17.09.2013 Views

ONZE MENSEN en ONZE PRODUCTEN maken ONZE WERELD ...

ONZE MENSEN en ONZE PRODUCTEN maken ONZE WERELD ...

ONZE MENSEN en ONZE PRODUCTEN maken ONZE WERELD ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDsRAppoRT

Duurzaamheidsrapport online: sustainability.baxter.com

ONZE MENSEN en ONZE PRODUCTEN maken ONZE WERELD een betere plaats


Dit Rapport duurzame prioriteiten 2008 van Baxter beschrijft de vooruitgang

die geboekt werd voor elk van de negen duurzaamheidsprioriteiten van Baxter.

Zie ook het volledige rapport online voor informatie over de prestaties voor

alle duurzaamheidsactiviteiten van Baxter evenals bijkomende gegevens over

een aantal van de prioriteiten die in dit document worden beschreven.

I N H O U D

BEDRIJFSPROFIEL 2

VAN DE VOORZITTER EN CEO 3

DUURZAAMHEIDSPRIORITEITEN EN -DOELSTELLINGEN 4

ONZE MENSEN 6

Een veilige en gezonde werkplaats 7

Een veelomvattende en diverse werkplaats

8

Ethisch gedrag en naleving van de wetten

9

ONZE ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN 10

Groene toeleveringsketen 11

Koolstofsporen 12

Gebruik natuurlijke bronnen 14

Product stewardship 15

ONZE WERELD 16

Toegang tot gezondheidszorg 17

Onderwijs 19

GIDS BIJ HET VOLLEDIGE

RAPPORT ONLINE 20

OVERZICHT 22

ContRole

Baxter vroeg eR M Certification and Verification Services (eRM CVS) om

een controle uit te voeren op de volgende onderdelen in verband met milieu,

gezondheid en veiligheid van dit Rapport over duurzame prioriteiten

2008 voor Baxter, zoals aangegeven door het symbool:

∙ Veilige en gezonde werkplaats

∙ Koolstofvoetafdruk

∙ Gebruik natuurlijke bronnen

∙ Product Stewardship

Deze controle is bedoeld om na te gaan of de weergegeven

informatie een accurate, betrouwbare en transparante weergave van de

prestaties is. eR M CVS verleende ook garantie voor alle inhoud met

betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid in het online rapport over

duurzaamheid. Voor meer informatie, zie het deel Duurzaamheidsrapport

online.

Bedrijfsprofiel

Baxter International Inc. ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt via zijn filialen producten die

het leven van mensen met hemofilie, immuunaandoeningen, infectieziektes, nieraandoeningen,

trauma’s en andere chronische en acute medische aandoeningen redden en verlengen.

Als een wereldwijd en gediversifieerd bedrijf in de gezondheidssector past Baxter een

unieke combinatie toe van expertise in medische toestellen, farmaceutische producten en

biotechnologie om producten te creëren die de patiëntenzorg wereldwijd bevorderen.

Baxter vervaardigt producten in 26 landen en verkoopt ze in meer dan 100 landen, waarbij zo’n 60 procent van de verkoop

afkomstig is van buiten de Verenigde Staten. In 2008 bedroeg de wereldwijde verkoop van Baxter 12,3 miljard $. Op het einde van

2008 stelde Baxter wereldwijd zo’n 48.500 mensen te werk.

Ba x te r is actief in d r ie s eg m e nte n :

De afdeling Bioscience is een toonaangevende fabrikant van recombinante

en op plasma gebaseerde eiwitten voor de behandeling van hemofilie en andere

bloedstoornissen; op plasma gebaseerde behandelingen voor immuundeficiënties,

alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, brandwonden en shock naast andere chronische en

acute bloedaandoeningen; producten voor de regeneratieve geneeskunde zoals

biochirurgie en technologie gebruikt bij stamceltherapie bij volwassenen evenals

vaccins.

De afdeling m e d i cation d elive ry vervaardigt producten die gebruikt worden

bij het toedienen van vloeistoffen en geneesmiddelen aan patiënten. Dat omvat

intraveneuze (IV) oplossingen en toedieningssets, voorgemengde geneesmiddelen

en reconstitutiesystemen, voorgevulde flesjes en spuiten voor injecteerbare

geneesmiddelen, IV-voeding, infuuspompen en beademingsanesthesie evenals

producten en diensten in verband met het samenstellen van farmaceutische verbindingen,

het formuleren van geneesmiddelen en verpakkingstechnologieën.

De afdeling renal levert producten om nieraandoeningen in het laatste stadium

of onomkeerbaar nierfalen te behandelen. Deze afdeling is een toonaangevende

fabrikant van producten voor peritoneale dialyse (PD), een thuisbehandeling

die Baxter 30 jaar geleden op de markt hielp brengen. De producten omvatten

PD-oplossingen en geautomatiseerde inrichtingen voor nachtbehandelingen. De

afdeling verdeelt ook producten voor hemodialyse, die meestal uitgevoerd wordt in

een ziekenhuis of kliniek.

ab i l i t y

meer informatie online: sustainability.baxter.com/company_profile


Van de Voorzitter en CEO

Baxter vervult een unieke rol in de gezondheidszorg. Nagenoeg elk product dat wij maken,

wordt gebruikt in de behandeling van een kritieke, levensbedreigende aandoening. Onze behandelingen

worden via infuus, injectie of inhalatie zo’n zes miljoen keer per dag toegediend

in meer dan 100 landen om het leven te redden en te verlengen van mensen met hemofilie,

immuunaandoeningen, nierziektes in het laatste stadium of andere kritieke aandoeningen.

De duurzaamheidsuitdagingen waarmee wij als bedrijf worden geconfronteerd zijn even

kritiek. Armoede, honger, klimaatswijzigingen, uitputting van bronnen en een gebrekkige toegang

tot een kwalitatieve gezondheidszorg en degelijk onderwijs zijn slechts enkele van de

bedreigingen voor het welzijn van de toekomstige generaties. Bij Baxter willen wij dezelfde toewijzing en innoverende geest

toepassen bij het verbeteren van de gezondheid van de planeet als bij het ontwikkelen van nieuwe en betere behandelingen

voor patiënten.

Duurzaamheid betekent voor ons een langetermijnaanpak om onze sociale, economische en milieuverantwoordelijkheid op te

nemen in onze zakelijke prioriteiten. De inspanningen die Baxter op dit vlak levert, stroken met onze missie van het redden en

behouden van levens en ondersteunen deze ook.

Dit jaar publiceert Baxter al voor de 10de maal een duurzaamheidsrapport. Bij al onze activiteiten in verband met duurzaamheid,

zoals giften, het uitbreiden van de toegang tot de gezondheidszorg, het uitbreiden van het onderwijs of andere aspecten

waarover u meer kunt lezen in dit rapport, willen we de leider zijn en anderen in onze voetsporen laten treden.

d uurzaamheid als onderdeel van onze cultuur

Sinds ik in 2004 bij Baxter kwam als voorzitter en CEO verleen ik mijn volle steun aan de duurzaamheidsinspanningen van

Baxter. Ik ben trots op de vooruitgang die we geboekt hebben in het opnemen van duurzaamheid in onze bedrijfscultuur. Onze

oprichting van een Stuurgroep Duurzaamheid in 2006 op directie niveau, om onze algemene inspanningen voor duurzaamheid

te begeleiden, betekende een grote stap vooruit. Zo werd duurzaamheid verder geïnstitutionaliseerd bij Baxter. De verantwoordelijkheid

voor duurzaamheid binnen de onderneming groeide tot op de hoogste managementniveaus.

De volgende stap in dit proces kwam met het vooropstellen van negen duurzaamheidsprioriteiten in 2007. Deze prioriteiten

vormen de focus van ons rapport dit jaar en ze bepalen wat wij als bedrijf beschouwen als de belangrijkste aspecten van

duurzaamheid. Ze helpen ons bij het kanaliseren van de middelen om onze impact te maximaliseren. Sindsdien hebben we

langetermijndoelstellingen voor 2015 toegevoegd voor elke prioriteit om de verwachte vooruitgang verder te specificeren. Elk

kwartaal meten we onze vooruitgang in de richting van deze doelstellingen en rapporteren we daarover aan het management.

Onze duurzaamheidsprioriteiten hangen samen met ruimere maatschappelijke doelen. Voor Baxter zijn het verbeteren van

de toegang tot de gezondheidszorg, het bevorderen van diversiteit en betrokkenheid, het uitbreiden van het onderwijs en het

verminderen van onze impact op het milieu allemaal gebieden waarop het succes van Baxter bijdraagt tot een beter resultaat

terwijl ook wij als onderneming er wel bij varen. Integriteit, zorgen voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers

en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met leveranciers om een “groenere" toeleveringsketen te creëren, zijn ook

belangrijk voor het leiderschap in de sector.

Begin 2009 voegden we aan onze prioriteit “product stewardship” een doelstelling toe in verband met het dierenwelzijn:

we gaan op zoek naar bijkomende mogelijkheden om het gebruik van proeven op dieren te vervangen, te reduceren en te

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

verfijnen (in het Engels de 3Rs: replace, reduce and refine).

Hoewel we lang geleden al beleidslijnen en praktijken invoerden

om de tests op dieren te beperken, is de toevoeging van dit doel

een weerspiegeling van onze verbintenis om verder te bouwen

op onze voorgeschiedenis van bewuste stappen en innovaties

op dit gebied.

vooruit kijken, vooruit ga an

Ondanks deze prestaties draait duurzaamheid niet rond de prestaties

in het verleden. We moeten een betere wereld maken voor

morgen. We moeten onze klanten, leveranciers, werknemers,

gemeenschappen, andere sectoren, regionale en nationale overheden

bewust blijven maken als we echt de vooruitgang willen

boeken die noodzakelijk is om te voldoen aan de uitdagingen

waarmee we geconfronteerd worden.

We maken momenteel één van de moeilijkste economische

crisissen ooit mee. Hoewel geen enkel bedrijf, ook Baxter niet,

immuun is voor de problemen in de wereldeconomie willen we

wel een positieve impact blijven hebben op de gezondheid en

het welzijn van onze lokale en wereldwijde gemeenschappen.

Het grootste probleem waar wij als samenleving mee geconfronteerd

worden bij het aanpakken van de dringendste duurzaamheidsuitdagingen

is eenvoudigweg de omvang van de taak. Als

we deze uitdagingen met succes willen aanpakken, hebben we

de gezamenlijke inspanningen nodig van overheden, bedrijven,

belangengroeperingen en burgers.

Ik ben ervan overtuigd dat we als we samenwerken een duidelijk

verschil kunnen maken. Ik moedig alle betrokken partijen dan

ook aan om samen met ons de duurzaamheidsuitdagingen van

vandaag aan te pakken en bij te dragen tot oplossingen op lange

termijn. Als we samenwerken, kunnen we werken aan een betere

wereld voor de komende generaties.

ROBERT L. PARkINSON, JR.

VOORZITTER EN CHIEF ExECUTIVE OFFICER

meer informatie online: sustainability.baxter.com/sustainability_at_baxter

3


4

De duurzaamheids-

prioriteiten en -doelstellingen

van Baxter

Hoewel Baxter zich inzet voor een ruim gamma

van duurzaamheidsproblemen erkent

Baxter hetbelang van duidelijke prioriteiten

om de inspanningen en initiatieven te sturen.

In 2007 bepaalde de Stuurgroep Duurzaamheid van het bedrijf negen

prioriteiten die grofweg ingedeeld kunnen worden in drie categorieën:

Onze mensen, Onze activiteiten en producten en Onze wereld.

Deze prioriteiten maken deel uit van de voornaamste zorgen van

Baxter en de betrokken partijen waarbij de onderneming uniek

geplaatst is om een positieve invloed te kunnen uitoefenen. Baxter

heeft sindsdien dan ook prestatiedoelstellingen op langere termijn

opgesteld voor elke prioriteit als bewijs van de inzet van het bedrijf,

om een aanhoudende verbetering te motiveren en de betrokkenen te

helpen bij het evalueren van de prestaties. Deze tabel beschrijft de

duurzaamheidsprioriteiten en -doelstellingen van Baxter en wijst op

aanverwante informatie in dit rapport en het volledige rapport online.

Boven: Baxter producten worden in meer dan 100 landen gebruikt om het

leven van mensen met ernstige aandoeningen te redden en te behouden.

P R I O R I T E I T E N

ONZE MENSEN

BAXTER ZAL EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKPLAATS BEVORDEREN

BAXTER ZAL EEN OPEN EN DIVERSE WERKPLAATS BEVORDEREN

BAXTER ZAL ETISCH GEDRAG EN HET NALEVEN VAN DE WET BEVORDEREN

ONZE ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN

BAXTER ZAL AANSTUREN OP EEN GROENE TOELEVERINGSKETEN

BAXTER ZAL ZIJN KOOLSTOFSPOREN PROBEREN TE VERMINDEREN

BAXTER ZAL HET GEBRUIK VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN BEPERKEN

BAXTER ZAL STREVEN NAAR MEER PRODUCT STEWARDSHIP

ONZE WERELD

BAXTER ZAL DE TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG VERSTERKEN VIA DE ONTWIKKELING VAN

PRODUCTEN, STRATEGISCHE FILANTROPISCHE GIFTEN EN PRODUCTDONATIES

BAXTER ZAL DE INZET VAN HET BEDRIJF VOOR ONDERWIJS, EN IN HET BIJZONDER VOOR WISKUNDE EN

WETENSCHAPPEN, VERSTERKEN


D O E L S T E L L I N G E N 2 0 1 5 (BEHALVE INDIEN ANDERS AANGEGEVEN)

■ Optimale programma’s invoeren die bedoeld zijn om de veiligheid van de werknemers te beschermen en de gezondheid van de werknemers te

bevorderen die leiden tot prestaties die behoren tot de top drie van concurrerende bedrijven binnen de sector. Zie voetnoot 2 op pagina 7.

■ Een open cultuur creëren en behouden waar diverse ideeën, achtergronden, ervaringen en perspectieven gerespecteerd en gewaardeerd

worden.

■ Blijven uitblinken in interne en sectorbrede ethische verkoop- en marketingpraktijken door:

Het implementeren van het U.S. Healthcare Compliance Program en het International Anticorruption Program binnen de onderneming; en

> Samen te werken met Amerikaanse en internationale handelsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en overheden om standaarden te

> harmoniseren en af te dwingen voor financiële interacties met aanbieders in het bedrijfsleven die zorgen voor een degelijk onderwijs,

onderzoek en dialoog met betrekking tot producten en diensten en die ongepaste stimulansen ontmoedigen

■ De koolstofsporen van het wagenpark van Baxter met 20% verminderen in vergelijking met het niveau van 2007. Zie voetnoot 3 op pagina 11.

■ Groene principes opnemen in het aankoopprogramma van Baxter met de top 100 van leveranciers (volgens uitgave).

■ De uitstoot van broeikasgassen met 45% geïndexeerd volgens het inkomen verminderen in vergelijking met het basisniveau in 2005.

■ Het gebruik in de vestigingen van vernieuwbare energie verhogen naar 20% (in het totaal)

■ Het totaal aan gegenereerd afval met 30% geïndexeerd volgens het inkomen verminderen in vergelijking met het basisniveau in 2005.

■ Het energieverbruik met 30% geïndexeerd volgens het inkomen verminderen in vergelijking met het basisniveau in 2005.

■ 5 miljoen kilo (5.000 metrische ton) verpakkingsmateriaal van producten verstuurd naar

klanten verwijderen in vergelijking met het basisniveau in 2007.

■ Het waterverbruik met 35% geïndexeerd volgens het inkomen verminderen in vergelijking met het basisniveau in 2005. Om daartoe bij te dragen,

tegen 2010 mogelijk kwetsbare waterpunten identificeren in verband met de activiteiten van Baxter en agressieve doelstellingen voor waterbehoud

opstellen voor zones met een groot risico.

■ Twee projecten implementeren om kwetsbare waterpunten te helpen beschermen en/of gemeenschappen betere toegang tot zuiver water bieden.

■ De volgende elementen naarmate gepast opnemen in de product stewardship-programma’s van Baxter: duurzaam ontwerp, terughalen en

hergebruik van producten van Baxter

■ Nieuwe kansen identificeren voor het vervangen, reduceren en verfijnen van het gebruik van proeven op dieren

■ Tegen 2010 de bestaande producten evalueren op relevantie in vergelijking met de onderkant van de piramide (ontwikkelende economieën) en

economisch haalbare productkansen met groot impact identificeren. Zie voetnoot 1 op pagina 18.

■ De investeringen in R&D vanaf 2008 verhogen om de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen voor de onderkant van de piramide.

■ Een raad oprichten om de filantropische giften in de US te beoordelen en om een strategie op te zetten en in te voeren om de inspanningen af te

stemmen op de prioriteiten van het openbaar beleid om de gezondheidszorg te verbeteren. Tegen 2010 een percentage van de totale giften van

Baxter aan programma’s in de gezondheidszorg evalueren.

■ Samenwerken met donorpartners om een strategisch plan voor productdonaties te ontwikkelen en te implementeren vanaf 2010 met daarin

inbegrepen: de eerste ter plaatse zijn na rampen en tragedies, de hoogstnodige producten leveren om de voorraad te stabiliseren en de

hoogstnodige producten bijdragen aan de minst ontwikkelde en de ontwikkelende economieën

■ Het leren van wiskunde en wetenschappen bevorderen via onderwijs in biotechnologie voor de leerkrachten en studenten van de public schools in

Chicago en samenwerken met andere onderwijsorganisaties om op andere locaties soortgelijke kansen te creëren.

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

G E R E L A T E E R D E I N H O U D

Pagina 7 of

sustainability.baxter.com/EHS

Pagina 8 of

sustainability.baxter.com/employees en sustainability.baxter.com/ supply_chain

Pagina 9 of

sustainability.baxter.com/governance_ethics_and_compliance

Pagina 11 of

sustainability.baxter.com/supply_chain

Pagina 12 of

sustainability.baxter.com/EHS

Pagina 13 of

sustainability.baxter.com/EHS en

sustainability.baxter.com/product_responsibility

Pagina 15 of

sustainability.baxter.com/product_responsibility

Pagina 17 of

sustainability.baxter.com/community_support

Pagina 19 of

sustainability.baxter.com/community_support

5


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

onzE mEnsEn

De 48.500 werknemers van Baxter

wereldwijde zijn van groot belang

voor het welslagen van de onderneming.

Ze spelen een cruciale rol bij

het inspireren, ontwikkelen en implementeren

van de duurzaamheidsstrategie

en –programma’s van de

onderneming.

Om Baxter en de werknemers te

helpen zich volledig te ontwikkelen,

blijft het bedrijf voortdurend zijn

structuren en programma’s verbeteren

om een veilige, gezonde, betrokken

en motiverende werkplaats te

kunnen bieden.

Integriteit is een bouwsteen van de

cultuur van Baxter en het bedrijf

steunt zijn werknemers bij het nemen

van beslissingen die blijk geven van

de hoogste ethische normen.

Rechts: Bernhard Kutscher, vicevoorzitter Research & Development

(R&D), Europa, is één van de vele werknemers van Baxter wereldwijd

die expertise delen in medische plastiek, biologie, steriliseren

en andere wetenschappelijke disciplines om unieke levensreddende

producten te ontwikkelen. R&D is essentieel voor de groei van Baxter.


Prioriteit: Baxter promoot een veilige en gezonde werkplaats

Als bedrijf dat zich richt op het creëren van levensreddende producten en therapieën beschouwt Baxter het als een na-

tuurlijke verlenging van het werk om een positieve invloed te hebben op de gezondheid en veiligheid van de werknemers en

aannemers.

veiligheid van werknemers In 2008 identificeerde Baxter de volgende processen op facilitair niveau als de

meest doeltreffende manieren om de veiligheidsprestaties te verbeteren en de veiligheidscultuur binnen de hele onderneming

te versterken.

VEILIGHEIDSPRESTATIES 2008 (in vergelijking

met 2007)

GEVALLEN MET VERLOREN

WERKDAGEN

AANTAL VERLOREN WERKDAGEN

AANTAL GEREGISTREERDE

VOORVALLEN

ERNSTIGE INCIDENTEN

WERKNEMER/AANNEMER

FATALE ONGEVALLEN

WERKNEMER/AANNEMER

doelstelling

2015

MET 24% VERBETERD

MET 22% VERBETERD

MET 9% VERBETERD

7/2 IN 2008 (12/1 IN 2007)

7/2 IN 2008 (12/1 IN 2007)

Identificatie van gevaren en risicoanalyse: Een nazicht van de

faciliteiten in 2008 gaf aan dat de programma’s voor de identificatie

van gevaren en risicoanalyse wijzen op schommelende

resultaten. Baxter wil in 2009 de inspanningen standaardiseren om

de consistentie te vergroten.

Melding van near-miss gevallen: Een near-missprogramma

identificeert incidenten die hadden kunnen leiden tot letsels, ziekte

of schade maar dat niet deden. Voor 2009 bepaalde Baxter acht

vereiste elementen van een doeltreffend near-missprogramma en

houdt het de vooruitgang van de faciliteiten bij voor het implementeren

ervan in het bedrijf.

In 2007 stonden de gevallen van Baxter met verloren dagen op de vierde plaats onder sectorgenoten

gezondheid e n welzijn Productieve en gezonde werkkrachten zijn vitaal voor het aanhoudende succes van

Baxter. Via BeWell@Baxter, het algemene gezondheids- en welzijnsprogramma voor personeelsleden dat in 2007 werd ingevoerd,

bouwt Baxter aan een cultuur die werkgerelateerde en persoonlijke gezondheid bevordert. BeWell@Baxter brengt de

vele gezondheids- en welzijnsinitiatieven van het bedrijf samen onder in een allesomvattend programma dat mensen bewust

maakt en individuele aansprakelijkheid en inzet ondersteunt.

In 2008 lanceerde Baxter zijn visie van algemeen rookvrije campussen. Tegen het einde van het jaar was 77 procent van de

bedrijfsfaciliteiten rookvrij. Tegen het einde van 2009 moet dat 80 procent zijn.

Baxter lanceerde in 2008 ook het persoonlijke Welzijnsprofiel, een online evaluatie van de gezondheidsrisico’s aan de hand

waarvan de werknemers meer inzicht krijgen in hun keuze van levensstijl, hun familiegeschiedenis en andere factoren die een

invloed hebben op hun gezondheid. De werknemers bepalen gezondheidsdoelen, maken actieplannen op en houden hun

vooruitgang bij. Het bedrijf streeft naar 25 procent van de werknemers met een voltooide evaluatie in 2009. Aan de hand van

de totaalresultaten zal Baxter programma’s ontwikkelen om de risico’s en behoeften aan te pakken.

Daarnaast werd in het kader van het grieppreventieprogramma van Baxter 37 procent van de werknemers wereldwijd ingeënt

in vergelijking met 29 procent vorig jaar.

De best mogelijke programma’s implementeren om de veiligheid te vrijwaren en de gezondheid van

werknemers te verbeteren. Ze zorgen voor een plaats in de top drie van gelijkaardige soortgelijke

ondernemingen uit de sector.²

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

onder: In de wereldwijde productievestigingen van Baxter, met inbegrip

van die in Suzhou, China, integreert het bedrijf ergonomische concepten

in het ontwerp en de opbouw van de werkstations. De tafels en stoelen

kunnen ingesteld worden om een neutrale houding te bevorderen.

¹ Alle cijfers zijn gebaseerd op 100 voltijdse werknemers die één jaar werken.

Dat is gelijk aan 200.000 werkuren. Baxter past wereldwijd de registratiepraktijken

toe van de U.S. Occupational Safety and Health Administration. Gevallen

met verloren dagen: Werkgerelateerde letsels of ziektes waardoor een werknemer

minstens een volledige dag werk verliest na de datum van het incident.

Verloren dagen: Het aantal verloren dagen door werkgerelateerde letsels en

ziektes. Registreerbare gevallen: Werkgerelateerde letsels of ziektes die meer

medische aandacht vereisen dan EHBO, met inbegrip van gevallen met verloren

dagen. Ernstige incidenten en dodelijke ongelukken: Zie Overzichtstabel Baxter

2004-2008 op pagina 22.

2 Van de 14 bedrijven uit de gezondheidszorg die algemene veiligheidsgegevens

rapporteren aan ORC Worldwide staat Baxter op de vierde plaats voor het

aantal verloren dagen in 2007. ORC Worldwide is een internationaal

management- en HR-bedrijf. De gegevens voor 2008 waren in juni 2009 niet

beschikbaar.

meer informatie online:sustainability.baxter.com/Ehs

7


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

8

onzE mEnsEn

Prioriteit: Baxter bevordert een betrokken en afwisselende werkplaats

Baxter is ervan overtuigd dat een cultuur van betrokkenheid en een gediversifieerde werkkracht de innovatie kan aanmoedigen,

vertrouwensbanden kan smeden met klanten, leveranciers en partners uit de gemeenschap en kan bijdragen tot zakelijk

succes.

Naast het opbouwen van een wereldwijde globale organisatie van mensen met diverse achtergronden, vooruitzichten en

ervaringen wil Baxter een cultuur van betrokkenheid koesteren waarin verschillen gewaardeerd en gerespecteerd worden. Het

bedrijf werkt samen met organisaties die streven naar betrokkenheid, ook bij de inspanningen van Baxter op het gebied van

filantropie en vrijwilligerschap. Ook werken met diverse leveranciers maakt integraal deel uit van de strategie van de onderneming.

gloBal inclusion council In 2008 richtte Baxter een Global Inclusion Council op met leidinggevenden uit het

hele bedrijf. De Council of raad verschaft begeleiding en steun bij het implementeren van de algemene betrokkenheidsstrategie

van Baxter. In 2008 creëerde de Raad een intern bewustzijn van die strategie. Ze verbeterde het multiculturele bewustzijn

bij de leidinggevenden en evalueerde de beste praktijken. De Raad

identificeerde ook nieuwe mogelijkheden om de strategie in 2009 verder uit

te bouwen.

Boven: Support Engineer Wiko Nkema Bosenge analyseert

monsters in de research & development faciliteit

(R&D) in Nivelles, België.

doelstelling

2015

feedBack van d e werknemers In 2008 richtte Baxter een

Global Inclusion Council op met leidinggevenden uit het hele bedrijf. De

Council of raad verschaft begeleiding en steun bij het implementeren van

de algemene betrokkenheidsstrategie van Baxter. In 2008 creëerde de

Raad een intern bewustzijn van die strategie. Ze verbeterde het multiculturele

bewustzijn bij de leidinggevenden en evalueerde de beste praktijken.

De Raad identificeerde ook nieuwe mogelijkheden om de strategie in 2009

verder uit te bouwen.

d ive rsite it Bij leve r an c ie rs Baxter streeft naar wederzijds

voordelige relaties met kleine en diverse leveranciers gezien het belang

van deze leveranciers voor het bedrijf en de gemeenschappen waar de

werknemers van Baxter wonen en werken. In 2008 besteedde het bedrijf

zo’n 457 miljoen $ bij kleine ondernemingen in de Verenigde Staten en

Puerto Rico. Dat bedraagt zo'n 17 procent van de leveranciersuitgaven van

Baxter op die markten. Het bedrijf gaf 88 miljoen $ uit bij ondernemingen

die in handen zijn van vrouwen en 24 miljoen $ aan bedrijven die gerund

worden door minderheden op die locaties.

Een cultuur van betrokkenheid creëren en behouden, waarin diverse ideeën, achtergronden, ervaringen

en perspectieven gerespecteerd en gewaardeerd worden.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/employees en sustainability.baxter.com/supply_chain

onder: Shannon Zhou is opleidingsadviseur voor Baxter in

Azië aan de Stille Oceaan.

Als erkenning voor de inzet voor

diversiteit en betrokkenheid ontving

2009

Award Baxter in 2009 de prestigieuze

Winner

Catalyst-prijs voor het programma

“Building Talent Edge” in Azië aan

de Grote Oceaan. Baxter introduceerde

het programma in 2005

om te komen tot een 50/50 evenwicht tussen mannen

en vrouwen in het management en in leidinggevende

posities in de hele regio via stabiele rekruterings- en ontwikkelingsstrategieën

in combinatie met een sterke communicatie

en verantwoordelijkheid. Baxter vergrootte het

percentage vrouwen in management- en leidinggevende

posities in Azië aan de Grote Oceaan van 31 procent in

2004 naar 50 procent in 2008. Het programma behaalde

zijn doelstellingen twee jaar eerder dan gepland. Zie

meer details in de online praktijkvoorbeelden.


Prioriteit: Baxter bevordert ethisch gedrag en het naleven van de wetten

Corruptie vormt een aanzienlijke uitdaging voor de economie wereldwijd. Het verhindert een duurzame ontwikkeling, vergroot

de ongelijkheid, ondermijnt openbare instellingen en hindert de economische groei. Voor bedrijven maakt corruptie het zaken

doen duurder, het vertegenwoordigt bovendien aanzienlijke juridische en reputatierisico’s en creëert onhoudbare zakelijke

relaties.

Het corruptierisico varieert van sector tot sector. In de gezondheidszorg is het behoud van een ethische interactie met aanbieders

van gezondheidszorg essentieel om ervoor te zorgen dat de aankoopbeslissingen gebaseerd zijn op doeltreffendheid

en kwaliteit en niet op ongeschikte factoren. Bedrijven, waaronder Baxter, spelen een belangrijke rol bij het bevorderen

van een gezonde ethiek door het ophouden van hoge standaarden en door te eisen dat hun zakelijke partners dat ook doen.

Baxter wil werken met de hoogste integriteit en wil daar verregaande ethische en juridische standaarden bij toepassen.

d oelstelling

2015

In 2008 lanceerde Baxter de nieuwe Gedragscode.

Deze is beschikbaar in 20 talen en bouwt verder op de

eerdere code door het verwachte gedrag te omschrijven

en uit te leggen waarom het naleven van elke standaard

belangrijk is voor Baxter als bedrijf. In 2009 zal het bedrijf

alle werknemers wereldwijd vertrouwd maken met de

Gedragscode.

Baxter heeft in 2008 zijn wereldwijde anticorruptiebeleid

bijgewerkt. Daarin wordt bepaald hoe de relaties zijn

tussen werknemers, aannemers, agenten en derden met

ambtenaren van de overheid. Het bedrijf herzag ook het

Amerikaanse en internationale beleid voor interacties met

beoefenaars uit de gezondheidszorg, medische instellingen

en patiëntenorganisaties. Baxter voert risicoanalyses uit voor alle activiteiten en controleert de prestaties op dat vlak via

de evaluatie van de prestaties en andere middelen.

De inspanningen om corruptie tegen te gaan kunnen door anderen in de sector tegengewerkt of versterkt worden. Baxter

werkt dus aan het opstellen of verbeteren van sectorwijde gedragscodes en het bevorderen van ethisch gedrag binnen de

gezondheidszorg. Bijvoorbeeld:

Baxter is in grote mate betrokken bij AdvaMed en Eucomed, twee Amerikaanse en Europese organisaties die sectorwijde

gedragscodes hebben opgesteld voor de interacties met aanbieders van gezondheidszorg. In 2009 zal het bedrijf ook verenigingen

in Latijns-Amerika en Pacifisch Azië identificeren om mee samen te werken aan het ontwikkelen en verbeteren van

gedragscodes in de sector van de medische toestellen of de farmaceutische producten.

Het voorbeeld blijven geven voor interne en sectorwijde ethische verkoop- en marketingpraktijken

door:

> Het verbeterde U.S. Healthcare Compliance Program en het internationale anticorruptieprogramma binnen het

bedrijf te implementeren; en

> Samen te werken met Amerikaanse en internationale handelsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties

en overheden, om standaarden te harmoniseren en op te leggen wat de financiële interacties met aanbieders

van gezondheidszorg betreft, om te komen tot de gepaste opleidingen, onderzoek en dialogen met betrekking tot

producten en diensten en om ongepaste stimulansen te ontmoedigen.

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

Boven: Ozden Bayir (links), vertegenwoordiger voor de afdeling

parenterale voeding van Baxter in Turkije, bespreekt de kenmerken

van de driekamerzak van Baxter met klant Oktay Demirkıran van het

Istanbul University Hospital. Hoge ethische standaarden naleven

in het contact met de klanten behoort tot één van de aspecten die

behandeld worden in de nieuwe gedragscode van Baxter.

In 2009 zal Baxter evalueren hoe bredere initiatieven tegen

corruptie, zoals het UN Global Compact, het World Economic

Forum Partnering Against Corruption Initiative en de

Organisations for Economic Co-Operation and Development

Principles een aanvulling kunnen betekenen voor de aanpak

van het bedrijf.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/governance_ethics_and_compliance

9


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

onzE ACTiViTEiTEn En pRoDuCTEn

Onze activiteiten en producten

De bescherming van het milieu is

één van de grootste uitdagingen voor

de wereld van vandaag.

Baxter is zich ervan bewust dat zijn

activiteiten een invloed hebben op

het milieu en beschouwt milieubewustzijn

al meer dan dertig jaar

als een prioriteit. In alle faciliteiten

wereldwijd worden dezelfde hoge

normen gehanteerd.

De impact van het bedrijf (door de

materialen en diensten die aangekocht

worden bij leveranciers, de

productie en de producten die verkocht

worden) begrijpen en verminderen

is van fundamenteel belang

voor het streven naar duurzaamheid

bij Baxter. Elke impact biedt een

kans voor verbetering en het bedrijf

heeft programma’s ingevoerd om de

prestaties over het hele activiteitengammate

verbeteren.

Rechts: De toeleveringsketen van Baxter gaat van de fabrikanten van

grondstoffen tot de eindgebruikers van de producten van Baxter.

De vestigingen en opslagplaatsen van het bedrijf gebruiken elektronische

systemen voor inventaris, bestellingen, facturatie en distributie

om de doeltreffendheid van de toeleveringsketen te vergroten en de

milieuprestatie teverbeteren. Antonio Cosentino gebruikt in de vestiging

van Baxter in Nivelles, België, een dataterminal om de voorraden

te beheren.


Prioriteit: Baxter streeft naar een groene toeleveringsketen

Baxter werkt samen met duizenden leveranciers in meer dan 100 landen om de grondstoffen, componenten, diensten, goederen

en transportmogelijkheden te verkrijgen die nodig zijn voor de wereldwijde activiteiten van het bedrijf. Als onderdeel van

deze wereldwijde zakelijke gemeenschap zet Baxter zich in om samen met de leveranciers hun milieuprestaties te verbeteren,

producten aan te kopen met een verminderde impact op het milieu en de uitstoot tijdens het transport tot een minimum te

beperken.

Om de milieuprestaties van de leveranciers van Baxter beter te begrijpen voerde het bedrijf in 2008 een duurzaamheidsenquête

uit bij ongeveer 100 van de belangrijkste Amerikaanse leveranciers. Samen waren deze leveranciers goed voor 2,2 miljard$

of 50 procent van de totale uitgave van Baxter bij de leveranciers. Zie de hoogtepunten in het volledige rapport online.

g roen ko Pen Om de milieu-impact van de aankopen te verbeteren, is Baxter begonnen met het invoeren van het aspect duurzaamheid

in de formele relaties met de leveranciers. In 2008 wijzigde Baxter in de Verenigde Staten en in Canada het document

voor offerteaanvragen door er informatie aan toe te voegen over de inspanningen, initiatieven en prestaties van de leverancier met

betrekking tot duurzaamheid. De standaardovereenkomst met de leveranciers kreeg ook een duurzaamheidsclausule. Het bedrijf

wil in 2009 die formulering nu ook toevoegen aan alle soortgelijke documenten op andere locaties. Baxter zal de duurzaamheidscriteria

ook opnemen in de globale beoordelingen van de rechtstreekse leveranciers.¹

Begin 2009 lanceerde Baxter een milieuvriendelijk aankoopbeleid. Dat behandelt de verbruiksproducten, zoals kantoorbenodigdheden,

en draagt ook bij tot de LEED®-certificering voor bestaande gebouwen.² Aanvankelijk is het beleid bedoeld voor het

hoofdkwartier van het bedrijf in Deerfield, Illinois in de Verenigde Staten maar Baxter is van plan om dit in de toekomst uit te breiden

naar alle vestigingen in het noorden van Illinois.

Een specifiek aspect is het wagenpark van het bedrijf. In de leasecyclus 2008-2009 koos Baxter voor auto’s met een grotere brandstofefficiëntie

dan de wagen die erdoor vervangen werd. De gemeten brandstofefficiëntie daalde echter. Baxter gaat nu na hoe

deze prestaties verbeterd kunnen worden in de komende jaren om de doelstelling 2015 te halen. Baxter organiseert ook buiten de

Verenigde Staten inspanningen om het park aan te passen.

tr ansPort van P roducte n Baxter wil de uitstoot in verband met het transport van producten naar klanten wereldwijd

verminderen. In de Verenigde Staten vereist Baxter dat alle transporteurs over land deelnemen aan het SmartWaySM-programma

van het U.S. Environmental Protection Agency.

Overgaan van transportwijzen die minder energie vereisen, zoals van vrachtwagen naar spoor, reduceert de uitstoot ook. Baxter

heeft sinds 2005 het gebruik van intermodaal transport (spoor en vrachtwagens samen in tegenstelling tot enkel vrachtwagens) in

de Verenigde Staten elk jaar verhoogd. Daardoor werd de uitstoot van broeikasgassen verminderd met 530 ton koolstofdioxideequivalent

(CO2e) in 2008. In Europa verminderde de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 1.580 ton CO2e in 2008 door

het overschakelen van de vrachtwagen naar andere transportwijzen . Baxter is voornemens in de toekomst wereldwijd over de

transportuitstoot te rapporteren.

doelstellingen

2015

De koolstofsporen van het wagenpark van Baxter reduceren met 20% in vergelijking met het niveau in

2007.³

Groene principes toevoegen aan het aankoopprogramma van Baxter bij de 100 grootste leveranciers

(per uitgave).

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

onder: In 2009 voegt Baxter twee nieuwe hybride vrachtwagens op

elektriciteit en diesel toe aan de vloot in California (Verenigde Staten)

voor de afdeling Renal die de oplossingen voor nierdialyse thuis bij de

patiënten gaan afleveren.

Baxter heeft sinds 2004 al tal van verbeteringen aangebracht

in het vrachtwagenpark voor de afdeling Renal,

zoals het installeren van boordcomputers waardoor de

stilstand van 10 naar 2 procent verminderd kon worden

en het beperken van de snelheid tot 62 mijl per uur.

In 2009 zal Baxter de boordcomputers upgraden, de

routesoftware voor het park verbeteren en twee dieselhybrides

aan het park toevoegen. Het bedrijf verwacht

dat deze veranderingen, in combinatie met de lopende

upgrades, de uitstoot van de vloot met 18 tot 20 procent

zullen verlagen in 2009 in vergelijking met 2008.

Vanaf juli 2008 compenseert Baxter de uitstoot van broeikasgassen

van alle productleveringen uit het distributiecentrum

van het bedrijf in Northampton, Groot Brittanië

(GB) naar klanten in GB (meer dan 2.220 ton CO2e) door

de aankoop van koolstofcredits bij The CarbonNeutral

Company in een windkrachtproject Zuid-India.

¹“Directe" leveranciers zijn de leveranciers die de grondstoffen en componenten

leveren die gebruikt worden in de producten van Baxter.

² Het Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building

Rating System is een vrijwillig, op consensus gebaseerd beoordelingssysteem

voor het ontwikkelen van duurzame gebouwen met hoge prestaties. Zie www.

usgbc.org voor meer informatie.

³ Bijgewerkt basisniveau op jaar door verbeterde beschikbaarheid van gegevens.

meer informatie online:sustainability.baxter.com/supply_chain

11


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

12

onzE ACTiViTEiTEn En pRoDuCTEn

Prioriteit: Baxter werkt aan de reductie van de koolstofsporen

De wereldwijde klimaatsveranderingen, veroorzaakt door de stijging in de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer sinds

het begin van de industriële revolutie, is de belangrijkste milieukwestie van deze generatie. Willen we erin slagen deze uitdaging

goed aan te pakken, dan moeten alle elementen van de maatschappij (particulieren, bedrijven, steden, landen en naties)

op tijd zinvolle stappen zetten.

DHet aanpakken van de wereldwijde klimaatverandering en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is van fundamenteel

belang voor de inzet van Baxter voor een duurzame ontwikkeling. De voornaamste aspecten voor het bedrijf zijn

energiebeheer, het gebruik van vernieuwbare energie en het verhandelen van de uitstoot. Zie voor bijkomende aspecten van

de aanpak van Baxter het volledige rapport online.

energieBeheer Het globale energiebeheersprogramma van Baxter concentreert zich op het verlagen van het bedrijfsenergieverbruik

en de kosten, dat ook bijdraagt aan een lagere uitstoot van broeikasgassen door energie. Zie pagina 13

voor meer informatie en een voorbeeld.

Een voorbeeld van een energiebeheersproject dat de koolstofintensiteit van Baxter zal reduceren, is de installatie van een

warmtekrachtkoppelingssysteem van 3 megawatt dat in 2009 werd goedgekeurd voor de faciliteit van Baxter in Castlebar,

Ierland. Dit project zal elektriciteit en stoom genereren op basis van aardgas, een brandstof die minder koolstof bevat dan

zware stookolie. Momenteel wordt zware stookolie gebruikt en tot onlangs was dit de enige brandstof die beschikbaar was in

de faciliteit.

ve r nieuwBare e nergie Baxter vergrootte het gebruik in de faciliteiten van vernieuwbare stroom naar 16 procent

van het totale energieverbruik in 2008 in vergelijking met 15 procent in 2005. In 2008 installeerde het bedrijf systemen voor

zonne-energie in China, Portugal en Spanje. In 2009 staan meervestigingen op het programma.

In 2008 kocht het bedrijf ook 29.500 megawattuur gecertificeerde vernieuwbare energiecertificaten in de Verenigde Staten

(de 25ste grootste zakelijke aankoper in de Verenigde Staten vanaf januari 2009). Baxter verkreeg koolstofneutraliteit door de

uitstoot van broeikasgassen door de compensatie van het verbruik van brandstof en elektriciteit op drie vestigingen over de

wereld, inclusief het bedrijfscomplex van Baxter in Deerfield, Illinois, de Verenigde Staten. In bepaalde gevallen kocht Baxter

ook vernieuwbare energiecertificaten om de uitstoot van broeikasgassen, in verband met de vervaardiging van producten en

de aflevering van producten aan de klanten, te compenseren. Zie pagina 15 voor meer informatie.

ve r handele n van e m issie In diverse streken en landen van de wereld worden verhandelingssystemen ingevoerd

voor de uitstoot van koolstof. Deze marktgebaseerde systemen kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de

reductie van bepaalde uitstoten van broeikasgassen. Baxter neemt deel aan de Chicago Climate Exchange (CCX) en het

European Union Emissions Trading Scheme. Baxter houdt ook de ontwikkeling van andere verhandelingssystemen ter wereld

in de gaten, waaronder in China en India.

¹ Volgens het U.S. Environmental Protection Agency. Zie www.epa.gov/grnpower/toplists/fortune500.htm.

doelstelligen

2015

De uitstoot van broeikasgassen met 45% verminderen, geïndexeerd volgens het inkomen op

basis van het niveau van 2005.

Het gebruik van vernieuwbare energie door de faciliteiten vergroten naar 20% (van het totaal).

meer informatie online: sustainability.baxter.com/Ehs

"Baxter heeft zijn leiderschap getoond door de

uitstoot van broeikasgassen en strategieën

in verband met de klimaatswijzigingen sinds

2002 te melden via het Carbon Disclosure

Project en via de erkenning in 2008 in de Carbon

Disclosure Leadership Index omwille van

de hoogwaardige rapportering over kwesties

in verband met de klimaatsveranderingen."

PAUL DICkINSON, CEo

ThE CARBon DisClosuRE pRojECT

onder: Een vertegenwoordiger van CCX, het eerste en enige register ter

wereld van broeikasgassen, reductie- en handelssysteem in Noord-

Amerika, controleert de globale activiteit op de koolstofmarkt in het

hoofdkwartier van de organisatie in Chicago, Illinois, Verenigde Staten.

Baxter werd in 2003 stichtend lid van CCX.

>> De uitstoot van broeikasgassen door Baxter in 2008

vanuit de operatie bedroeg in het totaal 738.000 ton

koolstofdioxide-equivalent (CO e) voornamelijk stabiel in

2

vergelijking met het niveau in 2005 en een reductie met

21% verbonden met het inkomen.


Prioriteit: Baxter streeft naar een lager verbruik van natuurlijke

energiebronnen

Baxter hangt af van materialen, energie, water en andere natuurlijke grondstoffen om zijn producten te vervaardigen en zijn

bedrijf te runnen. Deze middelen zijn beperkt en het bedrijf vertoont al jarenlang een grote inzet om er verstandig mee om te

springen. De doelstellingen voor 2015 maken deel uit van de derde generatie milieudoelstellingen van Baxter en weerspiegelen

de kwesties die belangrijk zijn voor de activiteiten van het bedrijf, de klanten en andere betrokken partijen.

af val De voornaamste bron voor Baxter van ongevaarlijk afval is het plastic afval afkomstig van de productie en de voornaamste

bron van gereguleerd afval is biologisch en van bloed afgeleid plasma-afval geproduceerd tijdens het verwerken van

plasma. De inspanningen om de afvalberg te verminderen, waren in 2008 in het bijzonder gericht op de grootste productievestigingen.

Zo verminderde de vestiging van het bedrijf in Guayama, Puerto Rico, de afvalberg met meer dan 2.000 ton (66

procent) in vergelijking met 2007 door de efficiëntie van schoonmaakoperaties en de accuraatheid van de afvalgegevens

te verbeteren. Zie het onderdeel over afval van het volledige rapport online voor meer informatie over de prestaties van de

faciliteit in Guayama, Puerto Rico, in 2007.

Historisch gezien werden de problemen van Baxter bij het halen van doelstellingen voor de vermindering van het afval toegewezen

aan het wegwerpen van vervallen producten die de klanten terugsturen en een grotere aanmaak van bepaalde afvalsoorten

in een aantal faciliteiten. In 2009 voert Baxter een nieuw systeem in voor gegevensbeheer voor de organisatie van

milieu, gezondheid en veiligheid. Dat systeem zorgt voor een tijdige en consequente tracering van het genereren van afval om

sneller te kunnen inspelen op ongunstige trends.

ve r Pakking Baxter gebruikte meer dan 47.000 ton geribde verpakkingen in 2008 voor de producten overal ter wereld

en spant zich in om deze materialen doeltreffender te gaan gebruiken. In 2008 verminderde het bedrijf de grootte van de verpakking

voor de meeste dozen van de Amerikaanse nieroplossingen. De klanten hebben zo 30 procent minder opslagruimte

nodig in hun huizen. Dankzij dit initiatief realiseerde Baxter een vermindering van golfmateriaal van 360 ton tijdens de tweede

helft van 2008 en zal het in 2009 streven naar een verlaging met 800 ton. Baxter voert tevens binnen de hele onderneming in

2009 een systeem in om het melden van verpakkingsinitiatieven te verbeteren.

e nergie Het vervaardigen van de producten van Baxter vereist elektriciteit voor de uitrustingen en brandstof om stoom

aan te maken voor het zuiveren en steriliseren van water. Baxter voert regelmatig energiecontroles uit in alle productie-

(vervolg op pagina 14)

doelstellingen

2015

De totale afvalproductie met 30% reduceren (geïndexeerd aan de inkomsten) in vergelijking met

het basisniveau in 2005.

Het energieverbruik met 30% reduceren (geïndexeerd aan de inkomsten) in vergelijking met het

basisniveau in 2005.

5 miljoen kilo (5.000 ton) verpakkingsmateriaal van producten die naar de klanten werden verstuurd

elimineren in vergelijking met het basisniveau in 2007.

Het waterverbruik met 35% reduceren (geïndexeerd aan de inkomsten) in vergelijking met het

basisniveau in 2005. Om dit te kunnen bereiken tegen 2010 dienen mogelijk kwetsbare waterscheidingspunten

geevalueerd te worden die in verband staan met de faciliteiten van Baxter en

agressieve doelstellingen voor waterbehoud vaststellen hoge risico zones.

Twee projecten implementeren om te helpen bij het beschermen van kwetsbare waterscheidingspunten

en/of om gemeenschappen beter toegang te bieden tot schoon water.

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

VOORUITGANG MILIEUDOELSTELLINGEN 2015

TOTAAL AFVAL

Vooruitgang 2008 -11%

Doelstelling 2015 -30%

WATERVERBRUIK

Vooruitgang 2008 -26%

Doelstelling 2015 -35%

100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Vooruitgang en

doelstellingen

geïndexeerd volgens

het inkomen, in

vergelijking met 2005

ENERGIEVERBRUIK

Vooruitgang 2008 -18%

Doelstelling 2015 -30%

2005 BASISNIVEAU 2008 VOORUITGANG 2015 DOELSTELLING

Boven: Plastic is de grootste afvalstroom voor Baxter. Regrind Operator

Karen Ogle bedient een plasticvermaler in de faciliteit van Baxter in

Marion, North Carolina in de Verenigde Staten. Met deze installatie

wordt plastic afval vermalen en gemengd met nieuw plastic om het te

extruderen tot buizen en platen.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/Ehs en sustainability.baxter.com/product_responsibility

13


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

14

onzE ACTiViTEiTEn En pRoDuCTEn

(vervolg van pagina 13)

vestigingen om mogelijke besparingen te identificeren,

implementeert praktijken voor zuinig energieverbruik via het

“Lean Energy”-programma en vergelijkt de vooruitgang elk

kwartaal met de energiedoelstelling van het bedrijf. Het bedrijf

organiseert ook een tweejaarlijkse energieconferentie om

de energiemanagers en het ondersteunende personeel op te

leiden en te erkennen en om de beste praktijken te delen.

Tot de faciliteiten die Baxter erkende voor hun inspanningen

op het gebied van energieverbruik in 2008 behoorde São

Paulo in Brazilië. Daar verlaagde men het energieverbruik

met 4,4 procent per productie-eenheid via projecten zoals

een waterverdampingssysteem op de daken dat het gebouw

afkoelt en de kosten voor het lozen van afvalwater reduceert.

wate r Baxter gebruikt voornamelijk water bij processen

zoals koeltorens, sterilisatoren en stoomboilers (80 procent

van het totale gebruik). Zo’n 15 procent gaat naar de producten

van het bedrijf en 5 procent is voor drinkwater bedoeld.

Het aanhoudende succes dat Baxter kent bij het bezuinigen

op waterverbruik is voornamelijk te danken aan de projecten

voor de recuperatie en het hergebruik van water in tal van

vestigingen en het delen van beste praktijken binnen de

hele onderneming. Zo reduceerde de faciliteit van Baxter in

Grosotto (Italië) het waterverbruik met 116 miljoen liter (een

reductie met 14 procent in vergelijking met 2007) door het

water op te vangen uit sterilisatoren en het koelwater te optimaliseren.

In een ander project maken vier Europese vestigingen

een waterbalans op en ze creëren waardestromen¹ om

de processen in de productielijnen voor één van de intraveneuze

producten van Baxter te verbeteren. Na voltooiing zal

dat leiden tot aanzienlijke bezuinigingen op water en energie.

Zie meer details in de online praktijkvoorbeelden.

wate rscheiding Baxter gebruikt hulpmiddelen van

de World Business Council for Sustainable Development,

World Resources Institute en andere om de prioriteit te geven

aan projecten voor de bescherming van de gemeenschappelijke

waterlopen. Het bedrijf verkent ook mogelijke samenwerkingsverbanden

met organisaties om de watervoorraden in

de meest kwetsbare gebieden te beschermen.

1 Een waardestroom is een visueel Lean-hulpmiddel, Aan de hand hiervan

kunnen de vestigingen van Baxter kansen identificeren om het gebruik van

de middelen en de productie van afval te reduceren.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/Ehs en sustainability.baxter.com/product_responsibility

Boven: Water is van essentieel belang voor heel wat levensreddende producten van Baxter. Pamela Ward en Kathleen Horney die instaan voor het

mengen in de vestiging van Baxter in Marion, North Carolina (Verenigde Staten), één van de grootste vestigingen voor IV-oplossingen ter wereld,

voegen gezuiverd water toe aan een mengtank. De waterintensieve vestigingen van Baxter stellen behoudsdoelstellingen voorop om deze natuurlijke

grondstof te beschermen.


Prioriteit: Baxter streeft naar meer product stewardship

Baxter verkoopt jaarlijks meer dan 100 miljoen dozen met producten. Het vervaardigen, transporteren, gebruiken en

uiteindelijk wegwerpen van deze producten kan het milieu beïnvloeden door het gebruik van energie, materialen en andere

grondstoffen. Baxter beheert deze impact via zijn programma’s voor product stewardship.

De ontwerpfase biedt een unieke kans om invloed uit te oefenen op de milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties van

een product. Baxter organiseert dan ook tijdens de eerste fases van de productontwikkeling een Product Sustainability

Review (PSR). PSR richt zich op medische toestellen, van dozen voor intraveneuze oplossingen tot dialysemachines.

Een aanvankelijke screening wijst op hoge risico’s voor milieu, gezondheid en veiligheid en ook kansen tijdens de conceptfase.

Een grondige evaluatie identificeert daarna de aandachtspunten door de hele levenscyclus heen. Baxter gebruikt

deze resultaten om de haalbaarheid van het product te bevestigen, te helpen bij het opstellen van productvereisten en het

minimaliseren van de mogelijke impact van het product op de gezondheid van de mens en op het milieu. PSR biedt ook

een kanaal om overwegingen in verband met compliance op te nemen voor bestaande en komende productreglementeringen

In 2008 verbeterde Baxter de PSR-controle voor giftige chemicaliën. Zo kan het bedrijf beter voldoen aan de groeiende

vraag van de klant. Het helpt Baxter ook bij de voorbereidingen voor de mogelijke chemische beperkingen in het kader van

de Europese REACH-reglementering.

Sinds 2005 heeft Baxter PSR gebruikt om alle nieuwe medische toestellen te evalueren die de conceptfase van de ontwikkeling

bereiken. Momenteel worden verschillende toestellen geanalyseerd.

ProductvoorBeelden Baxter levert een aantal IV-geneesmiddelen, parenterale voedingsoplossingen, injecteerbare

geneesmiddelen, biofarmaceutische stoffen, toegangssystemen, toedieningsinrichtingen en andere producten die zonder

PVC of DEHP werken of gemaakt zijn

(di(2- ethylhexyl)ftalaten). Zie het onderdeel Materiaalverbruik in het volledige rapport online voor meer informatie over de

gebruikte materialen, met inbegrip van PVC, in de producten van Baxter.

In Groot Brittanië werd in 2008 één van de IV-containers zonder PVC van Baxter het eerste product van het bedrijf dat het

brandmerk CarbonNeutral® verkreeg. Baxter kocht koolstofcompensaties voor 4.310 ton koolstofdioxide-equivalent (CO2e)

om de uitstoot te compenseren bij het opzoeken en leveren van grondstoffen, het vervaardigen van het product, de aflevering

en het gebruik en uiteindelijk het verwerken van de verpakking.

Met behulp van externe expertise en controles voert Baxter een analyse uit van de volledige levenscyclus van een product

om aan te geven in welke mate een betere productverpakking en –aflevering de koolstofsporen van het product heeft verkleind

en welke invloed dit heeft op het milieu.

Baxter richt zich ook op het einde van de levensduur van producten. Baxter streeft naar verantwoorde recyclage voor elektronische

producten wanneer revisie en hergebruik geen optie zijn. Het integreren van ontwerpen voor afvalverwerking in de

doelstellingen

2015

De volgende elementen naarmate gepast opnemen in de product stewardship-programma’s van

Baxter: duurzaam ontwerp, terugbrengen en recycleren van de producten van Baxter

Nieuwe kansen identificeren om het gebruik van proeven op dieren te vervangen, te reduceren en

te verfijnen

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

Boven: Cecilia Santana uit New York (New York, VSA) gebruikt de

peritoneale dialyseproducten van Baxter om haar bloed te zuiveren

van toxines, afvalstoffen en overmatig vocht die normaal gezien door

gezonde nieren worden afgevoerd.

ontwikkeling van het product zorgt voor een meer doeltreffende

verwerking.

De programma’s van Baxter voor product stewardship behandelen

ook andere kwesties die meestal ontstaan tijdens

de onderzoeks- en ontwerpfase van de levenscyclus van het

product, met inbegrip van kwesties in verband met bio-ethiek,

klinische proeven en dierenwelzijn. Terwijl de gezondheidsreglementering

momenteel het gebruik van proeven op dieren

vereist voor de ontwikkeling en productie van producten voor

de gezondheidszorg zet Baxter zich in om deze proeven tot

een minimum te beperken. Begin 2009 voegde Baxter een

product stewardship-doelstelling toe in verband met het identificeren

van bijkomende mogelijkheden om het gebruik van

proeven op dieren te vervangen, te reduceren en te verfijnen

(in het Engels de 3Rs: replace, reduce and refine). Baxter

kijkt ernaar uit het aantal succesvolle innovaties op dit gebied

gedurende de jaren te kunnen uitbreiden.

¹ Bijvoorbeeld de Europese richtlijn Restriction of Hazardous Substances

(RoHS), de REACH-reglementering (Registration, Evaluation, Authorisation and

Restriction of Chemical substances), de richtlijn Energy-using Products (EuP)

en de richtlijn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

sustainability.baxter.com/product_responsibility

15


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

onzE WERElD

Bedrijven, en dan vooral wereldwijde

ondernemingen zoals Baxter, hebben

een kans en verantwoordelijkheid om

verder te kijken dan hun dagelijkse

activiteiten, de ruimere uitdagingen

waarmee de wereld wordt geconfronteerd

te evalueren en na te gaan hoe

ze hun unieke middelen en vaardigheden

kunnen inzetten om significante

en duurzame wijzigingen teweeg te

brengen.

Dit is niet enkel een blijk van leider-

schap maar kan ook leiden tot innovatie

en groei terwijl ook de dringendste

sociale en milieuproblemen worden

aangepakt.

Baxter zet zich in om op basis van zijn

sterkste punten en met het oog op de

fundamentele menselijke behoeften de

toegang tot de gezondheidszorg in het

algemeen te vergroten en het onderwijs

te verbeteren.

Rechts: De winnaar van de beurs van de Baxter International Foundation,

Associação Obra do Berço, biedt gezondheidszorg aan behoeftige

kinderen in São Paulo, Brazilië. De beurzen van de stichting zijn gericht

op programma’s die de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren in de

gemeenschappen waar de werknemers van Baxter wonen en werken.


Prioriteit: Baxter versterkt de toegang tot de gezondheidszorg via de

ontwikkeling van producten, strategische filantropische giften en productdonaties

Meer dan een miljard mensen wereldwijd heeft niet voldoende toegang tot gezondheidszorg. De betaalbaarheid en beschikbaarheid

van de gezondheidszorg wordt verder nog beïnvloed door een moeilijke macro-economische omgeving over de

hele wereld, zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden. Helpen bij het aanpakken van deze wereldwijde uitdaging is

een belangrijk thema in de inzet van Baxter voor duurzame ontwikkeling. De brede aanpak van het bedrijf omvat productontwikkeling,

strategische filantropische giften en productdonaties die gericht zijn op de mensen die ze het meeste nodig

hebben.

Hoewel de toegang tot de gezondheidszorg wereldwijd een probleem vormt, krijgen bedrijven de kans om gezondheidsoplossingen

af te leveren die specifiek bedoeld zijn voor wie zich aan de basis van de piramide bevindt (BoP).¹ Hoewel Baxter

al jarenlang actief is in opkomende economieën is het ontwikkelen van producten die specifiek geschikt zijn voor de mensen

aan de BoP een opkomend aspect voor duurzaamheid en bedrijfsstrategie.

In 2008 begon Baxter met het analyseren van de portefeuille om bestaande producten en kansen voor productontwikkeling

te identificeren om te voldoen aan de behoeften van deze bevolking. De huidige producten die in het bijzonder geschikt

zijn voor opkomende economieën en dus ook voor de BoP hebben de volgende kenmerken: Lange houdbaarheid, geen of

weinig koeling vereist, lage afhankelijkheid van de infrastructuur van de gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen, klinieken en

opgeleid medisch personeel), eenvoudige technologie en lage kosten. In 2009 zal Baxter een lijst opstellen met de meest

belovende productkansen en nagaan of het haalbaar is om deze producten beter beschikbaar te maken.

Baxter evalueerde ook de investeringsniveaus in research & develoment (R&D) op dit vlak in 2008. Dat helpt het bedrijf bij

het bepalen van de doelstellingen om de uitgaven in de toekomst te verhogen.

Nauw samenwerken met organisaties die zich richten op de voornaamste ziektes die verband houden met de activiteiten

van Baxter, zoals hemofilie en immuunaandoeningen, is nog een manier waarop Baxter de toegang tot de gezondheidszorg

bevordert. In 2008 richtte het bedrijf een raad op om de filantropische contante bijdragen van Baxter in de VS in te zamelen

(vervolg op pagina 18)

doelstellingen 2015

Tegen 2010 de bestaande producten beoordelen op relevantie voor de “basis van de piramide” (ontwikkelingslanden)

en het identificeren van economisch haalbare productkansen die een hoge impact

hebben.

De investeringen in R&D vanaf 2008 verhogen om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren

voor de “basis van de piramide”.

Een raad oprichten om de Amerikaanse filantropische giften te beoordelen en een strategie ontwikkelen

en implementeren om de inspanningen af te stemmen op de prioriteiten van het openbare beleid

om de gezondheidszorg te verbeteren. Tegen 2010 een percentage vaststellen van de totale donatie

van Baxter aan gezondheidsprogramma’s

Werken met donorpartners om vanaf 2010 een strategisch plan voor productdonaties te ontwikkelen

en te implementeren met inbegrip van: als eerste ter plaatse zijn bij rampen en tragedies, de meest

noodzakelijke producten aanbrengen om de voorraad te stabiliseren en de meest noodzakelijke producten

schenken aan de minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

" Baxter levert een belangrijke bijdrage, niet

alleen aan onze inspanningen voor noodhulp

maar ook tot het uitbreiden van ons vermogen

om permanente medische bijstand te bieden

om meer mensen te helpen om langer en gezonder

te leven. De gulle productdonaties van

Baxter spelen een belangrijke rol in het vervullen

van onze missie en het verbeteren van de

toegang tot geneesmiddelen wereldwijd."

CURT WELLING, pREsiDEnT En CEo

AmERiCAREs

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

Boven: Baxter en The Baxter International Foundation hebben geholpen bij

het financieren van programma’s die de toegang tot de gezondheidszorg

in India en andere ontwikkelingslanden uitbreiden.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/community_support

17


U P D AT E O V E R D E

V O O R U I T G A N G

18

onzE WERElD

(vervolg van pagina 17)

en te beoordelen. De beslissingen worden centraal genomen

daar de lokale managers en werknemers het beste kunnen

bepalen welke bijdrage geschikt is voor hun gemeenschap.

De raad gaat dan na hoe deze gegevens efficiënt gebruikt

kunnen worden om de inspanningen van Baxter naar een

betere gezondheidszorg te leiden die wereldwijd relevant en

geschikt zijn voor alle activiteiten van het bedrijf.

Ook productdonaties spelen een belangrijke rol bij het beschikbaar

stellen van de producten van Baxter voor mensen

in nood. Baxter werkt met partners voor productdonaties

(vooral AmeriCares en Direct Relief International) waardoor

het inzicht in de behoeften groter wordt en kritieke producten

beschikbaar kunnen worden gesteld waar en wanneer nodig.

In 2008 schonk en verzond Baxter voor 10,9 miljoen $ medische

producten ten gunste van mensen in 58 landen.

Als onderdeel van deze donaties biedt Baxter doelgerichte

steun in tijden van crisis. Zo verleende het bedrijf bijstand

aan de mensen die getroffen werden door een aardbeving in

China en een cycloon in Myanmar, beide in 2008, door bijna

2,4 miljoen $ aan Baxterproducten te schenken aan humanitaire

organisaties die werkzaam waren in de getroffen streken.

Baxter bevordert ook de toegang tot de producten via steun

aan non-profitorganisaties zoals de World Federation of

Hemophilia. Baxter is medeoprichter en de belangrijkste

vennoot van de Global Alliance for Progress (GAP) van de

organisatie, die pleit voor het verbeteren van de diagnose en

de behandeling van hemofilie in ontwikkelingslanden. Baxter

schonk in 2008 meer dan 600.000 eenheden recombinante

factor VIII aan het GAP-programma.

Tenslotte draagt Baxter ook producten bij via programma’s

voor het helpen van patiënten die doorlopend toegang verschaffen

tot producten wanneer een patiënt een uitval ervaart

in de dekking door de verzekering of geconfronteerd wordt

met andere uitdagingen die de toegang beperken. Deze

bijdragen waren in 2008 samen 2,54 miljoen$ waard.

¹ De term “base of the pyramid” verwijst naar de circa vier miljard mensen

die moeten overleven op minder dan $4 per dag per persoon, meestal in de

ontwikkelingslanden. Heel wat bedrijven hebben al producten en diensten

ontwikkeld voor mensen bovenaan de piramide. Recent hebben meerdere

bedrijven het aanbod producten en diensten uitgebreid naar het “midden van

de piramide”, vaak ook een strategie gericht op de opkomende economieën.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/community_support

OVERZICHT VAN DE STEUN AAN DE WERELDWIJDE GEMEENSCHAP DOOR BAXTER IN 2008

PRODUCTDONATIES CASHBIJDRAGEN1 PRODUCT- EN CASHBIJDRAGEN

Omvat bijdragen van Baxter en product- en cashbijdragen van de Baxter International Foundation.

Boven: De winnaar van de beurs van de Baxter International Foundation, Fundação Julita, levert gezondheidsdiensten aan kinderen in de verarmde

gemeenschap Jardim São Luis in São Paulo, Brazilië.


Prioriteit: Baxter versterkt de inzet van het bedrijf voor onderwijs, vooral

voor wiskunde en wetenschappen

Volgens de Nation’s Report Card presteerden slechts 29 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren in “fourth

grade”, 29 procent van de scholieren in “eighth grade” en 18 procent van de studenten in “12th grade” op of boven het

bekwaamheidsniveau in wetenschappen.¹ Tot 39 procent van de studenten in fourth grade en 32 procent in eighth grade

presteerdenop of boven het bekwaamheidsniveau in wiskunde.²

Als een bedrijf dat gebaseerd is op wetenschap en technologie, heeft Baxter een verantwoordelijkheid om ervoor zorg te

dragen dat zowel de huidige studenten als de toekomstige generaties alle kansen krijgen om te leren en geïnspireerd te

worden door wiskunde en wetenschappen. In 2008 startte

het bedrijf zijn eerste formele inspanning voor het bevorderen

van onderwijs in wetenschappen, technologie en

wiskunde door een programma te onthullen dat specifiek

bedoeld is voor studenten en leerkrachten in Chicago,

waar het hoofdkantoor van Baxter gevestigd is.

Boven: Jeanne Mason, Corporate Vice President bij Baxter voor Human

Resources, geeft les aan een Junior Achievement-groep in een school buiten

Chicago, Illinois (VSA) in het kader van de steun die Baxter verleent aan

onderwijsprogramma’s wereldwijd.

doelstelling

2015

Baxter lanceerde Science@Work: Expanding Minds with

Real-World Science in oktober 2008. Deze vijfjarige verbintenis

met de Chicago Public Schools (CPS) biedt financiering

en praktijkervaring met de werknemers van Baxter

die vrijwillig de leerkrachten bijscholen en de studenten

aanmoedigen om de biotechnologie te leren kennen. In

die tijd verwacht men dat Science@Work tot 90 procent

van de biologieleerkrachten in CPS zal worden bereikt (ongeveer

450) en meer dan 65 procent van de huidige CPS

studenten(bijna 75.000). Het initiatief introduceerde de

modules voor de leerkrachten in de herfst van 2008 en de eerste 91 leerkrachten krijgen tegen het einde van het schooljaar

2008-2009 hun eerste opleiding biotechnologie.

In het kader van Science@Work ging Baxter een partnerschap aan met Lindblom Math and Science Academy in de

minderbedeelde Englewood-gemeenschap in Chicago voor de oprichting van het Biotechnology Center of Excellence van

de school. Het Center zal de CPS wetenschapsleerkrachten leren hoe ze biotechnologie kunnen opnemen in hun klassen

en zal de studenten van Lindblom de basisprincipes van de biotechnologie bijbrengen. Baxter ondersteunt ook het Illinois

Institute of Technology’s Instructional Development System Program dat professionele ontwikkeling in biotechnologie biedt

aan leerkrachten in deelnemende scholen in Chicago.

Bovendien zal Baxter via Science@Work samenwerken met Noble Street Network en Instituto del Progreso Latino om een

actieve rol te vervullen bij het openen van twee nieuwe openbare scholen als onderdeel van het initiatief in Chicago Renaissance

2010, bedoeld om 100 nieuwe scholen van uitzonderlijke kwaliteit te openen in minder bedeelde gemeenschappen

tegen 2010.

Bevorderen van de kennis van wiskunde en wetenschappen via een biotechnologie opleiding

voor leerkrachten en studenten van de Chicago Public Schools en samenwerken met andere

onderwijsorganisaties om soortgelijke kansen te bieden op andere plaatsen.

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

" De leerkrachten aan de Chicago Public Schools

willen graag meer contact met werkende wetenschappers.

Het Science@Work-programma

bij Baxter kan helpen bij het invullen van deze

behoefte door werknemers als vrijwilligers in te

zetten in onderwijsprojecten via CPS."

CASSIE FREEMAN , AssoCiATE, REsEARCh AnD EVAluATion,

CEnTER foR ElEmEnTARy mAThEmATiCs AnD sCiEnCE EDuCA-

Tion uniVERsiTy of ChiCAgo

De werknemers van Baxter delen vrijwillig hun passie voor

wetenschappen met CPS-studenten via bezoeken aan de

klassen en uitstapjes naar de faciliteiten van Baxter. In 2008

bezochten meer dan 60 studenten Baxter om er met de wetenschappers

over hun werk te praten. Baxter zal het succes

van deze programma’s meten tijdens de volgende jaren en zal

nagaan hoe de ervaring van het bedrijf het best gedeeld kan

worden met andere belangrijke groepen.

Bovendien geven vrijwilligers van Baxter via Junior Achievement,

de grootste en oudste financiële alfabetisatie-organisatie

van Amerika, les aan studenten van 6 tot 18 over de

basisprincipes van het ondernemerschap om hen te helpen

te slagen in de wereldeconomie. Baxter is ook een stichtende

sponsor van FIRST (For Inspiration and Recognition of

Science and Technology) dat onder andere studenten helpt

bij het ontwerpen en opbouwen van robots.

Bovendien heeft Baxter traditioneel altijd al steun verleend

aan het onderwijs via programma’s zoals de Matching Gift- en

Dollars for Doers-programma’s van The Baxter International

Foundation en via vrijwillige inspanningen bij faciliteiten en

werknemers. In 2008 besteedden de werknemers van Baxter

meer dan 140.000 vrijwillige uren aan tal van organisaties,

waarvan een gedeelte ter ondersteuning van initiatieven

wereldwijd.

¹ The Nation’s Report Card wordt gepubliceerd door de National Assessment of

Educational Progress (NAEP). De evaluatie NAEP 2005 over wetenschappen werd

gehouden van januari tot maart 2005. De volgende evaluatie van de wetenschappen

door de organisaties volgt van januari tot maart 2009 en de resultaten zullen in het

voorjaar van 2010 bekend worden gemaakt.

² De evaluatie NAEP 2007 over wiskunde werd gehouden van januari tot maart 2005.

De volgende evaluatie van wiskunde door de organisatie volgt van januari tot maart

2009 en de resultaten zullen in het voorjaar van 2010 bekend worden gemaakt.

meer informatie online: sustainability.baxter.com/community_support

19


20

giDs Bij hET VollEDigE

Duurzaamheidsrapport Baxter 2008 online

DuuRzAAmhEiD Bij

BAXTER

Brief van de voorzitter en de

Ceo

Aanpak van Baxter

Prioriteiten en doelstellingen

Inzet betrokken partijen

Aansluitingen en lidmaatschappen

BEDRijfspRofiEl BEsTuuR, EThiEK En

nAlEVing

Innovatie

Bekroningen en prijzen

Mijlpalen voor duurzaamheid

meer informatie online: sustainability.baxter.com

Corporate governance

ethiek en naleving

Standaarden

Structuur en programma’s

Begeleiding en naleving

P R I O R I T E I T

Baxter bevordert ethisch

gedrag en het naleven van

de wetgevingtreue

Praktijkvoorbeeld:

Privacy en veiligheid van

gegevens

WERKnEmERs

talentbeheer

Compensatie en voordelen

De bedrijfscultuur meten

Algemene open sfeer

P R I O R I T E I T

Baxter zal een open

en diverse werkplaats

bevorderen

Praktijkvoorbeeld:

Privacy en veiligheid

van gegevens

Werk/leven

miliEu, gEzonDhEiD En VEilighEiD

eHS-programma

Beleid en visie

Programmabestuur

Doelstellingen EHS

Managementsystemen EHS

Audits EHS

Praktijkvoorbeeld:

EHS-audits wijzen op

aandachtspunten in het

programma

Baxter deelt de basis

van de milieugerichte

jaarrekening

naleving

Milieu

Gezondheid en veiligheid

Baxter streeft naar een vermindering van de koolstofvoetafdruk

Afval

Milieuprestaties 2008

Overzicht van de prestaties

Uitstoot in de lucht

Biodiversiteit

Eco-efficiëntie/gebruik van

grondstoffen

Energie

GHG-uitstoot en klimaatsveranderingen

P R I O R I T E I T

Baxter streeft naar een vermin-

dering van de koolstofvoetafdruk

Afval

Afval en afvalwater

P R I O R I T E I T

Baxter streeft naar een verminderd

gebruik van natuurlijke

rijkdommen

Milieu-Jaarrekening 2008

Gezondheid en veiligheid

Prestatie 2008

Programma’s en initiatieven

P R I O R I T E I T

Baxter zorgt voor een veilige en

gezonde werkplaats


Deze tabel geeft een overzicht van de gevarieerde inhoud van de volledige online versie van het Baxter 2008 Duurzaamheidsrapport. De online versie omvat de informatie over vooruitgang ten

opzichte van de duurzaamheidsprioriteiten van Baxter die in dit afgedrukte rapport benadrukt en beschreven worden. De online versie bevat ook informatie over de prestaties in andere aspecten van

duurzaamheid evenals talrijke praktijkvoorbeelden van sterke verwezenlijkingen. Het online rapport is beschikbaar op sustainability.baxter.com.

pRoDuCT-VERAnT-

WooRDElijKhEiD

P R I O R I T E I T

Baxter streeft naar meer

product stewardship.

Kwaliteit

Veiligheid

R&D en ontwerp

Beoordeling product stewardship

Bio-ethiek

Dierenwelzijn

Klinische onderzoeken

Gebruik van materialen

Productie

transport van producten

Verpakking

Gebruik van producten

einde levensduur producten

Praktijkvoorbeeld:

Heparine: de contaminatie

van het product aanpakken

Beperkingen op materialen

Koolstofneutrale producten

in het Verenigd

Koninkrijk

ToElEVERings-

KETEn

De prestaties van de leveranciers

beheren

Diversiteit onder de leveranciers

De toeleveringsketen groener

maken

P R I O R I T E I T

Baxter streeft naar een

groene toeleveringsketen

Klanten

sTEun AAn DE gEmEEnsChAp

toegang tot gezondheidszorg

Ontwikkeling van producten

Strategische filantropische

giften Productdonaties en

beurzen

P R I O R I T E I T

Product

Baxter

Donations

zal de toegang

and Grants

tot

de gezondheidszorg verbeteren

via de ontwikkeling

van producten, strategische

filantropische giften en

productdonaties

Praktijkvoorbeelden:

Het magazijn van

AmeriCare in India helpt

de toegang tot de gezondheidszorg

verbeteren

De wereldwijde alliantie

voor vooruitgang van de

World Federation of

Hemophilia

Streven naar een cultuur

van vrijwilligerschap

Kritieke noden in de

gemeenschap

P R I O R I T E I T

Baxter zal de inzet van het

bedrijf voor onderwijs, en in

het bijzonder wiskunde en

wetenschappen, vergroten

Betrokkenheid werknemers

EConomisChE

impACT

Directe impact

Indirecte impact

Zakelijke waarde

Het vinkje betekent dat dit gedeelte gecontroleerd werd door ERM Certification and Verification Services. Zie pagina 2 voor meer informatie.

opEnBAAR BElEiD VERslAggEVing

DuuRzAAmhEiD

Rapport over politieke

bijdragen

BAXTER 2008 DuuRzAAmhEiDspRioRiTEiTEn

externe standaarden

verslaggeving

Feedback bij rapport 2007

Verzekering

Verificatie ERM CVS

Opinie

Goede principes voor

verslaggeving eHS

GRI-index

21


22

Gegevensoverzicht Baxter 2004-2008

Zie de relevante onderdelen van het rapport in het volledige online rapport op sustainability.baxter.com voor meer uitgebreide informatie over de prestaties en grafieken.

SECTIE EN INDICATOR 2004 2005 2006 2007 2008 SECTIE EN INDICATOR 2004 2005 2006 2007 2008

BEDRIJFSPROFIEL

MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (Vervolg)

NETTO VERKOOP (in miljoenen dollar) $9.509 $9.849 $10.378 $11.263 $12.348

NETTO INKOMSTEN (in miljoenen dollar) 388 956 1,397 1,707 2,014

PRIJS BAXTER-AANDEEL (in dollar, op het einde van het jaar van aangifte) 34,54 37,65 46,39 58,05 53,59

INVESTERINGEN R&D (in miljoenen dollar) 517 533 614 760 868

BESTUUR, ETHIEK EN NALEVING

HULPLIJN ETHIEK EN NALEVING EN ONDERZOEK COIC 1

(totaal)

WERKNEMERS

ALGEMEEN PERSONEELSBESTAND BAXTER 48.300 46.900 47.600 46.500 48.500

Diversiteit raad van bestuur en leidinggevenden 2

ETNISCH (% niet-blank van het totaal )

Raad van Bestuur 9,1% 8,3% 8,3% 7,7% 7,7%

Leidinggevenden 7,7% 16,7% 13,3% 13,3% 13,3%

GESLACHT (% vrouwen van het totaal)

Raad van Bestuur 18,2% 16,7% 16,7% 15,4% 15,4%

Leidinggevenden

Diversiteit geslachten bij Baxter (% vrouwen in het algemeen)

15,4% 25,0% 33,3% 33,3% 33,3%

VICEPRESIDENT EN HOGER 20,1% 19,6% 19,0% 17,7% 18,5%

SUPERVISOR/DIRECTEUR 38,4% 38,2% 39,1% 47,7% 48,1%

NIET-MANAGER 57,3% 57,0% 56,5% 56,4% 56,3%

ALGEMEEN

MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Milieu (absolute cijfers, niet geïndexeerd volgens inkomen)

54,6% 54,1% 53,7% 52,7% 52,8%

PROCESGERELATEERDE UITSTOOT VAN CFC EN TOXISCHE STOFFEN

(metrische ton)

34 30 33 31 21

UITSTOOT SOx (metrische ton) 569 589 611 620 607

UITSTOOT NOx (metrische Tonnen) 474 466 464 461 455

ENERGIEVERBRUIK ACTIVITEITEN BAXTER

(triljoen joule)

9.017 8.945 8.963 9.044 9.216

NETTO UITSTOOT BROEIKASGASSEN ACTIVITEITEN BAXTER

3

(duizend metrische ton CO2) 752 743 739 731 738

NIET-GEVAARLIJK AFVAL (metrische ton) 56.000 52.000 56.000 56.000 57.000

GEREGULEERD AFVAL (metrische ton) 4.120 4.150 4.090 5.130 5.820

¹ COIC staat voor Certificate of Integrity and Compliance. (Zertifikat für Integration und Compliance). 2 De cijfers voor leidinggevenden omvatten de leden van het Operationele comité en de regionale presidenten. 3 Omvat aangekochte compensaties voor de uitstoot van broeikasgassen (GHG). De uitstoot van GHG in verband met de activiteiten van Baxter omvat niet de uitstoot die gepaard gaat met de

levering van materialen en producten en de verplaatsingen en reizen van de werknemers. Een onafhankelijke entiteit ingehuurd door de Chicago Climate Exchange (CCX) evenals ERM CVS controleerden de uitstoot van broeikasgassen van Baxter, die ook werd nagegaan door de U.S. Environmental Protection Agency Climate Leaders. 4 Geraamde totale gehaltes vervuiling in het water voor behandeld

afvalwater dat rechtstreeks in de waterwegen wordt geloosd. Wanneer er geen huidige prestatiegegevens bekend zijn, werden ramingen opgesteld op basis van de prestaties in gelijkaardige faciliteiten. 5 Alle cijfers zijn gebaseerd op 100 voltijdse werknemers die één jaar werken, hetgeen gelijk is aan een totaal van 200.000 werkuren. Met het oog op de tracering past Baxter de registratiepraktijken aanbevolen

door de U.S. Occupational Safety and Health Administration wereldwijd toe. 6 Gevallen met verloren werkdagen: werkgerelateerde verwondingen of ziektes waardoor een werknemer minstens één volledige werkdag verliest na de datum van het incident. Verloren werkdagen: het aantal verloren werkdagen te wijten aan werkgerelateerde verwondingen of ziektes. Geregistreerde gevallen: werkgerelateerde

verwondingen of ziektes die medische aandacht vereisen die verder gaat dan EHBO, ook gevallen met verloren werkdagen. 7 De compensatiekosten voor werknemers zijn de medische onkosten die te wijten zijn aan een werkgerelateerde verwonding of ziekte en een stuk van het loon van de werknemer terwijl deze arbeidsongeschikt is. De exacte kosten wereldwijd zijn moeilijk te bepalen omwille van de

internationale wetgeving op de privacy. Baxter gebruikt dan ook de kosten in de Verenigde Staten en Puerto Rico en extrapoleert deze voor de rest van de wereld. 8 De gemelde gegevens omvatten een boete van $31.200 die Baxter betaalde in verband met een zaak voor de U.S. Nuclear Regulatory Commission in de faciliteit gelegen in Aibonito, Puerto Rico. 9 De gemelde gegevens omvatten een boete van

$7.500 die Baxter betaalde in verband met een zaak voor de U.S. Federal Aviation Administration in de faciliteit gelegen in Beltsville, Maryland, United States. 10 De Verenigde Staten en Puerto Rico. Op basis van het boekjaar (1 oktober tot en met 30 september). De gegevens van de te betalen rekeningen worden doorgestuurd naar een derde partij die de uitgaven categoriseert. Andere categorieën omvatten

de ondernemingen in handen van veteranen, van veteranen die ongeschikt raakten tijdens de dienst, van mindervaliden en met HUB-zonecertificaat. 11 Omvat de waarde van productdonaties berekend aan de hand van een combinatie van de gemiddelde groothandelsprijs en de gemiddelde verkoopprijs. Zie Baxter en The Baxter International Foundation Charitable Giving-tabel in het volledige verslag

online voor meer gegevens. Variaties in de jaarlijkse productdonaties bij Baxter zijn te wijten aan schommelingen in de behoeften van de gemeenschap, de regelgevende omgeving, de productieprocessen en marketing. Het bedrijf identificeert kansen om te doneren en reageert op verzoeken vanuit de gemeenschap naarmate gepast. 12 Omvat bijdragen van Baxter en The Baxter International Foundation.

meer informatie online: sustainability.baxter.com

309 274 341 234 273

WATERVERBRUIK (duizend kubieke meter) 14.136 14.793 14.280 13.926 13.729

BOD 5 4 (biochemische zuurstofvraag) AFVOER (metrische ton) 27 28 29 30 30

COD 4 (chemische zuurstofvraag) AFVOER (metrische ton) 110 116 126 139 137

TSS 4 (totale vaste stoen in suspensie) AFVOER (metrische ton) 48 47 51 55 49

MILIEUBERICHTEN OVERTREDINGEN (NOVs) 16 17 17 10 10

BETAALDE MILIEUBOETES (in dollar)

Milieujaarrekening 2008

$31.462 $11.825 $1.500 $4.591 $0

TOTALE MILIEUKOSTEN (in miljoenen dollar) n/a $21,2 $22,6 $25,0 $26,0

TOTALE MILIEUGEBONDEN INKOMSTEN, BESPARINGEN EN

VERMEDEN KOSTEN IN HET OPGEGEVEN JAAR (in miljoenen dollar)

Beroepsgezondheid en -veiligheid

AANTAL VERLOREN WERKDAGEN 5,6 0,45 0,30 0,31 0,25 0,19

AANTAL GEREGISTREERDE GEVALLEN 5,6 11,37 7,08 6,94 5,45 4,23

ERNSTIGE INCIDENTEN WERKNEMERS/AANNEMERS 5,6 1.60 1.52 1.35 1.41 1.29

3/0 9/0 4/0 12/1 7/2

0/0 2/2 0/1 0/0 0/1

RAMING COMPENSATIE ARBEIDERS WERELDWIJD

(en miljoenen dollar) 7

58 1 39 2 2

$38.0868 $0 $10.7409 ERNSTIGE INCIDENTEN WERKNEMERS/AANNEMERS

(totaal aantal)

FATALE ONGEVALLEN WERKNEMERS/AANNEMERS

(totaal aantal)

$22,4 $20,6 $15,2 $14,9 $14,4

DAGVAARDINGEN GEZONDHEID EN VEILIGHEID

MET SCHIKKING

BETAALDE BOETES GEZONDHEID EN VEILIGHEID

(in dollar)

TOELEVERINGSKETEN

$0 $45.000

BETALINGEN AAN LEVERANCIERS (bij benadering, in miljoenen dollar) n/a $4.000 $4.100 $4.100 $4.400

Diversiteit leveranciers 10

n/a 92.6 87.7 83.5 91.9

BETALINGEN AAN KLEINE ONDERNEMINGEN (in miljoenen dollar) $445 $454 $504 $399 $457

BETALINGEN AAN ONDERNEMINGEN IN HANDEN VAN MINDERHEDEN

(in miljoenen dollar)

BETALINGEN AAN ONDERNEMINGEN VAN VROUWEN

(in miljoenen dollar)

STEUN AAN DE GEMEENSCHAP

PRODUCTDONATIES (in miljoenen dollar) 11 44 36 40 23 24

35 68 95 95 88

$7,87 $17,82 $14,85 $31,09 $10,86

CASHDONATIES (in miljoenen dollar) 12 7,15 17,60 20,72 23,51 32,93


Boven: De producten en behandelingen van Baxter redden en verlengen het leven van

patiënten in meer dan 100 landen, met inbegrip van de inwoners van Los Papayos in

Colombia.

O V E R D I T R A P P O R T

Dit rapport is bestemd voor wereldwijd gebruik. gelieve de website van Baxter voor uw land te raadplegen voor meer

informatie. Bepaalde uitspraken in het Bedrijfsprofiel over producten of procedures kunnen afwijken van de gelicentieerde

indicaties in bepaalde landen. Raadpleeg daarom altijd het specifieke overzicht van productkenmerken voor

het land, de bijsluiters in de verpakking of de gebruiksinstructies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

een plaatselijke vertegenwoordiger van Baxter.

De prestatiegegevens in dit rapport zijn afkomstig uit kalenderjaar 2008, behalve indien anders aangegeven.

Bepaalde programmabeschrijvingen en –voorbeelden omvatten informatie uit 2009.

Dit rapport behandelt de wereldwijde activiteiten van Baxter, met inbegrip van de filialen, behalve indien anders

aangegeven. De milieu-, gezondheids- en veiligheidsgegevens omvatten joint ventures waarin Baxter een significant

belang heeft.

Alle valuta in dit rapport staan in Amerikaanse dollar, behalve indien anders aangegeven.

het volledige rapport online omvat een index van de inhoud van het global Reporting initiative (gRi).

Voor meer informatie over dit rapport kunt u contact opnemen met het Center for one Baxter op 1-800-422-9££837

of 1-84948-4770 of per e-mail op onebaxter@baxter.com.

FEEDBACk

De feedback van betrokkenen is een belangrijke bron van ideeën voor de aanhoudende verbetering van de

duurzaamheidsprogramma’s van Baxter en de jaarlijkse verslaggeving. We moedigen de lezers aan om opmerkingen

en suggesties te leveren via onze online enquête op: sustainability.baxter.com/survey.

Baxter is trots erkend te worden door of aangesloten te zijn bij tal van duurzaamheid-gerelateerde organisaties en

programma’s, waaronder:


Baxter international inc.

one Baxter parkway

Deerfield, illinois 60015

www.baxter.com

De zaken besproken in dit Baxter 2008 sustainability priorities Report die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte uitspraken inclusief uitspraken over de

toekomstige prestaties en compliance van het bedrijf. Deze uitspraken gaan gepaard met tal van risico’s en onzekerheden. Tal van factoren zouden een invloed kunnen

hebben op de huidige resultaten van het bedrijf waardoor de resultaten zelfs materieel kunnen afwijken van deze uitgedrukt in de toekomstgerichte uitspraken. Deze

factoren omvatten maatregelen van regelgevende instanties en andere overheidinstanties inclusief de u.s. food and Drug Administration, het effect van de economische

voorwaarden, de technologische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, de voordelen van milieubeschermingsprocessen en andere factoren die meer

volledig beschreven worden in het jaarverslag van Baxter op formulier 10-K en andere aangiften bij de u.s. securities and Exchange Commission die beschikbaar zijn op

de website van het bedrijf op www.baxter.com. het bedrijf verwerpt alle verplichtingen om toekomstgerichte uitspraken bij te werken.

Verwijzingen in dit rapport naar Baxter zijn bedoeld als collectieve verwijzingen naar Baxter international inc. en de Amerikaanse en internationale filialen.

Baxter is een handelsmerk van Baxter international inc.

“lEED” is een handelsmerk van de u.s. green Building Council en wordt gebruikt met toestemming. Alle andere producten of handelsmerken hierin zijn de eigendom

van hun respectievelijke eigenaars.

© Baxter International Inc., 2009. All rights reserved.

Deze brochure is gedrukt met drukinkt die vrij is van minerale oliën, op basis van herwinbare grondstoffen.

De drukinkt voldoet aan alle eisen in het kader van REACh. het gebruikte papier is fsC-gecertificeerd:

Revive 50:50, halfmat gestreken, uit 50% fsC-pulp en 50% gerecyclede vezels (20% fsC-hergebruik).

fsC mixed sources: minimaal 70%. Deze brochure is klimaatneutraal gedrukt. De Co 2 -uitstoot van het

drukproces is gecertificeerd door het kwaliteitsmerk "Co 2 -gecompenseerde druk".

Foto omslag: Baxter levert

oplossingen voor peritoneale

dialyse (PD) aan een thuispatiënt

met een nieraandoening in het

finale stadium in de autochtone

gemeenschap van Los Papayos in

Colombia, een rit van zeven dagen

over zee en rivier. Als de grootste

leverancier van PD-producten en

-diensten wereldwijd levert Baxter

levensreddende oplossingen

voor patiënten op afgelegen

plaatsen wereldwijd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!