16.09.2013 Views

1. Werk zoeken - ACV Kempen

1. Werk zoeken - ACV Kempen

1. Werk zoeken - ACV Kempen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Werk</strong>en in Nederland & wonen in België <strong>Werk</strong> <strong>zoeken</strong><br />

<strong>1.</strong> <strong>Werk</strong> <strong>zoeken</strong><br />

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de dienstverlening is geregeld als u in Nederland<br />

werkt zoekt, hoe u kunt solliciteren enz. Ook vindt u hier een aantal tips.<br />

<strong>1.</strong> Regelingen<br />

Op grond de Europese Verordening 1612/68 heeft elke inwoner van België, die de nationaliteit heeft<br />

van een van de lidstaten van de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte, recht om in<br />

Nederland te werken. Uw werkgever heeft geen werkvergunning nodig. <strong>Werk</strong>t u in Nederland dan<br />

heeft u recht op dezelfde fiscale en sociale voordelen als uw Nederlandse collega’s. Ook heeft u het<br />

recht om zich bij een Nederlands Centrum voor <strong>Werk</strong> en Inkomen (CWI voorheen arbeidsbureau) in te<br />

schrijven als werk<strong>zoeken</strong>de. Wanneer u zich inschrijft bij een Nederlands CWI, dan heeft u recht op<br />

dezelfde bemiddelingsservice als een in Nederland wonende werk<strong>zoeken</strong>de.<br />

2. Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling<br />

De arbeidsbureaus van de lidstaten van Europese Unie werken samen op het terrein van<br />

grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Deze samenwerking vindt plaats binnen het kader van<br />

EURES (European Employment Services). De samenwerking heeft niet alleen betrekking op vacatureuitwisseling,<br />

doch is ook gericht op het informeren van werk<strong>zoeken</strong>den, werkenden (bijv.<br />

grensarbeiders) en werkgevers. Aanvullend op deze dienstverlening van de EURES-adviseurs van de<br />

Nederlandse en Belgische arbeidsbureaus (resp. CWI, VDAB, FOREM, DGA Eupen), kunt u ook een<br />

beroep doen op de EURES-adviseurs van de Nederlandse en Belgische vakbonden - de ’Diensten<br />

Grensarbeid’ - die adviseren op het terrein van het arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en<br />

sociale zekerheid.<br />

3. <strong>Werk</strong> <strong>zoeken</strong> in Nederland<br />

a. Centra voor <strong>Werk</strong> en Inkomen (CWI) en uitzendbureaus<br />

Wanneer men informatie wil over de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan is het zinvol om een<br />

Nederlands CWI (voorheen arbeidsbureau) in de grensstreek persoonlijk te be<strong>zoeken</strong>. Op een aantal<br />

van deze CWI’s kan men zich laten adviseren door de EURES-adviseurs. Naast het be<strong>zoeken</strong> van een<br />

Nederlands CWI is het ook zinvol om zich te laten inschrijven bij een of meerdere uitzendbureaus, die<br />

in elke middelgrote gemeente een vestiging hebben.<br />

Naast het persoonlijk be<strong>zoeken</strong> van een Nederlands CWI of uitzendbureau is het ook raadzaam om<br />

Nederlandse kranten en websites te raadplegen.<br />

b. Kranten<br />

De meest gelezen landelijke dagbladen, waar in de zaterdageditie vrij veel personeelsadvertenties<br />

staan zijn:<br />

Landelijk Dagblad: Niveau:<br />

De Volkskrant Hogeschool / Universitair<br />

Dagblad Trouw Hogeschool / Universitair<br />

NRC Handelsblad Hogeschool / Universitair<br />

De Telegraaf TSO / Hogeschool<br />

Algemeen Dagblad TSO / Hogeschool<br />

<strong>ACV</strong> Dienst Grensarbeiders<br />

-2-


<strong>Werk</strong>en in Nederland & wonen in België <strong>Werk</strong> <strong>zoeken</strong><br />

Naast de landelijke dagbladen bestaan er ook regionale bladen, waarin men functies op alle niveaus<br />

vindt. De belangrijkste regionale dagbladen in Zuid Nederland zijn:<br />

Limburg Brabant Zeeland<br />

De Limburger Brabants Dagblad De Stem<br />

Het Limburgs Dagblad Brabants Nieuwsblad Provinciaal Zeeuwse Courant<br />

Eindhovens Dagblad<br />

Ook bestaan er speciale vacature(week)bladen, bijv. Intermediair (hoger opgeleiden), Vacant, de<br />

Sollicitatiekrant, het Vacatureoverzicht (edities voor hoger en middelbaar opgeleiden). De meeste<br />

vacaturebladen kan men inzien bij het Nederlandse CWI.<br />

c. Websites<br />

Dé website waarop u tientallen vacaturebanken, werving- en selectiebureaus, loopbaanadviezen enz<br />

kan vinden is: http://vacature.overzicht.nl<br />

Algemene informatie over werk kunt u vinden op: http://werk.pagina.nl<br />

De website van het Nederlandse arbeidsbureau (CWI) is www.cwinet.nl. De VDAB is bereikbaar<br />

onder: www.vdab.be<br />

De belangrijkste Nederlandse carrièresites zijn:<br />

www.monsterboard.nl; www.intermediair.nl; www.stepstone.nl;<br />

www.jobnews.nl; www.denationalevacaturebank.nl; www.jobtrack.nl;<br />

www.vacatures.telegraaf.nl; www.clickwork.nl; www.werknet.nl;<br />

http://vacaturekrant.nl; www.limburgvac.nl<br />

De EURES job-website, waarop u ook Nederlandse vacatures vindt, waarvoor Nederlandse<br />

werkgevers bewust Europese sollicitanten <strong>zoeken</strong>, vindt u op: http://europa.eu.int/jobs/eures<br />

Websites met algemene informatie over grensarbeid zijn:<br />

<strong>ACV</strong> Dienst Grensarbeid: www.acvgrensarbeiders.be<br />

FNV-EURES: www.fnv.nl/grensarbeid<br />

Euregio Maas Rijn: www.eures-mr.org<br />

Bureau voor Belgische Zaken: www.bbz.nl<br />

4. De sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek<br />

De inhoud en de vorm van een Nederlandse en Belgische sollicitatiebrief verschillen niet zo veel. Als<br />

u vanuit België bij een Nederlands bedrijf solliciteert, dan zult u in de sollicitatie aan een aantal zaken<br />

extra aandacht moeten besteden.<br />

<strong>ACV</strong> Dienst Grensarbeiders<br />

-3-


<strong>Werk</strong>en in Nederland & wonen in België <strong>Werk</strong> <strong>zoeken</strong><br />

Wat de vorm betreft is het in Nederland niet gebruikelijk om een handgeschreven sollicitatiebrief te<br />

schrijven. Grafologisch onderzoek van sollicitatie vindt nauwelijks plaats. Wel maakt men steeds meer<br />

gebruik van psychologische onderzoeksmethoden.<br />

In zijn algemeen kan men stellen dat Nederlandse werkgevers grote waardering hebben voor de<br />

Belgische mentaliteit, de arbeidsmoraal en de Belgische beroepsopleidingen.<br />

Toch is het van belang om in de sollicitatiebrief aan te geven waarom u bij een Nederlands bedrijf of<br />

instelling wil werken. Ook is het nuttig om in het sollicitatiegesprek aan te geven met welke<br />

Nederlandse opleiding de genoten Belgische opleiding vergeleken kan worden.<br />

Uiteraard zult u zich moeten voorbereiden op vragen als ’waarom wilt u zo graag in Nederland<br />

werken’ of ‘ziet u er niet tegen op om grensarbeider te worden?’<br />

5. Het curriculum vitae<br />

Door middel van een goed overzichtelijk CV kunt u aangeven over welke opleiding, ervaring en<br />

vaardigheden u beschikt.<br />

In het CV behoren vermeld te worden: alle personalia, een chronologisch overzicht van de<br />

opleidingen, de opgedane stage- en/of werkervaring, de vaardigheden waarover u beschikt, de<br />

maatschappelijke functies die u bekleedt (ook vrijwilligerswerk e.d.) en de referentieadressen.<br />

Teneinde de Nederlandse personeelsfunctionaris wat meer inzicht te geven in het Belgische<br />

opleidingssysteem is het raadzaam om bij de gevolgde Belgische opleidingen de duur aan te geven en<br />

de afstudeerrichting/vakken goed te omschrijven. Dit geldt ook voor het onderwerp van een<br />

afstudeerscriptie of thesis en de werkzaamheden tijdens een stage.<br />

6. Onderhandelen over het loon<br />

Het is van belang om goed inzicht te krijgen in het statuut van grensarbeider. Vanaf 2003 geldt dat u<br />

zowel belasting- als premieplichtig bent in Nederland als u bij in Nederlands bedrijf of instelling in<br />

Nederland werkt. Het is af te raden om een netto loon af te spreken.<br />

Voor een beperkt aantal situaties geldt dat men aanspraak kan maken op de z.g 30% regeling . Dit is<br />

een fiscale regeling voor hogere functies/beroepen met een specifieke deskundigheid die schaars zijn<br />

in Nederland. Indien uw werkgever kan aantonen dat er voor de functie geen geschikte Nederlandse<br />

werk<strong>zoeken</strong>den beschikbaar waren en u over de vereiste specifieke deskundigheid (hoger<br />

opleidingsniveau) én werkervaring beschikt, dan kan er een aanvraag ingediend worden voor de z.g<br />

30% vergoedingsregeling. Deze geldt voor 2 x 5 jaar. Informatie over deze regeling kunt u vinden op<br />

de website van de Nederlandse Belastingdienst: www.belastingdienst.nl<br />

Informatie over salarissen kan men opvragen via de website: www.loonwijzer.nl. In formatie over<br />

beloning enz vindt u op de website: http://salaris.pagina.nl<br />

7. Medische keuring<br />

In Nederland is het zo dat u in geval van ziekte geen ziektegeld ontvangt, doch dat de werkgever<br />

gedurende 52 weken (soms zelfs langer) het loon door moet betalen. Teneinde te voorkomen dat een<br />

werkgever uitgebreide medische onder<strong>zoeken</strong> laat doen tijdens een aanstellingskeuring, mag deze<br />

keuring slechts om één reden worden verricht. Dat is om vast te stellen om men geschikt is voor de<br />

functie waarnaar men solliciteert. Er mogen dus alleen vragen gesteld worden en onder<strong>zoeken</strong> gedaan<br />

worden, die betrekking hebben op de specifieke functie-eisen.<br />

<strong>ACV</strong> Dienst Grensarbeiders<br />

-4-


<strong>Werk</strong>en in Nederland & wonen in België <strong>Werk</strong> <strong>zoeken</strong><br />

8. Tips<br />

De keuze voor de ziektekostenverzekeraar is in principe vrij. Vaak is het zo dat de werkgever een<br />

collectief contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. Wanneer u meer verdient dan de<br />

loongrens ( 3<strong>1.</strong>750 bruto per jaar in 2003) dan moet u zich particulier verzekeren. Informeer bij<br />

de particuliere zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. Wanneer u verplicht<br />

ziekenfondsverzekerd wordt dan is het noodzakelijk dat de Belgische mutualiteit het E-106formulier<br />

ontvangt van het Nederlandse ziekenfonds, waarvoor u gekozen hebt.<br />

De hoogte en de duur van de Nederlandse invaliditeitsverzekering (WAO) is afhankelijk van de<br />

leeftijd. Het is aan te bevelen om zich daarvoor - bijv. via de werkgever - aanvullend te verzekeren<br />

(’WAO-gat verzekering’).<br />

In Nederland kent men naast de wettelijke volksverzekeringen voor ouderdom (AOW) en<br />

overlijden (Anw) ook nog een uitgebreid bovenwettelijk (extra-legaal) stelsel van ouderdoms- en<br />

nabestaandenpensioenen, dat meestal geregeld is in de van toepassing zijnde CAO. Het is van<br />

belang om zich goed te laten voorlichten over dit aanvullend pensioenstelsel.<br />

Zoek contact met de personeelsdienst of met collega’s. Het is aan te raden om lid te worden van<br />

een vakbond. Wanneer u reeds lid bent van een Belgische vakbond (bijv <strong>ACV</strong>), dan wordt dit<br />

lidmaatschap door de Nederlandse vakbonden FNV en CNV erkend. De personeelsdienst en<br />

vakbondskaderleden (‘militanten’) kunnen uitleg geven over de van toepassing zijnde CAO.<br />

Het is aan te bevelen om een EURES-consulent te raadplegen. De Eures-adviseurs van de vakbonden<br />

geven informatie over fiscaliteit, sociale zekerheid enz. De Eures-adviseurs van de VDAB, BGDA,<br />

FOREM, en CWI geven informatie over vacatures, de mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt<br />

enz.<br />

<strong>ACV</strong> Dienst Grensarbeiders<br />

-5-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!