16.09.2013 Views

Jaarverslag 2011 - NIAf

Jaarverslag 2011 - NIAf

Jaarverslag 2011 - NIAf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

R E D A C T I E

Ton Crone

E I N D R E D A C T I E

Wendy Koops

M E T B I J D R A G E N V A N

Peter Bosma

Erik van Drunen

Ursula van den Heuvel

Sandra Muller

Mette Peters

Wendy Voermans

Peter van de Zanden

P R O D U C T I E , V O R M G E V I N G

E N O M S L A G O N T W E R P

Alies Westerveld

Sjaak Meilink

I L L U S T R A T I E S

Anne Breymann

Kris Genijn

Jasper Kuipers

Ru Kuwahata

Leevi Lethinen

Evelien Lohbeck

Max Porter

Digna van der Put

Sjaak Rood

Frauke Striegnitz

Peter van de Zanden

Collectie NIAf

T I L B U R G , M A A R T 2 0 1 2

Nederlands Instituut voor Animatiefi lm

Postbus 9358

5000 HJ Tilburg Nederland

bezoekadres: St. Josephstraat 135

5017 GG Tilburg Nederland

tel.: +31 13 5324070

fax: +31 13 5800057

e-mail: niaf@niaf.nl

websites: www.niaf.nl

© NIAf 2012

D i g n a v a n d e r P u t

tweeduizend elf


j a a r v e r s l a g

2 0 1 1

N e d e r l a n d s I n s t i t u u t v o o r A n i m a t i e f i l m

subsidiënten van het Nederlands Instituut voor Animatiefi lm


J a s p e r K u i p e r s

KOFFIE - Sjaak Rood


i n h o u d

1 inleiding 7

2 bestuursverslag 11

3 kwantitatieve gegevens 31

4 functionele exploitatierekening 38

balans 2011 39

5 summary 41

6 activiteitenverslag 53

7 mediavermeldingen en publicaties 85


R u K u w a h a t a & M a x P o r t e r

6

N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

een


1

i n l e i d i n g

A L G E M E N E I N L E I D I N G

In het kader van fusiebesprekingen met EYE Film Instituut Nederland

hebben we voor het management van EYE een presentatie over

Animatie Nu, getiteld ‘TOY STORIES, TRADE TATTOOS, AND TAIWAN

TIGERS’. Or what’s animation ever done for us? Or why animation is so

brilliant…’ De lezing werd verzorgd door de Britse professor Paul Wells,

een bekend auteur over animatie.

Een neerslag hiervan wordt gepubliceerd worden in de animatiespecial

van Tijdschrift voor Mediageschiedenis in 2012. Onze medewerker

onderzoek is gastredacteur. Wells presenteerde bij EYE zijn Animation

Manifesto, dat het NIAf u graag als inleiding wil meegeven:

*Animation occupies a cross-disciplinary and inter-disciplinary space

between graphic design, illustration, fi ne-art-making and visual practices

in production and exhibition contexts.

*Animation is a versatile cross-platform medium, in feature fi lms and TV

sitcoms; cartoons and avant garde shorts; web-sites, ads and on mobile

phones. This ironically heightens its presence while diluting its profi le.

*Animation has been misunderstood as a marginalised form and

mainly as a children’s entertainment, when in reality, it is a radical and

progessive art-form and practical application.

i n l e i d i n g

7


8

*Animation is the only art to remain consistently

and insistently experimental as it grows in mass

popularity and acceptance.

*Animation should be addressed through

properly intergrated methods of theory and

pratice, and include historical, critical and

practical methodologies.

*Animation should be more acknowledged and

recognised for its achievements, impact and

continuing significance in the contemporary

world.

Dit manifest geeft goed weer waar het NIAf

mee bezig is, welke vooroordelen ten opzichte

van animatie we tegenkomen in relatie tot

bijvoorbeeld speelfilmregisseurs en producenten

en waar we nog meer moeten werken om

animatie meer exposure te geven: niet alleen als

familiefilm uit Hollywood maar vooral als medium

voor de artistieke expressie.

sets A VERY LONG SECOND - Ru Kuwahata & Max Porter

N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

set A VERY LONG SECOND - Ru Kuwahata & Max Porter


set A VERY LONG SECOND - Ru Kuwahata & Max Porter

i n l e i d i n g

9


S j a a k R o o d

10 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

twee


1

2

b e s t u u r s v e r s l a g

I N L E I D I N G

Het verslagjaar 2011 was voor het Nederlands Instituut voor Animatiefilm

zeer heftig. Voor de hele kunst- en cultuursector zijn gigantische

bezuinigingen aangekondigd met ingang van 1 januari 2013. Zo is ook de

bijl gezet in de wortels van het NIAf. De functies van talentontwikkeling

en de sectortaken voor animatie zullen worden wegbezuinigd door

de huidige regering. Tevens gaan lokale en provinciale ondersteuning

wegvallen. Verweer hiertegen en onderzoek naar mogelijke alternatieven

hebben veel tijd en energie gekost. Dat heeft de voorgenomen verdere

ontwikkeling van het NIAf enigszins gefrustreerd en heeft een grotere

verscheidenheid aan activiteiten in de weg gestaan. Desondanks is het

bestuur, met dank aan de grote inzet van de medewerkers van het NIAf,

tevreden over wat er in 2011 is bereikt.

B E L E I D

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het NIAf in 2010 zijn

ambities en beleidsvisie vertaald in een matrix. Deze beleidsmatrix werd

in september 2010 door de Raad voor Cultuur positief beoordeeld,

waarbij werd aangegeven dat het NIAf meer mogelijkheden zou moeten

krijgen om activiteiten te realiseren. In december 2010 kwam de brief

van de staatssecretaris van OCW aan de Raad voor Cultuur waarin

b e s t u u r s v e r s l a g

11


werd gevraagd of – in het licht van de grote

bezuinigingen van 200 miljoen euro vanaf 2013 -

de functie van de postacademische instellingen

en sectorinstituten nader onderzocht moest

worden. Zowel het een als het ander was

bepalend voor 2011.

In december 2010 kreeg het NIAf een brief van

de gemeente Tilburg waaruit blijkt dat het NIAf

geen subsidie meer krijgt met ingang van

1 januari 2011, terwijl in 2009 de gemeente

voorstudies voor A VERY LONG SECOND - Ru Kuwahata & Max Porter

Tilburg nog had besloten om de subsidie aan

het NIAf te verhogen - en tot en met 2012 een

meerjarige subsidie toe te kennen. Ook dit

besluit heeft grote consequenties gehad voor

2011, want door het stopzetten van de subsidie

miste het NIAf ongeveer een kwart van zijn

budget. Halverwege het verslagjaar werd dit

voor de helft teruggedraaid en aan het eind

werd zelfs helemaal teruggekomen op het

besluit uit 2010.

In april 2011 kwam op initiatief van de provincie

Noord-Brabant het BrabantBod tot stand.

12 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Naast de provincie ondertekenden de vijf

grote steden en alle Brabantse instellingen die

onder de culturele basisinfrastructuur vallen, dit

manifest. Met het BrabantBod doen overheden

en de culturele sector van BrabantStad de

rijksoverheid een voorstel voor samenwerking

in de culturele hoofdstructuur. Een investering

in Brabant is een investering in de toekomst

van Nederland. Op 27 juni 2011 werden zelfs

busreizen naar Den Haag georganiseerd om

dit BrabantBod op de dag van de vergadering

van de Tweede Kamer Commissie voor OCW

aan de Kamerleden te presenteren. Echter, in

december 2011 besloten Provinciale Staten

van Brabant op voorstel van Gedeputeerde

Staten om 33% te bezuinigen op podiumkunsten

en muziek - en voor beeldende kunsten en

multimedia voorlopig geen beleid aan te geven

en geen budget beschikbaar te stellen voor de

periode 2013–2016.

Wat betreft activiteiten, uitstraling en netwerk

was 2011 succesvol voor het NIAf, maar dit werd

overschaduwd door de bezuinigingen.


Het bieden van mogelijkheden aan

professionals om hun talenten verder te

ontwikkelen, werken aan de promotie en

distributie van Nederlandse animatiefilms in

het buitenland, bieden van mogelijkheden

aan basis- en middelbare scholen om

educatieprogramma’s voor animatie

te implementeren in hun reguliere

onderwijspakket, onderzoek doen naar het

Nederlands animatie-erfgoed, vormen van een

helpdesk voor de animatieprofessionals, het kan

allemaal niet meer want er moet bezuinigd

worden.

In 2011 is veel overlegd en samengewerkt

met de andere postacademische instellingen

en de filmsector om de Raad voor Cultuur,

de leden van de Tweede Kamer, Provinciale

Staten en gemeenteraden te overtuigen

van de noodzaak van de rol van kunst in

de samenleving en in het bijzonder die van

animatie.

Met animatieprofessionals, studio’s,

filminstellingen, postacademische instellingen

BIS-instellingen in Brabant en de instellingen

die er toe doen in binnen- en buitenland

is geanalyseerd en gebrainstormd over de

politieke ontwikkelingen, te meer daar de

situatie in Nederland niet op zichzelf staat

maar ook in de rest van Europa zichtbaar

wordt. In plaats van een maatschappelijke

verantwoordelijkheid wordt cultuur steeds

meer afhankelijk van private ondersteuning.

Het NIAf heeft onderzoek gedaan naar

poppen voor A VERY LONG SECOND - Ru Kuwahata & Max Porter

andere financieringsmogelijkheden. Ook heeft

het NIAf samenwerkingsverbanden gezocht.

In tegensteling tot wat de staatssecretaris van

OCW voor ogen heeft, zijn er geen middelen

te vinden vanuit de markt of via het onderwijs.

Sterker nog, juist vanwege het terugtrekken

van de overheid uit de Cultuursector gaan

sponsors, mecenassen en fondsen zich ook

terugtrekken; zij vullen niet het gat dat de

overheid achterlaat.

Naar onze mening heeft de Raad voor Cultuur

terecht geadviseerd om een langere periode

b e s t u u r s v e r s l a g

13


KOFFIE - Sjaak Rood

14 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


KOFFIE - Sjaak Rood

b e s t u u r s v e r s l a g

15


te nemen om deze bezuinigingen te

realiseren omdat veranderingen in de

infrastructuur nu eenmaal niet binnen een

jaar te realiseren zijn.

Bovendien is er onduidelijkheid bij de

overheden zelf gezien het feit dat de

consequenties niet zijn onderzocht.

Fusie EYE Film Instituut Nederland

In 2010 was het NIAf nog volop in gesprek

met EYE om te komen tot een fusie. Na

de brief van de staatssecretaris aan

de Raad voor Cultuur op 17 december

2010 en de bezuinigingen - die direct

werden doorgevoerd op bijvoorbeeld het

erfgoedproject BEELDEN VAN DE TOEKOMST

- werden de onderhandelingen stop gezet.

Voor beide fusiepartners was de situatie te

onzeker geworden.

Verhuizing naar Eindhoven

Door alle onduidelijkheid over de

perspectieven van het NIAf is ook de

voorgenomen verhuizing naar Eindhoven

op losse schroeven komen te staan.

Inhoudelijk en beleidsmatig is tot juni

2011 nog volop meegewerkt aan de

plannen voor Strijp S en met name aan

het voormalige NatLab van Philips. In

dat kader hebben we een businessplan

geschreven voor het NIAf in Eindhoven en

is, samen met andere instellingen en de

gemeente Eindhoven, meegewerkt aan

een nota voor de ontwikkeling van de

Mediaplannen.

De presentatie van het NIAf tijdens de

Dutch Design Week heeft in Eindhoven veel

16 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

K O R T E K W A L I T A T I E V E

B E S C H R I J V I N G V A N D E

A C T I V I T E I T E N I N 2 0 1 1

T A L E N T O N T W I K K E L I N G

Het is belangrijk om te constateren dat de

behoefte bij professionals aan activiteiten

op het gebied van talentontwikkeling

onverminderd groot blijft. De meeste workshops

of masterclasses het NIAf organiseert zijn

overboekt. Na afloop van elke masterclass

of workshop zijn dit jaar enquêtes gehouden

over de inhoud, presentatie, accommodatie

en prijs/kwaliteit van de masterclasses. Op

alle categorieën is positief tot zeer positief

gereageerd en de wensen die zijn aangegeven

nemen we mee bij onze verdere planning.

Ook het aantal professionals dat graag

deelneemt aan het artist-in-residenceprogramma

is in 2011 nog nooit zo hoog

geweest. Helaas is er geen selectie geweest

vanwege de onzekere situatie van de

enthousiasme teweeg gebracht. KOFFIE - Sjaak Rood


gemeentelijke subsidie en de voorgenomen

landelijke bezuinigingen. Hierdoor hebben we

ook nog geen plek kunnen realiseren voor een

producent of scriptwriter.

Het NIAf is internationaal gezien een uniek

instituut. Graag hadden we gezien dat de

initiatieven in verschillende Europese landen

al meer vorm hadden gekregen zodat meer

uitwisseling en gemeenschappelijke trajecten

mogelijk waren geweest. We hebben nu

regelmatig contact over programma’s met onze

vaste partners, zoals de Animation Workshop in

Viborg (Denemarken), La Poudrière in Valence

(Frankrijk) en de Animation Academy van de

Loughborough University (Verenigd Koninkrijk).

In 2011 is het internationale aspect van het

artist-in-residence programma vergroot door

de komst van een Amerikaanse en een

Japanse deelnemer. Eerder hadden we, onze

Nederlandse deelnemers, deelnemers uit België,

Spanje, Israël, Duitsland en Finland.

Opvallend is ook dat de begeleiding die binnen

dit programma wordt gegeven voornamelijk

uit buitenlandse professionals bestaat of uit

Nederlanders die werken in het buitenland. Dit

is niet zozeer opzet geweest maar specifieke

expertise is niet altijd in Nederland aanwezig.

Met name als het lange animatiefilms betreft

wordt in het buitenland gezocht. Inspelend

DE LIJN - Sjaak Rood

op de ontwikkeling in Nederland waar nu

verschillende lange animatiefilmprojecten

in ontwikkeling zijn, hebben we bij de

masterclasses en workshop ook hier een

internationaal accent gelegd met de keuze

voor Piet Kroon (Nederland/Verenigde Staten),

Piotr Dumala (Polen) en Igor Kovalyov

(Rusland/Verenigde Staten). Alle drie hebben

een rijke ervaring in het ontwikkelen en

realiseren van lange animatiefilms.

Het onderzoek en experiment waarmee de

huidige deelnemers van de Ateliers zich bezig

houden is ook dit jaar weer heel divers en

verrassend.

Met het Binger Filmlab hebben we

samengewerkt door het aanbieden van onze

expertise en ons netwerk waardoor ze twee

workshops hebben kunnen organiseren waarin

animatie centraal stond. Deze waren met

name bedoeld voor professionals die niet uit

de animatiewereld kwamen om hen zodoende

te informeren over de specifieke wijze waarop

animatiefilm wordt geproduceerd en het

script/storyboard tot stand komt.

Kijkend naar onze ambities hebben we

slechts een gedeelte kunnen uitvoeren. We

hadden op het gebied van techniek en

productiemethoden, televisieseries, interactieve

b e s t u u r s v e r s l a g

17


media en cross media meer willen doen.

Dit is niet gelukt omdat het beschikbare

budget niet toereikend was.

K E N N I S E N E D U C A T I E

Het accent van onze educatieve activiteiten

ligt op het basis- en middelbaar onderwijs.

Dankzij investeringen van de provincie

Noord-Brabant komen deze vooral ten goede

aan deze provincie. Samen met provinciale

organisaties heeft het NIAf duizenden

leerlingen bereikt. De inzet van het NIAf ligt

vooral op het ontwikkelen en vormgeven

van interessante animatieconcepten,

het trainen van docenten en begeleiders

en het rekruteren van professionals voor

de begeleiding. Daarnaast wordt veel

aandacht besteed aan het technisch

afwerken van de resultaten in de vorm van

korte animatiefilmpjes, zodat deelnemers

een blijvende herinnering hebben aan hun

kennismaking met de grondbeginselen van

animatie.

BANANA LEAVES (afscheid Paul Moggré) - Sjaak Rood

18 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Daarnaast zijn we doorlopend bezig met

het ontwikkelen van nieuwe modellen voor

educatietrajecten. Daarin werken we samen

met verschillende organisaties, deels voor de

feedback vanuit de praktijk en deels om in te

spelen op vragen en verwachtingen.

Naast meer incidentele educatieprojecten

in de rest van het land heeft de provincie

Drenthe voor vijf jaar het educatieproject

AAN DE KOOK overgenomen. Dit project

heeft het NIAf samen met Kunstbalie voor

Brabant ontwikkeld en uitgezet. Vanaf

1994 voert het NIAf met veel succes een

actief educatiebeleid. Tienduizenden

basisschoolleerlingen kennen de principes

van animatiefilm nu en hebben de afgelopen

jaren kunnen genieten van het wonder om

niet levende dingen tot ‘leven’ te brengen.

In samenwerking met Noordhoff Uitgevers

heeft het NIAf een boekje ontwikkeld en

samengesteld voor het basisonderwijs getiteld:

TEKEN- EN ANIMATIEFILMS.

Voor het hoger beroepsonderwijs en


universiteiten hebben we in 2011 vooral onze

functie als kenniscentrum kunnen inzetten.

Naast rondleidingen, colleges, lezingen en

voorstellingen hebben studenten gebruik

gemaakt van onze mediatheek en archief.

We hebben regelmatig contact met de

drie belangrijkste Nederlandse en twee

Vlaamse animatieopleidingen over vak

gerelateerde onderwerpen. Zo hebben we

meegewerkt aan de totstandkoming van de

masteropleiding animatie aan de

AKV|St. Joost.

We hebben goede contacten met de

universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Regelmatig komen studenten voor een

bepaalde periode onderzoek doen; ook dit

jaar was dat het geval.

In 2011 hebben het Onderzoeksinstituut voor

Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit

Utrecht en het NIAf de mogelijkheden

onderzocht voor een promotietraject van

onze onderzoeksmedewerker Mette Peters.

De verwachting is dat dit in 2012

geformaliseerd kan worden.

O N D E R Z O E K :

C O N T O U R E N V A N D E

A N I M A T I E C O L L E C T I E

N E D E R L A N D

Dankzij de ondersteuning van het ministerie

van OCW, Nederlands Instituut voor Beeld

en Geluid en EYE Film Instituut Nederland

hebben we in 2011 door kunnen gaan

met het onderzoek CONTOUREN VAN

DE ANIMATIECOLLECTIE NEDERLAND. In

2012 wordt dit afgerond met een rapport.

Het is jammer dat er door het ministerie

van OCW bezuinigd is op het project

BEELDEN VAN DE TOEKOMST. Hierdoor

komen de restauratie, conservering en

digitalisering van verschillende Nederlandse

animatiefilms die in ons onderzoek zijn

beschreven in het gedrang. Met EYE wordt

gezocht naar een oplossing. Het is van

belang dat een vervolg wordt gegeven

aan dit inventarisatieonderzoek.

Vanwege de bezuinigingen en de politieke

BANANA LEAVES (afscheid Paul Moggré) - Sjaak Rood

b e s t u u r s v e r s l a g

19


situatie zijn we nog niet aan een nieuw

onderzoek begonnen.

P u b l i c a t i e s

Ook dit jaar hebben we meegewerkt

aan het realiseren van nieuwe publicaties

over animatie, met name aan het nieuwe

Engelstalige tijdschrift Animation Practice,

Process & Production, waarin zowel een artikel

heeft gestaan over ons onderzoeksproject

maar ook een artikel over de animatieinstallatie

HANDELINGEN van Maarten Isaäk

de Heer. We hebben deze animatie-installatie

productioneel begeleid en gedistribueerd,

onder andere naar de Wereldexpo in

Shanghai.

Verder is in 2011 gewerkt aan de

voorbereiding van een themanummer

Animatie voor het Tijdschrift

Mediageschiedenis, dat in juni 2012 uitkomt.

POESIA FANTASIA: MEAT - Leevi Lehtinen

20 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

P R O M O T I E E N D I S T R I B U T I E

F e s t i v a l d i s t r i b u t i e

In 2004 hebben producenten van animatiefilms

zich sterk gemaakt dat het NIAf de festival -

distributietaak van hun animatiefilms uitvoert door

bij het ministerie van OCW te bepleiten dat het

NIAf daarvoor extra geld zou krijgen. Ook de Raad

voor Cultuur adviseerde positief hiervoor. Sindsdien

is deze activiteit alleen maar gegroeid en is het

NIAf wereldwijd bekend bij animatiefilmfestivals als

vraagbaak voor Nederlandse animatiefilms.

In 2011 hebben we naar meer landen

Nederlandse animatiefilms gedistribueerd ten

opzichte van 2010, namelijk naar 47 landen

(2010: 39). Het aantal festivals dat ons vraagt om

films op te sturen voor selectie, stijgt.

Feit is dat een centrale distributie van

Nederlandse animatiefilms vele voordelen heeft,


POESIA FANTASIA: PORKKANA - Leevi Lehtinen

b e s t u u r s v e r s l a g

21


performance IT’S ALL OVER NOW BABY BLUE - Leevi Lehtinen

waaronder reductie van kosten; centraal

aanspreekpunt voor het buitenland en meer

bekendheid aan de films. De producenten

en filmmakers zijn zeer tevreden over de

uitvoering van de festivaldistributie waarvoor

ze zelf een deel mee financieren.

Nederlandse animatiefilms die door het

NIAf gedistribueerd worden hebben in 2011

wereldwijd 25 prijzen gewonnen

(in 2010:16 en in 2009: 33)

Website en sociale media

In 2011 is het NIAf-communicatieplan

vernieuwd. Op basis hiervan hebben we

onze website vernieuwd en wordt via Twitter,

Vimeo, YouTube en Facebook contact

gehouden met verschillende doelgroepen

voor de verschillende activiteiten.

Financiën en exploitatie

Het jaar 2011 is met een negatief saldo

afgesloten. Dit heeft in het bijzonder te

maken met een voorziening die is getroffen

voor een reorganisatie. In 2011 heeft het NIAf

22 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

van het ministerie van OCW en de gemeente

Tilburg te horen gekregen dat het niet mogelijk

is om subsidie aan te vragen voor de periode

2013 – 2016. De subsidie van de provincie

Noord-Brabant is nog onduidelijk. Door de

zeer lage zelf gegenereerde inkomsten wordt

het voortbestaan van de stichting Nederlands

Instituut voor Animatiefilm na 2012 bedreigd.

Daardoor moeten de activiteiten ontmanteld

worden.

Het NIAf heeft een reorganisatievoorziening

gevormd in aansluiting op wat hierover is

geregeld in de richtlijnen van het ministerie

van OCW en de Richtlijnen voor de

jaarverslaggeving. De voorziening betreft

een mogelijke uitstroom van gelden

vanwege de afkoop van arbeidscontracten,

ontslagvergoedingen en afkoop van

huisvestingscontracten.

In oktober 2011 heeft het NIAf een overzicht

van de frictiekosten ingediend bij het ministerie

van OCW aangaande de te verwachten

kosten na afloop van de kunstenplan periode

2009-2012. De in deze frictiekosten begroting


opgenomen bedragen behelzen tevens de

ontmantelingskosten van de organisatie en

lopende personeelskosten en huisvestingskosten

voor de periode 2013-2014.

Pas in de laatste week van 2011 werd de

uiteindelijke subsidietoekenning van de

gemeente Tilburg duidelijk - en is de tweede

helft van de subsidie van de gemeente

ontvangen. Het besluit van de gemeente

Tilburg in 2010 om voor 2011 geen subsidie

meer voor het NIAf beschikbaar te stellen

heeft zeker in de eerste helft van het jaar veel

problemen opgeleverd. We hebben o.a. ons

activiteitenprogramma aangepast en de

provincie om voorschotten gevraagd om in juni

2011 de salarissen te kunnen betalen. Achteraf

gezien hebben we toch nog veel kunnen

realiseren, dankzij de flexibele instelling en

vindingrijkheid van onze medewerkers.

Het wordt wel steeds moeilijker om fondsen te

krijgen voor specifieke activiteiten. Zo zijn we bij

alle denkbare fondsen geweest om een dvd

te realiseren ter gelegenheid van de bekende

animatiefilmer Børge Ring (Oscar in 1986), die in

2011 90 jaar is geworden.

Elk fonds waardeerde de activiteit maar geen

enkel fonds had er geld voor beschikbaar.

Uiteindelijk hebben we wel van het VSBfonds

een kleine bijdrage gekregen voor het

begeleidende boekje.

In het kader van nieuwe Europese regelgeving

mogen filmprojecten voor korte films ten

hoogste voor 75% gefinancierd worden uit

overheidsbijdragen. Dit betekent dat als

een NIAf-animatieproject met een externe

producent een aanvraag indient voor realisatie

van een animatiefilm daarbij niet meer de

investering van het NIAf mag worden opgeteld.

Dit heeft consequenties voor de NIAf-rechten en

het eventueel profiteren van grote successen

na oplevering.

Door diezelfde regelgeving wordt het ook

moeilijker om, zoals tot nu toe regelmatig is

gebeurd, bij het Filmfonds afwerksubsidie aan te

vragen voor NIAf-films.

Tot slot merken we dat het door de grotere

werkdruk en de bezuinigingen in het onderwijs

moeilijker wordt om educatieprojecten op te

zetten en meer inkomsten te genereren voor

educatie.

HISTORY OF PETS - Kris Genijn

b e s t u u r s v e r s l a g

23


P e r s o n e e l s b e l e i d

Om meer aandacht te geven aan exposure

is een parttime junior zakelijk leider in dienst

getreden. Dat was al lang een grote wens

van het NIAf, die in december 2010 in

vervulling ging. Een tegenvaller was dat we

het contract na één jaar moesten beëindigen

vanwege de onzekere financiële situatie van

het NIAF. Deze situatie was ook mede een

reden voor het vertrek van onze medewerker

educatie die fulltime is gaan werken voor de

animatieafdeling van AKV|St. Joost. Gelukkig

konden we snel op parttime basis in de

vacature voorzien, maar met minder uren.

Met ingang van januari 2011 is een nieuwe

parttime office manager aangesteld met een

zwaarder profiel dan daarvoor.

HISTORY OF PETS - Kris Genijn

24 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

C U L T U R A L G O V E R N A N C E

Met ingang van januari 2011 is een nieuw

bestuurslid aangetreden. Haar naam is Lisette

Looman. Zij is Group Content & Production

Manager bij Telescreen. Suzanne van Voorst is

uit het bestuur getreden. Zij heeft de maximale

periode voor lidmaatschap van het bestuur

volgemaakt. Wij bedanken haar voor haar

bestuurlijke inzet voor het NIAf.

In 2011 zijn er vier bestuursvergaderingen

geweest.


HISTORY OF PETS - Kris Genijn

b e s t u u r s v e r s l a g

25


B E S T U U R , D I R E C T I E , M E D E W E R K E R S E N S T A G I A I R E S

S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r

Functie Naam Jaar van aantreden Woonplaats

Voorzitter Dr. Jan Boelhouwer 2006 Tilburg

Secretaris Mr. Frank Melis 2010 Amsterdam

Penningmeester Johan Verzyck 2007 Gent (B)

Lid Gerrit van Dijk 1993 Haarlem

Lid Drs. Frank Peijnenburg 2002 Amsterdam

Lid Erik van Schaaik 2010 Arnhem

Lid Drs. Lisette Looman 2011 Leiden

R o o s t e r v a n a f t r e d e n

Dr. Jan Boelhouwer wnd. Burgemeester Bernheeze 2015

Drs. Frank Peijnenburg intendant artistieke film van het Filmfonds

en filminkoper A-Film 2012

Johan Verzyck scenarist, boekhouding financieringscel Intermixt 2012

Gerrit van Dijk regisseur en animator 2013

Mr. Frank Melis advocaat en auteursrechtspecialist 2015

Erik van Schaaik regisseur, producent, animator en componist 2015

Drs. Lisette Looman producent Telescreen / M4E 2016

N e v e n a c t i v i t e i t e n v a n b e s t u u r s l e d e n

Jan Boelhouwer

- President-commisaris GasNed

- Lid Raad van Toezicht Theaters Tilburg (tot april 2011)

- Voorzitter Stichting Korrelatie

- Lid Universiteitscabaret UvT Tilburg

Johan Verzyck

- Scenarioadviseur Lunanime (Gent), Mergan Telewerken (Brussel)

Hogeschool St. Lukas (Brussel) en diverse ad hoc-opdrachten

- Selectiecommissie Animatie Vlaams Audiovisueel Fonds (Brussel)

Frank Peijnenburg

- Lid van Raad van Toezicht MC Theater Amsterdam

26 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


D i r e c t i e e n m e d e w e r k e r s

Functie Naam Indiensttreding Fte

Directeur Ton Crone 1993 1.0

Medewerker onderzoek

en collecties Drs. Mette Peters 1996 0.8

Technisch begeleider Peter van de Zanden 1996 1.0

Medewerker distributie,

mediatheek en webbeheer Ursula van den Heuvel 2000 0.8

Medewerker educatie

en exposities Paul Moggré (tot 01-02-2011) 2000 0.6

Medewerker onderzoek Drs. Peter Bosma (tot 31-12-2011) 2010 0.2

Junior zakelijik leider Drs. Sandra Muller (tot 01-12-2011) 2010 0.5

Office Manager Wendy Voermans (vanaf 01-01-2011) 2011 0.5

Medewerker educatie en

exposities Erik van Drunen (vanaf 01-03-2011) 2011 0.5

D e a d v i e s c o m m i s s i e v o o r o n d e r z o e k b e s t a a t u i t

Prof. Dr. Bert Hogenkamp (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Instituut voor

Beeld en Geluid)

Prof. Dr. Frank Kessler (Universiteit van Utrecht)

Drs. Walter Swagemakers (EYE Film Insituut Nederland)

Prof. Dr. Ed Tan (Universiteit van Amsterdam)

S t a g i a i r e s e n v r i j w i l l i g e r s

Stagiair: Joris Huijbrechts (1992)

Stageperiode: 1 september 2010 t/m 15 januari 2011

Opleiding: Mediatechnology, ROC Tilburg

Stagiair: Jeremy Evers(1994)

Stageperiode: 1 september tot 31 december 2011 (en langer tot in 2012)

Opleiding: Media Developer ROC - Tilburg

Stagiair: Nienke Schipper(1991)

Stageperiode: 1 september tot 31 december 2011 (en langer tot in 2012)

Opleiding: Media Vormgeving Animatie - Koning Willem I College Den Bosch

b e s t u u r s v e r s l a g

27


Stagiair: Courtney Sheehan(1988)

Stageperiode: 4 oktober tot 9 november 2011

Onderzoeksbeurs: ‘Thomas J. Watson Fellowship’ Grinnel College, USA

Vrijwilliger collectie beheer: Ole Schepp

Vrijwilliger ICT: Dennis Ardonne

M e d e w e r k e r s e n w e r k g e r e l a t e e r d e f u n c t i e s

Ton Crone

- Penningmeester van de Vereniging Nederlandse Animatie Producenten

(sinds 2005) www.vnap.nl

- Lid van de Federatieraad Filmbelangen

(sinds 2003) www.filmbelangen.nl

- Plaatsvervangend lid van de Commissie Animatie van het Vlaams Audiovisueel Fonds

(sinds 2006) www.vaf.be

- Lid werkveldcommisie Visuele Communicatie

Academie voor Beeldende Vorming Fontys Hogescholen, Tilburg

(sinds 2007 tot september 2011)

Mette Peters

- Buitenpromovenda bij het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht

Ursula van den Heuvel

- Gecertificeerd Bedrijfshulpverlener

(sinds 2005)

- Gecertificeerd Preventiemedewerker

(sinds 2006)

Peter van de Zanden

- Certificaat Praktijkopleider GOC

(sinds 2009)

- Gecertificeerd Bedrijfshulpverlener

(sinds 2006)

- Gecertificeerd Preventiemedewerker

(sinds 2005)

28 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Paul Moggré

- Docent Animatie Avans I AKV St. Joost, Breda

(sinds 2000) www.stjoost.nl

- Bestuurslid VKAV, Vereniging Audiovisuele

Educatie

(sinds 2007) www.vkav.nl

Erik van Drunen

- Docent Theorie van de Animatie, Sint-Lukas

Brussel

www,sintlukas.be

- Jurylid Fantoche International Animation Festival

Baden / Zwitserland

www.fantoche.ch/2011

- Lid préselectiecommissie British Animation

Awards

www.britishanimationawards.com

- Gastdocent Koning Willem I College

’s-Hertogenbosch

www.kw1c.n1

- Adviseur animatie en documentaire

Mediafonds

www.mediafonds.nl

- Jurylid Zwols Animatiefilmfestival

www.zwolsanimatiefilmfestival.nl

- Adviseur SNS Reaalfonds

- Gecommitteerde eindexamen masterstudie

animatie KASK in Gent

- Jurylid animatiewedstrijd De Lijn

Centraal Museum Utrecht

Medewerkers hebben de volgende activiteiten

bezocht voor het bijhouden van hun kennis,

netwerk en voor het geven van lezingen en

presentaties:

- Arthouse Filmbeurs, Verkadefabriek / Den Bosch

(meerdere malen)

- Test_Lab-avonden, V2_ / Rotterdam

(meerdere malen)

- Expositie Shadowdance, Kunsthal KAdE,

Amsterfoort (januari)

- International Film Festival Rotterdam

(januari/februari)

- Expositie Luc Tuymans Brugge (januari)

- Expositie Fons Schiedon, MU Eindhoven (februari)

- AKV | St.Joost netwerkbijeenkomst

- Berlinale, Duitsland (februari)

- Binger Filmlab workshop Thomas Mai,

Amsterdam (februari)

- Anima, Brussel (maart)

- Go Short Festival, Nijmegen (maart)

- Festival Monstra Lisboa, Portugal (maart)

- Society for Animation Studies Conference,

Athene,

Griekenland (maart)

- Internationales Trickfilm Festival, Stuttgart,

Duitsland (mei)

- FMX: International Conference on Animation,

Effects, Games and Digital Media, Stuttgart

(mei)

- International Animation Film Festival, Annecy,

Frankrijk (juni)

- Kecskemét Animation Festival, Hongarije (juni)

- Afstudeerpresentatie Batchelor Animatie

AKV | St.Joost, Breda (juni)

- Afstudeerpresentatie Master Animatie

AKV | St.Joost, Breda (september)

- IBC Amsterdam (september)

- Lowlands Festival (augustus)

- Fantoche, Zwitserland (september)

- Nationaal Film Festival voor Scholieren,

Lelystad (september)

- KLIK! Amsterdam Animation Festival (september)

- Nederlands Film Festival, Utrecht (september)

- Cinekid, Amsterdam (oktober)

- Playgrounds Audiovisual Arts Festival,

Tilburg (oktober)

- Dutch Design Week, Eindhoven (oktober)

- KLIK Special, Amsterdam (november)

- STRP Festival, Eindhoven (november)

- Lancering KONKAV, AKV | St.Joost, Breda

(december).

- Opening Huis voor Beeldcultuur, Breda

(december).

b e s t u u r s v e r s l a g

29


L e e v i L e t h i n e n

30 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

drie


3

k w a n t i t a t i e v e

g e g e v e n s

K W A N T I T A T I E V E G E G E V E N S N I A f 2 0 0 7 , 2 0 0 8 , 2 0 0 9 E N 2 0 1 0

M A S T E R C L A S S E S v o o r p r o f e s s i o n a l s

plaats periode deelnemers

2 0 0 8

Chris Hinton Tilburg juni 16

Kyle Balda Tilburg juni 27

Paul Wells Tilburg mei 8

Peter Wassink Tilburg oktober 10

totaal 61

2 0 0 9

Konstantin Bronzit Tilburg januari 15

Uri & Michal Kranot Tilburg april 13

Andreas Hykade Tilburg september 12

Karsten Kiilerich en Aaron Springer, deel 1 Amsterdam oktober 80

Karsten Kiilerich en Aaron Springer, deel 2 Amsterdam oktober 80

Mark Walsh Kaatsheuvel december 44

Paul Wells Enschede december 10

totaal 254

2 0 1 0

Kevin Tod Haug / filmacademie Amsterdam oktober 35

Kevin Tod Haug / cinekid Amsterdam oktober 150

Kevin Tod Haug, Paul Fulker en Pascal Herold Amsterdam oktober 75

Théodore Ushev en Karin Wehn Tilburg november 14

Lance Weiler en Anita Ondine Amsterdam december 24

totaal 298

2 0 1 1

Piet Kroon Amsterdam mei 16

Igor Kovalyov Amsterdam oktober 14

Piotr Dumala Amsterdam december 10

totaal 40

k w a n t i t a t i e v e g e g e v e n s

31


A N I M A T I E W O R K S H O P S

32 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

plaats periode bezoekers

2 0 0 8

Koning Willem II College Tilburg jan/mrt, nov/dec 15 ( 2 groepen)

Campus Nieuw West Amsterdam maart 8

Beeldenweek II Tilburg maart/april 2125

Markiezaat College Bergen op Zoom juni 10

Mytylschool Tilburg september 300

Nationaal Film Festival voor Scholieren Lelystad september 32

Stichting ToBe: De Wegwijzer Schiedam oktober 36

Avontuurtje / Cinekid Tilburg oktober 15

Hetty Presenteert Tilburg november 30

Frans Hals Museum Haarlem december 30

Totaal 2601

2 0 0 9

Koning Willem II College Tilburg jan/mrt, nov/dec 18 ( 2 groepen)

Sint Lucas Amsterdam maart 25 ( 2 groepen)

Jacob Roeland Lyceum Tilburg maart/april 30 ( 2 groepen)

Amhoefse akkers Bergen op Zoom juni 18

Nationaal Film Festival voor Scholieren Lelystad september 20

Fonds voor Cultuurparticipatie Lelystad september 12

Cinekid Schiedam oktober 12

Basisschool Meander Tilburg oktober 75 ( 3 groepen)

Verkadefabriek Tilburg november 320 ( 4 groepen)

Kunstbalie, Odulphus Lyceum Haarlem december 160 ( 2 groepen)

Totaal 690

2 0 1 0

Workshop in NMB studenten KW1 Den Bosch maart 28

Project Aan de kook Noord-Brabant jan/dec 3800 (62 scholen, 167 groepen)

Kinderfestival 013, basisschool Yore Tilburg oktober 51

Kinderfestival 013, De Bodde Tilburg oktober 24

Vertoning workshopresultaten in 013 Tilburg oktober 700

Animatielessen Koning Willem II College Tilburg januari/maart 12

Workshop leader maken voor het NFFS Lelystad september 36

Workshop lanimatie Jan van Besouw Goirle oktober 22

Workshop 2College Jozef Tilburg oktober 16

Totaal 4689

2 0 1 1

Project Aan de kook Noord-Brabant jan/dec 2621

Docentencursus Anim. op Locatie / Theresialyceum Tilburg januari 7

Koning Willem II College (cursus) Tilburg maart/april 15

Docentencursus Animatie op Locatie / Pius X Bladel april/juni 7

Startworkshops Anim. op Locatie / Theresialyceum Tilburg april/mei 104

Nationaal Film Festival voor Scholieren (II 8-12 jaar) Lelystad september 30

Nationaal Film Festival voor Scholieren (II 12-18 jaar) Lelystad september 36

Workhop finalisten Kunstbende Noord-Brabant Tilburg juni 8

Workshop Jan-Ligthart-Rendierhof Tilburg april 650

Eigen Zaak Light KW1 College Den Bosch september/oktober 6

Totaal 3484


L E Z I N G E N E N S P E C I A L E P R O G R A M M A ’ S

plaats periode bezoekers

2 0 0 8

Filmfoyer: Robin Noorda Tilburg maart 14

Startbijeenkomst Beeldenweek Tilburg maart 75

Animatietour 2008 diverse plaatsen april/nov 584

Filmfoyer: Thomas Meyer-Hermann Tilburg mei 16

Filmfoyer: Chris Hinton Tilburg juni 14

Presentatie 15 jaar NIAf Tilburg september 100

Playgrounds Festival: Erik Jan de Boer Tilburg oktober 200

Playgrounds Festival: Sil van der Woerd Tilburg oktober 200

HAFF: college Universiteit van Utrecht Utrecht oktober 53

HAFF: Programma Experimentele Film Utrecht november onbekend

Themawerkgroep NFTA Amsterdam december 15

Totaal 1271

2 0 0 9

Filmfoyer: Paul Wells Tilburg maart 36

Filmfoyer: Uri & Michal Kranot Tilburg april 29

Centre Pompidou: Monique Renault Parijs mei 300

Filmfoyer: Paul Driessen Tilburg mei 32

Filmfoyer: Simon Pummel Tilburg juni 17

SAS Conferentie Atlanta USA juli 29

Grublit: Absurde Animatiefilms Tilburg september onbekend

Noisivision Breda oktober onbekend

Playgrounds: Mark Walsh Tilburg oktober 700

NIAf/Film Fonds/VNAP: producentenlunch Kiilerich Amsterdam oktober 20

NIAf/Cinekid/NFTA: Wells, Springer, Kiilerich I Amsterdam oktober 100

NIAf/Cinekid/NFTA: Wells, Springer, Kiilerich II Amsterdam oktober 80

Big Cartoon Festival: Nederlandse animatie Rusland okt/nov onbekend

Bradford: Nederlandse animatie Engeland november onbekend

Forum over animatieopleidingen tijdens HAFF dl 2 Utrecht november 50

KNAW Animatiemiddag Amsterdam november 150

Totaal 1543

2 0 1 0

Lezing Paul Driessen/Noordbrabants Museum Den Bosch 28

Lezing Mette Peters/Noordbrabants Museum Den Bosch 22

Lezing Janneke van de Kerkhof/NB Museum Den Bosch 21

Kunstbezoek op het NIAf Tilburg april 32

Conferentie Schrijven en E-culture Delft juni 98

Animatielezingen Uitlokdag Verkadefabriek Den Bosch september 315

Totaal 515

k w a n t i t a t i e v e g e g e v e n s

33


L E Z I N G E N E N S P E C I A L E P R O G R A M M A ’ S

( v e r v o l g )

plaats periode bezoekers

2 0 1 1

Lezing Frodo Kuipers / BROET Eindhoven maart 40

Introductie Robin Noorda / Go Short Nijmegen maart onbekend

Animatielezingen Uitlokdag / Verkadefabriek Den Bosch september 300

NFF / special Børge Ring Utrecht september 200

NFF / forum ‘Animatie in de lift’ Utrecht september 76

Netwerkbijeenkomst CiST presentatie animatie VO Tilburg oktober 8

Kunstbalie marktpl.overl. presentatie animatie VO Oisterwijk november 15

College Universiteit Utrecht Utrecht november 67

Totaal 666

R O N D L E I D I N G E N O P H E T N I A f

plaats herkomst periode bezoekers

2 0 0 8

Studenten Academie St. Lukas Brussel januari 10

Minister Plasterk Den Haag maart 5

Studio Mooves Amsterdam juni 3

19 rondleidingen basisscholen Tilburg april 475

Studenten Academie Willem de Kooning Rotterdam september 26

Studenten Academie Minerva Groningen november 25

Totaal 544

2 0 0 9

Studenten Universiteit van Amsterdam Amsterdam maart 9

Studenten AKV | St.Joost Breda mei 12

Totaal 21

2 0 1 0

In expositie NBmuseum aan studenten Den Bosch jan/april 55

Studenten Minerva Groningen maart 25

Studenten Academie Willem de Kooning Rotterdam oktober 13

Studenten Universiteit van Amsterdam Amsterdam oktober 5

Totaal 98

2 0 1 1

Studenten Academie Willem de Kooning Rotterdam december 15

Studenten Master Animatie AKV | St.Joost Breda november 9

Totaal 24

34 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


( B I J D R A G E N A A N ) E X P O S I T I E S

plaats periode bezoekers

2 0 0 8

Centrum voor Beeldende Kunst Groningen april/juli 2000

Hamelen, Hilversum, Heerlen

2 0 0 9

Heerlen okt/nov 8000

Paul Driessen expositie in Kroatie

2 0 1 0

Hrvatska januari onbekend

De Fantasiefabriek, animatie in Nederland

2 0 1 1

Den Bosch jan/april 22.205

Dutch Design Week Eindhoven oktober 40.000

A N I M A T I E A T E L I E R S 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

Kandidaten 33 - 30 -

Aantal kandidaten voor selectie 16 22 - 30

Aantal beschikbare plaatsen 2 3 - -

Geselecteerd 4 zie 2010 4 -

I N T E R N E T (totaal aantal unieke bezoekers) 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

NIAf website 30.940 18.237 20.660 30.440

Educatieve pagina’s NIAf website 1.748 1.551 4.826 2.833

De Fantasiefabriek, animatie in Nederland, Den Bosch 32.473

D I S T R I B U T I E I n t e r n a t i o n a a l 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

festivals 115 243 177 284

theaters 44 47 6 34

in speciale programma’s 168 36 159

totaal 59 458 219 477

D I S T R I B U T I E N e d e r l a n d 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

festival 26 34 33 21

theater 56 52 32 22

in speciale programma’s 37 16 54

totaal 82 123 81 97

D I S T R I B U T I E f e s t i v a l a a n m e l d i n g e n 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

Nederland 48 59 53 60

Internationaal 391 545 454 809

totaal 439 605 507 869

MEDIATHEEK aanwinsten 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

boeken 45 52 66 87

dvd’s 107 95 99 69

cd-roms 1 0 1 0

VERKOOP 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

dvd’s Nederland 362 106 360 111

dvd’s Internationaal 45 12 19 67

boeken Nederland 44 53 91 40

boeken Internationaal 2 2 2 6

k w a n t i t a t i e v e g e g e v e n s

35


K r i s G e n i j n

36 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

vier


4

f u n c t i o n e l e

e x p l o i t a t i e r e k e n i n g

b a l a n s 2 0 1 1

HISTORY OF PETS - Kris Genijn

f u n c t i o n e l e e x p l o i t a t i e r e k e n i n g & b a l a n s

37


F U N C T I O N E L E E X P L O I T A T I E R E K E N I N G

38 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

2011 Begroting 2010

€ € €

B a t e n

Directe opbrengsten 48.375 69.700 38.897

Indirecte opbrengsten 3.089 - 5.836

Totaal opbrengsten 51.473 69.700 44.733

B i j d r a g e n

Subsidie Ministerie van OCW 465.004 429.000 489.084

Subsidies overige overheden 248.469 200.000 243.324

Overige bijdragen - 45.000 6.604

Totaal bijdragen 713.473 674.000 739.012

Som der baten 764.946 743.700 783.745

L a s t e n

Beheerslasten:

Personeelslasten 93.051 64.500 69.041

Materiële lasten 627.562 219.200 249.415

Activiteitenlasten:

Personeelslasten 258.042 240.500 270.607

Materiële lasten 165.505 219.500 157.986

Som der lasten 1.144.160 743.700 747.049

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening ( 379.214 ) - 36.696

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 240 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten 94 - 1.261

Saldo rentebaten en lasten ( 146 ) - 1.261

Buitengewone lasten - - -

E x p l o i t a t i e s a l d o ( 379.068 ) - 35.435


B A L A N S P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1

A C T I V A 31-12-2011 31-12-2010

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 39.975 66.291

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 11.335 10.158

Vorderingen en overlopende activa 44.380 38.386

Liquide middelen 75.944 36.753

131.659 85.297

T o t a a l a c t i v a 171.634 151.588

P A S S I V A 31-12-2011 31-12-2010

€ €

EIGEN VERMOGEN

Algemen eserve / cumulatief verliessaldo ( 323.965 ) 55.103

Bestemmingsfonds OCW - -

( 323.965 ) 55.103

VOORZIENINGEN 392.574 -

LANGLOPENDE SCHULDEN 4.161 5.685

KORTLOPENDE SCHULDEN

EN OVERLOPENDE PASSIVA

Schulden aan leveranciers 6.776 13.589

Belastingen en premies sociale verzekeringen 25.526 13.325

Overige schulden 20.500 20.903

Overlopende passiva 46.062 42.983

98.864 90.800

T o t a a l p a s s i v a 171.634 151.588

f u n c t i o n e l e e x p l o i t a t i e r e k e n i n g & b a l a n s

39


E v e l i e n L o h b e c k

40 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

vijf


5 s u m m a r y

I N T R O D U C T I O N

2011, the year under review, was extremely stormy for the Netherlands

Institute for Animation Film. Massive spending cuts were announced across

the board for the Art and Culture sector to take effect as of 1 January 2013

and the axe also struck at the roots of the NIAf. The present government is

going to curtail the development of talent and the sector responsibilities for

animation. Local and provincial support will also be withdrawn.

Resisting this and the search for possible alternatives took a great deal of

effort. This somewhat frustrated the intended further development of the NIAf

and hampered a multiplicity of activities. Despite this, thanks to the great

efforts of the NIAf staff, the Board was satisfied with what was achieved in

2011.

P O L I C Y

In 2010, at the request of the OCW (Dutch Ministry of Education, Culture

and Science), the NIAf formulated its ambitions and policy perspective in a

matrix. In September of that year this policy matrix was positively assessed

by the Council for Culture, indicating that the NIAf should be given more

opportunities to carry out activities. In December the State Secretary

for OCW sent a letter to the same Council for Culture inquiring whether

– in the light of the major spending cuts of 200 million euros as from 2013

– the function of the postgraduate and sector institutes should be further

examined. Both factors naturally influenced the course of events in 2011.

s u m m a r y

41


In December 2010 the NIAf received a letter

from the municipality of Tilburg stating that, as

of 1 January 2011, the NIAf would no longer

receive a subsidy despite the fact that in 2009

the municipality had decided to increase the

NIAf’s subsidy and to award it a subsidy up to

and including 2012. This decision also had major

consequences for 2011, because stopping the

subsidy meant that we lost approximately a

quarter of our budget for 2011. Halfway through

2011 this was reversed in relation to half the

subsidy and at the end of the year the decision

was completely reversed.

BrabantBod, an initiative of the Province of

North Brabant, was established in April 2011. In

addition to the province, the five large urban

centres (Brabantstad) and all the institutes

in Brabant that fall under the cultural basic

infrastructure (BIS) signed this manifesto. With

BrabantBod local authorities and the cultural

sector of BrabantStad made a proposal to

the government for collaboration in the main

cultural structure. “An investment in Brabant is

an investment in the future of the Netherlands.”

On 27 June coaches were even organised

to present this BrabantBod to Members of

Parliament in The Hague on the day of the

meeting of the Dutch Lower House committee

for OCW. In December, however, at the

suggestion of the Provincial Executive, the

Provincial States of Brabant decided to cut

costs by 33% for the performing arts and music

and to make no policy or budget available for

the visual arts and multimedia for the period

2013–2016.

As regards activities, overall impact and

network, 2011 was successful, but this was

42 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

overshadowed by the cutbacks. Giving

professionals the opportunity of developing

their talents further, working on the promotion

and distribution of Dutch animation films

abroad, offering primary and secondary schools

the opportunity of implementing animation

education programmes in their regular

curriculum, conducting research into Dutch

animation heritage and setting up a helpdesk

for animation professionals, all this did not matter

any more because economies would have to

be made.

In 2011 there were many consultations and

collaborations to persuade the Council for

Culture, members of the Lower House, the

Provincial States and local councils of the

necessity of the role of art in society and, in

particular, the function of animation.

Together with animation professionals and

studios, film and postgraduate institutes,

the basic infrastructure (BIS) institutions and

organisations in Brabant and relevant institutions

at home and abroad, the NIAf analysed and

brainstormed political developments, all the

more because the situation in the Netherlands

is not an isolated case but is also becoming

manifest in the rest of Europe. Instead of being

a social responsibility, culture is becoming

increasingly dependent on private support with

the accompanying arbitrariness.

The NIAf examined other financing alternatives

and sought collaborations. Contrary to what

the State Secretary for OCW stated, there

were no funds to be found in the market or

via education. On the contrary, owing to the

government’s withdrawal from the Culture


GMO APPLE - Evelien Lohbeck

s u m m a r y

43


sector, sponsors, patrons and funds also

opted out, they did not fill the gap that the

government left behind.

In our opinion the Council for Culture rightly

recommended taking a longer period of time to

carry though these spending cuts. All the more

so because changes in the infrastructure cannot

be achieved within the space of one year,

given uncertainties about the government itself

and the fact that the consequences have not

been examined.

Merger with EYE Film Institute Netherlands

In 2010 talks regarding a merger with EYE

were still in full swing. But following the State

Secretary’s letter to the Council for Culture on

17 December 2010, and the cuts that were

carried through straight afterwards, discussions

concerning projects such as the BEELDEN VAN

DE TOEKOMST heritage project came to a stop.

The situation had become too uncertain for

both merger partners.

Move to Eindhoven

Owing to all the uncertainties about the NIAf’s

perspectives, the institute’s intended move to

Eindhoven was also uncertain. In accordance

with policy, the NIAf made a full contribution

to plans for Strijp S, and specifically the former

Philips NatLabs, up to June 2011. As part of

this we drew up a business plan for the NIAf in

Eindhoven and, together with other institutes

and the municipality, we contributed to a

policy document for the development of the

Media plans. The NIAf’s presentation during the

Dutch Design Week was received with great

enthusiasm in Eindhoven.

44 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

B R I E F Q U A L I T A T I V E D E S C R I P T I O N

O F A C T I V I T I E S I N 2 0 1 1

T h e d e v e l o p m e n t o f t a l e n t

It is important and reassuring to observe that the

need among professionals for activities in the field

of talent development remains undiminished.

Most of the workshops or master classes that

we organised were overbooked. After each

masterclass or workshop we conducted surveys

into the content, presentation, facilities and

price:quality ratio of these classes. The responses

were positive to highly positive in all categories

and we took the suggestions we received into

consideration when making further plans.

The number of professionals who were keen to

participate in the artist-in-residence programme

exceeded all records in 2011. Unfortunately

no selection took place due to the uncertain

situation of the municipal subsidy and the

intended national spending cuts. Owing to

GMO KIWI - Evelien Lohbeck


this we were also unable to secure a place

specifically intended for a producer or

scriptwriter.

In an international context the NIAf is a unique

institute. We would have liked the initiatives in

various European countries to have taken more

definite shape, facilitating more exchanges and

joint projects. We had frequent contact about

programmes with our regular partners, such as

the Animation Workshop in Viborg (Denmark),

La Poudrière in Valence (France) and the

Animation Academy at Loughborough University

(United Kingdom).

In 2011 the international aspect of the artist-inresidence

programme enlarged with the arrival

of an American and a Japanese participant.

Previously, in addition to our Dutch participants,

we have had people from Belgium, Spain, Israel,

Germany and Finland.

The supervision within this programme was

PLAYING WITH CHEESE - Evelien Lohbeck

also mainly carried out by foreign professionals

or Dutch people who work abroad. This was

not so much intentional but specific expertise

is not always available in the Netherlands.

Most notably where long animation films are

concerned, we look abroad. Anticipating

developments in the Netherlands where

various long animation film projects are being

developed, we also gave the master classes

and workshops an international accent through

the selection of Piet Kroon (Netherlands/United

States), Piotr Dumala (Poland) and Igor Kovalyov

(Russia/United States). All three have a wealth of

experience in the development and realisation

of long animation films.

The research and experimentation in which the

participants in the studios were engaged was

once again highly diverse and surprising.

We worked together with the Binger Filmlab to

make our expertise and our network available so

that they were able to organise two workshops

focusing on animation. These were specifically

intended for professionals outside the world

of animation. This was mainly because of

the specific way in which animation film was

produced and the script/storyboard came into

being.

Our achievements fell far short of our ambitions –

what we were so keen to achieve in the field of

technique and production methods, television

series, interactive media and cross media. We

did not succeed because the budget at our

disposal was inadequate owing to the fact that

it was not increased and because the subsidy

from Tilburg was discontinued.

s u m m a r y

45


K N O W L E D G E A N D E D U C A T I O N

The NIAf’s educational activities focused on

primary and secondary school education.

Thanks to investments from the province

of North Brabant these were mainly spent

in the province itself where, together with

provincial organisations, the NIAf reached

thousands of pupils. The NIAf focuses on

developing and designing interesting

concepts, training teachers and supervisors

and recruiting professionals for supervision.

In addition, a great deal of time was spent

on the technical finishing of the results in

the form of short animation films, so that

the participants had a lasting memory of

their introduction to the basic principles of

animation.

Furthermore we constantly engage in

developing new models for education

projects. We work together with various

organisations, partly for feedback from

practical experience and partly to respond

to demand and expectations.

In addition to more incidental education

projects in the rest of the country, the

province of Drenthe has now taken over

the AAN DE KOOK education project. This

is a project jointly developed and set up by

the NIAf and the Kunstbalie voor Brabant.

The NIAf has pursued an active education

policy since 1994 with great success. Tens

of thousands of primary school pupils have

now become acquainted with the principles

of animation film and over the years they

have been able to enjoy the wonder of

bringing inanimate things to “life”.

46 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

In conjunction with Noordhoff Uitgevers the

NIAf developed and compiled a small book

for primary education entitled: TEKEN- EN

ANIMATIEFILMS

In 2011 we mainly focused on our function as a

centre of expertise for the higher professional

education institutes and universities. In addition

to guided tours, lectures, talks and productions,

students made use of our multi-media centre

and archives.

We had regular contact with the three most

important Dutch and two leading Flemish

animation study programmes about specialistrelated

subjects, in particular cooperating with

the establishment of the animation master’s

programme at AKV|St. Joost at the time.

We have good relationships with the University

of Amsterdam and Utrecht University. Students

regularly visited the NIAf for a specified period of

time to carry out research, and the year under

review was no exception.

BIG SIGNAL - Evelien Lohbeck


In 2011 the Research Institute for History and

Culture of Utrecht University and the NIAf

examined the possibilities for Mette Peters, our

research assistant, to gain a doctoral degree.

This is expected to be formalised in 2012.

R E S E A R C H :

C O N T O U R S O F T H E

D U T C H A N I M A T I O N

C o l l e c t i o n

Thanks to the support of the ministry of OCW,

the Netherlands Institute for Sound and Vision

and EYE Film Institute Netherlands, in 2011 we

were able to continue with the CONTOUREN

VAN DE ANIMATIECOLLECTIE NEDERLAND study.

This will be rounded off in 2012 with a report.

It is regrettable that the ministry of OCW has

economised on the BEELDEN VAN DE TOEKOMST

project. Because of this the restoration,

preservation and digitalisation of several Dutch

animation films that are described in our study

are liable to be postponed. The NIAf and EYE

searched for a solution. It is essential that this

inventory study is continued.

Owing to the spending cuts and the political

situation we did not embark on a new study.

P U B L I C A T I O N S

In 2011 we collaborated on the realisation of

new publications about animation. Notably on

the new English journal, Animation Practice,

Process & Production which contained an

article about our research project but also an

article about HANDELINGEN, the animation

installation by Maarten Isaäk de Heer. We

supervised the production and distribution of this

animation installation, including its presentation

illustratie van Evelien Lohbeck

at the World Expo in Shanghai.

In 2011 the NIAf worked on the preparation of a

special issue about animation for the Tijdschrift

voor Mediageschiedenis that will be issued in

June 2012.

P R O M O T I O N A N D D I S T R I B U T I O N

F e s t i v a l d i s t r i b u t i o n

In 2004 animation film producers made a case

for allowing the NIAf to assume the responsibility

of distributing their films at festivals and urged

the ministry of OCW to grant the NIAf extra

money for this purpose. The Council for Culture

also made a positive recommendation. Since

then this activity has flourished and the NIAf is

acknowledged as the knowledge centre for

Dutch animation films in animation film festival

circles all over the world.

s u m m a r y

47


In 2011 we distributed Dutch animation

films to more countries than in 2010,

namely to 47 countries (2010: 39; 2009: 50).

The number of festivals that applied to us

to send films for selection increased.

The central distribution of Dutch animation

films has many advantages, including

a reduction in costs and one central

contact point for abroad. Furthermore,

sending other films along with the film

requested sometimes led to several Dutch

films being selected. The producers and

filmmakers are extremely satisfied with

the film distribution and they bear part of

the costs. The Dutch animation films that

the NIAf distributed in 2011 won 25 prizes

world-wide (in 2010:16 and in 2009: 33).

Web site and social media

In 2011 the NIAf communication plan was

updated. This and other factors led to our

renewing our web site and we maintained

contact with different target groups for

the various activities via Twitter, Vimeo,

YouTube and Facebook.

voorstudies voor PATTERNS - Digna van der Put

48 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Finances and operations

A negative balance of € 379,068 accrued

over 2011. This balance was primarily

caused by taking reorganisation measures.

Because we cannot apply for a subsidy

for 2013 – 2016 from the Ministry of

OCW, the Municipality of Tilburg or quite

conceivably the Province of North Brabant,

there is a real threat of terminating the

NIAf’s activities as of 2013. A provision

has been made in order to be able to

cover the reorganisation of activities and

the accompanying discontinuation of

contracts and obligations. The municipality

of Tilburg’s decision in 2010 to no longer

make a subsidy available for the NIAf for

2011 certainly created many problems in

the first half of the year. We were obliged

to adjust our activities programme because

we had less money to spend. We even had

to apply to the province to bring forward

advance financing in order to be able to

pay the salaries in June. The uncertainty

and unrest prevented us from pressing

ahead with our programme. With hindsight

we were, nevertheless, able to achieve a


voorstudie voor PATTERNS - Digna van der Put

s u m m a r y

49


great deal, thanks to the flexible attitude and

resourcefulness of our staff.

It is becoming increasingly difficult to acquire

funds for specific activities. We applied to

every conceivable fund to produce a DVD

on the occasion of the 90 th birthday in 2011 of

Børge Ring, a well-known animation filmmaker,

(Oscar in 1986). All the funds appreciated the

gesture but none of them had any available

money due to limited finances. We eventually

received a modest sum from the VSBfonds

for the production of a small accompanying

booklet.

Within the framework of new European

legislation, film projects for short films may be

financed from government contributions up

to a maximum of 75%. This means that if a NIAf

animation project with an external producer

submits an application for realisation, the

NIAf’s investment may no longer be added as

was customary. This has consequences for the

NIAf’s rights and ability to capitalise on possible

big successes upon completion.

potloodtekeningen voor lijntest PATTERNS - Digna van der Put

50 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

This same legislation also makes it more difficult

to apply for a finishing subsidy for NIAf films from

the Filmfonds, as has regularly been the case up

to now.

Due to the growing pressure of work in

education, owing to the spending cuts, we also

observed that it was becoming increasingly

difficult to market education projects and

consequently generate more revenues for

education.

P e r s o n n e l p o l i c y

For the first time in our existence we were able to

pay more attention to our “exposure” with the

arrival of a part-time junior business manager.

This had long been a dream that was fulfilled in

December 2010. It was a disappointment that

we had to discontinue the contract after one

year owing to the uncertain subsidy situation

and the NIAf’s perspectives. That was also

one of the reasons for the departure of our

education officer who took up a full-time post at

the animation department at AKV|St. Joost in


Breda. Luckily we quickly filled the vacancy on a

part-time basis, but for fewer hours.

As of January a new part-time office manager

was appointed with a stronger profile than

previously.

C u l t u r a l G o v e r n a n c e

As of January Lisette Looman was appointed

as a new board member. She is Group Content

& Production Manager at Telescreen. Suzanne

van Voorst resigned from the board because

she had completed the maximum period for her

term of office as a member.

Four board meetings were convened in 2011.

Masterclass Piet Kroon schetsen - Digna van der Put

voorstudie voor PATTERNS - Digna van der Put

s u m m a r y

51


A n n e B r e y m a n n

52 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

zes


2

6

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

T A L E N T O N T W I K K E L I N G :

P R O F E S S I O N A L S S H O R T S A N D F E A T U R E S

Drie intensieve masterclasses en een serie workshops Acting & Mime zijn

dit verslagjaar georganiseerd. De masterclasses zijn voor professionals en

studenten van buiten het NIAf en natuurlijk de deelnemers aan ons

Artist-in-Residence-programma (AiR-programma). In veel gevallen moeten

we mensen teleurstellen omdat er meer geïnteresseerden zijn dan we

kunnen toelaten.

Met een aantal lange Nederlandse animatieplannen in verschillende stadia

van ontwikkeling is ervoor gekozen bij de praktijk aan te sluiten en de focus

op de lange animatiefilm te leggen. Drie meesters met een staat van dienst

in de internationale (lange) animatiefilm kwamen naar Tilburg: Piet Kroon

(Nederland, USA), Igor Kovalyov (Rusland, USA) en Piotr Dumala (Polen).

Daarnaast hebben we meegewerkt aan twee workshops scriptontwikkeling

voor lange animatiefilms bij het Binger Filmlab.

Masterclass Piet Kroon (19 - 24 mei 2011)

A THOUSAND PICTURES (AND AS FEW WORDS AS POSSIBLE!) DE

DEMYSTIFICATIE VAN HET CREATIVE PROCES.

De Nederlandse scenarioschrijver en regisseur Piet Kroon werkt al meer

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

53


Masterclass van Piet Kroon

dan vijftien jaar in de Amerikaanse

speelfilmindustrie. Hij co-regisseerde de

animatiesequenties van de film OSMOSIS

JONES en schreef en ontwikkelde

verschillende speelfilmprojecten, onder

andere voor Walt Disney Feature Animation.

Als story artist werkte hij aan films als SHREK 2

en DESPICABLE ME.

In de zesdaagse masterclass lichtte Piet

Kroon aan de hand van praktijkvoorbeelden

het feature animation story process toe

en ging hij diepgaand in op belang en

ontwikkeling van script, storyboard en

animatic. Piet Kroon wil het creatieve proces

demystificeren en technieken aanreiken om

ideeën en verhaalconcepten te ontwikkelen

voor lange animatiefilms. De masterclass

had naast een theoretische component ook

een praktische. Middels praktijkopdrachten

werden de verschillende aspecten van het

story process onderzocht. Groepsgewijs werd

gewerkt aan korte narratieve filmideeën.

De recent voor de masterclass gereleasete

animatiefilm RIO, waaraan Kroon meewerkte,

vormde de basis voor een aantal casestudies

en praktijkopdrachten.

54 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Masterclass Igor Kovalyov (12 - 15 oktober 2011)

STORYBOARDEN VOOR DE MODERNE

ANIMATIEFILMPRODUCTIE (DE ZOEKTOCHT NAAR

DE BESTE OPTIES UIT TALLOZE MOGELIJKHEDEN)

Igor Kovalyov, een van de meest intrigerende

animatiefilmmakers van deze tijd, regisseerde

vele lange en korte films en series voor de

bekende Amerikaanse Klasky Csupo Studio,

zoals AAAHH REAL MONTERS!, RUGRATS THE

MOVIE, DUCKMAN, RUGRATS IN PARIS, MILCH,

HEN HIS WIFE en BIRD IN THE WINDOW. Hij was

medeoprichter van de legendarische Pilot

Masterclass van Piotr Dumula


Animation Studios in Moskou, waar hij bijdroeg

aan de ontwikkeling van vele talenten en

prijswinnende films.

Tijdens de masterclass behandelde hij, vanuit

zijn rijke praktijkervaring met commerciële en

autonome animatieproducties, iedere stap in

het proces van de moderne animatieproductie.

Hij belichtte valkuilen en visuele oplossingen

en besprak hoe de nieuwe technologie het

storyboarden van dienst kan zijn. Hierbij ging hij

in op zowel de korte als de lange animatiefilm

en de verschillen daartussen. Ook vertelde

Masterclass van Piotr Dumula

Masterclass van Igor Kovalyov

hij over de rol van de storyboard artist en

de hoofdprincipes van het storyboarden,

met aandacht voor alle ingrediënten van

het animatiefilmen: karakterontwerp, props,

achtergronden, voice-overs, beweging, stijl, et

cetera. De masterclass bestond uit casestudies

van Kovalyovs werk en korte praktijkopdrachten.

Masterclass Piotr Dumala (14 - 17 dec 2011)

Afsluiter in de rij van masterclasses met een

sterke focus op de lange film werd gegeven

door de internationaal gerenommeerde

animatieregisseur Piotr Dumala. In 2010

debuteerde hij met THE FOREST ook als

succesvol live action regisseur. Dumala is een

meester in korte en lange film, live action en

animatiefilm, artistieke en commerciële film.

Zijn speciale techniek, het etsen in gipsplaat,

bleek uitermate geschiktvoor wat hij met zijn

animatie beoogt; het doordringen van het

ultieme mysterie. Hiermee bedoelt hij dat wat

we niet begrijpen of geen naam kunnen geven.

Dumala ontvouwde in een lezing zijn filmfilosofie

en besteedde aandacht aan zijn werkwijze. Aan

de hand van een nieuwe versie van een oudere

film werden de mogelijkheden en gevolgen van

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

55


montage geïllustreerd. Op basis van zijn eigen

ervaringen belichtte hij de overeenkomsten

en verschillen van de ontstaanstechnieken

van animatie en live action. De masterclass

had een stevige praktische component: alle

deelnemers maakten een korte film, in een

techniek waarmee ze niet bekend waren en

die hen uitdaagde tot nieuwe inhoudelijke en

vormexperimenten.

Het NIAf heeft de masterclasses van 2011

geëvalueerd door enquêtes te houden

onder de deelnemers. Hiermee is veel

informatie voor de ontwikkeling en organisatie

van vervolgevenementen verkregen. De

masterclasses werden positief ontvangen en

als leerzaam en inspirerend ervaren.

Verder heeft het NIAf, in samenwerking

met HAFF(Holland Animation Film Festival)

en VNAP (Vereniging voor Nederlandse

Animatie Producenten) tijdens het Nederlands

Film Festival, het forum ANIMATIE IN DE LIFT

georganiseerd. Animatie is booming en

zit ook in Nederland enorm in de lift. Komt

de Nederlandse animatiefilm door de

voorgenomen bezuinigingen in gevaar?

We grijpen dit moment met beide handen

aan om de animatie in Nederland onder de

loep te nemen. Hoe is de stand van zaken?

Wat is er de laatste jaren allemaal bereikt en

hoe zullen de voorgenomen bezuinigingen

de animatiesector in Nederland raken?

Met: Michiel Snijders (il Luster Producties),

Bruno Felix (Submarine), Gerben Schermer

(HAFF), Ton Crone (NIAf), Maarten Koopman

(animatiefilmer en docent animatie

AKV|St.Joost). Gespreksleider was Gamila

Ylstra (directeur Binger Filmlab).

56 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

T A L E N T O N T W I K K E L I N G:

A R T I S T - I N - R E S I D E N C E

P R O G R A M M A

S e l e c t i e e n n i e u w e

d e e l n e m e r s

Er meldden zich in 2011 dertig geïnteresseerde

filmmakers voor de selectie voor het AiRprogramma.

Van binnen, maar ook van

ver buiten de eigen landsgrenzen, zoals

uit Finland, Polen, Zwitserland, Verenigd

Koninkrijk, Japan, Bulgarije, Spanje, Israël en de

Verenigde Staten. Het aantal aanmeldingen

en de belangstelling nemen nog steeds

jaarlijks toe. De selectie is echter on hold

gezet vanwege de onzekere toekomst

van het NIAf. Desalniettemin blijft het NIAf

met regelmaat nieuwe aanvragen voor

de aanmeldingsprocedure voor het AiRprogramma

ontvangen.

Op 1 juni zijn de in 2010 geselecteerde Max

Porter en Ru Kuwahata van start gegaan.

Sjaak Rood en Anne Breymann beëindigden

dit verslagjaar hun AiR-periode. De eerste

activiteit van Max en Ru was een bezoek aan

het prestigieuze animatiefilmfestival in Annecy,

waar hun film SOMETHING LEFT, SOMETHING

TAKEN in de internationale competitie draaide.

Begeleiding voor de deelnemers

van de Animatie Ateliers

Voor begeleiding kwamen in 2011 de

volgende professionals naar de

Animatie Ateliers:

- Paul Wells (Verenigd Koninkrijk, 4 dagen)

lezing en begeleiding;

- Fons Schiedon (Duitsland, 4 dagen)


SPOEKENKIEKER poppen voor tentoonstelling Neuenburg Art Week - Anne Breymann

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

57


- Johan Verzyk (België,5 dagen)colleges

scenarioschrijven voor korte film

en begeleiding

- William Dashwood (Nederland, 2, 9, 16, 23 en

30/11) cyclus workshops Acting en Mime

- Igor Kovalyov (Rusland / VS, één dag)

- Kris van Alphen (Duitsland, 2 dagen)

lezing en begeleiding

- Paul Driessen (Canada, 3 dagen)

- Evert de Beijer (Nederland, 2 dagen)

- Piotr Dumala (Polen, één dag)

Naast hun eigen projecten binnen de Ateliers

en het volgen van workshops en

masterclasses hebben de deelnemers

meegewerkt aan evenementen, zoals Dutch

Design Week in Eindhoven, en zijn enkele

belangrijke evenementen bezocht, zoals het

grootste internationale animatiefilmfestival

ter wereld in Annecy. Dit festival is door de

omvang en het programma met competities

en terugblikken een beurs die voor

producenten, filmmakers, studio’s en televisieaankopers

een belangrijke plek is om zich op

de hoogte te stellen van het nieuwe aanbod,

de laatste technologische ontwikkelingen en

trends en om collega’s te ontmoeten en te

netwerken.

fotoserie - Anne Breymann

58 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

D E D E E L N E M E R S

Animatiebegeleiding van Paul Driessen

Anne Breymann (1977, Duitsland)

Tijdens de laatste maanden van haar verblijf

aan het NIAf heeft Anne Breymann aan

diverse projecten gewerkt. Zij heeft een

fotoserie voltooid, die vergelijkbaar is met de

serie WINTER uit 2010. In dit geval ging het om

een kort verhaal in beelden. In mei heeft zij

deelgenomen aan de tentoonstelling PUPPE

UND HANDLUNG tijdens de Neuenburg Art Week

in Duitsland. Voor deze expositie maakte ze

levensgrote menselijke figuren en diverse andere

wezens, die zij positioneerde en fotografeerde

in de bossen van Friesland. Zij heeft

geëxperimenteerd met het construeren van


mechanische automaten, zoals de kartonnen

gleufautomaat ONE ARMED BANDIT, die van

gezicht verandert als je aan een hendel draait.

En verder heeft zij twee websites gemaakt: één

waarin zij haar eigen werk presenteert, en één

voor het ateliercollectief Zyklopik, een groep van

negen animatiegerelateerde kunstenaars. In juni,

na een fantastische afscheidsreis naar Annecy

met het NIAf, verhuisde Anne naar Berlijn.

www.zyklopik.de

www.annebreymann.de

Sjaak Rood (1962, Nederland)

Begin 2011 is Sjaak een samenwerking

aangegaan met producent Paul de Heer voor

zijn volgende film AT FIRST SIGHT. In april is voor dit

project een ontwikkelingssubsidie aangevraagd

bij het Filmfonds. In juli 2011 is deze aanvraag

gehonoreerd. In mei maakte Sjaak DE LIJN voor

een prijsvraag die door het Centraal Museum

in Utrecht werd uitgeschreven. De basis voor

de film wordt gevormd door één tekening

met verschillende figuren. De losse frames zijn

ogenschijnlijk toevallige composities, ontstaan

door elk figuur in het centrum te plaatsen.

Thema van de film: als je een tekening ziet zie

je de lijn niet meer, als je beweging ziet zie je

de tekening niet meer. De film werd door de

jury uitgeroepen tot winnaar. Sjaak heeft zijn

NIAf-periode in mei afgesloten, maar wordt

productioneel begeleid door het NIAf voor

de verdere realisatie van KOFFIE, z’n derde

film bij het NIAf. Hij heeft de op de computer

getekende schetsfilm opnieuw getekend op

papier in pen en inkt. Door de frames grof

na te tekenen van het computerscherm,

kon hij de schetsmatigheid van de animatie

combineren met het snelle spontane karakter

van de pentekeningen. Releasedatum is maart

2012.

www.sjaakrood.nl

Evelien Lohbeck (1983, Nederland)

Evelien heeft zich het laatste jaar vooral bezig

gehouden met haar nieuwe videoinstallatie/

short film BIG SIGNAL. In dit werk laat ze haar

publiek op een andere manier naar televisieruis

kijken. Ruis wordt gezien als een ongewenst

signaal. Maar wat is ruis eigenlijk en waar komt

het vandaan? Er gaat in ieder geval veel meer

achter ruis schuil dan wij in eerste instantie

denken. Ook maakte Evelien drie korte online

films die op YouTube te zien zijn, waarin ze

onder andere op een humoristische maar

ook kritische manier het thema genetische

manipulatie aansnijdt. Evelien heeft gedurende

fotoserie - Anne Breymann

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

59


haar

AiR-periode verschillende korte films gemaakt

voor internet en twee installaties.

www.evelienlohbeck.com

Jasper Kuipers (1985, Nederland)

In de tweede helft van zijn periode in de Ateliers

heeft Jasper de vormgeving van de personages,

attributen en sets voor de korte stop-motion

film FINITY CALLING afgerond. Hiermee is hij in

2010 gestart. Voor de karakterontwerpen is een

tamelijk afwijkend procedé ontwikkeld. Een

van de uitgangspunten was dat de karakters

een archetypische en universele kwaliteit

moesten krijgen, specifiek die van klassieke

Griekse of Romeinse beelden. Wanneer je dit

oorspronkelijke ‘perfecte’ beeld gaat vervormen

en deels vernietigen ontstaat een nieuw beeld,

dat het oorspronkelijke beeld dat we allemaal

kennen en herkennen nog bij zich draagt. Zo

ontstonden meerdere ‘personages’ die alle

terugverwijzen naar hetzelfde oorspronkelijke

beeld. Een groot deel van het jaar is besteed

aan het (her)schrijven van het scenario en de

vertaling hiervan naar een zeer uitgebreid en

gedetailleerd storyboard. Scenario, ontwerpen,

tests, storyboard en het ontwikkelde materiaal

worden gebruikt bij de aanvraag van een

realiseringssubsidie.

Hiernaast heeft Jasper in 2011 de installatie

TRACING ontwikkeld: drie verschillende series

van tweehonderd unieke tekeningen. Het

vertrekpunt is een herkenbaar icoon, dat zo

nauwkeurig mogelijk wordt overgetrokken.

Het verkregen beeld wordt vervolgens

opnieuw overgetrokken en dit proces wordt

telkens herhaald. Hierdoor ontstaan er

geleidelijk kleine afwijkingen; een langzame,

maar onophoudelijke deconstructie van het

60 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

oorspronkelijke beeld. Door de tekeningen

achter elkaar te zetten gaat het beeld, dat op

het eerste gezicht stilstaat, langzaam pulseren

en veranderen.

Frauke Striegnitz (1976, Duitsland)

In 2011 heeft Frauke vooral gewerkt aan haar

korte animatiefilm THE FAMILY. Gedurende

een intensieve storyboardingfase heeft ze

de verhaalstructuur grondig bewerkt. Daarbij

heeft zij gezocht naar een goede balans

tussen enerzijds het vertellen van een verhaal

door middel van symbolische beeldspraak

en anderzijds het acteren van de karakters,

het uitdrukking geven aan hun intermenselijke

relaties en het emotioneel vertellen van

het verhaal. In een vroeg stadium van de

ontwikkeling van het verhaal maakte Frauke

gebruik van een zelfgemaakt experimenteel

‘kaartspel’: elk karakter of symbolisch beeld

en iedere prop was afgebeeld op een aparte

kaart. Het spel werd gebruikt als hulpmiddel

om de dramatische spanningsbogen in het

verhaal te vinden. In een latere fase heeft

ze samengewerkt met mimespeler William

Dashwood en zijn alle bewegingen van

de karakters tot in detail geanalyseerd als

voorbereiding op de animatie. Het storyboard

is nu ontwikkeld tot een animatic, waarin ook

deels de keyposes van de karakters in de

belangrijkste scènes zijn opgenomen. Vooral

de begeleiding van Paul Wells, Paul Driessen en

Igor Kovalyov vond Frauke heel erg zinvol voor

haar voortgang.

Ru Kuwahata (1981, Japan/VS)

& Max Porter (1981, VS)

Ru Kuwahata en Max Porter zijn in juni 2011

begonnen als deelnemers aan de Ateliers en


fotoserie - Anne Breymann

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

61


werken samen. In de eerste drie maanden

hebben zij vier verschillende filmconcepten

ontwikkeld. Zij besloten om één concept verder

uit te werken dat specifiek aansloot bij de

ervaringen uit hun nieuwe leven in Nederland.

Tijdens de ontwikkeling van het script hebben

zij zich in hun creatieve besluitvorming bewust

laten inspireren door mensen en plaatsen

die te maken hebben met het NIAf. De korte

animatiefilm waarin meerdere karakters een

rol spelen heeft als werktitel A VERY LONG

SECOND. Max en Ru vonden inspiratie in het

idee van de relativiteit van tijd. Of, zoals Albert

Einstein het verwoordde: “Put your hand on a

hot stove for a minute, and it seems like an hour.

Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like

a minute. THAT’S relativity”. Het verhaal wordt

grotendeels verteld vanuit het gezichtspunt van

een koekoeksklok in een bakkerswinkel, wiens

leven op zijn kop gezet wordt als er een lange,

dunne vreemdeling naar de stad komt. Elk

karakter in de film heeft een andere perceptie

van tijd en ruimte, en terwijl het verhaal zich

ontvouwt, blijken hun levens een klein beetje te

zijn veranderd. De techniek is een combinatie

van traditionele stop-motion en computer

graphics: zij gebruiken handgemaakte sets en

zullen de 3D- karakters animeren met Cinema

4D-software.

www.tinyinventions.com

Digna van der Put (1980, Nederland)

De eerste paar maanden heeft Digna

onderzoek gedaan naar verschillende vormen

van projectie: o.a. camera obscura, 3D-beelden

en geanimeerde plafondprojecties geïnspireerd

op de plafondschilderingen uit de renaissance

en de barok. Met theatermaker Thomas

Brandt heeft ze een plan uitgewerkt voor een SPOEKENKIEKER poppen - Anne Breymann

62 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


theatervoorstelling waarbij de acteurs en de

animatieprojecties aan elkaar gewaagd zijn.

De tweede helft van het jaar heeft ze besteed

aan het uitwerken van een filmplan over

patronen, getiteld PATTERNS. Acrylverfschetsen

vormden hiervoor de basis en deze schetsen

zijn vertaald naar een digitale versie in het

programma TVPaint. Bij dit filmplan staat

beweging centraal. Een fanfare in blauwe

kostuums loopt tegen de stroom van een

optocht in. Deze stoet bestaat uit allerlei

verschillende soorten groepen mensen die

je in Nederland kan aantreffen in optochten,

aftochten, intochten et cetera. Als een

bewegend schilderij worden deze groepen

mensen door elkaar heen geweven.

Groepsgedrag is een thema wat met deze film

aangesneden wordt. Binnen de context van

een groep zie je dat heel bizar gedrag ineens

niet meer vreemd lijkt te zijn. Uniformen en

kostuums krijgen een belangrijke rol. De kleding

zorgt letterlijk voor uniformiteit ten koste van

de individualiteit; de behoefte van de mens

om in een groep te passen versus individuele

onderscheidbaarheid. Dupliceren is een typisch

animatieprincipe dat in deze korte film uitgebreid

wordt uitgeleefd. Deze korte film is inmiddels

in productie en wordt verwacht in de zomer

van 2012. Verder heeft Digna lesprogramma’s

ontwikkeld voor het educatieprogramma van

het NIAf, en vele animatieworkshops gegeven.

www.dignavanderput.com

Enkele oud-deelnemers hebben nog de ruimte

gekregen om verder aan projecten te werken

die ze aan het einde van hun Animatie Atelierperiode

bijna hadden afgerond:

Kris Genijn (1977, België), de film wordt verwacht

in voorjaar 2012;

Leevi Lehtinen (1978, Finland), film EGO is in

maart 2011 in Tampere in Finland in première

gegaan.

B E G E L E I D I N G / O N D E R S T E U N I N G

V A N E X T E R N E P R O F E S S I O N A L S

Door de toenemende mogelijkheden van

digitalisering stijgt ook de vraag naar begeleiding

SPOEKENKIEKER poppen - Anne Breymann

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

63


daarin. Onze helpdesk wordt door professionals

veelvuldig geraadpleegd. Brabantse filmmakers

komen regelmatig langs om begeleiding

te krijgen of apparatuur en software uit te

proberen. In het afgelopen jaar is er veel vraag

geweest naar informatie over stop-motion en

mogelijkheden om animatie in verschillende

kunstvormen te kunnen toepassen.

K E N N I S & E D U C A T I E :

B A S I S - E N M I D D E L B A A R

O N D E R W I J S

Docentencursus Animatie op Locatie

Sinds de oprichting van het NIAf in 1993 is het

altijd een aandachtspunt geweest animatie een

plek te geven binnen het primaire en voortgezet

onderwijs. Het NIAf verzorgt op verzoek vaak

workshops en lezingen in het onderwijs. Al een

tijd lag er het plan om een cursus te ontwikkelen

die docenten voorbereidt en ondersteunt om

met animatie in de klas aan de slag te gaan.

Door docenten op te leiden krijgt kennis een

duurzaam karakter en kan animatie structureler

een plek krijgen. Onderwijsinstellingen geven

aan hier behoefte aan te hebben.

Doel van de cursus Animatie op Locatie is

docenten CKV, tekenen en handvaardigheid

binnen het voortgezet onderwijs voor te

bereiden om klassikale animatielessen te

kunnen geven. Cultuur in School Tilburg

(CiST) en het NIAf haken hiermee in op

een behoefte vanuit het onderwijs naar

kennis en verdieping, de geschiedenis, de

mogelijkheden en de toepassingen van

animatie. Hiermee wordt niet alleen stilgestaan

bij definities, principes en animatietechnieken

maar wordt er ook een historische context

64 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Docentendag Animatie

geschetst en is er aandacht voor toepassingen

van animatie in het dagelijks leven en

toepassingsmogelijkheden in de klas. De cursus

geeft een theoretisch kader, een historisch

kader, inzicht in de creatieve mogelijkheden

van animatie en de animatieprincipes,

overzicht en toepassingen van verschillende

technieken, overzicht van toepassingen van

creatieve en technische animatieprincipes,

inzicht in het productieproces, handvatten

om in de lespraktijk met animatie aan de

slag te gaan, aandachtspunten voor film-

en animatietechniek, een overzicht van

beschikbare gratis software, eenvoudige

handleidingen om in schoolsituaties te

gebruiken en zicht op de plaats van animatie

in de nieuwe media. Voor verdere verdieping

zijn een begrippenlijst en een literatuurlijst

toegevoegd.

Tijdens het ontwikkelen van de cursus is

het oorspronkelijke idee van een lescahier


Docentendag Animatie

losgelaten en is alle informatie in de vorm van

een website gegoten. Hiermee is de inhoud

veel breder toegankelijk, eenvoudiger up-todate

te houden en kan rechtstreeks worden

doorgelinkt naar online voorbeelden van

geschikte films op YouTube of Vimeo. De site is in

eerste instantie bedoeld voor docenten, maar

ook voor geïnteresseerde leerlingen is het een

inspirerend vertrekpunt. De site is voor iedereen

vrij toegankelijk. De cursus is echter ontwikkeld

als een tweedaagse praktijkcursus met de site

als naslag en onderbouwing.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het

Theresialyceum in Tilburg. Het Theresialyceum

zocht al langere tijd naar een vorm om

mediabewustzijn een plek te geven binnen het

onderwijs. Animatie is daar uitermate geschikt

voor. Met special effects of beeldmanipulatie

kan animatie bij uitstek het realistische beeld

manipuleren. De digitale manipulatieve

mogelijkheden hebben het einde van de

geloofwaardigheid van de fotorealistische

representatie ingeluid. Door leerlingen bekend

te maken met de creatieve, beeldende en

manipulatieve mogelijkheden worden zij meer

bewuste en kritische consumenten. Want, wie

beeldtaal heeft leren lezen en mediaproducten

kan maken, snapt hoe de vork in de steel zit.

Media-educatie heeft hiermee een

nadrukkelijke plek gekregen binnen de cursus.

De cursus met het Theresialyceum is beschouwd

als een pilot en terdege geëvalueerd en

aangevuld.

De cursus is op verschillende momenten

aan docenten en CKV-coördinatoren

gepresenteerd, zoals het Marktplaatsoverleg

georganiseerd door Kunstbalie en een

netwerkbijeenkomst voor docenten van CiST

op het NIAf. De reacties waren enthousiast,

toehoorders geïnteresseerd. In 2012 wordt

gewerkt aan het verder wegzetten van de

cursus.

Educatieproject: AAN DE KOOK!

Het animatieproject AAN DE KOOK! is al

in januari 2010 van start gegaan. NIAf

en Kunstbalie ontwikkelden in nauwe

samenwerking het project dat in een looptijd

van een aantal jaren duizenden Brabantse

kinderen uit het primair onderwijs kennis laat

maken met de mogelijkheden, wonderen en

principes van animatie. Het project bestaat uit

een receptieve en een praktische component.

De kinderen kijken film en leren daarover,

maar maken ook zelf korte animaties. Zes

animatiefilms, die allemaal iets met koken en

eten te maken hebben, vormen de basis van

het project. Deze films vormen de basis en

inspiratiebron voor het maken van animaties in

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

65


storyboard FINITY CALLING - Jasper Kuipers

66 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


storyboard FINITY CALLING - Jasper Kuipers

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

67


de klas. Via Kunstbalie zijn het afgelopen jaar op

62 scholen(167 groepen 3 en 4) in totaal 3800

leerlingen met dit project bereikt. Dat wordt

steeds met veel enthousiasme ontvangen en

ontving ook een nominatie voor de landelijke

Filmeducatieprijzen. Ook in de periode

2013 - 2015 zullen jaarlijks zeker 2500 Brabantse

leerlingen per jaar AAN DE KOOK! gaan.

Vanaf september 2011 is ook in de provincie

Drenthe met dit educatieproject gestart.

Animatieworkshops en presentaties

Een aantal succesvolle activiteiten keert

jaarlijks terug, zoals de Verkade CKV Uitlokdag

in de Verkadefabriek (’s-Hertogenbosch).

In vier presentaties met aandacht voor

animatie, in de vorm van videoclips, games

en geanimeerde graffiti, maakten ruim

driehonderd leerlingen van havo en vwo hier

kennis met animatie en het NIAf. Ook wegens

succes verlengd is de bijdrage van het NIAf

aan het jaarlijkse Nationaal Film Festival voor

Scholieren in Lelystad. Op 19 september

gaven educatiemedewerker Erik van Drunen

en AiR-deelnemer Digna van der Put een

aantal animatieworkshops. Digna van der

Put wekte samen met basisschoolleerlingen

uitgeknipte tekeningen van de deelnemende

kinderen zelf tot leven. Een getekend

decor zorgde ervoor dat de figuurtjes echt

toneelspelen in een omgeving. Tijdens de

andere workshops focusten vo-leerlingen op

de alomtegenwoordigheid van animatie; van

speelfilm in de bioscoop, op televisie, mobiele

telefoon tot gameconsole, getekend en als

computeranimatie.

Digna van der Put verzorgde ook de

animatiecursus voor het Koning Willem

68 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

animatiecursus Digna van der Put - Koning Willem II College

II College uit Tilburg. Een klas van vijftien

leerlingen volgde een animatiecursus van tien

middagen, verspreid over drie maanden, in

het animatieatelier van het NIAf. In opperste

concentratie werkten de leerlingen hun

oefeningen in verschillende technieken uit.

In het jaar dat de docentencursus Animatie op

Locatie ontwikkeld werd volgden twee groepen

docenten de tweedaagse cursus al op het NIAf.

Na een theoretische, (animatiefilm)technische

en historische inleiding voerden de docenten

ook praktijkopdrachten uit. De cursus vormt

een goede voorbereiding voor docenten die


in de klas met animatie aan de slag willen. De

docenten die de cursus volgden ontvingen

een certificaat voor deelname. Een aantal

animatiedocenten uit de poel van docenten

en workshopgevers waarmee het NIAf nauwe

banden onderhoudt verzorgde workshops op

het Theresialyceum. Deze workshops vormden

met een animatiefilmer in de klas de aftrap

van de cursus animatie in de klas waarvoor

de docenten waren getraind. De beeldende

docenten van het Pius X College uit Bladel

en het Theresialyceum uit Tilburg zijn klaar om

klassikaal met animatie van start te gaan.

Voor Kunstbende Noord-Brabant verzorgde het

NIAf een animatieworkshop voor de finalisten

‘Animatie en Film’ Noord-Brabant 2011. Op

19 juni bezochten de acht finalisten het NIAf

en gingen aan de slag onder de inspirerende

leiding van Frodo Kuipers, voormalig AiRdeelnemer.

Kunstbende signaleerde een

laag aantal animatieaanmeldingen in de

filmcategorie en wilde met deze stimuleringsprijs

finalisten een nieuwe techniek aanbieden.

Maar liefst 650 leerlingen van de Tilburgse

basisschool Jan Ligthart-Rendierhof maakten

animatie in de themaweek waarin animatie en

drama werden verbonden. Animatiemakers en

oud-deelnemers van de Ateliers Frodo Kuipers

en Demian Geerlings verzorgden enthousiast

pixillation workshops met de nog allerkleinsten

maar ook de bijna schoolverlaters.

Vijf studenten van de mediaopleiding aan het

Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch

deden bij het NIAf hun opdracht Eigen Zaak

Light. Ze voerden als fictief ZZP-er een opdracht

uit voor een opdrachtgever. De studenten

maakten virals, bumpers en flyers voor het NIAf

en pitchten die. Ze trainden hiermee hun skills tot

volwaardig partner op de arbeidsmarkt.

K E N N I S & E D U C A T I E :

H O G E R B E R O E P S O N D E R W I J S E N

U N I V E R S I T E I T E N

In november heeft het NIAf een college

verzorgd over animatiefilm in Nederland

voor de cursus REPERTOIRE FILM, TELEVISIE EN

NIEUWE MEDIA aan de Universiteit Utrecht. In

september heeft Mette Peters advies gegeven

over de papers van de studenten aan de

Master Animatie van AKV|St.Joost uit Breda en

in november is een rondleiding verzorgd voor

de nieuwe lichting studenten van de Master

Animatie.

ontwerp header NIAf website - Jasper Kuipers

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

69


installatie TRACING - Jasper Kuipers

In december kwamen alle

propedeusestudenten animatie van

de Rotterdamse Willem de Kooning

Academie voor een studiebezoek naar

het NIAf. Het is onderdeel van hun jaarlijkse

werkveldverkenning. Met de Hogeschool voor

de Kunsten Utrecht in Hilversum zijn voor de

toekomst soortgelijke afspraken gemaakt.

PhD Onderzoek, Universiteit Utrecht

In 2011 hebben NIAf en Onderzoeksinstituut

voor Geschiedenis en Cultuur van de

Universiteit Utrecht de mogelijkheden

onderzocht voor samenwerking in verband

met een promotietraject voor Mette Peters.

In ieder geval heeft Mette deelgenomen

aan de maandelijkse PhD-seminars

georganiseerd door prof. dr. Frank Kessler. Het

promotieonderzoek zoomt in op de vroegste

animatiefilmgeschiedenis in Nederland, de

periode tussen de Wereldoorlogen. Speciale

aandacht is er voor de creatieve praktijk van

animatiefilmers, dwarsverbanden tussen film

70 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

en beeldende kunst, en diverse nationale

en internationale contexten. Ten grondslag

aan het onderzoek liggen talloze historische

bronnen, zoals publicaties in filmtijdschriften en

dagbladen, documenten, origineel artwork en

natuurlijk filmkopieën. Het corpus uit de periode

1919-1940 omvat momenteel ruim 165 geheel

of gedeeltelijk geanimeerde films, waarvan ruim

100 filmkopieën daadwerkelijk zijn overgeleverd

in de archieven van met name Nederlands

Instituut voor Beeld en Geluid en EYE Film Instituut

Nederland.

K E N N I S & E D U C A T I E :

I N F O R M A T I E C E N T R U M

Er komen wekelijks bezoekers in het

informatiecentrum voor informatie over

animatie in het algemeen of over een specifiek

onderwerp uit de animatiewereld (zoals

sounddesign voor animatiefilms, silhouettenfilms,

karakteranimatie van Disney, animatie in de

Tweede Wereldoorlog et cetera), of zij kwamen


animatiefilms bestuderen. Bezoekers van de

mediatheek komen vaak in het kader van een

onderzoek. Omdat er niets uitgeleend wordt,

brengen de bezoekers vaak langere tijd door

in de mediatheek. Een halve of hele dag is

vrij normaal. Sommige bezoekers komen ook

meerdere malen terug.

Ook informatieverstrekking, zoals over het NIAf,

onderwerpen voor spreekbeurten, algemene

info over animatie, et cetera heeft veelvuldig

plaatsgevonden via telefoon, post of e-mail.

Er zijn in het afgelopen jaar 87 publicaties en

69 dvd’s aan de mediatheek toegevoegd

en gecatalogiseerd. De nieuwe aanwinsten

zijn ontsloten in de NIAf-database, waardoor

diverse titels en onderwerpen gemakkelijk

terug te vinden zijn voor de gebruikers, er

zijn nu circa 2030 publicatietitels en 7061

filmtitels beschikbaar. In 2011 is er een nieuw

abonnement genomen op het blad ANIMATION.

PRACTICE, PROCESS & PRODUCTION. De

Aanwinstenlijst van de NIAf-mediatheek is het

afgelopen jaar tweemaal gepubliceerd op de

NIAf-website.

Sinds de catalogus van de NIAf-mediatheek

online te raadplegen is, hebben al diverse

bezoekers van de website daarvan

gebruikgemaakt. In 2011 hebben 408 unieke

bezoekers van de website de online catalogus

geraadpleegd. Dit is minder dan in 2010

doordat de catalogus, met de komst van

de nieuwe NIAf-website, vanaf augustus niet

toegankelijk was.

K E N N I S & E D U C A T I E :

O N D E R Z O E K C U L T U R E E L

E R F G O E D

Het NIAf heeft zich ook in 2011 op diverse

manieren hard gemaakt voor het behoud

van en het bekendheid geven aan

Nederlands animatie-erfgoed. Zo heeft Ole

Schepp op vrijwillige basis meegeholpen

aan de inventarisatie van de collectie

van Studio Kozelka. Naar aanleiding van

deze inventarisatie hebben we diverse

geïnteresseerden op weg kunnen helpen met

informatie over de filmproducties van Kalman

Kozelka (Budapest 1924 - Rotterdam 2000) en

karakterstudies (gips) FINITY CALLING - Jasper Kuipers

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

71


Ida Kozelka-Mocsàry(Budapest 1920 - Krimpen

aan den IJssel 2005) o.a. voor een brochure van

Márton Orosz bij het filmprogramma Back to the

Homeland voor het Kecskemét Animation Festival

(juni 2011) in Hongarije; Giannalberto Bendazzi,

die bezig is met een nieuwe editie van zijn

standaardwerk Cartoons; en Thomas Renolder

die zich bezig houdt met de geschiedschrijving

van de animatiefilm in Oostenrijk.

In oktober en november heeft de Amerikaanse

Courtney Sheenan stage gelopen bij het NIAf. Zij

is afgestudeerd in Visual Culture and Film Studies

aan Grinnell College (VS) en zij reist de wereld

rond met een onderzoeksbeurs, de Watson

Fellowship. Sheenan: ‘This fellowship allows me to

attend film festivals and study film communities

and histories in several countries for one year’.

Zij heeft een onderzoek gedaan naar de

internationale positie van het NIAf. Haar verslag

NIAf AND THE ANIMATION LANDSCAPE TODAY is

te vinden op de NIAf-website.

Onderzoek Animatie Collectie Nederland

In het onderzoek CONTOUREN VAN DE

ANIMATIE COLLECTIE NEDERLAND staan de

bewaarplaatsen en staat van de Nederlandse

animatiefilms centraal, en de vraag of van ruim

400 geanimeerde Nederlandse auteursfilms bij de

nationale archieven bruikbaar uitgangsmateriaal

voor conservering is veilig gesteld. Het

onderzoek richtte zich naast op films ook op de

inventarisatie van artwork en documentatie en

het verzamelen van filmografische gegevens

voor contextualisering door EYE Film Instituut

Nederland en Nederlands Instituut voor Beeld

en Geluid. In 2011 is contact geweest en in

een aantal gevallen materiaal opgehaald en

informatie verzameld met onder andere:

72 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Il Luster Productions, Nico Crama, Willem

Thijssen, Peter Brouwer, Françoise de Nooijer,

Roos Molleman (overleden in 2010), Monique

Renault, Ellen Meske, Ties Poeth, Jola

Hesselberth, Hans Nassenstein, Paul Moggré,

Raf Croonen, Rob Bongers, Jos Lammers

en Marc Schopman. Het onderzoek werd

uitgevoerd door Mette Peters, Peter Bosma en in

2010 werden extra onderzoeksuren gerealiseerd

in de vorm van de stage van Francesca

Morselli, student bij de master Preservation

& Presentation of the Moving Image aan de

Universiteit van Amsterdam. Zij onderzocht het

corpus van de NIAf-producties. Het onderzoek

zal in 2012 worden afgerond.

K E N N I S & E D U C A T I E :

P U B L I C A T I E S

Animation Practice, Process & Production (AP3)

Een artikel van Mette Peters en Peter

Bosma over het hierboven beschreven

onderzoeksproject is verscheen in 2011 in het

eerste nummer van het nieuwe tijdschrift AP3,

onder redactie van Paul Wells, en uitgegeven

door Intellect in Engeland. Het artikel is getiteld:

THE DUTCH ANIMATION COLLECTION: A WORK IN

PROGRESS.

Teken- en animatiefilms

Het NIAf heeft meegewerkt aan de

totstandkoming van een boekje voor groep 7-8

van het basisonderwijs. In het boekje worden

de basisprincipes van het maken van een

animatiefilm uitgelegd, onder andere aan

de hand van het werk van Frodo Kuipers. Het

boekje is geschreven door Petra Cremers en

verscheen in 2011 bij Noordhoff Uitgevers in een

reeks informatieve boekjes.


oekomslag TEKEN- EN ANIMATIEFILMS

Tijdschrift voor Mediageschiedenis

In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor een

speciale animatie-editie van het Nederlandse

Tijdschrift voor Mediageschiedenis dat in de

zomer van 2012 online zal verschijnen. Dit

speciale nummer staat onder redactie van

Bernadette Kester en Mette Peters en zal een

aantal peer reviewed artikelen bevatten van

onderzoekers uit Nederland, België en Engeland.

K E N N I S & E D U C A T I E :

E X P O S I T I E S

Het NIAf is actief betrokken bij de ontwikkeling

van een grote animatie-expositie door Kunsthal

KAdE in Amersfoort. De tentoonstelling staat

gepland voor het voorjaar van 2014.

P R O M O T I E & D I S T R I B U T I E :

N E D E R L A N D S E A N I M A T I E F I L M S

Ursula van den Heuvel heeft in augustus

meegewerkt aan een onderzoek van Kim

Krabbedijk, een student van Universiteit Tilburg

die als stage bij het Brabants Kenniscentrum

Kunst en Cultuur onderzoek heeft gedaan over

online distributie. In januari heeft zij samen met

Sandra Muller deelgenomen aan een workshop

van Thomas Mai over distributie 2.0 en social

media bij Binger Filmlab.

48 landen waar de door het NIAf

gedistribueerde animatiefilms zijn vertoond:

Albanië

Argentinië

Armenië

Australië

België

Brazilië

Bulgarije

Canada

Chili

China

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

India

Israël

Italië

Japan

Kosovo

Kroatië

Libanon

Litouwen

Macedonië

Mexico

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

Rusland

Servië

Slovenië

Slowakije

Spanje

Taiwan

Tsjechië

Turkije

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zuid-Korea

Zweden

Zwitserland

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

73


asismodellen (plasticine) FINITY CALLING - Jasper Kuipers

F E S T I V A L D I S T R I B U T I E

Begin 2011 heeft oud-deelnemer Leevi Lehtinen

zijn film (EGO) afgerond. Deze film ging in

première tijdens het Tampere Film Festival in

Finland (maart 2011) en werd gedurende het

jaar nog regelmatig geselecteerd op diverse

festivals. Ook Sjaak Rood kwam dit jaar met een

nieuwe film: DE LIJN. Deze film heeft hij gemaakt

in het kader van de wedstrijd “De Lijn” van het

Centraal Museum in Utrecht (juni 2011). Sjaak

won er de eerste prijs, waarop het NIAf besloot

de film ook voor andere festivals aan te melden.

Zo werd de film onder meer geselecteerd voor

de shortlist van DepicT! ’11 Bristol (uit meer dan

74 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

500 aanmeldingen uit 30 verschillende

landen werden 14 films geselecteerd voor

de shortlist), het Leids Film Festival en het

Istanbul Animation Festival.

De oudere NIAf-producties, JAZZED, DE

ZWEMLES, etc., werden sporadisch nog

vertoond op festivals. Meestal werden

de films dan opgenomen in een speciaal

programma.

Ook de andere films die het NIAf

distribueert waren succesvol.

Het jaar begon goed op de Berlinale,

waar GET REAL! van Evert de Beijer

karakterstudies (gips) FINITY CALLING - Jasper Kuipers


een speciale vermelding kreeg van de

Generation 14plus jongerenjury.

ON THE WATER van Yi Zhao was ook erg

succesvol. De film ontving acht prijzen en

een nominatie. Het succes van THE ORIGIN

OF CREATURES van Floris Kaayk ging dit jaar

stug door met 42 selecties en zes prijzen.

In 2011 zijn er zes nieuwe films opgenomen in

de NIAf-distributie: (EGO) van Leevi Lehtinen,

DE LIJN van Sjaak Rood, THE ITCH van Patrick

Schoenmaker en GERS PARDOEL: IK NEEM

JE MEE, HAPPY CAMPER: BORN WITH A

BOTHERED MIND en HAPPY CAMPER: HAPPY?

van Job, Joris & Marieke.

In totaal had het NIAf in 2011 achttien films

in festivaldistributie:

(EGO) van Leevi Lehtinen, FAST FORWARD

LITTLE RED RIDING HOOD en DE LIJN van

Sjaak Rood, DIRKJAN HEERST! van Wilfred

Ottenheijm en Remco Polman, GET REAL!

karakter ontwerp FINITY CALLING - Jasper Kuipers

van Evert de Beijer, HAPPY CAMPER:

BORN WITH A BOTHERED MIND en

HAPPY CAMPER: HAPPY? van Job,

Joris & Marieke, THE ITCH van Patrick

Schoenmaker, JAZZED van Anton Setola,

ON THE WATER van Yi Zhao, THE ORIGIN

OF CREATURES van Floris Kaayk, PIK van

Erik van Schaaik, REIS DOOR DE STAD

van Gerben Agterberg, Jasper Bos,

Emma Hazenak en Daniel Oliveira Prins,

SECUNDE en VICTORY van Guusje Kaayk,

THINGS YOU’D BETTER NOT MIX UP van

Joost Lieuwma, WHITE SWAN van Sil van

der Woerd en ZALIGER van Nina Gantz.

Aangezien de festivalroulatie voor

nieuwe films twee jaar is, zal de

festivaldistributie van twaalf titels in 2012

aflopen. Naast deze titels worden ook

de oudere films nog steeds vertoond

in diverse speciale programma’s en

retrospectieven.

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

75


schets THE FAMILY - Frauke Stiegnitz

76 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

schetsen THE FAMILY - Frauke Stiegnitz


schetsen THE FAMILY - Frauke Stiegnitz

schets THE FAMILY - Frauke Stiegnitz

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

77


Ten opzichte van 2010 zijn er in 2011 meer

festivalvertoningen geweest. Dit komt deels

doordat enkele films zeer succesvol waren,

maar ook doordat er meer titels in distributie

zijn.

Steeds meer producenten en filmmakers

brengen hun film onder bij het NIAf voor de

festivaldistributie. Dit brengt echter natuurlijk

ook meer werk met zich mee. Gelukkig

schakelen steeds meer festivals over op

een online systeem voor de aanmeldingen,

waardoor het proces sneller en makkelijker

verloopt. Er zijn zelf ook al festivals die via een

aparte website de mogelijkheid bieden om

een preview van de film te uploaden in plaats

van een fysieke verzending van een dvd. Ook

het verzenden van vertoningskopieën gebeurt

steeds meer digitaal. De filmbestanden

(H.264 quicktime, Apple ProRes, AppleTV,

etcetera) worden dan geupload naar

speciale servers of digitaal verzonden met

diensten als WeTransfer en Dropbox. DCP

begint nu langzaam de nieuwe standaard

te worden, al is dit wel afhankelijk van de

projectiemogelijkheden van de theaters.

THE ITCH

Patrick Schoenmaker

78 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

GERS PARDOEL: IK NEEM JE MEE

Job, Joris en Marieke

Animatiefilms in NIAf-distributie wonnen de

volgende prijzen:

DIRKJAN HEERST! van Wilfred Ottenheijm en

Remco Polman (2010, Mooves)

Computer Space, Bulgarije: Special prizes of

the Organizing Committee.

(EGO) van Leevi Lehtinen (2011, NIAf)

Zwols Animatie Film Festival, Nederland:

Peperbus Award voor Beste Animatiefilm.

Animatricks, Finland: speciale

juryvermelding.

GET REAL! van Evert de Beijer (2010, CinéTé

Filmproduktie)

Berlinale, Duitsland: speciale vermelding

van de Generation 14plus jongerenjury.

Animatou Festival, Zwitserland: Prix

Animatou voor Beste Film.

HAPPY CAMPER: BORN WITH A BOTHERED

MIND van Job, Joris & Marieke

Musiclip Festival, Spanje: derde prijs Beste

Videoclip Animatie.

(EGO)

Leevi Lehtinen


DE LIJN

Sjaak Rood

ON THE WATER van Yi Zhao (2010)

Stoke Your Fires Festival, Verenigd

Koninkrijk: Beste Studenten Film Award.

Zwols Animatie Film Festival, Nederland:

Beste Studenten Film.

Anim! Arte - Brazilian Student Animation

Festival, Brazilië: Beste Internationale

Studenten Animatie en tweede prijs

Publieksprijs.

I’ve Seen Films - International Film Festival,

Italië: CortoWeb Award voor Beste

Animatie.

Computer Space 2011, Bulgarije: eerste

prijs Beste Computer Animatie.

Aniwow! 2011 International Student

Animation Festival, China: nominatie voor

Beste Art Design.

Istanbul Animation Festival, Turkije: Beste

Studenten Film Award.

Animateka Festival, Slovenië: Beste

Europese Studenten Film.

THE ORIGIN OF CREATURES van Floris Kaayk

(2010, seriousFilm)

X_Science: Cinema Between Science and

Science-fiction, Italië: speciale vermelding.

Puchon International Fantastic Film Festival,

HAPPY CAMPER: BORN WITH A BOTHERED MIND

Job, Joris en Marieke

Korea: Jury’s Choice Award for Short Film.

Prix Ars Electronica, Oostenrijk: eervolle

vermelding.

Balkanima 2011, Servië: Grand Prix Award

New Belgrade.

Paris Courts Devant, Frankrijk: Format Court

Award voor Beste Korte Film.

Internationales Filmfest Braunschweig,

Duitsland: muziekprijs korte film Der Leo.

REIS DOOR DE STAD van Gerben Agterberg,

Jasper Bos, Emma Hazenak & Daniel Oliveira

Prins (2010)

LINOLEUM International Fest of Actual

Animation & Media-art, Rusland: Speciale

Juryprijs.

THINGS YOU’D BETTER NOT MIX UP van Joost

Lieuwma (2010, The Drawing Room)

IndieLisboa, Portugal: Prijs van het Jonge

Publiek.

Annecy +: An Exhibition of Animated Shorts

Rejected by Annecy, Frankrijk: 2e prijs

Publieksprijs.

ZALIGER van Nina Gantz (2010)

Sichuan TV Festival, China: Best Overseas

Student Work.

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

79


P R O M O T I E & D I S T R I B U T I E :

N E D E R L A N D S E A N I M A T I E F I L M S

B I J Z O N D E R E P R O G R A M M A ’ S &

B I J D R A G E N ( F I L M ) P R O G R A M M A ’ S :

N A T I O N A A L

Broet, Eindhoven (maart)

Frodo Kuipers gaf een lezing over zijn werk als

animator en daarbij werd een filmprogramma

met zeven films vertoond, bestaande uit

films van Frodo Kuipers en werk waardoor hij

geïnspireerd is.

Go Short Festival, Nijmegen (maart)

Inleiding bij een filmprogramma door Robin

Noorda.

Lowlands Festival, Biddinghuizen (augustus)

Begin augustus werd het NIAf benaderd

door Captain Video om voor LowlandsTV

korte animatiefilms aan te leveren om tijdens

het Lowlands Festival op grote schermen

te vertonen. In overleg zijn er dertien films

geselecteerd, die een groot poppubliek hebben

bereikt.

Nederlands Film Festival, Utrecht (september)

Het NIAf heeft geparticipeerd in het eerbetoon

aan de negentigste verjaardag van filmmaker

Børge Ring. Daarbij werd het eerste exemplaar

van de dvd en een boekje aan Børge Ring

aangeboden en was er een receptie na afloop

van het filmprogramma.

80 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

gepresenteerd: een presentatie van

HANDELINGEN van Maarten Isaäk de Heer,

een doorlopend filmprogramma, de installaties

van Evelien Lohbeck (INSEMINATION) en Jasper

Kuipers (TRACING). Alle deelnemers hebben hun

werk tentoongesteld en waren afwisselend op

de stand aanwezig om hun werk toe te lichten

en gaven workshops aan kinderen.

STRP Festival, Eindhoven (november)

Net als voorgaande edities heeft het NIAf

ook dit jaar een bijdrage geleverd aan het

filmprogramma. Twee programma’s werden

samengesteld: één historisch programma en

één programma met recente films. Daarnaast

werden ook enkele films ‘los’ aangeleverd voor

vertoning op monitoren in de expositieruimte.

KLIK! ON TOUR

NIAf heeft voor deze tour zes films uit de

Dutch Design Week, Eindhoven (oktober)

Het NIAf heeft een diversiteit aan projecten Lowlands


distributiecatalogus geleverd.

In 2011 is dit programma onder meer vertoond

tijdens de VU Idee-week in Amsterdam (september).

In november heeft datzelfde programma

gedraaid tijdens het Microwave International

New Media Arts Festival in Hong Kong.

PLAYGROUNDSFESTIVAL (oktober)

NIAf heeft technische ondersteuning en

faciliteiten verleend.

P R O M O T I E & D I S T R I B U T I E :

N E D E R L A N D S E A N I M A T I E F I L M S

B I J Z O N D E R E P R O G R A M M A ’ S &

B I J D R A G E N ( F I L M ) P R O G R A M M A ’ S :

N A T I O N A A L

Cinema Zuid Antwerpen, België (januari en

februari)

Voor een vertoning in Cinema Zuid zijn twee

programma’s samengesteld: één historisch en

één met recente films.

Filmprogramma Monstra Lisbon Animated Film

Festival, Portugal (maart)

Een Nederlands retrospectief bestaande uit

zeven programma’s waarvoor Ton Crone

inleidingen heeft gehouden. Daarnaast

waren films en een expositie te zien van Gerrit

van Dijk.

Animafest Zagreb, Kroatië (mei)

In 2011 was Paul Driessen voorzitter van de

festivaljury in Zagreb. In het kader hiervan

werd ook een groot retrospectief met veertien

van zijn films vertoond.

Dutch Design Week

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

81


Festival du 7e art dans le 7e’, Frankrijk (juni)

Tijdens deze Parijse filmweek werden zes

Nederlandse korte animatiefilms vertoond.

Eksjö Animation Festival, Zweden (september)

Ook bij dit festival was Paul Driessen juryvoorzitter

en ook hier werd een retrospectief met veertien

van zijn films vertoond.

Cinema Holandês - Instituto de Cultura e

Cidadania Femina, Brazilië (oktober)

In het kader van de viering van het Holland Jaar

in Brazilië organiseerde het Instituto de Cultura

e Cidadania Femina in Rio de Janeiro een

groot Nederlands filmretrospectief. Onderdeel

van dit retrospectief was een programma met

zeventien NIAf-producties.

WRO Art Center, Polen (oktober en november)

Voor twee matineevoorstellingen heeft het NIAf

twee verschillende programma’s samengesteld

met films speciaal voor kinderen in de leeftijd

van 4 tot 16 jaar.

P R O M O T I E & D I S T R I B U T I E :

N E D E R L A N D S E A N I M A T I E F I L M S

D V D P R O D U C T I E

Het NIAf heeft samen met CinéTé Filmprodukties

een verzamel dvd geproduceerd met werk uit

het omvangrijke oeuvre van Børge Ring. Naast

zijn vrije films, OH MY DARLING, ANNA EN BELLA

en RUN OF THE MILL, staan er ook een aantal

commercials, een aflevering van de kinderserie

ANTON en een nieuwe documentaire van Jan

82 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

van den Nieuwenhuizen op de dvd. De dvd

werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen

van alle rechthebbenden. Het VSBfonds heeft

een bijdrage gegeven voor het begeleidend

boekje dat een interview van Hans Walther

met Børge Ring bevat. Ook is een pagina aan

gemaakt voor Børge Ring op het video-ondemand

platform Ximon.

P R O M O T I E & D I S T R I B U T I E :

N E D E R L A N D S E A N I M A T I E F I L M S

V E R K O O P D V D ’ S E N B O E K E N

Verkoop dvd’s: 178 exemplaren

(Nederland 111; Europa 67)

Verkoop boeken: 46 exemplaren

(Nederland 40; Europa 6)

N E T W E R K N A T I O N A A L

& I N T E R N A T I O N A A L

Nieuwe website

Begin dit jaar is begonnen aan het opzetten

van een nieuwe NIAf-website. Hiervoor zijn wij

in gesprek gegaan met diverse partijen die het

ontwerp van deze website voor ons zouden

kunnen verzorgen. Uit deze gesprekken is

Stinkfinger als meest geschikte partij naar voren

gekomen. Het proces van het overgaan naar

een nieuwe website bestaat uit een aantal

onderdelen: Nederlandse website; Engelse

website; Webshop; Educatieve website.

Direct gevolg van het vernieuwen van de

website is een explosieve stijging van het

aantal bezoekers naar 30.440 bezoekers.


Deelnemer Digna van der Put bij de Mars der

Beschaving, protest tegen de kabinetsbezuinigingen

op cultuur, 26 juni 2011

Een stijging van ongeveer 50%. De educatieve

website trok in 2011 in totaal 2033 unieke

bezoekers.

Sociale media

Het NIAf is sinds dit jaar ook actief op diverse

sociale media (Vimeo, YouTube, Facebook,

Twitter). Via deze weg houden we meer

contact met de doelgroepen en kunnen

we meer publiek genereren voor de diverse

activiteiten.

Animationmarch.nl

Op diverse plekken in het land zijn acties

gevoerd om te protesteren tegen de

bezuinigingen. Ook het NIAf heeft, samen

met de animatiesector, haar stem laten

horen. Het protest heeft ondertussen de

vorm aangenomen van een geanimeerde

protestmars. Achterliggende gedachte was

dat beweging de essentie is van animatie. De

verschillende tekeningen of frames van een

animatie op zichzelf hebben weinig betekenis,

maar samengevoegd vormen zij een bewegend

geheel, net zoals honderd eenzame wandelaars

samen een mars vormen. Animatoren kunnen

deelnemen aan deze protestmars door een

walk cycle aan te leveren, op deze manier

laat de actie ook de veelzijdigheid van

de Nederlandse animatiesector zien. De

verzamelde walking cycles zijn te zien op de

website www.animationmarch.nl. Bijna 150

animatoren verleenden hun medewerking

aan de animatiemars waaronder: Job, Joris

& Marieke, Studio Rosto, Piotr Dumala, Paul

Driessen, Gerrit van Dijk en Pete Bishop. Ook was

het mogelijk om de petitie te tekenen op de

website. Naast online was de animationmarch

te zien tijdens het Playgrounds Festival, het

KLIK! festival, de Dutch Design Week en op

de protestdag ‘Hete herfst’. Ter promotie

van de actie is ook een flyer ontwikkeld die is

verspreid op diverse plekken waaronder op de

animatieopleidingen en festivals.

Diverse andere organisaties hebben aandacht

besteed aan de actie waaronder Stashmedia,

Het Filmprikbord, Animatieblog en Kunsthal

KAdE.

a c t i v i t e i t e n v e r s l a g

83


F r a u k e S t r i e g n i t z

84 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

zeven


7

e e n s e l e c t i e v a n

m e d i a v e r m e l d i n g e n

e n p u b l i c a t i e s

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

85


BN de Stem - januari 2011

86 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Brabants Dagblad - januari 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

87


Eindhovens Dagblad - januari 2011

Brabants Dagblad - januari 2011

88 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Animatieblog - januari 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

89


BN de Stem - februari 2011

90 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


BN de Stem - februari 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

91


Flyer Animationmarch - maart 2011

92 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Flyer Animationmarch - maart 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

93


Filmkrant - mei 2011

94 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Brabants Dagblad - augustus 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

95


96 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Eindhovens Dagblad - augustus 2011


Lowlands dagkrant - augustus 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

97


Brabants Cultureel - september 2011

98 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Brabants Cultureel - september 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

99


Cultuur en Media - september 2011

100 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Cultuur en Media - september 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

101


Animatieblog - september 2011

102 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Brabants Dagblad - december 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

103


Eindhovens Dagblad - december 2011

104 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


Eindhovens Dagblad - december 2011

m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

105


De Volkskrant - december 2011

106 N I A f J A A R V E R S L A G 2 0 1 1


m e d i a v e r m e l d i n g e n e n p u b l i c a t i e s

107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!