16.09.2013 Views

Handleiding van Wepboek (pdf)

Handleiding van Wepboek (pdf)

Handleiding van Wepboek (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudsopgave

Animaties kijken van prentenboeken is het nieuwe voorlezen! 4

- Taalontwikkeling 4

- Sociale ontwikkeling 4

- Spelen is leren 5

- Kleine groep en grote groep 5

- Tv kijken op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal 5

Het Kinderopvangfonds 6

- Thema WePboek 6

- Opvoeden doe je samen 6

Waaruit bestaat WePboek? 8

- Abonnement 8

- Animaties 8

- Handleiding 8

- Website www.wepboek.nl 8

- Spaarpaspoort WePboek inclusief stickervellen 8

- Ouders en het WePboek 9

Bibliotheek en mediatheek 15

Alle geanimeerde prentenboeken 16

10 redenen om naar de geanimeerde prentenboeken te kijken 20

10 handige tips voor het gebruik van de animaties in combinatie 21

met de prentenboeken

Handige links naar websites met geanimeerde prentenboeken 22

Verwerkingssuggesties 24

Colofon 64

3


4

Animaties kijken

van prentenboeken is

het nieuwe voorlezen!

Jonge kinderen kijken graag televisie.

Wanneer u samen met peuters naar een animatie van een prentenboek

kijkt geeft hen dat een veilig en knus gevoel. De animaties

kunnen daardoor een belangrijke rol spelen bij de taalontwikkeling

en de sociale ontwikkeling van het jonge kind.

Het WePboek bestaat uit 20 geanimeerde prentenboeken die onderverdeeld zijn in 3 groepen.

A: De animatie die geschikt is voor de leeftijd 2-3 jaar. De tekst is eenvoudig. Het verhaal richt zich

op de belevingswereld van het kind en speelt zich af in het nu.

B: De animatie die geschikt is voor de leeftijd 3-4 jaar. De zinnen zijn kort. Het verhaal ligt dicht bij

de belevingswereld van het kind en kan zich ook afspelen in het verleden of in de toekomst.

C: De animatie die geschikt is voor de leeftijd 4-5 jaar. Het verhaal kan over fantasie gaan of iets

wat niet echt is gebeurd. Beelden verduidelijken de tekst.

TAAlonTWIKKelIng

Door het kijken naar geanimeerde prentenboeken, met bewegende beelden en geluid, leren

peuters 5 à 6 nieuwe woorden in een half uur. Dat is veel meer dan het gemiddelde van 2 à 3 woorden

per dag. Peuters horen nieuwe woorden en begrippen. Deze nieuwe woorden worden in de

animaties bewegend gemaakt en ondersteund met het juiste geluid. Daardoor kunnen de peuters

de nieuwe woorden en begrippen veel beter onthouden. Bovendien wordt de wereld van het jonge

kind verder uitgebreid. Zo zien ze bijvoorbeeld dat er niet één huis is maar dat een ander huis óók

een huis heet.

De animaties binnen het WePboek worden twee keer achter elkaar vertoond. De eerste keer wordt

de animatie als geheel vertoond. De tweede keer wordt de animatie onderbroken door vragen. De

vragen tijdens de animaties en binnen de verwerkingssuggesties richten zich op drie niveau’s:

1. Woordbetekenis en woordenschatuitbreiding. In de verwerkingssuggesties komen deze aan bod.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de animaties op DVD of van de animaties via de site

www.wepboek.nl. Maar hiervoor kunt u natuurlijk ook gebruik maken van het prentenboek zelf.

2. Vragen die herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld

en richten zich op het begrijpen van het verhaal.

3. Vragen waarbij de peuter aan het logisch denken wordt gezet. Het zijn vragen op taalkundig

niveau zoals het benoemen van oorzaak en gevolg en het stellen van vervolgvragen.

SoCIAle onTWIKKelIng

Peuters doen graag andere peuters na. Als peuters naar de televisie kijken, kunnen ze emoties

en gedrag overnemen. Als een peuter via de televisie naar iets gewelddadigs kijkt, kan hij of zij dit

negatieve gedrag overnemen. Maar een peuter die kinderen of dieren leuk met elkaar ziet spelen

zal ook dit gedrag overnemen.


SPelen IS leren

De verwerkingssuggesties voor, tijdens en na de animaties én de vragen die worden gesteld tijdens

de animaties zetten aan tot spel. Spelen is leren! De peuter raakt betrokken bij alles wat er gebeurt.

Elke peuter doet dit op zijn eigen manier. Zo zal de ene peuter zeer duidelijk reageren op de spelactiviteiten

en zal de andere dit heel stil doen.

KleIne groeP en groTe groeP

De animaties en de verwerkingssuggesties kunnen zowel aan de gehele groep als aan een kleine

groep worden vertoond.

Met name voor taalzwakke peuters is het belangrijk dat de animaties in een kleine groep worden

bekeken. Zo kunnen er tussen de ouder of pedagogisch medewerker en de peuter intensief allerlei

talige activiteiten gedaan worden, zoals doorpraten op wat de kinderen gezien hebben, spelletjes

spelen die gerelateerd zijn aan het thema, versjes opzeggen, liedjes zingen en knutselen.

TV KIjKen oP HeT KInderdAgVerBlIjf en PeuTerSPeelzAAl

Het kijken naar educatieve tv-programma’s is nog niet zo bekend binnen kinderdagverblijven

en peuterspeelzalen. Veel ouders zetten vraagtekens bij het kijken naar televisie. Het WePboek

probeert ouders ervan te overtuigen dat het belangrijk is om een peuter te laten kijken naar

geanimeerde prentenboeken. Een kwartier samen kijken naar een educatief geanimeerd prentenboek

levert zó veel spel- en leerplezier op dat het een zeer zinvolle bijdrage levert aan het

dagprogramma van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

5


6

Het Kinderopvangfonds

Het Kinderopvangfonds is op 1 januari 2007 opgericht door Kintent.

Het Kinderopvangfonds wil bijdragen aan initiatieven en ontwikkelingen

die de kinderopvangmogelijkheden in Nederland op een

hoger niveau brengen. Het budget dat Het Kinderopvangfonds

tot haar beschikking heeft, zet ze themagewijs in. Ieder jaar kiest

Het Kinderopvangfonds een aantal thema’s, met als doel per

thema beweging tot stand te brengen.

THemA WePBoeK

Eén van de gekozen thema’s is Het WePboek.

Het WePboek is een aanstekelijk middel om de taalontwikkeling van kinderen van twee tot vijf jaar te

stimuleren. Animaties helpen het kind een verhaal beter te begrijpen. Tegelijkertijd groeit de passieve

en actieve woordenschat.

oPVoeden doe je SAmen

WePboek is ontstaan vanuit het thema ‘Opvoeden doe je samen’. Daarbij staan kind, ouder en

pedagogisch medewerker in een driehoek met elkaar in verbinding.

Voor het project WePboek zijn twintig prentenboeken geselecteerd met thema’s die nauw aansluiten

bij de belevingswereld van peuters en kleuters.

Meer informatie over Het Kinderopvangfonds en haar overige

projecten is te vinden op www.hetkinderopvangfonds.nl


8

Waaruit bestaat

WePboek?

ABonnemenT

In het najaar van 2009 ontvangen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (met een groot aantal

kinderen met een taalachterstand) een mailing waarin zij worden geïnformeerd over het gratis

abonnement op WePboek. Met dit abonnement ontvangt een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

periodiek twintig animaties op DVD en de daarbij behorende handleidingen.

AnImATIeS

Deze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ontvangen de twintig DVD’s met geanimeerde prentenboeken

in vier sets. Elke set bestaat uit vijf animaties en wordt geleverd met een opbergbox. Zo

kunnen alle sets samen een vaste plek als mediatheek krijgen binnen het kinderdagverblijf of de

peuterspeelzaal.

HAndleIdIng

Handleiding met verwerkingssuggesties bij de animaties, voor pedagogisch medewerkers en ouders.

WeBSITe WWW.WePBoeK.nl

Op de site is een deel ingericht voor de kinderen en een deel voor de ouders en pedagogisch medewerkers.

Op het kinddeel staan de twintig animaties. Op het ouder- en pedagogisch medewerkerdeel

is extra informatie over WePboek en een pdf van de handleiding te vinden.

SPAArPASPoorT WePBoeK InCluSIef STICKerVellen

De peuter zélf is de ambassadeur van het project WePboek. Nadat de peuter de animatie op het

kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal heeft gezien, ontvangt het een sticker op het WePboekpaspoort

dat mee naar huis gaat. Thuis kan de animatie via www.wepboek.nl nogmaals worden

bekeken met de ouders.


ouderS en HeT WePBoeK

Veel ouders zijn huiverig als hun kind op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal televisie kijkt.

Maar het WePboek is veel meer dan televisie. Het is educatieve televisie die de jonge kijker een

programma op maat aanbiedt en hen verder helpt in hun sociaal - emotionele ontwikkeling én in

hun taalontwikkeling. Ze worden actief uitgenodigd om mee te denken.

De weerstand van ouders verdwijnt wanneer ze de juiste informatie krijgen aangeboden.

Op www.wepboek.nl vindt u het uitgewerkte plan voor een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders.

Deze powerpoint presentatie treft u hieronder aan, aangevuld met achtergrondinfo per dia.

dIA 1 ‘Peuters en tv kijken’.

Een op maat gemaakt televisieprogramma zet peuters aan tot spel. Televisie kijken is dan geen

passieve maar een actieve bezigheid.

Peuters komen via de televisie met vele nieuwe woorden en begrippen in aanraking. De peuter kan

positief sociaal gedrag overnemen.

De wereld van de peuter wordt door een televisieprogramma vergroot.

9


10

dIA 2 ‘Peuters en educatieve televisie’.

Peuters en tv kijken vraagt om begeleiding van een ouder en/of opvoeder. Het is belangrijk dat een

peuter naar een televisieprogramma kijkt dat voor zijn leeftijdsgroep op maat is gemaakt. Het WePboek

voldoet aan alle eisen die gelden voor peuters: een veilige omgeving; taalgebruik op maat;

rustige beelden; duidelijke overgangen; uitnodigen tot activiteit.

Een educatief televisieprogramma dat op maat is gemaakt, kan een zeer positieve invloed op de

sociaal-emotionele ontwikkeling en op de taalontwikkeling van het jonge kind hebben.

dIA 3 ‘Peuters en het WePboek’.

Onderzoek heeft aangetoond dat peuters en kleuters veel nieuwe woorden leren van een geanimeerd

prentenboek. Woorden en begrippen krijgen betekenis, waardoor ze het verhaal beter begrijpen.

Daarnaast kan het voor taalzwakke kinderen belangrijk zijn dat het WePboek in een kleine

groep of individueel wordt aangeboden. Dit kan binnen de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

maar ook thuis plaatsvinden. Op die manier kunnen vragen van verschillende niveaus (zie hoofdstuk

taalontwikkeling) worden aangeboden. Dit kan weer leiden tot gesprekken tussen peuter en

ouder of verzorger, iets wat van groot belang is bij de taalverwerving van het kind.


dIA 4 ‘Het WePboek … nu begrijpt uw peuter een prentenboek’.

Zowel de suggesties in deze map als de suggesties die bij elke DVD worden geleverd, plaatsen

woorden in een bredere context. Deze speelse suggesties zorgen ervoor dat de peuter nieuwe

woorden begrijpt. Hierdoor wordt de peuter geholpen in zijn ontwikkeling waardoor het de wereld

steeds beter verkent en begrijpt.

dIA 5 ‘Prentenboeken voor 2+’.

Geschikt voor leeftijd 2 jaar en ouder:

- eenvoudige tekst en woorden;

- geen samengestelde zinnen;

- verhaal gaat over de belevingswereld van het kind en speelt zich af in het nu;

- prenten laten letterlijk de woorden van de tekst zien.

11


12

dIA 6 ‘Prentenboeken voor 3+’.

Geschikt voor leeftijd 3 jaar en ouder:

- de zinnen zijn kort;

- het verhaal ligt dicht bij de belevingswereld van het kind

- het verhaal kan zich ook afspelen in het verleden of de toekomst;

- de tekst benoemt de illustraties, maar er mag meer in gebeuren.

dIA 7 ‘Prentenboeken voor 4 +’.

Geschikt voor leeftijd 4 jaar en ouder:

- samengestelde zinnen en bijvoeglijke naamwoorden;

- verhaal kan over fantasie gaan of iets wat niet echt gebeurd is;

- prenten moeten de tekst verduidelijken maar mogen ingewikkelder zijn.


dIA 8 ‘Het WePboek, meer dan alleen een animatie van een prentenboek’.

Het WePboek bestaat uit een uitgebreid pakket zodat het naast het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

ook gebruikt kan worden binnen de thuissituatie of de bibliotheek.

dIA 9 ‘www.wepboek.nl Peuters en computers’.

De peuter van nu groeit op te midden van allerlei digitale apparaten. Het spreekt voor zich dat zij

hierin zorgvuldig begeleid moeten worden. Ga daarom altijd samen met uw peuter achter de computer

zitten. De computer kan nooit het vrije spel vervangen dat voor peuters zo belangrijk is hun

algehele ontwikkeling.

13


14

dIA 10 ‘Het WePboek thuis’.

Graag laten we uw kind én u genieten van alle twintig animaties. De peuter laat met een sticker op

het WePboekpaspoort zien welke animatie het op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal heeft

bekeken. Elk kind ontvangt een paspoort. In dit paspoort is er ruimte voor twintig stickers, voor elk

prentenboek één. Thuis kunt u de animatie met uw peuter via www.wepboek.nl nogmaals bekijken.

Het prentenboek wordt niet vervangen maar in het huidige tijdperk leveren het geanimeerde prentenboek

én het prentenboek samen een bijdrage aan de ontwikkeling van het jonge kind.

dIA 11 Rondvraag

Sluit de bijeenkomst af met een rondvraag en verwijs de ouders nogmaals naar www.wepboek.nl

waar antwoorden op vele vragen te vinden zijn.

Waaruit bestaat WePboek?


Bibliotheek

en mediatheek

Bij de eerste serie van 5 animaties ontvangt u een mooi vormgegeven

opbergbox.

In deze opbergbox passen alle twintig DVD’s. Gebruik de opbergbox

als startsein of als aanvulling voor de mediatheek. In de

toekomst zullen meer prentenboeken als animatie verschijnen.

Geanimeerde prentenboeken worden gezien als ‘het nieuwe voorlezen’

en worden, naast het prentenboek, steeds vaker ingezet.

Met behulp van het overzicht aan boeken en verwerkingssuggesties die u in deze handleiding

vindt, is het meer dan de moeite waard om een afspraak met de plaatselijke bibliotheek te maken.

Tijdens het bezoek kan uw groep peuters via www.wepboek.nl naar een geanimeerd prentenboek

kijken, waarna hetzelfde prentenboek in de voorleeshoek door één van de bibliotheekmedewerkers

aan de peuters wordt voorgelezen. U zult zien dat de peuters de verhaallijn veel beter begrijpen dan

het geval was geweest bij het voorlezen alleen. Naast de vragen kunnen de talige activiteiten die bij

elk boek in de handleiding zijn beschreven de peuters aanzetten tot spel.

Op die manier zullen er in steeds meer bibliotheken speciale mediatheekhoeken voor de allerjongsten

tot stand komen, waarna voorlezen met behulp van animaties én het prentenboek de gewoonste zaak

van de wereld wordt.

15


16

Alle geanimeerde

prentenboeken

2+

CATegorIe A: 2-3 jAAr

1.

Titel: Knuf is vies

Schrijver/ Illustrator: Margreeth Bezemer en Marjolein Hund

Thema: schoon, vies

Uitgever: Kimio / Mercis Publishing bv

ISBN: 9789056477141

2.

Titel: En nu lekker slapen!

Schrijver/ Illustrator: Eveline den Heijer

Titel:

Thema: naar bed gaan, slapen

Uitgever: Kimio / Mercis Publishing bv

ISBN: 9789056477059

3.

Titel: Zaza en het potje

Schrijver / Illustrator: Mylo Freeman

Thema: zindelijkheid

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN: 9789044809077

4.

Titel: Wat zit er in je buik, mama?

Schrijver / Illustrator: Sam Lloyd

Thema: zwangerschap, nieuw broertje - zusje

Uitgever: Veltman Uitgevers

ISBN: 9789059207295


3+

5.

CATegorIe B: 3-4 jAAr

Titel: Twaalf kleine peuters

Schrijver / Illustrator: Elly van der Linden en Suzanne Diederen

Thema: activiteiten op een dag op een

kinderdagverblijf, multicultureel

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN: 9789044808094

6.

Titel: De Lievelingstrui

Schrijver / Illustrator: Tjibbe Veldkamp en

Gerdien van der Linden

Thema: groter groeien

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9056373803

7.

Titel: Bibi gaat naar de bieb

Schrijver/ Illustrator: Anna McQuinn en Rosalind Beardshaw

Thema: bibliotheekbezoek, boeken lezen

Uitgever: Uitgeverij Luister

ISBN: 9789077867112

8.

Titel: Grote Beer Kleine Beer

Schrijver/ Illustrator: David Bedford en Jane Chapman

Thema: mama en kind

Uitgever: Veltman Uitgevers

ISBN: 9059206177

9.

Titel: Natte voeten

Schrijver / Illustrator: Jung-Hee Spetter

Thema: seizoenen / herfst

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9056371622

17


18

4+

10.

Titel: Het onnozele gansje

Schrijver / Illustrator: Marni McGee en Alison Edgson

Thema: oren, voor de gek gehouden worden

Uitgever: Veltman Uitgevers

ISBN: 9059207677

11.

Titel: De wiebelbillenboogie

Schrijver / Illustrator: Guido van Genechten

Thema: dansen, op avontuur, schoon

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN: 9789044808995

12.

Titel: Wout wil niet

Schrijver / Illustrator: Marijke Klompmaker

Thema: binnen en buiten

Uitgever: Uitgeverij J.H. Gottmer

ISBN: 9789025743758

13.

CATegorIe C: 4-5 jAAr

Titel: Mag ik eens in je luier kijken?

Schrijver / Illustrator: Guido van Genechten

Thema: zindelijkheid

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN 9789044810127

14.

Titel: Bang Mannetje

Schrijver / Illustrator: Mathilde Stein en Mies van Hout

Thema: bang en dapper, zelfvertrouwen

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9056377159


15.

Titel: De grote treinreis

Schrijver / Illustrator: Claire Hülsenbeck en Gertie Jaquet

Thema: treinreis, knuffel zoek

Uitgever: Uitgeverij De Fontein

ISBN: 9026123733

16.

Titel: Schatje en Scheetje

Schrijver / Illustrator: Elle van Lieshout en Erik van Os

en Mies van Hout

Thema: vriendschap

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9789047700531

17.

Titel: Giraf gaat slapen

Schrijver / Illustrator: Marie Louise Sekrève en Mark Sekrève

Thema: bang zijn om te slapen

Uitgever: Uitgeverij De Fontein

ISBN: 9789026124693

18.

Titel: Nippertje

Schrijver / Illustrator: Rian Visser en Noëlle Smit

Thema: tijd, helpen

Uitgever: Uitgeverij J.H. Gottmer

ISBN: 9789025743796

19.

Titel: Sjakie de kleine Dinodrachus en

de grote Tyrelierus Rex

Schrijver / Illustrator: Eline Ulaen

Thema: vriendschap, knuffels

Uitgever: Uitgeverij 11-12-13

ISBN: 9789079638017

20.

Titel: Doornroosje

Schrijver / Illustrator: Martine Letterie en Els Vermeltfoort

Thema: sprookje

Uitgever: Zwijsen

ISBN: 9789048700042

19


20

10 redenen om

naar de geanimeerde

prentenboeken

te kijken

1. De geanimeerde prentenboeken zijn leuk!

2. Door mee te doen met de koppoter wordt de taal van kinderen spelenderwijs ontwikkeld.

3. De koppoter lokt het actief taalgebruik van peuters uit. Peuters gaan daardoor eerder over

hun ervaringen praten.

4. Door de geanimeerde prentenboeken wordt de woordenkennis groter, het verhaal inzichtelijk

en wordt het actieve denken bevorderd.

5. Een prentenboek - en zo ook het geanimeerde prentenboek - laat peuters in aanraking komen

met woorden die hij niet in zijn dagelijkse leefwereld hoort. Hierdoor wordt de woordenschat

verder uitgebreid.

6. De peuter raakt vertrouwd met verschillende soorten verhalen.

7. Door de zelfde animatie nogmaals en bij voorkeur zelfs meerdere keren aan te bieden krijgt de

peuter zelfvertrouwen.

8. Geanimeerde prentenboeken met een positief verhaal hebben invloed op een positieve sociale

- en emotionele ontwikkeling van de peuter.

9. Geanimeerde prentenboeken zetten aan tot interactiviteit en tot spelen. En spelen is leren!

10. Geanimeerde prentenboeken helpen peuters zich te leren concentreren.


10 handige tips

voor het gebruik van

de animaties in

combinatie met

de prentenboeken

1. Bekijk de animatie eerst zelf. Zo weet u waar het verhaal over gaat en kunt u eventueel direct

reageren op opmerkingen en verhalen van de peuter.

2. Kies voor kinderen met een taalachterstand en voor anderstalige kinderen de animaties uit

categorie A of B.

3. Bekijk de geanimeerde prentenboeken via de DVD of via de website www.wepboek.nl óók individueel

of in groepjes van twee zodat de interactiviteit met de peuter(s) en uzelf nog sterker

naar voren komt.

4. Kies een geanimeerd prentenboek dat aansluit bij de actualiteit. Is er een peuter die een nieuw

broertje of zusje krijgt of is het herfst? Kijk in het aanbod van de 20 geanimeerde prentenboeken

of er boeken zijn die aansluiten bij dit thema.

5. Bekijk dezelfde animaties meerdere keren. Peuters hebben behoefte aan herhaling. Het geeft

hun zelfvertrouwen als ze de woorden en de verhaallijn begrijpen.

6. Laat de cover van de DVD zien. Vraag de peuter te vertellen waar ze denken dat het verhaal

over gaat. Zo wordt hun voorkennis geactiveerd en worden ze nieuwsgierig naar het verhaal.

7. De mediatheekhoek. Geef de DVD-opbergbox met de 20 animaties een vaste plek binnen de

groep en zet de DVD opbergbox op peuterhoogte.

8. Plaats in dezelfde hoek een computer waar de peuter – vanzelfsprekend onder uw begeleiding

- de animaties via www.wepboek.nl keer op keer kan bekijken.

9. Bestel of leen in de bibliotheek de prentenboeken van de animaties. Door vooraf of na de animatie

het prentenboek voor te lezen, kunnen kinderen eigen ervaringen beter verwoorden en

raken ze nog meer betrokken bij het verhaal.

10. Stel verschillende soorten vragen. Doordat de peuters het gehele verhaal al meerdere keren

hebben gehoord en gezien, raken ze door de vragen minder snel uit het verhaal.

Soorten vragen zijn:

Aanwijsvragen. Hoe heet dit? Wijs ... aan.

Open vragen. Waarom …? Wat …?

Begripsvragen. Vragen die betrekking hebben op het verloop van het verhaal.

21


22

Handige links

naar websites

met geanimeerde

prentenboeken

Er zijn meerdere geanimeerde prentenboeken ontwikkeld, soms

als onderdeel van een TV programma.

1. WWW.PeuTerTV.nl of WWW.SCHoolTV.nl

Binnen het programma aanbod van PeuterTV en SchoolTV zijn geanimeerde prentenboeken

een onderdeel van tv-programma’s als Het Zandkasteel en Koekeloere. De programma’s zijn

te bekijken via www.uitzendinggemist.nl

2. WWW.BereSlIm.nl

Een site voor jonge kinderen, hun ouders of opvoeders. De site bevat leerzame spelletjes en

animaties van bekende prentenboeken. Ook geeft deze site informatie over de leer- en taalontwikkeling

van het kind. De gegevens die via de site worden verzameld, worden geanalyseerd

voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn tevens kwalitatief goede boeken te koop waar

een DVD of cd-rom bij is. Ook is het mogelijk om u te abonneren.

3. WWW.leVendeBoeKen.nl

Biedt middels een abonnement de mogelijkheid online toegang tot een aantal digitale prentenboeken.

4. WWW.leeSleeuW.nl

Op deze site zijn er voor de groepen 1, 2 en 3 een aantal gedigitaliseerde prentenboeken te

zien.

5. WWW.dIgIPreT.neT

Prentenboeken lezen, muziek luisteren, spelletjes doen en informatie van uw peuterspeelzaal

of kinderdagverblijf bekijken kan allemaal op de website van Digipret.

Met het project Digipret wil de gemeente Hoogezand-Sappemeer een digitale omgeving

realiseren, die de taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleert. Peuters kunnen zelfstandig

met Digipret aan de slag op de peuterspeelzaal, in het kinderdagverblijf, in de bibliotheek en

thuis.


2+ Knuf is vies

24

InHoud

Als de knuffel van Pip vies is, heeft mama een goed idee: Pip en

Knuf mogen sámen in bad! Dat is leuk!

Zo willen alle peuters wel dat hun knuffel gewassen wordt!

HeT WoordWeB

knuffel vies schoon nat droog zandbak zand water taart tuinslang sop badschuim bad emmer

warm koud afdrogen

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Wijs Pip aan. Pip heeft een knuffel. De knuffel heet Knuf.

Wie heeft er ook een knuffel? Hoe heet je knuffel? Wordt je knuffel wel eens vies? Knuf wel!

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld de tuinslang aan en vraag wat het is. Ook kunt u een woord benoemen waarna de

peuter het woord aanwijst.

VerTelTAfel

Richt een tafel in met voorwerpen uit het woordweb. Er kunnen verschillende spelletjes met de

voorwerpen worden gespeeld zoals het kimspel en voorwerpen bij elkaar leggen die bij elkaar horen.

Met een bakje warm en een bakje koud water kunnen de peuters ervaren wat warm en koud is.

Met zandvormpjes kunnen de peuters aan de slag gaan met het maken van zandtaartjes. Met een

bak water en badschuim kunnen de peuters zélf sop maken!

de WAS - KnuffelHoeK

In dit boek zitten veel oorzaak- en gevolgrelaties en het leent zich dus ook voor vragen van het

derde niveau. Dit zijn vragen op taalkundig niveau zoals het benoemen van oorzaak en gevolg en

het stellen van vervolgvragen. Knuf is vies en moet worden gewassen. Als iets nat is, droog je het af

zodat het weer droog wordt.

Richt een hoek in waar knuffels gewassen kunnen worden. Met een poppenbadje, warm water en

badschuim kunnen de peuters alle vieze knuffels wassen. Doe de peuter een schort voor zodat

zijn kleren tijdens het wassen droog blijven. Als de knuffel weer schoon is, mag het drogen op een

handdoek.


HeT BoeK

Koop het boek Knuf is vies of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die de koppoter

heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het boek

voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen maken.

Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Hebben ze hun knuffel ook ooit gewassen? Is de knuffel

ook nat geworden? Hoe krijg je een knuffel droog?

Peuters die het verhaal goed begrijpen vinden het ook heerlijk om het verhaal zelf voor te lezen.

Laat de peuters het verhaal met behulp van de prenten ‘voorlezen’.

Schrijver / illustrator: Margreeth Bezemer / Marjolein Hund

Thema: schoon, vies

Uitgever: Kimio / Mercis Publishing bv

ISBN: 9789056477141

Verwerkingssuggesties

25


2+ en nu lekker slapen!

26

InHoud

Dit boekje helpt peuters na een dag vol spelen en ravotten rustig

in slaap te vallen. Als alle dieren naar bed zijn gebracht, gaat ook

het kindje lekker slapen: Sst... niet wakker maken, hoor!

HeT WoordWeB

poesje konijntje slapen moe slokje water wakker stippelhondje vogel wiegeliedje baby schaapje

muizensnuitje roze varken kindje open dicht

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Wijs Poesje aan. Waar is Poesje? Poesje ligt in bed. Wat doe je in bed? Slapen!

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

het glas met water aan en vraag hoe het heet. Ook kunt u een woord benoemen waarna

de peuter het woord uitspreekt. Weet de peuter de namen van alle dieren?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met voorwerpen uit het woordweb. Er kunnen verschillende spelletjes met de

voorwerpen worden gespeeld zoals een slokje water drinken uit een glas met water. Een pop met

ogen die open en dicht kunnen, is het kindje. Ssst … het kindje gaat liggen in een poppenbed en de

oogjes gaan … dicht. Zet pop overeind. De oogjes gaan open. Wie slaapt er ook in bed? Leest mama

of papa een verhaaltje voor? Wie kan de pedagogisch medewerker een verhaaltje ‘voorlezen’?

de SlAAPHoeK

In dit boek zit een belangrijke oorzaak en gevolgrelatie. Als je moe bent ga je naar bed om te slapen.

Maar eerst is het tijd voor een voorleesverhaal of een wiegelied. Zing samen met de peuters het lied

‘Slaap kindje slaap’ en maak daarbij een wiegende beweging. O, wat zijn we moe! Alle oogjes gaan

toe en vallen dicht … we gaan lekker slapen. Als iedereen slaapt is het helemaal stil. Tijd om wakker

te worden!


HeT BoeK

Koop het boek En nu lekker slapen of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die

de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over eigen ervaringen vertellen. Speel met de peuter een bedritueel na. Wie is er

ook moe? Wat doe je als je in bed ligt? Wat heb je aan als je in bed ligt? Welke knuffel mag er met

je mee in bed? Heb jij ook een glaasje water naast je bed?

Schrijver/ Illustrator: Eveline den Heijer

Thema: naar bed gaan, slapen

Uitgever: Kimio / Mercis Publishing bv

ISBN: 9789056477059

Verwerkingssuggesties

27


2+ zaza en het potje

28

InHoud

‘Kijk eens wat ik hier heb?’ zegt mama. ‘Een potje om een plasje

op te doen. Wie zou daarop passen?’ Zaza zou het echt niet

weten. Ze zet al haar knuffels op het potje. Voor wie zou het

potje zijn?

HeT WoordWeB

potje plasje raar Roosje lievelingsknuffel klein giraffe dun groot lang mama passen

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan? Hoe heet het

meisje? Wat staat er naast het meisje? Een potje! Wie plast er ook op een potje? … Zaza ook!

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

het potje, de slang, de giraffe en mama aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een

woord of naam benoemen waarna de peuter het woord en de naam uitspreekt. Weet de peuter de

namen van alle dieren?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Zaza en het potje en leg

het op de verteltafel. Ga op zoek naar voorwerpen of knuffels die ook lang, dun of groot zijn. Speel

het spel dat de peuters de knuffels mogen passen op het potje. Past de beer op het potje? Nee, de

beer is te groot! Past de muis op het potje? Nee, de muis is te klein! Wie past er wel op het potje?

Alle peuters passen op het potje!

de PoTjeSHoeK

Richt een hoek in met alle knuffels en verschillende potjes. De peuters kunnen nu het verhaal

naspelen en alle knuffels op het potje passen. Welke knuffels passen en doen een ‘plasje’ op het

potje?


HeT BoeK

Koop het boek Zaza en het potje of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die

de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over eigen ervaringen vertellen. Wat doe je op een potje? Wie plast er ook al op een

potje of oefent met een potje? Ziet het potje thuis er hetzelfde uit als in het boek?

Schrijver / Illustrator: Mylo Freeman

Thema: zindelijkheid

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN: 9789044809077

Verwerkingssuggesties

29


2+ Wat zit er in

30

je buik, mama?

InHoud

Er zit iets in mama’s buik, maar ik weet niet wat het is. Is het een

chimpansee, is het een paard of is het misschien een inktvis?

HeT WoordWeB

verrassing buik klein vlo inktvis zee aapje paard draak baby

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Waar kijkt het jongetje naar? Wat zie je aan de buik van mama? Wat zit er in de buik van mama?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

de buik, de aap, de inktvis en het paard aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een

woord of naam benoemen waarna de peuter het woord en de naam uitspreekt. Weet de peuter alle

namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Wat zit er in je buik,

mama? en leg foto’s van baby’s op de verteltafel. Wie heeft er ook een broertje of zusje? Wie krijgt

een nieuw broertje of zusje? Wat doet een baby? Help je mama en papa met de baby? Is je broertje

of zusje lief? Wat vind je heel leuk aan je broertje of zusje? Wat vind je niet leuk aan je broertje of

zusje?

de BAByHoeK

Vertel de peuters dat u een verrassing heeft. Een babypop. Babypop moet natuurlijk verzorgd worden.

Richt een hoek in met babyknuffels, een babybadje, een wieg, rompertjes, hemdjes en luiers.

Wie kan er heel goed voor babypop zorgen?


HeT BoeK

Koop het boek Wat zit er in je buik, mama? of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de

vragen die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen!

Lees het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het

voorlezen maken. Laat ze over eigen ervaringen vertellen. Bij wie heeft mama thuis ook een verrassing?

Wie krijgt er een nieuw broertje of zusje? Laat de peuter ook zelf het boek ‘voorlezen’ met

behulp van de prenten uit het boek.

Schrijver / Illustrator: Sam Lloyd

Thema: zwangerschap, nieuw broertje / - zusje

Uitgever: Veltman Uitgevers

ISBN: 9789059207295

Verwerkingssuggesties

31


2+ Twaalf kleine peuters

32

InHoud

Chen en Yuk gaan vandaag voor het eerst naar de peutergroep.

Zonder mama. Dat is spannend. Ze doen er allerlei leuke dingen:

spelen, verven en zingen. En ze leren de andere peuters kennen.

Aisha en Kofi, Gauri en Lars … Wel tien zijn het er. En juf Sofie en

juf Wydia zijn er natuurlijk ook.

HeT WoordWeB

juf ochtend huis zwaaien kinderen kar bakjes water jurk prinses schoenen verkleedkleren bakkersmuts

doktersjas pop zaal opruimen vloer stoelen kring tafel appelsap zingen zon wc zandbak lezen

voorlezen boek verf papier schilderij raam

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Hoe zouden de kinderen heten? Lijk jij op één van de peuters? Wat doen de peuters? Wat gaan de

peuters doen?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld kinderen, kar, jurk, schoenen, vloer en een boek aan en vraag wie of wat het is. Ook

kunt u een woord of naam benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de

peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Twaalf kleine

peuters en leg foto’s van de eigen groep op de verteltafel. Wie of wat is hetzelfde in het boek en de

eigen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

Doen de peuters uit het boek dezelfde dingen als de peuters uit de groep doen?

de ACTIVITeITenHoeK

Maak met een digitaal fototoestel gedurende een dag foto’s van de verschillende activiteiten. Zet ze

op de computer of print ze uit. Deze dagritmekaarten maken duidelijk wat de peuters gedurende de

dag hebben gedaan. Veel ouders vinden het leuk wanneer dit regelmatig of dagelijks terugkeert. Zo

zien de ouders in één oogopslag welke activiteiten de peuter heeft gedaan waardoor een gesprekje

tussen ouder en kind kan ontstaan.


HeT BoeK

Koop het boek Twaalf kleine peuters of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Spelen de peuters ook met een kar en is er

een verkleedkist? Wie maakt er óók voor mama en papa een mooi schilderij? Ook kan er worden

ingegaan op de kleuren die in het boek aan bod komen. Wie ziet er iets in de groep dat de kleur

geel heeft?

Schrijver / Illustrator: Elly van der Linden / Suzanne Diederen

Thema: activiteiten op een dag op een kinderdagverblijf,

multicultureel

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN: 9789044808094

Verwerkingssuggesties

33


3+ de lievelingstrui

34

InHoud

Kleine Toon wilde dolgraag groeien. Hij deed zijn best, en toch

lukte het niet. ‘Maar,’ zei kleine Toon, ‘mijn lievelingstrui kan ik zelf

aandoen!’ En dat was waar. Toen kwam er een dag dat de trui niet

meer aanwilde.

HeT WoordWeB

klein groeien stoel kast plank groeimeter trui mouw lievelingstrui aantrekken oever ondersteboven

rollen boos varen hempje groeien springen vlot vlag lievelingsvlag

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Wat doen de dieren? Wat hebben de dieren aan? Wie heeft er ook een rode trui? Is het je lievelingstrui?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld stoel, kast, plank, groeimeter, trui, hempje*, groeien, vlot en vlag aan en vraag wie of

wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen waarna de peuter het woord of de naam

uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

* Hempje is de schrijfwijze in het prentenboek

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek De Lievelingstrui

en leg verschillende baby- en peuterkleren op de tafel. Vergelijk een babytrui en een peutertrui met

elkaar. Wat is het verschil? Passen de kleren die je als baby droeg nu ook nog? Waarom niet? Vergelijk

nu de kleren die u draagt met de kleren die de peuter draagt. Neem van thuis een T-shirt mee

en trek dit eerst zelf aan. Laat daarna een peuter het shirt dragen. Zien de peuters dat het shirt nog

veel te groot is?

de ACTIVITeITenHoeK

Hang in een hoek een groeimeter. Een voor een kunnen de peuters tegen de muur, waaraan de

groeimeter hangt, staan. Hang bij elk streepje een foto van het kind. Herhaal deze activiteit gedurende

het jaar. Wie is er de volgende keer gegroeid?

Niet alleen mensen maar ook dieren en planten groeien. Zaai met de peuters radijs of tuinkers in

een potje aarde. Al na een paar dagen zien de peuters dat de plantjes zijn gegroeid.


HeT BoeK

Koop het boek De Lievelingstrui of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die

de koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het

boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Hebben de peuters ook een trui of broek die

zo fijn zit dat ze het elke dag wel willen dragen? Dan is dat je lievelingstrui of je lievelingsbroek.

Hebben de peuters ook een keer meegemaakt dat iets niet meer past? Wat heeft mama of papa

toen met de trui of broek gedaan? Wat draag je nog meer en past als je gegroeid bent niet meer?

Je broek, je jas, je schoenen én … je trui!

Schrijver / Illustrator: Tjibbe Veldkamp / Gerdien van der Linden

Thema: groter groeien

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9056373803

Verwerkingssuggesties

35


3+ Bibi gaat naar de bieb

36

InHoud

Bibi heeft haar bibliotheekkaart gepakt. Ze heeft haar tas vol

boeken gestopt. En ze heeft haast. Waarom heeft ze haast?

Omdat het dinsdag is en op dinsdag gaan Bibi en haar moeder

altijd naar de bibliotheek. Ga mee met Bibi naar de bieb en kijk

wat daar allemaal te doen is.

HeT WoordWeB

bibliotheek negen uur boeken rugzak bibliotheekkaart vlakbij lopen bibliothecaresse machine

kinderen hoek stil gebaren voorlezen uitzoeken lenen cappuccino sap schuim

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Wat heeft het meisje in haar hand? Waar zijn zoveel boeken te vinden? Is er iemand wel eens in de

bibliotheek geweest? Wat kun je doen in een bibliotheek?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

bibliotheek, boeken, rugzak, bibliotheekkaart, kinderen en cappuccino aan en vraag wie

of wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen waarna de peuter het woord of de naam

uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Bibi gaat naar

de bieb en leg het met verschillende andere boeken op de tafel. Vergelijk de boeken met elkaar. Ga

ook een keer voorlezen. Wie kent het verhaal al? Is het fijn om een verhaal nóg een keer te horen?

Stop halverwege het verhaal en laat een van de peuters het verhaal zelf verder vertellen.

de ACTIVITeITenHoeK

Richt in een hoek een bibliotheek in waar de peuters boeken kunnen ‘lenen’ en waar ook in prentenboeken

gelezen kan worden. Natuurlijk is er ook een computer aanwezig waar alle prentenboeken

op www.wepboek.nl te beluisteren en te bekijken zijn. Oudere peuters vinden het heerlijk

om een bekend prentenboek met behulp van de illustraties aan andere kinderen of knuffels ‘voor

te lezen’.


HeT BoeK

Koop het boek Bibi gaat naar de bieb of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Zijn de peuters al eens in een bieb geweest?

Informeer bij de plaatselijke bibliotheek naar de mogelijkheden om een bezoekje met uw groep aan

de bieb te maken. Daarnaast organiseert de bibliotheek regelmatig speciale voorleesuurtjes voor

peuters.

Schrijver/ Illustrator: Anna McQuinn / Rosalind Beardshaw

Thema: Bibliotheekbezoek, boeken lezen

Uitgever: Uitgeverij Luister

ISBN: 9789077867112

Verwerkingssuggesties

37


3+ grote Beer Kleine Beer

38

InHoud

Kleine Beer wil net zo groot en snel worden als zijn moeder. In de

koude poolsneeuw laat Moeder Beer aan Kleine Beer zien hoe het

is om groot te zijn. Dat is leuk, maar Kleine Beer besluit dat hij nu

nog niet groot wil zijn, want klein zijn heeft ook zo zijn voordelen …

HeT WoordWeB

groot morgen koud berenhol poten rechtop staan eten stoeien lievelingsspelletje lachen giechelen

rennen sneller wereld hemel wind sprong lucht vliegen landen plons zwemmen ijsschots schouders

slaap

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zou het verhaal over kunnen gaan?

Wat doen de kleine beer en de grote beer? Waar zijn de kleine beer en de grote beer? Is het er

warm of koud?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld berenhol, poten, rechtop staan, stoeien, rennen, wereld, hemel, sprong, lucht, vliegen,

landen, plons, zwemmen en ijsschots aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam

benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en

woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Grote Beer Kleine

Beer en leg het met verschillende andere boeken over beren en berenknuffels op de tafel. Hoe

ziet een beer er uit? Wie zorgt er voor Kleine Beer? Wat ontdekt Kleine Beer? Wat kan Grote Beer

wat Kleine Beer nog niet kan? Lees het boek voor. Stop na meerdere keren de animatie te hebben

bekeken en het boek voor te hebben gelezen halverwege het verhaal. Wie kan vertellen wat er op

de volgende prent gebeurt? Ga daarna verder met voorlezen.

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een berenhoek in waar het verhaal kan worden nagespeeld met een grote en een kleine beer.

Maak met behulp van kussens en een wit laken een sneeuwlandschap. De beren gaan rennen, vliegen

en ‘zwemmen’. Voor de peuters wordt het extra spannend als er ook een berenhol is gemaakt.

Na een lange reis vol avonturen is Kleine Beer moe en gaat hij lekker slapen.


HeT BoeK

Koop het boek Grote Beer Kleine Beer of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Wie kan er ook heel hard rennen? Wie gaat er

wel eens op de schouders van mama of papa zitten? Dan ben je groot en kun je net als Kleine Beer

bijna de hemel aanraken! Zijn er peuters die al eens hebben gezwommen? Springt de peuter dan

samen met mama of papa óók met een plons in het water?

Schrijver/ Illustrator: David Bedford / Jane Chapman

Thema: Mama en kind

Uitgever: Veltman Uitgevers

ISBN: 9059206177

Verwerkingssuggesties

39


3+ natte voeten

40

InHoud

Veertje en haar hondje Tommie worden wakker. Weer een nieuwe

dag! Ze spelen met alles wat bij de herfst hoort, zoals een grote

hoop bladeren.

HeT WoordWeB

wakker dwarrelen bladeren vangen bladerhopen plensbui drogen doornat paraplu omdraaien boot

storm stranden waaien droog wind hoog touw beneden rijden kar landen verhaaltje slapen

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zijn Veertje en Tommie? Wat valt uit de lucht op de

grond?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

dwarrelen, bladeren, vangen, bladerhopen, plensbui, doornat, paraplu, boot en storm aan

en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen waarna de peuter het woord

of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Natte voeten en

leg bladeren in verschillende kleuren op de tafel. De bladeren kunnen worden gesorteerd en er kunnen

bladerhopen van worden gemaakt. Laat de peuters de bladeren net als in het boek omhoog

gooien en omlaag dwarrelen. Daarna kunnen ze tot bladerhopen bij elkaar worden geveegd.

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een mooie herfsthoek in. De peuters kunnen herfstspullen van thuis meenemen. Ook kan

er gezamenlijk een herfstwandeling worden gemaakt. Alle eikels, kastanjes, bolsters en bladeren

worden in de hoek tentoongesteld. Leg een blad op een vel papier en laat de peuters met een tamponeerkwast

de omtrek van een blad schilderen. Als het blad wordt weggehaald is er een mooie

omtrekvorm te zien. Door een blad te beschilderen en er daarna op een leeg vel papier een afdruk

van te maken, is het hele herfstblad zichtbaar. Hang alle schilderijen als een herfsttentoonstelling in

de hoek op.


HeT BoeK

Koop het boek Natte voeten of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die de

koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het

boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen maken.

Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Wie heeft er ook een keer in een plensbui gelopen

en werd doornat? Heb je je thuis afgedroogd en droge kleren aangetrokken? Wie vindt het ook leuk

om bladeren te vangen of om grote bladerhopen te maken? Als er een tuin of speelplaats bij het

kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is, is het voor de peuters een feest om alle bladeren op te

ruimen. Maak van alle bij elkaar geveegde bladeren een hele grote bladerhoop!

Schrijver / Illustrator: Jung-Hee Spetter

Thema: seizoenen / herfst

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9056371622

Verwerkingssuggesties

41


3+ Het onnozele gansje

42

InHoud

Als Vosje Gansje wijsmaakt dat haar oren weg zijn, is Gansje

helemaal in paniek. Waar zijn haar oren? Dan komt ze Pauw

tegen, die toevallig oren verkoopt. Wat een geluk! Gansje is zo

opgewonden, dat ze niet ziet dat Pauw puntige oren, een dikke

staart en vlijmscherpe tanden heeft. Kunnen de vrienden van

Gansje haar redden?

HeT WoordWeB

oren weg veren nek vleugels rennen verloren lang groot kopen winkel vermommen streek redden

perfect knetterend flapperen verloren verslagen prikken wegjagen

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat is dit voor een dier? Wat zie je aan Gansje? Waar zijn

haar oren?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

oren, veren, nek, vleugels en winkel aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord

of naam benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen

en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Het onnozele

Gansje en leg foto’s van verschillende dieren op de tafel. Laat de peuters eerst bij alle dieren de

ogen aanwijzen. Zo kunnen ook alle neuzen en snavels aangewezen worden. Tot slot kunnen de

peuters op zoek gaan naar de oren. De oren van een gans zitten heel goed verstopt.

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een mooie oren- en luisterhoek in. Natuurlijk mag de prent van Gansje niet ontbreken. Gansje

kan met haar oren heel goed horen! In de luisterhoek kunnen de peuters luisteren naar mooie verhalen

en ook zelf geluid maken. Met allerlei verschillende voorwerpen kan geluid worden gemaakt.

Een leuke oefening is om geluiden uit de groep op te nemen en de peuters te laten raden welke

geluiden het zijn. Herkennen de peuters het geluid van een lopende kraan, het geluid van een stofzuiger,

het drinken van een glas water of het dekken van de tafel?


HeT BoeK

Koop het boek Het onnozele Gansje of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Waar luister jij graag naar? Kun je oren echt

in de winkel kopen? Kun je je eigen oren aanraken? Wat zit er nog meer aan je hoofd? Zing met

de peuters het liedje Hoofd, schouders, knie en voet(teen), knie en voet(teen). Hoofd, schouders,

knie en voet(teen). Knie en voet (teen). Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie, en

voet(teen), knie en voet(teen). Laat de peuters de ogen sluiten. Loop naar een hoek en vraag met

zachte stem waar je staat. Hebben alle peuters goed gehoord waar u staat en wijzen ze de juiste

richting aan? Wat een knappe oren!

Schrijver / Illustrator: Marni McGee / Alison Edgson

Thema: oren, voor de gek gehouden worden

Uitgever: Veltman Uitgevers

ISBN: 9059207677

Verwerkingssuggesties

43


3+ de wiebelbillenboogie

44

InHoud

Als mama even weg moet, zorgt papa voor de kinderen zoals

alleen hij dat kan. Binnen de kortste keren wordt het een vrolijke

bende. Alles kan en alles mag. Wat zou mama daarvan vinden?

HeT WoordWeB

mama weg werk papa zorgen gooien ballen lucht gillen indiaan opperhoofd verkenning volgen honger

bananenjacht bad schuim zwarte voeten spuiten vissen kom billen wiebelen slurf slap thuiskomen

dansen zingen lachen kijken

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat zijn dit voor dieren? Waar zijn de olifanten? Wat zijn de

olifanten aan het doen?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

mama, papa, gooien, ballen, indiaan, bad, schuim, zwarte, voeten, billen, wiebelen, dansen

en zingen aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen waarna de

peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek De wiebelbillenboogie

en leg verkleedkleren van een indiaan, een tros bananen, badschuim en een bak met water

op de tafel. Laat de peuters zich als indiaan verkleden en ga met ze op bananenjacht. Hebben de

peuters van de jacht vieze handen gekregen? Met schuim en water worden de handen gewassen.

Het is de hoogste tijd om de bananen te gaan eten. Tijdens het fruituurtje kan er heerlijk van de

bananen worden gesmuld. Dan is het tijd voor de wiebelbillenboogie. Zing het lied Eén voor de

centjes. Twee voor de show. Op drie ben je klaar voor de billenboogie, Go! En … laten alle peuters

de billen wiebelen?

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een verkleedhoek in. Natuurlijk mogen de indianenkleren niet ontbreken. Ook kunnen de

peuters zich verkleden met mooie danskleren. Dan is het tijd voor een dansje én de wiebelbillenboogie.


HeT BoeK

Koop het boek De wiebelbillenboogie of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over eigen ervaringen vertellen. Wie danst er graag? Dans je op muziek of als je

een liedje zingt? Dans je alleen of samen met anderen? Als je danst kun je alles laten bewegen … je

armen, je hoofd, je benen én je billen.

Schrijver / Illustrator: Guido van Genechten

Thema: dansen, op avontuur, schoon

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN: 9789044808995

Verwerkingssuggesties

45


3+ Wout wil niet

46

InHoud

Wout speelt het liefste binnen, lekker knus bij mama. Maar mama

wil dat hij ook de wereld buiten ontdekt. Wout wil niet. En al helemaal

niet als hij moet! Hoe gaat mama dat oplossen?

HeT WoordWeB

binnen buiten wereld hoofd liever hond samen spelen moeten plassen opgeven twee willen

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat doet het jongetje? Waar is het jongetje? Wat heeft het

jongetje van een lap en een stoel gemaakt? Is het jongetje buiten of binnen?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld binnen, buiten, wereld, hoofd, hond, spelen en plassen aan en vraag wie of wat het

is. Ook kunt u een woord of naam benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt.

Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Wout wil niet en

leg lappen stof en speelgoed op de tafel. Laat de peuters van een grote stoel en een lap stof een

tent maken. We zijn nu binnen. Maar als we, zoals in het boek, in de tent zijn, spelen we binnen dat

we binnen zijn. Ga vervolgens met de peuters naar buiten. Zijn we nu nog binnen? Nee … nu zijn

we buiten. Ook buiten kan er heerlijk gespeeld worden. Tijdens mooi weer vinden peuters het heerlijk

om samen met u, met behulp van wasknijpers, takken en lappen een eenvoudige tent te maken.

Zo kan er buiten worden gespeeld en kunnen kinderen toch binnen in de tent gaan zitten.

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een huishoek in. Met een grote wasmachinedoos waarin gaten voor een deur en ramen zijn

gemaakt, kunnen de peuters met speelgoed en knuffels fijn binnen spelen. Het huis kan vrolijk

beschilderd worden zodat het een knusse speelhoek voor de peuters wordt.


HeT BoeK

Koop het boek Wout wil niet of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die de

koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het

boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Wie speelt er ook graag binnen? Mag je alleen

buiten spelen? Met wie speel je buiten? Wat speel je buiten? Wie heeft er ook een hond? Speel je

ook samen met je hond? Wat speel je met je hond?

Schrijver / Illustrator: Marijke Klompmaker

Thema: binnen en buiten

Uitgever: Uitgeverij J.H. Gottmer

ISBN: 9789025743758

Verwerkingssuggesties

47


3+ mag ik eens

48

in je luier kijken?

InHoud

Muisje is ontzettend nieuwsgierig. Overal wil hij in kijken, zelfs in

de luiers van zijn vriendjes. Haasje, Geitje, Hondje, Koetje, Paardje

en Varkentje, een voor een komen ze aan de beurt. Dan willen

de vriendjes natuurlijk ook wel eens weten wat er in de luier van

Muisje zit. Er staat hen een grote verrassing te wachten.

HeT WoordWeB

nieuwsgierig onderzoeken in kijken gaatje potje flesje holletje snuitje overal luier hazenkeuteltjes

geitenkeuteltjes hondendrolletje koeienvlaai paardenvijgen varkenspoep potje

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat doet het muisje? Wat heeft het muisje aan?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

kijken, gaatje, potje, flesje, holletje, snuitje, overal, luier, hazenkeuteltjes, hondendrolletje,

varkenspoep en potje aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen

waarna de peuter het woord en de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Mag ik eens in

je luier kijken? en leg luiers, knuffels en een potje op de tafel. Wie draagt er ook een luier? Welke

peuters oefenen al om op een potje te zitten? Knap hoor! De poppen en de knuffels willen ook

graag een luier aan. Wie kan pop of knuffel verschonen? Eén pop wil graag oefenen op een potje.

Welke peuter kan pop helpen?

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een potjeshoek in. Zet verschillende potjes in de hoek. Leg verschillende knuffels en poppen

én een stapel luiers in de hoek. In een babybadje en met natte doekjes kunnen de peuters iedereen

verschonen.


HeT BoeK

Koop het boek Mag ik eens in je luier kijken? of leen het boek uit de bibliotheek. Door de animatie

en de vragen die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen!

Lees het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens

het voorlezen maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Wie draagt er ook een luier? Wie

oefent er zoals Muisje op een potje? Ook is het leuk om samen met de peuters alle keuteltjes en

drolletjes uit het boek te tellen. Hoeveel drolletjes heeft hondje in zijn luier? Eén!

Schrijver / Illustrator: Guido van Genechten

Thema: zindelijkheid

Uitgever: Clavis Uitgeverij

ISBN 9789044810127

Verwerkingssuggesties

49


4+ Bang mannetje

50

InHoud

Bang Mannetje is bang voor van alles: bang om iets te zeggen als

er iemand voordringt bij de bakker, bang om de straat op te gaan

in zijn lievelingsbloemenbroek, bang voor spoken onder zijn bed.

Hopelijk kan de toverboom hem helpen om iets minder bang te

worden.

HeT WoordWeB

bang bakker voordringen spook Gouden Gids hulp spreekuur bellen afspraak wild woest woud

draak rookpluimen neusgaten vuurwolk zwevend geraamte spin losmaken draden donker pad

toverkol kikkers kakkerlakken pompoen soep vleermuis gehuil gekrijs sjaal hulp toverboom dapper

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat doet het jongetje? Is het jongetje alleen? Wie zie je nog

meer? Waar is het jongetje?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

bang, bakker, spook, Gouden Gids, woud, draak, rookpluimen, neusgaten, geraamte, spin,

toverkol, vleermuis en toverboom aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen

waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Bang Mannetje

en leg het op tafel. Laat de peuters prenten aanwijzen die ze eng vinden. Zijn de peuters bang voor

de toverkol? Bang voor de draak of bang voor de vleermuis? Is Bang Mannetje ook bang? Wie is

er heel dapper en durft alles! Laat de peuters vertellen over wat ze durven. Net zoals een ‘best wel

Dapper Mannetje’ zijn er heel veel ‘best wel Dappere Peuters’.

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een emotiehoek in. In de emotiehoek kunnen de peuters kleuren sorteren. Van welke kleuren

word je heel vrolijk? Welke kleuren vind je eng en maken je een beetje bang? Ook kunnen de

peuters allerlei materialen met de ogen dicht voelen. Een zacht en harig kussentje geeft een knus,

warm en veilig gevoel. Van een stekelig voorwerp (bijvoorbeeld sommige schelpen) word je minder

blij. Hang een geel en een zwart vel aan de wand. Laat de peuters in tijdschriften plaatjes scheuren

waarvan ze vrolijk worden en plaatjes scheuren die ze eng vinden. Lijm de vrolijke plaatjes op het

gele vel en de enge plaatjes op het zwarte vel.


HeT BoeK

Koop het boek Bang Mannetje of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die de

koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het

boek voor aan een groepje peuters. Stop halverwege het verhaal en laat de peuters, met behulp

van de illustraties, het verhaal zelf verder vertellen. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het

voorlezen maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Wie is er wel eens bang? Bestaan er

spoken onder het bed? Nee! Spoken bestaan niet. Waarvoor ben je bang? Wat doe je als je ergens

bang voor bent?

Schrijver / Illustrator: Mathilde Stein / Mies van Hout

Thema: bang en dapper, zelfvertrouwen

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9056377159

Verwerkingssuggesties

51


4+ de grote treinreis

52

InHoud

Sophia en haar knuffel Wolletje zijn altijd samen. Ook als ze bij

oma en opa logeren. Maar in de trein terug naar huis valt Sophia

in slaap. Als opa haar de trein uit draagt, blijft Wolletje alleen

achter. Hij beleeft een avontuur vol kleuren, lampjes en treinkaartjes,

maar … niemand kan hem verstaan. Dat kan alleen Sophia.

In dit prentenboek lees je één verhaal, maar je ziet er twee.

Wolletje maakt een grote treinreis, terwijl opa alles op alles zet

om hem terug te brengen naar Sophia.

HeT WoordWeB

station trein mensen zwaaien conducteur fluiten boot gapen slapen stil horen perron schreeuwen

niemand schoot stempeltang kaartje verloren knuffel helpen lampjes knopjes groen rood oranje

stoppen zweven opa avontuur

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zijn het meisje en haar knuffel? Wat zie je uit het raam?

Hoe noem je het kaartje dat voor het raam ligt?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld station, trein, mensen, zwaaien, conducteur, fluiten, boot, gapen, slapen, perron,

knuffel, lampjes, knopjes en opa aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam

benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en

woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek De grote treinreis

en leg het op tafel. Mocht u in het bezit zijn van conducteurspullen of een treinkaartje, dan kunt

u deze ook op tafel leggen. Wie heeft er een keer met de trein gereisd? Waar ging de reis naar toe?

Wat zag je in de trein? Wat zag je als je uit het raampje van de trein naar buiten keek?

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een treinhoek in. Door enkele stoelen uit de groep achter elkaar te plaatsen maak je een

eenvoudige trein. Als het fluitje gaat, mogen alle peuters en knuffels instappen. Dan stopt de trein.

Iedereen mag uitsteppen. Vergeet niemand zijn of haar knuffel?


HeT BoeK

Koop het boek De grote treinreis of leen het boek uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen!

Lees het boek voor aan een groepje peuters. Stop halverwege het verhaal en laat de peuters, met

behulp van de illustraties, het verhaal zelf verder vertellen. Ga in op opmerkingen die de peuters

tijdens het voorlezen maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Hoe heet je knuffel? Wie

is er ook een keer zijn of haar knuffel kwijt geraakt? Hoe voelde je je toen je knuffel kwijt was? Heb

je de knuffel weer gevonden? Waar was de knuffel?

Schrijver / Illustrator: Claire Hülsenbeck / Gertie Jaquet

Thema: treinreis, knuffel zoek

Uitgever: Uitgeverij De Fontein

ISBN: 9026123733

Verwerkingssuggesties

53


4+ Schatje en Scheetje

54

InHoud

Schatje en Scheetje zitten in het gevang. Ze hebben een paar

blauwe sokken gestolen. En elkaars hart. Elke dag kruipt Scheetje

door de tralies naar buiten. Daar steelt hij al het mooie van het

leven voor zijn Schatje. Hij brengt haar de zon, een halve maan,

een hele sterrenhemel. Ze hebben het heerlijk in hun cel, Schatje

en Scheetje. Maar dan slaat het noodlot toe: ze worden vrijgelaten!

Wat nu?

HeT WoordWeB

kerker boeven hart stelen sokken gevangen geluk raam tralies zee zon uitzicht schouders lasso

maan sterren sterrenhemel vangst slaap ochtend ontbijt vitaminen noodlot vrijlaten agent pikken

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Waar zijn de meneer en de mevrouw? Wat hebben ze aan?

Wat valt je op aan het raam? Waarom zijn er hartjes getekend?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

kerker, boeven, sokken, zee, zon, uitzicht, schouders, lasso, maan, sterren sterrenhemel

en agent aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam benoemen waarna de

peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Schatje en

Scheetje en leg het samen met een paar roze en blauwe sokken op tafel. Mocht u in het bezit zijn

van een boevenpak kunt u deze ook op tafel leggen. Waarom dragen Schatje en Scheetje aan het

begin van het verhaal allebei één blauwe sok? Kijk naar de laatste prent. Hoe komen ze elk aan een

roze sok? Wat haalt Schatje voor Scheetje en hangt hij op in de kerker?

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een schildershoek in. In het verhaal is ook een konijn. Wat doet het konijn? Laat de peuters

met vrolijke kleuren een kleurenschilderij maken. Hang de schilderijen als een tentoonstelling op in

deze hoek. Ga op een zonnige dag met de peuters naar buiten en bekijk samen met de peuter het

groene gras, de bomen en de bloemen. Laat ze in dezelfde kleuren een mooi gekleurd schilderij

maken.


HeT BoeK

Koop het boek Schatje en Scheetje of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen

die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees

het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Schatje vindt Scheetje heel erg lief. Wie vind jij

heel erg lief? Hoe laat je zien dat je hem of haar heel lief vindt? Wat vind je fijn om met haar of hem

te doen?

Schrijver / Illustrator: Elle van Lieshout en Erik van Os / Mies van Hout

Thema: vriendschap

Uitgever: Lemniscaat b.v.

ISBN: 9789047700531

Verwerkingssuggesties

55


4+ giraf gaat slapen

56

InHoud

Op een nacht hoort Giraf geluiden. Enge geluiden. Hij kan er de

hele nacht niet van slapen. Zou het een monster zijn? Wat moet

hij doen?

‘Nooit meer slapen natuurlijk!’ zegt Krook.

‘En heel hard zingen,’ roept Zebra, ‘want daar houden monsters

niet van.’

Gelukkig heeft Olifant een beter plan…

HeT WoordWeB

Oor deken luisteren voorbij gekraak geritsel eng geluiden monster in elkaar kruipen nooit slapen

giechelen spelen rivier taart zonnen dam huis welterusten moe zuchten nacht hart bonken hard zingen

stijf angst bonzen schaduw adem vriendelijk ruizen rivier stromen water zee dicht nachtmuziek

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat zijn het voor dieren? Is het dag of nacht? Waaraan zie

je dat?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

oor, deken, luisteren, geluiden, in elkaar kruipen, slapen, spelen, rivier, taart, zonnen, moe,

zingen, schaduw en nachtmuziek aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam

benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en

woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Giraf gaat

slapen en leg het samen met een pyjama op tafel. Waarom durft Giraf niet te slapen? Waarvoor is

Giraf bang? Ben jij ook bang als je gaat slapen? Waarvoor ben je bang? Wie roep je als bang bent?

Is Giraf aan het einde van het boek nog bang? Nee, Giraf geniet van de nachtmuziek!

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een slaapkamerhoek in. Speel dat één van de knuffels bang is. De knuffel durft niet te gaan

slapen. De knuffel hoort enge geluiden, gekraak en geritsel. Welke peuter kan knuffel helpen? Misschien

kan een peuter met behulp van de prenten uit het boek de knuffel het verhaaltje ‘voorlezen’.

Kan de knuffel nu lekker gaan slapen? Welterusten!


HeT BoeK

Koop het boek Giraf gaat slapen of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die

de koppoter heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het

boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen maken.

Laat ze over eigen ervaringen vertellen. Wie er ook bang in het donker? Welke geluiden hoor jij

in bed als je gaat slapen? Ook die geluiden horen bij de nachtmuziek!

Schrijver / Illustrator: Marie Louise Sekrève / Mark Sekrève

Thema: bang zijn om te slapen

Uitgever: Uitgeverij De Fontein

ISBN: 9789026124693

Verwerkingssuggesties

57


4+ nippertje

58

InHoud

Elke ochtend roept mama: ‘Opschieten, Nippertje! We moeten

gaan.’ Maar Nippertje wil eerst zijn auto’s nog opruimen, of een

liedje spelen op de piano. Nippertje kan niet opschieten en toch

komt hij één keer precies op tijd!

HeT WoordWeB

ochtend opschieten toren dozen blokjes auto opruimen stofzuigen verkeerd kast liedje piano

oefenen zenuwachtig horloge veters strikken school tuin bloemen mevrouw bus wachten lekkers

snoepje schoolplein leeg verbaasd laatste haakjes bezet kus doekje krukje ziek waarschuwen

ambulance wegdragen blozen tijd ziekenhuis vrolijk mop straat weg volgende

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat zijn het voor dieren? Waar kijkt het kleine egeltje naar?

Wat doet mama egel? Loopt mama egel snel of langzaam? Snel, ze heeft haast!

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

toren, dozen, blokjes, auto, opruimen, kast, piano, horloge, veters, strikken, tuin, bloemen,

mevrouw, bus, lekkers, schoolplein, haakjes en ziekenhuis aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt

u een woord of naam benoemen waarna de peuter het woord en de naam uitspreekt. Weet de

peuter alle namen en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Nippertje en

leg het op tafel. Waarom zegt mama dat Nippertje moet opschieten? Kan Nippertje opschieten?

Wat moet Nippertje allemaal doen voordat hij samen met mama naar de bus gaat? Door wie wordt

meneer Vogel op het nippertje gered? Door Nippertje!

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een speelgoedhoek in. Leg speelgoed door elkaar en plaats enkele lege manden of kisten.

Maak met enkele picto’s (afbeelding blok, auto, pop, muziekinstrumenten) duidelijk waar welk

speelgoed hoort. Laat de peuters al het speelgoed sorteren en op de juiste plek opbergen. Dan

kunnen de peuters, net als Nippertje, een heel hoge toren bouwen, een liedje zingen en muziek

maken.


HeT BoeK

Koop het boek Nippertje of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die de koppoter

heeft gesteld begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het boek

voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen maken.

Laat ze over eigen ervaringen vertellen. Heeft mama of papa ’s ochtends ook veel haast? Wat doe

jij als je als eerste wakker wordt? Waar speel jij graag mee als je wakker bent? En daarna? Is het

dan tijd om naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal te gaan?

Schrijver / Illustrator: Rian Visser / Noëlle Smit

Thema: tijd, helpen

Uitgever: Uitgeverij J.H. Gottmer

ISBN: 9789025743796

Verwerkingssuggesties

59


4+ Sjakie de kleine dinodrachus

en de grote Tyrelierus rex

60

InHoud

Op een mooie lentedag werd een kleine Dinodrachus geboren.

Een Dinodrachus is half dinosaurus, half draak. Zijn moeder

noemde hem Sjakie.

Op een dag was Sjakie een beetje moe en besloot een dutje te

gaan doen. Gelukkig had hij zijn konijn en zijn giraf. En terwijl hij

ze stevig vasthield, viel hij in een diepe slaap. Maar toen gebeurde

het … Plotseling kwamen er twee grote poten de grot binnen.

Toen Sjakie wakker werd, schrok hij zich een stekel… Giraf en

Konijn waren verdwenen!

HeT WoordWeB

geboren Dinodrachus kleurtjes blokken computer mensenkind moe dutje slaap poten Tyrelierus

Rex knuffels pakken stomp wind verstijven wakker veilig afstand huilen dolblij vrienden

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wat zijn het voor dieren? De kleine Dinodrachus is half dinosaurus

en half draak. Hij heeft twee knuffels. Zie jij de knuffels?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil, maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs

bijvoorbeeld Dinodrachus, dinosaurus, kleurtjes, blokken, computer, dutje, poten, Tyrelierus Rex,

knuffels, huilen, dolblij en vrienden aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of naam

benoemen waarna de peuter het woord of de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen en

woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Sjakie de

kleine Dinodrachus en de grote Tyrelierus Rex en leg het op tafel. Laat het boek, nadat u het boek

enkele keren heeft voorgelezen en ze meerdere keren naar de animatie hebben gekeken, door de

peuters met behulp van de prenten vertellen. Help de peuters weer op weg als het verhaal dreigt

vast te lopen.


de ACTIVITeITenHoeK

Richt een vriendenhoek in. De kleine Dinodrachus en het Tyramiesusje werden dikke vrienden. Ze

speelden samen met hun knuffels en deden nog veel meer spelletjes, zoals verstoppertje spelen,

zakdoekje leggen en vader en moedertje. In deze vriendenhoek mogen telkens twee of drie peuters

samen iets maken of samen spelen. Overleg met de peuters wat ze graag alle twee of alle drie willen

doen en laat ze vervolgens deze activiteit samen spelen of maken.

HeT BoeK

Koop het boek Sjakie de kleine Dinodrachus en de grote Tyrelierus Rex of leen het uit de bibliotheek.

Door de animatie en de vragen die de koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het

verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het boek voor aan een groepje peuters. Ga in op

opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen.

Mag je iemand een klap geven? Wat bedoelt mama met iemand een poepie laten ruiken?

Wie is jouw beste vriendje of vriendinnetje? Welke spelletjes speel jij met je beste vriendinnetje of

vriendje?

Schrijver / Illustrator: Eline Ulaen

Thema: vriendschap, knuffels

Uitgever: Uitgeverij 11-12-13

ISBN: 9789079638017

Verwerkingssuggesties

61


4+ doornroosje

62

InHoud

Er was eens een prinsje, hij heette Casper. Zijn mama had een

kindje in haar buik. Toen de baby geboren was, zei zijn papa:

‘Casper, jij mag voor iedereen een kaartje maken om te vertellen

dat je een zusje hebt gekregen. Ze heet Doornroosje.’

Casper maakte kaartjes voor iedereen. De mooiste kaartjes waren

voor de feeën. Daarna kon het geboortefeest beginnen.

HeT WoordWeB

prinsje kindje wens verwachting koninkrijk rozen knutselpapier kaartje fiets troonzaal krijsen wakker

bonbon gedonder onweer stampvoetend spinnewiel verbranden boze fee slapen torenkamer

rozenstruiken prins kusje

Voor HeT KIjKen

Laat de peuters het DVD-hoesje zien. Wie is dit meisje? Wat doet het meisje? Waarom slaapt ze

tussen rozen? Weet iemand hoe het meisje heet?

TIjdenS HeT KIjKen

De vragen binnen de animatie zijn vragen van niveau 2.

De vragen herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en

richten zich met name op het begrijpen van het verhaal.

Observeer welke peuters niet of nauwelijks op de vragen reageren. Sommige peuters zijn stil maar

weten precies waar het verhaal over gaat.

nA HeT KIjKen

Bekijk de animatie ook op www.wepboek.nl

Zet de animatie stil bij de woorden uit het woordweb die u met de peuter gaat oefenen. Wijs bijvoorbeeld

prinsje, kindje, rozen, knutselpapier, kaartje, fiets, troonzaal, baby, fee, spinnewiel, slapen,

verbranden, rozenstruiken, prins en kusje aan en vraag wie of wat het is. Ook kunt u een woord of

naam benoemen waarna de peuter het woord en de naam uitspreekt. Weet de peuter alle namen

en woorden?

VerTelTAfel

Richt een tafel in met enkele voorwerpen uit het woordweb. Koop of leen het boek Doornroosje en

leg het samen met enkele rozen op tafel. Sprookjes beginnen altijd met ‘Er was eens’ en eindigen

met ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’. Wie kan het verhaal van Doornroosje navertellen nadat u het

boek heeft voorgelezen en de animatie enkele keren heeft laten zien? Laat een dik sprookjesboek

zien. Welke sprookjes uit het dikke sprookjesboek kennen de kinderen? (Hans en Grietje, De wolf

en de zeven geitjes, De gelaarsde kat, Assepoester, Sneeuwwitje)

de ACTIVITeITenHoeK

Richt een kaartenhoek in. Pas als Casper voor iedereen een kaart mag maken, vindt hij het erg leuk

dat hij een zusje heeft gekregen. Hij maakt de mooiste kaarten. Vouw stevig papier tot kaarten en

laat de peuters met vingerverf een mooie kaart voor mama, papa, opa of oma maken. Met al die

mooie kaarten lijkt het wel feest in de groep!


HeT BoeK

Koop het boek Doornroosje of leen het uit de bibliotheek. Door de animatie en de vragen die de

koppoter heeft gesteld, begrijpen de peuters het verhaal. Dat geeft veel zelfvertrouwen! Lees het

boek voor aan een groepje peuters. Ga in op opmerkingen die de peuters tijdens het voorlezen

maken. Laat ze over hun eigen ervaringen vertellen. Wie heeft er ook een broertje of zusje gekregen?

Vond je het leuk dat je een broertje of zusje kreeg? Heeft iedereen toen een kaart gekregen voor

een geboortefeest? Kreeg de baby ook cadeautjes?

Schrijver / Illustrator: Martine Letterie / Els Vermeltfoort

Thema: sprookje

Uitgever: Zwijsen

ISBN: 9789048700042

Verwerkingssuggesties

63


Colofon

Met dank aan

Bestuur Kinderopvangfonds

Nicolette Kroon

Geert-Jan Poorthuis

Els Rienstra

Tiny Rompen

Gijs van Rozendaal

Cathy Spierenburg

Adviesgroep

Marianne Verhallen – Universiteit Leiden

Anja de Rek – SKON

Hannie Humme – prentenboekdeskundige

Nienke Willering - BOinK

Loes van Tilborg - Sardes

Monique Korendijk – Catalpa

en Lieneke Lange – stagiaire communicatiewetenschappen

Kinderdagverblijf Kideo

Animatie - producenten

Het Woeste Woud

Pedri Animation

Yellow Monkey

foto’s

Aernout Steegstra / Rudie Wiersma Fotografie

Vormgeving

Studio Wonderdag

dVd productie

DiscMedia

druk

Drukkerij Groels

Website

Bas Kleverlaan

Projectleiding

Jørgen Hofmans

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!