Goed bestuur laat je zien Goed bestuur laat je zien - NVTK

nvtk.nl

Goed bestuur laat je zien Goed bestuur laat je zien - NVTK

Goed bestuur

laat je zien

In 2009 is speciaal voor de kinderopvang een

governance code opgesteld. Die code bestaat uit

een aantal uitgangspunten die zijn uitgewerkt

naar de dagelijkse praktijk van bestuur en toezicht

in zes verschillende organisatievormen. Want de

ene organisatie in de kinderopvang is de andere

niet. Er is variatie, van heel groot tot juist klein,

van stichting tot eenmanszaak. Maar waarom

moest deze governance code voor de

kinderopvang er komen? Hebben we niet

genoeg aan de wettelijke richtlijnen en de

code Tabaksblat?

Governance en

maatschappelijke

verantwoordelijkheid

De kinderopvangbranche heeft een specifieke

maatschappelijke verantwoordelijkheid: de zorg

voor jonge kinderen. Dat is een kwetsbare groep

in de samenleving. Daarom moeten we alle

mogelijke kwaliteitswaarborgen inbouwen.

Voor goed bestuur in de kinderopvang is het

van belang om algemeen geldende regels heel

precies toe te spitsen op de branche. Dat

gebeurt in de governance code.

Transparantie en tegenspraak

Good governance betekent in de praktijk in de

eerste plaats dat je integer, open en transpar-

ant werkt. Alleen dan kun je zorgen voor goed

bestuur en hoge kwaliteit. Het betekent ook dat je

belanghebbenden, zoals ouders, mee laat denken

in de organisatie en de besturing daarvan. Het is

belangrijk een sfeer te scheppen die uitnodigt tot

een dialoog en waarin eventuele kritiek serieus

genomen wordt. Dat kan de kwaliteit alleen maar

ten goede komen. Juist in een eenmanszaak, waar

de directeur-eigenaar tegelijkertijd de bestuurder

is, is het belangrijk om af en toe tegenspraak te

organiseren.

Fatsoen moet je doen

Ondernemers die voldoen aan de regels van

good governance laten zien dat ze kinderen

met zorg begeleiden in hun ontwikkeling. Dat

ze daarbij ouders serieus nemen. Dat ze niet al-

leen praten over kwaliteit en maatschappelijke

verantwoordelijkheid, maar dat ze daar ook in de

dagelijkse praktijk aan werken. De NVTK werkt

met verschillende betrokkenen in de branche aan

het ontwikkelen van een keurmerk. Daarmee kun

je, ook aan nieuwe relaties, laten zien dat kwaliteit

en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij jou

meer zijn dan alleen mooie woorden.

Om de governance code gemakkelijk in je werk te

kunnen toepassen, hebben we in zes kernpunten

een vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse prak-

tijk. Speciaal voor ondernemers in een eenmans-

zaak. Concrete actiepunten voor elke dag, want:

fatsoen moet je doen!

Drs. M.E. (Mariëlle) Rompa

Drs. J.A. (Lex) Staal

Oktober 2011

Colofon

www.kinderopvang.nl

Het 6 puntenplan is ontwikkeld door de NVTK

in opdracht van de Branchevereniging

Kinderopvang.

De Governancecode is opgesteld op initiatief

van bdKO(branchevereniging van directeuren

in de kinderopvang) en NVTK (Nederlandse

Vereniging van Toezichthouders in de

Kinderopvang).

Een exemplaar van de governancecode is te

bestellen bij Nederlandse Vereniging voor

typetank.nl

Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)

via www.nvtk.nl of via bureau@nvtk.nl Ontwerp:

Goed bestuur

laat je zien

Zes stappen

op weg naar Good

governance in de

kinderopvang


Formuleren van

een visie

Waarom: Kinderen in de kinderopvang zijn

in een fase van hun leven waarin ze zich

-onder de juiste omstandigheden- razendsnel

ontwikkelen: in hun taal, hun motoriek en hun

sociale gedrag. Als kinderen een groot deel

van de dag doorbrengen in de kinderopvang

is het dus van belang dat die opvang bijdraagt

aan hun ontwikkeling. Daarnaast moeten

kinderen natuurlijk veilig zijn en goed verzorgd

worden.

Hoe: Ondernemers formuleren een visie op

de kinderopvang die ze aanbieden. Daar staat

in wat hun doelstelling is, welk beleid daar bij

hoort en hoe dat in de

dagelijkse praktijk wordt waargemaakt.

De visie komt te staan in het beleidsplan

van de organisatie. Dat wordt regelmatig

geactualiseerd en steeds op bruikbaarheid

getoetst.

Organiseren van

tegenspraak

Waarom: Als ondernemer blijf je scherp op de

kwaliteit van je werk als belanghebbenden bij

jouw organisatie de gelegenheid krijgen om

commentaar te leveren en adviezen te geven.

Ervaringen van anderen zijn vaak leerzaam.

Je kunt er je voordeel mee doen.

Hoe: Er zijn heel veel manieren om te-

genspraak te organiseren. Allereerst natuurlijk

via de betrokkenheid van ouders. Wacht niet

tot ze zelf met opmerkingen komen, maar

betrek ze bij het beleid en vraag hen om hun

mening. De tevredenheid van ouders kun je

door een onafhankelijke partij laten meten. Je

kunt ook een Adviesraad instellen met mensen

die verstand hebben van kinderopvang en

bedrijfsvoering en die daar graag hun mening

over geven. Een andere mogelijkheid is om

met andere ondernemers te organiseren dat

je bij elkaar gaat kijken en elkaar van advies

dient door collegiale toetsing of visitatie,

voorafgegaan door zelfevaluatie. Ook kan je

kiezen voor een objectieve toetsing door een

deskundige buitenstaander.

Kwaliteit

bevorderen

Waarom: Een veilige en gezonde omgeving

en een goede verzorging is voor kinderen

(letterlijk) van levensbelang. Daarnaast is het

voor hun ontwikkeling belangrijk dat zij op de

goede manier worden gestimuleerd in hun

(sociale, motorische en cognitieve) ontwik-

keling. Daar hebben ze de rest van hun leven

plezier van en daar kan de kinderopvang aan

bijdragen.

Hoe: Door in het beleidsplan heel goed

duidelijk te maken welke kwaliteit je nastreeft,

hoe je dat gaat doen en hoe je bijhoudt of het

ook werkelijk gebeurt. De deskundigheid van

de pedagogisch medewerkers is cruciaal voor

de kwaliteit. Daarom zal er ook veel aandacht

moeten zijn voor opleiding en scholing van

medewerkers. Vanzelfsprekend wordt voldaan

aan de eisen die de inspectie stelt.

Integriteit Verantwoording

afleggen

Risicobeheersing

Waarom: Als ondernemer geef je zelf het

goede voorbeeld, zowel binnen als buiten de

organisatie. Daarom is het belangrijk dat je in

gedrag en in woorden laat zien dat eerlijkheid

een belangrijke waarde in je organisatie is en

dat je die ook van je medewerkers verwacht.

Hoe: Door een gedragscode op te stellen

waarin aangegeven is welk gedrag verwacht

wordt van medewerkers en van de directie,

welke gedragingen je niet op prijs stelt en

welke maatregelen worden genomen als

integriteit wordt geschonden. Natuurlijk is het

ook belangrijk dat je laat merken dat je die

gedragscode serieus neemt en in de praktijk

wordt uitgevoerd.

Waarom: Je kunt alleen vertrouwen wekken

bij ouders en medewerkers als ze weten wat

er binnen de organisatie gebeurt. Dat kan

alleen als daar openheid over bestaat.

Hoe: Het begint bij een goede informatievoor-

ziening, bijvoorbeeld door een website waarop

vermeld staat wat de doelstelling is van de

organisatie en welk pedagogisch beleid wordt

gehanteerd. Wie de medewerkers en directie

zijn en hoe ze bereikt kunnen worden. Ook

een klachtenregeling en een regeling voor een

vertrouwenspersoon horen aanwezig te zijn

en toegankelijk voor degenen die er gebruik

van willen maken. Andere mogelijkheden zijn

bijvoorbeeld een nieuwsbrief en een jaarver-

slag waarin verantwoording wordt afgelegd

over het beleid en de uitvoering daarvan. Bij

fouten is het beter de betrokkenen direct in

te lichten en te vertellen welke maatregelen

zijn genomen, dan te proberen de feiten te

verbergen.

Waarom: Goede kinderopvang betekent ook

continuïteit. Onder andere continuïteit van de

organisatie en van de betrokkenheid van de

pedagogisch medewerkers. En ouders moeten

er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen

natuurlijk veilig zijn en goed verzorgd worden.

Hoe: De directie zorgt er voor dat risico’s, de

kans erop en de ernst ervan in beeld zijn en

neemt maatregelen om risico’s te beperken.

Bijvoorbeeld: strikte afspraken over het halen

van de kinderen door anderen dan de eigen

ouder om bijvoorbeeld te voorkomen dat een

kind wordt opgehaald door een ex-partner

terwijl dat niet gewenst is. En de directie zorgt

voor continuïteit van de onderneming door

ook op financieel terrein aan risicobeheersing

te doen. De directie zorgt verder voor kwali-

tatief goede en volledige financiële verslag-

legging en adequate financiële procedures.

En houdt bijvoorbeeld financieringsstromen

gescheiden als er sprake is van subsidiëring

van bepaalde activiteiten. En vanzelfsprekend

geldt ook hier dat de directie zorgt voor

transparantie over de maatregelen die ze

Zes stappen op weg naar Good governance in de kinderopvang

neemt.

More magazines by this user
Similar magazines