Februari 2012 - ZorgpleinNoord

zorgpleinnoord.nl

Februari 2012 - ZorgpleinNoord

Jaargang 1 • nummer 1 • FeBruari 2012

ImaGO. Ga voor zorg en welzijn!

Hier komt de kopregel

“Het gaat altijd om de mens achter de zorg”

Employer branding in zorg en welzijn

Regio: Oost-Groningen als slimme stap!


Hier komt de kopregel

Inhoudsopgave

nummer 1

februari 2012

THEMA

nummer

IMAGO

Colofon

ZorgpleinNoord Magazine is een

uitgave van ZorgpleinNoord.

ZorgpleinNoord Magazine is digitaal te

lezen op www.zorgpleinnoord.nl

Redactie

Ida Grasdijk en Meta Kampen

Artikelen en interviews

Petra Steenbergen, Edwin van der

Sande en Meta Kampen

Adviezen

Ellen Offers en Lotte Speelman

Fotografie

Antoine van der Maesen,

Art in Nature (artinnature.nl)

Rutger van Hamersvelt,

Koninklijke Van Gorcum

Fenneke Bouwman, ZorgpleinNoord

Cartoon

Eric Snelleman,

Rode Egel Producties (rode-egel.nl)

Vormgeving en drukwerk

Koninklijke Van Gorcum, Assen

(Adres)wijzigingen kunt u doorgeven

via info@zorgpleinnoord.nl.

Hier kunt u tevens losse nummers

aanvragen.

Ter inTrODuCTie

René Spekschate

voorzitter Raad van

Toezicht ZorgpleinNoord

4

rOnDeTaFeLgeSPreK

We hebben de deuren

opengezet. Er is geen

weg terug!

10

imago

De verkeerde

vooroordelen van velen,

vormen het ware imago

regiOmarKeTing

Oost-Groningen: de

slimme stap! Werken,

wonen en recreëren

6

15


emPLOYer BranDing

Aantrekkelijke werkgever

of een werkgever met

aantrekkelijke functies

ZeS Vragen aan...

Cees Wierda, directeur

van Bureau Jeugdzorg

Drenthe

8

19

COLumn

Column

Imago komt te voet

en gaat te paard

Toen ik een aantal jaren geleden

bij ZorgpleinNoord begon,

beschikten wij over een uiterst

succesvolle vacaturesite, en

eerlijk gezegd dat was het ook

wel zo ongeveer.

Maar die vacaturesite was niet niks! De site was erg beeldbepalend

voor ZorgpleinNoord. Een marketeer zal direct beamen dat het hier

om ‘een sterke merknaam’ ging.

De Raad van Toezicht kwam bij mijn aantreden met een duidelijke

opdracht. ZorgpleinNoord moet meer zijn dan een vacaturesite:

luiken open en toon visie.

Er is hard gewerkt bij ZorgpleinNoord, en er staat een team waar ik

oprecht trots op ben.

Wij hebben de afgelopen jaren goed naar u geluisterd en doen

ons best om in te spelen op uw vragen en wensen. We vervullen

een proactieve rol waar het gaat om ontwikkelingen die op het pad

komen van zorg en welzijn. Wat wij willen is het voor u wat lichter

maken, mee te denken en te werken aan een bloeiende sector in

onze regio.

Uit marktonderzoek blijkt dat ZorgpleinNoord inmiddels breder

bekend is. We zijn niet meer ‘alleen’ de vacaturesite voor zorg

en welzijn in Noord-Nederland. Onze aangesloten organisaties

zijn enthousiast over onze ZorgpleinNoordproeverijen, onze

aanpak op het gebied van strategische personeelsplanning en ons

onderzoeksprogramma. Maar een waarschuwend vingertje komt

ook om de hoek: ZorgpleinNoord blijf doen waar je goed in bent

en doe vooral dat waar wij in de regio bij gebaat zijn.

Als nuchtere Noorderlingen zijn wij uiteraard trots op de

resultaten die we de afgelopen jaren hebben bereikt. Maar bij

ZorgpleinNoord realiseren we ons ook dat er kwaliteit moet worden

geleverd. We moeten blijven bewijzen dat we meer zijn dan een

zeer succesvolle vacaturesite.

Net als u gaan wij voor honderd procent kwaliteit. Want één scheve

schaats, en zorgvuldig opgebouwde credits verdampen als sneeuw

voor de zon. Aan u hoef ik niet uit te leggen hoe kwetsbaar onze

sector is als het gaat om negatieve publiciteit.

U werkt aan uw imago, wij aan dat van ons én aan dat van de sector.

Want imago komt te voet en gaat te paard.

Ida Grasdijk, directeur-bestuurder ZorgpleinNoord

NB De vacaturesite is nog steeds hét punt waar vraag en aanbod

elkaar dagelijks vinden. Maar vanaf nu, dankzij de ZorgpleinNoord

App, ook op Ipad of mobiele telefoon.


4

Ter introductie

René Spekschate

“Ik geloof in samen-

werking! Zeker als het

gaat om de bemensing

van zorg en welzijn.

Zorg is mensenwerk en

blijft dat. Ik lever hier

graag een bijdrage aan

door in verschillende

besturen actief te zijn.”

In dit eerste nummer van het ZorgpleinNoord Magazine maakt

u kennis met René Spekschate. Hij is voorzitter van de Raad van

Toezicht van ZorgpleinNoord, zit in het Bestuurlijk Kennisnetwerk van

ZorgpleinNoord en het bestuur van RegioPlus. René Spekschate heeft

een eigen HRM-adviesbureau en is jarenlang HRM-manager bij een

grote GGZ-instelling geweest. Zijn grote drijfveer: de mens achter de

zorg.


In dit magazine staat imago van zorg en welzijn

centraal. Hoe verklaar je het dat het zo lastig is

voor organisaties om hier een visie op te hebben?

“Ik zie zorg en welzijn als een merk waarbij een

aantal zaken heel erg belangrijk zijn. De zorg moet

geleverd worden en dat doen je medewerkers; zij

zijn een deel van je positieve imago. Het intermenselijk

aspect is daarbij van wezenlijk belang. Maar

ook het uiteindelijke resultaat is onderdeel van je

imago. Logisch, maar het wordt complex omdat

je als organisatie moet weten hoe je aan de menskracht

komt die je nodig hebt. Daar ontmoeten

werkgevers de arbeidsmarkt, de opleidingen, de

medewerkers van de toekomst. Op dit vlak hebben

veel organisaties nog een slag te slaan.”

Kun je als organisatie je imago meten aan de mate

waarin het je lukt goede werknemers te werven?

“Er is een tijd geweest dat dit vanzelf ging. In mijn

tijd bij de GGZ heb ik bijvoorbeeld nooit hoeven

adverteren voor mensen in opleiding. Maar nu

moet je als werkgever weten hoe je bekend staat

op de arbeidsmarkt. Heb je voldoende te bieden,

staat je organisatie open voor vernieuwing? Wat

vraag je inhoudelijk, maar ook in menselijke zin? Ik

denk dat we toch onvoldoende bezig zijn geweest

met wie we nodig hebben. Op dat punt kan het

imago zeker een oppoetsbeurt gebruiken. Hoe

duidelijker je bent, hoe meer je in staat bent om

goede en voldoende arbeidskrachten te werven

en vast te houden.”

Kun je daar voorbeelden van geven?

“Ik ben altijd jaloers geweest op defensie. Afgezien

van wat je van defensie vindt, moet je ze nageven

dat ze weten hoe ze het werk aantrekkelijk

kunnen maken. Ze schetsen het perspectief. Ze

hebben de juiste snaar gevonden om mensen te

interesseren voor dat vakgebied.

Kleine thuiszorgorganisaties lukt het ook om

duidelijk te maken dat ze op een andere manier

werken. Als medewerker ben je er daar niet alleen

voor ‘de steunkousen’, maar krijg je ruimte

om naar de mens achter de zorgvraag te kijken en

draag je meer verantwoordelijkheid voor de invulling

van je werk. Deze organisaties hebben minder

moeite om werknemers te vinden.”

Ter introductie: René Spekschate

Wat is de oplossing?

“Wij gaan er te vaak vanuit dat mensen wel weten

wat zorg en welzijn te bieden heeft, welke perspectieven

er zijn. Maar veel mensen kennen de

gezondheidszorg alleen als ‘klant’. Hoe het is om er

te werken is voor velen een raadsel. Ik verbaas me

soms echt over de ideeën die mensen hebben over

het werken in zorg en welzijn. Het is tijd om mensen

binnen te laten: zet de ramen en deuren open!”

Wat is de rol van RegioPlus en ZorgpleinNoord?

“RegioPlus is een organisatie, een middel, waardoor

de regio’s aan tafel komen bij bijvoorbeeld

het ministerie van VWS. Ik zit in het bestuur van

RegioPlus en in dat van ZorgpleinNoord. Ik vertel

graag over het werken in zorg en welzijn. Ik merk

dat het invloed heeft. Er ligt een nieuw plan, De

weg naar Balans (2012-2015) met daarin een aantal

duidelijke thema’s voor de komende jaren. Thema’s

die van Zuid-Limburg tot Groningen worden

onderschreven. En waar iedere regio zijn eigen

kleur en klank aan kan geven. Dingen waarover we

in debat moeten, zijn bijvoorbeeld het strategisch

arbeidsmarktbeleid, duurzame inzetbaarheid of

@nders werken. Thema’s die allemaal bijdragen

aan het imago. Samen met werkgevers, het onderwijs,

de overheid en andere partijen moeten

we zorg en welzijn in de etalage zetten. Zorgplein-

Noord is daarbij een belangrijke partner.”

Zie je verschillen tussen de regio’s als het gaat om

imago?

“Jazeker! In het westen zitten werkgevers veel

meer bovenop elkaar. Daar is een andere, ook

acute, arbeidsmarktvraag aan de orde. Er is meer

concurrentie. Hier is dat minder waardoor je meer

samen op kunt trekken.

Het Noorden heeft alles om een aantrekkelijke

regio te zijn. We hebben goede opleidingen, er is

werk, het is een goede woonregio, het leefklimaat

is goed. Ik heb wel eens met een psychiater, die

twijfelde of hij hier wel wilde werken en wonen,

een rondje gereden door de provincie. En wat

denk je?”

Tekst: Meta Kampen

Fotografie: Rutger van Hamersvelt

Meer informatie over De Weg naar Balans (2012-2015), www.zorgpleinnoord.nl, www.regioplus.nl

5


6

ImaGO

Ga voor zorg en welzijn

“De verkeerde vooroordelen van velen, vormen het ware imago.”

Aldus Willem Frederik Hermans. Heeft hij het met dit citaat bij het

rechte eind en slaat hij hiermee de spijker op zijn kop? En geldt dit ook

voor zorg- en welzijnsorganisaties? Zijn het inderdaad verkeerde vooroordelen

over de sector, en strookt dit beeld niet met de werkelijkheid?

ZorgpleinNoord heeft Imago als thema voor het

jaar 2012 gekozen, om hiermee het belang aan

te geven van de impact van het imago op werkzoekenden,

patiënten, cliënten en andere betrokkenen.

Het eerste ZPN Magazine is de aftrap voor

het themajaar.

Waarom werken aan Imago?

Imago. Beeldvorming. Reputatie. We zijn ons er

steeds meer van bewust dat we hieraan moeten

werken, maar dat we het effect niet altijd in de

hand hebben. Door de toenemende invloed van

sociale media en de snelheid waarmee berichten

wereldkundig worden gemaakt, zijn organisaties

genoopt om hier enerzijds adequaat op te re-

ageren, maar anderzijds het liever nog voor te

zijn. Dus niet alleen de negatieve berichtgeving

pareren, maar sociale media benutten om

doelgroepen op een positieve wijze aan te

spreken. Natuurlijk niet alleen door gebruik te

maken van sociale media, maar met een scala

aan middelen, die, als het goed is, deel uitmaken

van een doelgericht imagobeleid. Makkelijker

gezegd dan gedaan, want de mogelijkheden zijn

eindeloos, en wat is het effect van al die inspanningen

en kosten? Dit effect inzichtelijk maken valt

niet mee, daarom variëren de inspanningen van

organisaties van ‘helemaal niets, het maakt toch

niet uit’, tot organisaties die een strak imagobeleid

hebben.


Toch wordt het werken aan imago ook voor

zorg en welzijn steeds meer van belang en steeds

meer vanzelfsprekend.

Het aanspreken van jongeren

Het Ministerie van VWS, RegioPlus (de lande-

lijke koepel voor werkgeversverbanden in zorg

en welzijn) en ZorgpleinNoord hebben het (geza-

menlijk) versterken van het imago hoog in het

vaandel staan en veel activiteiten zijn hier dan

ook op gericht. Zowel landelijk als regionaal.

ZorgpleinNoord ondersteunt en adviseert

aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties

op dit terrein.

Bijvoorbeeld door het verzorgen van

gastlessen aan het onderwijs over

werken in deze sector. In 2011 hebben

medewerkers uit zorg en welzijn bijna

80 gastlessen verzorgd op basisscholen en

het VMBO. Leerlingen worden door de verhalen

uit de praktijk enthousiast gemaakt voor

een opleiding in zorg of welzijn.

Daarnaast wordt het beeld dat de

leerlingen hebben van de sector

genuanceerder, door te laten zien

dat zorg en welzijn ook carrièrekansen

biedt in de techniek of ICT,

of door ervaringen uit relatief onbekende

branches te vertellen, zoals de verslavingszorg of

de welzijnssector.

‘ImaGO. Ga voor zorg en welzijn’

Ook de Open Dag van Zorg en Welzijn heeft dit

jaar als thema ImaGO. Ga voor Zorg en Welzijn.

Op zaterdag 17 maart organiseert Zorgplein-

Noord weer de Open Dag. Naast de gebruikelijke

beurzen in Groningen en Assen komt er dit jaar

ook een beurs in Emmen, in de Grote Kerk. De

belangstelling van organisaties om deel te nemen

is groot en de Grote Kerk in Emmen is bijna

te klein, omdat zeker 18 organisaties

zich willen presenteren! Hieruit blijkt;

hoe dichter bij, hoe beter. Deze organisaties

stonden voorheen veelal niet

activiteiten imago 2012

• ‘Van identiteit naar Imago’, bijeenkomst PR netwerk,

dinsdag 6 maart

• Open dag van Zorg en Welzijn, zaterdag 17 maart

• Onderzoek Intelligence Group ‘Zorg en welzijn als

werkgever’, online op www.zorgpleinnoord.nl

• Leergang social media, voorjaar 2012

• Conferentie Arbeidsmarktcommunicatie, najaar 2012

in Groningen of Assen, maar nu zij de kans krijgen

zich in Emmen, dichtbij hun doelgroep, te laten

zien, benutten zij graag deze mogelijkheid.

Met de Open Dag van Zorg en Welzijn, de gastlessen

op de scholen, maar ook met het eind 2010

opgerichte PR-netwerk, draagt ZorgpleinNoord

haar steentje bij aan het promoten van de sector.

Voor het PR-netwerk organiseert ZorgpleinNoord

themabijeenkomsten, om Communicatie- en PR

adviseurs van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties

te ondersteunen in hun communicatiebeleid

en de uitvoering daarvan.

‘Hoe komt ik in de krant?’, de website, sociale

media en internal branding zijn thema’s die al op

de agenda hebben gestaan. En dit voorjaar wordt

een leergang ‘Sociale media’ aangeboden, met

als doel het efficiënt en doelgroepgericht benutten

van de mogelijkheden die de nieuwe media

bieden.

ImaGO; hoe gaan we verder?

Er is al veel onderzoek gedaan naar werkbeleving

en imago en er zijn door brancheverenigingen uit

zorg en welzijn al meerdere (landelijke) imagocampagnes

opgezet, die beogen de beeldvorming van

de sector te verbeteren. ZorgpleinNoord richt zich

op organisaties in onze regio, met alle kenmerken

en verschillen. In het kader leest u welke activiteiten

wij u dit jaar bieden, naast uiteraard onze

andere diensten, waarmee wij het imago van de

sector en de instroom en behoud van zorgpersoneel

willen bevorderen.

Tekst: Petra Steenbergen

Cartoon Eric Snelleman

ImaGO

7


8

Bent u een aantrekkelijke werkgever?

Employer branding in

zorg en welzijn

De zorg- en welzijnssector staat voor enorme uitdagingen. De vraag

naar zorg neemt toe en de begrotingen van zorg- en welzijnsorganisaties

staan onder druk. De toekomstige arbeidsmarkt staat in het teken

van toenemende schaarste. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor

uw organisatie? Is er inzicht in schaarste per functie? Naast goede arbeidsmarktcommunicatie

is het belangrijk om als werkgever te werken

aan wervingskracht en te bouwen aan een sterk werkgeversmerk.

Wervingskracht met

visie

Binnen zorg en welzijn zijn medewerkers

de bepalende factor

als het gaat om de kwaliteit,

de kosten en opbrengsten van

zorg. Om grip te hebben op de

continuïteit en kwaliteit van de

zorgverlening is een strategische

rol voor HR noodzakelijk. Inzicht

hebben in de huidige kwaliteit

en kwantiteit van de bezetting.

Weten welke behoefte er over

drie jaar is. Dit leidt tot het

inzicht dat de wervingskracht

vergroot moet worden.

Wanneer we spreken van de

wervingskracht van de werkgever,

spreken we al snel over

employer branding: een structurele

aanpak van de personeelswerving.

De vraag die hierbij

centraal staat: wilt u een aantrekkelijke

werkgever of werkgever

met aantrekkelijke functies

zijn? Met andere woorden welk

imago verkiest u.

Waarom zou u aan uw imago en

daarmee aan uw wervingskracht

willen werken? Wanneer een

organisatie structureel bezig is

met arbeidsmarktcommunicatie,

dan is dat veelal om de wervingskosten

te beheersen en te

verlagen. De belangrijkste reden

van een structurele aanpak van

arbeidsmarktcommunicatie is

echter steeds vaker de waarborging

van de continuïteit van een

gezonde organisatie. Alleen als

kritische functies tijdig, met voldoende

capaciteit en kwaliteit

zijn vervuld, kunnen bedrijfsdoelstellingen

behaald worden.

Dat vraagt van arbeidsmarktcommunicatie

om een visie, een

plan en een vooruitziende blik.

Een goed en helder werkgeversimago

helpt hier bij.

Arbeidsmarkt zorg en

welzijn anno 2012

De zorg- en welzijnssector heeft

zoals gezegd te maken met

factoren als forse kostenbesparingen,

toenemende zorgvraag,

toenemende concurrentie en

verkleining van de ‘visvijver’

van potentiële kandidaten. Dit

speelt naast de ontgroening en

verhoogde uitstroom door vergrijzing.

Allemaal factoren die

een strategische aanpak meer

dan rechtvaardigen. Een aanpak

die vraagt om inzicht in huidige

en te verwachten wervingsvraagstukken,

waardoor veel

gerichter gewerkt kan worden

aan de positie en uitstraling als

werkgever: het imago.

De zorgarbeidsmarkt anno

2012: facts and figures

In Nederland werken 690.9361 mensen in de gezondheidszorg.

Een derde van hen is 50-plusser.

Hiermee kent de gezondheidszorg

een bovengemiddeld

vergrijsd personeelsbestand ten

opzichte van de Nederlandse

Beroepsbevolking, waar een

kwart 50 jaar of ouder is. De

arbeidsmarktactiviteit is met

9%, mensen die actief op zoek

zijn naar (ander) werk, laag. 43

Procent is niet op zoek, maar

houdt de arbeidsmarkt in de

gaten. Het grootste aandeel,

48%, zoekt momenteel niet naar

ander werk.


De daadwerkelijke beweging

op de arbeidsmarkt is niet

groot: 77% heeft de afgelopen

12 maanden geen andere baan

gevonden. 14 Procent echter

wel, wat neerkomt op 96.731

personen. Daartegenover staan

96.5372 online vacatures, wat

(vooralsnog) een mooie aansluiting

tussen het beschikbare

aanbod en de vraag naar arbeid

indiceert. Ervan uitgaande dat

alle vacatures zichtbaar zijn. Het

vertrouwen in de arbeidsmarkt is

groot: slechts 7% verwacht binnen

een jaar de huidige baan te

verliezen; 80% denkt dat dit niet

zal gebeuren.

De situatie voor de provincie

Groningen is iets anders. De vergrijzing

is met 34% vijftigplussers,

groter dan landelijk gezien.

Meer mensen, 13%, zijn actief

op zoek naar werk. Daar staat

tegenover dat ruim de helft,

53%, momenteel niet op zoek is

naar ander werk. Een derde zit

hier tussenin, door aan te geven

de arbeidsmarkt in de gaten te

houden.

Employer branding

en het imago van de

werkgever

Wat betekent dit voor uw kansen

op de arbeidsmarkt? Het

aanbod verkleint en er is weinig

mobiliteit. Als u een vacature

heeft, zal deze in het oog moeten

springen. U zult zich ook

moeten richten op de groep die

zich oriënteert of nog niet op

zoek is. Naast de arbeidscommunicatie

die u inzet, wordt het

steeds belangrijker dat uw doelgroep

een voorkeur voor u als

werkgever heeft.

Arbeidsmarktactiviteit in de provincie

Groningen (Bron: Arbeidsmarkt

GedragsOnderzoek)

53%

■ Ik ben actief op zoek naar een

(nieuwe) baan

■ Ik ben niet echt op zoek naar een

(nieuwe) baan

■ Ik ben helemaal niet op zoek

naar een (nieuwe) baan

1 Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, Intelligence Group

2 Bron: Jobfeed

13%

34%

Hier komt employer branding

om de hoek kijken. Employer

branding is het bewust omgaan

met het werkgeversmerk. Het

als werkgever verkrijgen en

behouden van een authentieke

en onderscheidende voorkeurspositie

in de mindset van (potentiële)

medewerkers en hun

beïnvloeders. Met als doel het

aantrekken en behouden van de

juiste medewerkers. Binnen zorg

en welzijn wordt in toenemende

mate gewerkt aan employer

branding, zowel in- als extern.

Straal uit wat werken bij uw

organisatie inhoudt, maak elk

contactmoment een beleving

die indruk maakt, als patiënt,

bezoeker, leverancier en/of (potentiële)

medewerker. Uw werkgeversmerk

is altijd aanwezig!

Maar het bewust beïnvloeden is

wat anders.

3 Bron: Het nieuwe Employer Brand Onderzoek

Employer branding in zorg en welzijn

Recent onderzoek3 toont aan dat

binnen de employer branding

vanuit organisatie een verschuiving

is opgetreden. Voorheen

werd de focus op lange termijn

resultaten gelegd. Nu zien we

dat er in deze ‘nieuwe’ aanpak

een kortere focus is. Voorbeelden

hiervan zijn het interne

werven en ‘de medewerker werft

medewerker’ acties. Het bewustzijn

dat elk contactmoment,

zowel direct als indirect, bijdraagt

aan uw imago en aan de

mogelijkheid om te werven, blijft

onverminderd van belang.

Conclusie: authentiek

én onderscheidend

Om de uitdagingen in zorg en

welzijn het hoofd te bieden is

het imago van de organisatie

van belang. Voor de arbeidsmarktcommunicatie

en daarmee

voor de wervingskracht.

Om zo een actieve bijdrage te

kunnen leveren aan de arbeidsmarktvraagstukken

waar de

organisatie mee te maken krijgt.

Uw werkgeversimago is altijd

aanwezig, de vraag is hoe u dit

inzet om de wervingskracht te

vergroten. U kunt zo vacatures

sneller en goedkoper invullen

en, nog belangrijker, de continuïteit

en het voortbestaan van

uw organisatie waarborgen.

Kortom, zorg dat u een aantrekkelijke

werkgever bent!

Tekst: Edwin van der Sande,

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

Intelligence Group

9


10

Rondetafelgesprek over

imago zorg en welzijn

in het Noorden

Hoe denken zorg- en welzijnsorganisaties over imago? Van de eigen

organisatie, van de sector en ook van de regio. Wat zijn de ervaringen?

Hoe wordt omgegaan met negatieve berichtgeving? Hoe wordt het imago

ingezet in het licht van de arbeidsmarkt? Petra Steenbergen, hoofd

marketing en communicatie bij ZorgpleinNoord, in gesprek met Interzorg

Noord-Nederland en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek (vlnr.): Eveline Bakker, hoofd PO&O Wilhelmina Ziekenhuis

Assen | Boudewijn Ponsioen, bestuurder Wilhelmina Ziekenhuis Assen | Astrid-Odile de Visser, bestuurder

Interzorg Noord-Nederland | Hans Punte, manager stafbureau Interzorg Noord-Nederland | Petra

Steenbergen, ZorgpleinNoord

Het ‘dubbele’ imago

“Het is allereerst belangrijk om onderscheid te

maken tussen de verschillende ‘imago’s’. Je hebt

de sector, de instelling, maar ook het imago bij

je werknemers en werkzoekenden. Er zitten een

hoop negatieve berichten in de dagelijkse knipselkrant.

Maar uit ons patiënt-tevredenheidsonderzoek

blijkt dat we geen negatief imago hebben.

Het is dubbel en daar moet je mee dealen”, aldus

Boudewijn Ponsioen.

Astrid-Odile de Visser vindt dat je als het om imago

gaat moet uitgaan van je eigen kracht. “Als de

relatie tussen de verzorgende en de cliënt goed

is, scoor je goed. Ook al bestaan er negatieve

beelden over de zorg. Als het mensen zelf betreft,

blijkt dat ze wel tevreden zijn.”


“ Als de relatie tussen de

verzorgende en de cliënt

goed is, scoor je goed.”

Eveline Bakker erkent dit, maar vindt dat je moet

blijven streven om positief in het nieuws te komen.

“Het beeld in de media is snel eenzijdig.”

Sociale media:

reageren op negatieve beeldvorming

Uit het gesprek blijkt al snel dat de sociale media

een goed en onontkoombaar middel zijn om te

werken aan een meer positief en genuanceerd

beeld van de sector. Zowel twitter, hyves als youtube

worden ingezet. Deze media heb je in eigen

hand, de reguliere media zijn veel minder gemakkelijk

te interesseren voor positief nieuws.

De Visser: “De sociale media bieden ruimte om ons

positief te profileren.”

Ponsioen: “We hebben geleerd om snel te handelen.

Toen er MRSA werd geconstateerd, moesten

we dat direct melden. Zoiets is op facebook te vinden

voor je het weet. Je wordt gewoonweg verplicht

om snel en transparant te reageren.”

Punte: “Wij merken dat ook. Iemand doet verslag

van zijn dag en schrijft over een bezoekje aan een

van onze huizen. Het is goed om dat soort berichten

te volgen en daar indien nodig op te reageren.”

De Visser: “Met sociale media kun je wél zelf bepa-

Imago van zorg en welzijn

len wat je communiceert. Je bent niet afhankelijk

van de regionale krant. Daarnaast is het heel praktisch.

Het mooie is dat we nu heel snel vrijwilligers

aan onze cliënten kunnen koppelen.”

Ponsioen: “Het WZA doet daarnaast actief mee aan

de site Zorgkaart.nl. Wij hebben in het ziekenhuis

kaartjes liggen waarop we patiënten vragen hun

ervaringen over onze specialisten op deze site te

zetten. Gemiddeld genomen is dat positief.”

Imago en concurrentie

De Visser: “Dat lijkt nieuw, maar vroeger wist je

ook welke huisarts goed was. Het wordt nu steeds

meer een keuze van de patiënt. Voor de ouderenzorg

is deze situatie misschien wel lastiger. Wij

hebben onze concurrentie dichter in de buurt.

Er is meer keus. Hoe je je concurrentie te snel af

bent? Dat is eenvoudig. Je staat sterk als je daadwerkelijk

biedt wat je belooft en als je doet wat je

predikt.”

Ponsioen: “Ook voor het WZA is het geen automatisme

dat mensen uit ons verzorgingsgebied bij

óns komen. Voor acute zorg gaan mensen natuurlijk

naar het dichtstbijzijnde adres, maar voor een

knieoperatie kun je heel goed een andere keuze

maken. Wij zijn daarbij ook afhankelijk van de huisartsen

en de zorgverzekeraars.”

Bakker: “Daar staat tegenover dat we specialismen

hebben die het heel goed doen. Bijvoorbeeld

voor de slaapkliniek komen mensen uit heel Nederland

naar Assen.”

Hoe dichterbij, hoe beter het imago

Punte: “Bij het concurrentie- en imagovraagstuk is

het goed om te beseffen dat de ervaringen van

cliënten het allerbelangrijkst zijn. De goede relatie

met de verzorgende of de specialist: dáár gaat het

om.

Actiz heeft onderzoek gedaan naar de verschillende

aspecten van het imago van de zorg. Het

onderzoek wijst uit dat de ouderenzorg, de verpleeg-

en verzorgingshuizen en thuiszorg een negatief

imago hebben. Het onderzoek is gedaan bij

30- tot 65-jarigen. Zij hebben meer afstand tot de

zorg. De negatieve beeldvorming heeft onder andere

te maken met de soberheid in de zorg. Terwijl

de relaties met de verzorgenden, verplegenden en

behandelaars als positief worden beoordeeld. Het

verschil in waardering hangt direct samen met of

11


Imago van zorg en welzijn

12

je in de zorg hebt gewerkt en of je er veel mee te

maken hebt. Hoe dichterbij, hoe hoger de waardering.

Voor mij is het duidelijk: je moet mensen betrekken

bij wat je doet. Vroeger waren de verzorgingshuizen

erg gesloten. Nu is het allemaal veel

opener. In de hal vind je vaak al een restaurant, een

kapper of zelfs een huisarts voor de wijk. Dit soort

veranderingen gaan de beeldvorming beïnvloeden.

We hebben de deuren open gezet. Er is geen weg

terug. Er is meer reuring voor de bewoners. De dagen

bieden ook eens een verrassing, er valt weer

iets te beleven. We moeten de soberheid compenseren

door betrokkenheid van meer mensen uit de

gehele maatschappij.”

“ Je wordt gewoonweg

verplicht om snel en

transparant te reageren.”

Imago kwestie van ‘internal branding’?

Bakker: “Je moet daarnaast constant laten zien

dat je het goed doet, dat je er zin in hebt. Het is

eigenlijk in eerste instantie meer internal branding.

In het WZA leggen we het accent op het zittend

personeel. Zo zijn we bezig met het project mensgerichte

zorg waarbij we ons willen onderscheiden

door te versterken waar we goed in zijn. Dat hebben

we onder andere vertaald in vijf kernwaarden,

die we op allerlei manieren in het ziekenhuis

uitdragen. Een forse cultuuromslag is dan niet

nodig. We benadrukken dat we korte lijnen hebben,

vriendelijk zijn en een ‘doe maar gewoon’mentaliteit

hebben. Langzaam sijpelt het de hele

organisatie door.”

De Visser: “Bij Interzorg werken we met een mooi

concept: De Werkvloer Centraal, het programma

van Anne-Mei The waarin de medewerkers op de

werkvloer steevast in het middelpunt staan.”

Ponsioen: “Bij het WZA hebben we ook naar bestaande

concepten gekeken, maar we wilden geen

systeem van buitenaf. Wat complex is in het ziekenhuis

is de duale organisatie: de stafleden en de

werkvloer. De werkvloer staat bij ons ook centraal,

maar of een chirurg het goed doet is lastiger te

beoordelen. Medisch specialismen zijn onze core

business.”

‘Ranking’ van invloed op imago?

Uit onderzoek van Actiz, maar ook uit het beleid

van de organisaties blijkt dat de relatie met de patiënt

of cliënt belangrijk is en dat de interne cultuur

daarbij een grote rol speelt. Hoe draag je dat als

organisatie en als sector uit? Er is een tendens in de

media om de zorg af te rekenen in lijstjes: het ADlijstje,

de Dr. Yep, de lijstjes van zorgverzekeraars,

de sterftecijferlijstjes, de site zorgkaart.nl etc.

De Visser: “Ik denk wel dat lijstjes een rol spelen.

Door de informatie van de zorgverzekeraars en

bladen als Dr. Yep kunnen patiënten en cliënten

op een positieve manier een keuze maken. Goede

externe communicatie wordt steeds belangrijker,

ook als het om het imago gaat.”

Ponsioen: “Dat betwijfel ik. Volgens mij is de impact

vooral intern. Het AD is een Rotterdamse krant.

Niemand kent Dr. Yep. Het sterftecijferverhaal in

het Dagblad van het Noorden is één dag in het

nieuws. De consument zoekt zijn weg, maar of het

nu de lijstjes zijn die daar een grote rol in spelen?”

De Visser: “Ik vind het wel tekenend. Misschien is

het een voorbode voor wat komen gaat. Cliënten

van nu vinden de dingen nog prima, maar zouden

wij deze verzorging ook nog goed genoeg vinden?”

Reputatiemanagement versus imago

Punte: “Er is verschil tussen reputatiemanagement

en het imago van de sector. Reputatiemanagement,

waar wij het vooral over hebben, is nog


est te sturen. Maar het imago van de sector is

veel stroperiger. Daar heb je mijns inziens minder

vat op. Het imago hangt heel sterk af van wie je

het vraagt. Zo zal een werknemer of werkzoekende

het vooral hebben over het imago van

de zorg als werkgever. Wat mij opvalt, is dat in

deze economisch mindere tijden de zorg zich niet

onderscheidt als een veilige haven. We hebben

plek voor werknemers, maar maken dat niet goed

duidelijk. Het zou goed zijn als we als sector kijken

welke aspecten van imago voor ons van belang

zijn. Hoe kunnen we toekomstige werknemers

interesseren voor de zorg? Wat zijn de ontwikkelingen

in de kop van Drenthe? Waar ontstaan de

tekorten? Aan welke imago-onderdelen kunnen

we samen werken?”

Bakker: “In het licht van de arbeidsmarkt is het

interessant om een regionaal imago-onderzoek uit

te voeren. Ziekenhuizen zoeken ook elkaar op. Zo

is twee jaar geleden een landelijke imagocampagne

uitgevoerd door de brancheorganisatie NVZ.

Die campagne leverde overigens niet op wat wij

ervan verwachtten. Een regionale aanpak beginnend

met een onderzoek lijkt me beter.”

“ Je moet mensen

betrekken

bij wat je doet”

Imago van zorg en welzijn

“ We moeten de soberheid

compenseren door

betrokkenheid van meer

mensen uit de gehele

maatschappij.”

Werken aan arbeidsmarkt én imago?

Uit de cijfers blijkt dat er in de toekomst tekorten

ontstaan. Voor sommige functies zijn nu al tekorten.

Denk aan verpleeghuisartsen en OK-verpleegkundigen.

Hans Punte bracht het imago van de

zorg als een goede en aantrekkelijke werkgever

al ter sprake. Het imago van de sector of zelfs het

imago van de regio kunnen hier een rol bij spelen.

Welke oplossingen worden nu door het WZA en

Interzorg Noord-Nederland gezocht?

Bakker: “Het is inderdaad de vraag of we mensen

op termijn ook kunnen vasthouden voor deze regio.

Tot nu toe lukt het ons nog goed om mensen

te vinden, maar voor sommige specialistiche functies

wordt het zeker lastig.”

De Visser: “Terwijl de markt, de zorgvraag, groeit

en er uitstroom is van de babyboomers.”

Ponsioen: “Daar komt nog eens bij dat de groei

van de zorgvraag veel sterker is dan de ziekenhuizen

mogen accorderen. Nu lukt het ons om

13


Imago van zorg en welzijn

14

dat succesvol aan te pakken, maar we zijn in het

verleden te lui geweest. Het was makkelijker om

werknemers bij de buren weg te kopen. We moeten

zelf opleiden! Daar zijn we mee begonnen en

dat is een goede aanpak.”

“ Het is inderdaad de vraag

of we mensen op termijn

ook kunnen vasthouden

voor deze regio”

Bakker: “Je ziet wel dat het probleem dan ver-

schuift naar andere functies. Daarom doen we aan

strategische personeelsplanning. Dan heb je een

goed beeld van waar je in de toekomst tekorten

kunt verwachten. Ook door externe ontwikkelingen

kan het nodig zijn meer of ander personeel in

te zetten.”

Ponsioen: “Nu heb je de ontwikkelingen rond verloskunde.

Als we inderdaad een-op-een moeten

gaan werken, hebben we heel snel extra gespecialiseerde

verpleegkundigen nodig.”

De Visser: “Bij Interzorg hebben we altijd specialisten

ouderengeneeskunde nodig. Het is een klein

wereldje, het praat zich rond dat we iemand zoeken.

Zo lukt het net.”

Punte: “Het is belangrijk dat we ons realiseren dat

we op de goede plek in de regio zitten. We heb-

ben een universiteit en opleidingen in de buurt.

De arbeidsmarkt is hier beter dan in Emmen of in

Oost-Groningen. Ik denk dat wij hier een vertekend

en te rooskleurig beeld van de arbeidsmarkt

hebben.”

Samenvatting

Imago van zorg en welzijn is een breed en complex

thema waar veel over gezegd kan worden.

Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat mensen

die direct en veel met zorg in aanraking komen

een positiever beeld hebben dan de mensen die

meer afstand hebben.

De insteek van zowel het WZA als Interzorg

Noord-Nederland is dat de nadruk ligt op de interne

waarden, de cultuur van de organisatie en

dat die uitgedragen en versterkt moet worden.

Daarnaast wordt stevig ingezet op ‘reputatiemanagement’.

Het bijhouden van de berichtgeving

in de media, het actief inzetten van sociale media,

het organiseren van bijeenkomsten en bijvoorbeeld

het schrijven van een publiekspagina in de

plaatselijke of regionale krant.

Het samen actief werken aan het imago van de

sector blijkt lastig. Grote tijdrovende en geldverslindende

campagnes leveren niet altijd op wat er

van verwacht wordt. Wel vinden de partijen het

noodzakelijk om in het licht van de aankomende

tekorten op de arbeidsmarkt meer en meer te

werken aan het imago van een goede en aantrekkelijke

werkgever.

Gespreksleider: Petra Steenbergen

Tekst: Meta Kampen

Fotografie: Fenneke Bouwman

In dit artikel wordt verwezen naar de achtergrondrapportage:

Transitie naar toekomstbestendige zorg

Inzichten uit de Benchmark in de Zorg 2010 laten het

fundament onder de transitie zien (ActiZ, 2010)


Werken, wonen, recreëren

Oost-Groningen:

de slimme stap!

Hebt u ze al gezien, de levensgrote,

gele National Geographic vensters?

In nauwe samenwerking met Het

Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en

Natuurmonumenten zijn ze geplaatst op

twaalf eigenzinnige en mooie plekken in

Oost-Groningen, onder het motto ‘Oost-

Groningen omlijst’.

15


Oost-Groningen: de slimme stap!

16

U vindt ze onder meer bij het Klooster Ter Apel,

het huisje op de dijk in Nieuwe Statenzijl en de

Zeven Bruggetjes in de buurt van Wildervank. Of

misschien zijn de advertenties in het tijdschrift

National Geographic u opgevallen. Er zijn zelfs

korte filmpjes gemaakt voor National Geographic

Channel (zie uitzendschema).

Deze positieve campagne biedt tegenwicht aan de

negatieve beelden die we kennen uit de media. In

eerste instantie lijkt de campagne zich te richten

op toerisme, recreatie. Met Rob Heilijgers, verantwoordelijk

voor het aan de regiomarketing gekoppelde

Regioloket Oost-Groningen en ondernemer

in deze regio, ga ik in gesprek over de effecten

van een dergelijke campagne, op recreëren, wonen

en vooral werken. Want om een gebied echt

aantrekkelijk te maken is een gezonde arbeidsmarkt

van wezenlijk belang. Op zondagmiddag

door het ‘venster’ kijken is fijn, maar hoe zet je de

slimme (vervolg)stap?

Regiomarketing Oost-Groningen

De samenwerkingscampagne met National Geographic

is een initiatief van LEADER Oost-Groningen

en sluit aan op de regiomarketingcampagne

voor Oost-Groningen. Deze mediacampagne,

gestart in 2010, omvat maandelijkse paginagrote

advertenties in publieksbladen als Seasons en

Noorderland met als motto ‘Wonen, werken en

recreëren in Oost-Groningen: de slimme stap!’

Herkenbare advertenties in de lijn van ‘Er gaat

niets boven Groningen’. Op 22 juni 2011 ging

daarnaast de samenwerkingscampagne met National

Geographic van start. Alle activiteiten worden

ondersteund door de site kansinoostgroningen.nl.

“De site was aanvankelijk een portal, maar hij

krijgt steeds meer body. Hij bevat informatie over

alle projecten in de regio, over wonen en werken,

en voor toeristen.” Naast de site werd een regioloket

ingericht, dat zich bezighoudt met het verzamelen

van input voor de campagnes vanuit de

regio en geïnteresseerden gericht kan informeren

of verwijzen rond de thema’s wonen, werken en

recreëren.

“We hebben er in de campagnes bewust voor

gekozen om Oost-Groningen te benoemen, juist

omdat de term ‘oost’ zo gekoppeld wordt aan een

negatief beeld. We hadden ook kunnen kiezen

voor iets als ‘Groningen grensgebied’, maar het is

de vraag of je het beeld van de regio dan op de

juiste manier verandert.


De advertenties zijn gericht op hoger opgeleiden.

Met ‘de slimme stap’ maken we duidelijk dat het

de moeite waard is om naar Oost-Groningen te

gaan. Dat je iets aparts doet, zonder te hoeven

inleveren op kwaliteit en luxe. Je bent een beetje

aan het pionieren.”

Werkt het? Hoe?

De grote vraag bij regiomarketing is of het werkt

en vooral hoe het werkt. Als ik de spotjes op televisie

zie van de provincies Limburg en Drenthe,

snap ik wat ze beogen. Maar wat leveren ze op,

behalve extra toeristen?

Trots

“Vaak wordt er gedacht dat je in de eerste plaats

mensen uit andere gebieden wilt aanspreken,

maar de samenwerking met en de input vanuit de

regio zelf vind ik ook heel belangrijk. We werken

nauw samen met de gemeenten, met natuurbehoud,

met ondernemers, noem maar op. Ik wil

partijen bij elkaar brengen en zo gezamenlijk het

gebied positiever en sterker op de kaart zetten,

zodat de bewoners zelf trots worden en de jeugd

niet meer per se naar Frankrijk wil in de zomer,

maar het ook prima vindt om in Midwolda te

blijven en samen met vrienden naar het Oldambtmeer

te gaan. Dat zijn kleine, maar belangrijke

signalen.”

Oost-Groningen: de slimme stap!

LeaDer Oost-groningen

Organisatie die zich bezighoudt met Europese,

provinciale en gemeentelijke subsidies voor

verbetering van de leefbaarheid en versterking van

de plattelandseconomie.

Samenwerkende partijen Oost-groningen

Regiomarketing Oost-Groningen is ontstaan uit de

samenwerking tussen de zeven Oost-Groninger

gemeenten en de provincie Groningen. Zij voeren

campagne onder de titel: ‘Wonen, werken en

recreëren in Oost-Groningen: de slimme stap!’

Samenwerkingscampagne met national

geographic

Bovengenoemde partijen en National Geographic

zijn o.a. verantwoordelijk voor ‘Oost-Groningen

omlijst’. Dit project wordt gesteund door Gasunie,

Rabobank Zuid- en Oost-Groningen, Het Groninger

Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Europees Landbouwfonds voor

Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

OOST-GRONINGEN

17


Oost-Groningen: de slimme stap!

18

Meer dan toerisme

“Natuurlijk moet uit de campagnes blijken hoe

aantrekkelijk deze regio is voor mensen die hier

nog niet wonen. Dat doen we door de kansen te

tonen: op een mooie, aparte vakantie (nog niet

iedereen is hier geweest), op werk (er is werkgelegenheid)

en om te wonen (ondernemers kunnen

zich hier onder gunstige omstandigheden vestigen).

Als je al deze kansen samenbrengt, treedt er

synergie op en wordt het een sterke boodschap.

Met de National Geographic campagne steken

we vooral in op toerisme, omdat je mensen sneller

overhaalt een paar dagen naar Oost-Groningen

te gaan. Dit kan een eerste stap zijn. Op de regiomarketingsite

kansinoostgroningen.nl staan

verhalen van mensen uit het westen die zich realiseerden

dat ze hier tegen een zeer gunstige prijs

een prachtig pand konden kopen en hun droom

om een eigen bedrijf te starten konden waarmaken.

En toerisme is goed voor veel ondernemers

in de regio.”

“ Eigenzinnig: dat is

de volksaard van de

Oost-Groninger. Een

eigenzinnigheid die je

terugvindt in het Oost-

Groninger landschap…”

(uit de advertentie in National

Geographic Magazine)

Cijfers

“Het is moeilijk om met cijfers aan te tonen dat

regiomarketing werkt. Ik houd de statistieken van

de website goed bij en zie dat die steeds meer

uitzendschema national geographic Channel:

20 februari 20.10 21 februari 20.30 22 februari 20.47

23 februari 21.10 24 februari 21.48 25 februari 22.08

27 februari 22.37 28 februari 23.12 29 februari 23.28

acties 2012

- Oktober: landelijke fotowedstrijd National

Geographic Magazine met categorie Oost-

Groningen

- Zomer 2012: filmpjeswedstrijd voor de jeugd. In

samenwerking met National Geographic Junior

en de basisscholen in Groningen.

- Medio 2012: redactioneel artikel over Oost-

Groningen in National Geographic Magazine

bezocht wordt. Door mensen uit de rest van Nederland

en ook door mensen uit het gebied. Ook

worden er veel regiomarketingbrochures aangevraagd

via de site, vaak door mensen die overwegen

om zich hier te vestigen.”

Tot slot: de effecten op

werkgelegenheid (in zorg en welzijn)

Uit onderzoek blijkt dat nog steeds veel jongeren

na hun opleiding (in de stad) wegtrekken uit regio’s

als Oost-Groningen. Het is nu al moeilijk om bepaalde

functies ingevuld te krijgen. Femke Nijdam

beschrijft dat in haar onderzoek Zorgen voor morgen

(ZorgpleinNoord, 2010). Bij dergelijke arbeidsmarktvraagstukken

blijkt het imago van de regio

steeds terug te komen: het loopt als een rode

draad door de gesprekken. Wellicht kunnen wij als

zorgsector te leren van dergelijke campagnes en

aansluiten bij het positieve beeld dat ze uitdragen.

Rob Heilijgers: “Kansen op onze site zijn over het

algemeen genomen kansen. Nu is de tijd gekomen

meer aandacht te besteden aan de kansen die er

liggen en die we nog niet benutten.” Samen optrekken

als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie

kan een van die nog niet benutte kansen zijn.

www.kansinoostgroningen.nl

Zorgen voor morgen, Hoe voorkomen we een

tekort aan hoger opgeleid personeel

in de zorg in Noordoost-Groningen?,

Femke Nijdam, ZorgpleinNoord 2011

Tekst: Meta Kampen

Fotografie: Antoine van der Maesen ©

(anrtinature.nl)


Zes vragen aan...

Cees Wierda

Cees Wierda (59) is sinds zes jaar directeur van Bureau Jeugdzorg

Drenthe. Hij is ooit begonnen in het reclamevak en was actief in het sociaal

cultureel werk in Rotterdam. Na een langere tijd te hebben rondgereisd

en gewerkt in Afrika, ging hij in 1980 aan het werk in de jeugdhulpverlening

in Drenthe.

“In het begin wilde ik wel gillend

weg uit het Noorden. Het

was hier zo stil, maar ik ben gebleven.

Ik ben begonnen in de

uitvoering. In Drenthe hadden

we veel voorzieningen, bijvoorbeeld

schoolinternaten, voor

het hele land. In die tijd werden

kinderen nog veel buiten het

gezin opgevangen. Dit waren

overigens wel de nadagen van

dit beleid. We zijn toen in Drenthe

begonnen met het ontwikkelen

van ‘hulp aan huis’.

Jeugdzorg is altijd onderhevig

geweest aan veel en snelle

veranderingen. Het is eigenlijk

een permanente bouwput. Toch

zijn we er voortdurend in geslaagd

te vernieuwen. Nu staan

we voor de volgende stap: de

jeugdzorg gaat van de provincie

naar de gemeente. Op zich

kan dit een goede stap zijn.

De jeugdzorg is mijn inziens in

Nederland inhoudelijk op hoog

niveau, maar als je naar bijvoorbeeld

Engeland of Finland kijkt

dan zie je wel dat het stelsel hier

toch ingewikkeld is.”

19


Zes vragen aan Cees Wierda

Vervolg: Zes vragen aan Cees Wierda

20

Lieke Ruijgers stelde u

de volgende vraag: Hoe

kunnen we ervoor zorgen

dat het beroep dat ouders

en kinderen doen op

Bureau Jeugdzorg afneemt?

“Ik zie het als een piramide: nu

besteden we een groot deel van

het beschikbare budget aan een

klein ‘topje’ . Hierin zitten de

kinderen en gezinnen met zeer

ernstige problemen. Daaronder

zit een bredere laag met minder

problemen. Gezinnen die af en

toe hulp nodig hebben en zich

vaak wel redden. En dan heb je

natuurlijk de laag waar niets aan

de hand is.

Ik zou liever investeren in de gehele

piramide. We moeten veel

eerder de ouders en het onderwijs

ondersteunen. Hier moet je

politieke lef voor hebben én een

lange adem, maar uiteindelijk

leidt het er toe dat het topje

met de ernstige probleemgeval-

len kleiner wordt. Je ziet dat er

steeds meer aandacht is voor

opvoedprogramma’s of e-coaching

via internet. Dat sterkt mij

in het idee dat er op alle niveaus

van de piramide behoefte is aan

informatie, aan ondersteuning.

We kunnen het advies veel dichterbij

de ouders brengen. Want

hoe slecht het soms ook gaat, ik

geloof dat iedere ouder graag

de beste ouder wil zijn voor zijn

kinderen.”

Wat drijft u in uw

loopbaan?

“Kinderen hebben gewoon

recht op een veilige kansrijke

opvoeding. En daarbij is het zo

dat als je de kansen vandaag

laat liggen, je de rekening later

krijgt. Het is echt de moeite

waard om in kinderen en hun

omgeving te investeren.”

Welke ontwikkelingen in

de zorg spreken u aan?

“Ik vind het eerder investeren in

de ondersteuning en zorg rond

het kind positief. Het huidige

‘recht op zorg’ wordt ‘recht op

ondersteuning van de gemeentelijke

overheid’. De eigen kracht

van mensen staat daarbij centraal.

De huidige ontwikkelingen bieden

zoals gezegd kansen, maar

versnippering dreigt nu de regie

bij verschillende gemeenten

ligt. Ik ben voorstander van

samenwerken en afstemmen

op grotere schaal. Een tweede

zorg is dat we te optimistisch

zijn en dat we op korte termijn

resultaat willen zien van de veranderde

werkwijze. Dergelijke

veranderingen hebben minstens

een jaar of acht nodig.”

Wat is de meerwaarde van

samenwerking in de zorg?

“De problematiek van kinderen

is niet op te delen. Binnen de

jeugdzorg zijn we genoodzaakt

om samen te werken. Belangrijk

is dat we tot een samenhangende

aanpak komen. Het is goed

om te vermijden dat kinderen

met heel veel verschillende

hulpverleners te maken krijgen.

Aan de andere kant vind ik de

uitspraak ‘één kind, één plan’

retoriek. Dat is gezien de soms

ingewikkelde problematiek gewoonweg

onmogelijk. En in mijn

ogen is de keten van de jeugdzorg

vaak zelf multi-problematisch,

niet het gezin.”

In dit magazine staat

imago van zorg en welzijn

centraal. Wat doet Bureau

Jeugdzorg Drenthe aan

imago?

“Niets in de zin van glossy reclame,

dat kan ook averechts werken!

We doen gewoon ons werk

en proberen dat heel erg goed

te doen. Het werk is wel ingewikkeld

en ligt vaak erg gevoelig.

Dus ja, we maken fouten. En

daarbij kijken 16 miljoen burgers

mee. Dat is niet anders.”

Wie is de volgende keer

aan de beurt om de vragen

te beantwoorden? Welke

vraag wilt u hem stellen?

John Vaneman, directeurbestuurder

van MEE Drenthe.

Welke kansen biedt de stelselwijziging

voor de ondersteuning

die MEE geeft aan mensen met

een beperking?

Tekst: Meta Kampen

Fotografie Rutger van Hamersvelt

More magazines by this user
Similar magazines