De Utrechtse estafette - PvdA Utrecht

pvda.utrecht.nl

De Utrechtse estafette - PvdA Utrecht

Het ledenblad van Partij van de Arbeid in Utrecht

Pro-U

Jaargang 17, nummer 3, oktober 2010

De Utrechtse estafette

Wethouders met ambitie

De tram om de Zuid

Een uitwisseling met een Balkan aroma


Aan de slag Deze editie

Zo, dat is schrikken: u hebt het kabinet

rutte-1 bij het lezen van deze Proloog net

met Majesteit op de trap van Huis ten

Bosch gezien. of het gebeurt morgen. Maar

inmiddels is onvermijdelijk dat VVD en CDA

met gedoogsteun van Wilders c.s. gaan regeren,

er van uitgaand dat het CDA-congres

gedaan heeft wat alle partijcongressen altijd

doen: na wat pro forma discussie heel hard

klappen.

Daar zit je dan, met je Utrechtse, progressieve,

links-van-het-midden sociaalgroenliberale

college. Dat, ook al onvermijdelijk,

niet alleen van het vertrekkende kabinet mee

mag delen in 3,2 miljard te bezuinigen Euro,

maar vervolgens ook haar deel krijgt van de

18 miljard die Rutte-1 de komende vier jaar

wil korten.

Wat wordt de reactie in Utrecht? Toont

Utrecht zich passief-assertief en gaat het

burgerlijk-ongehoorzaam in verzet tegen

alle vreselijks dat vanuit Den Haag over ons

wordt uitgestort? Of kiest Utrecht voor de

kansbenadering en maken we van de nood

een deugd? Zetten we tegenover de ideeënarmoe

van het nieuwe kabinet geestdrift,

creativiteit en actiegerichtheid? Beter toch,

want je wilt niet over 4 jaar bij je kiezer terug

komen met de mededeling dat het kaal en

karig was wat je bereikt hebt, en eigenlijk

ook de schuld van de Rijksoverheid.

2 pro-u oktober 2010

Tijd dus voor visie en leiderschap. Tijd voor

ideeën voor Utrecht. Tijd voor creativiteit,

voor maatregelen die werken. Tijd voor goed

huisvaderschap, omdat het geld allang niet

meer ‘over de plinten klotst’. Dat vraagt veel

van onze PvdA politici en van onze mensen

in het stadhuis.

Dat vraagt niet, zoals bijvoorbeeld in het collegeprogramma

vermeld, om ‘inspiratiesessies’

met bewoners. Dat is een schaamlap

voor ideeënarmoede bij politici en staat voor

turen naar de verkeerde horizon. Want die

horizon is dezer dagen niet breed en ver,

maar concreet, hier en nu. Kijk eerst eens

naar binnen, bijvoorbeeld naar de eigen

gemeentelijke organisatie. Daar zitten op

cruciale posities interim medewerkers die de

weg niet kennen in de organisatie, laat staan

de positie hebben om stevig door te pakken.

Utrechters willen helemaal niet meedoen

met inspiratiesessies. Die verwachten op

een vraag een antwoord en op een klacht of

een goed idee een adequate reactie.

Ook het besturen van een stad is - vrij naar

Edison - voor 5% inspiratie en voor 95%

transpiratie. Dus geen inspiratiesessies,

maar transpiratiesessies door politici. Daar

zit de Utrechter op te wachten, daar hebben

we deze magere jaren wat aan. Hup, aan de

slag.

De Redactie

John, bedankt…

De redactie van Pro-U bestaat volledig uit vrijwilligers en toch

is er meestal wel een vaste kern die het de moeite waard vindt

enige vrije tijd in het blad te steken. Maar er is natuurlijk ook

een tijd van komen en een tijd van gaan.

De tijd van gaan is nu gekomen voor John Prins, onze vaste

beeldredacteur. John leverde een eerste bijdrage in het zomernummer

van 2006 en groeide uit tot een vaste waarde.

In totaal 17 nummers werden met zijn foto’s verluchtigd. Hij

gaat door met fotografie en hoopt met zijn geheel eigen stijl

beroepsmatig te slagen.

De redactie wenst hem daarbij alle succes.

© Enric Raxach

Proloog 2

- Aan de slag

Afscheid John Prins 2

- John, bedankt...

Interview Bülent Isik 3

- Een raadslid met Den Uyl als held

De ambitie van rinda den Besten 4

- De sociaalste stad van Nederland

blijven

De ambitie van Harrie Bosch 6

- Een ongedeelde stad

Berichten van het bestuur 7

- Wanneer de herfst invalt, wordt de

lente voorbereid

De Utrechtse estafette: 8

- Vijf actuele vragen aan Broos Schnetz

Jonge Socialisten in de Pro-U 9

- Een uitwisseling met Balkan aroma

op naar de Uithof 10

- De tram om de Zuid

Uit de fractie 11

- Gerrit Rietveld en de Begroting 2011

Een bakkie met? 12

- Karin Boudewijns

Agenda en Colofon 12


Een raadslid met Den Uyl als held

Vrijdagmiddag rond lunchtijd, terwijl iedereen

geniet van de laatste warme dagen van

het jaar, heb ik een afspraak met Bülent Isik.

De vorige avond tijdens de raadsvergadering

kondigde hij zijn maidenspeech, die

beleefdheidshalve niet geïnterrumpeerd mag

worden, per ongeluk voor de tweede keer

aan. Hij komt het stadhuis uit na druk in de

weer te zijn geweest op de fractiekamer met

zijn raadswerk.

Op weg hierheen zag ik Jeltje van Nieuwenhoven,

de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter,

en voor sommigen een held. Wie zie jij als je

politieke helden?

Tot tien, vijftien jaar geleden was ik groot fan

van Wim Kok, maar die heeft daarna voor

mij wat afgedaan. Van de oude garde is Den

Uyl een held, kan ik wel zeggen. En wie ik

ook heel erg goed vind is Hans Spekman.

Zijn manier van politiek bedrijven probeer ik

ook te doen.

Ik zeg altijd dat je de stoel waar je op zit

moet verdienen. Hoe doe je dat? Door er

te zijn voor de mensen. Het vertrouwen in

de politiek, in de PvdA is cruciaal. Daarbij

moeten we ook opkomen voor die groepen

die zijn vergeten. Als we dat doen, komen zij

ook terug naar de PvdA.

Je bent ongeveer een half jaar geleden met

voorkeursstemmen gekozen in de raad. Is het

wat je er van verwachtte, ook inhoudelijk?

Ik wist dat het druk zou zijn. Het is veel

lezen, een project induiken om te kijken wat

in het verleden is gebeurd.

Wat ik mis is het politieke debat, samen met

bewoners en de andere politieke partijen.

Tijdens een raadsinformatieavond, mag je

alleen technische vragen stellen aan de bewoners.

Het politieke

debat vindt plaats in

de commissie, en als

het in de raad komt is

al heel veel besproken.

Wat ik graag zou zien

is het politieke debat

met de bewoners, met

z’n allen - om te zeggen: “daarom willen we

dit”. Die interactie met een uitwisseling van

argumenten, die moet meer plaatsvinden.

Daarom had ik liever raadsinformatieavon-

© PvdA Utrecht

den met een andere vorm. Mijn voorkeur

zou zijn dat wanneer iets besproken moet

worden alle politieke partijen met de bewonersorganisaties,

ondernemers en andere

organisaties in een zaal discussiëren terwijl

partijen hun standpunten vertolken. Die

discussie vindt te weinig plaats, dat vind ik

jammer.

Heb je de afgelopen tijd dingen bereikt waar je

trots op bent?

Gisteren ging het over het Rietveld College;

het programma van eisen voor de

nieuwbouw is goedgekeurd. Ik heb er voor

gezorgd dat de school, politie, bewoners en

ondernemers een leefbaarheidplan gaan maken,

ook om het

ongenoegen van

de bewoners enigszins

weg te kunnen

nemen. Bewoners

vreesden een achteruitgang

van de

leefbaarheid door

de toename van het leerlingenaantal en door

meer verkeersbewegingen. Dat kan ik goed

begrijpen. Het is uniek dat bij een nieuwbouwproject

van een school en woningen

‘Wat ik graag zou zien

is het politieke debat

met de bewoners’

iedereen bij elkaar gaat zitten om voor het

gebied een leefbaarheidplan op te stellen.

Over een half jaar provinciale verkiezingen, wat

merk je als raadslid van de provincie?

Ik ben te kort raadslid om daar een oordeel

over te vellen. Ik merk wel dat de provincie

heel belangrijk kan zijn als het gaat om

zaken als wonen, verkeer en milieu. Het is

zeer nodig goede afspraken te maken met

de randgemeenten over woningbouw, zowel

voor starters als voor ouderen, waardoor

meer gebouwd kan worden. En dan moet

je voorkomen dat iedereen met z’n eigen

belangetje bezig is; dus niet: “dit is mijn

gemeente” “en dit is mijn gemeente”.

In de Bestuursregio Utrecht wordt dit wel

besproken, maar bespreken is nog geen

oplossen. Bespreken van problemen is niet

voldoende, dat is dweilen met de kraan

open. Ik wil graag dat problemen bij de kern

worden aangepakt en opgelost. Dat is waar

ik voor sta, want uiteindelijk wordt je op

resultaten afgerekend.

MB

3 pro-u oktober 2010


De ambitie van rinda den Besten: de

“Het is weer zo’n dag!” zegt een van onze

twee Utrechtse wethouders rinda den

Besten als ik op vrijdag 27 september op

het stadhuis ben om rinda eens te vragen

hoe het er na alle hectiek in de eerste helft

van het jaar voor staat. Niet verzuchtend

overigens, want ze doet het met plezier,

maar hectisch is het wel. Dat zij het op haar

nieuwe portefeuille Sociale Zaken, werkgelegenheid,

inburgering, jeugd en sport

bepaald niet rustiger aan doet dan op haar

portefeuille onderwijs die ze tijdens de voorgaande

2 colleges vervulde, werd al duidelijk

bij het plannen van deze interviewafspraak.

Een half uurtje ging nog net lukken. reden

genoeg om snel tot de kern te komen!

Het College dat in april is aangetreden en

bestaat uit GroenLinks, PvdA en D66 is

alweer het derde College waar Rinda den

Besten de functie van wethouder in bekleedt

én voegt zij toe: “het vierde College waarbij

ik intensief betrokken ben geweest in het

meedenken op bestuurlijk niveau. De eerste

keer nog als fractievoorzitter, daarna als

lijsttrekker.”

Al aardig wat kennis en ervaring om vergelijkend

warenonderzoek te doen als het gaat

om de vraag hoe de samenwerking verloopt

binnen dit College, waarin de 3 partijen ieder

2 wethouders leveren. De politieke kleur van

het college, de progressieve focus van D66

als het gaat om bestuurlijke vernieuwing en

het groene van GroenLinks dragen er toe bij

dat Rinda zich binnen dit college erg thuis

voelt. Toch blijft ze genuanceerd: “Voor het

uitspreken van een voorkeur voor een van

de drie Colleges is het te vroeg. Wel is het

een voordeel

van het huidige

College dat het

bestaat uit een

3-partijencoalitie,

wat een

stuk overzichtelijker is dan eerder met 4,

waar je met meer belangen rekening had te

houden.”

Heldere ambities

Maar wat maakt een College een goed stadsbestuur?

De ambitie om het verschil te

4 pro-u oktober 2010

© johnprinsfotografie.nl

De ambitie om het

verschil te willen maken’

willen maken voor de bewoners” zegt Rinda

gedecideerd: “We passen niet slechts op de

winkel!” Met heldere ambities moet het College

laten zien wat het daadwerkelijk wil en

zal doen. Die ambities zijn door dit College

verwoord in het collegeprogramma Groen,

Open en Sociaal. Den Besten is kritisch over

de manier waarop D66 zich bij tijd en wijlen

wil profileren maar zegt niet snel meer te

schrikken van partijpolitiekgedrag. Met alle

partijen in Utrecht valt volgens haar samen

te werken en de eerste jaren met Leefbaar

Utrecht in de gemeenteraad en het College

waren vele malen heftiger.

Van echte zorg is

daarom geen sprake.

De drie coalitiepartijen

houden elkaar

in evenwicht en de

verhoudingen zijn goed.

Goede verhoudingen zijn een vereiste in een

tijd waarin bestuurd moet worden met de

hand op de knip aangezien ook Utrecht niet

ontkomt aan ingrijpende bezuinigingen, nog

afgezien van de (financiële) gevolgen van

een mogelijk rechts Kabinet.

De vrouw van €250 miljoen

Een Kabinet dat Rinda uiteraard liever niet

ziet komen, al is het alleen maar omdat

geen van de coalitiepartijen in Utrecht van

die regering deel uitmaakt en natuurlijke

‘lijntjes’ naar Den Haag dan ook ontbreken.

Volgens haar vraagt dit om inventiviteit in

het zoeken naar andere meerderheden die

soms partijoverstijgend zullen zijn. Waar

samenwerking met de nieuwe regering goed

is voor Utrecht, zal dit College samenwerking

niet principieel blokkeren. Het belang

van de stad staat immers voorop. In de stad

moet het echter nog steeds mogelijk zijn

andere keuzes te maken dan in Den Haag

en juist daardoor het verschil te maken en

te laten zien dat het ook anders kan. Dat

ze dat nog zwaar zal moeten bevechten op

haar nieuwe portefeuille sociale zaken staat

buiten kijf. Nu wordt zij als wethouder door

collega’s grappend nog ‘De vrouw van €250

miljoen genoemd’, naar het budget van

sociale zaken. Of dat zo blijft is de vraag. Zo

niet, dan is de uitdaging meer te doen met


sociaalste stad van Nederland blijven

minder. “Het mooie aan sociale zaken is dat

alle keuzes die worden gemaakt van deze tafel

komen”, wijzend op haar grote bezaaide

tafel in haar kamer. “Op onderwijs was dit

wel anders, hier stuur ik het écht aan”.

Met haar nieuwe portefeuille, waar naast

© johnprinsfotografie.nl

Sociale Zaken ook Sport bij is gekomen, is

Rinda erg tevreden Of ze met pijn in het

hart afscheid heeft genomen van onderwijs?

Ja, dat zeker. “Onderwijs is nog steeds het

mooiste om te doen en ik heb er ontzettend

van genoten.”

VMBo Taskforce

Het is een cliché maar tegelijk ben ik er

wel benieuwd naar, waar zij het meest trots

op is en ook, wat ze terugkijkend op al die

jaren Utrechtse politiek anders zou hebben

gedaan. Op die eerste vraag heb ik Rinda

tijdens de campagne voor de gemeenteraad

eerder antwoord horen geven: “Als raadslid

ben ik het meest trots op de renovatie van

de Lessepbuurt, als ik er nu doorheen fiets

ben ik zo ongelooflijk blij dat we sloop heb-

ben kunnen voorkomen. Het heeft Mitros

een lieve cent gekost, maar het resultaat is

er naar!” En als wethouder? “Dat is de Taskforce

VMBO. Ik ben ontzettend trots op het

feit dat nu dankzij de VMBO Taskforce zoveel

meer aandacht aan het VMBO besteed

wordt. Goede VMBO’s zijn essentieel voor

de stad”. De klus is nog niet geklaard, na het

Globe College, dat het in anderhalf jaar tijd

van zeer zwak naar voldoende is gestegen,

richt Utrecht zich nu op het Vader Rijn en

daarna het Gerrit Rietveldcollege. Een ding

is zeker, zij zal de vorderingen op de voet

blijven volgen.

Wat Rinda echt ánders gedaan zou hebben

vindt ze lastig te zeggen. Het meest

moeilijke moment is wel de val van het College

met GroenLinks, CDA en CU geweest

in maart 2009. Of dit te voorkomen was

geweest, blijft de vraag, misschien als in

2006 steviger afspraken waren gemaakt. Het

vertrouwen was onvoldoende en vertrouwen

is nodig om een stad te besturen. Den

Besten hierover: “Het is vooral heel jammer

dat het zo is gelopen, we hadden een goed

programma en in het College werkten we fijn

samen. Maar, de koek was echt op.”

Burgemeester van Utrecht

Om mee te gaan in het interactieve gebeuren

met behulp van nieuwe sociale media

heb ik Rinda een vraag voorgelegd van een

twitteraar, volgens haar een erg verfrissende.

De tweet luidde: “Waarom wordt Rinda geen

Burgemeester van Utrecht?” Verfrissend,

omdat zij meestal wordt gevraagd of en

wanneer ze ‘naar Den Haag’ vertrekt. Maar

die keuze is makkelijk, Rinda is verslingerd

aan de lokale politiek en zou dus liever

Burgemeester worden dan zich richting het

Haagse begeven. Niet dat daar sprake van

is. Als locoburgemeester ziet zij dagelijks

wat Burgemeester zijn inhoudt en is heel

stellig: “Dit is absoluut niet te combineren

met 2 kleine kinderen, en iets half doen, dat

is niet aan mij besteed”.

De komende jaren zit Rinda dus helemaal

op haar plek, daar waar ze zit. En op de

vraag waar ze zich hard voor zal maken is

ze helder: “Utrecht de sociaalste stad van

Nederland laten blijven, dat is mijn doel en

dat kán nog steeds!”

Dit kan alleen als we het allemaal samen

doen, dit zal de komende jaren echt moeten.

Daarom is Rinda’s ‘opdracht’ aan de

Utrechtse leden: “Hou ons scherp in de

keuzes die we maken! Laten we dit samen

doén!”

HA

5 pro-u oktober 2010


De ambitie van Harrie Bosch: een on

In 2010 is de tweede periode begonnen dat

Harrie Bosch wethouder mag zijn voor de

PvdA in Utrecht. Zijn stevige portefeuille:

ruimtelijke ordening, Wonen, Utrecht

Vernieuwt, Krachtwijken en de Wijk Leidsche

rijn, is deze periode uitgebreid met een extra

wijk: Vleuten/de Meern en het onderdeel

Grondzaken en Vastgoed.

© PvdA Utrecht

Is dit geen bijzonder harde portefeuille voor een

voormalig directeur Welzijn van de gemeente

Utrecht?

“Integendeel. Voor mij staat de PvdA voor

sterk en sociaal. Mijn ambitie is een ongedeelde

stad. Ik wil dat de verschillen

niet te groot zijn. Daarom zet ik mij

hard in voor een sociale en fysieke

aanpak in onze wijken. Bepaalde

gebieden staan bovenaan alle negatieve

lijsten. Mensen gaan hier alleen

wonen als ze niet anders kunnen. Dat vind

ik onacceptabel. Met een fysieke en sociale

aanpak proberen we dit te veranderen. Ik wil

6 pro-u oktober 2010

dat mensen er weer voor kiezen om in deze

gebieden te gaan wonen. En dat ze hier ook

kunnen blijven wonen als ze bijvoorbeeld

naar een groter huis willen.”

De bouw van woningen stagneert

De grote uitdaging waar Harrie de komende

jaren voor staat is dat er, ondanks de crisis,

voldoende nieuwe woningen gebouwd worden

en dat voldoende woningen beschikbaar

komen voor alle inkomensgroepen. Dat is

in Utrecht geen gemakkelijke opgave. De

vraag naar woningen is veel groter dan het

‘Er moeten nog steeds

goedkope koopwoningen bij’

aanbod. De bouw van woningen stagneert.

De ontwikkelaars bouwen graag duurdere

woningen vanwege de hogere opbrengsten.

Het resultaat is lange wachttijden voor

sociale huurwoningen en hoge prijzen voor

koopwoningen.

Hoe pak je deze enorme problemen als

PvdA-wethouder aan? Kun je deze problemen

eigenlijk wel oplossen?

Voordat Harrie antwoord geeft op de gestelde

vragen benadrukt hij eerst dat de druk

op de Utrechtse woningmarkt naast een

probleem eigenlijk ook iets goeds is.

“We kennen hier geen leegstand en verloederde

gebieden. Mensen vinden het fijn

om in Utrecht te wonen. Het is een prettige

stad. De genoemde schaduwkanten zijn

er natuurlijk ook. En die probeer ik als

wethouder op verschillende manieren aan te

pakken.

Eén van de zaken waar hij zich voor inzet

is de zogenaamde doorstroming op de

woningmarkt. Het aantal sociale huurwoningen

in Utrecht zou voldoende moeten zijn

voor het aantal mensen die daar door hun

lage inkomen op aangewezen is. Utrecht is

helaas wel koploper wachttijden. Dit komt

doordat veel mensen die in een huurwoning

wonen eigenlijk veel meer zouden kunnen

betalen.

Hoe brengt Harrie Bosch die doorstroming tot

stand?

“Door te blijven aandringen en afspreken

dat er meer goedkope koophuizen in Utrecht

gebouwd worden en door blijvend in te zetten

op startersleningen”.

Deze startersleningen zijn in Utrecht een

groot succes. Mensen kunnen hierdoor eerder

een huis kopen en hun oude huis komt

vrij voor iemand anders.

Voldoende woningbouwproductie, op alle

niveaus. Nog een speerpunt van Harrie. Welke

invloed heb je als wethouder? Wat zijn

de gevolgen van de crisis?

“In Utrecht hebben we direct geld vrij

gemaakt voor een stimuleringsregeling

woningbouw. Hiermee lukt het

ons om woningen te laten bouwen die

anders niet of veel later opgeleverd zouden

worden. Bij het selecteren van de projecten

kijken we goed naar de vraag welke wo-


gedeelde stad

ningen voor Utrecht het meest dringend

gewenst zijn”

© johnprinsfotografie.nl

Er is een periode afgesloten en er begint een

nieuwe periode:

• de afgesloten periode: de uitslag van

de laatste verkiezingen heeft geleid tot

een rechts minderheidskabinet met

gedoogsteun van de PVV,

• de nieuwe periode: de kiezers terugwinnen

en duidelijk maken dat de PvdA

voor een andere maatschappij staat

waarin plaats is voor iedereen.

Het PvdA-afdelingsbestuur in Utrecht gaat

aan de slag met de wijken waar mensen het

gevoel hebben dat de PvdA de bewoners in

de steek heeft gelaten. We gaan in gesprek

en samen met onze wijkcoördinatoren

komen we met echte oplossingen voor problemen

die de mensen ervaren.

Dat betekent dat ook dat we de leden vragen

actief te worden. Met het enthousiasme dat

u de laatste maanden heeft laten zien, willen

we verder gaan:


We starten met de permanente campagne,

waarbij we minimaal 2 keer per

week langs de deuren gaan (canvassen)

bij de bewoners uit de wijken en

regelmatig terugkeren om te vertellen

Waar mag de PvdA-Utrecht Harrie over 4 jaar

op afrekenen?

“Op de woningbouwproductie. Die is

toegenomen. Ook aan de onderkant. Er zijn

voldoende sociale huur- en sociale koopwoningen

bijgekomen. En de doorstroming is

toegenomen.

De

ongedeelde

stad is niet

langer een

ambitie,

maar werkelijkheid.

En de CO2

uitstoot

door wonen

is afgenomen”

Wanneer de herfst invalt,

wordt de lente voorbereid

wat we hebben gedaan.

Het ledennetwerk, die de ogen en oren

in de wijk zijn en problemen vooraf

herkennen en melden aan de fractie.

Het ombudsteam, dat specifieke vragen

van bewoners oplost, soms samen met

de fractie, soms door goed te verwijzen

en door te gaan als iemand het zelf niet

kan.

Het programmateam voor

Utrecht2050, waar willen we staan met

de stad gezien de ontwikkelingen in de

toekomst, als voorbereiding op het verkiezingsprogramma

van 2014 (en daar

beginnen we al weer over iets meer dan

2 jaar aan) en met wat we weten uit de

bovenstaande teams en…natuurlijk,

de fractie. De fractie gaat met de bevindingen

van de groepen aan de slag,

wanneer er meer aan de hand is dan

een individueel probleem, of wanneer

gemeenteorganen niet werken zoals

ze zouden moeten en als het niet op

gemeenteniveau kan worden opgelost,

kunnen we onze Tweedekamer fractie

inschakelen die dit als Kamervragen of

voorgestelde wetgeving zullen oppakken.

De CO2 uitstoot? Waar komt dat punt bij deze

wethouder wonen/bouwen ineens vandaan?

“Duurzaamheid. Dat is iets wat ik steeds belangrijker

vind. De gezondheid en toekomst

van de stad en toekomstige generaties. Daar

wil ik vanuit mijn portefeuille graag mijn

deel aan bijdragen”.

Herinneren

Hoe gaan we ons wethouder Bosch herinneren?

Over het antwoord op deze vraag moet

Harrie even nadenken. In zijn geformuleerde

antwoord komen opnieuw zijn sterke en

sociale kant samen.

“Als een wethouder die veel gerealiseerd

heeft. Die altijd oog voor de sociale kant

van de stad gehad heeft. Maar ook de sterke

kant de ruimte gegeven heeft. Ik hoop dat ik

de sterke en sociale kanten heb kunnen verbinden

waardoor Utrecht een nog prettiger

stad geworden is.”

FvI

We zullen hard moeten werken, maar als je

bedenkt dat we de tweede partij zijn door

ca. 8000 stemmen verschil, kunnen we in

Utrecht al het verschil maken!

Natuurlijk kan niet iedereen dezelfde

inspanningen kan leveren, maar... vele

handen maken licht werk en één keer per

twee maanden meedoen is ook uitstekend.

Iedereen zal zijn of haar eigen ideeën hebben

bij hoe dingen zouden moeten: pittige

discussie & uw ideeën verhogen de levendigheid

en houden ons scherp. We verheugen

ons er op u ergens in een partijactiviteit

in Utrecht te ontmoeten.

Het bestuur

Meer weten of meedoen? Meldt u bij:

Hester Assen voor de permanente campagne:

mhs_assen@hotmail.com / 06 - 509 997 55

Pauline van Viegen voor het ledennetwerk

pauline_van_viegen@hotmail.com

Het ombudsteam

pvdautrechtombudsteam@hotmail.com

030 - 286 11 21

Vincent van der Vlies - toekomstplan Utrecht:

vincentvandervlies@gmail.com / 06 - 242

165 55

7 pro-u oktober 2010


De Utrechtse estafette:

vijf actuele vragen aan Broos Schnetz

De eerste gesprekspartner in onze Utrechtse

estafette is Broos Schnetz, ondernemer,

mede-oprichter van Leefbaar Utrecht, sinds

jaar en dag verknocht aan Utrecht en daar

ook in verleden en heden bestuurlijk actief

in politieke, culturele en maatschappelijke

organisaties. We geven zijn antwoorden

onverkort weer.

1. opheffen Leefbaar Utrecht.

Prima, maar vier jaar te

laat. Toen in 1997 LU

werd opgericht, was

één van de afspraken

die Henk Westbroek en

ik met elkaar gemaakt

hadden, dat wat ons

betreft LU zou doorgaan

zolang nut en noodzaak

daarvoor aanwezig

bleven. Een ieder in

Utrecht kent intussen

de geschiedenis. Eerste

verkiezing in 1998: direct

de grootste met 9 zetels

om vervolgens als een

“ongewenst kind” de oppositie

in te verdwijnen.

Na de nodige ervaring te

hebben opgedaan in het

politieke handwerk en het

voeren van een stevige oppositie werd LU in

2000 beloond met 14 zetels. Het collegeprogramma

kreeg een zwaar LU-stempel en de

coalitie werd gevormd met PvdA, VVD en

CDA. Daar de meesten van onze partij uit de

“linkse hoek” kwamen was m.n. de samenwerking

met de PvdA prettig en constructief.

Omdat in 2000 sprake was van vervroegde

verkiezingen, vanwege een gemeentelijke

herindeling, kreeg dit College de mogelijkheid

om 5½ jaar de stad te besturen. Met

alle ambities en zware dossiers was deze

termijn meer dan noodzakelijk. Ondanks

het succes op een aantal punten zoals

bestuurlijke vernieuwing met voorbeelden

als het referendum, de wijkraden, de integriteitcode,

etc., leuke dingen voor de mens

zoals culturele zondagen en wereldfeest

en de bepalende stappen die zijn gezet in

het Stationsgebied en Leidsche Rijn, bleek

8 pro-u oktober 2010

© Broos Schnetz

voor LU de politieke werkelijkheid toch veel

weerbarstiger dan te voren was ingeschat.

Het onderdeel zijn in een stabiel en verantwoordelijkheid

nemend bestuur was voor

LU meer dan noodzakelijk om haar verkiezingsbeloftes

te realiseren, maar pakte in de

praktijk zo uit dat de LU-kiezers hun partij

na een paar jaar niet meer herkenden. Ook

de stroperigheid van procedures en de vaak

ondoorzichtige ambtelijke structuren wist

LU maar slecht het hoofd te bieden. Voor

de buitenwereld werd LU al snel “oude politiek”.

Een les die nog veel nieuwe partijen

na ons hebben geleerd of zullen gaan leren.

Met deze ontwikkeling in gedachte heb ik in

2004 intern reeds de discussie geïnitieerd

om LU in 2006 op te heffen. Ondanks dat

Henk en een aantal vooraanstaande partijgenoten

het met mij eens waren, besloot

desalniettemin de meerderheid om door te

gaan. Voor mij het signaal om een jaar later

mijn voorzittershamer neer te leggen en

mijn lidmaatschap op te zeggen. In 2006

behaalde LU nog maar 3 zetels en in 2010

was daar nog maar 1 van over en nu is het

besluit genomen om in 2014 het licht uit te

doen.

2. Mooiste, dierbaarste plek in Utrecht.

De mooiste plek in Utrecht is ontegenzegge-

lijk boven op de Neudeflat. Het uitzicht over

de stad is daar verreweg het mooist, omdat

je vandaar - in tegenstelling tot boven op de

Dom - die lelijke Neudeflat niet ziet. Lelijk

gebouw (helaas niet uniek) en volstrekt op

de verkeerde plek neergezet. Blijkt tegenwoordig

bon ton te zijn om dit weer mooi

te vinden. Het schijnt door al haar lelijkheid

weer mooi te worden. Een architectonisch

icoon dat na wat acceptatieproblemen bij

Utrecht is gaan

horen. Redeneringen

die aan

mij niet zijn

besteed. Afbreken

dus als dat kan.

Echter mijn echte

dierbaarste plek is

Tuindorp. De wijk

waar ik geboren

en getogen ben.

Fantastische jeugd

gehad ondanks

de spruitjesgeur

die er hing. Nooit

saai en iedere dag

weer op zoek naar

nieuwe grenzen

en uitdagingen.

Vooral aan het

Paulushuis, waar ik

als niet-katholiek, een tijdje in het bestuur

heb gezeten, bewaar ik warme herinneringen.

Nog iedere keer als ik mijn moeder (92)

bezoek, die nog steeds in mijn geboortehuis

woont, voel ik mij gelukkig worden als ik

Tuindorp binnenkom.

3. Belangrijkste politieke thema’s in Utrecht.

Verslechterende luchtkwaliteit en leefbaarheid,

slechte bereikbaarheid, oplopend tekort

aan jongerenhuisvesting en betaalbare

zelfstandige huurwoningen, krachtwijkenaanpak

te laks, verlies aan sociale samenhang

in een aantal wijken, burgers meer

aanspreken op rechten en plichten, sneller

overboord gooien van improductieve wet- en

regelgeving, teruglopende bouwactiviteit

Leidsche Rijn, vertragingen Stationsgebied,

gebrek aan langere termijn visie op de stad.


4. Het politieke klimaat in Nederland.

Koud en kil met windkracht 10. Grotere

tegenstellingen dan wij in decennia hebben

meegemaakt. Jong/oud, autochtoon/allochtoon,

rijk/arm, integratie/repressie, cultuur/

asfalt, etc. De economische crisis levert

daar ook nog haar bijdrage aan, welke omstandigheid

zich in min of meerdere mate in

vele westerse democratieën voordoet. Wat

Nederland hierin echter speciaal maakt - en

hier hopelijk geen gidsland in maakt – is

dat twee van oudsher traditionele partijen

uit het centrum van de politieke macht,

die zwaar gefundeerd zijn op traditionele

beginselen en normen en waarden, in zee

gaan met een partij (sorry beweging) die

een hele grote groep Nederlanders uitsluit.

Die de angst voedt, problemen uitvergroot

en polarisatie nieuw leven inblaast (GW:

“Ik ben niet zo van binden en bruggen

bouwen”). Daarnaast met geen andere

oplossingen komt dan met meer repressie

en niet uitvoerbare voorstellen en ook nog

aan groteske taalvervuiling doet. Wat ik

ergerlijk vind is dat links - dus ook de PvdA -

tijdens de formatieperiode bijna onzichtbaar

is gebleven. Dit was bij uitstek de periode

geweest om een ander geluid te laten horen

en om echte alternatieven te bieden en

hoop en vertrouwen te geven die Nederland

op dit moment zo hard nodig heeft. Het

ontbreekt naar mijn mening op dit moment

echt aan visies, ambities en idealen. Ik hoop

dan ook van harte dat Job Cohen zich de rol

van oppositieleider snel eigen maakt om

deze gammele coalitie met haar flinterdunne

programma zo snel als mogelijk aan

scherven te schieten om daarna snel zelf

met een eerlijk toekomstgericht alternatief

te komen waarbij iedereen telt.

5. Wie de volgende keer, waarom en wat is

de openingsvraag?

Edwin Jacobs - Museumdirecteur van het

Centraal Museum. Edwin is een bijzonder

mens en een zeer bevlogen museumdirecteur.

Durft over de culturele schutting heen

te kijken en ziet de kansen en mogelijkheden

die cultuur te bieden heeft voor Utrecht,

haar bewoners en bezoekers.

Ik zou Edwin willen vragen: wat is in zijn

ogen de belangrijkste voorwaarde waaraan

Utrecht zou moeten voldoen om in 2018 de

Culturele Hoofdstad van Europa te kunnen

worden?

BS/JC

De Utrechtse estafette

De komende afleveringen van Pro-U zullen

we per nummer een estafettegesprek voeren

met mensen die zich met het politieke, culturele

of openbare leven bemoeien of hebben

bemoeid. Onze gesprekpartner krijgt 5

vragen voorgelegd, waarvan de eerste altijd

wijzigt….aangezien het de vraag is die de

voorganger heeft geformuleerd. Omdat bij

de start geen sprake is van een voorganger

is de eerste vraag voor Broos Schnetz door

de redactie geformuleerd en gaat deze vraag

over zijn ideeën, gevoelens en wat dies meer

zij bij het besluit van Leefbaar Utrecht om

niet terug te keren in de raad.

De andere vragen zijn altijd van wat algemenere

aard en er zit altijd een vraag bij

over het huidige politiek klimaat en hoe de

betrokkene daarover denkt. De antwoorden

Een uitwisseling met

een Balkan aroma

Net als de PvdA kent de JS ook een belangrijke

internationale component. Deze komt

behalve in het lidmaatschap van Europese

en wereldwijde koepelorganisaties ook tot

uitdrukking in uitwisselingsprojecten met

verscheidene andere sociaaldemocratische

jongerenorganisaties uit Europa. Zo waren

er van 11 tot en met 17 augustus een achttal

JS’ers op bezoek bij de Sloveense zusterorganisatie

Mladi Forum.

Ondanks dat Slovenië behoorde tot Joegoslavië

heeft iemand die denkt dat Slovenië

een typisch Balkanland is, het mis. Slovenië

heeft meer weg van de buurlanden Oostenrijk

en Italië en behoort tot de Alpenlanden,

met als hoogste berg een piek van 2864 meter.

Slovenië is het rijkste land van voormalig

Joegoslavië. Het inkomen per hoofd van de

bevolking ligt op gelijk niveau met landen

als Portugal en Griekenland. Sinds 2004 is

het land lid van de EU en sinds 2007 maakt

het deel uit van de Eurozone.

Slovenië wordt momenteel geregeerd door

een links-liberale coalitie, die onder leiding

staat van sociaaldemocraat en voormalig

mannequin Borut Pahor, die veel weg heeft

van een combinatie tussen Tony Blair en

Daniel Craig. Als gevolg van de positie van

zullen uiteraard sterk verschillen al naar

gelang het eigen werkterrein, de betrokkenheid

of de bemoeienis.

Laatste vraag is altijd aan wie het gesprek

wordt overgedragen, waarom die keuze

en met welke vraag dat het gesprek opent.

Enige voorwaarde is dat het iemand uit het

Utrechtse moet zijn. De vragen zijn deze

keer:

1.

2.

3.

4.

5.

de moederpartij is de sociaaldemocratische

Mladi Forum een prominente speler in de

Sloveense politiek.

Tijdens ons bezoek aan Mladi forum hebben

we veel gepraat over de Europese Unie en

over jeugdwerkeloosheid. Dit deden we in

presentaties, spellen en workshops. Het was

erg interessant om te zien vanuit welk perspectief

zij deze zaken bekeken. Ook hebben

we de Sloveense hoofdstad Ljubljana uitgebreid

bezichtigd. Het historische centrum is

werkelijk prachtig. Er zijn maar weinig fijnere

terrasjes dan de terrasjes aan de Ljubljanica,

de rivier die dwars door het centrum

stroomt. ´s Avonds gaat men los in een

soort vrije ruimte waar krakers leven. In dit

gebied, waar krakers hun molotovcocktails

in moijito’s lijken te hebben omgesmolten,

gaat het leven (lees: het feesten) tot diep in

de nacht door.

Na een volle week konden we als reizigers

niet alleen concluderen dat Slovenië een

mooi land is, maar belangrijker nog, we hadden

er echt iets van opgestoken.

JS

opheffen Leefbaar Utrecht.

Mooiste, dierbaarste plek in Utrecht.

Belangrijkste politieke thema’s in

Utrecht.

Het politieke klimaat in Nederland.

Wie de volgende keer, waarom die

keuze en wat is dan de openingsvraag.

9 pro-u oktober 2010


De tram om de Zuid

Het Utrechts collegeprogramma is er kort,

maar krachtig over: “We beginnen zo spoedig

mogelijk met de aanleg van de tramlijn

naar De Uithof (HoV om de Zuid).”

Het college pleit voor snelle uitvoering en

de raad heeft in juni 2010 met het tracé

ingestemd.

© Gemeente Utrecht

De eerste uitgewerkte plannen hiervoor

dateren echter al van 1997, gaat het er dan

toch van komen? Pro-U volgde de ontwikkelingen.

Sinds 18 september ligt het ter inzage, het De PvdA is blij dat er nu schot in de zaak

voorlopig ontwerp Tram

HOV Om de Zuid.

B&W van Utrecht hebben

onlangs overeenkomstig

de ‘Inspraakverordening

Utrecht’ de gelegenheid

tot inspraak geopend

over dit voorlopig

ontwerp. Naast de omvorming

van bus- naar

trambaan zijn in het

ontwerp ook de reacties

verwerkt uit de inspraak

die in 2006 over het

HOV-tracé is gehouden.

Er is nog geen definitief © Prorail / Gemeente Utrecht

besluit tot aanleg van een

10 pro-u oktober 2010

trambaan, maar het deel vanaf de Adema

van Scheltemabaan (ter hoogte van gebouw

Burgerzaken nabij de Vaartsestraat) via een

gecombineerd NS- en tramstation Vaartsche

Rijn, tot aan het toekomstig P+R-station van

de Uithof, is vrijgegeven voor inspraak tot

en met 30 oktober 2008 op verschillende

plekken in de stad.

Het tracé loopt vanaf Utrecht Centraal

Station aan de binnenstadszijde, parallel

langs het spoor, via de Laan van Maarschalkerweerd

naar De Uithof tot het voorlopige

eindpunt, het Wilhelmina Kinderziekenhuis

(WKZ).

Geen vertraging gewenst.

Roet in het eten kan er eigenlijk alleen

komen vanwege het benodigde geld; de

rijksoverheid moet flink bijpassen en dat kan

van invloed zijn op vertramming van de lijn

of toch met bussen rijden. Lukt dit dan start

de aanleg midden 2011 en is de lijn gebruiksklaar

in 2015.

Intussen wordt voor restaurant LE:EN in

de voormalige verffabriek die vanwege het

traject tegen de vlakte moet al een alternatief

genoemd. Aan de andere kant van het

spoor, naast Tivoli De Helling, zou op het

vroegere DeBoo-terrein een groots project

worden gerealiseerd met starterwoningen en

bedrijvigheid. Horeca in zo´n buurt lijkt in

dit plan te passen.

komt, raadslid Ruben Post hierover:

De gemeenteraadsfractie van de PvdA is al

jaren groot voorstander van de HOV om de

Zuid. Neem maar eens op een willekeurige

doordeweekse dag buslijn 12 naar de Uithof

dan ben je meteen overtuigd dat er iets

moet gebeuren op dit traject. De gemeente-

raad heeft met steun van de PvdA op 29 juni

het bestemmingsplan voor het (grootste

deel van het) HOV-tracé vastgesteld. De

PvdA heeft bij die gelegenheid gepleit voor

een tramverbinding boven een bus (stiller,

schoner en meer capaciteit). Toch moet er

nog veel gebeuren wil

de tram inderdaad in

2015 rijden, zoals in

het collegeprogramma

is afgesproken. Zo

moet er nog een gat

van ongeveer € 75 mln.

worden gedicht. Bij de

begrotingsbehandeling

zal de PvdA-raadsfractie

de stand van zaken

kritisch bevragen.”

JC


Van de fractie: Gerrit rietveld,

de A2 en de Begroting 2011

De gemeenteraadsfractie is na het zomerreces

weer stevig aan de slag gegaan. Zo

waren er stevige raadsdebatten over de

vertraagde ingebruikname van de ‘landtunnel’

in de A2 en over de nieuwbouw

van het Gerrit rietveldcollege in Tuindorp.

Daarnaast verscheen op 20 september de

conceptbegroting 2011.

Vertraging landtunnel A2

Vanaf april dit jaar heeft PvdA-woordvoerder

verkeer Ruben Post regelmatig om opheldering

gevraagd over de vertraging van

de ingebruikname van de A2-tunnel. Deze

ondertunneling van de (naar 2x 5 rijstroken

verbrede) snelweg ter hoogte van Leidsche

Rijn is van groot belang voor de leefbaarheid

en bereikbaarheid van de stad en voor de

ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum. In

augustus gaven gemeente en Rijk toe dat de

tunnel, die voor de argeloze automobilist al

klaar lijkt, pas over anderhalf tot twee

jaar open gaat.

Tijdens de raadsvergadering op 9

september heeft het college duidelijkheid

verschaft over de oorzaak van de

vertraging (het aan elkaar verbinden van

softwaresystemen ten behoeve van de veiligheid),

de betrokkenheid en verantwoordelijkheid

van de gemeente bij de veiligheid van

de tunnel en over de tijdelijke extra rijstroken

op de bestaande A2 tot aan de openstelling

van de tunnel in 2012.

De PvdA vindt dat de tunnel zo snel als

maar mogelijk en verantwoord is open moet

gaan. De raad nam een PvdA-motie aan, die

vraagt om nadere invulling van de afspraken

met het Rijk over garanties ten aanzien van

het uiterste moment van vertraging en de

financiële aansprakelijkheid van het Rijk voor

de gevolgen voor Utrecht. De motie wil dat

het college de vinger aan de pols houdt bij

het Rijk over het vervolg van de tunnelbouw

en de raad hierbij betrekt.

Gerrit rietveldcollege

Op 23 september heeft de raad het steden-

bouwkundig programma van eisen (SPVE)

voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveldcollege

in Tuindorp vastgesteld. PvdAwoordvoerder

wonen Bülent Isik toonde zich

groot voorstander van dit nieuwbouwplan.

Het biedt de school, die al een tijdje uit haar

jasje is gegroeid, kans op goed en toekomstgericht

onderwijs. Bovendien vindt de PvdA

het positief dat op die plek in het noordoosten

van de stad, vlakbij de krachtwijk

Overvecht, een brede en openbare school

aanwezig blijft. Naast de school worden

bijna tachtig woningen gebouwd. Een deel

daarvan betreft sociale huur- en koopwoningen,

hetgeen de PvdA juist aan de oostkant

van de stad toejuicht.

Eigenlijk waren alle partijen voor nieuwbouw

van de school. Toch stemden de oppositiepartijen

tegen het SPVE, omdat ze de

gekozen constructie waarbij woningbouw-

De A2-tunnel moet

zo snel mogelijk open’

corporatie Mitros meebetaalt aan de school

en daarnaast woningen bouwt, niet zagen

zitten. Sommige partijen lieten doorschemeren

liever geen sociale woningbouw in dat

deel van de stad te willen. De VVD noemde

het SPVE daarom ‘een echt PvdA-plan’. Een

mooier compliment is niet denkbaar!

Begroting 2011

De eerste begroting van het nieuwe college

werd gepresenteerd onder het gesternte

van een economische crisis en (dreigende)

forse bezuinigingen van rijkswege. Dat de

begroting desondanks sluitend is en dat

tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de

door de PvdA onderschreven ambities uit

het collegeprogramma, stemt ons tevreden.

Ondanks de donkere wolken is het college in

staat geweest de voorgenomen ambities van

de Voorjaarsnota vast te houden.

Tegenvallers worden opgevangen door de

reeds ingestelde buffer en het weerstandsvermogen

is terug op een aanvaardbaar peil.

De uitdaging ligt vanaf 2011 in het opvangen

van de toekomstige bezuinigingen die qua

omvang pas duidelijk worden als er een

nieuw kabinet is. De PvdA zal bij de behandeling

van de begroting aandacht vragen

voor een degelijke invulling van de ingestelde

fondsen zoals het duurzaamheidfonds,

de aanpak van het binnenklimaat in scholen

en het banenplan. Zorgen heeft de PvdA

over de nu al aangekondigde rijksbezuinigingen

op onder andere de inburgering en

doeluitkeringen, zoals de bijstand. In onze

gemeente maken we de keus om juist de

meest kwetsbare inwoners te beschermen

en niet in de kou te laten staan. Daarom

staan wij voor het op peil houden van het

armoedebeleid. De financiële positie van de

gemeente staat onder druk en dat vereist

gezond en nuchter verstand zonder direct

de geformuleerde ambities voor een

groene, sociale en duurzame stad

over boord te hoeven zetten.

De begroting wordt in oktober eerst in

een algemeen startdebat, vervolgens

in de beide commissies en ten slotte in het

slotdebat op 11 november besproken en vervolgens

- al dan niet gewijzigd - vastgesteld.

Denk en praat mee!

Dit stukje in de Pro-U is uiteraard te kort om

alle onderwerpen die spelen in de fractie te

behandelen. Hebt u vragen of opmerkingen,

neem dan contact op het fractiebureau of

met de individuele raadsleden (zie www.

utrecht.pvda.nl). Of bezoek een van de vele

openbare vergaderingen in het stadhuis,

zoals commissievergaderingen, raadsinformatieavonden

en gemeenteraadsvergaderingen.

Kijk voor het actuele programma op www.

utrecht.nl/gemeenteraad.

De fractie

11 pro-u oktober 2010


Een bakkie met?................ Karin Boudewijns

Twaalf jaar geleden werd Karin Boudewijns

(42) PvdA-lid. Haar reden:”Ik stemde al heel

lang PvdA. Ik werd lid toen ik politiek actief

wilde worden.”

Haar hart lag niet altijd bij de PvdA. “Vroeger

stemde ik PSP en Groenlinks. Emancipatie

en vooral vrouwenemancipatie zijn

belangrijke onderwerpen voor mij. Toen ik

besefte dat deze partijen eigenlijk vooral

bestonden uit hoog opgeleide mensen die

spraken over hoe de samenleving in elkaar

zat, maar daar zelf maar een klein deel van

uitmaakten, ben ik overgestapt naar de

PvdA. Een brede emancipatiepartij. Daar

voel ik me veel meer bij thuis.”

De liefde bracht Karin van Amersfoort naar

Utrecht. Ze wil er niet meer weg.

Utrecht is leuk. Het heeft alle voorzieningen

van een grote stad en het knusse van

een dorp. Ik houd erg van fietsen. Je bent de

stad zo uit en dan zit je direct in de natuur.”

Niet leuk aan Utrecht vindt ze al die bouwputten

die maar niet lijken op te schieten.

“Ik kan niet wachten tot het stationsgebied

klaar is. De tijd tussen het maken van plannen

en de oplevering duurt echt veel te lang.

Ik word depressief van de vrolijke CU in

2030-borden. 2030, tegen die tijd ben ik 62.

14 oktober 2010, Europe…

and the rest of the

World?

Discussie, debat en

muziek met Frans Timmermans

Frans Timmermans,

oud-staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken, is

de Vrede van Utrecht

Visiting Professor 2010.

Belangrijk thema van zijn

beleid is het vergroten

van het draagvlak voor

de Europese integratie.

Maar de rest van de

wereld dan? Zijn we zo

met onszelf bezig? Zijn

we niet toe aan global

integration?

12 pro-u oktober 2010

Pro-U

Kwartaaluitgave

van de Partij van de

Arbeid in Utrecht

Jaargang 17, no. 3,

oktober 2010

Hoofdredactie:

Jan Cremers

Eindredactie:

Jan Cremers

Lay-out:

rent-a-dirk

Dirk Everse

Colofon

Agenda en Mededelingen

Op 14 oktober gaat Timmermans

in gesprek met

vertegenwoordigers uit

de VS en Azië, die van

een afstand een andere

kijk hebben op Europa.

Gespreksleider is Europa

specialist/presentator bij

de Nederlandse afdeling

van de Wereldomroep

Perro de Jong.

Tijd: 20.00 uur, deuren

open vanaf 19.30 uur.

Locatie: Nicholaïkerk,

Nicholaaskerkhof 9,

Utrecht (naast Centraal

Museum)

Toegang: gratis (aanmelden

wordt aangeraden:

Positief is dat ik dan wel veel meer tijd zal

hebben om van het nieuwe cultuuraanbod te

genieten als tenminste die pensioenleeftijd

niet nog meer opschuift.”

Karin werkt bij zorgverzekeraar Agis als

accountmanager zorg voor de stad Utrecht.

Zij verzorgt met haar team de inkoop van

bijvoorbeeld ouderenzorg en de geestelijke

gezondheidszorg in de stad. Vanuit deze rol

heeft ze veel met de gemeente te maken.

“Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk

voor de huishoudelijke hulp en de dagopvang

van ouderen en dak- en thuislozen.

Wij kopen veel van de andere zorg in.

Gemeenten staan voor een enorme opgave.

Zij moeten ondanks enorme bezuinigingen

goede begeleiding blijven bieden. Helaas

maken ze weinig gebruik van de mogelijkheden

die andere partners in de stad hebben.”

Het antwoord op de vraag wat de gemeente

vooral zou moeten aanpakken, ligt in het

verlengde van haar werkervaring.

De gemeente zou meer moeten samenwerken

met partners in de stad. Veel

doelstellingen komen overeen. Kijk of je bij

de dagopvang samen gebruik kunt maken

van locaties. Kijk of je doelgroepen kunt

combineren. Een voorbeeld: er zijn steeds

timmermans@vredevanutrecht.nl

26 oktober 2010, PvdA-

Werkgroep onderwijs

De PvdA werkgroep

onderwijs gaat in gesprek

over het onderwijs in de

wijk Leidsche Rijn, een

dynamische wijk waar

veel ontwikkelingen

gaande zijn, zo ook op

onderwijsgebied.

Ieder kind heeft recht

op goed onderwijs. De

werkgroep onderwijs wil

graag horen wat er wel of

niet goed gaat in de wijk.

• Hebben ouder/opvoeder,

opa of oma,


meer thuiswonende dementerenden. Agis

is verantwoordelijk voor hun dagopvang, de

gemeente verantwoordelijk voor de mantelzorg.

Uit de praktijk blijkt dat mantelzorgers

veel behoefte hebben aan bijeenkomsten

met collega’s. Waarom niet de dagopvang

van dementerenden combineren met bijeenkomsten

voor mantelzorgers op dezelfde

locatie?”

Puntje voor de PvdA?

FvI

broer of zus klachten,

opmerkingen en

of ideeën over het

onderwijs?

Zijn leerling en student

(on)tevreden

over het geboden

onderwijs of over de

school?

Met PvdA raadslid Gadiza

Bouazani, Woordvoerder

Onderwijs,

Jeugd, Jeugd&Veiligheid,

Bibliotheken en Sport.

Vóór iedere bewoner uit

Leidsche Rijn die goed

onderwijs belangrijk

vindt!

redactie:

Hester Assen

Marnix Brinkman

Jan Cremers

Klaas Gravesteijn

Frauke van Iperen

Ruben Post

Doron Verstraelen

Tonny Wildvank

redactie adres:

PvdA Utrecht

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

030-2861121

pvda@utrecht.nl

www.utrecht.pvda.nl

Tijd: 19.30 uur, inloop

vanaf 19.15 uur.

Locatie: Via Nova, Maartvlinder

7, Urecht

Aanmelden wordt aangeraden:

pvda@utrecht.nl

of 030-2861121.

27 oktober 2010, Algemene

ledenvergadering

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Restaurant Zalencentrum

Ons Eiland,

Marco Pololaan 2

24 november 2010, Algemene

ledenvergadering.

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Volgt nog, zie

ook: www.utrecht.pvda.nl

More magazines by this user
Similar magazines