Download Centrada Jaarbeeld 2010 - Centrada Jaarverslag 2011

centrada.jaarverslag.nl

Download Centrada Jaarbeeld 2010 - Centrada Jaarverslag 2011

Het verschil maken

Centrada Jaarbeeld 2010

Elke dag

zichtbaar en aanspreekbaar

In 2010 legde Centrada het accent op leefbaarheid: zichtbaar en

aanspreekbaar zijn in de wijken waar we bezit hebben, want juist

daar kunnen we het verschil maken. Onze medewerkers waren

zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk aanwezig door klanten

thuis te bezoeken, door spreekuren op locatie te houden en

uiteraard door rond te lopen of te fietsen in de wijk. Het liefst zo

zichtbaar mogelijk; in bedrijfskleding en met een als Centrada

herkenbaar vervoermiddel.

Meerdere medewerkers van Centrada houden zich dagelijks

‘in de wijk’ bezig met leefbaarheid. Woonconsulenten richten

zich op verstorend woongedrag, huismeesters zien in diverse

woon gebouwen toe op de leefbaarheid en sociaal wijkbeheerders

worden gebieds- en projectgebonden ingezet voor leefbaarheidactiviteiten.

Vooral de sociaal wijkbeheerders komen tijdens hun

werk dagelijks zaken tegen die vanwege de leefbaarheid in een

wijk of woon gebouw om actie vragen, zoals graffiti verwijderen,

rommel opruimen, extra voorzieningen aanbrengen om de veilig-

heid of het woongemak te vergroten, hoge bomen snoeien, zout

strooien en onkruid in achterpaden verwijderen.

Projectmatige

leefbaarheidactiviteiten

Sinds 2010 werkt Centrada met woonplannen. Hierin beschrijven

we hoe een woonplangebied (afgebakend deel van het bezit) er

voor staat en welke projectmatige leefbaarheidactiviteiten er

binnen een à twee jaar moeten plaatsvinden. Halverwege 2010

zijn wij gestart met het scherper in kaart brengen van de resultaten

van onze investeringen en activiteiten. Hiervoor maken we

gebruik van de zogenaamde SEV-effectenkaart. Het is de bedoeling

dat vanaf 2011 alle activiteiten in een woonplangebied in kaart

worden gebracht met behulp van de effectenkaart.


Nieuwbouw voor keuzevrijheid

Centrada wil woningzoekenden een keuze bieden uit betaalbare, kwalitatief

goede woningen. In 2010 leverde Centrada een reeks van nieuwbouwprojecten

op voor verschillende doelgroepen. Zo bouwde Centrada voor starters en

gezinnen in Galjoen Zuid 48 eengezinswoningen en 18 driekamer appartementen

en in Warande 62 sociale huurwoningen en 20 goedkope koopwoningen.

Voor mensen van 55 jaar en ouder realiseerde Centrada bovenop

het multifunctionele gebouw Atolplaza in de Atolwijk 21 huurappartementen

en op de bovenste lagen van het woon-/zorg-/welzijnscomplex Hanzeborg in

HanzePark 46 zelfstandige levensloopbestendige huurappartementen.

Kwaliteit

en klantgerichtheid

Onze huurders willen zorgeloos huren en verwachten daarbij een goede

dienstverlening van Centrada. Daarom meet KWH (Kwaliteitscentrum

Woningcorporaties Huursector) jaarlijks de kwaliteit van onze dienstverlening.

In januari 2010 ontvingen we de resultaten over 2009. Met een

gemiddelde score van een 7,6 behouden we het keurmerk voor het zorgeloos

huren bij een woningcorporatie (het KWH-Huurlabel). Landelijk gezien stegen

we van de 207e (in 2008) naar de 112e plek. Uit de meting blijkt dat we onze

dienstverlening op onderdelen kunnen verbeteren, bijvoorbeeld bij klachtafhandeling,

de oplevering van woningen en de uitvoering van reparatieverzoeken.

Samen het verschil maken

Centrada is als vastgoedeigenaar en beheerder langdurig in een wijk of

buurt actief. Gezien de hoeveelheid huurwoningen van Centrada in bepaalde

gebieden is de uitstraling van onze woningen en het woongedrag van onze

klanten zelfs bepalend voor de leefbaarheid. We voelen ons in die gebieden

dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en richten ons, samen

met onze partners, op activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid. Onze

belangrijkste partners daarbij zijn de bewoners, de gemeente Lelystad en

andere professionele organisaties op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid,

leren en werken. Samen met hen proberen we het verschil te maken in de wijk.

In 2010 ontwikkelde Centrada de leefbaarheid ladder, die duidelijk maakt

welke rol bewoners en partners van Centrada mogen verwachten op het

gebied van leefbaarheid. Om de leefbaarheid maar ook de betrokkenheid van

bewoners bij hun woon- en leefomgeving te vergroten, riep Centrada in 2010

de Beter Buurt Bijdrage in het leven. Deze bijdrage biedt bewoners een

geldelijke ondersteuning bij het realiseren van plannen die de leefbaarheid

of betrokkenheid in een buurt vergroten. Sinds de lancering halverwege

2010 zijn er zeven aanvragen ingediend, waarvan er vijf zijn gehonoreerd

voor een totaalbedrag van € 7.000,-.

Energiebewust

wonen

Duurzaam bouwen, energie- en

milieuvraagstukken zijn actueel. Niet

alleen vanwege het terugbrengen van

het energieverbruik en het beperken

van de belasting van het milieu, maar

ook om de woonlasten te verlagen.

Energiekosten beslaan immers een

steeds groter deel van de woonlasten.

Centrada vindt het belangrijk dat

klanten de energiekosten kunnen

betrekken bij de keuze voor een woning.

Alle woningen zijn daarom voorzien van

een energielabel, met gemiddeld het

label C. In samenwerking met gemeente

Lelystad zijn we gestart met een

promotiecampagne, die tot doel heeft

om bewoners voor te lichten over

manieren waarop zij zelf energie

kunnen besparen. Daarnaast zijn we in

samenwerking met de gemeente gestart

met het project energiecoaches.

Inwoners van Lelystad kunnen zich

aanmelden om energiecoach te worden

en krijgen dan een cursus. Doel van

deze cursus is dat de coaches bijeenkomsten

organiseren om mensen te

leren hoe ze in hun woning energie

kunnen besparen.


CEntrada HEEft

EnErgiEbEsparing HOOG

IN HEt VAANDEL StAAN

Huurders als partner

In juni 2010 ondertekenden Centrada en Huurdersvereniging Ons Belang

(HVOB) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De HVOB vertegenwoordigt

de belangen van de ruim 8.400 huurders van Centrada. Om dit goed te

kunnen doen, is de huurdersvereniging actief betrokken bij de totstandkoming

van beleid van Centrada. tijdens de overleggen die regelmatig

plaatsvinden, geeft de HVOB advies aan Centrada over onderwerpen als

onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw. Door het ondertekenen van de

nieuwe samenwerkingsovereenkomst, kan de HVOB nog beter de belangen

van de huurders vertegenwoordigen. De HVOB verhuisde naar een nieuwe

locatie. Daarom ontving de heer Roosemalen, voorzitter van de HVOB,

een waardecheque voor een gevelbord van Martine Klaucke, manager

Wonen van Centrada.

Bouwen voor vitale wijken

Om klanten met plezier te laten wonen is meer nodig dan een huis. Het gaat

ook om de kwaliteit van de woonomgeving en de manier waarop mensen in

wijken en buurten samenleven. Daarom investeert Centrada als maatschappelijk

betrokken woningcorporatie in voorzieningen als woon-, zorg- en

welzijnscentra en woonzorgzones, een werkhotel voor jongeren en enkele

multifunctionele accommodaties. Het is dan ook met veel trots dat Centrada

in juli 2010 het nieuwe woonzorgwelzijnscomplex Hanzeborg opleverde; een

markant gebouw van maar liefst 15.500 m2 met uiteenlopende voorzieningen

op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De unieke samenwerking tussen

Centrada, gemeente Lelystad en Woonzorgcentra flevoland heeft geresulteerd

in een complex met een nadrukkelijke buurtfunctie. Dankzij een bonte

mengeling aan activiteiten voor jong en oud, eist het gebouw zijn rol als

centraal ontmoetingspunt in de wijk op. In 2010 werd ook de multifunctionele

accommodatie Atolplaza opgeleverd; ‘ontmoetingsplaats voor de wijk’.

Met een eenmalige bijdrage van € 950.000,- heeft Centrada de bouw van

Atolplaza mede mogelijk gemaakt.

Het verschil maken

voor bijzondere doelgroepen

Centrada wil stimuleren dat mensen die zorg of ondersteuning nodig

hebben, deel blijven uitmaken van de samenleving, en zorg krijgen in

en door de wijk. Dat betekent naast het aanbieden van een volwaardig

en integraal aanbod van wonen, zorg en welzijnsarrangementen, vooral

het creëren, faciliteren en stimuleren van kansen en voorwaarden voor

maatschappelijke participatie. In 2010 werkten we, samen met diverse

organisaties en maatschappelijke instellingen, aan voorzieningen voor

mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. In de Stavorenstraat in

Lelystad-Haven verbouwde Centrada 37 jongerenwoningen voor cliënten van

triade. Het gaat om dertig mensen met schizofrenie, die onder begeleiding van

triade zelfstandig gaan wonen. In de wijk Landerijen leverde Centrada in 2010

een nieuwbouwcomplex op met twaalf wooneenheden voor cliënten van triade.


Goed presteren

Ondanks dat in de afgelopen jaren intern orde op zaken

is gesteld, het kostenbewustzijn is toegenomen en er

sprake is van succesvolle matching, blijft de financiële

positie van Centrada bescheiden. toch kunnen

Lelystad en haar inwoners op Centrada (blijven)

rekenen. Niet presteren is voor Centrada geen optie.

Om nieuw te kunnen bouwen heeft Centrada steun

nodig vanuit de sector. In 2005 hebben vier corporaties

zich garant gesteld voor de bouw en financiering van

1.000 nieuwbouwwoningen in Lelystad. Deze steun

bleef uiteindelijk beperkt tot 197 woningen, waarover

in de eerste helft van 2011 overeenstemming is

bereikt. Centrada klopt nu voor aanvullende steun bij

het Centraal fonds aan voor het nieuwbouwprogramma

tot en met 2013.

Colofon

Tekst: Centrada

Fotografie:

fotobureau tiernego

Vormgeving: front-taal,

Rotterdam

Druk: Schefferdrukkerij

Dit Centrada Jaarbeeld 2010

is een verkorte weergave

van het volledige Centrada

Jaarverslag 2010.

LELystad

EN HAAR INWONERS

KUNNEN OP

CENtRADA rEkEnEn

Het volledige jaarverslag kunt

u vinden op www.centrada.nl.

Centrada

Wigstraat 18

8223 EG Lelystad

0320-239600

wonen@centrada.nl

www.centrada.nl

kengetallen per 31 december 2010

Aantal verhuureenheden in expoitatie 9.013

Mutaties in woningbezit 2010:

Opgeleverde huurwoningen 67

Aankoop huurwoningen 0

Verkochte bestaande woningen 14

Geplande nieuwbouw in de komende vijf jaar:

huurwoningen 529

koopwoningen 13

Aantal woningen naar huurklasse

Goedkope woningen (< € 357,37) 695

Betaalbare woningen (€ 357,37 - € 548,18) 6.612

Dure woningen (> € 548,18)

Het verhuren van woningen:

1.046

Aantal mutaties in 2010 834

Aantal ingeschreven woningzoekenden 9.010

Huurachterstand in % van de jaarhuur 1,77%

Aantal huurders met matiging huurtoeslag 2311

Kosten niet planmatig onderhoud per VHE 205

Kosten planmatig onderhoud per VHE

Balans per 31 december 2010 (debetzijde in € 1.000)

744

Vaste activa 372.935

Vlottende activa 24.975

totaal debet

Balans per 31 december 2010 (creditzijde in € 1.000)

397.910

Eigen vermogen -5.835

Voorzieningen 12.181

Langlopende schulden 369.105

Kortlopende schulden 22.459

totaal credit

Winst- en verliesrekening 2010 (in € 1.000)

397.910

Bedrijfsopbrengsten 55.747

Bedrijfslasten 9.632

Rente -26.471

Vennootschapsbelasting 606

Jaarresultaat 20.250

Similar magazines