16.09.2013 Views

Rapport 2008 - Sodexo

Rapport 2008 - Sodexo

Rapport 2008 - Sodexo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sodexo

België

Corporate

Citizenship

Report 2008


2

Corporate Citizenship Report 2008

Sodexo België

INHOUD

1. Corporate Citizenship bij Sodexo 3

2. Onze diensten 4

3. Missie en waarden 5

4. Ethische basisprincipes 6

5. Solidariteit 7

6. Duurzaam aankoopbeleid 8

7. Gezonde voeding 10

8. Onze milieubezorgdheid 12

9. Verbetering van de dagelijkse levenskwaliteit 13


1. Corporate Citizenship bij Sodexo

Bij duurzaam ondernemen zoekt een bedrijf naar

een evenwicht tussen zakelijke prestaties, menselijke

en milieuaspecten. Bedrijven kunnen

namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de

duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Een

strategie van duurzaam ondernemen levert dus

dubbele winst op: voor de onderneming én voor de

samenleving.

Sodexo bewandelt al geruime tijd het “duurzame

pad” en besteedt de nodige aandacht aan de

verschillende aspecten van duurzaam ondernemen

om een positief effect te hebben op de samenleving.

In 2003 formaliseerde de Groep haar Corporate

Social Responsibility-strategie in een Contract

voor Duurzame Ontwikkeling, waarin Sodexo een

aantal sterke engagementen aangaat. Dit contract

van de Groep vormde de basis voor het ontwerp

van een Ethische Code voor Sodexo België, met

een aantal richtlijnen voor attitudes die wij binnen

het bedrijf naleven en nastreven.

Op internationaal niveau kreeg Sodexo’s beleid

inzake duurzaam ondernemen de naam

Corporate Citizenship. Hiermee geeft Sodexo aan

dat het bedrijf een verantwoordelijke speler wil zijn

in de maatschappij. Sodexo wil een betere levenskwaliteit

creëren voor de huidige en toekomstige

generaties.

Voor de coördinatie van de duurzame

activiteiten van Sodexo op wereldvlak werd een

internationale coördinator aangesteld. Bij Sodexo

België staat een nationale projectcoördinator in

voor de dagelijkse organisatie en opvolging van de

CSR-activiteiten.

In een eerste fase focussen onze activiteiten zich

rond vier hoofdthema’s, die Sodexo’s strategische

prioriteiten zijn voor 2007-2008:

• een gezonde en evenwichtige voeding aanbieden

en promoten bij onze consumenten

• de bescherming van het milieu

• de strijd tegen honger en ondervoeding (STOP

Hunger programma)

• de verbetering van de levenskwaliteit van onze

medewerkers

In een latere fase zullen ook andere thema’s aan

bod komen.

Sodexo houdt het echter niet bij strategieën en

ideeën, maar vertaalt dit beleid in concrete

projecten, met effectieve en meetbare resultaten.

U leest er alles over in deze brochure Corporate

Citizenship bij Sodexo.

3


4

2. Onze diensten

Elke dag komt minstens één Belg op vier rechtstreeks of

onrechtstreeks in contact met ons bedrijf. Sodexo speelt dan ook een

bijzondere rol in de levenskwaliteit van iedere Belg.

Sodexo België : één merk, 2 activiteiten, 2 filialen

Sodexo België is een dochteronderneming van de Internationale Groep Sodexo. De

onderneming stelt in België zo’n 4.000 mensen te werk en beoefent twee activiteiten:

Food en Facilities Management (FFM) en Dienstencheques en Kaarten.

Sodexo FFM biedt een volledig gamma diensten aan die complementair zijn: Food

Services, waartoe de catering en de vending behoren. Daarnaast zijn er ook de

diensten van Facilities Management zoals het technisch onderhoud van gebouwen

en installaties, postbedeling, receptie en tuinonderhoud.

Sodexo Dienstencheques en Kaarten biedt een uitgebreid gamma ‘oplossingen’

aan onder het motto “het verbeteren van de dagelijkse levenskwaliteit”. Er zijn drie

soorten oplossingen: oplossingen voor bedrijven om het salarispakket van hun

medewerkers te optimaliseren: Maaltijdcheque ®, Geschenkcheque ®, Surf@Home by

Sodexo, Sport & Culture by Sodexo, enz. - oplossingen voor overheden en administraties:

de opleidingscheque, BEA, de Dienstencheques, enz… - motivatie en

incentive oplossingen: Wellness by Sodexo, Premium by Sodexo (luxe cheque),

Travel Solutions by Sodexo, …


3. Missie en waarden

Onze missie

Het verbeteren van de dagelijkse levenskwaliteit

Onze waarden

Zin voor Dienstverlening

Zin voor dienstverlening is een levensstijl, een dagelijkse houding: luisteren naar anderen, oog voor detail hebben,

gastvrij en efficiënt zijn. Elke uitbatingsverantwoordelijke is een echte bedrijfsleider die dicht bij zijn klanten staat en

die zelf beslissingen neemt. Dienstverlening is zijn drijfveer.

Team Spirit

Een succesvolle ploeg is een ploeg waarin de leden respect hebben voor elkaar, elkaar waarderen en samen

beslissen over de te volgen strategie. Nadien is het zaak om die strategie om te zetten in de praktijk, zonder dat

de persoonlijkheid van de ene overschaduwd wordt door de persoonlijkheid van de andere. De rol van de uitbatingsverantwoordelijke

bestaat erin om alle talenten te bundelen en de neuzen in dezelfde richting te brengen.

Zin voor Vooruitgang

Elke dag opnieuw geven de Sodexo-medewerkers het beste van zichzelf.

Z e k u n n e n z i c h z e l f s t e e d s o p n i e u w i n v r a a g s t e l l e n , w a n t s u c c e s o p l a n g e

termijn kan pas bereikt worden door de analyse van eerdere mislukkingen.

Elk succes beschouwen we als een etappe die we overwonnen hebben.

Sodexo maakt er zijn streefdoel van om te anticiperen op de verwachtingen

van zijn klanten en zijn consumenten, en om te innoveren, te vernieuwen.

De persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker afzonderlijk

zorgt mee voor de groei en de succesvolle ontwikkeling van Sodexo.

5


6

4. Ethische basisprincipes

Loyaliteit

Betekent wederzijds vertrouwen

Met onze opdrachtgevers, werknemers, aandeelhouders

en leveranciers delen wij een aantal

algemene doelstellingen, gebaseerd op wederzijds

vertrouwen, waarmee we eerlijke en loyale relaties

creëren tussen de verschillende belanghebbenden.

Deze loyaliteit is één van de grondslagen van onze

organisatie.

Respect voor mensen

Mensen vormen het hart van Sodexo

Sodexo engageert zich om gelijke kansen te scheppen

voor gelijk gekwalificeerde werknemers, ongeacht

hun ras, land van herkomst, geloof, persoonlijke

levensovertuiging, geslacht, levensstijl of leeftijd.

Aangezien respect een onvervreemdbaar deel uitmaakt

van ons engagement met de levenskwaliteit,

is Sodexo sterk gericht op persoonlijke waardigheid.

We kunnen ons geen leven in deze maatschappij

voorstellen zonder de zorgzaamheid die elk individu

verdient, ongeacht de aard van onze relatie met hem

of haar.

Transparantie

Transparantie is voor Sodexo meer dan alleen het

recht op nuttige informatie, het is een transparante

houding

* Wij zorgen ervoor dat iedere werknemer in duidelijke,

praktische taal geïnformeerd wordt over

zijn/haar doelstellingen, rechten en plichten én

over belangrijke bedrijfsontwikkelingen. Van onze

werknemers verwachten wij dat zij op hun beurt

volledig transparant zijn in de informatie die zij

verstrekken.

* Wij geven aan alle aandeelhouders regelmatig

dezelfde nauwkeurige, duidelijke, transparante

informatie.

* Wij leveren aan onze klanten kwalitatief hoogwaardige

producten en diensten.

* Wij bieden onze leveranciers duidelijke, begrijpelijke

contracten aan en verlangen van hen dat zij

aan dezelfde ethische principes voldoen.

Weigering om deel te nemen aan

corrupte praktijken en oneerlijke

concurrentie

Rigoureuze weigering

Bij onze bedrijfsactiviteiten over de hele wereld

wijzen we alle praktijken af die niet gebaseerd zijn op

vertrouwen, integriteit en eerlijkheid. Corruptie en

oneerlijke concurrentie staan langdurige, probleemloze

partnerships in de weg. Al onze partners zijn zich

bewust van dit principe en worden aangespoord om

niet deel te nemen aan dergelijke praktijken.


5. Solidariteit

STOP Hunger,

een duurzaam engagement

Met zijn STOP Hunger programma

bindt Sodexo de strijd aan tegen

honger en ondervoeding

Elke avond gaan er meer dan 850

miljoen mensen ter wereld slapen

met een knagende honger…

Sodexo streeft ernaar een drijvende kracht te zijn in

de strijd tegen honger en ondervoeding in de wereld.

Het STOP Hunger programma verzamelt alle Sodexo

solidariteitsacties die als doel hebben om de levenskwaliteit

van de meest achtergestelden te verbeteren.

Het STOP Hunger programma omvat vier actieterreinen:

• vrijwilligerswerk door onze medewerkers

• de uitwisseling van kennis en knowhow waarover

Sodexo beschikt

• donaties van voedsel

• gelddonaties

Sodexo gaat hiervoor samenwerkingen en partnerships

aan met Belgische verenigingen en organisaties

die zich inzetten voor armen en achtergestelden.

Onze initiatieven

Eindejaarsdiners voor daklozen

Om wat warmte en gezelligheid te brengen

tijdens de donkere en gure wintermaanden

schenkt Sodexo ieder jaar kerstdiners aan verschillende

daklozenorganisaties en –verenigingen.

In 2007 schonk Sodexo 750 kerstmaaltijden aan 3

daklozenorganisaties.

Zomerkampen voor kinderen die in armoede

leven

Gedurende één week stelt Sodexo een keukenploeg

ter beschikking van een Rode Kruis zomerkamp,

bestemd voor kinderen die in armoede leven. Deze

keukenploeg bestaat uit gemotiveerde Sodexomedewerkers

die zich inzetten op vrijwillige basis.

Een van Sodexo’s doelstellingen is om de kinderen

te laten kennismaken met gezonde, evenwichtige

en lekkere maaltijden. Daarnaast steunt Sodexo

de zomerkampen nog op allerlei andere manieren,

door bijvoorbeeld het schenken van voedsel en van

materiaal. Dit initiatief wordt jaarlijks herhaald.

Een sociale winkel bij Spullenhulp vzw

Sodexo en Spullenhulp hebben hun krachten

verenigd om samen een sociale winkel op poten

te zetten. Gezinnen met financiële moeilijkheden

kunnen er hun inkopen doen aan erg lage prijzen,

mits ze een programma van budgetbegeleiding

volgen. Deze twee maatregelen stellen de gezinnen

in staat om de draad weer op te pikken en om

opnieuw op het rechte ‘financiële’ pad terecht te

komen.

Wenskaarten voor het goede doel

Voor elke Sodexo-wenskaart die verzonden wordt,

schenkt het bedrijf 0,50 € aan de strijd tegen

honger en ondervoeding (STOP Hunger programma).

Dit initiatief wordt jaarlijks herhaald.

7


8

6. Duurzaam aankoopbeleid

Sodexo voert een duurzaam aankoopbeleid. Dit

betekent dat we ook bij onze keuze van producten en

leveranciers rekening houden met menselijke, sociale

en milieuaspecten. Zo trachten we voortdurend om

ons aanbod producten uit te breiden met ecologisch

meer verantwoorde alternatieven en hanteert onze

aankoopdienst strikte ethische normen in zijn zakenvoering.

Sodexo werkt er steeds aan om langdurige en stabiele

partnerships uit te bouwen met zijn leveranciers en

beschouwt hen als partners in het streven naar een

milieubewust en duurzaam aankoopbeleid.

Onze engagementen voor een

duurzaam aankoopbeleid:

Sodexo engageert zich om zijn waarden inzake

duurzame ontwikkeling te promoten bij zijn

leveranciers

Om zakelijke partnerships op lange termijn uit te

kunnen bouwen met onze leveranciers verlangen

wij van hen een verklaring dat ze ons proces van

duurzame ontwikkeling zullen ondersteunen, met

name door de uitgangspunten van de International

Labor Organization na te leven.

Sodexo engageert zich om het gebruik van

milieuvriendelijke producten en het hanteren van

ethische waarden aan te moedigen bij zijn

leveranciers

Onze klanten en consumenten vragen steeds meer

naar ethische producten. Om aan deze behoefte te

voldoen heeft Sodexo een ethisch aanbod

ontwikkeld van fairtrade en bio producten. De

producten die Sodexo geselecteerd heeft dragen

steeds een duidelijk label (bio of fairtrade), om

volledig transparant te kunnen zijn over de

herkomst van de producten.

Sodexo legt zich erop toe een aankoopbeleid te

stimuleren waarbij de oorsprong van de producten

die we gebruiken gegarandeerd wordt

Voor Sodexo is het belangrijk om evenwichtige en

langdurige relaties uit te bouwen met zijn leveranciers.

Bij het selecteren van geschikte zakelijke

partners zijn we niet alleen alert op het vlak van hun

mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige

producten te leveren in de hoeveelheden die wij nodig

hebben, maar letten we ook op hun engagement

inzake ethische normen.

Onze initiatieven voor een

duurzaam aankoopbeleid:

Bij de verschillende stappen van het aankoopproces

wordt er rekening gehouden met het milieu: bij de

selectie van de leveranciers, bij de keuze van de

producten en voor onze logistieke organisatie.

Selectie van onze leveranciers

Sodexo kiest ervoor om voornamelijk samen te

werken met leveranciers die zijn waarden delen en

die de nodige aandacht schenken aan duurzame

ontwikkeling. In dit kader werd de Vendor Cockpit

ontwikkeld, een instrument waarin alle leveranciers

en onderaannemers van Sodexo opgenomen

zijn, samen met hun waarden en initiatieven op


vlak van duurzaam ondernemen. Dit instrument

helpt onze Aankoopdienst wanneer ze moeten

kiezen tussen een aantal leveranciers. Sodexo

vindt het belangrijk om enerzijds te kiezen voor

de beste prijs/kwaliteit verhouding, maar anderzijds

ook om leveranciers te kiezen die dezelfde

waarden delen.

Keuze van de producten

Bij de keuze tussen evenwaardige producten kiest

Sodexo voor het meest milieuvriendelijke alternatief.

Verpakkingen beperken = afval reduceren

Een aantal “gouden regels” die door onze Aankoopdienst

(waar mogelijk) gevolgd worden, teneinde

de hoeveelheid verpakkingen te beperken en zo het

afval te reduceren:

• ‘Over-verpakking’ vermijden: wij vragen aan

onze leveranciers om het verpakkingsmateriaal

van de producten tot een minimum te beperken.

• Vermindering van het aantal ‘dubbele verpakkingen’

(bijvoorbeeld plastic én karton): wij

hebben ervoor gezorgd dat een heel aantal

producten die bij Sodexo geleverd worden

slechts een enkele verpakking hebben.

Uiteraard is onze eerste zorg hierbij de

voedselveiligheid, en worden verpakkingen

enkel weggelaten indien dit geen enkel risico

inhoudt voor de voedselveiligheid.

• Voor de leveringen maken wij, waar mogelijk,

gebruik van herbruikbaar verpakkings- en

leveringsmateriaal.

• Volumineuze verpakkingen (zoals metalen

blikken) worden, waar mogelijk, vervangen

door lichtere verpakkingen (vacuümverpakkingen,

zakken) om de omvang van het afval te

reduceren.

Onze logistieke organisatie

Optimalisatie van de leveringen = het aantal

leveringen beperken = minder trajecten voor

transport = minder CO² emissies

Sodexo werkt voortdurend aan de optimalisatie

van zijn leveringsketen, om de impact op het milieu

ervan te reduceren en dus ook de CO² emissies

zoveel mogelijk te beperken.

Sodexo werkt samen met een beperkt aantal

leveranciers en met distributeurs (distributieplatformen),

hetgeen toelaat om de leveringen

te groeperen waardoor minder wegtransport

nodig is.

• De uitbatingsverantwoordelijken worden

aangemoedigd om hun bestellingen te

groeperen, zodat de leveringsvrachtwagens

zich minder vaak moeten verplaatsen. Op die

manier vermijden we ook dat halflege vrachtwagens

de baan op gaan voor leveringen.

Sodexo tracht seizoensproducten te bevoorrechten

: geen onnodig vervoer van producten

uit andere (verre) landen op het moment dat

deze producten in ons land niet beschikbaar

zijn.

• Bij het uittekenen van onze grootkeukens wordt

de nodige aandacht besteed aan het afval: hoe

kan infrastructuur toelaten om gemakkelijk

afval te scheiden, is de integratie van nieuwe

technologieën mogelijk, enz…

9


10

7. Gezonde voeding

Hieronder vindt u een aantal van onze initiatieven op het vlak van de

gezonde voeding.

Gezondheidscharter

‘Het smaakt goed, het doet goed’

Sodexo begeleidt zijn consumenten in hun zoektocht naar een gezonde en

evenwichtige voeding.

Sodexo is zich bewust van zijn rol op het vlak van voeding en gezondheid.

Daarom stelde Sodexo het gezondheidscharter ‘Het smaakt goed, het doet

goed’ op, waarin gezondheid en genieten hand in hand gaan. Het gezondheidscharter

bevat een reeks concrete engagementen op het gebied van

gezonde en evenwichtige voeding, zoals: dagelijks groenten aanbieden

naast koolhydraten, vetarme kook- en afwerkingmethodes hanteren,

voorkeur geven aan melkproducten, enz… Daarnaast informeert Sodexo

zijn klanten regelmatig over welzijn, gezondheid, de samenstelling van de

aangeboden gerechten en het belang van een evenwichtige voeding.

In de 1200 restaurants waar Sodexo de catering verzorgt werd een aangepast

charter per doelgroep ingevoerd. Alle uitbatingsverantwoordelijken

hebben ook een interactieve opleiding over evenwichtige voeding

gevolgd, om deze engagementen te concretiseren in onze keukens.

Het Ministerie van Volksgezondheid ontwierp een logo

voor partners die de richtlijnen van het Nationaal

Voedings- en Gezondheidsplan voor België (PNNS-B)

correct toepassen.

Sodexo kreeg als eerste bedrijf in de Horeca de

toestemming om dit logo te gebruiken. Met het gezondheidscharter

‘Het smaakt goed, het doet goed’, beantwoordt

Sodexo namelijk aan de objectieven die door het

ministerie werden opgesteld om gezonde voedingsgewoonten te promoten.


Educatief stripverhaal :

Arthur & Zoé, het grote voedingsavontuur

In de scholen waar Sodexo aanwezig is kunnen de kinderen

genieten van een interactieve opleiding over evenwichtige

voeding, gegeven door Sodexo-diëtistes die gespecialiseerd zijn

in kindervoeding. Deze opleiding wordt begeleid door een ludiek

en informatief stripverhaal (dat gerealiseerd werd door een

Sodexo diëtiste): “Arthur & Zoé, het grote voedingsavontuur”.

Arthur & Zoé is een educatief kleurboek waarin de hoofdpersonages

de lezertjes op sleeptouw nemen om het grote

voedingsavontuur te beleven, en hen zo de basisprincipes van

een evenwichtige voeding bijbrengen. Via leuke tekeningen en

eenvoudige teksten begeleiden Arthur en Zoé de kinderen doorheen

de wereld van de gezonde voeding en maken ze kennis met

de voedingsdriehoek.

Groentjes Kapoentjes, een gezelschap

vrolijke vriendjes die plezier komen scheppen

temidden van onze schoolrestaurants

Uit allerlei studies blijkt dat de consumptie van groenten in de

Europese landen ruimschoots onvoldoende is. Sodexo heeft er

dan ook één van zijn prioriteiten van gemaakt om de consumptie

van groenten in de scholen te verhogen. Twaalf groenten die op

een speelse en leuke wijze worden voorgesteld zullen de kinderen

begeleiden bij de ontdekking en de herontdekking van die

smaken, die door hen minder geapprecieerd worden.

Auber’jym, Champi’John, Prinses Witloof, Miss Broccoli, Jaak

Prei, Toon de Vrolijke Boon, Snotter Ajuin, Super Spinazieman,

de Paprikaband, Kaatje het Slaatje, Roosje Bloemkool en de

Guitige Spruitjes bekokstoven lekkere schoteltjes om de

smaakpapillen van de kinderen in vervoering te brengen.

11


12

8. Onze milieubezorgdheid

Het milieu eerbiedigen en beschermen is noodzakelijk

om de levenskwaliteit van eenieder te kunnen verbeteren.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van

Sodexo’s initiatieven om het milieu te eerbiedigen:

Milieucertificatie ISO 14001

Sodexo ontving een ISO 14001 milieucertificatie

voor een aantal van zijn

uitbatingen. Om deze milieucertificatie

te bekomen wordt een analyse uitgevoerd

van de impact die elke activiteit

van het Sodexo-restaurant heeft op

het milieu. Op basis van de uitgevoerde analyse worden

daarna objectieven vooropgesteld, een actieplan

opgesteld en procedures uitgewerkt om deze maatregelen

in de praktijk om te zetten.

Deze certificatie is een erkenning van Sodexo’s

inspanningen op het vlak van milieu en toont aan dat

ons milieubeleid beantwoordt aan strenge, internationaal

aanvaarde eisen.

Biogas gemaakt van voedselresten

In een aantal van onze uitbatingen werken we met een

systeem dat voedselresten omvormt tot biogas.

Voedselresten worden verzameld in grote containers,

waar de massa verwerkt wordt, en vervolgens opgehaald

wordt door een gespecialiseerde firma. In een

Nederlandse firma worden de vermaalde voedselresten

omgevormd tot biogas.

Geen legbatterij-eieren meer bij Sodexo

Sodexo besliste in april 2007 om enkel nog scharreleieren

te gebruiken in al zijn 1200 uitbatingen en om

eieren van batterijkippen volledig te weren. Batterijkippen

zitten levenslang opgesloten in veel te kleine

kooien, terwijl scharrelkippen kunnen rondlopen en

de nodige zorg en aandacht krijgen. Sodexo koopt

jaarlijks zo’n 1 miljoen eieren aan… een diervriendelijke

maatregel die kan tellen dus. Sodexo is de eerste

grote cateraar in België die overstapt op diervriendelijk

geproduceerde eieren.

Good Egg Award

Voor dit initiatief ontving Sodexo een

Good Egg Award.

Bewustmaking van onze medewerkers : ECO REFLEX

project

Sodexo lanceerde het interne

project ECO REFLEX om zijn personeel

te sensibiliseren voor de

milieuproblematiek, en hen te

mobiliseren voor actie. We communiceren

op regelmatige tijdstippen

een heel aantal tips en

praktische richtlijnen om hun dagelijkse handelingen

op het werk milieuvriendelijker te maken.


9. Verbetering van de dagelijkse levenskwaliteit

Hieronder leest u een aantal van Sodexo’s projecten

die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit

van onze medewekers.

B.E.S.T. project

(Best Employer for the Sodexo

Teams)

Onze medewerkers vormen

het hart van Sodexo,

en daarom willen we dat

ze zich goed voelen bij

ons, dat ze een mooie

loopbaan kunnen uitbouwen

en dat ze zich

gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Sodexo ontwikkelde het B.E.S.T. project om de

tevredenheid van zijn medewerkers nog verder te

verbeteren, op alle niveau’s, en op die manier de beste

werkgever in zijn sector te worden. Met dit project wil

Sodexo meer aandacht besteden aan het welzijn van

zijn personeel.

Diversiteit

Diversiteit is volledig geïntegreerd

in onze bestaande

processen, en komt tot uiting in

alle aspecten van onze Human

Resources politiek.

De Belgische regering kende aan Sodexo het Label

Gelijkheid-Diversiteit toe voor de geleverde inspanningen

op het vlak van diversiteit en gelijkheid van kansen.

Sodexo is één van de tien ondernemingen die dit label in

ontvangst mochten nemen.

Met dit Label voor Gelijkheid en Diversiteit wenst

Sodexo, op een officiële manier, erkend te worden als

een werkgever die gelijkheid van kansen nastreeft op

alle niveau’s, en die het pluralisme eerbiedigt op het vlak

van cultuur, leeftijd, geslacht en fysieke gezondheid.

Binnen Sodexo werd, in het kader van ons diversiteitsbeleid,

een interne werkgroep opgericht die werkt rond

het thema ‘oudere medewerkers gemotiveerd aan het

werk houden’. Deze werkgroep, die bestaat uit Sodexo

medewerkers uit verschillende departementen, gaat op

zoek naar manieren om onze oudere medewerkers aan

het werk te houden binnen Sodexo, aangezien onze activiteiten

meestal arbeidsintensief en soms fysiek zwaar

zijn.

13


14

Training & Development, een

team ten dienste van motivatie

en persoonlijke ontwikkeling

Het accent ligt op interne doorgroeimogelijkheden

Zichzelf vervolmaken, evolueren, opleidingen volgen

om zich beter te kunnen ontplooien in zijn (nieuwe)

functie… De dienst Training & Development van

Sodexo is er om de medewerkers te ondersteunen

in hun zoektocht naar vervolmaking, in hun wens

om te evolueren. De missie van de dienst Training

& Development: de medewerkers begeleiden in hun

professionele ontwikkeling bij Sodexo, door hen de

kans te geven om verschillende soorten opleidingen

te volgen.

Het is een echte bedrijfscultuur binnen Sodexo

om medewerkers te motiveren hun competenties

te vervolmaken, opleidingen te volgen en op die

manier binnen het bedrijf door te groeien. De kennis

en knowhow die zij door hun ervaring opdoen

is vaak van onschatbare waarde en is voor Sodexo

– zowel als voor de persoon in kwestie – een reële

toegevoegde waarde.

Sodexo

Charles Lemairestraat 1

1160 Brussel

Tel 02-679 12 11

www.sodexo.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!