UITTREKSEL COURSE MANUAL

rsm.nl

UITTREKSEL COURSE MANUAL

BSCBA –BEDRIJFSKUNDE

BScBA Bedrijfskunde

UITTREKSEL

COURSE MANUAL

(uitgebreide versie per vak te downloaden

via Blackboard)

Bachelor 2 trimester 4

2012-2013


Belangrijk om te weten:

SIN-Online:

- Subscribe je op de vakchannels èn op het Bachelor 2 channel

- een subscription in SIN-Online betekent een dag later enrollment op Blackboard

- check altijd My Timetable voor de meest actuele roostergegevens.

- jouw GSM nummer bij Config betekent dat je mededelingen en voorlopige cijfers

kunt ontvangen per SMS

Aanmelden (her)tentamens via OSIRIS-Online

Aanmelden voor tentamens en HERtentamens geschiedt via Osiris-student gedurende de

vastgestelde inschrijfperiode. Deze inschrijfperiode loopt van 35 dagen tot 7 dagen voor

het tentamen.

Na de inschrijfperiode kun je je nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen tegen

betaling van €13,50 per tentamen laten inschrijven bij het Erasmus Studenten Service

Centrum, E-hal. De aanmeldperiodes vind je terug bij de vakinformatie in dit boekje en op

de current student site van www.rsm.nl.

Vakevaluatie

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, vinden er elk trimester evaluaties plaats.

Dit gebeurt elektronisch, via een website van een onafhankelijk bureau. Voorafgaand aan

de tentamenweek is er twee weken lang de gelegenheid de evaluaties van de gevolgde

cursussen Online in te vullen. Studenten krijgen de link naar de vragenlijst toegestuurd

per e-mail. De opleiding Bedrijfskunde hecht veel waarde aan het oordeel van studenten

over het onderwijs. De uitkomsten worden door de opleidingsdirectie besproken met de

docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de studenten.

Studieadviseurs en persoonlijke omstandigheden

Alle (ook aanstaande) studenten kunnen een beroep doen op de studieadviseurs voor

informatie, hulp of advies. Hierbij kan het gaan om zaken als studiebegeleiding en

studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie, studieproblemen, allerlei regelingen en

studieonderbreking. Ook kun jij je tot de studieadviseur wenden indien persoonlijke of

andere omstandigheden de goede voortgang van jouw studie belemmeren. Kijk voor meer

informatie of een afspraak op: www.rsm.nl/study-advice/.

De inhoud van deze course manual is onder voorbehoud van nadere wijzigingen.

2


BKB0013 Operations Research en Modelbouw

coördinator: dr. E. van der Laan 6 ECTS

Colleges

De hoorcolleges dienen om de basisbegrippen te introduceren en te illustreren middels

toepassingen.

In de werkcolleges worden oplossingen van opdrachten uit het oefenprogramma

interactief geoefend en besproken. De opdrachten betreffen voor een deel oude

tentamenopgaven. Een belangrijke stap bij elke oefening is de modelformulering

("modelontwerp"). Omdat ook het tentamen een sterk beroep doet op deze vaardigheid

("begrijpen is niet voldoende") wordt sterk aangeraden om van de mogelijkheden van het

werkcollege gebruik te maken.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren en Statistische analyse en/of econometrische

vaardigheden.

Spreekuur

Een gesprek met de docenten kan plaatsvinden volgens afspraak met het secretariaat van

de vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen: mevrouw C. Eiting,

tel. 010 - 4082315 dan wel rechtstreeks bij de betreffende docent via e-mail:

rkuik@rsm.nl / elaan@rsm.nl.

Verplichte literatuur

Als verplichte literatuur geldt:

Tekst en Aantekeningen ORMO - Deel I - (syllabus uitgave) Synopsis Operations

Research en Modelbouw -modelleren met kansprocessen- (syllabusuitgave

Erasmusshop augustus 2012, verschijnt ook via de ORMO-webstek). De 2011

editie kan blijven worden gebruikt.

Geselecteerde hoofdstukken uit Hillier & Hillier, Introduction to Management

Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 4th edition,

Mcgraw Hill. De geselecteerde hoofdstukken worden tegen gereduceerde prijs

aangeboden als custom boek via Studystore (ISBN 978-112-121739-3).

De (hoor- en instructie) collegestof maakt samen met de verplichte literatuur de

tentamenstof.

Tentaminering en beoordeling

Het tentamen is een schriftelijk open-vragen, open-boek tentamen, aangevuld met een

gedeelte multiple choice vragen.

Voor het gehele tentamen kan maximaal 100 punten worden gescoord, waarbij 55/54

punten de scheidslijn vormt tussen geslaagd (55 punten = eindcijfer 6) en niet geslaagd

(54 punten = eindcijfer 5).

3


Bonuspunt

Gedurende de collegeperiode wordt de mogelijkheid geboden om via individuele

opdrachten maximaal één bonuspunt te verdienen voor het tentamen.

Details van deze regeling worden tijdens het college bekend gemaakt.

Tentamendata BKB0013

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op dit vakchannel en zorg ervoor

dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = dinsdag 27 november 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag

23 oktober 2012 t/m maandag 19 november 2012.

HERtentamen= dinsdag 2 juli 2013 09.30-12.30 uur (in het M-gebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 28 mei 2013

t/m maandag 24 juni 2013.

Tentameninzage

Bij de bekendmaking van resultaten worden ook de datum, het tijdstip en de locatie van

de tentameninzage bekend gemaakt.

Geldigheidsduur Bonuspunt

Het bonuspunt dat dit collegejaar eventueel wordt toegekend is alleen dit huidige

studiejaar geldig; m.a.w. voor het reguliere tentamen op dinsdag 27 november 2012 en de

herkansing op dinsdag 2 juli 2013.

Recidivisten

Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar

(2012-2013). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities

van het huidige studiejaar (2012-2013).

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van geplande onderwerpen en behandelde vraagstukken per

datum zal aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt via Blackboard.

4


BKB1014 Organisatietheorie en -dynamiek

coördinator: Dr. I.M. Bogenrieder 6 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit twee theoretische onderzoeksgebieden: organisatietheorie en -

verandering. Parallel aan de hoorcolleges krijgen studenten in groepen de opdracht om

een bedrijfsonderzoek uit te voeren. In het eerste gedeelte van de hoorcolleges worden

de belangrijkste onderwerpen binnen de organisatietheorie besproken; met name de

onderwerpen: organisatiestructuur en –omgeving. In het tweede gedeelte van de

hoorcolleges wordt organisatieverandering besproken. Er zal inzicht worden gegeven in

de noodzaak van organisationele verandering, organisatiediagnose en in de verschillende

methoden en stappen om verandering daadwerkelijk te realiseren.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Analytisch denken, Interviewen en Groepswerk /

groepsdynamiek.

Opdracht

Bedrijfsonderzoek: Je voert in teams van 4 een bedrijfsonderzoek uit. Als team kies je een

organisatie (overheid of privaat, profit of non-profit) waarvan je een analyse maakt

gebaseerd op de theoretische concepten uit de hoorcolleges.

Tijdens het college vinden twee keer werkgroepen plaats, waarvoor je je als team via SINonline

eenmalig inschrijft. Het nut van de werkgroepen bestaat uit twee elementen:

1. ‘Moeilijke’ onderwerpen in een deelopdracht, zoals die uit het deelverslag naar

voren komen worden onderling bediscussieerd en verduidelijkt

2. u krijgt inhoudelijk feedback op ieder deelopdracht; deze inhoudelijke feedback

bestaat zowel uit schriftelijk als ook mondeling commentaar

Op woensdag 19 september 2012 is er de mogelijkheid om bij coördinator te checken of

het gevonden bedrijf geschikt is, indien hierover twijfel bestaat. Deze check is mogelijk bij

I. Bogenrieder (T8-24) tussen 12.00 en 17.00 of je kunt een e-mail sturen naar

otdba@rsm.nl

Inschrijvingen

Om tot een team te komen zijn er meerdere mogelijkheden:

1. je vormt een team met andere studenten die u kent

2. op blackboard wordt een site geopend (onder ‘discussion forum’) waarin je jouw

gegevens bekend maakt om zodoende andere teamleden te vinden.

3. mochten deze twee opties niet tot een team leiden, dan kun je je van 10 t/m 16

september inschrijven op SIN-online. Er wordt dan door het Programma Management

een team samengesteld. Op woensdag 19 september 2012 wordt de lijst met

samengestelde teams op blackboard bekend gemaakt.

5


Vervolgens kies je als team een tijdslot voor de werkgroep: deze inschrijving loopt via SIN

vanaf 24 september t/m 30 september 2012. Je dient je dan wel als compleet team in te

schrijven! Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Je kiest met jouw team voor een

werkgroepcombinatie van week 41 met week 45, of je kiest voor week 42 met week 46.

De mogelijke tijdslots waaruit je kunt kiezen staan vermeld in SIN-Online, My

Registrations.

Deadline deelopdrachten

Deelopdracht 1 = woensdag 3 oktober 2012, 17.00 uur.

Het maximum aantal pagina’s voor deelopdracht 1 is 7 powerpoint slides en 2 pagina’s

geschreven text over de ethnographie (met 1,5 regelafstand)

Deelopdracht 2 = woensdag 31 oktober 2012, 17.00 uur

Het maximum aantal pagina’s voor deelopdracht 2 is 7 powerpoint slides.

Beide opdrachten hardcopy inleveren in rode brievenbus bij kamer T8-28.

Spreekuur

I.M. Bogenrieder: Iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er spreekuur in kamer

T8-24. E-mail: otdba@rsm.nl

P.P.M.A.R. Heugens: op afspraak via het secretariaat van de vakgroep,

Email: cheintjes@rsm.nl

Verplichte literatuur

Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic, and

Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

ISBN 978-0-19-926021-8

Palmer, I., Dunford, R., Akin, G. (2009) Managing Organizational Change.

McGraw-Hill International Edition, ISBN 978-007126373-3

Op Blackboard zal aanvullende literatuur geplaatst worden.

Tentaminering

50% multiple choice tentamen dat bestaat uit 30 MC vragen

50 % eindverslag (team)

Boven op het eindcijfer is het mogelijk max 0,4 bonuspunt te verdienen door mee te doen

aan een experiment in het Erasmus Behavioral Lab. Je hebt de mogelijkheid om deel te

nemen in studies om bonuspunten te verdienen voor dit vak tussen maandag 10

september en vrijdag 16 november 2012. Deze bonuspunten worden alleen toegekend als

het eindcijfer voor het hele vak zonder bonuspunt een voldoende is. Het in dit studiejaar

eventueel toegekende ERIM bonuspunt is alleen geldig op het reguliere tentamen op 7

december 2012. Meer informatie over het bonuspunt kun je vinden in de uitgebreide

Course Manual op Blackboard.

6


Tentamendata BKB1014

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = vrijdag 7 december 2012 van 09.30-12.30 uur (in het Mgebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 2

november 2012 t/m donderdag 29 november 2012.

HERtentamen= maandag 1 juli 2013 van 09.30-12.30 uur

(in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

maandag 29 mei 2012 t/m zondag 23 juni 2013.

Tentameninzage en herbeoordeling

Bij de bekendmaking van resultaten worden ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt

van de inzage van het tentamen.

Bodemregeling

Volgens het examenreglement Business Administration (artikel 5.2 punt 4), geldt dat:

“Indien een examenonderdeel wordt beoordeeld op basis van meer dan één tentamen

geldt een bodemregel: er wordt geen eindcijfer voor het vak berekend indien één der

deeltentamens lager dan een 4.5 is. Tentamens die slechts eenmaal per studiejaar

afgelegd kunnen worden, zoals doorgaans bij practica, cases en groepswerk het geval is,

zijn uitgesloten van deze bodemregel.”

Voor het bedrijfsonderzoek geldt geen bodemregeling, maar voor het MC tentamen is een

minimum van 4.5 vereist.

Geldigheidsduur deelcijfers

Mocht je de cursus dit jaar niet voldoende afsluiten, dan kunnen de deelcijfers (= 50 %

cijfer eindverslag of 50 % cijfer van MC tentamen) boven een 5.5 worden meegenomen

naar volgend studiejaar. De deelcijfers blijven dus in totaal twee aaneengesloten

studiejaren geldig. Het is niet mogelijk om het bedrijfsonderzoek over te doen in hetzelfde

academische jaar.

Recidivisten

Recidivisten kunnen cijfers van 2011-2012 ‘meenemen’ naar dit academisch jaar. Het

betreft dan het deelcijfer (50%) van het m.c. tentamen of het deelcijfer van het eindverslag

(50% inclusief de deelopdrachten) mits dit een 5,5 of hoger is.

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van de hoorcolleges, werkgroepen en deadlines is te vinden in

de uitgebreide Course Manual die op Blackboard zal verschijnen.

7


BKB1016 Wetenschapsleer

coördinator: prof. dr. J. van Oosterhout 3 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit hoorcolleges en responsiecolleges.

Het verdient zonder meer aanbeveling om alle hoorcolleges goed te volgen, aangezien de

hoorcollegestof ook tentamen stof is!

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Argumenteren, Theorie keuze, Filosofische fundering aanbrengen en

Academische integriteit.

Opdrachten

Naast het tentamen moeten voor deze cursus 3 essayopdrachten worden gemaakt. De

opdrachten bestaan uit het schrijven van een opstel (essay) naar aanleiding van een

aantal richtvragen. De inhoud van deze opdracht wordt bekend gemaakt via Blackboard

(BB) op het moment dat de betreffende stof ook in hoorcolleges is behandeld. De

opdracht moet individueel worden gemaakt en weer via BB ingeleverd.

Je dient je via SIN-Online aan te melden voor het maken van de opdrachten. De

inschrijving is open van 5 september 2012 tot en met 16 september 2012.

Per opdracht kan maximaal 1 punt van het eindcijfer worden verdiend op een schaal van

1-10. De 3 opdrachten gezamenlijk tellen dus voor 30% mee in het eindcijfer voor deze

cursus. De beoordeelde opdrachten kunnen worden ingezien op de hieronder gegeven

tijdstippen. Let er op dat je je voor inzage moet inschrijven via SIN!

Spreekuur

Voor inhoudelijke en organisatorische zaken: direct vóór of na het hoorcollege of op

dinsdag bij Prof. dr. J. van Oosterhout. Voor informatie over cijfers, gelieve contact zoeken

met Janneke Post-Suijker (jpost@rsm.nl) op 010-4081405 en niet met de docent!

Literatuur

T. van Willigenburg (2012) Introduction to the Philosophy of the Management

Sciences Utrecht: Kant Academy (let op: nieuwe druk!)

Reader met artikelen:

de meeste artikelen zijn beschikbaar via links of op Blackboard.

Toegang tot deze artikelen heb je uitsluitend via het VPN network van

de EUR!

Een enkel artikel dient wellicht tijdens de cursus te worden aangeschaft

via het secretariaat van de vakgroep (T7-26)

8


Tentaminering en beoordeling

Het schriftelijke, Nederlandstalige gesloten-boek-tentamen bestaat uit 40 multiple choice

vragen en zal primair inzicht en begrip toetsen. De multiple-choice vragen tellen voor 70%

mee in het eindcijfer.

Het opdracht gedeelte van het tentamen bestaat uit 3 tussentijdse take-home essay

opdrachten, waarmee in totaal 30% van het eindcijfer kan worden verdiend (zie

Opdrachten, hierboven).

Let op: De take home opdrachten zullen digitaal gecontroleerd worden op plagiaat alsook

op van elkaar overschrijven. Bij plagiaat of overschrijven zal onverwijld aangifte worden

gedaan bij de Examencommissie. Wees gewaarschuwd dat op fraude en plagiaat binnen

de Erasmus Universiteit zware sancties staan!

Tentamendata BKB0016

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = donderdag 29 november 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag

25 oktober 2012 t/m woensdag 21 november 2012.

HERtentamen= vrijdag 5 juli 2013 van 13.30-16.30 uur (in het M-gebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 31 mei

2013 t/m donderdag 27 juni 2013.

Geldigheidsduur deelcijfers

Let op: Wanneer u een onvoldoende cijfer voor deze cursus haalt, kan alleen het MC

gedeelte van het tentamen worden herkanst. De take-home opdrachten kunnen niet

worden herkanst, en de cijfer onderdelen behaald met de drie take home opdrachten

blijven voor de gehele studieduur staan (met een maximum van 6 jaren). Het is dus

raadzaam op tijd aan de opdrachten te beginnen en de opdrachten zo goed mogelijk te

maken, aangezien je daarvoor maar één kans krijgt!

Tentameninzage

De inzagedatum, -plaats en het tijdstip worden nader bekend gemaakt via een

mededeling op SIN-Online.

Bodemregeling

Hoewel voor deze cursus deelcijfers worden geregistreerd, is de bodemregeling als

bedoeld in het Examenreglement BA niet van toepassing en kunnen de cijfers behaald

voor tentamen en opdrachten elkaar volledig compenseren.

Recidivisten

Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar

(2012-2013). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de

condities van het huidige studiejaar (2012-2013).

9


BKB1029 Leadership, Sustainability & Governance

coördinator: Prof. dr. M. Kaptein 5 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit hoorcolleges en dilemmabijeenkomsten.

Voor de dilemmabijeenkomsten geldt aanwezigheidsplicht en de student dient bij alle

drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Inschrijven vooraf is verplicht en kan uitsluitend

van woensdag 5 september t/m zondag 16 september 2012 via SIN-Online.

Dispensatie voor afwezigheid zelfs ten gevolge van overmacht wordt daarom in principe

niet verleend. De student dient zich dan in het volgende cursusjaar opnieuw in te schrijven

voor een nieuwe serie dilemmabijeenkomsten. Er is dus geen herkansing dit jaar!

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Argumenteren en Leiderschapsvaardigheden.

Spreekuur

Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen aan lsg@rsm.nl worden gericht.

Het secretariaat van de vakgroep is bereikbaar op tel.nr. 010-4081923.

Verplichte literatuur

•Cannnon, T. (2012). Corporate Responsibility. Governance, Compliance and ethics in a

sustainable environment (2nd edition). Pearson. ISBN 978-0-273-73873-2

•Northouse, P. G. (2009). Leadership. Theory and practice (6th edition). Sage

Publications. ISBN/EAN 9781452203409

Tentaminering en beoordeling

Het tentamen is een Nederlanstalig gesloten boek tentamen en bestaat uit

meerkeuze en open vragen. Het tentamencijfer telt voor 75% mee in het eindcijfer.

De drie dilemmabijeenkomsten tellen mee voor 25% in het eindcijfer en worden

beoordeeld op de kwalitatieve bijdrage van de student aan de discussie. Aan de

dilemma-bijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het

volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten. Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de

dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan.

Tentamendata BKB1029

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan ‘(Show) Exams’ aangevinkt staat.

Regulier tentamen = woensdag 5 december 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

woensdag 31 oktober 2012 t/m dinsdag 27 november 2012.

HERtentamen = woensdag 26 juni 2013 van 09.30-12.30 uur

(in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

woensdag 22 mei 2013 t/m dinsdag 18 juni 2013.

10


Tentameninzage

De plaats en het tijdstip van de tentamennabespreking zal op het tentamenformulier en

het Blackboard + SIN-Online worden vermeld.

Bodemregeling

Op de deelcijfers is de bodemregeling niet van toepassing: er wordt een eindcijfer

berekend ook al is een van de deelcijfers lager dan een 4,5.

Geldigheidsduur cijfers

Aan de dilemmabijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het

volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten (tenzij de student zich dit jaar niet heeft

ingeschreven). Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de dilemmabijeenkomsten blijft

derhalve voor de gehele studie staan. Een onvoldoende kan dan ook niet herkanst

worden!

Recidivisten

Voor recidivisten geldt ten behoeve van het tentamen alle verplichte stof (colleges en de

gehele literatuur) van studiejaar 2012-2013.

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van het collegeschema van het vak is te vinden in de

uitgebreide Course Manual van dit vak. Deze wordt gepubliceerd op de Blackboard

course van het vak.

11


1

2

3

Curriculum Bachelor fase 2012-2013

Trimester 1

september-november

Inleiding in de Bedrijfskunde

(5)

Bedrijfskundige Vaardigheden I

(3)

Trimester 2

december-maart

12

Trimester 3

maart-juni

Statistiek (4) Marktcontext (5)

Bedrijfskundige

Vaardigheden II (2)

Methodologie (3) Primaire Processen (6)

Wiskunde (4)

Beslissingsondersteuning

(5)

Macro-economische &

Institutionele context (5)

Financiële Processen (6)

Gedrag in Organisaties (6) Strategisch ondernemingsplan (6)

Trimester 4

september-november

Organisatietheorie- en

dynamiek (6)

Operations Research &

Modelbouw (6)

Wetenschapsleer (3)

Leadership, Sustainability &

Governance (5)

Trimester 7

september-november

Minor (15)

of Interim

Project (5)

Trimester 5

januari-maart

Trimester 6

maart-juni

Management Accounting (6) Marketing Management (5)

Statistische Methoden &

Technieken

(6)

Marktonderzoek (3)

Management van technologie

(4)

Strategisch Management (6) Corporate Finance (5)

Oriëntatie op ondernemerschap (5)

Trimester 8

januari-maart

Human Resource

Management (5)

Trimester 9

maart-juni

Innovatie Management (4)

Informatie Management (5) Financial Accounting (5)

Stage (15) Ondernemingsrecht (4) Supply Chain Management (5)

International Exchange (20) Research training / Bachelor scriptie (12)

More magazines by this user
Similar magazines