschermende factoren

samengevat zijn. Ze inspireren je om fit in je hoofd te

blijven en hebben al heel wat mensen geholpen. Het zijn

geen toverformules, maar wel middelen die een houvast

bieden en je stukje bij beetje vooruithelpen naar een

gezonder en gelukkiger leven.

Elke stap is verschillend, en wat de één heel erg zal

aanspreken, zal iemand anders misschien maar niets

lijken. Het is daarom belangrijk om met die stappen te

beginnen waar je je zelf het best bij voelt. De stappen zijn

gevarieerd en gaan van bijvoorbeeld meer bewegen tot

iets nieuws proberen, en van jezelf rust gunnen tot iets

leuks doen met vrienden. Uiteraard kan je ook samen

met anderen met deze stappen aan de slag gaan.

De stappen zijn vooral bedoeld voor iedereen die zijn

geestelijke gezondheid wil versterken, zonder dat er al

sprake is van ernstige problemen. Wil je meer informatie

over deze stappen, dan kan je terecht op www.

fitinjehoofd.be.

Over “Fit in je hoofd, goed in je vel”

“Fit in je hoofd, goed in je vel” is een campagne van

de Vlaamse overheid. 10 eenvoudige stappen moeten

helpen om een geestelijk gezonder leven te gaan

leiden. De campagne richt zich op 16-plussers die hun

mentale veerkracht willen versterken. De website www.

fitinjehoofd.be richt zich niet op mensen met ernstige

psychische problemen. In dat geval doe je beter een

beroep op een professionele hulpverlener.

1

GEZONDHEID

Deze tien stappen kunnen jou inspireren om te komen

tot een gezonder en gelukkiger leven.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vind jezelf oké

Praat erover

Beweeg

Probeer iets nieuws

Reken op vrienden

Durf nee te zeggen

Ga ervoor

Durf hulp te vragen

Gun jezelf rust

10.

Hou je hoofd boven water

Waarom tien stappen?

Zo lang de klachten niet te ernstig zijn, kan je zelf iets

aan je geestelijke gezondheid doen. Op de website

www.fitinjehoofd.be vind je bij elke stap informatie en

opdrachten om je geestelijke gezondheid te bewaken en

te versterken. Ze willen je aan het denken zetten en je

inspireren om positiever in het leven te staan.

Westerlo, wij zijn fit in ons hoofd!

In 2009 werken we rond deze tien stappen. Elke maand

organiseren we een activiteit. In maart gaan we alvast

van start met een lachsessie.

woensdag 11 maart om 0 uur in de bibliotheek

Doe mee aan onze wedstrijd en zend originele ideeën,

voorstellen in. Dit kan individueel of per organisatie.

Misschien winnen jullie wel een leuke activiteit? Stuur

alles naar

gezondheidsraad

karin.bervoets@westerlo.be - 014 53 92 00

februari 2009


Geweld binnen het gezin

Ruzies komen voor in de meeste relaties. Het is niet

verkeerd en soms zelfs nodig. Maar als ruzie geweld

wordt, wordt het een ongelijke strijd. Partnergeweld is

een traumatische ervaring, zowel voor het slachtoffer

als voor de kinderen die getuige zijn. Geweld hoef je

niet vanzelfsprekend te vinden of te accepteren. Je kunt

stappen ondernemen om het te stoppen.

Als je in gevaar bent, bel dan de politie op het nummer

101. Wil je je moeilijke levenssituatie veranderen, aarzel

dan niet om contact op te nemen met de maatschappelijk

assistent van je dorp of je wijk. De hulpverlening is strikt

vertrouwelijk.

Heultje Tinne Peeters - 014 53 87 72

Oevel Lutgarde Bouwen - 014 53 95 32

Oosterwijk en

Trienenkant

Marijke Warpy - 014 53 95 33

Tongerlo Britt Neefs - 014 53 87 78

Voortkapel en

Zoerle-Parwijs

Stephanie Saliën - 014 53 95 30

Westerlo Centrum Inke Hanssen - 014 53 95 35

sociale dienst OCMW - Verlorenkost 22/1

Ben je eerder op zoek naar juridische informatie of

advies? Dan kan je gratis terecht bij de jurist van de

dienst rechtshulp in het Projecthuis De Dreef in de

Merodedreef 161.

maandag

(1e, 3e, 5e van de maand)

18 tot 20 uur

dinsdag 13.30 tot 17 uur

woensdag 9 tot 12 uur

13.30 tot 17 uur

vrijdag 13.30 tot 16 uur

dienst rechtshulp - 014 54 20 69

OCMW

De sociale zekerheid uitgelegd voor jongeren

De brochure Jongeren en Sociale

Zekerheid: twintig vragen en

antwoorden en de website

www.mijnsz.be geven begrijpbare

antwoorden op vragen die

jongeren zich stellen wanneer

ze in het beroepsleven

stappen. De brochure is gratis

verkrijgbaar bij de ziekenfondsen en

tewerkstellingsdiensten. Ze wordt ook

verspreid via het secundair onderwijs en

het onderwijs voor sociale promotie.

Directie-generaal Personen met een handicap

De directie-generaal Personen met een handicap heet in

de volksmond wel eens ‘de Zwarte Lieve-Vrouwstraat’.

Begin dit jaar heeft de organisatie toch de straat waaraan

ze haar bijnaam dankt verlaten. Het nieuwe adres

is Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower,

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel. De ingang voor het

medisch onderzoek is in de Pachecolaan 19.

De directie-generaal heeft elke vierde dinsdag van de

maand van 10 tot 12 uur een zitdag in het OCMW in de

Verlorenkost 22/1 in Westerlo.

directie-generaal Personen met een handicap

02 507 87 99 of handin@minsoc.fed.be

Korting voor elektriciteit en gas

Verdien je jaarlijks netto minder dan 23 282 euro? Dan

kom je in aanmerking voor een korting van 75 euro

op de gasfactuur en 50 euro op de elektriciteitsfactuur.

Bij de eindafrekening vind je het aanvraagformulier

voor deze korting. Wie stookolie gebruikt, krijgt geen

tussenkomst maar komt mogelijk wel in aanmerking

voor de verwarmingstoelage.

Wie een budgetmeter gebruikt, kom ook in aanmerking

voor de korting. Wie zich verwarmt met een gezamenlijke

installatie, bijvoorbeeld in een appartementsgebouw

moet niet via de eigenaar gaan, maar krijgt het formulier

samen met de individuele elektriciteitsafrekening en kan

zo zelf een aanvraag doen.

FOD Energie - 0800 120 33

februari 2009 1


Met de verwarmingstoelage betaalt de federale overheid

een deel van je stookoliekosten terug. Je kan de

toelage krijgen voor de aankoop van huisbrandolie,

verwarmingspetroleum en bulkpropaangas, maar niet

voor aardgas, propaangas of butaangas in gasflessen.

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort,

de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Voorwaarden verwarmingstoelage aangepast

Om beter te beantwoorden aan de behoeften van

brandstofverbruikers met een laag inkomen heeft de

ministerraad de tussenkomst van het Sociaal Stookoliefonds

verbeterd. De wijzigingen zijn van toepassing op leveringen

sinds 1 januari.

1.

2.

3.

4.

Het Sociaal Stookoliefonds komt voortaan tussen

van 1 januari tot 31 december. Dat betekent dat wie

een tussenkomst gekregen heeft voor een levering in

2008 opnieuw een toelage kan aanvragen voor een

levering in 2009.

Gezinnen uit categorie 4 (netto belastbaar

gezinsinkomen tot 26 000 euro) dienen hun aanvraag

rechtstreeks in bij de FOD Economie en niet langer

bij het OCMW. De leverancier bezorgt de nodige

documenten.

De interventiedrempel van 0,56 euro per liter is

afgeschaft. Zo voorkomt men dat men geen recht

meer heeft op de toelage als de prijs onder die

drempel zakt.

Mensen uit categorie 1, 2 en 3 krijgen minstens een

premie van 210 euro bij de aankoop van 1 500 liter

(zie verder).

Categorie 1

Jij of een lid van je gezin hebben recht op een verhoogde

tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Met andere woorden, je krijgt de tegemoetkoming als

(1) weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde

of wees (WIGW), (2) kind met een handicap met een

verhoogde kinderbijslag, (3) werkzoekende (meer dan

1 jaar werkzoekend en ouder dan 50), (4) gerechtigde

op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB),

(5) gerechtigde op een uitkering voor gehandicapten,

(6) leefloongerechtigde, (7) gerechtigde op financiële

maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon of

(8) gerechtigde op het OMNIO-statuut én je bruto

belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 14 624,70

euro, verhoogd met 2 707,42 euro per persoon ten

1

VERWARMINGSTOELAGE

laste. Een persoon ten laste heeft een netto inkomen

lager dan 2 700 euro, gezinsbijslag en onderhoudsgeld

voor kinderen niet meegeteld.

Cat. 2: gezinnen met een laag inkomen

Gezinnen met een bruto belastbaar gezinsinkomen tot 14

624,70 euro, verhoogd met 2 707,42 euro per persoon

ten laste. Een persoon ten laste heeft een netto inkomen

lager dan 2 700 euro, gezinsbijslag en onderhoudsgeld

voor kinderen niet meegeteld.

Cat. 3: personen met schuldenoverlast

Iedereen die een beroep doet op een schuldbemiddeling

of een collectieve schuldenregeling én waarvan het

OCMW vastgesteld heeft dat ze hun verwarmingsfactuur

niet kunnen betalen.

Cat. 4: gezinnen met een bescheiden inkomen

Gezinnen met een netto belastbaar gezinsinkomen

tussen 14 624,70 en 26 000 euro. Dit bedrag wordt niet

verhoogd per persoon ten laste.

Bedrag

Voor mensen uit categorie 1,2 en 3 die brandstof in

grote hoeveelheid laten leveren, schommelt de toelage

tussen 14 en 20 cent per liter, met een minimum van 210

euro voor maximum 1 500 liter brandstof. Voor kleine

hoeveelheden aan de pomp gekochte huisbrandolie of

verwarmingspetroleum bedraagt de toelage 210 euro.

Hoe aanvragen?

Je kan de premie tot zestig dagen na de levering

aanvragen. Wie tot categorie 1,2 of 3 hoort, doet dat bij

de sociale dienst van het OCMW (014 53 87 87). Op

vraag kan de maatschappelijk assistent ook langskomen

bij mindermobiele inwoners om de aanvraag in orde te

brengen. Mensen uit categorie 4 richten hun aanvraag

rechtstreeks aan de FOD Economie. De leverancier

bezorgt je de nodige documenten.

Je moet je leveringsfactuur, je identiteitskaart en je

bankrekeningnummer voorleggen. Je hebt ook een

bewijs van je gezinsinkomen nodig. Dat kan het meest

recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche of het

meest recente attest van een sociale uitkering zijn.

www.verwarmingsfonds.be en 0800 90 929 (gratis)

februari 2009


Energie gaat vandaag nog te veel verloren

langs ramen, muren en deuren, of via energieverkwistende

toestellen. Door energie

efficiënt te gebruiken, kunnen we al heel wat besparen.

Netbeheerder Eandis heeft premies voor wie energiebesparende

maatregelen neemt.

Premies voor bestaande woningen die

minstens drie jaar aangesloten zijn op het

elektriciteitsnet

verwarming

condensatieketel op aardgas 125 euro

warmtepomp 850 tot 1680 euro

zonneboiler voor sanitair water

en verwarming

thermostaatkraan op radiator 5 euro

warm water

WIE SPAARZAAM IS, KRIJGT PREMIES

75 euro/m²

525 tot 1500 euro

zonneboiler voor sanitair water 75 euro/m²

min. 525 euro

keukengeiser 5 liter 100 euro

isolatie en ventilatie

ventilatiesysteem met

warmterecuperatie

150 euro

superisolerende beglazing 10 euro/m²

dakisolatie 4 euro/m²

2 euro/m² indien

zelf geplaatst

buitenmuurisolatie 4 euro/m²

2 euro/m² indien

zelf geplaatst

buitenzonwering 10 euro/m²

energiebeheer

domoticasysteem 150 euro

passiefhuisstandaard in woning 2000 euro

passiefhuisstandaard in

appartement

andere

700 euro

aardgaswasdroger 250 euro

Premies voor nieuwbouw

e-peil


Veilig kopen op internet

Betalen via internet? Het lijkt zeer

eenvoudig en gemakkelijk, maar het

is toch beter dat je enkele regels

in acht neemt. Zo was er onlangs

het verhaal in het nieuws dat

de gegevens van Belgische

kredietkaarthouders voor een

paar euro te koop aangeboden

werden op internet. Die gegevens

werden zonder medeweten van de

eigenaar gekopieerd door internetcriminelen, wellicht na

een betaling via internet.

Is dit een ver-van-mijn-bedshow? Zeker niet! Ook bij de

politie Zuiderkempen kwamen al meerdere klachten

binnen van mensen die bedrogen werden. Zo kocht er

iemand via internet in Engeland een oldtimer. De wagen

werd betaald, maar nooit geleverd. Sterker nog, de dag

na de betaling was de wagen van de betrokken site

verdwenen maar stond hij te koop op een andere...Betaal enkel op beveiligde websites. Controleer of

de adresregel van de website begint met https://

(in plaats van enkel http://). Controleer of het gele

veiligheidsslotje onderaan de pagina aanwezig is of

naast het adres van de website staat.

Geef nooit per e-mail of telefoon vertrouwelijke

gegevens zoals bankrekeningnummers, pincodes en

het nummer van je identiteitskaart. Soms probeert

men je die gegevens te ontfutselen met een smoesje.

Voorbeelden hiervan zijn de ‘brief uit Nigeria’ en de

‘Spaanse loterij’. Open daarom nooit een onbekende

mail met een bijlage die je niet vertrouwt.

0

POLITIE


Zorg ervoor dat je computer geüpdatet (bijgewerkt)

is. Installeer altijd de recentste versie van een browser

(een browser is de software waarmee je websites

kan raadplegen). De bekendste browsers zijn Internet

Explorer, Firefox en Safari. Haal ook steeds de nieuwste

veiligheidsupdates van je besturingssysteem binnen

(bijvoorbeeld Windows).

zone 5365

Politie Zuiderkempen

HERSELT - HULSHOUT - WESTERLO


Zorg voor een goede antivirusprogramma en een

firewall. Die bieden bescherming maar je moet

wel beseffen dat zelfs die geen 100 % zekerheid

garanderen.

Wees voorzichtig als je (tweedehands)spullen koopt

via bekende sites zoals Hebbes.be en Kapaza. Af en toe

zitten er malafide organisaties achter de schermen die

je eerst vragen om te betalen en die je daarna beloven

de goederen te bezorgen maar dat niet doen.

Kopen via internet houdt risico’s in. Niet enkel

particulieren zijn hiervan het slachtoffer. Soms worden

ook banken door criminelen gebruikt voor hun

malafide praktijken. Zo is bijvoorbeeld de internetbank

Western Union al herhaalde malen door oplichters

misbruikt. Lees daarom aandachtig de richtlijnen die

Western Union zelf op haar website geeft.

Maak bij voorkeur gebruik van commerciële sites die

werken met bijvoorbeeld Visa, MasterCard, Bancontact

en MisterCash.

Gebruik bovenal je gezond verstand. Wees niet al te

goedgelovig. Koester argwaan als het aanbod te mooi

is om waar te zijn.

februari 2009


zaterdag 31 januari

HEU Puzzelwedstrijd - 14-20 uur

om ter snelst een puzzel van 1500 stukken

ineensteken - groepen van 4 - deelnameprijs

5 euro - inschrijven op voorhand

vzw Hulpgroep Albanië

sabine.guitard@pandora.be - 014 54 68 47

de Merodezaal Heultjedorp 1

TON Jaarlijks muziekconcert Koninklijke Fanfare

Sint-Cecilia Tongerlo - 19 uur

Tongelhof de Trannoyplein 5

VOO Zegen der jaren door Toneelkring

Gezinsbond Voortkapel - 20 uur

tickets 7 euro: toneelvoortkapel@skynet.be

0479 40 46 09 en Mia Dils - 014 26 49 74

www.gezinsbond-voortkapel.be

polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11

zondag 1 februari

OEV Eetdag parochie - 11.30-14 uur

feestzaal De Biehal - Sint-Michielsstraat 8

TON Jaarlijks muziekconcert Koninklijke Fanfare

Sint-Cecilia Tongerlo - 19 uur

zie zaterdag 31 januari

VOO Zegen der jaren door Toneelkring

Gezinsbond Voortkapel - 19 uur

zie zaterdag 31 januari

maandag 2 februari

GEM Gemeenteraad - 20 uur

info@westerlo.be - 014 54 75 75

dinsdag 3 februari

TRI de Merodewandelingen - 13-15 uur

WAT-huis Trienenkant Crilsplein 1

donderdag 5 februari

BIB Sprookjes voor grote mensen - 20.15 uur

zie pagina 9

vrijdag 6 februari

OEV KWB-quiz - 20 uur

ploegen van 3 tot 5 personen - inschrijven op

voorhand - 15 euro per ploeg

janwies@skynet.be - 014 23 46 77

feestzaal De Biehal - Sint-Michielsstraat 8

VOO Zegen der jaren door Toneelkring

Gezinsbond Voortkapel - 20 uur

zie zaterdag 31 januari

AGENDA

zaterdag 7 februari

WES Cursus hommel (vlier) - les 2/3 - 10-16 uur

www.westelfolk.be

parochiezaal ‘t Centrum Boerenkrijglaan 24

HEU Muziekconcert Koninklijke Fanfare De

Verbroedering Heultje - 19.30 uur

fanfarezaal De Verbroedering Processieweg 1

VOO Zegen der jaren door Toneelkring

Gezinsbond Voortkapel - 20 uur

zie zaterdag 31 januari

zondag 8 februari

HEU Haringbak en eetdag Die Spelewei 12-18.30u

inschrijven voor haringen - 014 54 93 19

haringbak@diespelewei.be

de Merodezaal Heultjedorp 1

OEV Natuurpunt Dubbelloof Eetfeest - 12 uur

12 euro kids 7 euro - reserveren niet nodig

dubbelloof@telenet.be - 0473 91 63 50

feestzaal De Biehal - Sint-Michielsstraat 8

OEV Begeleide natuurwandeling - 14 uur

natuurgebied Nieuwe Hoeve en Teunenberg

dubbelloof@telenet.be - 0473 91 63 50

parochiezaal De Biehal - Sint-Michielsstraat 8

TON Eucharistische aanbidding (Lof) - 14.30 uur

www.tongerlo.org - 014 53 99 00

Onze-Lieve-Vrouweabdij Tongerlo

HEU Muziekconcert Koninklijke Fanfare De

Verbroedering Heultje - 19.30 uur

zie zaterdag 7 februari

maandag 9 februari

HEU Maandagwandeling Natuurpunt - 9.15 uur

1 euro, leden gratis, elke maandag ergens

anders - A. Van Genechten - 014 26 51 23

Hof Ter Linden Heultjedorp 35

WES Koning Edilbert de Laatste - 20 uur

Theater over sociale zekerheid - 3 euro

reserv. 014 40 31 51 - regio.kempen@acw.be

www.vlinders.be - www.acw.kempen.be

De Krekke Sint-Lambertusstraat 33

vrijdag 13 februari

ZOE Dropping oud-leiding Chiro De Keten -

18.30 uur

oudleidingscomite.zoerle@skynet.be

0472 22 90 93 - chiroheem Vijfhuizenstraat 28

ZOE Optreden Hans - 20 uur

zie pagina 12

februari 2009 1


vrijdag 13 februari

WES Adriatica - 20 uur - zie pagina 10

BIB Film Tirana - 20.15 uur - zie pagina 9

OOS Kienavond KFC Zoerle Sport

Klokkenhof Kerkhofstraat 12

zaterdag 14 februari

WES Groot Nederlands Dictee preselecties

8.45 uur - zie pagina 10

ZOE Mosseldag ZVC Geel-Zwart - 11.30-21 uur

ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 7

zondag 15 februari

ZOE ACV-Pannenkoekendag met wandelzoektocht

- 14-18 uur

vertrek tussen 13 en 16 uur - gratis

pannenkoeken en consumptie

ontmoetingscentrum Smissenhoekstraat 7

maandag 16 februari

VOO Maandagwandeling Natuurpunt - 9.15 uur

1 euro, leden gratis, elke maandag ergens

anders - A. Van Genechten - 014 26 51 23

Ars Valendi Veldstraat 8

dinsdag 17 februari

GEM De passie van de meester - 20 uur - pag. 10

woensdag 18 februari

TRI Themales over thee - 19-21.30 uur

Kennismaking met soorten thee, geserveerd

met theesnoepjes - info en inschrijvingen

www.westelsatelier.be - 014 23 40 60

WAT-huis Trienenkant Crilsplein 1

WES Infovergadering toekomst brandweerarsenaal

Vismarkt - 20 uur - zie pagina 5

donderdag 19 februari

BIB 4 Months 3 Weeks 2 Days - 20.15 uur

zie pagina 9

vrijdag 20 februari

TON Markten en winkelen in Breda - 8.45-19 uur

12 euro - info en inschrijvingen

www.westelsatelier.be - 014 54 44 86

parking abdij Abdijstraat 40D

ZOE Harmonieorkest Lemmensinstituut - 20 uur

zie pagina 12

OOS Kienavond Jumpingteam Jebare vzw

Klokkenhof Kerkhofstraat 12

AGENDA

zaterdag 21 februari

WES Cursus hommel (vlier) - les 3/3 - 10-16 uur

zie zaterdag 7 februari

ZOE Etentje 70-jarigen school Westerlo - 12.30 u

zie pagina 11

HEU Restaurantdag kantine KFC Heultje

john.verbraeken@skynet.be

zondag 22 februari

VOO Eetdag Kapelse Accordeonisten - 14 uur

sfeervolle middag met accordeonmuziek

gratis toegang

polyvalente zaal Stijn Streuvelsstraat 11

OEV Reuze Pannenkoekenfeest - 14-19 uur

Ziekenzorg Oevel

feestzaal De Biehal Sint-Michielsstraat 8

TON Mosselfeest KFC Tongerlo

kantine KFC Tongerlo Geneinde

woensdag 25 februari

HEU Kindercarnavalfeest KWB Heultje - 14-17 u

met gezellig praatcafé voor de ouders

1 euro - de Merodezaal Heultjedorp 1

WES Leeskring Davidsfonds Westerlo - 20.30 uur

greet.collart@telenet.be

Café Libro Boerenkrijglaan 7

vrijdag 27 februari

ZOE Algemene quiz KFC Zoerle Sport - 20 uur

ploegen tot 4 personen - 12 euro per ploeg

inschrijven quizzoerle@hotmail.com

Jan Vermeulen - 0479 45 93 28

kantine Vijfhuizenstraat 35

zaterdag 28 februari

TON Après-skibal met Fenix

Tongelhof de Trannoyplein 5

WES Streekbierenavond Scouts Westerlo - 20 uur

meer dan 50 biersoorten en hapjes

scoutslokalen Guldensporenlaan 12

zondag 1 maart

VOO Eetdag voor de blindenmobiel - 11.30-19 uur

zie pagina 11

ZOE Tweedehandsbeurs gezinsbond Zoerle-

Parwijs - De Zoerla Gevaertlaan 1

gezinsbond.zoerleparwijs@pandora.be

februari 2009


De meldingskaart dient voor het melden van problemen met het onderhoud van wegen, riolen, grachten, bermen,

plantsoenen en nutsvoorzieningen. Bezorg de kaart bij de technische dienst op het gemeentehuis of mail ze naar

maria.dams@westerlo.be. Geef steeds je dorp, straat en huisnummer op.

beschadiging wegdek: _____________________________________________________________________

te herstellen verkeerssignalisatie: _____________________________________________________________

onderhoud plantsoenen: ___________________________________________________________________

riool verstopt: ___________________________________________________________________________

openbare verlichting defect - paalnummer: _____________________________________________________

Ik heb volgende problemen en opmerkingen: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

naam en e-mail: __________________________________________________________________________

straat, huisnummer en dorp: _______________________________telefoon: _________________________

burgemeester

Guy Van Hirtum

algemeen beleid, politie, brandweer en

voorzitter gemeenteraad

kabinet burgemeester

maandag van 18 tot 19 uur

zaterdag van 10.30 tot 12 uur

schepen Filip Verrezen

financiën, erediensten, communicatie, lokale

economie, milieu, onderhoud wegen en plantsoenen

en administratieve vereenvoudiging

schepenzaal gemeentehuis

dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur

schepen Jan Michiels

openbare werken, mobiliteit, bevolking,

burgerlijke stand en feestelijkheden

schepenzaal gemeentehuis

woensdag van 13.30 tot 14.30 uur

schepen Roger Vrindts

ruimtelijke ordening, landbouw, vrede,

gebouwen en monumenten

schepenzaal gemeentehuis

maandag van 18.30 tot 19.30 uur

februari 2009

MELDINGSKAART

ZITDAGEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

schepen

Maurice Van Hemelen

personeel, onderwijs, sociale zaken, gelijke

kansen, senioren en huisvesting

schepenzaal gemeentehuis

donderdag van 11 tot 12 uur

schepen Kelly Verboven

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, toerisme,

internationale relaties, kinderopvang en

dierenwelzijn

schepenzaal gemeentehuis

dinsdag van 18 tot 19 uur

schepen Frank Verlooy

sport en recreatie, jeugd, gezin, volks-

gezondheid, andersvaliden en arbeidsveiligheid

schepenzaal gemeentehuis

woensdag van 15 tot 16 uur

ocmw-voorzitter

schepen Harry Plettinx

ocmw, ontwikkelingssamenwerking en

tewerkstelling

ocmw Verlorenkost 22/1

ma van 19 tot 20 uur en di, wo en do van 15

tot 16 uur na afspraak (014 53 87 87)

juridische dienst (gratis)

gemeentehuis benedenverdieping

ingang achteraan

maandag van 18 tot 20 uur

GEMEENTE WESTERLO

Parel van de Kempen

colofon

hoofdredactie

Filip Verrezen, schepen van communicatie

eindredactie

Christophe Sproelants communicatiedienst

opmaak

Vicky Van den Brande communicatiedienst

foto cover

standbeeld de Merode Grote Markt

Irene Deswert

contact

communicatiedienst gemeentehuis

014 53 91 77 - info@westerlo.be


GEMEENTEDIENSTEN


gemeentehuis

Boerenkrijglaan 61 Westerlo

014 54 75 75

info@westerlo.be

ocmw

Verlorenkost 22/1 Westerlo

014 53 87 87

info@ocmwwesterlo.be

bibliotheek

Kasteelpark 5 Westerlo

014 54 94 62

info@bibwesterlo.be

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur

dinsdag 9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur

donderdag 9 - 12 uur

vrijdag 9 - 12 uur

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur

dinsdag 9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur

donderdag 9 - 12 uur

vrijdag 9 - 12 uur

maandag 14 - 20 uur

dinsdag 14 - 20 uur

woensdag 10 - 17.30 uur

donderdag 14 - 20 uur

vrijdag 14 - 17.30 uur

zaterdag 10 - 13 uur

bib Schoolstraat 1 Heultje maandag 17.30 - 19.30 uur (2 en 9/2) en 15 - 17 uur (16/2)

containerpark IOK

Oevelse dreef 35 Tongerlo

014 54 27 03

afvalinfolijn - 014 56 27 75

afvalbeheer@iok.be

kinderclub

opvanglocaties in elk dorp

kinderclub secretariaat

Vismarkt 24 Westerlo

014 53 94 20

kinderopvang@westerlo.be

sporthal De Beeltjens

Kasteelpark 7 Westerlo

014 54 15 54

toerisme Westerlo

Boerenkrijglaan 25 Westerlo

014 54 54 28

info@toerismewesterlo.be

zwembad

Meulemanslaan 6 Tongerlo

014 54 62 07

ophaling huisvuil

di 3/2 papier en karton

do 5/2 GFT & PMD

do 12/2 grofvuil - reserveren op voorhand (3 d.)

restafval

do 19/2 GFT & PMD

do 26/2 restafval

afvalinfolijn 01 - www.iok.be

maandag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur

dinsdag gesloten

woensdag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur

donderdag 8.30 - 12 en 13 - 16.10 uur

vrijdag 13 - 16.10 uur

zaterdag 9 - 15 uur

schooldagen van 7 uur tot schooltijd en van schooltijd tot 18 uur

vakantiedagen 7 - 18 uur

maandag 9 - 12 uur en 18.30 - 20.30 uur

dinsdag 9 - 12 uur

woensdag 9 - 12 uur en 14 - 16 uur

donderdag 9 - 12 uur

vrijdag 9 - 12 uur

maandag 8.30 - 22.30 uur

dinsdag 8.30 - 22.30 uur

woensdag 8.30 - 24 uur

donderdag 8.30 - 22.30 uur

vrijdag 8.30 - 24 uur

zaterdag 9 - 22 uur

zondag 9 - 22 uur

maandag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

dinsdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

woensdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

donderdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

vrijdag 9 - 12 uur en 13 - 16 uur

maandag 18 - 22 uur

dinsdag 18 - 22 uur

woensdag 13 - 16 uur en 18 - 22 uur

donderdag 18 - 22 uur

vrijdag 18 - 22 uur

zaterdag 10 - 12.30 uur en 13.30 - 17 uurbrandweer noodnummer 100

Vismarkt 24 Westerlo - 014 54 44 22

westerlo@brandweervlaanderen.be

lokale politie noodnummer 101

Bistplein 13 Westerlo - 014 54 40 20

info@politiezuiderkempen.be

Westel Info is het maandelijks infoblad van de gemeente Westerlo.

Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart.

More magazines by this user
Similar magazines