17.09.2013 Views

naar een netwerk van en voor dorpen. - Landelijke Gilden

naar een netwerk van en voor dorpen. - Landelijke Gilden

naar een netwerk van en voor dorpen. - Landelijke Gilden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OP ZOEK NAAR EEN PLATFORM VOOR DEBAT EN<br />

ACTIE: NAAR EEN NETWERK VAN EN VOOR<br />

DORPEN.<br />

Oswald Devisch, Sarah Mart<strong>en</strong>s<br />

Onderzoeksgroep ArcK<br />

Universiteit Hasselt


CONTEXT: demografische & sociale transities zoals<br />

vergrijzing, gezinsverdunning, verkleuring, ver<strong>e<strong>en</strong></strong>zaming,<br />

verpaupering, <strong>en</strong>z. creër<strong>en</strong> andere m<strong>en</strong>selijke behoeftes.<br />

Deze behoeftes vrag<strong>en</strong> om nieuwe vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> solidariteit,<br />

d.w.z. om het herd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> of heruitvind<strong>en</strong> <strong>van</strong> sociale relaties,<br />

groep<strong>en</strong>, <strong>netwerk</strong><strong>en</strong>, organisaties, instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

Bron: Oosterlynck, S., 2012. Sociale transitie, Naar <strong>e<strong>en</strong></strong> s<strong>en</strong>sitieve stad. In: De Bruyn, J. & Vermeul<strong>en</strong>, S., Duurzame <strong>en</strong><br />

creatieve sted<strong>en</strong>. De stad als motor <strong>van</strong> de sam<strong>en</strong>leving. Verslagboek ViA-Rondetafel Sted<strong>en</strong>beleid. p.63-78.


SOLIDARITEIT ontstaat traditioneel via:<br />

(1) gedeelde waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> norm<strong>en</strong><br />

(2) het stimuler<strong>en</strong> <strong>van</strong> intercultureel contact <strong>en</strong> begrip<br />

(3) sociale strijd<br />

Ruimte & plaats spel<strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> c<strong>en</strong>trale plaats in het zoek<strong>en</strong> <strong>naar</strong><br />

nieuwe vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> solidariteit. Binn<strong>en</strong> deze rol vindt <strong>e<strong>en</strong></strong><br />

verschuiving plaats <strong>van</strong> staatsburgerschap, <strong>naar</strong><br />

stadsburgerschap <strong>en</strong> straatburgerschap.<br />

Bron: Oosterlynck, S., 2012. Sociale transitie, Naar <strong>e<strong>en</strong></strong> s<strong>en</strong>sitieve stad. In: De Bruyn, J. & Vermeul<strong>en</strong>, S., Duurzame <strong>en</strong><br />

creatieve sted<strong>en</strong>. De stad als motor <strong>van</strong> de sam<strong>en</strong>leving. Verslagboek ViA-Rondetafel Sted<strong>en</strong>beleid. p.63-78.<br />

Storme, A., 2012. Over zin <strong>en</strong> onzin <strong>van</strong> sociale mix <strong>en</strong> actief burgerschap <strong>voor</strong> sociale cohesie in de buurt. Ruimte &<br />

Maatschappij, 4(2), p.46-74.


STRAATBURGERSCHAP veronderstelt dat het del<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong><br />

plek fungeert als startpunt om te sprek<strong>en</strong> over (conflicter<strong>en</strong>de)<br />

behoeftes, verwachting<strong>en</strong>, verantwoordelijkhed<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

De plek (of de buurt) wordt, binn<strong>en</strong> deze b<strong>en</strong>adering, <strong>e<strong>en</strong></strong><br />

(pot<strong>en</strong>tiële) motor <strong>van</strong> nieuwe vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> solidariteit.<br />

Bron: Oosterlynck, S., 2012. Sociale transitie, Naar <strong>e<strong>en</strong></strong> s<strong>en</strong>sitieve stad. In: De Bruyn, J. & Vermeul<strong>en</strong>, S., Duurzame <strong>en</strong><br />

creatieve sted<strong>en</strong>. De stad als motor <strong>van</strong> de sam<strong>en</strong>leving. Verslagboek ViA-Rondetafel Sted<strong>en</strong>beleid. p.63-78.


Vier <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong> <strong>voor</strong> BUURTBINDING:<br />

(1) bewoners ervar<strong>en</strong> ruimte <strong>voor</strong> de eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>swijze;<br />

(2) bewoners ervar<strong>en</strong> de woonomgeving als beheersbaar;<br />

(3) bewoners wet<strong>en</strong> zich omgev<strong>en</strong> door “vertrouwde<br />

vreemd<strong>en</strong>”;<br />

(4) bewoners kunn<strong>en</strong> zich id<strong>en</strong>tificer<strong>en</strong> met hun omgeving.<br />

Bron: Storme, A., 2012. Over zin <strong>en</strong> onzin <strong>van</strong> sociale mix <strong>en</strong> actief burgerschap <strong>voor</strong> sociale cohesie in de buurt. Ruimte &<br />

Maatschappij, 4(2), p.46-74.


STELLING 1: de vier <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong> <strong>voor</strong> buurtbinding zijn<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> waarom m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in <strong>e<strong>en</strong></strong> dorp kom<strong>en</strong>/blijv<strong>en</strong> won<strong>en</strong>.<br />

Het dorp is dan ook <strong>e<strong>en</strong></strong> (pot<strong>en</strong>tiële) motor <strong>van</strong> nieuwe vorm<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> solidariteit.


Ruimtelijke & sociale transformaties zorg<strong>en</strong> er<strong>voor</strong> dat de vier<br />

<strong>voor</strong>waard<strong>en</strong> <strong>voor</strong> buurtbinding onder druk kom<strong>en</strong> te staan in<br />

dorp<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeld:<br />

(3) vertrouwde vreemd<strong>en</strong> vs. krimp<strong>en</strong>de semi-publieke ruimte<br />

(4) id<strong>en</strong>tificatie vs. g<strong>en</strong>erieke ruimtelijke ontwikkeling<strong>en</strong><br />

Bron: Ruth So<strong>en</strong><strong>en</strong> (2006), Het kleine ontmoet<strong>en</strong>. Over het sociale karakter <strong>van</strong> de stad. Antwerp<strong>en</strong>: Garant.<br />

Thiss<strong>en</strong>, F., De Roo, N. & Linseele, W. (2001). Leefbaarheid in de dorp<strong>en</strong> <strong>van</strong> West-Vlaander<strong>en</strong>. Ruimte & Planning,<br />

21(4).


STELLING 2: nieuwe vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> solidariteit vrag<strong>en</strong> in de<br />

eerste plaats om <strong>e<strong>en</strong></strong> goed beheer <strong>van</strong> de (semi) publieke<br />

ruimte (in dorp<strong>en</strong>).


Ruimtelijk beheer is in dorp<strong>en</strong> afhankelijk <strong>van</strong> PARTICULIER<br />

INITIATIEF.


STELLING 3: het aanpakk<strong>en</strong> <strong>van</strong> demografische & sociale<br />

transities vraagt om ruimtelijke capacity building.<br />

Ruimtelijke capacity building vraagt, op zijn beurt, om<br />

alternatieve (parallelle) instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.


LABEL ‘De Mooiste dorp<strong>en</strong> <strong>van</strong> Hasp<strong>en</strong>gouw’<br />

format: stimuler<strong>en</strong> <strong>en</strong> belon<strong>en</strong> <strong>van</strong>:<br />

- debat over ruimtelijk beleid<br />

- acties <strong>naar</strong> beheer <strong>van</strong> publieke ruimte<br />

- acties <strong>naar</strong> buurtbinding


LABEL ‘De Mooiste dorp<strong>en</strong> <strong>van</strong> Hasp<strong>en</strong>gouw’<br />

format ontwikkel<strong>en</strong> op drie spor<strong>en</strong>:<br />

- <strong>netwerk</strong> <strong>en</strong> platform<br />

- debat <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisuitwisseling<br />

- collectieve acties


LABEL ‘De Mooiste dorp<strong>en</strong> <strong>van</strong> Hasp<strong>en</strong>gouw’<br />

uitgangspunt<strong>en</strong>: nabijheid <strong>en</strong> context<br />

(1) het dorp<br />

(2) de lokale dynamiek<br />

(3) de regio: Hasp<strong>en</strong>gouw<br />

(4) het <strong>netwerk</strong>


STELLING 4: wat stad is <strong>voor</strong> de wijk, is de regio <strong>voor</strong> het<br />

dorp


Werkwijze: participatief ontwerp <strong>van</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> ‘label’<br />

(1) in kaart br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> dorp, lokale dynamiek, regio, <strong>netwerk</strong><br />

(interviews, kaart<strong>en</strong>, schema’s)


Werkwijze:<br />

(2) vormgev<strong>en</strong> label (workshoptraject)<br />

Workshop 1: gem<strong>e<strong>en</strong></strong>schappelijk kader: waard<strong>en</strong>


Werkwijze:<br />

(2) vormgev<strong>en</strong> label (workshoptraject)<br />

Workshop 2: Hoe kan je het label verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>? : collectieve acties


Werkwijze:<br />

(2) vormgev<strong>en</strong> label (workshoptraject)<br />

Workshop 3: Hoe wordt het label toegek<strong>en</strong>d? : Format


Werkwijze:<br />

(3) uitwerking:<br />

- <strong>netwerk</strong> <strong>en</strong> platform<br />

- debat <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisuitwisseling<br />

- collectieve acties<br />

(1) het dorp<br />

(2) de lokale dynamiek<br />

(3) de regio: Hasp<strong>en</strong>gouw<br />

(4) het <strong>netwerk</strong>


Werkwijze:<br />

(3) uitwerking: collectieve acties (Hoeperting<strong>en</strong>, Well<strong>en</strong>)<br />

- <strong>van</strong>uit het <strong>netwerk</strong><br />

- aansluit<strong>en</strong>d op lop<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong><br />

- inzicht opbouw<strong>en</strong>, zichtbaar mak<strong>en</strong>:<br />

wat er (ruimtelijk) verandert, mogelijkhed<strong>en</strong> (ontwerp)<br />

verschill<strong>en</strong>de houding<strong>en</strong>, verwachting<strong>en</strong>


CONCLUSIE:<br />

STELLING 1: de vier <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong> <strong>voor</strong> buurtbinding zijn<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> waarom m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in <strong>e<strong>en</strong></strong> dorp kom<strong>en</strong>/blijv<strong>en</strong> won<strong>en</strong>.<br />

Het dorp is dan ook <strong>e<strong>en</strong></strong> (pot<strong>en</strong>tiële) motor <strong>van</strong> nieuwe vorm<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> solidariteit.<br />

STELLING 2: nieuwe vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> solidariteit vrag<strong>en</strong> in de<br />

eerste plaats om <strong>e<strong>en</strong></strong> goed beheer <strong>van</strong> de (semi) publieke<br />

ruimte (in dorp<strong>en</strong>).<br />

STELLING 3: het aanpakk<strong>en</strong> <strong>van</strong> demografische & sociale<br />

transities vraagt om ruimtelijke capacity building.<br />

STELLING 4: wat stad is <strong>voor</strong> de wijk, is de regio <strong>voor</strong> het<br />

dorp


OP ZOEK NAAR EEN PLATFORM VOOR DEBAT EN<br />

ACTIE: NAAR EEN NETWERK VAN EN VOOR DORPEN.<br />

- vertrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> dorp <strong>en</strong> buurtbinding<br />

- debat <strong>en</strong> actie: beheer publiek ruimte<br />

LABEL ‘De Mooiste dorp<strong>en</strong> <strong>van</strong> Hasp<strong>en</strong>gouw’<br />

- als platform<br />

- <strong>naar</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> <strong>netwerk</strong> (regio)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!